Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp"

Transkrypt

1 12) dr inz. Marcin Pyc' Wydziat Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana PawJa II w Stalowej Woli Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp W matych przedsiebiorstwach produkcyjnych znajdujq sie glownie mate biura konstrukcyjnotechnologiczne, w ktorych odbywa sie jednoczesnie proces projektowania konstrukcji i tworzenia do niej technologii, gtownie w oparciu o oprogramowanie inzynierskie CAD/CAM/ CAE lub jedno z nich. Znajdujq sie w nim dokumenty w formie drukowanej oraz elektronicznej tj.: rysunki wykonawcze, ztozeniowe, zestawieniowe i katalogowe, procesy technologiczne, rysunki rozstrzelone montowanych zespolow i maszyn, rysunki ptaskie (2D), instrukcje technologiczne (montazu, obrobki skrawaniem, spawania, malowania kontroli itd.), schematy, Warunki Techniczne, wykazy czesci (BOM), Dzienniki Montazu, przewodniki technologiczne, karty normowania czasu pracy, wykazy oprzyrzqdowania, atesty, normy itd. Konstruktorzytechnolodzy oprocz czynnosci projektowych (wartosc dodana stanowi 7 do 40% [1] wykonywanych zadari) wykonuja. rowniez rozne inne prace biurowe, ktore z punktu widzenia Lean sa. marnotrawstwem: kontakty z klientami, telefony, e, spotkania itd. W malych przedsiebiorstwach w biurze znajduje sie przewaznie jeden lub dwoch konstruktorowtechnologow (przewaznie posiadaj^cych duze doswiadczenie w branzy), ktorzy zajmuja. si? procesem projektowania konstrukcji, technologii, analiza. wytrzymatosciowa., normowaniem oraz przygotowaniem i nadzorowaniem produkcji. Wynika to z faktu, ze matych firm nie stac na zatrudnianie doswiadczonych inzynierow na odrebnych stanowiskach, poniewaz generujq oni duze koszty zatrudnienia ze strony przedsiebiorstwa. Proces projektowy w takim dziale jest skumulowany w jednym miejscu, co powoduje, ze powstata dokumentacja konstrukcyjno- technologiczna jest spojna i bez wi^kszych b^dow (podczas projektowania konstrukcji uwzgl^dniane sq uwarunkowania technologiczne). Tego typu biuro jest specyficznym srodowiskiem pracy, poniewaz tworzy si? w nim cos nowego i unikalnego a praca jest wykonywana cyklem projektowym (nie jest cykliczna) - cz?sto wykonywanych jest kilka projektow jednoczesnie, a praca odbywa si? najcz?sciej w zespotach dwuosobowych. W zwiqzku z tak duzym nagromadzeniem dokumentow w formie drukowanej i elektronicznej oraz duzym przeplywem informacji i dokumentow, istnieje koniecznosc opracowania kompleksowego podejscia dotycza.cego sprawnej organizacji dziatu konstrukcyjno- technologicznego. Efektem tego jest zwi?kszenie komfortu pracy pracownikow dziatu, usprawnienie przeptywu informacji i dokumentow technicznych oraz uporza.dkowanie stanowisk projektowych i ich otoczenia. Prowadzi to do zwi?kszenia ergonomii pracy oraz wydajnosci pracownikow na stanowiskach projektowych. Mozna to uzyskac poprzez zastosowanie narzedzi Lean Office (odchudzonego biura) tj. metoda 1 Dr inz., M. Pyc, asystent naukowo- dydaktyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II, Wydziat Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonometrii.

2 55, Mapowanie Strumienia Wartosci (Mapowanie procesow), Kaizen, Kanban i Zarz^dzanie Wizualne. Wdrozenie Lean Office w matych przedsi?biorstwach, nie jest procesem latwym a niejednokrotnie niemozliwym do wykonania. Dlatego podczas wdrazania poszczegolnych narz?dzi jak i catej metody Lean Office wyst?puje wiele trudnosci organizacyjnych, ludzkich i zwiqzanych z zarzqdzaniem firma., wynikajqcych ze specyfiki matych przedsi?biorstw, ktore hamuja. proces wdrazania. Ponizej zostanq omowione powyzsze trudnosci wyst?puja.ce podczas wdrazania Lean Office oraz zostanq pokazane propozycje ich rozwiqzywania. Niewiedza czym jest Lean Office oraz jej metody i narz^dzia W wielu przypadkach przyczyna. decyzji o wdrozeniu Lean Office przez kierownictwo firmy sa. informacje, ktore ktos ustyszat od innych osob, zobaczyt w Internecie i przeczytat w literaturze branzowej lub naukowej oraz fakt, ze,,inni tez majq Lean Office". Niekiedy dochodzi do skrajnych sytuacji, gdzie firma,,kupuje" (ptaci za) np. Lean Office, uwazaja.c, ze samo optata za system powoduje to, ze koncepcja b?dzie wdrozona. Jest to mylne pojecie, ktore wynika z nieznajomosci koncepcji, bowiem nie mozna kupic Lean Office. Widoczne jest to szczegolnie na spotkaniach wst^pnych kierownictwa firmy z firma. doradcza. wdrazajqc^ Lean Office. Kierownictwo musi bye swiadome, ze aby wprowadzic Lean w firmie konieczna jest znajomosc celu wprowadzenia oraz metod i narz^dzi Lean, swiadomosc dlugofalowosci wprowadzania Lean oraz przekonanie wszystkich pracownikow od najnizszego szczebla do najwyzszego o celowosci jej wprowadzenia. W wyniku niskiej kultury organizacyjnej firmy (braku podatnego gruntu), braku planu wdrozenia, ograniczonego czasu na wdrozenie, niewiedzy od czego zacza.c i jakq metod? lub narz^dzie zastosowac oraz chaotycznych dzialari i uczenia si? na wtasnych bt^dach (co demotywuje pracownikow) nie udaje si? wdrozyc Lean Office. Lean Office i jego narz?dzia, dotyczy procesow nieprodukcyjnych, takich jak procesy konstruowania nowych wyrobow, projektowania technologii, wykonywania obliczeh inzynierskich oraz przygotowania produkcji. Lean Office jest w tym przypadku zwia.zany z konkretnym miejscem (biurem), gdzie sq wykony wane prace konstrukcyjne i technologiczne. Natomiast celem jego wdrozenia jest skrocenie czasu realizacji zlecenia od klienta, redukcja kosztow od momentu zamowienia klienta do jego realizacji, unikni?cie bt?dow podczas realizacji procesu oraz usprawnienie organizacji biura konstrukcyjno-technologicznego poprzez optymalizacj? procesow. Uzyskuje si? to poprzez okreslenie zrodel marnotrawstwa (strat) w analizowanych procesach, a nast?pnie przez opisanie wizualne zachodzqcych procesow oraz wdrozenie metod i narz?dzi Lean tj. Mapowanie Strumienia Wartosci, metoda 5S, Kaizen i Zarzqdzanie Wizualne. Co jest marnotrawstwem w biurze konstrukcyjno-technologicznym W biurze konstrukcyjno- technologicznym, tak jak i w dziale produkcyjnym wyst?puja, roznego typu procesy, ktore generuja. straty- zwi?kszaja.c koszty i wydtuzaja.c czas dziatania. W przypadku wspomnianego biura wyst?pujq trzy rodzaje marnotrawstwa, ktore nie daja. wartosci dodanej z punktu widzenia klienta [1,3]: 124

3 Muda - zbedne ruchy/czynnosci pracownikow tj. szukanie dokumentow i plikow, bezproduktywne chodzenie, schylanie sie lub si^ganie, oczekiwanie na uruchomienie komputera lub na informacje potrzebne do projektowania konstrukcji lub technologii, cz?ste poprawianie lub bl^dnie wykonane rysunki i procesy technologiczne, dorazne naprawy urzqdzeri biurowych wykonywane przez pracownikow biura, wadliwe przetwarzanie informacji/dokumentow, transport dokumentow miedzy dziatami, zapasy dokumentow, wymiana i, zbyt duza liczba dokumentow/informacji/plikow/danych, brak systematyki w dokumentach i plikach na twardym dysku oraz w skrzynce , nieergonomiczne stanowiska pracy i niepoprawnie dziataja.ee oprogramowanie oraz komputera, nadmiar ruchow, przestoje urza.dzeri i programow, zapasy i ich sktadowanie, cz^ste kontrole, segregatory, w ktorych nie ma wtasciwych dokumentow, drukowanie wielostronicowych dokumentow, w przypadku, gdy potrzeba wydrukowac kilka stron, wymaganie dwoch podpisow gdy potrzebny jest jeden, obstuga zamowienia wiecej niz jeden raz, zbyt duza ilosc sprawdzania (kontroli) i niekiedy raportow pokontrolnych. Muri - nadmierne obciqzenie pracownikow, procesow, urzqdzeri (drukarek, komputera, programow inzynierskich, skanera itd.) oraz nadmierny wysitek i przem^czenie pracownikow wynikaja.ce z nagromadzenia wielu zadah wykonywanych na raz. Mura- nieregularnosc (przerwa w przeptywie dokumentow, rysunkow, informacji, plikow, i), niejasnosc i niekiedy rozbieznosc tresci zawartych w dokumentach, plikach i rysunkach oraz niejednolitosc. Wszystkich powyzszych strat nie mozna wyeliminowac, ale mozna je znacz^co ograniczyc, co w przysztosci b^dzie prowadzito do wzrostu wydajnosci i jakosci pracy na stanowiskach projektowych orazzadowolenia klienta. Jednak, zeby wspomniane wczesniej straty zaobserwowac musimy na pocza.tku udac si^ do biura konstrukcyjno-technologicznego na stanowiska pracy i przyjrzec sie zachodzaxym tam procesom: projektowania, przeptywu informacji i dokumentow oraz wspotpracy mi^dzy projektantami i wspotpracy z innym dziatami. Wtedy b^dziemy w stanie zidentyfikowac zrodta marnotrawstwa i podja/ dziatania, ktore ogranicza. ich wystepowanie. Jak poprawnie wykonac mapowanie procesow zachodz^cych w biurze konstrukcyjno-technologicznym Aby mozna byk> wprowadzic Lean Office w biurze konstrukcyjno- technologicznym na wstepie nalezy przedstawic w sposob przystepny dla wszystkich, w formie graficznej funkcjonowanie wszystkich rzeczywistych procesow/operacji zachodz^cych w biurze oraz ich wzajemne powia.zania (projektowania, przeptywu informacji i dokumentow technicznych itd.). Do tego celu stosuje si$ jedno z narzedzi Lean zwane Mapowaniem Strumienia Wartosci. Ma ono na celu okreslenie miejsc, gdzie sa. zbedne kroki, gdzie jest marnotrawiony czas, a tym samym i pienia.dze. Pozwoli to nam na okreslenie procedur w celu wye-liminowania wykrytych strat w przysztosci [2]. Do opisu poszczegolnych elementow mapy procesow stosuje si? odpowiednie symbole graficzne, jak pokazano w tab. 1. Oczywiscie konieczne jest, aby na wstepie okreslic jaki obszar i jak daleko bedziemy zagtebiac si? w szczegoty podczas analizy, gdzie jest poczqtek a gdzie koniec mapy, jakie czynnosci 53 wykonywane, wjakiej kolejnosci, jakie dokumenty, pliki i system komputerowy sa. uzywane. Przedstawienie zaleznosci wystepujaxych w procesach polega na narysowaniu w formie schematu z uzyciem powyzszych symboli (recznym ma kartce papieru lub zuzyciem programow komputerowych biurowych lub specjalistycznych) kolejnych operacji 12 j

4 oraz niezbednych wejsc i wyjsc w operacjach wyst?puja_cych w analizowanym procesie zachodzqcym w biurze. Tab. 1. Przyktady oznaczeh graficznych i ich opisow stosowanych przy Mapowaniu Strumienia Wartosci w biurach konstrukcyjno-technologicznych Symbol Opis symbolu ndana, informacja, material wejsciowy lub wyjsciowy, czynnosc automatyczna o \j CT A LJ Proces, operacja, dziatanie, czynnosc Decyzja, test, inspekcja R^czne wprowadzanie danych Zapisywanie danych Archiwizowanie danych w postaci papierowej t^cznik przedstawiajqcy kontynuacj mapy procesow prowadzqcqdo nast^pnej strony mapy 2rod*o: opracowanie wtasne na podstawie [1 i 6] Symbol ^ O o a <_ Opis symbolu Dokument, plik, zapis do bazy danych, rysunek techniczny, model 3D, proces technologiczny w wersji drukowanej tqcznik pomi^dzy poszczegolnymi stronami mapy procesu (na pocza^ku kolejnej strony mapy procesu) Terminator (poczqtek lub koniec mapy) Kierunek przeptywu informacji, dokumentow itd. Komputerowe archiwizowanie danych Czynnosci wykonywane on-line Poszczegolne operacje *a_czy si? ze sobq za pomoca. strzalek, podaja.c rowniez nazwy procesu, urza.dzenia, programu, powierzchni, dokumentow, liczby osob i czasu jego realizacji, przeznaczeniu, wskazniki C/T i C/O, wielkosci defektow DPU, sprawnosci UP, czasu przejscia L/T oraz operacji dodaja.cych wartosc V/A. Nast^pnie dokonuje identyfikacji operacji zbednych (nie przynosz^cych wartosci dodanej) tj. skjadowanie pomi^dzy operacjami, transport wewn^trzny itd. Niekiedy pomija si^ procesy tj. transport mi^dzyoperacyjny, swadowanie pomi^dzy operacjami i postepowanie z wyrobem niezgodnym, ale jest to niezalecane poniewaz nie obrazuje doktadnie catosci zaleznosci wystepujqcych pomi^dzy operacjami w procesach [1 i 6]. Procesy, ktore nie wymagaja. udziatu ludzi nie muszq bye nadzorowane. Jak mamy juz narysowanq aktualn^ map? procesu, nalezatoby przejsc si? z kartkq po biurze i sprawdzic w praktyce jej poprawnosc (operacja po operacji). W przypadku bardziej skomplikowanych procesow zaleca si? aby map? procesow wykonywata grupa ludzi, znajqcych dany proces, tak aby mapa byta bardziej doktadna. Po stworzeniu mapy stanu obecnego procesu (Current State Map) nalezy narysowac propozycj? mapy stanu przysztego (pozqdanego) procesu (Future State Map), na podstawie ktorego ulepszany i usprawniany jest istnieja.cy proces. Mapowanie procesow sprawia wiele trudnosci podczas wdrazania Lean Office w matych przedsi?biorstwach, poniewaz wymaga gruntownej i szczegotowej wiedzy na temat zachodzaxych procesow i powoduje dolozenie nt

5 pracownikom biura dodatkowych zadari w ramach ich czasu pracy, co sprawia im duza. trudnosc poniewaz niekiedy ma ona wptyw na opoznienia w realizacji zadah biezqcych. Dlatego istotne jest, zeby tworzenie mapy procesow odbywato si$ w zespole, w ktorym bfdzie kadra kierownicza (moze bye prezes firmy) jak i pracownicy biura na cyklicznych spotkaniach np. cotygodniowych. Po przyjeciu zatozeri nowej mapy procesu przez firme^ mozna przysta.pic do wdrazania Lean Office, uwzgledniaja.c nowe zatozenia tj. nowy podziat zadan oraz kolejnosci ich wykonywania, czas realizacji i osoby odpowiedzialne za jego realizacj^ i innych. Do tego stosuje sie^ kolejne dwa narz^dzia Lean Office - metod^ 5S i Kaizen. Problemy we wdrazaniu metody 55 Jest to metoda organizacji miejsca pracy, ktorej gtownym celem w biurze jest stworzenie przyjemnego (czystego i schludnego) i efektywnie zorganizowanego miejsca pracy, ktore stwarza warunki do pracy zespotowej, eliminujqc starty zwi^zane z brakami i awariami. Wdrozenie takiego systemu w biurze pokazuje klientom z zewna.trz, ze firma jest gotowa do wspotpracy i ze spetni wymagania stawiane przez klienta. Metoda ta rozpoczyna kazdy program usprawnieh [1,3]. Sktada si$ ona z 5 krokow, ktore opisane sa. ponizej. Pierwszym z krokow jest Selekcja - sq to dziatania, ktorych celem jest pozostawienie w miejscu pracy tylko najistotniejszych i niezb^dnych rzeczy, dokumentow technicznych, rysunkow technicznych, plikow, urza.dzeri oraz narz^dzi (segrergacja) poprzez selekcjf, sortowanie i pozbywanie sie lub wyrzucenie z dawnego miejsca rzeczy niepotrzebnych i nieuzywanych w pracy. Dotyczy to rowniez plikow i folderow oraz programow umieszczonych na dysku twardym, w systemic operacyjnym i na pulpicie oraz niekiedy w dysku sieciowym, jak rowniez wiadomosci w skrzynce pocztowej. Po pierwszym sortowaniu, dokonuje si^ sortowania na rzeczy potrzebne zaleznie od rodzaju pracy. Na koncu uktada sif wspomniane wczesniej rzeczy w sposob wygodny do uzycia. Przedmioty niepotrzebne nalezy oddzielic i przypiqc do nich czerwone karteczki z odpowiednim opisem. Taki sposob oznaczania jednoznacznie pokazuje z jakimi przedmiotami mamy do czynienia i zabezpiecza przed pomytkq podczas segregowania. Praktyka pokazuje, ze jest to najtrudniejszy etap w metodzie 55, wynikaja,cy z tego, ze pracownicy uwazaja., ze wszystko moze s/? kiedys przydac, co wynika z naszych wielowiekowych przyzwyczajeh zwiqzanych ze zbieractwem (lepiej miec cos na wszelki wypadek niz nie miec nic). Pracownicy podczas realizowania tego kroku maja. problemy z selekcja. i segregacja., poniewaz uwazajq ze wszystko jest we wtasciwym miejscu i wszystko sie przyda. Maja. takie przekonanie mimo tego, ze np. trzeba dtugo szukac okreslonego dokumentu/pliku wsrod sterty innych dokumentow lub folderow, co zabiera im cenny czas. Niestety wynika to z ich z przyzwyczajenia do okreslonej organizacji stanowiska pracy. Dlatego aby przekonac pracownikow, ze jest to konieczne nalezy wybrac niewielki obszar i pracownik/pracownicy razem z przetozonym powinni wykonac selekcj^ samodzielnie. Nie nalezy zapomniec o tym, zeby zrobic zdj^cie przed selekcja. i po selekcji zeby pokazac jaki byt jej eel. Taki sposob post^powania pozwoli przetamac dotychczasowy sposob myslenia pracownika (zrozumie on istote^ nowego podejscia) i spowoduje, ze pracownik bedzie dowartosciowany oraz bedzie miat satysfakcje z tego, ze pomogl w rozwia.zaniu problemu. Drugim krokiem jest Systematyka - czyli utozenie (pouktadanie) wszystkich posegregowanych przedmiotow na stanowisku pracy, w taki sposob aby zapewnic tatwy dost^p tak, aby te najcze^ciej uzywane byty zawsze pouktadane i pod rf kq [1, 3]. Wszystkie przedmioty, urz^dzenia, dokumenty i pliki w pomieszczeniu musza. bye uzywane i przydatne 127

6 oraz powinny miec swoje dedykowane miejsce (bez wqtpliwosci). Powinny znajdowac sie^ one w odpowiednich strefach i bye odpowiednio opisane i oznakowane. Konieczne jest rowniez stworzenie specjalnej strefy kontrolowanego chaosu, tj miejsca gdzie skladowane sa. przedmioty i urzqdzenia, z ktore nie wiadomo czy sa. przydatne czy nie (czekaja. na decyzjej. Musi bye ona widoczna, oznakowana (tasma. koloru czerwonego) i opisana, tak aby widzieli wszyscy pracownicy. Na biurku konstruktora - technologa (Fot. 1. [4]) powinien znajdowac sie jedynie komputer, myszka, klawiatura, telefon i ewentualnie kartki do pisania i pojemnik ze sprawnymi i uzywanymi dtugopisami. Nie ma sensu oznaczac potozenia powyzszego wyposazenia na biurku, poniewaz kazdy z pracownikow rozmieszcza je wg wtasnego uznania. Istotne jest jedynie to, zeby nie lezaty one porozrzucane w roznych miejscach biurka i zeby jako catosc wyglqdaly schludnie (musi bye biurko ergonomiczne i przyjazne dla pracownika). Ewentualnie mozna wyznaczyc pewne strefy w formie linii (oznaczone za pomoca. przyklejonych tasm) przeznaczonetyiko na niezbedne rzeczy przy pracy konstruktora- technologa). Myszka moze sie^ przemieszczac tylko na podktadce pod mysz, natomiast telefon moze znajdowac si po lewej stronie komputera, tak aby mozna byto tatwo si^gac po niego. Obok klawiatury moze znajdowac si$ dziurkacz i zszywacz (w przypadku jesli 53 cz^sto uzywane, jesli nie sa. cz^sto uzywane to nalezy je umiescic w szufladach w biurku). Wersje drukowane dokumentow nalezy umiescic w archiwum, natomiast w komputerze stworzyc specjalne miejsce na dysku twardym, dysku zewnetrznym lub w sieci wewn^trznej firmy na wersje elektroniczne plikow. Dokumenty i pliki nie uzywane nalezy przechowywac krotko- potem trzeba je umiesc w archiwum. W segregatorach powinny bye tylko potrzebne dokumenty, zawsze oznakowane. Fot. 1. Ptzyktad konfiguragi stanowisk projektowych dla konstruktorow-technologow 2r6dfo:http://www.contractmeble.pl/oferta/meble_pracownicze,1/Alfa.html Trzecim krokiem jest Sprzqtanie - ktore rozumiane jest nie tylko jako dbalosc o porza.dek (sprza.tanie i czyszczenie), ale rowniez wychwytywanie wad i usterek sprzetu [3]. Sprza.tanie po pracy biurka z komputerem oraz stanowiska i przestrzeni wokot niego musi bye codziennym obowia.zkiem i nawykiem dla kazdego pracownika (powinno trwac nie wi^cej niz 5 minut) [1]. Dobra. praktyka. jest gdy razem z pracownikami sprza.ta rowniez ich przetozony. Po zakoriczonym dniu pracy biurko zawsze powinno bye puste (poza komputerem i telefonem). Nalezy tez wykonac drzwiczki do szafek z przezroczystego materiatu lub zrezygnowac z nich, aby mozna byto tatwo zobaczyc co jest w srodku i w razie potrzeby zabezpieczyc ich zawartosc. W przypadku komputera nalezy oczyscic komputer korzystaja.c z programow porza.dkuja.cych z systemu operacyjnego lub za pomocq programow specjalistycznych.

7 Z komputera nalezy usunqc: pliki tymczasowe (temp), pliki tymczasowe programow zainstalowanych w systemie operacyjnym, tymczasowe pliki internetowe, tworzone przez przeglqdark? podczas otwierania stron internetowych (cookie, obrazki, filmy wideo, muzyka itd.), zbedne kopie zapasowe plikow, cache przegla,darek internetowych, powtarzaja.ce si? pliki oraz skroty tymczasowe, umieszczane w starcie komputera, niepotrzebne wpisy z rejestru systemu operacyjnego (ostroznie), pliki i ikony programow z pulpitu i startu komputera (znajduja. si? tylko te programy, ktore sq cz?sto uzywane), jesli nie ma mozna usuna_c plikow lub programow, ewentualnie nieprawidjowo dziata system, przez co spowalnia si? dziatanie systemu to nalezy sformatowac dysktwardy. Usuniecie powyzszych plikow spowoduje znacza.ce zwiekszenie wolnego miejsca na dysku (szczegolnie na dysku systemowym C) a tym samym przyspieszy prace komputera i oprogramowania. Czwartym krokiemjest Standaryzacja -jest to stworzenie i wizualizacja norm postepowania, czyli co, kiedy i w jaki sposob ma bye wykonywane, tak aby byk> utrzymane w porza.dku i schludnosci [2, 6]. Musza. one bye zapisane w standardach i procedurach, ktore muszq bye jasne (prosto i czytelnie opisane, najlepiej w formie zdj?c i rysunkow), znane wszystkim pracownikom oraz kierownictwujak rowniezdost?pne na stanowiskach pracy. Innymi stowy jest to okreslenie co zawsze ma bye na biurku, w szufladzie i szafce kolo biurka, co ma bye w komputerze i koto niego, co ma bye w archiwum, jak dtugo trzeba trzymac dokumenty i jakie dokumenty warto trzymac. Standardy powinny bye opracowywane razem z pracownikami, tak zeby oni si? z nimi utozsamiali i chcieli je pozniej przestrzegac. Powinny one zawierac: ilosci maksymalne i minimalne danej rzeczy, jednoznacznie opisane miejsca dla kazdej rzeczy, osobyodpowiedzialneza powyzsze, informacje kiedy i jak realizuje si? akcj? czerwonych karteczek procedur? i cykle sprza.tania i czyszczenia kazdej maszyny, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie danego standardu (normy). Uwzgledniajqc powyzsze nalezy stworzyc nast?puja.ce standardy: na biurku stworz miejsca/przegrodki (w komputerze foldery) oznaczone na prace w toku, do wykonania, kiedy pozwala na to czas, informacje moga. bye zmieniane dowolnie pod warunkiem, ze znane sq data i nazwisko osoby, ktora to zrobita, stworzyc system archiwizacji- zeby byto jasne co, gdzie jest i kto pozyczyl lub kto stworzyj albo wprowadzif zmiany, przypisac kartotekom kolory ba.dz ksztatty wg wtascicieli i cia.gle rozszerzac ten system kodow, opisac segregatory oraz wprowadzic system oznaczeh segregatorow, tak aby nie mozna byto ich pomylic, zorganizowac i oznaczyc miejsca na kosze na smieci, nie stosowac lokalnych archiwow i unikac kopiowania plikow, stosowac te same programy komputerowe, 129

8 stosowac te same zasady do organizacji plikow, katalogow i poczty elektronicznej, wszystkie pliki przed wystaniem nalezy przeskanowac programem antywirusowym, przy kazdym uruchomieniu pendrive'a lub dysku przenosnego zewnetrznego nalezy przeskanowac go programem antywirusowym, zawsze sprawdzac w ach pliki, ktore otwieramy i zapisujemy na dysku twardym (wtqczyc opcje skanowania rezydentnego - w tie skrzynki ), pliki archiwalne umieszczac w archiwum na serwerze firmowym lub na dyskach przenosnych, cz?sto defragmentowac dyski i sprawdzac programem antywirusowym, programy najlepiej instalowac na dysku wirtualnym, raz do roku dokonywac przeglqdu oprogramowania zainstalowanego na komputerze, sprawdzic czy oprogramowanie jest uzywane, jesli nie odinstalowac je, wytqczyc uruchamianie zb^dnego oprogramowania podczas uruchamiania komputera, usuwac/przenosic zbedne pliki (zdjecia, filmy) na inne partycje niz systemowa, wykonywac co jakis czas czyszczenie pulpitu i usuwac zbedne programy, stworzyc kilka wzorcow i do odpowiadania na okreslone pytania, ustalic system nazewnictwa plikow oraz folderow, informacje oraz dane powinny bye zapisywane tylko raz powinny bye traktowane jako poufne. Taki zestaw standardow musi zostac opracowany dla kazdego stanowiska pracy. Kazdy obszar i stanowisko musza. miec okreslonych wtascicieli odpowiedzialnych za nie (powinny bye podstawowe informacje o wtascicielu i zdj^cie oraz musi istniec mapa odpowiedzialnosci). Musza_ bye rowniez przygotowane i opisane miejsca oraz instrukcje. Istotne jest rowniez to, aby zadbac o wizualizacje^ ustalonych standardow, przez stosowanie tablic 5S. Najlepiej jest gdy firma dysponuje jednym systemem komputerowym, w ktorym mozliwe jest jednoczesne projektowanie konstrukcji i technologii, zapisywanie wynikow pracy i archiwizowanie oraz tatwe wyszukiwanie plikow na dyskach. Cafe projektowanie technologii odbywa si? w jednym systemie (kazdy z pracownikow loguje sie i ma swoje hasto), w ktorym poszczegolne etapy projektowania sq powiqzane ze sobq. Jest to forma projektowania opisowo- graficznego z udziatem cztowieka, wykorzystuja.ca bazy danych i oprogramowanie dzialaja.ce w oparciu o strony internetowe w sieci wewnetrznej przedsiebiorstwa. Przyktad takiego systemu widoczny jest na Fot. 2 i 3 [5]. Umozliwia on w tym samym programie projektowanie konstrukcji jak i technologii, zapisywanie projektow na dyskach pod odpowiednimi nazwami (jest ustalony system oznaczania plikow, rysunkow, operacji i zabiegow, czesci i zespotow, oprzyrza.dowania oraz elementow ztqcznych), jest system nadzoru montazu, podglqdu kolejnosci i stanu realizacji operacji montazowych, stopnia wykorzystania stanowisk montazowych oraz obliczania pracochtonnosci i czasu kalkulowanego. Ostatnim krokiem jest Samodoskonalenie i samodyscyplina - czyli utrzymanie dyscypliny w zakresie stosowania pierwszych czterech krokow [6]. Najlepiej jak samoocena odbywa si? co 2 tygodnie a audit kontrolny raz na miesiax. 5S nigdy sie nie kohczy i jesli trzeba wykonuje sie go ponownie od pocza.tku wg krokow, ktore wczesniej zostaty omowione. Jesli pracownicy bedq przestrzegac opracowanych standardow, to po pewnym czasie wejdq one w nawyk, czego efektem bedzie samodyscyplina. Jest to bardzo trudne w stosowaniu poniewaz pracownicy maja. w swojej naturze wykonywanie wszystkiego po najmniejszej linii oporu, tak aby wykonac cos matym naktadem sit. Jesli pracownicy i kierownictwo sami HO

9 z siebie nie beda. stosowac wprowadzanych standardow to wdrozenie metody 55 okaze sie niemozliwe. DIatego kierownictwo musi opracowac zasady oceniania, sprawdzania oraz realizacji poszczegolnych krokow 55. Do tego stosuje sie listy kontrolne (check list - ang.), w ktorych znajduja. si? listy pytari kontrolnych, za pomoca. ktorych przeprowadza si? audyty 55. Audyty moga. bye przeprowadzane regularnie i wyrywkowo, przez bezposredniego przetozonego pracownikow biura, lub przez dyrektora zakfadu. Tablica 55 jest tablica. informacyjna., gdzie beda. zamieszczane obowia.zuja.ce standardy i procedury zwia.zane z systemem, wyniki audytow 55 i kontrolowane beda. post?py ich wprowadzaniu. Kontrola i monitorowanie standardow powinno odbywac sie codziennie, tak aby jak najszybciej skorygowac uchybienia [3]. Fot. 2. Wygla.d przyktadowego specjalnego systemu wspomagania montazu - KSWM: a) okno logowania, b) okno gtowne systemu, c) lista cztjsci i zespotow montazowych oraz gotowych wyrobow, Kod tf rhnolog.: TECHJHfll K n.i manyny: Nazwa manyny: SG-142 ^ ) J KSWM c i.op>«ght MUtt/W by XAaron ivc. Al Highti WYKAZ ZESPOLOW DO MONTAZU SPYCHARKI GASIENICO\VEJ SG-142 «L L-..«Wydnd (Fn pn.d.kcp:)] > ntail J m -/\-^Z-^ \J\JLJ " V_l Pop. nri.«p.: Nnw.itip.ln: Nrop^ncji: FM. i xx Toe Toi I 001 zi I Ostony mdskuj^ce 0 S7 UMad (UMfyczny 1 Uknonllu XX 000 Instalacja elektiyczna matzyny J. Akumulalory CR (ciepry loziuch) 2 elem* Akumulaloiy ZR (zjmny loziuch) i l«m* Reflektory pi/ednie z oslonattii o ich montazu o ich montaiu Heflehloiy tylne i oston.imi Gniazdo zatilania zewn^ttznego Gstatma aktuakzacja strony poniednalek. 1 1 maja H009, g Zrodto: Pyc M.: System wspomagania matoseryjnego montazu spycharek. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszow 2009 r. HI

10 Taka tablica powinna bye umieszczona w dost^pnym dla wszystkich i widocznym miejscu, aby pozwalala sledzic post^py, ktore sa. dokumentowane na wykresach i zdj^ciach. Wplywa ona na zwi^kszenie motywacji do doskonalenia oraz ksztattowania wtasciwych postaw wsrod pracownikow. Dostarcza ponadto niezb^dnej wiedzy na temat obowia.zuja.cego systemu i pozwala zrozumiec rza.dza.ce nim reguty. Rola. tej tablicy jest rowniez wzbudzenie ch^ci rywalizacji wsrod pracownikow. Mozna to uzyskac przez wybieranie najlepszego i najgorszego stanowiska lub dziatu. Najlepsza grupa otrzyma nagrod^, a najgorsza wiadro i mopa. Nast^pnym razem, najslabszy zespot b^dzie chciat poprawic pozycj^ w rankingu, stosuja.c sie^ do ustalonych standardow. Waznym jest rowniez niedopuszczenie do przechodzenia do kolejnego kroku, jezeli poprzedni jest nie skoriczony lub zostat zle wykonany. Dlatego, kazdy krok powinien bye oceniany i zatwierdzany, co dodatkowo umozliwi sledzenie post^pow catego biura. Fot. 3. Wyglijd okna z wykazem operacji montazowych - a) i okna opisu przyktadowej operacji montazowej dla przyktadowego specjalnego systemu wspomagania montazu - KSWM SI i" r" [' S2 S3 41 i1' Unu monktu. 'k S4 H 4'i" Lma do)«zdu citan** i! s* ' I '- J B ^Schemat Imu montazowej na wydaale WMWG do montazu spycharek ga^sierucowych SG-142 v roznych wersjach i ze zmiennym wyposazcniem^ M ^- itanowisko montazu zespolu ramy trakcyjnej S4 3- Stanowisko montazu zespotu kola napmaj^cego S5- Stanowisko zakladania g^sieruc do ram trakcyjnvch ciagnika ("gasiemcowanie") oraz napebuania ukladow me<itanii(poprze<inio Stanowisko nr VI) S Stanowisko zakladama gasierac do ci^gmka S5.2- Stanowisko napetmama uktadow mediami S6- Stanowisko prob (pelzanie, proby uldadu hydraulicznego)(poprzedmo Stanowisko nr VH) S6 1- Pr6by 1 - Stanowisko do prob ukladu hydraulic znego i "ptlzaraa" sdownikow roboczych v KOD tf chnologa: Data opi *r PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAZU MASZYN IM Stan.: SP: Nr op.: \\Trtii oper.qi: 15 S Montaz zespotu recyrkulscji powielrza w kabinie EL Montaz instalacji elektrycznej kabiny 15 S EL Montaz oswietlenia wlewii oleju I Sprawdzenie poprawnosci regulacji uktadow sterowania maszyna. 15 S KT Sptawdzenie poprawnosci uslawienia dzwigni zespotu blokady hamulca KSWht Copynikt 2MUW ty Marci* f;k 2rodlo: Pyc M.: System wspomagania matoseryjnego montazu spycharek. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszow 2009 r. 13]

11 Giggle doskonalenie procesow (KAIZEN) Kolejnym istotnym narz^dziem jest rowniez Kaizen 5S, ktore uzupetnia metodf 5S - a jest to ciqgte i nieprzerwane doskonalenie fizycznego miejsca pracy- polegaja.ce na stworzeniu i utrzymaniu wydajnego, czystego i dobrze zorganizowanego miejsca pracy. Zmiany wynikaja.ee z Kaizen sa. ewolucyjne i realizowane sq metodq matych krokow, przez co jest to narzedzie proste do wykorzystania i bez kosztowe. Wymaga jednakzmiany na poziomie przekonari i przyzwyczajeh pracownikow. Jest to szukanie i eliminowanie marnotrawstwa, ktore generuje m.in. straty czasu sp^dzonego na poszukiwaniu dokumentow i plikow, straty czasu poswi^conego na szukaniu instrukcji obslugi sprz^tow i programow, straty finansowe wynikaj^ce z dokonywania zbfdnych zamowieri. Kaizen szuka miejsc tych strat, wad, bt^dow, analizuje potrzeby, aby wszelkie czynnosci byty do siebie dostosowane i nie byto strat finansowych. Przyczynia si? nie tylko do lepszego funkcjonowania firmy, ale takze do wzrostu poczucia bezpieczehstwa wsrod pracownikow, a takze wzrostu ich poczucia wtasnej wartosci. Kluczowe staje si? spojrzenie catosciowe, dtugoterminowe, a nie chwilowy zryw czy zrealizowanie projektu. Polega ono na tym, ze szuka sie^ bt^dow, strat w procesie obserwuj^c go w rzeczywistosci. Nast^pnie opracowuje si$ karte Kaizen, opisuje stan przed usprawnieniem (ta.cznie ze zdj^ciem) i po dokonaniu usprawnienia (rowniez umieszcza sif zdj^cie i zaznaczeniem miejsca usprawnienia) oraz efekt tej zmiany. Przyktad pokazano na Fot. 4. Istotq tego narz^dzia jest to, ze nalezy zawsze bye tarn gdzie tworzona jest wartosc dodana - gemba, czyli miejsce, w ktorym mozna poznac rzeczywistq sytuacj^, zaobserwowac procesy, porozmawiac z ludzmi, a nie tylko zarz^dzac nimi zza biurka, tworz^c cz^sto niespojne z praktykq procedury lub standardy. Trzeba takze pamietac, ze nalezy caty czas doskonalic ustalone wczesniej standardy, nawet po wdrozeniu metody 5S. Z punktu widzenia Kaizen, kazdy pracownik jest wazny z perspektywy rozwoju firmy, niezaleznie od pozycji i stanowiska, poniewaz udoskonalanie odbywa si$ na kazdym szczeblu. Dlatego niezaleznie od funkcji w firmie kazdy pracownik ma obowia.zek dzielic si^ z innymi swoimi spostrzezeniami. Kazdy z nich jest mobilizowany do szukania udoskonaleh przede wszystkim w zakresie swojego stanowiska, ale rowniez w dziataniu calej firmy. Wymaga to jednak zach^cenia pracownikow do wypowiadania si^ i dzielenia sugestiami na temat mozliwych zmian i poprawy miejsca pracy. Do tego jest konieczne przeszkolenie pracownikow z analizy i rozwiqzywania problemow, aby ich sugestie byty coraz bardziej trafne i wartosciowe. Konieczne jest to do tego, zeby pracownik spojrzat na swoje stanowisko pracy i zadania w sposob analityczny a nie tylko krytykowac. Po wprowadzeniu ulepszen trzeba ocenic czy przyniosiy one efekt ekonomiczny. System ten wymaga odpowiedniego zarzqdzania i podparcia motywacyjnego. Za,,dobrq sugestif" w zaleznosci od firmy stosuje si$ gratyfikacj^ pozafinansowq (np. nagrody przekazywane na forum firmy) albo nagrody pieni^zne. Jest to istotne poniewaz sa. to dziatania, ktore motywuja. pracownika do ci^gtego ulepszania oraz powoduj^, ze indentyfikuje sie^ on z firmq i jej problemami. Mozna powiedziec, ze posrednio wspotzarz^dza firmq. Pracownicy musz^ miec poczucie, ze s^ wysfuchiwani, a przetozeni liczq si? z ich zdaniem i motywuja. ich do udzielania sugestii. 133

12 Fot. 4. Przyktad wypetnionej karty Kaizen dla wybranego ulepszenia w biurze kons.-tech. Karta KAIZEN Temat: Uporza.dkowanienabiurkudokumentac]itechnicznej Sytuacj a PRZED zrniana^ Sytuacja POzmianie Zdjecie PRZED: Zdje.ciePO: Opis: - dokumenty techniczne na biurkuznaj - duj^ sie nakilku stosach. - dokumenty nie s^ posegregowane wg ' vaznosci zastosowama. Inne.i nazwisko: Data: Opis: - dokumenty techmczne 54 ulozone ipogrupcnvane\ korytkach wg vaznosci zastoscwania. - miej sea na dokumenty \ korytkach sa. jednoznacznie opisane Nr usprawnienia: Oddziai: Zrodto: opracowanie wtasne Bardzo wazne jest tez to, zeby dobry przy Wad dawata kadra kierownicza, poniewaz to ona ma wpfyw na ksztahowanie podejscia pracownikow do zadah wykonywanych w firmie. Wszystkie ulepszenia i zmiany prowadza. do tego, aby wszystkim pracowato si^ lepiej, wygodniej i mniej stresuja^co, w srodowisku, gdzie sq okreslone zasady i wszyscy je przestrzegaja., niezaleznieod zajmowanego stanowiska pracy. Jak wprowadzic zarza.dzanie wizualne (Visual Management) Ostatnim narzedziem, ktore wia^ze wszystkie poprzednie metody jest Zarza.dzanie wizualne, ktore jest scisle powiqzane z Kaizen i Mapowaniem procesow i metodq 5S. Jest to technika wizualizacji i oceny procesow zachodza^cych w firmie, zarowno w dziatach produkcyjnych jak i nieprodukcyjnych. Polega ono na zarza.dzaniu miejscem pracy przez zastosowanie wizualizacji wynikow (wykresow i wskaznikow z linia. celu) umieszczonych na tablicach informacyjnych. Musza, bye one umieszczone w widocznym miejscu, w formie wykresow drukowanych albo najlepiej wykonanych recznie przez pracownikow. Zawieraja, one min. informacje nt.: ilosc wdrozonych nowych standardow w okreslonym okresie czasu, ilosc wdrozeh nowych inicjatyw pracowniczych, wyniki audytow BMP i liczbe wypadkow przy pracy, ocene srodowiska pracy pod ka^tem czystosci i porza.dku, -

13 Nose wykonanych procesow technologicznych i rysunkow mieszczqcych sie^ w wymaganym terminie ustalonym przez klienta, wyniki wewne^rznych audytow i czasy wykonanych operacji projektowych, informacje dotycza.ce liczby awarii oprogramowania i komputera, poziomu wydajnosci i liczby nieobecnosci pracownikow, niekiedy ilosc wykonanych Kaizenow w cia.gu roku (jesli jest konieczne). Przyktad wykresu znajduja.cego sie na tablicach informacyjnych pokazuje Rys. 1. Fot. 5. Przyldad wykresow z liniami celu na tablicach informacyjnych CEL = 85% Tygodnie N M 2rod*o: opracowanie wtasne W ramach zarzadzania wizualnego mozna rowniez opracowac matryc^ kompetencji, dzifki ktorej bf dzie mozna za pomocq obrazkow, liczb lub cyfr zaznaczyc jaki jest poziom umiejetnosci pracownikow. Na ich podstawie min. oblicza sie^ pensje dla pracownikow. Przyktad takiej matrycy widoczny jest w tab. 2. Za pomoca. zarza.dzania wizualnego mozna sprawowac kontrol^ wizualna. nad iloscia. i miejscem przechowywania segregatorow, w ktorej znajduje si$ dokumentacja techniczna i konstrukcyjno-technologiczna. Odbywa si$ to przez zastosowanie kolorowej ukosnej linii, biegna.cej przez grzbiety segregatorow. Takie rozwia.zanie doktadnie okresia nie tylko miejsce przechowywania, prawidtowe utozenie, ale rowniez orientacj^ segregatora oraz pozwala na natychmiastowe rozpoznanie np. braku ktoregos z nich. Przyktad takiego oznakowania znajduje si na Fot. 5. Mozemy rowniez kontrolowac stany materiatow pomocniczych np. papieru do drukarek przez zastosowanie naklejekz poziomami min-max. 155

14 Tabela 2. Przyktad matrycy kompetencji (moina poprawic lub wkleic inna. matrycq kompetencji) Matryca kompetencji dla pracownikow biura konstrukcyjno-technologicznego Nazwisko i imi lub kod pracownika Pracownik nr 1 ST1 ST Pracownik nr 2 Objasnienie: ST - stanowisko projektowe, - J - lider dziatu, ma odpowiedni staz pracy w zawodzie, przeszedl szkolenia specjalistyczne, zna organizacj^ firmy i biura, zna procedury postepowania podczas sytuacji kryzysowych, potrafi dokonac prostych napraw w przypadku awarii komputera lub oprogramowania, zna Lean Office i narzedzia Lean w biurze, - pracuje samodzielnie, potrafi poradzic sobie z prostymi usterkami w komputerze i urzqdzeniach biurowych, - pracuje z pomocqdrugiego pracownika (stazysta lub pracownik na okres probny), - nowy pracownik. Z>6dto: opracowanie wlasne Fot. 5. Przyktad oznakowania segregatorow Zrodto: opracowanie wlasne W przypadku gdy liczba kartek w pojemniku na papier do drukarek zbliza si^ do wartosci minimalnej, to mamy informacje ze nalezy dotozyc papier. Moze si^ to rowniez odbywac poprzez zainstalowanie sygnalizacji swietlnej lub dzwi^kowej (jest to tzw. andon), ktora po osia.gni^ciu minimum wta.czy si^ i zacznie migac lub dzwonic. Takie rozwia.zanie jest przydatne szczegolnie w komputerze w przypadku sygnalizowania projektantom liczby dni oraz przekroczenia terminu oddania projektu do realizacji (pojawiaja. si? komunikaty i miga czerwona ikonka przypominaja.ca). Mozna rowniez wprowadzic na biurkach trzy przegrodki opisane srownie i kolorami, w ktorych b^da. znajdowac si? dokumenty lub informacje co jest pilne, co moze poczekac chwil? oraz co mozna juz oddac. Przegrodki moga. bye tak ustawione na biurku, ze osoba, ktora bfdzie przynosita i zbierata dokumenty b?dzie miata tatwy do nich dost?p. W takim przypadku istnieje koniecznosc ustalenia osoby odpowiedzialnej za

15 przenoszenie dokumentow miedzy dziatami oraz archiwum. Nalezy rowniez przygotowac strefy, gdzie bedq sktadowane przedmioty, ktore b^da. oczekiwaty na decyzje co nalezy z nimi zrobic poprzez ich wydzielenie i oznaczanie kolorem czerwonym oraz wprowadzenie czerwonych kartek z informacjami: kto ja. tarn umiescit, ska.d jq wzia.t i He kosztuje. Wszystkie klucze nalezy wieszac w jednym miejscu a kazdy klucz moze bye opisany na oddzielnej plakietce zamocowanej do klucza, ktora moze miec rowniez okreslone kolory. To samo dotyczy wieszakow na ubrania osobiste, ktore musza. znajdowac si^ w scisle okreslonym i oznaczonym miejscu. Ostatnim elementem zarza.dzania wizualnego w biurze jest oznakowanie (zoning) obszarow i stref w biurze, poprzez tasmy roznego koloru oraz oznaczanie potek i segregatorow za pomocq kolorow i krotkich nazw. Wnioski Jak widac z powyzszych rozwazari Lean Office ma rowniez zastosowanie w biurach technicznych i konstrukcyjno-technologicznych w matych przedsi^biorstwach produkcyjnych i produkcyjno-usiugowych. Mimo tego, ze niekiedy ograniczaja. jego zastosowanie duzy opor niektorych pracownikow, brak zrozumienia idei Lean Office, sfaba organizacja i niewielkie mozliwosci finansowe przedsiebiorstw oraz problemy czasowe podczas wdrazania Lean Office, wynikaja.ce ze specyfiki matych firm, to zalety przewazaja. nad wadami tego systemu. W wyniku zastosowania Lean Office mozna: uzyskac dobr^ opini^ o firmie, dzi^ki temu, ze wszystkie procesy dziataja. przejrzyscie i bezawaryjnie oraz sq uj^te w standardy i co najwazniejsze sa. przestrzegane i rozwijane, zaoszczf dzic brakuja.ca, przestrzeri w biurze, zwi^kszyc ergonomi^ pracy biura i zredukowac batagan w dokumentacji i elektronicznej, zmniejszyc liczb^ zb^dnych dokumentow, przedmiotow i plikow w biurze, kontrolowac ilosc niezbednych do efektywnej pracy materiatow biurowych, drukowanej znalezc sposob na utrzymanie porzqdku w drukowanych dokumentach technicznych i w przestrzeni dyskowej komputera oraz skrzynki owej, uproscic, ujednolicic i spowodowac, ze procedury dotycza.ce dziatania procesow b^da. bardziej przejrzyste i kazdy bedzie wiedziat, co i gdzie ma sie znajdowac oraz co i w jakiej kolejnosci nalezy wykonywac i kto jest za to odpowiedzialny, dzi^ki temu wszystko bedzie przejrzyste i zrozumiate, polepszyc kontakty interpersonalne miedzy kadra. kierownicza. i ich podwtadnymi, dzieki pracy zespotowej przy rozwiqzywaniu problemow, zwi^kszyc swiadomosc pracownikow co do koniecznosci cia.gtego ulepszania srodowiska pracy, ktore ich otacza, ktore ma wptyw na komfort i wydajnosc ich pracy na nim, zwiekszyc motywacjf pracownikow do pracy na rzecz firmy oraz samozadowolenia, dzieki zwiekszeniu ich wptywu na decyzje podejmowane w firmie, zwiekszyc wydajnosc i ergonomi^ pracy pracownikow, zmniejszyc koszty i czas realizacji zadah w biurze konstrukcyjno-technologicznym. 137

16 Streszczenie W dobie kryzysu gospodarczego wiele matych i srednich przedsiebiorstw produkcyjnoushjgowych probuje wdrazac zasady Lean, szczegolnie w produkcji, zapominajqc czesto o biurach konstrukcyjno-technologicznych. A to wtasnie od ich sprawnego dziatania oraz od tworzonej dokumentacji technicznej, zalezy prawidtowosc funkcjonowania procesow produkcyjnych. 2eby to uzyskac dobrze jest zastosowac koncepcj^ odchudzonego biura. Dlatego w artykule zostanq przedstawione typowe problemy z ktorymi spotkaja. sie maie przedsiebiorstwa w ich specyficznych uwarunkowaniach podczas wdrazania Lean Office, oraz propozycje ich rozwia^zania z uzyciem narz^dzi i metod Lean tj. 5S, Mapowanie Strumienia Wartosci, Kaizen i Zarzqdzania Wizualnego. The Lean Office in constructional-technologic offices in small manufacturing and manufacturing-services enterprises Abstract In economic crisis, many small and medium sized of manufacturing and services enterprises attempt to implement Lean principles, particularly in manufacturing, often forgetting the offices of constructions and technology. And it was from their efficient operation and to create technical documentation, depends on the correct functioning of production processes. In order to get a good idea to apply the concept of Lean Office. Therefore the article will be presented the typical problems in small enterprises in their specific conditions when implementing Lean Office, and proposed solutions using Lean tools and methods such as: 5S, Visual Stream Mapping, Kaizen and Visual Management. Literatura 1. Bujas R.: 5S. Materialy szkoleniowe firmy LUQAM. Krakow, Bujas R.: Lider Lean Manufacturing. Materiaty szkoleniowe firmy LUQAM, Krakow, Fabrizio T. A., Tapping D.: 5S w biurze. Organizacja miejsca pracy i eliminacja marnotrawstwa. ProdPublishing, Wroclaw, Pyc M.: System wspomagania matoseryjnego montazu spycharek. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszow 2009r. 6. Van Bokhoven M.: Lean Manufacturing. Praktyczny przewodnik od wiedzy do rezultatow. MARKonTarget Productivity Consultants. Lean Vision. 138

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce

Mozliwosci,,ovtvmalizacji kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce Autorzy Opracowania: Jacek Osinski Adrian Furgalski Warszawa, maj 2014 r. ZHSP6L Niniejsze opracowanie powstato

Bardziej szczegółowo

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci ADRIANNA PARON Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci Obszar aktywnosci biznesovuej i postrzcganie mozliwoid kontaktowania si? 7 klicnlami znacznie si? zwiekszyty. Nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 83 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Koncepcja lean management ma swój rodowód

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo