REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot uprawniony do przyjmowania od Właściciela Konta wpłat przy użyciu instrumentów płatniczych za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych oraz obowiązany do przekazywania otrzymywanych płatności Siódemce; 1.3. Cennik zestawienie cen za Usługi w zależności od rodzaju lub masy lub terminów doręczenia Przesyłek, lub uszeregowane wedle innego przyjętego przez Siódemkę kryterium, dostępne na dedykowanej Właścicielom Kont stronie internetowej Siódemki (www.siodemka.com); 1.4. Dni Robocze dni inne niż soboty i dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 1, poz. 19 ze zm.); 1.5. Dowód Wysłania dokument (w szczególności list kurierski lub przewozowy i tzw. Dowód Wydania Przesyłki) stanowiący podstawę do nadania Przesyłki, zawierający dane identyfikujące Właściciela Konta i Adresata, a także określający zawartość Przesyłki oraz inne dane niezbędne do wykonania Usługi; 1.6. Kaucja Gwarancyjna środki pieniężne wpłacone przez Właściciela Konta tytułem zabezpieczenia należnych Siódemce opłat za świadczone Usługi. Dostępne środki z sumy Kaucji Gwarancyjnej są zwracane przez Siódemkę Właścicielowi Konta w przypadkach określonych w pkt 29, 30 i Wpłaty nowych środków tytułem Kaucji Gwarancyjnej nie będą możliwe od dnia 1 kwietnia 2015 roku Konto Internetowe dedykowana Właścicielowi Konta, odpowiednio zabezpieczona, strona internetowa Siódemki (www.siodemka.com) z aplikacją online założona w sposób określony w pkt , zawierająca w szczególności moduł: (i) rozliczeń zawierający aktualną wysokość Kaucji Gwarancyjnej i Salda oraz potwierdzenia dokonanych przez Właściciela Konta wpłat i opłat należnych Siódemce za wykonane Usługi wraz z elektroniczną fakturą VAT (wystawianą i udostępnianą zgodnie z pkt 34.9), oraz (ii) administracji umożliwiający zamówienie kuriera Siódemki oraz zarządzanie świadczeniem Usług za pomocą stosownego panelu, oraz (iii) kontaktu z Siódemką (na sposoby opisane w pkt 18); 1.8. Paczka Przesyłka Kurierska niebędącą Przesyłką Listową; 1.9. Płatnik podmiot obowiązany do zapłaty Siódemce opłat za Usługi; Prawo Autorskie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.); Prawo Pocztowe ustawa z dnia r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. Poz ze zm.); Prawo Przewozowe ustawa z dnia r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. Poz ze zm.); Przesyłka łącznie Przesyłka Kurierska oraz Przesyłka Towarowa; Przesyłka Listowa Przesyłka Kurierska z korespondencją lub drukiem, z wyłączeniem przesyłek reklamowych; Przesyłka Kurierska opatrzona oznaczeniem Adresata i adresem rzecz (w tym korespondencja lub druk) przyjęta przez Siódemkę za pokwitowaniem przyjęcia w celu wykonania Usługi Kurierskiej i doręczana za pokwitowaniem odbioru o masie do 20 kg i wymiarach (i) z których żaden nie może przekroczyć 200 cm; albo (ii) które nie mogą przekroczyć 300 cm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość; Przesyłka Towarowa rzecz przyjęta przez Siódemkę do przewozu w celu wykonania Usługi Przewozu; Punkt wyznaczone przez Siódemkę miejsce przyjmowania Przesyłek; Regulamin oznacza niniejszy regulamin określający zakres i warunki wykonywania przez Siódemkę Usług, obsługiwanych drogą elektroniczną, dostępny na stronie internetowej Siódemki (www.siodemka.com); Saldo stan środków pieniężnych, wpłaconych przez Właściciela Konta na Konto Internetowe, po ich zaksięgowaniu przez Siódemkę; Siódemka Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie; UKE Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Umowa odpowiednio (i) umowa o świadczenie Usług Kurierskich albo (ii) umowa o świadczenie Usług Przewozu; Usługa w zależności od kontekstu łącznie albo osobno Usługa Kurierska lub Usługa Przewozu; Usługa Kurierska świadczona na podstawie Umowy usługa (nie

2 Strona 2 z 11 stanowiąca Usługi Przewozu) polegająca na dostarczeniu Przesyłki Kurierskiej przyjmowanej, sortowanej, przemieszczanej i doręczanej w sposób łącznie zapewniający: (i) bezpośredni odbiór Przesyłki Kurierskiej od Właściciela Konta; oraz (ii) śledzenie Przesyłki Kurierskiej od momentu nadania do doręczenia; oraz (iii) doręczenie Przesyłki Kurierskiej w gwarantowanym terminie określonym zgodnie z pkt 36.1; oraz (iv) doręczenie Przesyłki Kurierskiej bezpośrednio do rąk Adresata lub osoby uprawnionej do odbioru; oraz (v) uzyskanie pokwitowania odbioru Przesyłki Kurierskiej w formie pisemnej lub elektronicznej; Usługa Przewozu świadczona na podstawie Umowy usługa (nie stanowiąca Usługi Kurierskiej) polegająca na przyjęciu Przesyłki Towarowej do przewozu oraz dostarczenia Przesyłki Towarowej Adresatowi lub osobie uprawnionej do odbioru lub wskazanego w Umowie miejsca przeznaczenia; Warunki szczegółowy opis oraz warunki świadczenia Usług dostępne na stosownej stronie internetowej Siódemk (www.siodemka.com), w zakładce: Usługi ; Właściciel Konta podmiot, który założył Konto Internetowe oraz zawarł Umowę z Siódemką; Zwykła Wartość wartość rzeczy (w podanej kolejności): (i) cena rzeczy wskazana w rachunku dostawcy lub sprzedawcy; albo (ii) cena rzeczy wynikająca z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki; albo (iii) wartość rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie nadania Przesyłki; albo (iv) wartość ustalona przez rzeczoznawcę w razie niemożności ustalenia wartości rzeczy w sposób określony w (i)-(iii) tego pkt Każde zawarte w Regulaminie odwołanie do części albo punktu oznacza odesłanie do odpowiedniej jednostki redakcyjnej Regulaminu. 3. [Obowiązywanie] Regulamin określa warunki założenia i korzystania z Konta Internetowego (część II) oraz świadczenia przez Siódemkę na terytorium Polski Usług Kurierskich (część III) i Usług Przewozu (część IV). Postanowienia Cennika, Regulaminu, Warunków i Umowy regulują łącznie świadczenie Usług. Zakładając Konto Internetowe Właściciel Konta wyraża zgodę na treść i akceptuje treść Regulaminu, Cennika i Warunków. 4. [Usługa Kurierska a Usługa Przewozu] W przypadku rzeczy o wymiarach i masie właściwych Przesyłce Kurierskiej, Siódemka świadczyć będzie Usługę Kurierską. Siódemka zastrzega możliwość sprawdzenia (i) masy lub wymiarów Przesyłki; oraz (ii) sposobu zabezpieczenia Przesyłki. Gdy w wyniku sprawdzenia okaże się, że Przesyłka przekracza parametry właściwe Przesyłce Kurierskiej, to od chwili weryfikacji Przesyłka stanowić będzie przedmiot Usługi Przewozu. W takim wypadku koszt sprawdzenia Przesyłki dolicza się do ceny Usługi, a Siódemka ma prawo do zmiany naliczonych opłat za Usługę zgodnie z Umową lub Cennikiem. 5. [Przesyłki wielopaczkowe] Wszystkie Paczki wysłane na podstawie jednej Umowy do tego samego Adresata traktowane są łącznie jako jedna Przesyłka. Postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. [Opakowanie i oznaczenie Przesyłki] Właściciel Konta obowiązany jest oddać Siódemce Przesyłkę w stanie pozwalającym na przemieszczenie i doręczenie Przesyłki bez uszkodzeń i ubytku zawartości Przesyłki. Wagę opakowania Przesyłki wlicza się do masy Przesyłki. Szczegółowy sposób opakowania oraz oznaczenia Przesyłki przez Właściciela Konta określają Warunki. 7. [Zmiana trasy] Właściciel Konta zgadza się na: (i) każdą trasę przewozu Przesyłki; oraz (ii) możliwość zmiany trasy przewozu Przesyłki. 8. [Osoba uprawniona do odbioru] Za osobę uprawnioną do odbioru Przesyłek w szczególności rozumie się w przypadku (i) osób fizycznych: pełnoletnich członków najbliższej rodziny Adresata (w tym małżonka, dziecko, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, pradziadka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Adresatem); oraz (ii) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: osobę czynną (pracownika lub współpracownika Adresata) w lokalu Adresata. Pkt 8 (ii) stosuje się odpowiednio do doręczeń dokonywanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. 9. [Odpowiedzialność Właściciela Konta] Właściciel Konta odpowiedzialny jest za to, by wszelkie podane przez Właściciela Konta informacje były dokładne, prawidłowe i zgodne ze stanem rzeczywistym. Wymóg wskazany w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności danych: (i) wymaganych do założenia Konta Internetowego; oraz (ii) potrzebnych do wystawienia przez Siódemkę prawidłowej faktury VAT; oraz (iii) o Przesyłce (w tym o adresie Właściciela Konta i Adresata) potrzebnych do wykonania Usługi. Właściciel Konta odpowiada również za właściwe opakowanie, opisanie oraz oznaczenie Przesyłki, zgodne z Umową, Regulaminem, Warunkami i Cennikiem. 10. Właściciel Konta odpowiada za wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez Siódemkę w efekcie naruszenia przez Właściciela Konta obowiązków wskazanych w pkt 9 (w tym otwarcia, zabezpieczenia lub przechowania Przesyłki). 11. [Ubezpieczenie] Przesyłka przyjęta przez Siódemkę w celu świadczenia Usług ubezpieczana jest w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia zawartej między Siódemką a ubezpieczycielem na warunkach w niej ustalonych oraz określonych w Cenniku i Warunkach z tym, że najwyższą

3 Strona 3 z 11 sumę ubezpieczenia za Przesyłkę ustala się na zł. Zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej Przesyłkę nastąpi przez: (i) określenie odpowiedniej wartości Przesyłki; oraz (ii) opisanie zawartości Przesyłki. Niespełnienie któregokolwiek z pkt (i) lub (ii) wskazanych w zdaniu poprzedzającym oznacza, iż umowa ubezpieczenia Przesyłki nie została zawarta. Przez zawarcie Umowy (a w przypadku konsumenta umowy ubezpieczenia) Właściciel Konta potwierdza zapoznanie się ze stosownymi postanowieniami zawartymi w wyciągu umowy ubezpieczenia i zgadza się na zaproponowane tam warunki. Umowa ubezpieczenia znajduje się w siedzibie Siódemki, a wyciąg z umowy ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej Siódemki (www.siodemka.com). Na prośbę Właściciela Konta wyciąg z umowy ubezpieczenia udostępniony zostanie we wskazanej placówce pocztowej Siódemki. Wypłata odszkodowania w przypadku szkody całkowitej może zostać uzależniona od przeniesienia na Siódemkę tytułu prawnego do dysponowania pozostałością po szkodzie zgodnie z pkt W przypadku braku ubezpieczenia Przesyłki wszelką odpowiedzialność Siódemki związaną ze świadczeniem Usługi Przewozu ogranicza się do 100 zł. 13. [Pozostałość po szkodzie] Właściciel zawartości Przesyłki oświadcza, iż w przypadku wypłaty przez Siódemkę odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, Siódemce przysługuje prawo do pozostałości po szkodzie. Siódemka może skorzystać z uprawnienia określonego w zdaniu poprzednim w terminie 60 dni od wypłaty odszkodowania. W przypadku, gdy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Siódemka nie skorzysta z przysługującego Siódemce uprawnienia, prawo do pozostałości po szkodzie wraca do właściciela zawartości Przesyłki. W przypadku decyzji Siódemki o skorzystaniu z uprawnienia określonego w tym pkt 13, właściciel zawartości Przesyłki i Siódemka odrębnie ustalą formę i warunki przejęcia pozostałości po szkodzie. 14. [Potrącenie] Właściciel Konta nie może potrącić przysługującej mu względem Siódemki wierzytelności z wierzytelnościami Siódemki. 15. [Cesja] Właściciel Konta nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków związanych z Kontem Internetowym lub Umową na osobę trzecią bez uprzedniej i wyraźnej zgody Siódemki. 16. [Własność intelektualna] Wszelkie prawa do Konta Internetowego, w tym również do oprogramowania, elementów graficznych i tekstowych stron www oraz układu tych stron www, jak również innych elementów związanych z Kontem Internetowym należą do Siódemki, chyba że w sposób wyraźny postanowiono inaczej. Właściciel Konta może korzystać z tych utworów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego Prawem Autorskim. Zakazane jest podejmowanie czynności mogących naruszyć wskazane w zdaniu poprzedzającym prawa własności intelektualnej Siódemki, a w szczególności (poza przypadkami określonymi w Prawie Autorskim) niedopuszczalne jest kopiowanie, utrwalanie, publiczne odtwarzanie, najem, użyczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób elementów określonych w tym pkt 16 bez uprzedniej pisemnej zgody Siódemki. 17. Właściciel Konta wyraża zgodę na przechowywanie przez Siódemkę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług. Pliki określone w zdaniu poprzedzającym nie zmieniają konfiguracji komputera Właściciela Konta, nie gromadzą danych osobowych Właściciela Konta, nie służą instalacji lub odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu lub danych Właściciela Konta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i w każdym czasie mogą zostać usunięte przez Właściciela Konta. 18. [Kontakt] Właściciel Konta może kontaktować się z (zapewnionym przez Siódemkę) wsparciem technicznym i obsługi klienta za pośrednictwem Konta Internetowego, stosownego a, formularza na stronie Siódemki (www.siodemka.com) lub telefonicznie. 19. [Dane osobowe] Właściciel Konta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia Konta Internetowego i świadczenia Usług przez Siódemkę. Właściciel Konta jest świadomy, iż podanie danych osobowych zgodnie z pkt 19 jest dobrowolne, a Właścicielowi Konta przysługuje prawo wglądu do tych danych, oraz ich poprawiania i usunięcia. II. KONTO INTERNETOWE [Założenie Konta Internetowego; Wymagania techniczne] W celu nadawania Przesyłek Właściciel Konta: (i) zakłada Konto Internetowe na stronie internetowej Siódemki (www.siodemka.com) poprzez wypełnienie stosownego elektronicznego formularza rejestracyjnego, wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu oraz stosowanie faktur elektronicznych, w tym przesyłanie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, a następnie potwierdza założenie Konta Internetowego przez kliknięcie na stosowny odnośnik przesłany na adres podany przez Właściciela Konta we wspomnianym wyżej formularzu, oraz (ii) wpłaca Kaucję Gwarancyjną (w sposób określony w pkt 34.6). Zakładanie Kont Internetowych nie będzie możliwe od dnia 1 kwietnia 2015 roku Właściciel Konta w celu korzystania z Konta Internetowego i nadawania Przesyłek za jego pośrednictwem musi dysponować: urządzeniem podłączonym do sieci Internet, z zainstalowaną

4 Strona 4 z 11 przeglądarką internetową we wskazanej wersji minimalnej bądź wyższej: Firefox 11.0, Internet Explorer 6.0, Opera 12.0, Safari 4.0 lub Google Chrome, z zainstalowanym (i) oprogramowaniem do obsługi technologii Java oraz (ii) oprogramowaniem Flash Player 8 lub nowszym; oraz (iii) Acrobat Reader; adresem e mail, niezbędnym do logowania, drukarką laserową lub atramentową Urządzenie Właściciela Konta powinno być zdolne do obsługi strony internetowej optymalizowanej do rozdzielczości 1024 x Właściciela Konta obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym przy użyciu Konta Internetowego. 21. Właściciel Konta w formularzu, o którym mowa w pkt podaje (i) hasło; jak również własne dane osobowe w postaci: (ii) adresu ; (iii) imienia i nazwiska; (iv) miejsca zamieszkania; oraz: (v) dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Logowanie do Konta Internetowego następuje po uprzednim wpisaniu adresu oraz hasła, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Właściciel Konta odpowiada za zabezpieczenie dostępu do Konta Internetowego przed osobami nieupoważnionymi. 22. W przypadku, gdy Właścicielem Konta będzie jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba prawna to oprócz informacji o osobie wprowadzającej dane określone w pkt 21 konieczne jest podanie następujących informacji o tym podmiocie w postaci: (i) pełnej nazwy; oraz (ii) adresu siedziby; oraz (iii) NIP. Założenie Konta Internetowego na rzecz podmiotu określonego w zdaniu poprzedzającym następuje wyłącznie w przypadku, gdy osoba wprowadzająca dane określone w pkt 21 potwierdzi umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu przez zaznaczenie stosownej rubryki elektronicznego formularza rejestracyjnego. W przypadku braku umocowania, przekroczenia zakresu umocowania lub niepotwierdzenia umocowania osoby wprowadzającej dane określone w pkt 21 do założenia Konta Internetowego i zawierania Umów w imieniu podmiotu, o którym mowa w tym pkt 22, Właścicielem Konta oraz stroną Umów jest ww. osoba. 23. Dokonanie zmiany danych, określonych w pkt 21 (i)-(iv) oraz 22 (i) i (ii) następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie udokumentowanego wniosku Właściciela Konta [Potwierdzenie Zawarcia Umowy] Właściciel Konta może nadać Przesyłkę za pośrednictwem Konta Internetowego, jeżeli kwota dostępnych środków Kaucji Gwarancyjnej wystarcza na pokrycie opłaty za Usługę. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest Dowód Wysłania, podpisany przez przedstawiciela Siódemki, odbierającego Przesyłkę Akceptując Regulamin, każdy Właściciel Konta wyraża jednocześnie zgodę na pełne wykonanie zleconej Usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia Umowy. Po wykonaniu Usługi Właściciel Konta będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w sposób określony w art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Wybór Usługi za pośrednictwem Konta Internetowego oznacza jednocześnie zlecenie rozpoczęcia jej świadczenia przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W związku z tym, w przypadku skorzystania w trakcie wykonywania Usługi z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt (zdanie drugie), Właściciel Konta będący konsumentem ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Siódemkę uzasadnionych kosztów, co oznacza obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. 25. [Zapłata] Wybór Usługi za pośrednictwem Konta Internetowego oznacza zgodę Właściciela Konta na pomniejszenie Kaucji Gwarancyjnej o odpowiednią opłatę za Usługę. Opłata za Usługę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie naliczona i zablokowana w chwili wygenerowania Dowodu Wysłania, a rozliczona, gdy Przesyłka otrzyma status doręczenia. 26. [Kaucja] Kaucja Gwarancyjna stanowi zabezpieczenie opłat należnych w związku ze świadczonymi Usługami. Właściciel Konta wyraża zgodę na potrącenie z Kaucji Gwarancyjnej kwot wskazanych w zdaniu poprzedzającym. 27. [Wydrukowanie Dowodu Wysłania] W wyniku zlecenia Usługi na podstawie Umowy w sposób wskazany w pkt 23, Właściciel Konta generuje na Koncie Internetowym plik elektroniczny w formacie *pdf umożliwiający wydrukowanie Dowodu Wysłania przez Właściciela Konta. W celu nadania Przesyłki Właściciel Konta drukuje Dowód Wysłania oraz dokonuje zgłoszenia Przesyłki do nadania zgodnie z pkt [Dowód Wysłania] Dowód Wysłania podpisany przez Właściciela Konta oraz osobę odbierającą Przesyłkę Kurierską stanowi dowód przyjęcia Przesyłki do doręczenia oraz potwierdzenia przez Siódemkę warunków wykonania Usługi. Dowód Wysłania pozostaje ważny przez okres 5 dni kalendarzowych od chwili wygenerowania przez Właściciela Konta stosownego pliku zgodnie z pkt 27. Nieprzedstawienie Przesyłki przez Właściciela Konta do nadania na podstawie Dowodu Wysłania określonego w zdaniu poprzedzającym we wskazanym tam terminie skutkuje odstąpieniem przez Właściciela Konta od Umowy. W takim przypadku, gdy w stosownym czasie Przesyłka nie zostanie

5 Strona 5 z 11 przyjęta do doręczenia, kwota należna za Usługę w terminie 7 Dni Roboczych powiększy kwotę Kaucji Gwarancyjnej. 29. [Zamknięcie Konta Internetowego] W każdym czasie Właściciel Konta może usunąć Konto Internetowe dokonując stosownego wyboru poprzez panel administracyjny Konta Internetowego. 30. Siódemka zastrzega prawo do usunięcia Konta Internetowego, jeżeli za jego pośrednictwem nie zlecono Siódemce wykonania żadnej Usługi przez okres co najmniej 1 miesiąca. 31. W przypadku określonym w pkt 29 i 30 wszystkie dostępne środki znajdujące się na Koncie Internetowym zwracane są w terminie 10 Dni Roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela Konta za pośrednictwem Konta Internetowego W przypadku zakończenia przez Siódemkę świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie, Siódemka ma prawo do usunięcia Konta Internetowego. W takim przypadku Właściciel Konta otrzymuje zwrot niewykorzystanej Kaucji Gwarancyjnej w terminie 10 Dni Roboczych. III. USŁUGI KURIERSKIE 32. Katalog świadczonych Usług Kurierskich Siódemka świadczy Usługi Kurierskie (szczegółowo opisane w Warunkach) w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania Przesyłek Kurierskich w postaci: (i) Przesyłek Listowych; oraz (ii) Paczek Siódemka nie świadczy Usług Kurierskich polegających na przyjęciu do przemieszczenia osobistych Przesyłek Kurierskich zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej z państw niebędących jej członkami, o których mowa w rozporządzeniu z dnia r. Komisji (WE) nr 206/2009 (Dz.U. L 77 z , s. 1 ze zm.). 33. Ogólne warunki świadczenia Usług Kurierskich [Nadanie] Siódemka przyjmuje Przesyłkę Kurierską do doręczenia Adresatowi na podstawie Dowodu Wysłania, co nie uzasadnia domniemania, iż zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry Przesyłki odpowiadają wymaganiom stawianym przez Umowę, Regulamin lub Warunki. Przed przyjęciem Przesyłki Kurierskiej Siódemka może żądać od Właściciela Konta otwarcia Przesyłki Kurierskiej w celu sprawdzenia czy odpowiada oświadczeniom Właściciela Konta w Umowie lub Dowodzie Wysłania Przesyłka Kurierska po zgłoszeniu dokonanym przez Właściciela Konta elektronicznie za pośrednictwem Konta Internetowego (lub w inny sposób określony w Warunkach), odbierana jest z miejsca wskazanego przez Właściciela Konta. Właściciel Konta może oddać przesyłkę do doręczenia w Punkcie Datą nadania Przesyłki Kurierskiej jest chwila przyjęcia Przesyłki Kurierskiej do doręczenia przez kuriera Siódemki albo Punkt [Doręczenie] Siódemka doręcza Przesyłki Kurierskie bezpośrednio do rąk Adresata lub osobie uprawnionej do odbioru. W razie nieobecności Adresata pod adresem podanym w Przesyłce Kurierskiej, Siódemka raz jeszcze podejmie próbę doręczenia pozostawiając przy pierwszej próbie doręczenia informację (tzw. awizo) o tym, że Adresat lub osoba uprawniona od odbioru może: (i) odebrać Przesyłkę Kurierską w ciągu kolejnych 3 Dni Roboczych we wskazanym miejscu i czasie; lub (ii) uzgodnić z Siódemką ponowną próbę doręczenia Przesyłki Kurierskiej W przypadku Przesyłki Kurierskiej doręczanej za zapłatą kwoty pobrania, Siódemka doręczając Przesyłkę Kurierską odbiera od Adresata należną kwotę za rzecz stanowiącą zawartość Przesyłki Kurierskiej. Adresat powinien dysponować dokładnie odliczoną kwotą pobrania. Siódemka przekaże kwotę pobrania, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na wskazany rachunek bankowy Właścicielowi Konta w terminie do 10 Dni Roboczych liczonych począwszy od kolejnego Dnia Roboczego po doręczeniu Przesyłki Kurierskiej. Za chwilę przekazania kwoty pobrania zgodnie z tym pkt 33.5 rozumie się dzień złożenia przez Siódemkę polecenia przelewu [Badanie Przesyłki Kurierskiej] Przed wydaniem Przesyłki Kurierskiej Siódemka umożliwi na prośbę Adresata zbadanie stanu Przesyłki Kurierskiej w celu stwierdzenia czy zewnętrzne opakowanie Przesyłki Kurierskiej zostało naruszone [Niedoręczenie] Siódemka zwraca Właścicielowi Konta Przesyłkę Kurierską, której nie można doręczyć Adresatowi. W przypadku, gdy Właściciel Konta nie przyjmie zwracanej Przesyłki Kurierskiej albo zwrot Właścicielowi Konta nie jest możliwy z powodu braku lub błędnego adresu Właściciela Konta, Siódemka otworzy Przesyłkę Kurierską w celu ustalenia danych niezbędnych do podjęcia decyzji o sposobie dalszego postępowania W przypadku ustalenia po otwarciu Przesyłki Kurierskiej, o którym mowa w pkt 33.7, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot Przesyłki Kurierskiej, Przesyłka Kurierska po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji o otwarciu doręczana jest Adresatowi albo zwracana Właścicielowi Konta Jeżeli otwarcie Przesyłki Kurierskiej, o którym mowa w pkt 33.7 nie umożliwi doręczenia Przesyłki Kurierskiej Adresatowi albo zwrotu

6 Strona 6 z 11 Właścicielowi Konta, to Siódemka: (i) zniszczy Przesyłkę Listową w przypadku, gdy w ciągu 60 dni od chwili jej otwarcia nie zostanie odebrana przez Właściciela Konta lub Adresata; albo (ii) przechowa zawartość Paczek przez okres roku, a w pozostałych przypadkach (gdy brak było zawiadomienia właściwego organu władzy publicznej lub osoby uprawnionej do odbioru zawartości Paczki) przez okres 2 lat od przyjęcia Paczki. Po tym czasie rzecz staje się własnością Siódemki. Jeżeli Przesyłka Kurierska obejmowała pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, Siódemka przekaże je właściwym organom władzy publicznej. Za czynności związane ze zwrotem lub zniszczeniem Przesyłki Kurierskiej Siódemka może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku. 34. Zasady wykonywania Usług Kurierskich [Odmowa] Siódemka może odmówić zawarcia Umowy albo może odstąpić od Umowy jeżeli: (i) zawartość lub opakowanie Przesyłki Kurierskiej naraża osoby trzecie lub Siódemkę na szkodę; (ii) na opakowaniu Przesyłki Kurierskiej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo; (iii) Usługa Kurierska miałaby zostać wykonana poza terytorium Polski; (iv) Właściciel Konta narusza obowiązki ciążące na podstawie Umowy lub Regulaminu lub Warunkach, w szczególności opakowanie Przesyłki Kurierskiej nie spełnia wymagań określonych w Warunkach; (v) doręczenie Przesyłki Kurierskiej do Adresata w określonym czasie lub miejscu nie jest możliwe; (vi) środek transportowy Siódemki nie nadaje się do wykonania Usługi Kurierskiej; (vii) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki Kurierskiej jest zabronione na podstawie przepisów prawa (w szczególności z uwagi na naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów prawa drogowego lub przepisów o drogach publicznych); (vi) wykonanie Umowy nie jest możliwe z powodu siły wyższej; (viii) Przesyłka Kurierska nie została prawidłowo zabezpieczona; (ix) istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodności deklarowanej zawartości lub wagi lub wymiarów ze stanem faktycznym; (x) wartość Przesyłki Kurierskiej przekracza zł; lub (xi) waga Przesyłki przekracza 100 kg. W przypadkach określonych w pkt 34.1 (i)-(iv) odmowa zawarcia Umowy jest obligatoryjna. W przypadku zwrotu Przesyłki Kurierskiej lub odmowy zawarcia Umowy z powodów wymienionych w tym pkt 34.1 Właścicielowi Konta odpowiednio: zwraca się (i) Przesyłkę Kurierską na jego koszt; oraz (ii) zablokowane środki za Usługę Kurierską [Postępowanie z Przesyłką Kurierską niebezpieczną lub nielegalną] Siódemka może zabezpieczyć Przesyłkę Kurierską na swój koszt w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka Kurierska może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia Siódemki (o ile uprzednie otwarcie Przesyłki Kurierskiej przez Właściciela Konta na wezwanie Siódemki okaże się niemożliwe lub bezskuteczne) W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka Kurierska stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Siódemka powiadomi właściwe podmioty oraz zatrzyma i zabezpieczy przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty [Płatności] Adresat obowiązany jest uiścić należności ciążące na Przesyłce Kurierskiej przed jej wydaniem, z tym że kwotę pobrania (tj. cenę za rzecz stanowiącą zawartość Przesyłki Kurierskiej) najpóźniej po umożliwieniu mu zbadania rzeczy zgodnie z pkt W przypadku zwrotu Przesyłki Kurierskiej Właściciel Konta odbierając Przesyłkę Kurierską pokryje gotówką opłatę za zwrot Przesyłki Kurierskiej w wysokości określonej w Cenniku Płatnik wpłaci Kaucję Gwarancyjną w sposób określony w pkt Płatnik wpłaci Kaucję Gwarancyjną za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych obsługiwanych przez Agenta Rozliczeniowego. Płatnik po zatwierdzeniu formularza transakcji zakupu Usługi i wybraniu formy płatności za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową Agenta Rozliczeniowego w celu dokonania wpłaty Kaucji Gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obsługi płatności określonych w tym pkt 34.7 powinny być kierowane bezpośrednio do Agenta Rozliczeniowego Faktury VAT, obejmujące Usługi wykonane w określonym miesiącu kalendarzowym, wystawiane są ostatniego dnia tego miesiąca, chyba że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest wystawienie faktury VAT w innym dniu lub objęcie Usług kolejną fakturą VAT. Właściciel Konta wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, w tym ich przesyłanie i udostępnianie Plik *pdf zawierający oryginał faktury VAT, o której mowa w pkt zostanie wysłany droga elektroniczną na wskazany przez Właściciela Konta adres oraz umieszczony zostanie w module rozliczeń Konta Internetowego umożliwiając Właścicielowi Konta pobranie faktury VAT oraz jej odtworzenie W przypadku określonym w pkt 34.5, Siódemka wystawi stosowną fakturę VAT i doręczy tę fakturę VAT Właścicielowi Konta przy zwrocie Przesyłki Kurierskiej [Zastaw] Siódemce przysługuje prawo zastawu na Przesyłkach

7 Strona 7 z 11 Kurierskich w przypadku roszczeń wynikających z Umów dotyczących Przesyłek Kurierskich podmiotów innych niż organy władzy publicznej, obejmujących także uzasadnione dodatkowe koszty świadczenia Usług Kurierskich powstałe z przyczyn leżących po stronie Właściciela Konta lub Adresata. 35. Wykaz zakazanych przedmiotów i substancji Przesyłki Kurierskie nie mogą zawierać substancji zwłaszcza: (i) zabronionych przez ADR (umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) określonych tam materiałów wybuchowych, zapalnych, samoreaktywnych, wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne, utleniających, zakaźnych, promieniotwórczych, żrących oraz różnych materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz gazów, jak też (ii) przedmiotów w postaci gotówki; towarów podrobionych; całej lub części broni i amunicji; nielegalnych: środków odurzających i pornografii; leków; zwierząt lub roślin; dzieł sztuki i antyków; kamieni i metali szlachetnych; zbywalnych papierów wartościowych na okaziciela; znaków legitymacyjnych; napojów alkoholowych; wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego oraz rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu (z zastrzeżeniem pkt 35.2 zdanie pierwsze); oraz (iii) jakichkolwiek innych rzeczy, które w uznaniu Siódemki nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, o ile Siódemka poinformuje o tym Właściciela Konta przed przyjęciem Przesyłki Kurierskiej Świadczenie Usług Kurierskich w stosunku do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub wrażliwych na temperaturę lub szczególnie delikatnych następuje na własne ryzyko Właściciela Konta. Siódemka nie zapewnia szczególnego sposobu postępowania w stosunku do Przesyłek Kurierskich zawierających rzeczy określone w zdaniu poprzedzającym W przypadku stwierdzenia przez Siódemkę, iż Przesyłki Kurierskie zawierają przedmioty lub substancje wyłączone z doręczenia zgodnie z pkt 35.1, Właściciel Konta uiści na rzecz Siódemki opłatę w wysokości pięciokrotności kwoty należnej Siódemce za wykonanie określonej Usługi Kurierskiej, co nie będzie wyłączać uprawnienia Siódemki dochodzenia roszczeń przenoszących wysokość ww. opłaty. 36. Gwarantowana jakość Siódemka doręcza Przesyłki Kurierskie w gwarantowanych terminach doręczenia określonych w Cenniku lub Warunkach Siódemka może wprowadzić (w sposób określony w Warunkach) gwarancję zwrotu pieniędzy Właścicielowi Konta lub Adresatowi, gdy Usługa Kurierska nie spełni gwarantowanych parametrów. 37. Okoliczności uznania Usługi Kurierskiej za niewykonaną lub nienależycie wykonaną [Nienależyte wykonanie lub niewykonanie] Nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej stanowi: (i) niedoręczenie Przesyłki Kurierskiej w gwarantowanym terminie; lub (ii) doręczenie uszkodzonej Przesyłki Kurierskiej; lub (iii) ubytek zawartości w doręczonej Przesyłce Kurierskiej; lub (iv) niewykonanie usługi dodatkowej do Usługi Kurierskiej. Niewykonanie Usługi Kurierskiej stanowi niedoręczenie Przesyłki Kurierskiej Adresatowi w ciągu 14 dni po gwarantowanym terminie doręczenia lub utrata Przesyłki Kurierskiej [Odpowiedzialność] Siódemka odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Usługi Kurierskiej począwszy od przyjęcia Przesyłki Kurierskiej do chwili jej doręczenia [Odpowiedzialność za niedoręczenie w terminie] Siódemka nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Przesyłki Kurierskiej w gwarantowanym terminie doręczenia, gdy: (i) Przesyłka Kurierska została nieprawidłowo zaadresowana (tj. w szczególności nie podano wszystkich danych potrzebnych do wykonania Usługi Kurierskiej); lub (ii) Adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokąd Przesyłka Kurierska miała zostać doręczona; lub (iii) zawartość Przesyłki Kurierskiej lub waga lub wymiary są inne od zadeklarowanych w Umowie [Odpowiedzialność za należność za pobraniem] Odpowiedzialność Siódemki za pobrane od Adresata środki pieniężne (i) rozpoczyna się od chwili potwierdzenia przez Siódemkę pobrania tych środków pieniężnych; oraz (ii) jest ograniczona do kwoty pobrania [Wyłączenie odpowiedzialności] Siódemka nie ponosi odpowiedzialności: (i) za utracone korzyści Właścicielowi Konta, Adresata i jakichkolwiek innej osoby trzeciej związane z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Usługi Kurierskiej; oraz (ii) w sytuacji, gdy nienależyte wykonanie lub niewykonanie Usługi Kurierskiej nastąpiło z przyczyn (niewywołanych przez Siódemkę) po stronie Właściciela Konta lub Adresata (w tym naruszenia Umowy lub Warunków lub Regulaminu); lub z powodu właściwości Przesyłki Kurierskiej lub w związku z działaniem siły wyższej (w postaci m.in. katastrofy, blokady dróg, klęski żywiołowej i strajku); oraz (iii) gdy do naprawienia szkody obowiązany jest ubezpieczyciel; oraz (iv) za nienależytą obsługę platformy płatności elektronicznych przez Agenta Rozliczeniowego (w tym w szczególności za czas potrzebny na przekazanie środków pieniężnych oraz bezpieczeństwo). 38. Sposoby postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Kurierskiej W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki Kurierskiej Siódemka

8 Strona 8 z 11 sporządzi w obecności Adresata protokół dokumentujący ten fakt, obejmujący też: (i) datę i godzinę doręczenia; oraz (ii) opis uszkodzenia lub ubytku zawartości Przesyłki Kurierskiej. Prawidłowo wypełniony protokół, podpisany następnie przez Adresata i Siódemkę stanowi środek dowodowy podlegający ocenie w trakcie postępowania reklamacyjnego i może stanowić podstawę zapłaty odszkodowania. W przypadku ubytku zawartości lub uszkodzenia Przesyłki Kurierskiej niewidocznych przy odbiorze Przesyłki Kurierskiej, Adresat ma prawo zgłosić roszczenie w terminie 7 dni od liczonych od dnia kolejnego po doręczeniu Przesyłki Kurierskiej. 39. Termin uznania Przesyłki Kurierskiej za utraconą Przesyłkę Kurierską uznaje się za utraconą jeżeli nie została doręczona Adresatowi w terminie 30 dni do uzgodnionej daty doręczenia. 40. Uprawnienia Właściciela Konta lub Adresata w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki Kurierskiej [Uprawnienia] Właścicielowi Konta lub Adresatowi (w przypadku przyjęcia Przesyłki Kurierskiej, a w innych przypadkach po zrzeczeniu się roszczeń przez Właściciela Konta) przysługuje prawo naprawienia szkody na podstawie postępowania reklamacyjnego lub przed właściwym sądem lub w postępowaniu mediacyjnym lub przed stałym sądem polubownym działającym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej [Utrata uprawnień] Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi Kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki Kurierskiej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki Kurierskiej nie dające się z zewnątrz zauważyć Adresat (lub odpowiednio Właściciel Konta) stwierdził po przyjęciu Przesyłki Kurierskiej i nie później niż po upływie 7 dni (liczonych od kolejnego dnia) po przyjęciu Przesyłki Kurierskiej zgłosił Siódemce roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki Kurierskiej powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki Kurierskiej przez Siódemkę w celu wykonania Usługi Kurierskiej, a jej doręczeniem Adresatowi. 41. Postępowanie reklamacyjne [Uprawnieni] Zgłosić reklamację może Właściciel Konta lub Adresat (w przypadku, gdy Właściciel Konta zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka Kurierska zostanie doręczona Adresatowi) [Wymagania] Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko albo nazwę reklamującego; (ii) adres do korespondencji albo siedziby reklamującego; (iii) przedmiot reklamacji; (iv) datę i miejsce nadania Przesyłki Kurierskiej; (v) uzasadnienie; (vi) nazwę banku i numer rachunku bankowego albo adres, gdzie Siódemka powinna zwrócić kwotę roszczenia; (vii) środki dowodowe uprawdopodabniające roszczenie oraz uprawnienie do dochodzenia roszczenia (np. faktura VAT za rzecz stanowiącą zawartość Przesyłki Kurierskiej); (viii) numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer Przesyłki Kurierskiej; (ix) kwotę odszkodowania; (x) dowody uiszczenia przez Płatnika wszelkich należności za Usługę Kurierską; (xi) wykaz załączonych dokumentów; (xii) datę sporządzenia reklamacji; (xiii) podpis reklamującego Do reklamacji dołączyć należy: (i) oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie Przesyłki Kurierskiej; (ii) oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się na rzecz Adresata prawa do dochodzenia roszczeń; (iii) kopię protokołu sporządzonego przez Siódemkę bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej Przesyłki Kurierskiej lub stwierdzonych ubytkach zawartości Przesyłki Kurierskiej w przypadku przyjęcia Przesyłki Kurierskiej przez Adresata albo oświadczenie osoby odbierającej Przesyłkę Kurierską o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach Przesyłki Kurierskiej bezpośrednio przy przyjęciu Przesyłki Kurierskiej; (iv) na żądanie Siódemki opakowanie uszkodzonej Przesyłki Kurierskiej; (v) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki Kurierskiej wraz ze wskazaniem okoliczności bądź dowodów potwierdzających zaistnienie okoliczności potwierdzających, że ubytek lub uszkodzenie Przesyłki Kurierskiej powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki Kurierskiej przez Siódemkę w celu wykonania Usługi Kurierskiej, a doręczeniem tej Przesyłki Kurierskiej Adresatowi [Sposób] Z zastrzeżeniem zdania następującego reklamację zgłasza się pisemnie do każdej placówki pocztowej Siódemki nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki Kurierskiej. Termin początkowy zgłoszenia reklamacji to w przypadku: (i) niewykonania Usługi Kurierskiej chwila uznania Usługi Kurierskiej za niewykonaną; (ii) nienależytego wykonania Usługi Kurierskiej chwila przyjęcia przez Adresata uszkodzonej Przesyłki Kurierskiej lub Przesyłki Kurierskiej z ubytkiem zawartości lub w przypadku opóźnienia w doręczeniu Przesyłki Kurierskiej w terminie gwarantowanym po upływie terminu gwarantowanego; (iii) utraty Przesyłki Kurierskiej dzień następny po uznaniu niedoręczonej Przesyłki Kurierskiej za utraconą; (iv) ubytków lub uszkodzeń widocznych czas następujący po przyjęciu Przesyłki Kurierskiej, jeżeli bezpośrednio po przyjęciu Przesyłki Kurierskiej złożył oświadczenie o ich stwierdzeniu; (v) ubytków lub uszkodzeń niewidocznych przy przyjęciu Przesyłki Kurierskiej kolejny dzień po upływie 7 dni następujących po dniu przyjęcia Przesyłki Kurierskiej [Postępowanie] Sprawę reklamacyjną dotyczącą Usługi Kurierskiej rozpoznają dwuinstancyjnie właściwe jednostki organizacyjne Siódemki (odpowiednio: Jednostka I Instancji albo Jednostka Odwoławcza ). Termin wyjaśnienia i odpowiedzi na reklamację lub odwołanie nie może

9 Strona 9 z 11 przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania przez Siódemkę prawidłowo wypełnionej i kompletnej reklamacji lub odwołania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Siódemka wezwie reklamującego do wykonania stosownej czynności w terminie 7 dni liczonych od dnia kolejnego po doręczeniu wezwania pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Po rozpatrzeniu reklamacji Siódemka powiadomi na piśmie reklamującego o sposobie załatwienia sprawy W przypadku odmowy uznania roszczeń w całości lub części reklamującemu przysługuje prawo pisemnego odwołania na adres siedziby Siódemki w terminie 14 dni od otrzymania przez reklamującego odpowiedzi na reklamację Odpowiedź na reklamację zawiera powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji w całości lub w części, w przypadku przyznania odszkodowania kwotę odszkodowania oraz informację o sposobie i terminie wypłaty odszkodowania nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji, imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika Siódemki upoważnionego do udzielenia odpowiedzi na reklamację i pouczenie o dalszej możliwości dochodzenia roszczeń (w postępowaniu sądowym albo mediacyjnym przed UKE albo przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy UKE). W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne [Brak rozpoznania] Reklamacje lub odwołania zgłoszone (i) po terminie, (ii) niezawierające wszystkich dokładnych lub prawidłowych, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, danych lub (iii) wniesione przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpoznania. W wypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym Siódemka poinformuje zgłaszającego o pozostawieniu reklamacji lub odwołania bez rozpoznania [Zasady przyznawania odszkodowań] Siódemka zaliczyć może kwotę odszkodowania na poczet należności przysługujących Siódemce od reklamującego. Siódemka ustali kwotę odszkodowania według swojego uznania w przypadku braku określenia w reklamacji kwoty dochodzonego roszczenia (o którym mowa w pkt 41.2 [ix]). W przypadku niewykonania Usługi Kurierskiej Siódemka zwróci w całości pobraną opłatę za Usługę Kurierską. 42. Wysokość odszkodowań Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Kurierskiej przysługuje odszkodowanie: (i) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki Kurierskiej w wysokości nie wyższej niż Zwykła Wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy; (ii) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki Kurierskiej z zadeklarowaną wartością w wysokości żądanej przez Właściciela Konta, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość Przesyłki Kurierskiej; (iii) za utratę Przesyłki Listowej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za Usługę Kurierską nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie Przesyłki Listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych dostępnym na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa Pocztowego; (iv) za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki Kurierskiej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za Usługę Kurierską. Ograniczeń wysokości odszkodowania określone w tym pkt 42 nie stosuje się w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej nastąpiło w wyniku czynu niedozwolonego lub winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Siódemki. Regulamin nie ustanawia korzystniejszej wysokości odszkodowania lub surowszej odpowiedzialności Siódemki od Prawa Pocztowego. 43. Tryb i sposób wypłaty odszkodowań W terminie 30 dni od uznania reklamacji za zasadną Siódemka lub ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uprawnionemu Wypłata odszkodowania nastąpi na wskazany w reklamacji: (i) numer rachunku bankowego; lub (ii) adres. IV. USŁUGI PRZEWOZU 44. [Stosowanie regulacji Usług Kurierskich] Usługa Przewozu świadczona jest na zasadach określonych dla Usług Kurierskich z zastrzeżeniem zmian określonych w części IV, bezwzględnie obowiązujących przepisach Prawa Przewozowego oraz zasadach określonych w Warunkach. 45. [Badanie] W przypadku stwierdzenia naruszenia zewnętrznego opakowania Przesyłki Towarowej Adresat może wnieść o otwarcie Przesyłki Towarowej w obecności przedstawiciela Siódemki podpisując bezzwłocznie protokół stwierdzający stan Przesyłki Towarowej. W przypadku Przesyłki Towarowej za pobraniem zapłata kwoty pobrania nastąpi najpóźniej po umożliwieniu zbadania rzeczy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. 46. [Termin doręczenia] Siódemka doręcza Przesyłki Towarowe w terminie wskazanym w Umowie, Cenniku lub Warunkach. 47. [Sprawdzenie] Siódemka zastrzega możliwość sprawdzenia zawartości Przesyłki Towarowej. Siódemka dokona sprawdzenia w obecności Właściciela Konta albo innej osoby, jeżeli wezwanie Właściciela Konta nie jest możliwe lub Właściciel Konta nie stawi się w wyznaczonym terminie. Wzmiankę o sprawdzeniu wpisuje się do Dowodu Wysłania lub sporządza się protokół stanowiący załącznik do Umowy lub dokumentuje się w inny sposób.

10 Strona 10 z [Niedoręczenie] Przez odmowę przyjęcia Przesyłki Towarowej w przypadku dokonywania zwrotu Przesyłki Towarowej do Właściciela Konta rozumie się też nieopłacenie Przesyłki Towarowej albo opłacenie jej w kwocie niższej niż należna. W przypadku gdy po odmowie przyjęcia Przesyłki Towarowej przez Adresata, Właściciel Konta nie przyjmie zwracanej Przesyłki Towarowej, Siódemka przechowa Przesyłkę Towarową za opłatą określoną w Cenniku przez okres 30 dni od dnia następnego po ww. odmowie Adresata. Jeżeli Właściciel Konta nie dokona czynności umożliwiających doręczenie Przesyłki Towarowej, Siódemka dokona likwidacji Przesyłki Towarowej na zasadach określonych w Prawie Przewozowym. 49. [Postępowanie reklamacyjne] Reklamującemu nie przysługuje prawo odwołania od odpowiedzi na reklamację. Reklamacja powinna spełniać wymagania określone w pkt 41.2 i 41.3 (i)-(iii) i (v), jak również powinna zawierać nazwę oraz adres siedziby Siódemki. 50. Reklamacje dotyczące Przesyłek Towarowych reklamujący musi złożyć niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia następnego po nadaniu Przesyłki Towarowej, z tym że w przypadku utraty Przesyłki Towarowej termin zgłaszania reklamacji liczony jest od chwili, w której reklamujący mógł uznać Przesyłkę Towarową za utraconą. 51. Z zastrzeżeniem zdania następnego konsument może złożyć reklamację nie później niż w ciągu: (i) 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki Towarowej; albo (ii) w ciągu 2 miesięcy od dnia odbioru Przesyłki Towarowej przez Adresata w przypadku szkody poniesionej w wyniku zwłoki w doręczeniu Przesyłki Towarowej innej niż ubytek lub uszkodzenie Przesyłki Towarowej. W przypadku: (i) szkody stwierdzonej protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki Towarowej przez Adresata; zaniechania stwierdzenia protokolarnego szkody przed przyjęciem przesyłki z winy Siódemki; ubytku lub uszkodzenia wynikającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Siódemki; szkody niedającej się z zewnątrz zauważyć (gdy w terminie 7 dni liczonych od kolejnego dnia po odbiorze Przesyłki Towarowej reklamujący zażądał ustalenia stanu Przesyłki Towarowej oraz udowodnił, iż szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki Towarowej do przewozu a jej wydaniem) termin zgłaszania reklamacji liczony jest od odbioru Przesyłki Towarowej przez Adresata; (ii) roszczenia dotyczącego zapłaty lub zwrotu zapłaty od dnia zapłaty, a gdy jej nie było od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić; (iii) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji Przesyłki Towarowej od dnia dokonania likwidacji; oraz (v) innych zdarzeń prawnych od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne. 52. [Wysokość odszkodowań] Siódemka zapłaci odszkodowanie w przypadku: (i) utraty Przesyłki Towarowej z deklarowaną wartością w wysokości deklarowanej; (ii) ubytku w odpowiedniej części, chyba że Siódemka w przypadku określonym w pkt 52 (i) lub (ii) udowodni, że wartość deklarowana przewyższa Zwykłą Wartość Przesyłki Towarowej. Siódemka zapłaci odszkodowanie w przypadku uszkodzenia Przesyłki Towarowej w wysokości procentowego zmniejszenia wartości (nie wyższej niż wysokość odszkodowania za odpowiednio utratę albo ubytek). W przypadku, gdy wskutek zwłoki w doręczeniu Przesyłki Towarowej powstała szkoda inna niż w Przesyłce Towarowej, Siódemka zapłaci odszkodowanie do wysokości podwójnej kwoty za Usługę Przewozu. Odszkodowanie za szkody spowodowane utratą, niewykorzystaniem lub nienależytym wykorzystaniem przez Siódemkę dokumentów oddanych Siódemce przez Właściciela Konta nie może przewyższać strat poniesionych przez Właściciela Konta albo Adresata. Określone w tym pkt 52 ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania do sytuacji, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Siódemki. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 53. Regulamin nie dotyczy konsumentów, o ile bezwzględne przepisy prawa stanowią inaczej. Następujących postanowień Regulaminu nie stosuje się względem konsumentów pkt: 10 [konsekwencje niewłaściwego oznaczenia lub opakowania Przesyłki], 12 [wyłączenie odpowiedzialności Siódemki w razie braku ubezpieczenia Przesyłki], 13 [pozostałość po szkodzie], 14 [wyłączenie potrącenia], 15 [wyłączenie cesji], 35.2 [szczególna zawartość Przesyłek Kurierskich], 35.3 [opłata dodatkowa w razie stwierdzenia oddania do doręczenia przez Nadawcę przedmiotów lub substancji wyłączonych z doręczenia], [Odpowiedzialność], (iii) [Odpowiedzialność za niedoręczenie w terminie], 37.4 (ii) [ograniczenie odpowiedzialności za kwotę pobrania], 37.5 [wyłączenie odpowiedzialności Siódemki], 41.2 (vi) i (ix,x,xi) [wybrane wymagania zgłoszenia reklamacyjnego], [brak rozpoznania reklamacji], 41.9 zdanie drugie [ustalenie wartości odszkodowania], 47 [sprawdzenie Przesyłki Towarowej] i 54 [sąd właściwy miejscowo], 58 [Zmiana Regulaminu]. W stosunku do konsumenta zmiana Regulaminu przez Siódemkę w trybie z pkt 58 nastąpić może wyłącznie z ważnych przyczyn, na przykład z uwagi na konieczność dostosowania Regulaminu do zmian stosownych przepisów obowiązującego prawa lub zalecenia otrzymane od organów władz publicznych. 54. Wszelkie spory sądowe między Siódemką, a Właścicielem Konta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Siódemki. 55. Siódemka w uzasadnionych przypadkach na podstawie Umowy może ustalić z Właścicielem Konta lub Adresatem odmienne warunki realizacji Usług niż wskazane w Regulaminie, dostosowując Usługę do potrzeb Właściciela Konta lub Adresata. 56. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa Pocztowego lub Prawa Przewozowego oraz kodeksu cywilnego.

11 Strona 11 z Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się bezskuteczne lub nieważne, pozostanie to bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu. 58. Siódemka zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z powodu ważnych przyczyn takich jak zmiany w obowiązujących przepisach prawa (w tym Prawa Pocztowego i Prawa Przewozowego oraz aktów wykonawczych do tych aktów). Siódemka poinformuje Właściciela Konta o zmianie Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej (np. na adres podany przez Właściciela Konta) przed wprowadzeniem zmiany. 59. Siódemka zastrzega możliwość zmiany Cennika. Zmiana Cennika, określona w zdaniu poprzedzającym, dokonywana będzie nie częściej niż raz w miesiącu. Wobec konsumentów skorzystanie przez Siódemkę z uprawnienia wynikającego z pkt 59 poprzedza przekazanie konsumentowi odnośnej informacji o planowanej zmianie Cennika i o możliwości usunięcia Konta Internetowego zgodnie z pkt 29 i o zwrocie środków z Konta Internetowego zgodnie z pkt Cennik w nowym brzmieniu obowiązuje od chwili zamieszczenia na stronie internetowej Siódemki (www.siodemka.com) przez okres ich publikacji na tej stronie. 61. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Właściciela Konta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Siódemki (www.siodemka.com). 62. Podpisanie Dowodu Wysłania Przesyłki przez przedstawiciela Siódemki odbierającego Przesyłkę jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Siódemkę warunków zawartej Umowy, w tym Regulaminu, Cennika i Warunków. 63. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 roku i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Usługi zlecone w okresie przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu są świadczone na dotychczasowych zasadach. Do Usług zleconych przed utratą mocy Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu. 64. Od dnia 1 kwietnia 2015 roku zakładanie nowych Kont Internetowych oraz wpłaty środków na poczet Kaucji Gwarancyjnej nie będzie możliwe. Z dniem 30 kwietnia 2015 roku nastąpi zakończenie świadczenia Usług w oparciu o zasady przewidziane Regulaminem. Odpowiednie zastosowanie znajduje pkt 31 i Regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo