Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp"

Transkrypt

1 12) dr inz. Marcin Pyc' Wydziat Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana PawJa II w Stalowej Woli Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp W matych przedsiebiorstwach produkcyjnych znajdujq sie glownie mate biura konstrukcyjnotechnologiczne, w ktorych odbywa sie jednoczesnie proces projektowania konstrukcji i tworzenia do niej technologii, gtownie w oparciu o oprogramowanie inzynierskie CAD/CAM/ CAE lub jedno z nich. Znajdujq sie w nim dokumenty w formie drukowanej oraz elektronicznej tj.: rysunki wykonawcze, ztozeniowe, zestawieniowe i katalogowe, procesy technologiczne, rysunki rozstrzelone montowanych zespolow i maszyn, rysunki ptaskie (2D), instrukcje technologiczne (montazu, obrobki skrawaniem, spawania, malowania kontroli itd.), schematy, Warunki Techniczne, wykazy czesci (BOM), Dzienniki Montazu, przewodniki technologiczne, karty normowania czasu pracy, wykazy oprzyrzqdowania, atesty, normy itd. Konstruktorzytechnolodzy oprocz czynnosci projektowych (wartosc dodana stanowi 7 do 40% [1] wykonywanych zadari) wykonuja. rowniez rozne inne prace biurowe, ktore z punktu widzenia Lean sa. marnotrawstwem: kontakty z klientami, telefony, e, spotkania itd. W malych przedsiebiorstwach w biurze znajduje sie przewaznie jeden lub dwoch konstruktorowtechnologow (przewaznie posiadaj^cych duze doswiadczenie w branzy), ktorzy zajmuja. si? procesem projektowania konstrukcji, technologii, analiza. wytrzymatosciowa., normowaniem oraz przygotowaniem i nadzorowaniem produkcji. Wynika to z faktu, ze matych firm nie stac na zatrudnianie doswiadczonych inzynierow na odrebnych stanowiskach, poniewaz generujq oni duze koszty zatrudnienia ze strony przedsiebiorstwa. Proces projektowy w takim dziale jest skumulowany w jednym miejscu, co powoduje, ze powstata dokumentacja konstrukcyjno- technologiczna jest spojna i bez wi^kszych b^dow (podczas projektowania konstrukcji uwzgl^dniane sq uwarunkowania technologiczne). Tego typu biuro jest specyficznym srodowiskiem pracy, poniewaz tworzy si? w nim cos nowego i unikalnego a praca jest wykonywana cyklem projektowym (nie jest cykliczna) - cz?sto wykonywanych jest kilka projektow jednoczesnie, a praca odbywa si? najcz?sciej w zespotach dwuosobowych. W zwiqzku z tak duzym nagromadzeniem dokumentow w formie drukowanej i elektronicznej oraz duzym przeplywem informacji i dokumentow, istnieje koniecznosc opracowania kompleksowego podejscia dotycza.cego sprawnej organizacji dziatu konstrukcyjno- technologicznego. Efektem tego jest zwi?kszenie komfortu pracy pracownikow dziatu, usprawnienie przeptywu informacji i dokumentow technicznych oraz uporza.dkowanie stanowisk projektowych i ich otoczenia. Prowadzi to do zwi?kszenia ergonomii pracy oraz wydajnosci pracownikow na stanowiskach projektowych. Mozna to uzyskac poprzez zastosowanie narzedzi Lean Office (odchudzonego biura) tj. metoda 1 Dr inz., M. Pyc, asystent naukowo- dydaktyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II, Wydziat Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonometrii.

2 55, Mapowanie Strumienia Wartosci (Mapowanie procesow), Kaizen, Kanban i Zarz^dzanie Wizualne. Wdrozenie Lean Office w matych przedsi?biorstwach, nie jest procesem latwym a niejednokrotnie niemozliwym do wykonania. Dlatego podczas wdrazania poszczegolnych narz?dzi jak i catej metody Lean Office wyst?puje wiele trudnosci organizacyjnych, ludzkich i zwiqzanych z zarzqdzaniem firma., wynikajqcych ze specyfiki matych przedsi?biorstw, ktore hamuja. proces wdrazania. Ponizej zostanq omowione powyzsze trudnosci wyst?puja.ce podczas wdrazania Lean Office oraz zostanq pokazane propozycje ich rozwiqzywania. Niewiedza czym jest Lean Office oraz jej metody i narz^dzia W wielu przypadkach przyczyna. decyzji o wdrozeniu Lean Office przez kierownictwo firmy sa. informacje, ktore ktos ustyszat od innych osob, zobaczyt w Internecie i przeczytat w literaturze branzowej lub naukowej oraz fakt, ze,,inni tez majq Lean Office". Niekiedy dochodzi do skrajnych sytuacji, gdzie firma,,kupuje" (ptaci za) np. Lean Office, uwazaja.c, ze samo optata za system powoduje to, ze koncepcja b?dzie wdrozona. Jest to mylne pojecie, ktore wynika z nieznajomosci koncepcji, bowiem nie mozna kupic Lean Office. Widoczne jest to szczegolnie na spotkaniach wst^pnych kierownictwa firmy z firma. doradcza. wdrazajqc^ Lean Office. Kierownictwo musi bye swiadome, ze aby wprowadzic Lean w firmie konieczna jest znajomosc celu wprowadzenia oraz metod i narz^dzi Lean, swiadomosc dlugofalowosci wprowadzania Lean oraz przekonanie wszystkich pracownikow od najnizszego szczebla do najwyzszego o celowosci jej wprowadzenia. W wyniku niskiej kultury organizacyjnej firmy (braku podatnego gruntu), braku planu wdrozenia, ograniczonego czasu na wdrozenie, niewiedzy od czego zacza.c i jakq metod? lub narz^dzie zastosowac oraz chaotycznych dzialari i uczenia si? na wtasnych bt^dach (co demotywuje pracownikow) nie udaje si? wdrozyc Lean Office. Lean Office i jego narz?dzia, dotyczy procesow nieprodukcyjnych, takich jak procesy konstruowania nowych wyrobow, projektowania technologii, wykonywania obliczeh inzynierskich oraz przygotowania produkcji. Lean Office jest w tym przypadku zwia.zany z konkretnym miejscem (biurem), gdzie sq wykony wane prace konstrukcyjne i technologiczne. Natomiast celem jego wdrozenia jest skrocenie czasu realizacji zlecenia od klienta, redukcja kosztow od momentu zamowienia klienta do jego realizacji, unikni?cie bt?dow podczas realizacji procesu oraz usprawnienie organizacji biura konstrukcyjno-technologicznego poprzez optymalizacj? procesow. Uzyskuje si? to poprzez okreslenie zrodel marnotrawstwa (strat) w analizowanych procesach, a nast?pnie przez opisanie wizualne zachodzqcych procesow oraz wdrozenie metod i narz?dzi Lean tj. Mapowanie Strumienia Wartosci, metoda 5S, Kaizen i Zarzqdzanie Wizualne. Co jest marnotrawstwem w biurze konstrukcyjno-technologicznym W biurze konstrukcyjno- technologicznym, tak jak i w dziale produkcyjnym wyst?puja, roznego typu procesy, ktore generuja. straty- zwi?kszaja.c koszty i wydtuzaja.c czas dziatania. W przypadku wspomnianego biura wyst?pujq trzy rodzaje marnotrawstwa, ktore nie daja. wartosci dodanej z punktu widzenia klienta [1,3]: 124

3 Muda - zbedne ruchy/czynnosci pracownikow tj. szukanie dokumentow i plikow, bezproduktywne chodzenie, schylanie sie lub si^ganie, oczekiwanie na uruchomienie komputera lub na informacje potrzebne do projektowania konstrukcji lub technologii, cz?ste poprawianie lub bl^dnie wykonane rysunki i procesy technologiczne, dorazne naprawy urzqdzeri biurowych wykonywane przez pracownikow biura, wadliwe przetwarzanie informacji/dokumentow, transport dokumentow miedzy dziatami, zapasy dokumentow, wymiana i, zbyt duza liczba dokumentow/informacji/plikow/danych, brak systematyki w dokumentach i plikach na twardym dysku oraz w skrzynce , nieergonomiczne stanowiska pracy i niepoprawnie dziataja.ee oprogramowanie oraz komputera, nadmiar ruchow, przestoje urza.dzeri i programow, zapasy i ich sktadowanie, cz^ste kontrole, segregatory, w ktorych nie ma wtasciwych dokumentow, drukowanie wielostronicowych dokumentow, w przypadku, gdy potrzeba wydrukowac kilka stron, wymaganie dwoch podpisow gdy potrzebny jest jeden, obstuga zamowienia wiecej niz jeden raz, zbyt duza ilosc sprawdzania (kontroli) i niekiedy raportow pokontrolnych. Muri - nadmierne obciqzenie pracownikow, procesow, urzqdzeri (drukarek, komputera, programow inzynierskich, skanera itd.) oraz nadmierny wysitek i przem^czenie pracownikow wynikaja.ce z nagromadzenia wielu zadah wykonywanych na raz. Mura- nieregularnosc (przerwa w przeptywie dokumentow, rysunkow, informacji, plikow, i), niejasnosc i niekiedy rozbieznosc tresci zawartych w dokumentach, plikach i rysunkach oraz niejednolitosc. Wszystkich powyzszych strat nie mozna wyeliminowac, ale mozna je znacz^co ograniczyc, co w przysztosci b^dzie prowadzito do wzrostu wydajnosci i jakosci pracy na stanowiskach projektowych orazzadowolenia klienta. Jednak, zeby wspomniane wczesniej straty zaobserwowac musimy na pocza.tku udac si^ do biura konstrukcyjno-technologicznego na stanowiska pracy i przyjrzec sie zachodzaxym tam procesom: projektowania, przeptywu informacji i dokumentow oraz wspotpracy mi^dzy projektantami i wspotpracy z innym dziatami. Wtedy b^dziemy w stanie zidentyfikowac zrodta marnotrawstwa i podja/ dziatania, ktore ogranicza. ich wystepowanie. Jak poprawnie wykonac mapowanie procesow zachodz^cych w biurze konstrukcyjno-technologicznym Aby mozna byk> wprowadzic Lean Office w biurze konstrukcyjno- technologicznym na wstepie nalezy przedstawic w sposob przystepny dla wszystkich, w formie graficznej funkcjonowanie wszystkich rzeczywistych procesow/operacji zachodz^cych w biurze oraz ich wzajemne powia.zania (projektowania, przeptywu informacji i dokumentow technicznych itd.). Do tego celu stosuje si$ jedno z narzedzi Lean zwane Mapowaniem Strumienia Wartosci. Ma ono na celu okreslenie miejsc, gdzie sa. zbedne kroki, gdzie jest marnotrawiony czas, a tym samym i pienia.dze. Pozwoli to nam na okreslenie procedur w celu wye-liminowania wykrytych strat w przysztosci [2]. Do opisu poszczegolnych elementow mapy procesow stosuje si? odpowiednie symbole graficzne, jak pokazano w tab. 1. Oczywiscie konieczne jest, aby na wstepie okreslic jaki obszar i jak daleko bedziemy zagtebiac si? w szczegoty podczas analizy, gdzie jest poczqtek a gdzie koniec mapy, jakie czynnosci 53 wykonywane, wjakiej kolejnosci, jakie dokumenty, pliki i system komputerowy sa. uzywane. Przedstawienie zaleznosci wystepujaxych w procesach polega na narysowaniu w formie schematu z uzyciem powyzszych symboli (recznym ma kartce papieru lub zuzyciem programow komputerowych biurowych lub specjalistycznych) kolejnych operacji 12 j

4 oraz niezbednych wejsc i wyjsc w operacjach wyst?puja_cych w analizowanym procesie zachodzqcym w biurze. Tab. 1. Przyktady oznaczeh graficznych i ich opisow stosowanych przy Mapowaniu Strumienia Wartosci w biurach konstrukcyjno-technologicznych Symbol Opis symbolu ndana, informacja, material wejsciowy lub wyjsciowy, czynnosc automatyczna o \j CT A LJ Proces, operacja, dziatanie, czynnosc Decyzja, test, inspekcja R^czne wprowadzanie danych Zapisywanie danych Archiwizowanie danych w postaci papierowej t^cznik przedstawiajqcy kontynuacj mapy procesow prowadzqcqdo nast^pnej strony mapy 2rod*o: opracowanie wtasne na podstawie [1 i 6] Symbol ^ O o a <_ Opis symbolu Dokument, plik, zapis do bazy danych, rysunek techniczny, model 3D, proces technologiczny w wersji drukowanej tqcznik pomi^dzy poszczegolnymi stronami mapy procesu (na pocza^ku kolejnej strony mapy procesu) Terminator (poczqtek lub koniec mapy) Kierunek przeptywu informacji, dokumentow itd. Komputerowe archiwizowanie danych Czynnosci wykonywane on-line Poszczegolne operacje *a_czy si? ze sobq za pomoca. strzalek, podaja.c rowniez nazwy procesu, urza.dzenia, programu, powierzchni, dokumentow, liczby osob i czasu jego realizacji, przeznaczeniu, wskazniki C/T i C/O, wielkosci defektow DPU, sprawnosci UP, czasu przejscia L/T oraz operacji dodaja.cych wartosc V/A. Nast^pnie dokonuje identyfikacji operacji zbednych (nie przynosz^cych wartosci dodanej) tj. skjadowanie pomi^dzy operacjami, transport wewn^trzny itd. Niekiedy pomija si^ procesy tj. transport mi^dzyoperacyjny, swadowanie pomi^dzy operacjami i postepowanie z wyrobem niezgodnym, ale jest to niezalecane poniewaz nie obrazuje doktadnie catosci zaleznosci wystepujqcych pomi^dzy operacjami w procesach [1 i 6]. Procesy, ktore nie wymagaja. udziatu ludzi nie muszq bye nadzorowane. Jak mamy juz narysowanq aktualn^ map? procesu, nalezatoby przejsc si? z kartkq po biurze i sprawdzic w praktyce jej poprawnosc (operacja po operacji). W przypadku bardziej skomplikowanych procesow zaleca si? aby map? procesow wykonywata grupa ludzi, znajqcych dany proces, tak aby mapa byta bardziej doktadna. Po stworzeniu mapy stanu obecnego procesu (Current State Map) nalezy narysowac propozycj? mapy stanu przysztego (pozqdanego) procesu (Future State Map), na podstawie ktorego ulepszany i usprawniany jest istnieja.cy proces. Mapowanie procesow sprawia wiele trudnosci podczas wdrazania Lean Office w matych przedsi?biorstwach, poniewaz wymaga gruntownej i szczegotowej wiedzy na temat zachodzaxych procesow i powoduje dolozenie nt

5 pracownikom biura dodatkowych zadari w ramach ich czasu pracy, co sprawia im duza. trudnosc poniewaz niekiedy ma ona wptyw na opoznienia w realizacji zadah biezqcych. Dlatego istotne jest, zeby tworzenie mapy procesow odbywato si$ w zespole, w ktorym bfdzie kadra kierownicza (moze bye prezes firmy) jak i pracownicy biura na cyklicznych spotkaniach np. cotygodniowych. Po przyjeciu zatozeri nowej mapy procesu przez firme^ mozna przysta.pic do wdrazania Lean Office, uwzgledniaja.c nowe zatozenia tj. nowy podziat zadan oraz kolejnosci ich wykonywania, czas realizacji i osoby odpowiedzialne za jego realizacj^ i innych. Do tego stosuje sie^ kolejne dwa narz^dzia Lean Office - metod^ 5S i Kaizen. Problemy we wdrazaniu metody 55 Jest to metoda organizacji miejsca pracy, ktorej gtownym celem w biurze jest stworzenie przyjemnego (czystego i schludnego) i efektywnie zorganizowanego miejsca pracy, ktore stwarza warunki do pracy zespotowej, eliminujqc starty zwi^zane z brakami i awariami. Wdrozenie takiego systemu w biurze pokazuje klientom z zewna.trz, ze firma jest gotowa do wspotpracy i ze spetni wymagania stawiane przez klienta. Metoda ta rozpoczyna kazdy program usprawnieh [1,3]. Sktada si$ ona z 5 krokow, ktore opisane sa. ponizej. Pierwszym z krokow jest Selekcja - sq to dziatania, ktorych celem jest pozostawienie w miejscu pracy tylko najistotniejszych i niezb^dnych rzeczy, dokumentow technicznych, rysunkow technicznych, plikow, urza.dzeri oraz narz^dzi (segrergacja) poprzez selekcjf, sortowanie i pozbywanie sie lub wyrzucenie z dawnego miejsca rzeczy niepotrzebnych i nieuzywanych w pracy. Dotyczy to rowniez plikow i folderow oraz programow umieszczonych na dysku twardym, w systemic operacyjnym i na pulpicie oraz niekiedy w dysku sieciowym, jak rowniez wiadomosci w skrzynce pocztowej. Po pierwszym sortowaniu, dokonuje si^ sortowania na rzeczy potrzebne zaleznie od rodzaju pracy. Na koncu uktada sif wspomniane wczesniej rzeczy w sposob wygodny do uzycia. Przedmioty niepotrzebne nalezy oddzielic i przypiqc do nich czerwone karteczki z odpowiednim opisem. Taki sposob oznaczania jednoznacznie pokazuje z jakimi przedmiotami mamy do czynienia i zabezpiecza przed pomytkq podczas segregowania. Praktyka pokazuje, ze jest to najtrudniejszy etap w metodzie 55, wynikaja,cy z tego, ze pracownicy uwazaja., ze wszystko moze s/? kiedys przydac, co wynika z naszych wielowiekowych przyzwyczajeh zwiqzanych ze zbieractwem (lepiej miec cos na wszelki wypadek niz nie miec nic). Pracownicy podczas realizowania tego kroku maja. problemy z selekcja. i segregacja., poniewaz uwazajq ze wszystko jest we wtasciwym miejscu i wszystko sie przyda. Maja. takie przekonanie mimo tego, ze np. trzeba dtugo szukac okreslonego dokumentu/pliku wsrod sterty innych dokumentow lub folderow, co zabiera im cenny czas. Niestety wynika to z ich z przyzwyczajenia do okreslonej organizacji stanowiska pracy. Dlatego aby przekonac pracownikow, ze jest to konieczne nalezy wybrac niewielki obszar i pracownik/pracownicy razem z przetozonym powinni wykonac selekcj^ samodzielnie. Nie nalezy zapomniec o tym, zeby zrobic zdj^cie przed selekcja. i po selekcji zeby pokazac jaki byt jej eel. Taki sposob post^powania pozwoli przetamac dotychczasowy sposob myslenia pracownika (zrozumie on istote^ nowego podejscia) i spowoduje, ze pracownik bedzie dowartosciowany oraz bedzie miat satysfakcje z tego, ze pomogl w rozwia.zaniu problemu. Drugim krokiem jest Systematyka - czyli utozenie (pouktadanie) wszystkich posegregowanych przedmiotow na stanowisku pracy, w taki sposob aby zapewnic tatwy dost^p tak, aby te najcze^ciej uzywane byty zawsze pouktadane i pod rf kq [1, 3]. Wszystkie przedmioty, urz^dzenia, dokumenty i pliki w pomieszczeniu musza. bye uzywane i przydatne 127

6 oraz powinny miec swoje dedykowane miejsce (bez wqtpliwosci). Powinny znajdowac sie^ one w odpowiednich strefach i bye odpowiednio opisane i oznakowane. Konieczne jest rowniez stworzenie specjalnej strefy kontrolowanego chaosu, tj miejsca gdzie skladowane sa. przedmioty i urzqdzenia, z ktore nie wiadomo czy sa. przydatne czy nie (czekaja. na decyzjej. Musi bye ona widoczna, oznakowana (tasma. koloru czerwonego) i opisana, tak aby widzieli wszyscy pracownicy. Na biurku konstruktora - technologa (Fot. 1. [4]) powinien znajdowac sie jedynie komputer, myszka, klawiatura, telefon i ewentualnie kartki do pisania i pojemnik ze sprawnymi i uzywanymi dtugopisami. Nie ma sensu oznaczac potozenia powyzszego wyposazenia na biurku, poniewaz kazdy z pracownikow rozmieszcza je wg wtasnego uznania. Istotne jest jedynie to, zeby nie lezaty one porozrzucane w roznych miejscach biurka i zeby jako catosc wyglqdaly schludnie (musi bye biurko ergonomiczne i przyjazne dla pracownika). Ewentualnie mozna wyznaczyc pewne strefy w formie linii (oznaczone za pomoca. przyklejonych tasm) przeznaczonetyiko na niezbedne rzeczy przy pracy konstruktora- technologa). Myszka moze sie^ przemieszczac tylko na podktadce pod mysz, natomiast telefon moze znajdowac si po lewej stronie komputera, tak aby mozna byto tatwo si^gac po niego. Obok klawiatury moze znajdowac si$ dziurkacz i zszywacz (w przypadku jesli 53 cz^sto uzywane, jesli nie sa. cz^sto uzywane to nalezy je umiescic w szufladach w biurku). Wersje drukowane dokumentow nalezy umiescic w archiwum, natomiast w komputerze stworzyc specjalne miejsce na dysku twardym, dysku zewnetrznym lub w sieci wewn^trznej firmy na wersje elektroniczne plikow. Dokumenty i pliki nie uzywane nalezy przechowywac krotko- potem trzeba je umiesc w archiwum. W segregatorach powinny bye tylko potrzebne dokumenty, zawsze oznakowane. Fot. 1. Ptzyktad konfiguragi stanowisk projektowych dla konstruktorow-technologow 2r6dfo:http://www.contractmeble.pl/oferta/meble_pracownicze,1/Alfa.html Trzecim krokiem jest Sprzqtanie - ktore rozumiane jest nie tylko jako dbalosc o porza.dek (sprza.tanie i czyszczenie), ale rowniez wychwytywanie wad i usterek sprzetu [3]. Sprza.tanie po pracy biurka z komputerem oraz stanowiska i przestrzeni wokot niego musi bye codziennym obowia.zkiem i nawykiem dla kazdego pracownika (powinno trwac nie wi^cej niz 5 minut) [1]. Dobra. praktyka. jest gdy razem z pracownikami sprza.ta rowniez ich przetozony. Po zakoriczonym dniu pracy biurko zawsze powinno bye puste (poza komputerem i telefonem). Nalezy tez wykonac drzwiczki do szafek z przezroczystego materiatu lub zrezygnowac z nich, aby mozna byto tatwo zobaczyc co jest w srodku i w razie potrzeby zabezpieczyc ich zawartosc. W przypadku komputera nalezy oczyscic komputer korzystaja.c z programow porza.dkuja.cych z systemu operacyjnego lub za pomocq programow specjalistycznych.

7 Z komputera nalezy usunqc: pliki tymczasowe (temp), pliki tymczasowe programow zainstalowanych w systemie operacyjnym, tymczasowe pliki internetowe, tworzone przez przeglqdark? podczas otwierania stron internetowych (cookie, obrazki, filmy wideo, muzyka itd.), zbedne kopie zapasowe plikow, cache przegla,darek internetowych, powtarzaja.ce si? pliki oraz skroty tymczasowe, umieszczane w starcie komputera, niepotrzebne wpisy z rejestru systemu operacyjnego (ostroznie), pliki i ikony programow z pulpitu i startu komputera (znajduja. si? tylko te programy, ktore sq cz?sto uzywane), jesli nie ma mozna usuna_c plikow lub programow, ewentualnie nieprawidjowo dziata system, przez co spowalnia si? dziatanie systemu to nalezy sformatowac dysktwardy. Usuniecie powyzszych plikow spowoduje znacza.ce zwiekszenie wolnego miejsca na dysku (szczegolnie na dysku systemowym C) a tym samym przyspieszy prace komputera i oprogramowania. Czwartym krokiemjest Standaryzacja -jest to stworzenie i wizualizacja norm postepowania, czyli co, kiedy i w jaki sposob ma bye wykonywane, tak aby byk> utrzymane w porza.dku i schludnosci [2, 6]. Musza. one bye zapisane w standardach i procedurach, ktore muszq bye jasne (prosto i czytelnie opisane, najlepiej w formie zdj?c i rysunkow), znane wszystkim pracownikom oraz kierownictwujak rowniezdost?pne na stanowiskach pracy. Innymi stowy jest to okreslenie co zawsze ma bye na biurku, w szufladzie i szafce kolo biurka, co ma bye w komputerze i koto niego, co ma bye w archiwum, jak dtugo trzeba trzymac dokumenty i jakie dokumenty warto trzymac. Standardy powinny bye opracowywane razem z pracownikami, tak zeby oni si? z nimi utozsamiali i chcieli je pozniej przestrzegac. Powinny one zawierac: ilosci maksymalne i minimalne danej rzeczy, jednoznacznie opisane miejsca dla kazdej rzeczy, osobyodpowiedzialneza powyzsze, informacje kiedy i jak realizuje si? akcj? czerwonych karteczek procedur? i cykle sprza.tania i czyszczenia kazdej maszyny, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie danego standardu (normy). Uwzgledniajqc powyzsze nalezy stworzyc nast?puja.ce standardy: na biurku stworz miejsca/przegrodki (w komputerze foldery) oznaczone na prace w toku, do wykonania, kiedy pozwala na to czas, informacje moga. bye zmieniane dowolnie pod warunkiem, ze znane sq data i nazwisko osoby, ktora to zrobita, stworzyc system archiwizacji- zeby byto jasne co, gdzie jest i kto pozyczyl lub kto stworzyj albo wprowadzif zmiany, przypisac kartotekom kolory ba.dz ksztatty wg wtascicieli i cia.gle rozszerzac ten system kodow, opisac segregatory oraz wprowadzic system oznaczeh segregatorow, tak aby nie mozna byto ich pomylic, zorganizowac i oznaczyc miejsca na kosze na smieci, nie stosowac lokalnych archiwow i unikac kopiowania plikow, stosowac te same programy komputerowe, 129

8 stosowac te same zasady do organizacji plikow, katalogow i poczty elektronicznej, wszystkie pliki przed wystaniem nalezy przeskanowac programem antywirusowym, przy kazdym uruchomieniu pendrive'a lub dysku przenosnego zewnetrznego nalezy przeskanowac go programem antywirusowym, zawsze sprawdzac w ach pliki, ktore otwieramy i zapisujemy na dysku twardym (wtqczyc opcje skanowania rezydentnego - w tie skrzynki ), pliki archiwalne umieszczac w archiwum na serwerze firmowym lub na dyskach przenosnych, cz?sto defragmentowac dyski i sprawdzac programem antywirusowym, programy najlepiej instalowac na dysku wirtualnym, raz do roku dokonywac przeglqdu oprogramowania zainstalowanego na komputerze, sprawdzic czy oprogramowanie jest uzywane, jesli nie odinstalowac je, wytqczyc uruchamianie zb^dnego oprogramowania podczas uruchamiania komputera, usuwac/przenosic zbedne pliki (zdjecia, filmy) na inne partycje niz systemowa, wykonywac co jakis czas czyszczenie pulpitu i usuwac zbedne programy, stworzyc kilka wzorcow i do odpowiadania na okreslone pytania, ustalic system nazewnictwa plikow oraz folderow, informacje oraz dane powinny bye zapisywane tylko raz powinny bye traktowane jako poufne. Taki zestaw standardow musi zostac opracowany dla kazdego stanowiska pracy. Kazdy obszar i stanowisko musza. miec okreslonych wtascicieli odpowiedzialnych za nie (powinny bye podstawowe informacje o wtascicielu i zdj^cie oraz musi istniec mapa odpowiedzialnosci). Musza_ bye rowniez przygotowane i opisane miejsca oraz instrukcje. Istotne jest rowniez to, aby zadbac o wizualizacje^ ustalonych standardow, przez stosowanie tablic 5S. Najlepiej jest gdy firma dysponuje jednym systemem komputerowym, w ktorym mozliwe jest jednoczesne projektowanie konstrukcji i technologii, zapisywanie wynikow pracy i archiwizowanie oraz tatwe wyszukiwanie plikow na dyskach. Cafe projektowanie technologii odbywa si? w jednym systemie (kazdy z pracownikow loguje sie i ma swoje hasto), w ktorym poszczegolne etapy projektowania sq powiqzane ze sobq. Jest to forma projektowania opisowo- graficznego z udziatem cztowieka, wykorzystuja.ca bazy danych i oprogramowanie dzialaja.ce w oparciu o strony internetowe w sieci wewnetrznej przedsiebiorstwa. Przyktad takiego systemu widoczny jest na Fot. 2 i 3 [5]. Umozliwia on w tym samym programie projektowanie konstrukcji jak i technologii, zapisywanie projektow na dyskach pod odpowiednimi nazwami (jest ustalony system oznaczania plikow, rysunkow, operacji i zabiegow, czesci i zespotow, oprzyrza.dowania oraz elementow ztqcznych), jest system nadzoru montazu, podglqdu kolejnosci i stanu realizacji operacji montazowych, stopnia wykorzystania stanowisk montazowych oraz obliczania pracochtonnosci i czasu kalkulowanego. Ostatnim krokiem jest Samodoskonalenie i samodyscyplina - czyli utrzymanie dyscypliny w zakresie stosowania pierwszych czterech krokow [6]. Najlepiej jak samoocena odbywa si? co 2 tygodnie a audit kontrolny raz na miesiax. 5S nigdy sie nie kohczy i jesli trzeba wykonuje sie go ponownie od pocza.tku wg krokow, ktore wczesniej zostaty omowione. Jesli pracownicy bedq przestrzegac opracowanych standardow, to po pewnym czasie wejdq one w nawyk, czego efektem bedzie samodyscyplina. Jest to bardzo trudne w stosowaniu poniewaz pracownicy maja. w swojej naturze wykonywanie wszystkiego po najmniejszej linii oporu, tak aby wykonac cos matym naktadem sit. Jesli pracownicy i kierownictwo sami HO

9 z siebie nie beda. stosowac wprowadzanych standardow to wdrozenie metody 55 okaze sie niemozliwe. DIatego kierownictwo musi opracowac zasady oceniania, sprawdzania oraz realizacji poszczegolnych krokow 55. Do tego stosuje sie listy kontrolne (check list - ang.), w ktorych znajduja. si? listy pytari kontrolnych, za pomoca. ktorych przeprowadza si? audyty 55. Audyty moga. bye przeprowadzane regularnie i wyrywkowo, przez bezposredniego przetozonego pracownikow biura, lub przez dyrektora zakfadu. Tablica 55 jest tablica. informacyjna., gdzie beda. zamieszczane obowia.zuja.ce standardy i procedury zwia.zane z systemem, wyniki audytow 55 i kontrolowane beda. post?py ich wprowadzaniu. Kontrola i monitorowanie standardow powinno odbywac sie codziennie, tak aby jak najszybciej skorygowac uchybienia [3]. Fot. 2. Wygla.d przyktadowego specjalnego systemu wspomagania montazu - KSWM: a) okno logowania, b) okno gtowne systemu, c) lista cztjsci i zespotow montazowych oraz gotowych wyrobow, Kod tf rhnolog.: TECHJHfll K n.i manyny: Nazwa manyny: SG-142 ^ ) J KSWM c i.op>«ght MUtt/W by XAaron ivc. Al Highti WYKAZ ZESPOLOW DO MONTAZU SPYCHARKI GASIENICO\VEJ SG-142 «L L-..«Wydnd (Fn pn.d.kcp:)] > ntail J m -/\-^Z-^ \J\JLJ " V_l Pop. nri.«p.: Nnw.itip.ln: Nrop^ncji: FM. i xx Toe Toi I 001 zi I Ostony mdskuj^ce 0 S7 UMad (UMfyczny 1 Uknonllu XX 000 Instalacja elektiyczna matzyny J. Akumulalory CR (ciepry loziuch) 2 elem* Akumulaloiy ZR (zjmny loziuch) i l«m* Reflektory pi/ednie z oslonattii o ich montazu o ich montaiu Heflehloiy tylne i oston.imi Gniazdo zatilania zewn^ttznego Gstatma aktuakzacja strony poniednalek. 1 1 maja H009, g Zrodto: Pyc M.: System wspomagania matoseryjnego montazu spycharek. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszow 2009 r. HI

10 Taka tablica powinna bye umieszczona w dost^pnym dla wszystkich i widocznym miejscu, aby pozwalala sledzic post^py, ktore sa. dokumentowane na wykresach i zdj^ciach. Wplywa ona na zwi^kszenie motywacji do doskonalenia oraz ksztattowania wtasciwych postaw wsrod pracownikow. Dostarcza ponadto niezb^dnej wiedzy na temat obowia.zuja.cego systemu i pozwala zrozumiec rza.dza.ce nim reguty. Rola. tej tablicy jest rowniez wzbudzenie ch^ci rywalizacji wsrod pracownikow. Mozna to uzyskac przez wybieranie najlepszego i najgorszego stanowiska lub dziatu. Najlepsza grupa otrzyma nagrod^, a najgorsza wiadro i mopa. Nast^pnym razem, najslabszy zespot b^dzie chciat poprawic pozycj^ w rankingu, stosuja.c sie^ do ustalonych standardow. Waznym jest rowniez niedopuszczenie do przechodzenia do kolejnego kroku, jezeli poprzedni jest nie skoriczony lub zostat zle wykonany. Dlatego, kazdy krok powinien bye oceniany i zatwierdzany, co dodatkowo umozliwi sledzenie post^pow catego biura. Fot. 3. Wyglijd okna z wykazem operacji montazowych - a) i okna opisu przyktadowej operacji montazowej dla przyktadowego specjalnego systemu wspomagania montazu - KSWM SI i" r" [' S2 S3 41 i1' Unu monktu. 'k S4 H 4'i" Lma do)«zdu citan** i! s* ' I '- J B ^Schemat Imu montazowej na wydaale WMWG do montazu spycharek ga^sierucowych SG-142 v roznych wersjach i ze zmiennym wyposazcniem^ M ^- itanowisko montazu zespolu ramy trakcyjnej S4 3- Stanowisko montazu zespotu kola napmaj^cego S5- Stanowisko zakladania g^sieruc do ram trakcyjnvch ciagnika ("gasiemcowanie") oraz napebuania ukladow me<itanii(poprze<inio Stanowisko nr VI) S Stanowisko zakladama gasierac do ci^gmka S5.2- Stanowisko napetmama uktadow mediami S6- Stanowisko prob (pelzanie, proby uldadu hydraulicznego)(poprzedmo Stanowisko nr VH) S6 1- Pr6by 1 - Stanowisko do prob ukladu hydraulic znego i "ptlzaraa" sdownikow roboczych v KOD tf chnologa: Data opi *r PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAZU MASZYN IM Stan.: SP: Nr op.: \\Trtii oper.qi: 15 S Montaz zespotu recyrkulscji powielrza w kabinie EL Montaz instalacji elektrycznej kabiny 15 S EL Montaz oswietlenia wlewii oleju I Sprawdzenie poprawnosci regulacji uktadow sterowania maszyna. 15 S KT Sptawdzenie poprawnosci uslawienia dzwigni zespotu blokady hamulca KSWht Copynikt 2MUW ty Marci* f;k 2rodlo: Pyc M.: System wspomagania matoseryjnego montazu spycharek. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszow 2009 r. 13]

11 Giggle doskonalenie procesow (KAIZEN) Kolejnym istotnym narz^dziem jest rowniez Kaizen 5S, ktore uzupetnia metodf 5S - a jest to ciqgte i nieprzerwane doskonalenie fizycznego miejsca pracy- polegaja.ce na stworzeniu i utrzymaniu wydajnego, czystego i dobrze zorganizowanego miejsca pracy. Zmiany wynikaja.ee z Kaizen sa. ewolucyjne i realizowane sq metodq matych krokow, przez co jest to narzedzie proste do wykorzystania i bez kosztowe. Wymaga jednakzmiany na poziomie przekonari i przyzwyczajeh pracownikow. Jest to szukanie i eliminowanie marnotrawstwa, ktore generuje m.in. straty czasu sp^dzonego na poszukiwaniu dokumentow i plikow, straty czasu poswi^conego na szukaniu instrukcji obslugi sprz^tow i programow, straty finansowe wynikaj^ce z dokonywania zbfdnych zamowieri. Kaizen szuka miejsc tych strat, wad, bt^dow, analizuje potrzeby, aby wszelkie czynnosci byty do siebie dostosowane i nie byto strat finansowych. Przyczynia si? nie tylko do lepszego funkcjonowania firmy, ale takze do wzrostu poczucia bezpieczehstwa wsrod pracownikow, a takze wzrostu ich poczucia wtasnej wartosci. Kluczowe staje si? spojrzenie catosciowe, dtugoterminowe, a nie chwilowy zryw czy zrealizowanie projektu. Polega ono na tym, ze szuka sie^ bt^dow, strat w procesie obserwuj^c go w rzeczywistosci. Nast^pnie opracowuje si$ karte Kaizen, opisuje stan przed usprawnieniem (ta.cznie ze zdj^ciem) i po dokonaniu usprawnienia (rowniez umieszcza sif zdj^cie i zaznaczeniem miejsca usprawnienia) oraz efekt tej zmiany. Przyktad pokazano na Fot. 4. Istotq tego narz^dzia jest to, ze nalezy zawsze bye tarn gdzie tworzona jest wartosc dodana - gemba, czyli miejsce, w ktorym mozna poznac rzeczywistq sytuacj^, zaobserwowac procesy, porozmawiac z ludzmi, a nie tylko zarz^dzac nimi zza biurka, tworz^c cz^sto niespojne z praktykq procedury lub standardy. Trzeba takze pamietac, ze nalezy caty czas doskonalic ustalone wczesniej standardy, nawet po wdrozeniu metody 5S. Z punktu widzenia Kaizen, kazdy pracownik jest wazny z perspektywy rozwoju firmy, niezaleznie od pozycji i stanowiska, poniewaz udoskonalanie odbywa si$ na kazdym szczeblu. Dlatego niezaleznie od funkcji w firmie kazdy pracownik ma obowia.zek dzielic si^ z innymi swoimi spostrzezeniami. Kazdy z nich jest mobilizowany do szukania udoskonaleh przede wszystkim w zakresie swojego stanowiska, ale rowniez w dziataniu calej firmy. Wymaga to jednak zach^cenia pracownikow do wypowiadania si^ i dzielenia sugestiami na temat mozliwych zmian i poprawy miejsca pracy. Do tego jest konieczne przeszkolenie pracownikow z analizy i rozwiqzywania problemow, aby ich sugestie byty coraz bardziej trafne i wartosciowe. Konieczne jest to do tego, zeby pracownik spojrzat na swoje stanowisko pracy i zadania w sposob analityczny a nie tylko krytykowac. Po wprowadzeniu ulepszen trzeba ocenic czy przyniosiy one efekt ekonomiczny. System ten wymaga odpowiedniego zarzqdzania i podparcia motywacyjnego. Za,,dobrq sugestif" w zaleznosci od firmy stosuje si$ gratyfikacj^ pozafinansowq (np. nagrody przekazywane na forum firmy) albo nagrody pieni^zne. Jest to istotne poniewaz sa. to dziatania, ktore motywuja. pracownika do ci^gtego ulepszania oraz powoduj^, ze indentyfikuje sie^ on z firmq i jej problemami. Mozna powiedziec, ze posrednio wspotzarz^dza firmq. Pracownicy musz^ miec poczucie, ze s^ wysfuchiwani, a przetozeni liczq si? z ich zdaniem i motywuja. ich do udzielania sugestii. 133

12 Fot. 4. Przyktad wypetnionej karty Kaizen dla wybranego ulepszenia w biurze kons.-tech. Karta KAIZEN Temat: Uporza.dkowanienabiurkudokumentac]itechnicznej Sytuacj a PRZED zrniana^ Sytuacja POzmianie Zdjecie PRZED: Zdje.ciePO: Opis: - dokumenty techniczne na biurkuznaj - duj^ sie nakilku stosach. - dokumenty nie s^ posegregowane wg ' vaznosci zastosowama. Inne.i nazwisko: Data: Opis: - dokumenty techmczne 54 ulozone ipogrupcnvane\ korytkach wg vaznosci zastoscwania. - miej sea na dokumenty \ korytkach sa. jednoznacznie opisane Nr usprawnienia: Oddziai: Zrodto: opracowanie wtasne Bardzo wazne jest tez to, zeby dobry przy Wad dawata kadra kierownicza, poniewaz to ona ma wpfyw na ksztahowanie podejscia pracownikow do zadah wykonywanych w firmie. Wszystkie ulepszenia i zmiany prowadza. do tego, aby wszystkim pracowato si^ lepiej, wygodniej i mniej stresuja^co, w srodowisku, gdzie sq okreslone zasady i wszyscy je przestrzegaja., niezaleznieod zajmowanego stanowiska pracy. Jak wprowadzic zarza.dzanie wizualne (Visual Management) Ostatnim narzedziem, ktore wia^ze wszystkie poprzednie metody jest Zarza.dzanie wizualne, ktore jest scisle powiqzane z Kaizen i Mapowaniem procesow i metodq 5S. Jest to technika wizualizacji i oceny procesow zachodza^cych w firmie, zarowno w dziatach produkcyjnych jak i nieprodukcyjnych. Polega ono na zarza.dzaniu miejscem pracy przez zastosowanie wizualizacji wynikow (wykresow i wskaznikow z linia. celu) umieszczonych na tablicach informacyjnych. Musza, bye one umieszczone w widocznym miejscu, w formie wykresow drukowanych albo najlepiej wykonanych recznie przez pracownikow. Zawieraja, one min. informacje nt.: ilosc wdrozonych nowych standardow w okreslonym okresie czasu, ilosc wdrozeh nowych inicjatyw pracowniczych, wyniki audytow BMP i liczbe wypadkow przy pracy, ocene srodowiska pracy pod ka^tem czystosci i porza.dku, -

13 Nose wykonanych procesow technologicznych i rysunkow mieszczqcych sie^ w wymaganym terminie ustalonym przez klienta, wyniki wewne^rznych audytow i czasy wykonanych operacji projektowych, informacje dotycza.ce liczby awarii oprogramowania i komputera, poziomu wydajnosci i liczby nieobecnosci pracownikow, niekiedy ilosc wykonanych Kaizenow w cia.gu roku (jesli jest konieczne). Przyktad wykresu znajduja.cego sie na tablicach informacyjnych pokazuje Rys. 1. Fot. 5. Przyldad wykresow z liniami celu na tablicach informacyjnych CEL = 85% Tygodnie N M 2rod*o: opracowanie wtasne W ramach zarzadzania wizualnego mozna rowniez opracowac matryc^ kompetencji, dzifki ktorej bf dzie mozna za pomocq obrazkow, liczb lub cyfr zaznaczyc jaki jest poziom umiejetnosci pracownikow. Na ich podstawie min. oblicza sie^ pensje dla pracownikow. Przyktad takiej matrycy widoczny jest w tab. 2. Za pomoca. zarza.dzania wizualnego mozna sprawowac kontrol^ wizualna. nad iloscia. i miejscem przechowywania segregatorow, w ktorej znajduje si$ dokumentacja techniczna i konstrukcyjno-technologiczna. Odbywa si$ to przez zastosowanie kolorowej ukosnej linii, biegna.cej przez grzbiety segregatorow. Takie rozwia.zanie doktadnie okresia nie tylko miejsce przechowywania, prawidtowe utozenie, ale rowniez orientacj^ segregatora oraz pozwala na natychmiastowe rozpoznanie np. braku ktoregos z nich. Przyktad takiego oznakowania znajduje si na Fot. 5. Mozemy rowniez kontrolowac stany materiatow pomocniczych np. papieru do drukarek przez zastosowanie naklejekz poziomami min-max. 155

14 Tabela 2. Przyktad matrycy kompetencji (moina poprawic lub wkleic inna. matrycq kompetencji) Matryca kompetencji dla pracownikow biura konstrukcyjno-technologicznego Nazwisko i imi lub kod pracownika Pracownik nr 1 ST1 ST Pracownik nr 2 Objasnienie: ST - stanowisko projektowe, - J - lider dziatu, ma odpowiedni staz pracy w zawodzie, przeszedl szkolenia specjalistyczne, zna organizacj^ firmy i biura, zna procedury postepowania podczas sytuacji kryzysowych, potrafi dokonac prostych napraw w przypadku awarii komputera lub oprogramowania, zna Lean Office i narzedzia Lean w biurze, - pracuje samodzielnie, potrafi poradzic sobie z prostymi usterkami w komputerze i urzqdzeniach biurowych, - pracuje z pomocqdrugiego pracownika (stazysta lub pracownik na okres probny), - nowy pracownik. Z>6dto: opracowanie wlasne Fot. 5. Przyktad oznakowania segregatorow Zrodto: opracowanie wlasne W przypadku gdy liczba kartek w pojemniku na papier do drukarek zbliza si^ do wartosci minimalnej, to mamy informacje ze nalezy dotozyc papier. Moze si^ to rowniez odbywac poprzez zainstalowanie sygnalizacji swietlnej lub dzwi^kowej (jest to tzw. andon), ktora po osia.gni^ciu minimum wta.czy si^ i zacznie migac lub dzwonic. Takie rozwia.zanie jest przydatne szczegolnie w komputerze w przypadku sygnalizowania projektantom liczby dni oraz przekroczenia terminu oddania projektu do realizacji (pojawiaja. si? komunikaty i miga czerwona ikonka przypominaja.ca). Mozna rowniez wprowadzic na biurkach trzy przegrodki opisane srownie i kolorami, w ktorych b^da. znajdowac si? dokumenty lub informacje co jest pilne, co moze poczekac chwil? oraz co mozna juz oddac. Przegrodki moga. bye tak ustawione na biurku, ze osoba, ktora bfdzie przynosita i zbierata dokumenty b?dzie miata tatwy do nich dost?p. W takim przypadku istnieje koniecznosc ustalenia osoby odpowiedzialnej za

15 przenoszenie dokumentow miedzy dziatami oraz archiwum. Nalezy rowniez przygotowac strefy, gdzie bedq sktadowane przedmioty, ktore b^da. oczekiwaty na decyzje co nalezy z nimi zrobic poprzez ich wydzielenie i oznaczanie kolorem czerwonym oraz wprowadzenie czerwonych kartek z informacjami: kto ja. tarn umiescit, ska.d jq wzia.t i He kosztuje. Wszystkie klucze nalezy wieszac w jednym miejscu a kazdy klucz moze bye opisany na oddzielnej plakietce zamocowanej do klucza, ktora moze miec rowniez okreslone kolory. To samo dotyczy wieszakow na ubrania osobiste, ktore musza. znajdowac si^ w scisle okreslonym i oznaczonym miejscu. Ostatnim elementem zarza.dzania wizualnego w biurze jest oznakowanie (zoning) obszarow i stref w biurze, poprzez tasmy roznego koloru oraz oznaczanie potek i segregatorow za pomocq kolorow i krotkich nazw. Wnioski Jak widac z powyzszych rozwazari Lean Office ma rowniez zastosowanie w biurach technicznych i konstrukcyjno-technologicznych w matych przedsi^biorstwach produkcyjnych i produkcyjno-usiugowych. Mimo tego, ze niekiedy ograniczaja. jego zastosowanie duzy opor niektorych pracownikow, brak zrozumienia idei Lean Office, sfaba organizacja i niewielkie mozliwosci finansowe przedsiebiorstw oraz problemy czasowe podczas wdrazania Lean Office, wynikaja.ce ze specyfiki matych firm, to zalety przewazaja. nad wadami tego systemu. W wyniku zastosowania Lean Office mozna: uzyskac dobr^ opini^ o firmie, dzi^ki temu, ze wszystkie procesy dziataja. przejrzyscie i bezawaryjnie oraz sq uj^te w standardy i co najwazniejsze sa. przestrzegane i rozwijane, zaoszczf dzic brakuja.ca, przestrzeri w biurze, zwi^kszyc ergonomi^ pracy biura i zredukowac batagan w dokumentacji i elektronicznej, zmniejszyc liczb^ zb^dnych dokumentow, przedmiotow i plikow w biurze, kontrolowac ilosc niezbednych do efektywnej pracy materiatow biurowych, drukowanej znalezc sposob na utrzymanie porzqdku w drukowanych dokumentach technicznych i w przestrzeni dyskowej komputera oraz skrzynki owej, uproscic, ujednolicic i spowodowac, ze procedury dotycza.ce dziatania procesow b^da. bardziej przejrzyste i kazdy bedzie wiedziat, co i gdzie ma sie znajdowac oraz co i w jakiej kolejnosci nalezy wykonywac i kto jest za to odpowiedzialny, dzi^ki temu wszystko bedzie przejrzyste i zrozumiate, polepszyc kontakty interpersonalne miedzy kadra. kierownicza. i ich podwtadnymi, dzieki pracy zespotowej przy rozwiqzywaniu problemow, zwi^kszyc swiadomosc pracownikow co do koniecznosci cia.gtego ulepszania srodowiska pracy, ktore ich otacza, ktore ma wptyw na komfort i wydajnosc ich pracy na nim, zwiekszyc motywacjf pracownikow do pracy na rzecz firmy oraz samozadowolenia, dzieki zwiekszeniu ich wptywu na decyzje podejmowane w firmie, zwiekszyc wydajnosc i ergonomi^ pracy pracownikow, zmniejszyc koszty i czas realizacji zadah w biurze konstrukcyjno-technologicznym. 137

16 Streszczenie W dobie kryzysu gospodarczego wiele matych i srednich przedsiebiorstw produkcyjnoushjgowych probuje wdrazac zasady Lean, szczegolnie w produkcji, zapominajqc czesto o biurach konstrukcyjno-technologicznych. A to wtasnie od ich sprawnego dziatania oraz od tworzonej dokumentacji technicznej, zalezy prawidtowosc funkcjonowania procesow produkcyjnych. 2eby to uzyskac dobrze jest zastosowac koncepcj^ odchudzonego biura. Dlatego w artykule zostanq przedstawione typowe problemy z ktorymi spotkaja. sie maie przedsiebiorstwa w ich specyficznych uwarunkowaniach podczas wdrazania Lean Office, oraz propozycje ich rozwia^zania z uzyciem narz^dzi i metod Lean tj. 5S, Mapowanie Strumienia Wartosci, Kaizen i Zarzqdzania Wizualnego. The Lean Office in constructional-technologic offices in small manufacturing and manufacturing-services enterprises Abstract In economic crisis, many small and medium sized of manufacturing and services enterprises attempt to implement Lean principles, particularly in manufacturing, often forgetting the offices of constructions and technology. And it was from their efficient operation and to create technical documentation, depends on the correct functioning of production processes. In order to get a good idea to apply the concept of Lean Office. Therefore the article will be presented the typical problems in small enterprises in their specific conditions when implementing Lean Office, and proposed solutions using Lean tools and methods such as: 5S, Visual Stream Mapping, Kaizen and Visual Management. Literatura 1. Bujas R.: 5S. Materialy szkoleniowe firmy LUQAM. Krakow, Bujas R.: Lider Lean Manufacturing. Materiaty szkoleniowe firmy LUQAM, Krakow, Fabrizio T. A., Tapping D.: 5S w biurze. Organizacja miejsca pracy i eliminacja marnotrawstwa. ProdPublishing, Wroclaw, Pyc M.: System wspomagania matoseryjnego montazu spycharek. Rozprawa doktorska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszow 2009r. 6. Van Bokhoven M.: Lean Manufacturing. Praktyczny przewodnik od wiedzy do rezultatow. MARKonTarget Productivity Consultants. Lean Vision. 138

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie komputera do pracy w trybie LAN-LAN

Przygotowanie komputera do pracy w trybie LAN-LAN Przygotowanie komputera do pracy w trybie LAN-LAN Wiekszosc ustawien potrzebnych dla prawidlowej pracy komputera w trybie routing u LAN-LAN zostalo przez ciebie wykonane w rozdziale 5 Ustawienia dla uzytkownika

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12,

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12, &SNB SNB-3-1/195/2011 Warszawa, 13 kwietnia 2012 Pan Krzysztof ANTCZAK Zaste.pca Dyrektora kierujqcy Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Wspolna 2/4 00-050 Warszawa W nawiqzaniu do

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator

Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator podrecznik uzytkownika AURA Technologies Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.auratech.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1

Bardziej szczegółowo

ato istota wprowadzanych zmian:

ato istota wprowadzanych zmian: 18 L1PCA WEJDZIE W ZVCIE NOWA USTAWA 0 ZBI6RKACH PUBLlCZNVCH Nowa ustawa zostata opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspolnie z organizacjami pozarzqdowymi. Zwi~ksza dost~pnosc informacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

Rozdzial 5 Ustawienia dla uzytkownika IAS, RAS

Rozdzial 5 Ustawienia dla uzytkownika IAS, RAS Rozdzial 5 Ustawienia dla uzytkownika IAS, RAS 1 Protokól TCP/IP musi byc zainstalowany na komputerze kazdego z uzytkowników IAS, RAS. Aby komputer mógl korzystac z IAS, RAS protokól TCP/IP musi byc zainstalowany

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny

WOJT GMINY WAGANIEC Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny WOJT GMINY Zal^cznik nr 2 do Procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarz^dczej Ankieta do samooceny kontroli zarzqdczej - pracownicy jednostki L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno to ocenic Czy Pani/Pan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELACZA NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE

INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELACZA NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE INSTRUKCJA MONTAZU A NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE Rozdzielacz hydrauliczny NIMCO moze byc wpiety w uklad ciagnika na trzy sposoby przedstawione na rysunku 1. Rysunek 1b przedstawia najbardziej popularne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia^.5.08.2014 r DO-250-200S/14 Dotyczy: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian SYSTEM OPERACYJNY Monika Słomian CEL znam podstawowe zadania systemu operacyjnego porządkuję pliki i foldery KRYTERIA rozumiem zadania systemu operacyjnego potrafię wymienić przykładowe systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Pan Ircneusz Niemirka Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wsp6Ina 30, 00-930 Warszawa'

Pan Ircneusz Niemirka Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wsp6Ina 30, 00-930 Warszawa' URZ/\ MIASTA STOfcECZNEGO WARSZAWY Biuro Stofecznego Konserwatora Zabytkow id. Nowy Swiat 18/20,00-373 Warszawa, td. 22 443 36 40.22 443 36 41,22 443 36 77, faks 22 443 36 42 zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pt?

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAIOSTOCKA Bialystok University of Technology 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu.

POLITECHNIKA BIAIOSTOCKA Bialystok University of Technology 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu. 15-35! Biatystok. ul. Wiejska 45A. let»48 85 74690 10. fax 448 85 74690 15www.pb.edu.pl Oszacowanie wartosci zamowienia W zwia.zku z realizacja. zadari,,regionainego Punktu Kontaktowego" przez Politechnike,

Bardziej szczegółowo

IN FORMACJ A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IN FORMACJ A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOM POMOCYSPOtECZNEJ ul. Ksi^znej Ogiriskiej 2 32-661 Bobrek telvfax (033) 846-44-04. 846-13-49 NIP 549-12-48-739 Bobrek, 04.09.2015 r. Znak sprawy: DPS.252.2.1.2015 Do Wykona wcow uczestnicza.cych w post^powaniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA ^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo, ul. Szkolna 26 Program PortaScan wersja 1.0.3 Instrukcja obsługi Wykonano: Dział IT Porta KMI Poland Sp. z o.o. Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Nadzor pedagogiczny. System Ewaluacji Oswiaty SEO PROBLEMOWEJ. Publiczne Gimnazjum nr 2. Kobylka. Kuratorium Oswiaty w Warszavvie

Nadzor pedagogiczny. System Ewaluacji Oswiaty SEO PROBLEMOWEJ. Publiczne Gimnazjum nr 2. Kobylka. Kuratorium Oswiaty w Warszavvie Nadzor pedagogiczny System Ewaluacji Oswiaty SEO R A PORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum nr 2 Kobylka Kuratorium Oswiaty w Warszavvie Wst^p Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewn^trznej

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01]

Technik informatyk 312[01] Rozwiązanie zadania 1 i 2 Zadanie nr 1 Technik informatyk 312[01] Dział sprzedaży części zamiennych firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

@4 Okresia sie zasady prowadzenia dokumentacji Rady Gminy Bralin stanowiace zatacznik nr 15.

@4 Okresia sie zasady prowadzenia dokumentacji Rady Gminy Bralin stanowiace zatacznik nr 15. W.0052.17.2011 Zarzadzenie nr 17/2011 Wojta Gminy Bralin z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji dotyczacej organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W

TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W ZAKRES NAUCZANIA rozszerzony PROGRAM RUCH2W/Zdjecie stroboskopowe Program ten pozwala na otworzenie

Bardziej szczegółowo

START. .NET Framework Windows Installer. Odpalamy MoorHunt'a, gdy otworzy sie nam programik zobaczymy oto takie okienko:

START. .NET Framework Windows Installer. Odpalamy MoorHunt'a, gdy otworzy sie nam programik zobaczymy oto takie okienko: START www.moorhunt.pl/moorhunt.exe - instalka programu http://www.moorhunt.pl/viewtopic.php?t=14 - Biblioteki wymagane do zainstalowania przed samym programem.net Framework Windows Installer Odpalamy MoorHunt'a,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zal-aczniknr 2 Do Zarzadzenia nr ~.5".../.~~. Starosty Poznanskiego Z dnia.~.z.~.o..9."cu).q.?>v' Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu... Starostwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net http://bzpo.portal.ug). gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net Waganiec:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Poznari, dn.22.07.2014 r.

Poznari, dn.22.07.2014 r. Prof, dr hab. Wlodzimierz Dolata InstytutTechnologii Miesa Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 31 60-624 Poznari Poznari, dn.22.07.2014 r. RECENZJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

^ Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska * w Bydgoszczy

^ Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska * w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA ^ Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska * w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tei. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

3.9. KONCEPCJA MONTAZU W PRODUKCJI SPYCHAREK G^SIENICOWYCH*

3.9. KONCEPCJA MONTAZU W PRODUKCJI SPYCHAREK G^SIENICOWYCH* Techniki wytwarzania w budowie maszyn 3.9. KONCEPCJA MONTAZU W PRODUKCJI SPYCHAREK G^SIENICOWYCH* Wst^p Pocz^tek XXI wieku to okres, w ktorym producenci maszyn budowlanych zmienili podejscie dotyczajce

Bardziej szczegółowo

I/ Opis sytuacyjny : 1/ pi2 Komputer pi2 znajduje sie w budzie ASAS-a :

I/ Opis sytuacyjny : 1/ pi2 Komputer pi2 znajduje sie w budzie ASAS-a : I/ Opis sytuacyjny : Opis calej aparatury ze zdjeciami jest na http://grb.fuw.edu.pl/pi/inf/ 1/ pi2 Komputer pi2 znajduje sie w budzie ASAS-a : Aby sie do niego dostac nalezy otworzyc drzwiczki. UWAGA

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników Egzamin próbny nr 1 Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego w firmie

Bardziej szczegółowo

OfNef SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Numer egzemplarza 1/4

OfNef SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Numer egzemplarza 1/4 Q4Netsp.zo.o. OfNef ul. Grata Roweckiego 33a 52-219 Wrodaw Tel. recepcja: +48 77 364 09 90 QUALITY FOB NETWORKING Fax: +48 71 7336990 e-mail:biuro@q4net.pl www: www.q4net.pl Numer egzemplarza 1/4 SPECYFIKACIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych:

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych: INFRASTRUKTURA I SRODOW1SKO. ft^ : \4J : UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ NIUODOWA STRiTfGiA skijuosci ROZWOJU REG1ONALNEGO Zapytanie ofertowe na zakup elektrycznych ekranow projekcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Symulacja Lean Office

Symulacja Lean Office Wrocław, 11 stycznia 2016 Symulacja Lean Office czyli po co się męczyć? 13-14.04.2016 Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZP.272.GS.170.417.2013.LU Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. lnformuj, ze do Zamawiaja^cego wptyne^o zapytanie do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010).

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010). W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2008 r. (znak: WK-0761712/08) dotycza.ce wa.tpliwosci, czy finansowanie konserwacji i modernizacji oswietlenia, nieb?da.cego wtasnoscia. poszczegolnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Standardy 5S jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy

Standardy 5S jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy 1 S t r o n a Standardy 5S jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy 1. Charakterystyka standardów 5S 2. Co znaczy bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy? 3. Jak standardy 5S uwzględniają bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

ARCHIWIZACJA - PROSTA SPRAWA?

ARCHIWIZACJA - PROSTA SPRAWA? ARCHIWIZACJA - PROSTA SPRAWA? Archiwum dokumentów papierowych ma za zadanie przechowywać i zarządzać dokumentami w warunkach zgodnych z polskim prawodawstwem oraz praktycznie dowolnymi wymaganiami funkcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Szanowni Państwo! Firma PROSID

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie nr-v2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r.

Zarza_dzenie nr-v2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r. Zarza_dzenie nr-v2012 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie stuzby cywilnej w Wojewodzkim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo