ZAPYTANIE OFERTOWE. Olsztyn, r. EDUCO Jacek Kowalski ul. Janowicza 30B/ Olsztyn. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Olsztyn, 17.07.2013r. EDUCO Jacek Kowalski ul. Janowicza 30B/1 10-692 Olsztyn. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Olsztyn, r. EDUCO Jaek Kowalski ul. Janowiza 30B/ Olsztyn ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem przez firmę EDUCO Jaek Kowalski. dofinansowania na realizaję projektu pn. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeznego w ramah Programu Operayjnego Kapitał Ludzki zwraamy się z zapytaniem o ofertę na przeprowadzenie następująyh szkoleń: Tehniki Lean Manufaturing Kod CPV usługi szkolenia personelu I. Zamawiająy: EDUCO Jaek Kowalski, ul. Janowiza 30B/1; Olsztyn II. Miejse publikaji zapytania: Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potenjalnyh Oferentów oraz zostanie umieszzone na stronie internetowej w zakłade Projekty Unijne. III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadzenie usług szkoleniowyh z następująyh zakresów: Tehniki Lean Manufaturing Kod CPV usługi szkolenia personelu IV. Szzegółowy opis przedmiotu zamówienia Cel: Tematyka SZKOLENIA TECHNIKI LEAN MANUFACTURING Nabyie przez 55 benefijentów ostateznyh umiejętnośi w zakresie wykorzystywania tehnik Lean Manufaturing Grupa kierowniza: Zarządzanie komitetem sterująym, zarządzanie zmianą - 16h (2 dni), Mierzenie wyników 16h (2 dni), Sterowanie programem 5S 8h (1 dzień), Grupa biurowa: Symulaja Lean Offie 8h (1 dzień) Usprawnienie proesu administrayjnego 24h (3 dni), 4 grupy produkyjne: Rozwiązywanie problemów produkyjnyh metodą PSG 24h (3 dni), Utrzymanie ruhu - 16 h (2 dni), Zarządzanie proesem 16h (2 dni),

2 Profil uzestnika Lizba uzestników / grupy Lizba godzin Praownik firmy Masterpress S.A. odpowiedzialny za praę w swoim dziale 55 osób podzielonyh na 6 grup po ok. 12 osób w grupie. Szkolenia będą odbywać się po 4 h (blok 2 grup dziennie) lub 8 h na grupę jednego dnia razem 37 dni szkoleniowyh 296 h szkoleń Tehnik Lean Manufaturing grupa kierowniza (5 dni. x 8 h = 40h), grupa biurowa (4dni. x 8 h = 32h), 4 grupy produkyjne (4 gr. X 7dni. x 8 h = 224h), V. Dopuszzalność składania ofert ząstkowyh NIE. VI. Termin i miejse realizaji zamówienia: Miejse: W siedzibie praodawy benefijentów ostateznyh ul. Lubelska 46, Olsztyn Termin: r r. Szzegółowy harmonogram szkoleń i miejse ih realizaji zostanie podane w późniejszym terminie. VII. VIII. Miejse składania ofert: Siedziba firmy EDUCO Jaek Kowalski, ul. Janowiza 30b/1; Olsztyn lub drogą elektronizną na adres: Termin składania ofert r. godzina Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonyh poztą tradyyjną deydująe znazenie dla oeny zahowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiająego. IX. Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie min. 2 letniej praktyki zawodowej w prowadzeniu szkoleń interpersonalnyh Doświadzenie w branży szkoleń z zakresu zarządzania produkją metodą Lean Six Sigma. X. Dodatkowe zadania Wykonawy: 1. Prowadzenie dzienników zajęć 2. Przeprowadzenie zajęć w formie teoretyznej i praktyznej, 3. Pokryie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenerów prowadząyh szkolenia, 4. Dopilnowanie podpisania list obenośi przez wszystkih uzestników szkoleń na podstawie informaji przesłanyh przez Zamawiająego 5. Udostępnienie w wersji elektroniznej materiałów szkoleniowyh dla uzestników szkoleń na 7 dni przed terminem danego szkolenia 6. Zgoda Wykonawy na akeptaję trenerów szkolenia przez benefijenta ostateznego szkoleń na 7 dni przed terminem danego szkolenia, 7. Wydanie ertyfikatów potwierdzająyh udział praowników benefijenta ostateznego w szkoleniah na zakońzenie yklu szkoleń.

3 XI. Forma zatrudnienia / Rodzaj umowy z Wykonawą Umowa ywilno-prawna z firmą lub osobą fizyzną prowadząą działalność gospodarzą. XII. Kryterium i sposób wyboru oferty CENA brutto za 37 dni szkoleniowyh (ałą usługę szkolenia) 100% Oena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o najniżej enie otrzyma maksymalną ilość punktów (100 pkt) wzór oblizenia punktów za kryterium ena: P P n d n d 100 lizba punktów otrzymanyh przez daną ofertę w kryterium ena wysokość najniższej eny brutto za ałość szkolenia z zebranyh ofert wysokość eny brutto za ałość szkolenia danej oferty XIII. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająa największą lizbę punktów. Do realizaji zamówienia zostanie wybrana 1 oferta z największą lizbą punktów. Przy wyborze oferty zamawiająy będzie brał pod uwagę enę brutto za 37 dni szkoleniowyh (ałą usługę szkolenia) oraz wynikająą z niej enę jednostkową za przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego (8h). Szzegółowy podział dni i godzin szkoleniowyh z rozdzieleniem na poszzególne grupy szkoleniowe do zrealizowania w okresie realizaji projektu zostanie określony w późniejszym terminie po uzgodnieniu harmonogramu szkoleń. Zakres wykluzeń Z możliwośi realizaji zamówienia wyłązone są podmioty powiązane w zamawiająym lub osobami upoważnionymi do zaiągania zobowiązań w imieniu zamawiająego lub osobami wykonująymi w imieniu zamawiająego zynnośi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem proedury wyboru wykonawy osobowo lub kapitałowo, w szzególnośi poprzez: Uzestnitwo w spółe jako wspólnik spółki ywilnej lub spółki osobowej; Posiadanie udziałów lub o najmniej 10% akji Pełnienie funkji złonka organu nadzorzego lub zarządzająego, prokurenta, pełnomonika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowatwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowatwa w linii boznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli XIV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załąznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawę powinny być opatrzone zytelnym imieniem i nazwiskiem lub piezęią imienną oraz piezęią firmową. Do oferty należy załązyć CV min. 3 trenerów potwierdzająe kwalifikaje oraz oświadzenia zgodnie z załąznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania o ofertę.

4 O ewentualnym wybraniu Państwa oferty lub jej odrzueniu zostanieie Państwo poinformowani listownie. Zamawiająy zastrzega sobie prawo do negojaji z wybranym oferentem w sytuaji, gdy we wszystkih złożonyh ofertah proponowana ena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznazoną przez zamawiająego na realizaję usługi. Dodatkowyh informaji udziela kierownik projektu p. Jaek Kowalski (osobiśie w biurze projektu poprzez lub pod nr tel ). Z poważaniem Jaek Kowalski

5 Załąznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Ja, niżej podpisany/a,.., działają w imieniu i na rzez... składam ofertę na przeprowadzenie szkoleń w projekie pn. Praownik Masterpress S.A. najlepszym praownikiem II w projekie realizowanym w ramah Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój praowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikaji zawodowyh i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeznego w ramah Programu Operayjnego Kapitał Ludzki. Oferuję przeprowadzenie szkoleń będąyh przedmiotem zamówienia z następująyh zakresów w podanyh niżej enah: Szkolenie Tehniki Lean Manufaturing kod CPV Usługi szkolenia personelu Oferowana ena Cena jednostkowa brutto za 1 dzień szkolenia Cena jednostkowa brutto za 37 dni szkolenia (ała usługa szkolenia) Szkolenia Tehniki Lean Manufaturing. (data, podpis i piezęć)

6 Załąznik nr 2 OŚWIADCZENIE 1. Oświadzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 2. Oświadzamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiająym na zasadah określonyh w Zaproszeniu do złożenia oferty. 3. Oświadzamy, że zapoznaliśmy się z treśią Zaproszenia do złożenia oferty i akeptujemy je bez zastrzeżeń. 4. Oświadzamy, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegamy wykluzeniu z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. 5. Posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadzenie. 6. Znajdujemy się w sytuaji ekonomiznej i finansowej zapewniająej wykonanie zamówienia. Podpisano w dnia 2013 r. podpis i piezątka Oferenta

7 Załąznik nr 3 OŚWIADCZENIE Oświadzamy, iż nie jesteśmy powiązani z EDUCO Jaek Kowalski ani osobami upoważnionymi do zaiągania zobowiązań w imieniu EDUCO Jaek Kowalski lub osobami wykonująymi w imieniu EDUCO Jaek Kowalski zynnośi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem proedury wyboru wykonawy osobowo lub kapitałowo w szzególnośi poprzez: Uzestnitwo w spółe jako wspólnik spółki ywilnej lub spółki osobowej Posiadanie udziałów lub o najmniej 10% akji Pełnienie funkji złonka organu nadzorzego lub zarządzająego, prokurenta, pełnomonika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowatwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowatwa w linii boznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis i piezątka Oferenta

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo