Omówienie metod zarządzania i koncepcji, wybór najlepszej przedstawienie przykładów organizacji z określoną koncepcją zarządzania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Omówienie metod zarządzania i koncepcji, wybór najlepszej przedstawienie przykładów organizacji z określoną koncepcją zarządzania."

Transkrypt

1 Omówienie metod zarządzania i koncepcji, wybór najlepszej przedstawienie przykładów organizacji z określoną koncepcją zarządzania. Sławomir Księżarek Marek Lewicki Michał Kula Mateusz Majdowski

2 Metody zarządzania: I. Zarządzanie przez cele II. Zarządzanie przez motywowanie III. Zarządzanie przez wyjątki IV. Zarządzanie przez innowacje V. Zarządzanie przez komunikowanie VI. Zarządzanie przez zadania VII. Zarządzanie przez partycypację VIII. Zarządzanie przez jakość IX. Zarządzanie przez projekty X. Zarządzanie przez spacerowanie

3 I. Zarządzanie przez cele Istota tej metody zarządzania sprowadza się wg P. Druckera do przedstawienia sposobów zapobiegania pewnej nieprawidłowości w realizacji funkcji zarządzania, którą określa on jako ustalenie celów i środków działania dotyczących działalności podstawowej.

4 Korzyści wynikające ze stosowania metody ZPC: Stworzenie warunków i mechanizmów do dywersyfikacji celów strategicznych na konkretne zadania, Systemowe włączenie w proces określania celów również kierowników szczebla średniego i niskiego, Włączenie działań innowacyjnych w proces zarządzania przedsiębiorstwem, Stworzenie systemowych warunków do rozwoju kadry zarządzającej, Dobre przygotowanie do potencjalnego wdrożenia systemów zarządzania opartych na normach ISO.

5 Zagrożenia wynikające ze stosowania metody ZPC: Długi okres opracowania i wdrażania metody, co może powodować, że w przypadku nagłych zagrożeń przedsiębiorstwo nie będzie przygotowane do ich przezwyciężenia, Duże koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem metody, Złożoność metody.

6 II. Zarządzanie przez motywowanie Motywowanie (pobudzanie) polega na oddziaływaniu (wpływaniu) kierownika na podwładnego za pośrednictwem takich bodźców, które przekształcone w motyw działania spowodują podjęcie i realizację przez pracownika oczekiwanych celów, funkcji i zadań, a także przyjęcie preferowanych przez motywującego postaw i zachowań.

7 Korzyści zastosowania zarządzania przez motywowanie: Skłania kierownika do indywidualnego postrzegania podwładnego przez pryzmat jego potrzeb i wartości, Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pracownika, Kreowanie pożądanych postaw i zachowań pracownika, Zwiększenie aktywności, zaangażowania i wysiłku pracowników, Generowanie zróżnicowanych motywów działania, Integracja celów indywidualnych z celami przedsiębiorstwa,

8 Zagrożenia wynikające ze stosowania zarządzania przez motywowanie: Możliwość niedokładnego (nietrafnego) rozpoznania kwalifikacji, predyspozycji, potrzeb i aspiracji pracownika, Wykorzystywanie przez kierownika założeń jednowymiarowego modelu (obrazu) podwładnego np. człowieka racjonalnego, Niebezpieczeństwo jednostronnego motywowania pracownika, np. tylko przez bodźce negatywne lub materialne, Niebezpieczeństwo braku spójności rozbudowanego zestawu motywatorów.

9 III. Zarządzanie przez wyjątki Zgodnie z zasadą wyjątków, kierownik powinien otrzymać tylko skondensowane, streszczone i porównywalne ze sobą informacje, które powinny ujmować najważniejsze dla zarządzania elementy stanu rzeczywistego ( ) i wszystkie wyjątki w stosunku do dotychczasowych wartości przeciętnych lub standardów, zarówno te dobre, jak i szczególnie złe ( ). Dzięki nim kierownik może, w ciągu kilku minut, mieć pełny obraz, jak duży postęp osiągnięto. (F.W.Taylor 1911) ZPW kładzie nacisk na to jakie informacje są przekazywane z dołu do góry.

10 Korzyści zastosowania zarządzania przez wyjątki: Ponieważ kierownik nie musi podejmować rutynowych czynności, ZPW znacznie skraca czas jego pracy, co z kolei powoduje, że może on zająć się zadaniami ważniejszymi, Powoduje efektywniejsze wykorzystanie kadry kierowniczej, Powoduje sprawne i dość szybkie rozwiązanie tzw. sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie, Powoduje wzrost odpowiedzialności i samodzielności za zadania na niższych szczeblach organizacyjnych, co prowadzi do wzrostu efektywności pracy, Umożliwia sprawne, stosunkowo proste i obiektywne ocenienie pracowników.

11 Zagrożenia wynikające ze stosowania zarządzania przez wyjątki: Niezwykle trudno jednoznacznie określić podział kompetencji między przełożonych i podwładnych, Kierownicy najczęściej mają zwyczaj reagowania na wyjątki negatywnie, co może spowodować pominięcie pozytywnych sygnałów i niewykorzystanie szans, Może spowodować zwiększenie biurokratyzacji w przedsiębiorstwie, Istnieje możliwość przekazania zbyt dużych kompetencji podwładnym lub nadużywania swych kompetencji przez podwładnych.

12 Metoda zarządzania przez wyjątki wymaga kilku sprawnie funkcjonujących elementów: Sprawnego i celowego rozgraniczenia kompetencji, działań i celów na wszystkich szczeblach organizacji, Sprawnego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, Należytego określenia granic tolerancji.

13 IV. Zarządzanie przez innowacje Innowacją jest zużytkowanie do konkretnych celów produkcyjnych odkrycia i wynalazku, które są wyrazem inwencji. Stosowanie metody zarządzania przez innowacje sprowadza się do: postawienia celu badań zespołowi innowatorów, zapewnienia odpowiedniego zaplecza organizacyjno-logistycznego, doboru odpowiedniej metody badań i tworzenia innowacji.

14 Korzyści zastosowania zarządzania przez innowacje: Uzyskanie tzw. renty nowości tj. korzyści wynikających z tego, iż stosujemy rozwiązanie, którego konkurenci w branży nie stosują, bo go jeszcze nie znają, Osiągnięcie większej potencjalnej zdolności adaptacji do zmieniającego się otoczenia a przez to skuteczne radzenie sobie w warunkach zagrożeń, Rozwój intelektualny kadry w przedsiębiorstwie ponieważ samodzielne i skuteczne rozwiązanie problemów sprzyja efektywnemu podnoszeniu kwalifikacji, a ponad to wiąże kadrę z firmą.

15 Zagrożenia wynikające ze stosowania zarządzania przez innowacje: Wymaga zmiany istniejącego systemu, która z natury rzeczy narusza czyjeś interesy lub wykazuje czyjąś pozorną lub faktyczną niekompetencję, głodzenie okazji.

16 V. Zarządzanie przez komunikowanie Komunikacja to proces przenoszenia informacji między układem a otoczeniem lub między dwoma układami. Skuteczne komunikowanie jest procesem wysyłania wiadomości (informacji) w taki sposób, że wiadomość otrzymana ma możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej.

17 Korzyści zastosowania zarządzania przez komunikowanie: Realizacja podstawowych funkcji zarządzania, Wypełnienie ról kierowniczych, Kontakt z otoczeniem- analiza szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, Kontakt wewnątrz organizacji- rozpoznawanie potrzeb, motywów i działań pracowników, Grupowe rozwiązywanie problemów- większa liczba rozwiązań, większa akceptacja problemu i rozwiązania, zrozumienie zdarzeń.

18 Zagrożenia wynikające ze stosowania zarządzania przez komunikowanie: Dezorganizacja, niskie efekty pracy wywołane przez: Szumy rozpraszające, wypaczające proces komunikowania, Nadmiar informacji, Niedobór informacji, Konflikty wynikające z różnic wykształcenia, pozycji, wynagrodzenia, trudności zadań i zakresu uprawnień,

19 Prawa komunikowania się: 1. Nie można nie komunikować się. 2. Interakcje składają się z dwóch wymiarów: treści i związku. 3. Interakcje opisują sposób w jaki ludzie akcentują, oceniają wydarzenia. 4. Wiadomości są werbalne, cyfrowe, niewerbalne. 5. Wymiary komunikacji są symetryczne albo komplementarne.

20 VI. Zarządzanie przez zadania Zarządzanie przez zadanie wykorzystują głównie duże firmy, które mają urozmaiconą produkcję. Sposób ten polega na skoncentrowaniu się na konkretnych celach i zadaniach dla poszczególnych komórek, które są źródłami największych zysków dla przedsiębiorstwa. Główny nacisk położony jest na osiągnięcie wyniku, a nie na sposób realizacji celów i zadań.

21 Zalety zastosowania takiej metody zarządzania są następujące Wzrost osobistej odpowiedzialności kierowników za wyniki osiągane przez podlegle sobie komórki organizacyjne; Silniejsze związanie plac i dochodów osobistych kierowników z wynikami podległych sobie komórek; Konieczność zreformowania w skali przedsiębiorstwa rachunku kosztów w kierunku obiektywizacji kosztów rzeczywiście ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne.

22 Wady przedstawiają się następująco: Nadmierne zainteresowanie samymi wynikami kosztem pozycji człowiek; Konfliktowość, zwłaszcza w stadium kontroli i oceny uzyskanych wyników, szczególnie podczas oddzielania wyników obiektywnych od subiektywnych wpływających na wynik; Trudności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rachunku kosztów i wyników.

23 VII. Zarządzanie przez partycypację Zarządzanie przez partycypację jest jedną z technik motywacyjnych mającą na celu zaktywizowanie podwładnych i realizację potrzeb wyższego rzędu. Pracownik jest włączony do procesu zarządzania i ma wpływ na podejmowane decyzje. W teorii zarządzania wyróżnia się dwa rodzaje modeli - amerykański i niemiecki. Dla pierwszego charakterystyczne są zaufanie i tolerancja, dominacja menadżerów i mniejszy stopień formalizacji kontaktów. W modelu niemieckim natomiast ważną rolę odgrywają współdecydowanie, negocjacje i regulacje prawne.

24 Zalety i wady ZALETY WADY Bariera w postaci nieodpowiedniego Poprawa relacji przełożony-podwładny Stworzenie pracownikom szans na rozwój, Umiejętność redukowania zjawiska powstawania niepokojów społecznych. Wzrost efektywności przygotowania pracowników i kadry kierowniczej do wykonywanych działań Rozmycie odpowiedzialności za podjęte decyzji Napotykanie trudności w uzyskaniu wymaganej odpowiedzialności i wiążąca się z tym ociężałość decyzyjna

25 VIII. Zarządzanie przez jakość Zarządzanie przez jakość charakteryzuje się tym, że każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

26 Przyczyną przeważającej większości problemów jakościowych jest niewłaściwe zarządzanie firmą, organizacja pracy, motywacja. Zaledwie kilka procent błędów powodowanych jest przez pracowników przy linii produkcyjnej. Sukces stosowania zarządzania przez jakość jest oddalony w czasie, ponieważ dopiero długotrwałe stosowanie metod powoduje uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

27 IX. Zarządzanie przez projekty Zarządzanie przez projekty- zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

28 Techniki zarządzania projektami pozwalają nakierowanie zasobów firmy (dzięki właściwemu wyborowi i wydajnej realizacje projektów), na potrzeby klienta. W organizacji zarządzanej przez projekty, techniki te są stosowane świadomie, a działalność prowadzona jest w formie projektów. Zatem zarządzanie przez projekty nie jest tylko wydajnym instrumentem, ale koncepcją zarządzania, która jest stosowana w całym systemie zarządzania w danym przedsiębiorstwie. Zadaniem wynikającym z tej koncepcji jest fakt, iż przedsiębiorstwo zarządzane przez projekty powinno wspierać kierownika projektu.

29 X. Zarządzanie przez spacerowanie Zarządzanie przez spacerowanie jest podejściem do komunikacji pomiędzy menadżerem, a pracownikami, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi, którzy znajdują się w zasięgu oddziaływania organizacji.

30 Zarządzaniem przez spacerowanie często nazywa się także inne, ale podobne podejścia do komunikacji wewnątrz firmy. Jedno z nich polega na rotacji kadry kierowniczej. Kierownicy zamieniają się stanowiskami aby uzyskać inne spojrzenie na problemy firmy. Inną i najbardziej radykalną odmianą są tzw. dni kontaktów. Polegają one na tym, że kierownictwo aby uzyskać informacje o codziennej rutynie i problemach pracowników wciela się w ich role. Kierownicy tymczasowo pełnią funkcje pokojówek, recepcjonistek, stolarzy, tokarzy, kucharzy i innych pracowników na niskich i najniższych stanowiskach.

31 Koncepcje zarządzania: I. BPR (Business Process Reengineering) II. Benchmarking III. Outsourcing IV. Lean Management V. Time based management

32 I. BPR Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do przełomowej poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość) " Podstawowe zasady reengineeringu to: praca zespołowa ograniczenie kontroli pracowników pełne wyszkolenie pracownika wraz z ciągłym dokształcaniem wartość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o wyniki pracy podstawą awansowania pracownika są jego zdolności zmiana struktury organizacyjnej, z hierarchicznej na płaską

33 BPR przykładem firmy która zastosowała tą koncepcję jest KODAK. Wszystko zaczęło się w 1987 roku kiedy to firma Fuji wprowadziła na rynek jednorazowy aparat fotograficzny. Firma Kodak chcąc skutecznie odpowiedzieć na wyzwanie rywala, postanowiła zastosować reengineering. Stosowany wówczas proces wytwarzania wyrobów charakteryzujący się długim czasem projektowania,, zastąpiono zupełnie nowy systemem wspomaganym technikami komputerowymi CAD i CAM. Wprowadzenie automatyzacji procesów poprzez stworzenie zintegrowanej bazy danych umożliwiło zdecydowanie szybsze zebranie niezbędnych informacji o projektowanym produkcie. Ponadto, przemodelowanie procesu projektowania umożliwiło skrócenie czasu realizacji projektu z 70 do 38 tygodni.

34 II. Benchmarking Generalnie benchmarking jest to porównywanie się i uczenie od najlepszych, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług. Z. Martyniak, w swej książce Metody organizowania procesów pracy, przytacza kilka definicji benchmarkingu, a mianowicie: poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa

35 BENCHMARKING - Korporacja Xerox przyjęła benchmarking w 1979 r., kiedy stwierdziła, że konkurencja może sprzedawać produkty taniej, niż Xerox jest w stanie je wytwarzać. Obecnie benchmarking stanowi dla Xerox kluczowy element strategii biznesu. Wśród ważniejszych odnotowanych osiągnięć firmy w rozmaitych dziedzinach wyróżnia się: Wzrost wydajności dystrybucji o 8 10%; Wzrost jakości na milion części tylko 150 okazywało się wadliwych; Wzrost efektywności marketingowej o jedną trzecią; Redukcja zapasów o dwie trzecie; Obniżka kosztu robocizny serwisu o 30%.

36 III. Outsourcing Termin outsourcing z angielskiego oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Obecnie outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

37 OUTSOURCING spółka projektowa PROZAP Sp. z_o.o., która powstała na terenie Zakładów Azotowych Puławy. Stworzono ją na bazie Biura Projektów Zakładów Azotowych Puławy.

38 IV. Lean Management Zwrot "lean management" oznacza kurację odchudzającą całego przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady: - dzięki eliminacji zbędnych szczebli zarządzania dokonuje się racjonalizacja komunikacji w przedsiębiorstwie - lean management powinno skłaniać kierownictwo do ponownego przemyślenia swych zadań - traci sens autokratyczny styl kierowania, gdyż wiele kompetencji i odpowiedzialności przenosi się na niższe szczeble, należy porzucić myślenie hierarchiczne na rzecz myślenia o współpracy z grupą - racjonalizacja odnosi się nie tylko do zarządzania, ale obejmuje wszystkie obszary przedsiębiorstwa - od produkcji do logistyki

39 LEAN MANAGEMENT przykładem firmy w której zastosowano tą koncepcję jest TOYOTA. W latach 30. założyciele Toyoty pracowali nad własną wersją płynnej produkcji. W wyniku tych prac określili dwa filary, na których miała się oprzeć późniejsza koncepcja Toyota Production System; natychmiastowe zatrzymywanie linii w momencie pojawienia się wadliwego produktu, aby zapobiec przedostawaniu się niepełnowartościowych części do dalszych etapów produkcji stosowanie systemu pull, który zakładał wytwarzanie tylko takiej ilości części, które potrzebne są do bieżącej produkcji.

40 V. Time based management Koncepcja ta opiera się na pięciu ogólnych założeniach: 1. Orientacja na czynnik czasu. Czas można zmierzyć; 2. Orientacja na skok ilościowy. Sukces można osiągnąć tylko dzięki operacjom na dużą skalę. Marginalne ulepszenia nie są wystarczające.; 3. Orientacja na proces. Umożliwia to optymalizację procesów i ustalenie miejsc krzyżowania się procesów z funkcjami; 4. Orientacja na wartości. Oznacza eliminację lub redukcję konfliktów w miejscach przecinania się procesów z funkcjami. Pozwala na likwidację tych działań, które nie tworzą wartości; 5. Orientacja na zespół. Przy pomocy zespołu nastąpi rozwiązanie konfliktów w miejscach krzyżowania się procesów z funkcjami.

41 TIME BASED MANAGEMENT przykładem przedsiębiorstwa działającego według zasad tej koncepcji jest koncern farmaceutyczny MERCK, który poprzez drastyczne skrócenie czasu rozwoju nowych leków zwiększył zyski o 500 milionów dolarów rocznie. Zastosowano tam nowoczesne metody produkcji oraz maszyny, które wyeliminowały przerwy pomiędzy kolejnymi etapami produkcji; począwszy od badań rynku, poprzez proces tworzenia składu i formuły produktu, kończąc na testach klinicznych i wprowadzeniu leku do obiegu.

42 Opole 2014

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo