LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Pojęcie i zadania logistyki cywilnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Pojęcie i zadania logistyki cywilnej"

Transkrypt

1 LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Pojęcie i zadania logistyki cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e 2 Misją działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest ratowanie życia i zdrowia rannym i chorym oraz zapewnienie wszystkim osobom potrzebującym warunków niezbędnych do przetrwania w tych sytuacjach. 1

2 Logistyka cywilna 3 4 Logistyka cywilna Logistyka została przeniesiona ze sfery militarnej do gospodarczej na początku, a umocniona pod koniec lat sześćdziesiątych w USA, gdzie kolejne recesje powojenne zmusiły menedżerów do dokładniejszej analizy kosztów dystrybucji towarów. Już w 1960 roku powstało w Stanach Zjednoczonych Towarzystwo Logistyczne -CLM (Councilof Logistic Management), według którego logistyka to...proces planowania, sterowania i kontroli kosztów, przepływu i magazynowania oraz informacji -od źródeł wydobycia surowca aż do miejsca konsumpcji produktu. Zainteresowanie logistyką jako dziedziną wiedzy oraz obszarem i instrumentem kształtowania procesów gospodarczych ma w krajach Europy Zachodniej bogaty rodowód. 2

3 Misja logistyki Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie. 5 (Council of Logistics Management USA) 6 Definicje logistyki cywilnej S. Abt -Logistyka to zintegrowane systemy planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. S. Abt i H. Woźniak -Logistyka to dziedzina wiedzy, która na bazie systemów informatycznych zmierza ponad podziałami organizacyjnymi przedsiębiorstw ku ich interpretacji, by zapewnić optymalne kształtowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu pozyskiwania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach handlu, aż do ostatecznego odbiorcy. P. Blaik-Logistyka to zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań w skali przedsiębiorstwa i całego układu rynkowego -w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. 3

4 7 Definicje logistyki cywilnej R. Jiineman -Logistyka to naukowa teoria planowania, sterowania i kontroli przepływu materiałów, środków zaopatrzenia - E.N.J, osób, energii i informacji w systemach. H.Ch. Pfohl-Logistyka to suma wszystkich działań, dzięki którym dokonuje się kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów ruchowych i procesów magazynowania w określonej sieci, w taki sposób, aby przestrzeń i czas mogły zostać efektywnie wykorzystane. * 8 Definicje logistyki cywilnej Do najbardziej uniwersalnych należy definicja logistyki opracowana przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją: Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw rozumiany jest jako wieloetapowy przepływ materiałów (zaopatrzenia) od źródła ich pochodzenia, poprzez wszystkie etapy pośrednie (związane z przetwarzaniem, składowaniem, kompletowaniem itp.), aż do ostatecznego odbiorcy (klienta, konsumenta). Łańcuch ten jest utożsamiany często z logistycznym łańcuchem dostaw. Jednak logistyczny łańcuch dostaw jest pojęciem szerszym (od łańcucha dostaw) i uwzględnia: źródła surowców i ich dostawców; strategię zakupu i gromadzenia surowców; fizyczne przepływy materiałów, w tym wewnątrz przedsiębiorstwa; przechowywanie produktów finalnych; ich dystrybucję; magazynowanie i transport, a także zagospodarowanie odpadów i ich utylizację. 4

5 Definiowanie logistyki cywilnej D.J. Bowersox -proces strategicznego zarządzania ruchem i składowaniem materiałów, części i wyrobów finalnych od dostawców, wewnątrz przedsiębiorstwa i do klientów G.B Ihde wszystkie działania związane z przygotowaniem dóbr realnych w sposób zgodny z popytem według rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu w celu wykonania określonych zadań 9 Logistyka to planowanie, realizacja i kontrola przemieszczania i rozmieszczania ludzi i /lub dóbr oraz działań wspierających, związanych z tym przemieszczeniem i rozmieszczeniem, w systemie stworzonym dla osiągnięcia określonych celów. (Wg Komitetu Technicznego Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC/273/LOGISTICS) Podstawowe zadania logistyki Koordynacja przepływu surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych do konsumentów Minimalizacja kosztów przepływu 10 Porządkowanie działalności logistycznej 5

6 11 Zakres zarządzania przepływami w logistyce Skala makroekonomiczna (np. gospodarka kraju) Skala mezoekonomiczna (procesy logistyczne w układach współdziałających ze sobą organizacji gospodarczych, najczęściej zorganizowanych w łańcuchy dostaw lub sieci logistyczne ) Skala mikroekonomiczna (skala przedsiębiorstwa lub innej organizacji) Logistyki szczegółowe Cechą logistyk szczegółowych jest wspólna (podobna) misja, wyrażająca się w maksymalizacji efektu działania poprzez stosowanie rozwiązań ograniczających koszty logistyczne główną ich składową są koszty: transportu, magazynowania, zapasów administracyjne 12 6

7 Logistyki szczegółowe Oprócz ogólnego postrzegania logistyki cywilnej, pojawiły się definicje logistyki odnoszące się do jej strony praktycznej. Powstały takie terminy, jak: logistyka zaopatrzenia, logistyka magazynowania, logistyka zapasów, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, Logistyka obsługi (rozumiana jako logistyka obsługi klienta logistyka obsługi odpadów) Logistyka na początku XXI wieku Koniec ery produkcji i dominacji kapitału Rozpoczęcie: Ery zasobów wiedzy i jej posiadacza Ery komputera i Internetu (Cyberprzestrzeń) 7

8 Logistyka przedsiębiorstw światowe źródła zasobów surowców i środków produkcji stały się dostępne niemal we wszystkich miejscach naszego globu, otworzyły się rynki konsumentów, a towary i usługi stały się łatwo dostępne; technologie informatyczne, telekomunikacyjne, nośniki informacji i systemy ich zapisywania, gromadzenia i odczytu uczyniły z informacji główne źródło inspiracji dla rozwoju nowych strategii logistycznych, procesów integracyjnych, ułatwiły komunikację oraz wymianę danych i informacji. 15 Logistyka przedsiębiorstw Wykorzystywanie nowych metod zarządzania, takich jak: time based management (TBM), Total Quality Management, benchmarking, ciągłe doskonalenie (KAZEIN), reengineeringprocesów technologicznych (BPR) w celu doskonalenia operacji logistycznych; Rozszerzanie zakresu funkcji logistycznych -przechodzenie od koordynacji przepływów wewnątrz firmy do kooperacji więzi zewnętrznych Poświęcanie większej uwagi logistyce utylizacji oraz ochronie środowiska. 16 8

9 Trendy w rozwoju logistyki Racjonalizacjasystemów logistycznych- poprzez konsolidację produkcji. Proces integracji europejskiej przyspieszy lub opóźni te tendencje, lecz nie zmieni zasadniczych kierunków; Wykorzystywania wyspecjalizowanych operatorów logistycznych (third party logistics operators) do zlecania usług transportowych, magazynowych itp.; Ograniczanieliczby dostawców, tworząc w zamian silniejsze więzi z tymi, z którymi są nadal związani; Większy nacisk na logistyczne systemy i technologie informatyczne, systemy telekomunikacyjne w celu większej integracji zarządzania wewnętrznym i zewnętrznym przepływem towarów i usług; 17 Logistyka jako proces zarządzania łańcuchem dostaw Łańcuch dostaw jest to działalność związana z przepływem materiału (towaru) od pierwotnego źródła poprzez wszystkie pośrednie formy aż do postaci w której jest konsumowany przez ostatecznego klienta. Łańcuch logistycznyjest to technologiczne połączenie procesów przewozowych z magazynowymi oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego. 18 9

10 19 Łańcuch dostaw 20 Sfery logistyki przedsiębiorstw Dostawy (zaopatrzenie) prognozowanie popytu sterowanie zapasami Produkcja planowanie potrzeb materiałowych Dystrybucja przewóz towarów w sieci logistycznej statystyczna kontrola jakości towarów planowanie potrzeb dystrybucji 10

11 Podstawowe fazy logistyki pozyskiwanie surowców z przyrody i ich produkcyjne zagospodarowanie procesy przetwarzania surowców w półfabrykaty i materiały, proces ich przepływu materiały i półfabrykaty są przetwarzane w wyroby popytu finalnego miarowości przepływu asortymentu utrzymanie zapasów, magazynowanie, manipulacja transportem przepływ dóbr rzeczowych utrzymanie zapasów i infrastruktura logistyczna eksploatacja środków pacy i artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku Klasyfikacja i zakres logistyki Aspekt przedmiotowy-organizacja przepływu (przemieszczania i składowania) dóbr i informacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy firmą jej klientami i dostawcami (również: związana z czasem alokacja zasobów) Aspekt zarządzania -nowy sposób (filozofia) zarządzania" przedsiębiorstwami polegający na orientacji na: integrację (systemowość, łańcuch, sieć dostaw), rynek, czas, przepływy Aspekt naukowy: dziedzina (jeszcze nie dyscyplina lub nauka) wiedzy wykorzystująca elementy interdyscyplinarne: ekonomii, organizacji i zarządzania, informatyki, teorii systemów. 11

12 Czym jest logistyka? dyscypliną naukową o planowaniu i kontroli przepływu kadr i materiałów; teorią i praktyką produkcji, dystrybucji i przechowywaniu towarów dziedziną wiedzy zarządzania w sferze dostaw, produkcji i dystrybucji; zintegrowanym systemem kierowania, organizowania i kontroli procesów obiegu materiałów; działaniem mającym na celu kreowanie struktur w sferze działalności związanych z materiałami; zaopatrywaniem firmy w zasoby we właściwym miejscu, czasie i ilości. 23 Cele logistyki minimalizacja kosztów fizycznej dystrybucji dóbr, stosownie do żądanego poziomu usług, nadrzędność świadczenia usług nad maksymalizacją zysków i zwrotem nakładów kapitałowych

13 Zadania logistyki 25 Koordynacja przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych do konsumentów, Minimalizacja kosztów tego przepływu, Podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta Do podstawowych zadań logistyki przedsiębiorstwa należy: Usprawnienie zarządzania procesami przepływu produktu i w konsekwencji pełne zaspokojenie potrzeb uczestników procesu logistycznego Podporządkowanie czynności logistycznych wymogom kierownictwa Zwiększenie efektywności przepływu co wpływa na obniżenie kosztów procesu logistycznego

14 27 Podział obszarów działalności logistyki Działalność kluczowa (zasadnicza) Działalność pomocnicza 28 Zadania kluczowej działalności logistycznej Standardy usług w kooperacji z marketingiem dla: określenia życzeń i potrzeb konsumenta określenie usługi jako odpowiedzi na żądanie klienta, podaży żądanego poziomu usług. Działalność transportowa, w tym: selekcja i unowocześniane usług transportowych, dróg kołowych, rozkładów jazdy środków transportu, dobór środka transportu, procesy zamówień, stawki przewozowe 14

15 Zadania kluczowej działalności logistycznej Zarządzanie zapasami w zakresie: polityki zapasów surowców i wyrobów gotowych, prognozowania sprzedaży, zróżnicowania produktów w punktach magazynowania, liczby, wielkości i lokalizacji punktów magazynowania, strategii napełniania i opróżniania magazynów oraz organizacji dostaw just in time Proces zamówień, a w tym: sprzedaż zamówionych zapasów stosownie do zróżnicowanej procedury dostaw, metody transmisji informacji w procesie zamówień, przepisów dotyczących zamówień. 29 Zadania pomocniczej działalności logistycznej Magazynowanie, a w tym: Wyznaczenie powierzchni magazynowych Rozmieszczenie zapasów w magazynie i oznakowanie miejsc ich składowania Rozmieszczenie magazynów Rozmieszczenie zapasów Obsługa zapasów w zakresie: Zróżnicowania wyposażenia magazynów Polityka rozmieszczenia wyposażenia Procedura zamawiania zapasów Magazynowanie zapasów oraz polityka rozliczania ubytków w magazynie 30 15

16 Zadania pomocniczej działalności logistycznej 31 Zaopatrzenie, w tym Zróżnicowanie źródła zakupów Czas zakupów Wielkość zakupów Opakowania ochronne używane w: handlu magazynowaniu transporcie Zadania pomocniczej działalności logistycznej 32 Współpracę z produkcją dla: tworzenia partii dostaw rodzaju i czasu dokonywania wysyłek towarów Gromadzenie informacji celem: uzyskania zbioru informacji o magazynowaniu i obsłudze zapasów przeprowadzenia analizy danych przeprowadzenia kontroli procesów 16

17 Zasady logistyczne Zasady logistyczne pozwalają ukierunkowywaćwładze (rządowe,przedsiębiorstwa itp.) na doskonalenie obowiązujących koncepcji, procedur i struktur logistycznych. 33 Zasady logistyczne substytucji i komplementarności- połączenie pozornie sprzecznych strategii ogólnych (np. różnicowania i niskiego kosztu), zróżnicowanej dystrybucji - nie wszystkie produkty/usługi powinny być dostarczane z takim samym poziomem obsługi, strategii mieszanej - strategie wielowariantowe (mieszane) są tańsze, racjonalizacji i standaryzacji - racjonalizacja poprzez ciągłą analizę kosztów i zmiany struktur; standaryzacja ujednolicanie, 34 17

18 Zasady logistyczne konsolidacji- polega na łączeniu dla uzyskania korzyści skali (doświadczenie, koszty jednostkowe), opóźniania (odraczania)- opóźnienie zmian formy do ostatniego etapu produkcji/dystrybucji lub położenia zapasów, współbieżności procesów - zamiast działać sekwencyjnie lepiej działać równolegle (skracanie cykli czasowych), synchronizacji- synchronizacja czynności poprzez opóźnianie jednych i przyspieszanie innych Zasady logistyczne Zasada 9W - logistyka powinna spełniać następujące cechy: właściwy klient, właściwy produkt, właściwa ilość, właściwa jakość, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy koszt, właściwy sposób, właściwy dostawca 18

19 Logistyka a cele przedsiębiorstwa Procesy logistyczne są istotnym narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa Procesy logistyczne mają bezpośredni związek z celami przedsiębiorstwa Dotyczy to zarówno celów w ujęciu krótko-jak i długookresowym, a więc: celów operacyjnych celów strategicznych Procesy logistyczne powinny wynikać i być podporządkowane celom głównym przedsiębiorstwa jako całości Procesy logistyczne mają charakter wspomagający realizację celów przedsiębiorstwa 37. Zróżnicowanie celów przedsiębiorstwa Cele mogą być różnie definiowane w zależności od strategii podmiotu, przykładowymi celami mogą być: umocnienie pozycji rynkowej i uzyskanie przewagi konkurencyjnej maksymalizacja wyniku finansowego w długim horyzoncie czasowym wzrost potencjału ekonomicznego zwiększenie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy 38 19

20 Logistyka a wynik finansowy przedsiębiorstwa O wyniku finansowym przedsiębiorstwa decydują dwa kluczowe czynniki: maksymalizacja przychodów minimalizacja kosztów 39 Decydujące o: wyniku finansowym i jego maksymalizacji umocnieniu pozycji rynkowej nadwyżce zwiększającej potencjał ekonomiczny zwiększaniu wartość przedsiębiorstwa na rynku Rola nowatorskich rozwiązań W historii rozwoju logistyki istnieje wiele przykładów spektakularnych sukcesów firm, które zastosowały w swoim czasie nowatorskie rozwiązania problemów logistycznych opartych na różnych strategiach, zasadach i regułach organizacyjnych

21 Przykłady logistyki przedsiębiorstw Przypadek Ford Motor Company - Ford T ("Blaszana Liza") Przypadek Toyota Motor Corporation Przypadek SKF Przypadek Benetton Przypadek Honda Motor Corporation Przypadek Domino's Pizza Przypadek Foremost-McKesson Przypadek DHL (podobnie Federal Express) Współczesne koncepcje zarządzania w logistyce cywilnej (biznesowej) Just in Time, Lean Management, Reengineering i Outsourcing 21

22 43 Dokładnie na czas Strategia Just intime (J.I.T.), po polsku dokładnie na czas, oparta jest na koncepcji wytwarzania oraz dostarczania towarów i usług, w momencie gdy są one potrzebne, przy zastosowaniu minimalnego poziomu zapasów. Nadrzędnym jej celem jest dążenie do eliminacji nieefektywności i wszelkich przejawów marnotrawstwa. Według tej strategii głównym determinantem jest popyt zgłaszany na końcu łańcucha dostaw, który to wymusza intensywność przesuwania towarów (produktów) w stronę odbiorcy (konsumenta). 44 Dokładnie na czas Strategia Just in Time cechuje się: najwyższą jakością i najniższym (zerowym) poziomem defektów; niezawodnym i ciągłym uzupełnianiem zapasów; elastycznością obsługi klientów i bardzo krótkim czasem realizacji zgłaszanych zamówień; korzystaniem z usług transportowych charakteryzujących się niezawodnym poziomem obsługi; partnerskimi stosunkami; małą liczbą stałych dostawców; otwartością na wymianę informacji i wspólnym rozwiązywaniem pojawiających się problemów; skupieniem głównej uwagi na odbiorców dostaw zaopatrzenia i usług 22

23 45 Dokładnie na czas Podstawową zasadą obowiązującą w tej strategii jest zapewnienie pełnej synchronizacji wszystkich elementów łańcucha dostaw i zachowanie możliwie najwyższej dyscypliny w jego realizacji. 46 Lean Management Koncepcja Lean Management, nazywana koncepcją odchudzonego zarządzania", koncentruje się na przyspieszeniu strumienia przepływu materiałów, redukcji niezbędnych funkcji i przechodzeniu do tzw. szczupłego" przedsiębiorstwa Zastosowanie tej koncepcji wpływa na wzrost produktywności zasobów, następuje redukcja kosztów i osiągana jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie czasowym. Koncepcja ta zabiega również o zapewnienie partnerskich stosunków dostawców z klientami. 23

24 Lean Management Przedsiębiorstwa stosujące koncepcję Lean Management koncentrują się na swojej podstawowej działalności gospodarczej, a wykonawstwo zadań dodatkowych (uzupełniających) przekazują firmom zewnętrznym w ramach Outsourcingu. W koncepcji odchudzonego zarządzania" występuje sześć głównych strategii: orientacja na klienta; 47 zachowanie wysokiej jakości we wszystkich sferach przedsiębiorstwa (ma miejsce kompleksowe zarządzanie jakością); szybki rozwój i wprowadzenie nowych produktów (inżynieria równoległa); pozyskiwanie i utrzymywanie klientów (aktywny marketing); zdolność do wzrostu i ekspansji (strategiczna alokacja kapitału) harmonijne powiązanie przedsiębiorstwa z otoczeniem 48 Lean Management Charakterystycznymi cechami przedsiębiorstwa stosującego koncepcję Lean Management są: elastycznie zmieniające się procesy wytwórcze; proste w obsłudze maszyny i urządzenia; małe straty czasu na zmianę oprzyrządowania; krótkie serie zgodne z oczekiwaniami (potrzebami) klientów selektywna informacja zorientowana na ściśle określone cele i możliwie krótkie drogi jej przepływu. 24

25 Reengineering Reengineering (technologiabusiness Process Reengineering) stawiasobiezacelpodniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw w drodze dostosowania struktur organizacyjnych i procesów gospodarczych do bieżących potrzeb rynkowych. Z Reengineeringiemmamy do czynienia, kiedy zarząd firmy w sposób celowy (przemyślany), od podstaw przebudowuje procesy swojej działalności po to, by osiągnąć istotną (wyraźną) poprawę w krytycznych (wiodących), podstawowych miarach sprawności, takich jak: koszt, jakość, poziom szybkość obsługi Reengineering Charakterystycznym zjawiskiem w przeprojektowaniu (przebudowie) przedsiębiorstwa jest to, że kieruje się ono stanem przyszłym, pomijając (ignorując) posiadane zasoby. W procesie zmian nie występuje udoskonalenie. Zamiast niego ma miejsce wdrożenie całkowicie nowych rozwiązań ukierunkowanych na uzyskanie znaczącego skoku sprawnościowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Dopiero po wprowadzeniu radykalnych zmian następuję proces doskonalenia 25

26 51 Outsourcing Zlecanie niektórych usług, a czasami całych procesów logistycznych, profesjonalnym firmom zewnętrznym, dzięki czemu przedsiębiorstwo może koncentrować swój wysiłek na swojej zasadniczej działalności gospodarczej. Usługi w ramach Outsourcingu szczególnie intensywnie rozwinęły się w sferze transportu i spedycji 52 Outsourcing Tego rodzaju przedsiębiorstwa, mając przewagę konkurencyjną, bazują na takich rozwiązaniach, jak: stosowanie specjalistycznego taboru transportowego przystosowanego do norm europejskich; praca w systemie transportu intermodalnego; stosowanie proekologicznych technologii przewozu i obsługa odpadów; stosowanie bezpiecznych systemów opakowań; optymalizacja rozkładu tras i stosowanie rozkładu jazdy minimalizującego koszty i czas podróży (przewozu); pełna obsługa czynności finansowych, celnych i granicznych; dysponowanie specjalistycznymi składami (magazynami); wysoka niezawodność przewozu i duże bezpieczeństwo ładunku; komputerowy monitoring zleconych do transportu ładunków. 26

27 Outsourcing zalety Możliwość skoncentrowania się przedsiębiorstwa na zasadniczych procesach ograniczenie kosztów stałych Unikanie (bądź eliminacja) inwestycji niezwiązanych bezpośrednio ze podstawową działalnością firmy możliwość dokonywania wyboru wykonawcy usługi i negocjowania z nim jej zakresu i ceny; ograniczenie ryzyka wynikającego ze zmian zachodzących na rynku; korzystanie ze specjalistycznej infrastruktury i profesjonalnej obsługi; poprawa warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa itp. 53 Outsourcing zalety Tendencja koncentrowania się przedsiębiorstw na swojej zasadniczej działalności gospodarczej wskazuje, że przekazywanie wybranych funkcji logistycznych firmom zewnętrznym jest rozwiązaniem perspektywicznym i ma swoje pełne uzasadnienie ekonomiczne Logistyczne firmy outsourcingowe przewagę na rynku zdobywają przez: wysoki profesjonalizm i specjalistyczne wyposażenie techniczne; konkurencyjność cenową przy jednoczesnym gwarantowaniu wysokich standardów obsługi klienta; wysoką niezawodność i bezpieczeństwo wykonania zamówienia; swoje rynkowe kontakty z różnymi przedsiębiorstwami danej branży itp

28 55 Literatura do wykładu F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa S. E. Dworecki, J. Berny, Zarządzanie procesami logistycznymi, Reprograf, Radom E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa Pytania 56 Zawód logistyka wymaga teraz odpowiednich kwalifikacji, systematycznego szkolenia i twórczej wyobraźni. Prof. Wacław Stankiewicz 28

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w logistyce

Zastosowanie informatyki w logistyce Zastosowanie informatyki w logistyce Literatura Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999 Pfohl H.-Ch. Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW NA ZMIANY W MAGAZYNACH

WPŁYW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW NA ZMIANY W MAGAZYNACH Instytut Logistyki i Magazynowania WPŁYW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW NA ZMIANY W MAGAZYNACH W magazynach, które są ogniwami łańcuchów dostaw obserwuje się stałe kierunki zmian. Związane są one między innymi ze zwiększaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - Best Western Efekt Kraków**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 25 26 lipca 2016r., Warszawa, Centrum Konferencyjne BusinessRoom Łańcuch dostaw Mechanizmy funkcjonowania łancuchów dostaw, zasady tworzenia, konstrukcja Modele łańcuchów

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 2 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Łańcuch dostaw - definicja Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo