roduktywność CTICE i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "roduktywność CTICE i"

Transkrypt

1 ISSN Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2 / 2007 (5) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: Rola inkubatorów technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości - materiały konferencyjne Miejsce uczelni wyższych w systemie innowacji Innowacyjność i transfer technologii - 15 lat ARR Ośrodki innowacji - rozwój systemu innowacji Beskidzki Inkubator Technologiczny Beskidzkie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

2 SPIS TREŚCI CONTENT: Józef MATUSZEK: Słowo wstępne... 1 Józef MATUSZEK, Aleksander MOCZAŁA: Przykłady funkcjonowania parków technologicznych w wybranych krajach UE - pokonferencyjne omówienie wybranych referatów... 3 Józef MATUSZEK, Aleksander MOCZAŁA; Podsumowanie pokonferencyjne - wnioski z Międzynarodowej Konferencji: Rola inkubatorów technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i internacjonalizacji biznesu w Europie Centralnej na przykładzie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej... 5 Š. MEDVECKÝ, A.HRČEKOVÁ,, M. GREGOR, J. BUDAY, P. MAČUŠ, S. HRČEK: Application of new technologies and approach in mechanical design... 7 Š. MEDVECKÝ, A.HRČEKOVÁ, M. GREGOR, J. BUDAY: Virtual reality as a meaning for innovative engineering... 9 Miloš BUGAN, Milan BOTKA, Dariusz PLINTA: Efektywne szkolenie jako podstawa wdrożenia Lean Manufacturing Józef MATUSZEK: Miejsce uczelni wyższych w systemie innowacji i transferu technologii Aleksander MOCZAŁA: Ośrodki innowacji rozwój systemu innowacji Aleksander MOCZAŁA: Co to jest INKUBATOR TECHNOLOGICZNY? Józef MATUSZEK: Beskidzki Inkubator Technologiczny szansą rozwoju gospodarczego Podbeskidzia Stanisław GINDA: INNOWACYJNOŚĆ I TRANSFER TECHNOLOGII 15 lat Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej Józef MATUSZEK: Rozmowa z Piotrem Strzeleckim Dla rozwoju regionu Beskidzki Inkubator Technologiczny (BIT) dla rozwoju firm Beskidzkie Centrum Konferencyjno Szkoleniowe ISSN Czasopismo Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej Katedra Inżynierii Produkcji We współpracy: Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej Uniwersytet Techniczny w Żylinie Słowacja Słowackie Centrum Produktywności w Żylinie Słowacja Adres redakcji: Akademia Techniczno Humanistyczna Katedra Inżynierii Produkcji ul. Willowa 2, Bielsko Biała tel , Redaktor Czasopisma: dr inż. Aleksander Moczała Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Rada Naukowa Redakcji: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Prof. dr hab. inż. Milan Gregor Uniwersytet Techniczny w Żylinie Prof. dr hab. inż. Branislav Micieta Słowackie Centrum Produktywności w Żylinie Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej mgr inż. Stanisław Ginda Agancja Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej Uwagi redakcyjne Decyzja ostateczna o druku jest podejmowana po uzyskaniu recenzji artykułu. Redakcja zastrzega prawo skracania nadesłanych przez autorów publikacji do druku.

3 Od redakcji Według rankingów rozwoju gospodarczego Polska jest krajem o niskiej innowacyjności, słabo przygotowanym do tendencji rozwojowych gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy. Od paru lat poprawa konkurencyjności jest celem polityki rządów wielu państw na świecie. Jednym z ważniejszych elementów tej polityki jest kreowanie powstawania i rozwoju organizacji wspierających działalność gospodarczą parków, inkubatorów technologicznych, ośrodków edukacji. W naszym kraju, podobnie jak i w innych krajach Europy Środkowej odczuwa się brak doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu takich instytucji. W oddawanym do rąk czytelników czasopiśmie przedstawiono w postaci materiałów pokonferencyjnych rozwiązania organizacyjne wspierające innowacje w krajach, które wcześniej przystąpiły do UE. Modelowe rozwiązania opisano na przykładzie parków technologicznych Parque Tecnológico de Andalucia w Maladze (Hiszpania) oraz Jyväskylä Science Park w Jyväskylä (Finlandia). Na kolejnych stronach czasopisma opisano wyniki badań prowadzonych na rzecz przemysłu, przy współpracy ze słowackim inkubatorem technologicznym, przez pracowników Uniwersytetu Technicznego w Żylinie (Słowacja) oraz oddany niedawno do użytku budynek Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej. Józef MATUSZEK Słowo wstępne Kolejny piąty numer czasopisma Produktywność i Innowacje został zredagowany w nowej formule. Do współfi nansowania wydawania niektórych numerów periodyku włączyła się Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej. Do Rady Naukowej Redakcji czasopisma został dokooptowany przedstawiciel Agencji Stanisław Ginda. Intencją wydawcy jest aby obok prezentowanych prac naukowo badawczych pracowników Akademii Techniczno Humanistycznej w kolejnych numerach czasopisma pojawiały się informacje na temat bieżącej działalności Agencji. Tradycyjnie na łamach poszczególnych numerów będą również przedstawiane prace prezentujące wyniki badań w najbliższych zagranicznych ośrodkach naukowych Słowacji, Czech oraz innych krajów ze szczególnym uwzględnieniem inkubatorów technologicznych położonych w tamtych krajach. Przykładem są prace zespołów pracowników z Żyliny (Słowacja). W oddawanym do rąk czytelników numerze rozpoczynamy cykl publikacji związanych z rolą uczelni wyższych, instytutów naukowych, ośrodków badawczo rozwojowych, organizacji wsparcia przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki regionu. Świat rozwija się coraz szybciej, postęp techniczny sprawia że w okresie pracy zawodowej pracownik kilkakrotnie zmienia na nowe generacje swe narzędzia pracy, jest zmuszony do zmiany swego zawodu, miejsca pracy czy zamieszkania. O potędze, poziomie życia w danym kraju, regionie w coraz mniejszym stopniu decyduje wytwarzanie materiałów oraz proste wykonywanie wyrobów i usług, natomiast rośnie coraz bardziej znaczenie prac dotyczących pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z ich projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą. Pojawiło się pojęcie wkładu intelektualnego w realizowaną produkcję. Na nowych niematerialnych składnikach kosztów wyrobów i usług można uzyskać największe zyski, które mądrze rozdysponowywane pozwalają pozyskać środki na dalszy rozwój. Podstawą wprowadzania wkładu intelektualnego w wykonywane produkty i usługi jest rozwój edukacji, kształtowanie kultury technicznej pracowników, nacisk na rozwój innowacji w rodzimych krajowych i regionalnych wyrobach. Globalizacja produkcji powoduje, że przemieszczający się po różnych krajach świata kapitał zmienia miejsca produkcji poszukując regionów o odpowiedniej lokalizacji, taniej, wykształconej kadrze pracowników potrafi ącej obsłużyć coraz bardziej skomplikowane stanowiska pracy. Rozwój produktów, prace będące intelektualnym wkładem w te globalne produkty, odbywają się w centrach naukowo badawczych krajów wysoko uprzemysłowionych. Kadra wykonująca tego typu prace jest podstawą potęgi gospodarczej tych krajów. Posiadanie takiej kadry zapewnia możliwość odtworzenia w każdej chwili procesów wytwarzania wy- Rys. 1. Udział zaawansowanej technologii w imporcie i eksporcie ogółem w poszczególnych krajach (Nauka i Technika. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2006) 2 / 2007 (5) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 1

4 Słowo wstępne Józef Matuszek Rys. 2. Styk granic trzech państw Polski, Słowacji i Czech Beskidzki Region Przemysłowy konywanej w innych krajach produkcji, stwarza możliwość sterowania rozwojem produktu, wpływania na podział pracy i umiejscowienie produkcji poszczególnych komponentów wyrobów. Umiejscowienie siedziby centrów badawczo rozwojowych w danym regionie jest podstawą jego długofalowego rozwoju. Stosunkowo łatwo można przenieść wytwarzanie, zwłaszcza po okresie amortyzacji maszyn i urządzeń, przy wprowadzaniu do produkcji nowego wyrobu. Warto zaznaczyć że okres amortyzacji, po którym ze względu na przestarzałość używanej technologii wprowadza się nowy wyrób współcześnie wynosi około 10 lat. Trudniej jest zmienić miejsce zamieszkania dla większej liczby osób. W takim regionie szybciej rośnie zamożność mieszkańców, pociąga to za sobą rozwój usług, powstawanie ośrodków edukacji, kultury, następuje wzrost jakości życia. Jak dużo, w stosunku do innych krajów Polska ma do nadrobienia podaje rys. 1. Zmienia się świat, zmienia się Europa, zanikają granice między państwami. Narodziła się wspólna europejska przestrzeń edukacyjna, podejmowane są wspólne europejskie badania naukowe, powstaje europejska przestrzeń gospodarcza. W okolicach Bielska Białej, na styku granic trzech państw, rodzi się, głównie za sprawą przemysłu motoryzacyjnego nowy BESKIDZKI REGION PRZEMYSŁOWY rys. 2. Budowa tuż za granicą dwóch dużych zakładów KIA na Słowacji pod Żyliną i Hyundai w Czechach pod Frydkiem Mistkiem zmieni rynek pracy po polskiej stronie granicy, zapewne przyśpieszy rozwój małych i średnich fi rm kooperujących z dużymi fi rmami przemysłu samochodowego, wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Intensywny rozwój przemysłu w Europie Środkowo Wschodniej spowoduje niedobór wykwalifi kowanych pracowników. Pierwsze objawy niedoboru już nastąpiły, zostały one spotęgowane przez wyjazdy wykształconych, głównie młodych ludzi do pracy w krajach Zachodniej Europy. Rozwój gospodarki i wyjazdy spowodowały spadek bezrobocia. Niedobór siły roboczej spowoduje nacisk na podwyższanie płac. Zjawisko to może stanowić zagrożenie dla realizowanych i przyszłych inwestycji (przykładem mogą tu być pierwsze problemy z pozyskaniem pracowników w okolicach Wrocławia, Bratysławy, Żyliny czy pojawiające się pierwsze symptomy niedoboru pracowników w Bielsku Białej). Niedobór siły roboczej może mieć również zalety. Może przy mądrej polityce władz przyśpieszyć transformację Europy Wschodniej z taniego zaplecza produkcyjnego w rozwiniętą gospodarkę rynkową. Kraje Europy Środkowej mogą przyśpieszyć uzyskanie wysokich standardów życia takich jakie posiadają obywatele krajów Europy Zachodniej. Wzrost poziomu życia obywateli, zmiany w stylu życia powodują ewolucję światowego rynku sprzedaży. W miejsce produktów dostosowanych do przeciętnych gustów, produkowanych w warunkach globalnej, masowej produkcji w kilku różnych miejscach na świecie pojawia się zapotrzebowanie rynku na indywidualizację oferty dostosowaną do gustów poszczególnych ludzi. Zmienia się model funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, od etapu firmy dużych rozmiarów część przedsiębiorstw przechodzi do filozofii firmy dużej wartości (w j. ang. from high volume high value). Dążenie do stanu, w którym coraz większa liczba wyrobów jest dostosowywanych do życzeń klienta, do maksymalizacji możliwości wyboru przez klienta spowodowało, że minimalizacja kosztów zeszła na dalszy plan. Zjawisko zostało zapoczątkowane na początku XXI wieku, charakteryzuje się ono wzrostem liczby małych i średnich przedsiębiorstw produkujących w niewielkich ilościach ciągle nowe innowacyjne produkty i usługi. Równolegle zachodzą kolejne przejęcia i fuzje dokonywane przez duże firmy wykonujące w skali masowej komponenty do coraz bardziej indywidualizowanych produktów finalnych. Zachodzące zmiany, tempo tych zmian powodują że każda instytucja gospodarcza narażona jest w coraz większym stopniu na czynnik zaskoczenia. Jest to spowodowane coraz krótszym cyklem życia produktów i środków produkcji, wzrastającą liczbą konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, napływem produktów z szybko rozwijających się innych krajów Chin, Indii, Indonezji itp. Zachodzące zmiany wiążą się ze wzrostem innowacyjności i decentralizacją zarządzania, potrzebą zatrudniania coraz bardziej wykwalifi kowanych pracowników świadomych dokonujących się przemian. Mówi się o gospodarce opartej na wiedzy, budowie społeczeństwa wiedzy jako społeczeństwa przyszłości. Z rozwojem małych i średnich fi rm nowego typu można wiązać nadzieję rozwoju rodzimej produkcji, wzrostu wkładu intelektualnego w wyroby przez nie wykonywane. Zjawisko to jest szansą dla regionu bielskiego, regionu o wysokiej kulturze technicznej, rozwiniętym przemyśle i usługach, regionie o walorach turystycznych, różnorodności kultur, dobrze wykształconych mieszkańców. Jednym z ogniw składających się na elementy rozwoju regionu jest powstanie akademickiej (mającej uprawnienia nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, wnioskowania o tytuł naukowy profesora) uczelni Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej i wybudowanie dzięki inicjatywie Agencji Rozwoju-Regionalnego Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego. Zagadnieniu w jaki sposób wykorzystać wymienione wyżej atuty Podbeskidzia, jak dostosować się do przemian zachodzących w świecie, jak wzmocnić innowacyjność wyrobów, redakcja poświęci wiele uwagi w następnych numerach czasopisma. prof. dr hab inż. Józef MATUSZEK Akademia Techniczno Humanistyczna, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Willowa 2, Bielsko Biała, e mail: 2 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2007 (5)

5 Międzynarodowa Konferencja Rola inkubatorów technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i internacjonalizacji biznesu w Europie Centralnej na przykładzie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku Białej 18 kwietnia Beskidzki Inkubator Technologiczny, Bielsko Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45 Józef MATUSZEK, Aleksander MOCZAŁA Przykłady funkcjonowania parków technologicznych w wybranych krajach UE (pokonferencyjne omówienie wybranych referatów) 1. WPROWADZENIE W dniach kwietnia 2007 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej zorganizowała w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego (ul. 1 Dywizji Pancernej 45 przy drodze szybkiego ruchu na wysokości Auchan) międzynarodową konferencję dotyczącą roli inkubatorów technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i internacjonalizacji biznesu. Otwarcie w październiku minionego roku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku Białej zapoczątkowało nowy etap w 15 letniej historii Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. Zadaniem pierwszego w naszym województwie inkubatora technologicznego jest kreowanie nowych fi rm, poszerzanie działalności już istniejących, wspieranie ich rozwoju, szczególnie w zakresie wdrażania innowacji i transferu nowych technologii. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji wdrażających projekty współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy i zaproszeni goście z zagranicy. W ramach konferencji wystąpili z wykładami prelegenci z Finlandii, Hiszpanii i Irlandii. Zadaniem konferencji była wymiana doświadczeń, określenie dalszej strategii rozwoju bielskiego Inkubatora oraz mechanizmów przyczyniających się do rozwoju Regionu Podbeskidzia. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zapoznania się z doświadczeniami funkcjonujących już od kilku lat inkubatorów technologicznych w Hiszpanii, Finlandii, Irlandii i Polsce w zakresie koncepcji ich funkcjonowania, świadczonych przez nie usług i roli w transferze najnowszych technologii. 2. PARK TECHNOLOGICZNY JYVÄSKYLÄ W JYVÄSKYLÄ Park Technologiczny Jyväskylä w Jyväskylä (Finlandia) [1, 2] (Jyväskylä Science Park in Jyväskylä JSC) powstał w 1987r. U genezy zamysłu utworzenia parku było zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw oraz pobudzenie działalności innowacyjnej fi rm, służącej rozwojowi regionu oraz komercjalizacji badań naukowych. Parkiem zarządza organizacja TECHNOPOLIS GROUP z siedzibą w Helsinkach. Park realizuje miedzy innymi następujące zadania: Rys. 1. Grupa parków technologicznych organizacji TECHNOPOLIS GROUP w skład, której wchodzi Park Jyväskylä tworzenie infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych, transfer nowych technologii, tworzenie sieci powiązań między przedsiębiorstwami, zapewnienie dostępu do źródeł fi nansowania, do wdrażania nowych technologii i inwestycji, tworzenie planów i programów rozwojowych dla poszczególnych branż i rodzajów działalności gospodarczej oraz organizacji gospodarczych, zapewnienie dostępu do programów szkoleniowych i usług edukacyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie działalności innowacyjnej itd. Park w Jyväskylä w odróżnieniu od parku w Maladze nie jest skupiony w jednym miejscu. Poszczególne obiekty parku JSC, są rozproszone na terenie miasta. Podobnie jak w Maladze park technologiczny JSC jest związany z ośrodkami akademickimi Uniwersytetem i Politechniką w Jyväskylä. Park znajduje się w regionie, w którym krzyżują 2 / 2007 (5) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 3

6 Przykłady funkcjonowania parków technologicznych w wybranych krajach UE Józef Matuszek, Aleksander Moczała inkubacja warunkiem wparcia fi nansowego okresu inkubacji jest zarejestrowanie przez wnioskodawcę podmiotu gospodarczego, w ramach tego etapu zawiera się kontrakt, w którym zapewnia się usługi związane z zaopatrzeniem, fi nansowaniem ekspertyz (np. z zakresu prawa), szkoleń do 75 % poniesionych kosztów itd., przyspieszenie etap mający na celu pomóc w fi nansowaniu inwestycji do poziomu 2/3 kosztów. W ramach parku działają klastery związane z przemysłem drzewnym, telekomunikacją. Park wspomaga również tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej. Rys. 2. Centrum Nowych Technologii się najważniejsze trakty komunikacyjne Finlandii, z lotniska w Helsinkach do Jyväskylä można dojechać w ciągu 40 min. W chwili obecnej park dysponuje powierzchnią około 50 tys. m 2. Park przez swoją specjalizację stał się wiodącym, głównym krajowym centrum rozwoju technologii teleinformatycznych. Przedsiębiorstwami wiodącymi są np. takie przedsiębiorstwa jak NOKIA. W latach organizowania parku ponad 6% wszystkich nowych miejsc pracy powstało w firmach, które przeszły inkubację w parku JSC. W parku mają swe siedziby firmy działające w branży: teleinformatycznej, energetycznej, papierniczej, nanotechnologii (rys. 2.), ochrony środowiska. Działalność parku oparta jest na przyjaznej polityce władz Finlandii, które co roku na fi nansowanie sektora B+R przeznaczają około 3% PKB (jeden z największych wskaźników w UE, przyrost środków wydawanych na badania w ostatnich latach wynosił co roku około 14%). Warto zaznaczyć, że region Jyväskylä liczy 165 tys. mieszkańców a nakłady na sferę B+R wynosiły co roku około 180 mln. euro (w 2004r.) co daje 1107 euro na jednego mieszkańca. W ramach uczelni funkcjonuje kilka centrów badawczych i jednostek prowadzących badania rozwojowe, funkcjonujących jako autonomiczne komórki organizacyjne uczelni np. Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badawczy Technologii Informatycznych itp. Finansowanie innowacji odbywa się głównie przez dofi nansowanie projektów składanych przez fi rmy i uczelnie. Organizacyjnie park wchodzi w skład fi ńskiej krajowej grupy Technopolis notowanej na giełdzie. W ramach grupy Technopolis prowadzi działalność gospodarczą ponad 900 firm. Strukturę Parku Jyväskyläp przedstawiono na rys. 3. W parku okres inkubacji firm podzielono na następujące etapy: odkrycie etap dochodzenia do pomysłu i ocena pomysłu, pre inkubacja etap wykonywania badań rynkowych, zakończonych opracowaniem biznesplanu, otrzymaniem informacji na temat możliwości finansowego wsparcia pomysłu, Rys. 3. Struktura Parku Technologiczny Jyväskylä 3. PARK TECHNOLOGICZNY ANDALUZJI W MALADZE Park Technologiczny Andaluzji w Maladze (Hiszpania) [1, 2], (Parque Tecnológico de Andalucia In Malaga PTA) otwarto w 1992r. Pierwotnie, w momencie powstania, zadaniem parku było wykorzystanie naukowego i przemysłowego potencjału Malagi i regionu Andaluzji do stymulowania rozwoju przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach. W miarę rozwoju parku zadania te rozszerzano. Współcześnie misja PTA jest realizowana między innymi przez takie cele jak: tworzenie infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej, promowanie podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza w małych i średnich firmach, transfer nowych technologii, komercjalizacja wyników badań naukowych, pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, podnoszenie kwalifi kacji kadr podmiotów gospodarczych, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi, skupianie na swoim terenie wiedzy naukowej i technicznej, tworzenie instytucji oferujących profesjonalne usługi z zakresu otoczenia biznesu itd. Park usytuowany jest 13 km od centrum Malagi, w pobliżu kampusu uniwersyteckiego i lotniska. Na obrzeżach parku znajduje się lądowisko dla helikopterów oraz hotel. W parku funkcjonuje ponad 400 przedsiębiorstw (w tym firmy badawczo rozwojowe stanowią 5%, szkoleniowe 5%, przedsiębiorstwa z branży informatycznej i telekomunikacyjnej 39%, medycznej i ochrony zdrowia 10%, biotechnologicznej 6%, ochrony środowiska 9%, handlowej 5%, przemysłu maszynowego, chemicznego, spożywczego, kosmetycznego 10%, pozostałe 11%. Park funkcjonuje wg formuły spółki akcyjnej, strukturę organizacyjną spółki podano na rys. 4 [1, 2]. Park w Maladze ma strategiczne położenie komunikacyjne, połączenie z głównymi ośrodkami komunikacyjnymi Hiszpanii, połączenie w niedalekiej przyszłości szybką koleją z Madrytem, port morski, lotnisko. W Maladze ma siedzibę Uniwersytet o 20 wydziałach i 40 tys. studentów. Władze samorządowe stworzyły doskonałe warunki do działalności proinnowacyjnej stawka 0,15 Eu/m 2 na miesiąc pokrywa koszt utrzymania powierzchni budynków. W przedsiębiorstwach sektora B+R Andaluzji pracuje 19 tys. pracowników, co stanowi prawie 12% ogółu zatrudnionych w hiszpańskich przedsiębiorstwach zaliczonych do B+R i 0,5 % aktywnej populacji zawodowej samej Andaluzji, większość z nich zatrudniona jest przez prywatne podmioty. W parku pracuje ok pracowników, do ich dyspozycji przygotowano zaplecze socjalne restauracje, przedszkola itp. Park w Maladze wypracował własny model wspierania rozwoju przedsiębiorstw rys. 5. Preinkubacja rozpoczyna się od pomysłu biznesu, a kończy się na etapie zakładania 4 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2007 (5)

7 Józef Matuszek, Aleksander Moczała Przykłady funkcjonowania parków technologicznych w wybranych krajach UE Rys. 4. Struktura organizacyjna PTA. Rys. 6. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości działalności gospodarczej. Na terenie PTA funkcjonują dwa preinkubatory na uczelni i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Etap inkubacji polega na wspieraniu fi rm i wdrażaniu innowacji, ułatwieniu dostępu do nieruchomości i środków fi nansowych na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw. Działanie to polega ponadto na analizie ryzyka, doradztwie i szkoleniach. Etap gniazd polega na pomocy w umiejscowieniu w obiektach (gniazdach) w pełni wyposażonych w potrzebne media i infrastrukturę teletechniczną. W parku znajduje się kilka budynków dostosowanych do rodzaju działalności firmy. Etap kontenerów występuje w przypadku firm, które zgłaszają większe zapotrzebowanie na powierzchnię, w niestandardowym wyposażeniu park oferuje pomieszczenia w stanie surowym które są dostosowane do potrzeb zakładu. Rys. 5. Model wspierania w PTA. Ostatni etap parceli to pomoc w otrzymaniu nieruchomości w postaci parceli na okres długoterminowy 75 lat lub w alternatywnie w postaci możliwości zakupu. Firmy działające w PTA mogą liczyć na bezzwrotne dotacje Ministerstwa Pracy i Rozwoju Technologicznego Andaluzji, nisko oprocentowane pożyczki, granty inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalności B+R, finansowanie realizowane jest do 50 % wartości projektów. W parku funkcjonują sieci współpracujących przedsiębiorstw, działają klastery firm. Park organizuje współpracę w ramach sieci współpracy na terenie kraju i w zakresie współpracy międzynarodowej. Literatura [1]. Materiały konferencyjne Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku Białej. Bielsko Biała, [2]. Praca zb. pod red. Ginda St.: Inkubator Technologiczny. Polecane praktyki. Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku Białej. Bielsko Biała, [3]. business park.com [3]. Józef MATUSZEK, Aleksander MOCZAŁA Podsumowanie pokonferencyjne wnioski z Międzynarodowej Konferencji: Rola inkubatorów technologicznych Doświadczenia wynikające z funkcjonowania obu przykładowo omówionych parków technologicznych w Hiszpanii i Finlandii powinny być adoptowane i wykorzystane w warunkach polskiej gospodarki. Beskidzki Inkubator Technologiczny (BIT) jest jednym z pierwszych wybudowanych tego typu obiektów w kraju. W aktualnym etapie rozwoju gospodarczego Podbeskidzia BIT ma szansę spełnić założenia związane z jego powstaniem, być podstawą przyszłego rozwoju regionu. Do mocnych stron miasta Bielska Białej i okolicznych miejscowości, należy: dogodne położenie komunikacyjne rys. 1, duża liczba podmiotów gospodarczych, tradycje przemysłowe i edukacyjne, umiejscowienie w mieście akademickiej wyższej uczelni Akademii Techniczno Humanistycznej (w skład której wchodzą wydziały o profilu technicznym, ośrodków badawczo rozwojowych, uzyskanie przez miasto Bielsko Biała statusu niekwestionowanej stolicy subregionu południowego województwa śląskiego, funkcjonowanie w regionie instytucji wsparcia biznesowego Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., Inkubatora Przedsiębiorczości, powstawanie zalążków klasterów przemysłowych (np. Beskidzkiej Doliny Lotniczej), 2 / 2007 (5) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 5

8 Podsumowanie pokonferencyjne Rys. 1. Korzystne położenie Bielska Białej. rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (około 50% podmiotów gospodarczych w regionie to mikroprzedsiębiorstwa, 30% firm stanowią małe firmy liczące osób), umiejscowienie w regionie zakładów światowych koncernów, rozwinięty system edukacji, wysoka kultura techniczna pracowników itd. Do słabszych stron Podbeskidzia można zaliczyć: niski poziom współpracy między przedsiębiorstwami w zakresie wymiany informacji, postrzeganie innego zakładu jako konkurenta, rozproszenie działań, utrudniony dostęp do kapitału, przypadki stosowania przestarzałych technologii, przestarzałych narzędzi pracy, prowadzenie przez niewielką liczbę fi rm badań w obszarze technologii (tylko około 15%), mała liczba firm posiada własne biura projektowe. Józef Matuszek, Aleksander Moczała Kolejnym problemem mogącym być przyczyną spowolnienia rozwoju innowacyjności w BIT może być stan zarządzania szkołami wyższymi w naszym kraju. Działalność opisywanych parków technologicznych w Maladze i w Jyväskylä jest ściśle związana z prowadzonymi badaniami na uczelniach wyższych. Dotychczasowa działalność uczelni w naszym kraju nie zawsze była ukierunkowana na współpracę z przemysłem. Proces transformacji uczelni wyższych będzie przebiegał w dłuższym okresie czasu. Nastawienie się na współpracę z przemysłem jest naturalnym kierunkiem rozwoju każdej uczelni przykładem może tu być szansa współpracy z firmami lotniczymi regionu. W niedalekiej przyszłości może się również pojawić problem konkurencyjnych parków technologicznych (inkubatorów) w woj. śląskim. Wiele miast województwa ma ambicje tworzyć własne parki i inkubatory może się pojawić możliwość ucieczki firm z jednego parku do drugiego. Dużo w tym względzie będzie zależeć od polityki władz samorządowych od ich działań wspierających rozwój regionu, umiejętności współpracy samorządów miast i gmin całego regionu Podbeskidzia. Od władz samorządowych, od stworzonych przez nie warunków, od kadry zarządzającej inkubatorem, zależy określenie strategii rozwoju BIT czy będzie to strategia dostawy tylko powierzchni czy może strategia popytu, czyli wykorzystanie możliwości inkubatora do wspierania fi rm innowacyjnych, ich pełnej integracji z otoczeniem, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (np. komunikacyjnej lotniska biznesowego, zapewnienie odpowiedniej jakości życia w regionie itd.). Ustanowiony na dzień dzisiejszy plan rozwoju działalności BIT przedstawiono na rys. 2. Głównym celem aktualnie realizowanych przez ARR projektów związanych z działalnością BIT jest: utworzenie sieci współpracy pomiędzy: przedsiębiorcami (MŚP), samorządami (JST), ośrodkami B+R a uczelniami wyższymi, utworzenie sieci promocji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami (MŚP) oraz ośrodkami B+R, organizowanie szkoleń i konferencji nt. możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich na lata , warsztatów z zakresu e biznesu i nowych technologii dla MŚP, transferu technologii i promocji innowacji, audytów technologicznych dla przedsiębiorców, utworzenie bazy ofert technologicznych, utworzenie Ośrodka Doradztwa Technologicznego i Rozwoju w BIT (doradztwo prawne, marketingowe, finansowe, konsultingowe), działanie na rzecz konsolidacji firm poszczególnych branż i tworzenie sieci współpracy firm (np. klaster lotniczy, klaster samochodowy, ochrony środowiska, informatyczny) itd. Rys. 2. Plan rozwoju działalności BIT wg ARR w Bielsku Białej. prof. dr hab inż. Józef MATUSZEK Akademia Techniczno Humanistyczna, Katedra Inżynierii Produkcji, dr inż. Aleksander MOCZAŁA Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno Humanistyczna, Bielsko Biała, , ul. Willowa 2 6 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2007 (5)

9 Š. MEDVECKÝ, A. HRČEKOVÁ, M. GREGOR, J. BUDAY, P. MAČUŠ, S. HRČEK APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES AND APPROACH IN MECHANICAL DESIGN Rapid prototyping, Reverse engineering, 3D scanning, 3D printing 1. INTRODUCTION The signifi cant increase of the productivity in the manufacturing can be seen in the last century. We can find the rise over 1000% in the leading industry areas as automotive, food industry, machinery, chemistry. The increase was caused by fi nding of new methods and procedures in the manufacturing. On the other hand the area of product development was at least fi rst 70 years of the century without signifi cant increase of productivity and efficiency. In early eighties of the last century the leading companies at the marked realised this contradiction and begun to pay attention to the design process. The need for improving of design process and fi nding of new procedures and methods for making design occurred. Leading companies realised that their success is connected with the products they are offering. The customers asked for reliable, solid and good looking products. The development of such product with the classic design procedures, methods and tools last too long and it had direct infl uence to the competitivness of the product in the market. Above mentioned facts brought necessity to fi nd new technologies and approaches in design area with the aim to increase productivity in the design. The tools and methods for accelerating of design process starts dynamic development after implementation of computer technologies into the common level. The revolution in this fi eld depends on development at the area of computer science and fi eld of new technologies. CAD/CAE/CAM systems became a standard tool in product development. 2. DEVELOPMENT OF THE DESIGN METHODS The development of design methods was strictly influenced by the development of the supporting technologies. The spreading of the personal computer brought the possibilities to change traditional design processes and methods. The design systems can be divided into two main groups: 2D CAD systems the systems brought the possibility to create technical drawings in electronical form. The simplifi cation in the drawings were implemented by using of libraries with the standartised machine elements and nods. 3D CAD systems these systems allows the designer to create the 3D model. Technical drawings can be generated from the 3D model. This division shows only the working place with the product whether it is plane or space. Traditional design methods use step by step approach in new product design. For general purposes products such design last approximately two years from defi nition of design task to end of the design process. The demand was to shorten this period as much as it is possible. The shortening of this period can bring not only direct savings in the design but also indirect savings obtained by the advantage at the mar- ket. To reach shorter development times the design steps needed to be done simultaneously concurrent engineering. Another step in the design method was implementing tools which allows parallel processing of the data by the various working groups. This method brings signifi cant time savings and is named concurrent enginnering. Concurrent engineering allows the designer use all data about the developed product created by different working groups in time. New features designed by designer are automatically put into the all relevant libraries about the product. It caused the immediate processing of the data by each of the working group. Topical concurrent engineering systems supports web activities and therefore the product can be developed by worldwide distributed working groups and the product changes from any group are automatically effecting the work of another working groups. The main advantages of the concurrent engineering systems are: shortening of the time period needed to the products introduction to the market, cost reduction for the design and product itself, product quality improve, parallel processing of the activities, tasks integration, better project management. Current CAD/CAM/CAE tools allows user to prepare digital 3D model, Fig.1, and generate digital data for online transfer to the production. The tools of concurrent engineering allows signifi cantly reduce time necessary to design product and therefore the cost related to the product design. Department of design and machine elements is equipped with the CAD/CAM/CAE systems Pro/Engineer and Catia (24 workplaces) which allows the concurrent engineering approach. For the drawings and due to the spread of AutoCAD product we are also equipped with the basic products form AUTODESK (24 workplaces). For standard CAE computation we use ANSYS and ADAMS (12 workplaces). To support the local industry these workplaces serves as a training and presentation base not only for the students. Fig. 1. Design in CAD/CAM/CAE system 2 / 2007 (5) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 7

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 20 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 20 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA No 20 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2004 2 Intercathedra 20, 2004 Komitet Redakcyjny Rocznika Intercathedra

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo