dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba

2 Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny Kinga Pisarczyk Korekta Barbara Redzyńska Skład i łamanie Joanna Archacka Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2012, kwiecień 2012 r. ISBN Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel , , Druk: TED Drukarnia

3 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. Definicja kosztów...9 Rozdział 2. Ewidencjonowanie kosztów dla celów podatkowych...27 Dokumentowanie kosztów w księdze podatkowej...27 Dokumentowanie kosztów działalności w mieszkaniu Księgowanie kosztów w księdze podatkowej Ewidencja wynagrodzeń Ewidencja wydatków samochodowych Rozliczanie kosztów w czasie...33 Księgowanie kosztów pośrednich...35 Moment otrzymania towarów...36 Koszty w dacie ich poniesienia...37 Księgowanie kosztów usług ciągłych...37 Koszty wytworzenia...38 Straty w środkach obrotowych...39 Korekta błędnych zapisów w księdze podatkowej Wydatki na zaniechaną inwestycję Koszty z nierzetelnych dokumentów...41 Dekretacja dowodów księgowych za pomocą programu komputerowego...42 Zakup produktów rolnych od rolnika...43 Dokumentowanie zakupu towarów handlowych od osób fizycznych...45 Dokumentowanie wydatków pracowników...47 Moment poniesienia kosztu z tytułu zakupu gruntu Rozdział 3. Koszty zatrudnienia i świadczenia pracownicze oraz na rzecz udziałowców i członków zarządu Obowiązki pracownika jako płatnika Koszty wynagrodzeń...51 Składki na ubezpieczenia społeczne...54 Zaliczka na PIT i składka zdrowotna...57 Szkolenia i dokształcanie pracownika Pracownicze programy emerytalne...61 Wypłacone pracownikowi odszkodowanie Koszty dla twórców przy pracy etatowej Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy Wydatki na imprezę integracyjną Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę...67 Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka wspólnika Mieszkanie wynajęte dla pracowników Koszty pracownika za część miesiąca Dowóz pracowników do pracy Kupno wody i dystrybutora...70 Wydatki na ubezpieczenie grupowe...70 Wydatki na mieszkanie dla prezesa...72 Szczepionkę można uwzględnić w rozliczeniach z fiskusem...73 Wydatki na rzecz rad nadzorczych...74 Bilety lotnicze dla członka rady nadzorczej...76 Odpisy na rachunek funduszu socjalnego...77 Nagrody dla pracowników...78 Zakup aktywacji karty do telefonu komórkowego...79

4 Wydatki na kurs języka angielskiego dla pracowników Wydatki z tytułu zagranicznej podróży służbowej...81 Wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników...83 Podróż służbowa kierowcy Kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych delegacji Odprawa pośmiertna wypłacona rodzinie zmarłego pracownika...87 Dodatkowe wynagrodzenie roczne...87 Wynajem miejsc parkingowych dla pracowników Wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników Udział pracowników w zawodach sportowych Świadczenia urlopowe na rzecz pracowników Rozdział 4. Koszty eksploatacji samochodów...95 Rozliczenie na podstawie przebiegu pojazdu...95 Ewidencja przebiegu samochodów testowych...97 Wydatki eksploatacyjne przy autach demonstracyjnych Samochody demonstracyjne używane ponad rok Użytkowanie samochodu pracownika na potrzeby firmy Podstawowe koszty eksploatacji samochodu Bilety parkingowe Zakup biletów parkingowych dla pracowników Opłata za odbiór auta z policyjnego parkingu Zakup opon zimowych do firmowego samochodu Zakup alarmu do samochodu Ubezpieczenie firmowego samochodu Naprawa powypadkowa samochodu Kradzież firmowego samochodu Wynajem samochodu Amortyzacja leasingowanego samochodu Montaż instalacji gazowej w leasingowanym aucie Podatek od środków transportowych Podatek od leasingowanego auta Skrócenie okresu umowy leasingu Wynajem samochodu za granicą dla pracownika Ubezpieczenie opłacone przez współmałżonka Sprzedaż samochodu Opłata rejestracyjna Likwidacja powypadkowa samochodu Podróż zleceniobiorcy własnym samochodem Używanie samochodu przez członka zarządu Dojazdy do miejsca wykonywania działalności Amortyzacja samochodów Moment obniżenia lub podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych Ograniczenie wysokości amortyzacji Amortyzacja ekspresowa Zakup nawigacji satelitarnej Rozdział 5. Koszty finansowe, opłaty, podatki, kary i sankcje Odsetki Ubezpieczenia majątkowe Prowizja wstępna od kredytu obrotowego Straty z transakcji walutowych Koszty udzielonych rabatów Różnice kursowe Różnice kursowe przy przewalutowaniu kredytu

5 Dywidenda wypłacona w walucie obcej Sprzedaż własnych walut obcych w kantorze Opóźniona zagraniczna faktura Wierzytelność umorzona w drodze układu Umorzenie wierzytelności w drodze ugody Strata na sprzedaży wierzytelności własnej Odpis aktualizujący wartość nieściągalnej wierzytelności Wierzytelności nieściągalne Podwyższenie kapitału zakładowego Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Ubezpieczenie prowadzonej budowy Podatek od towarów i usług Podatek od wartości dodanej zapłacony w UE VAT zapłacony poza Unią Europejską VAT zwrócony na konto urzędu skarbowego Podatek od nieruchomości Użytkowanie wieczyste Opłata za odrolnienie gruntu Kwota odstępnego Opłaty po zerwaniu umowy leasingu Opłaty i podatki związane z inwestycją Podatek od gier Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy leasingu Kara za nieterminową usługę Opłaty recyklingowe Podwyższenie kapitału Opłata za interpretację podatkową Wydatki związane z postępowaniem arbitrażowym Wypłata rekompensat za uciążliwości związane z budową budynku Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi Nieterminowe rozliczenie płatności kartą Rekompensaty z tytułu przerw w dostawach Odstąpienie od umowy najmu Kwoty wypłacone z tytułu różnic inwentaryzacyjnych Odszkodowanie wynikające z ugody sądowej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Prowizja od kredytu Kredyt zaciągnięty na wypłatę dywidendy Skapitalizowane, ale niezapłacone odsetki od pożyczki Rozdział 6. Organizacja działalności gospodarczej i wydatki na właściciela firmy Wydatki na kurs przygotowujący do świadczenia usług Towary kupione przed uruchomieniem firmy Doradztwo dotyczące pozyskania kapitału Wydatki na kurs językowy będą kosztem Koszty poszukiwania miejsca pod inwestycje Zakup prasy fachowej Zakup porad prawnych Studia osoby prowadzącej działalność gospodarczą Wydatki na zakup okularów korekcyjnych Wydatki związane z nauką wspólników na studiach podyplomowych

6 Rozdział 7. Wydatki na reklamę, reprezentację i marketing Wydatki na reklamę Wydatki na restaurację Wydatki na imprezę artystyczną Wydatki na organizację imprezy promocyjnej Zakup poczęstunku dla kontrahentów Bezpłatna degustacja win Premie pieniężne Stroje służbowe Prezenty w formie bonu towarowego Sprzedaż premiowa Wydatki na reklamę w ramach sponsoringu Zakup odzieży osobistej Rozdział 8. Zakup składników majątku firmy i wydatki eksploatacyjne Amortyzacja podatkowa Wartości niematerialne i prawne Składniki majątku używane krócej niż rok Ewidencja Jednorazowy odpis w koszty Jednorazowy odpis amortyzacyjny Podstawa dokonywania odpisów Stawki amortyzacji Podstawowe zasady amortyzacji środków trwałych Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych Firma jednoosobowa prowadzona w mieszkaniu Wydatki na telefon w firmie jednoosobowej Zakup licencji na program komputerowy Wymiana systemu komputerowego Amortyzacja uproszczona mieszkania Przyspieszona amortyzacja nieruchomości Grunt otrzymany w darowiźnie Remont budynku firmowego Wydatki związane z wynajmem niefirmowym VAT a wartość początkowa Odzyskanie długu Wynagrodzenie pośrednika Proporcja rozliczenia między wspólnikami Materiały wniesione aportem Rekompensata z gminy Wypłata dla wspólnika Zakupy finansowane dotacją Wartość darowizny Wydatki na wynajęty pokój Przekazanie mieszkania do używania Bieżące wydatki na obcy lokal Wydatki na lokal nieoddany do użytku nie stanowią kosztu Opłaty powiększają wartość początkową środka trwałego Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyciąg Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyciąg...317

7 WSTĘP Nie ulega wątpliwości, że bez właściwego ustalenia kosztów podatkowych trudno mówić o prawidłowym rozliczeniu się z fiskusem przez podatników opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych, a zatem przez tych wszystkich, którzy podatek opłacają albo według dwustopniowej skali podatkowej, albo według liniowej stawki PIT. Bez dobrej znajomości przepisów i reguł rządzących kosztami nie mogłaby się również prawidłowo rozliczyć żadna firma opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezależnie od tego, czy jest nią duży bank, czy mała spółka z o.o. Równocześnie koszty podatkowe to jedno z najważniejszych pól sporów między podatnikami i pracownikami organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Tak jednak musi być, skoro koszty decydują o wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji o wysokości płaconego podatku. Z drugiej jednak strony posiadanie dostatecznie dużej wiedzy na temat tego, jak koszty podatkowe (koszty uzyskania przychodów) ustala się w praktyce, pozwala większości tych sporów uniknąć. Stąd nasz pomysł na komentarz, który nie tylko opisuje reguły ustalania najważniejszych kategorii kosztów, ale także prezentuje sposób oceny konkretnych wydatków ponoszonych przez konkretne podmioty i w bardzo konkretnych okolicznościach. Podpatrywanie wyjętych z życia przypadków pozwala na łatwiejsze dokonywanie ocen w sytuacji, gdy podobne kategorie kosztów pojawiają się w ramach prowadzonej przez nas działalności. Ten nacisk na praktyczność zawartych w komentarzu porad ma również i ten wymiar, że liczymy na Państwa współudział w tworzeniu kolejnych jego wydań. Nadsyłane do nas pytania i kolejne przykłady kwalifikacji określonych wydatków do kosztów lub ich wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów zostaną uwzględnione w kolejnym, poszerzonym wydaniu naszej publikacji.

8

9 ROZDZIAŁ 1 Definicja kosztów Pojęcie kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Stanowi on, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy. Identyczną definicję zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 379, z późn. zm.). Wyłączenia z kosztów zawiera art. 16 tej ustawy. Jak z tego wynika, do tego, by dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, koszt musi zostać poniesiony przez podatnika. Po drugie, poniesienie kosztu powinno służyć osiągnięciu przychodu. I po trzecie, koszt nie może zostać wymieniony w przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczającym wydatki, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (lista zawiera około 60 wyłączeń odnoszących się do konkretnych wydatków). Jeśli wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, podatnik musi jeszcze upewnić się, czy między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Dopiero wtedy można mówić o kosztach podatkowych. Jak łatwo zauważyć, kosztami uzyskania przychodów są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło (przynosiło) przychody także w przyszłości. Generalną zasadą uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie pomiędzy nim a spodziewanym przychodem związku przyczynowo-skutkowego tego typu, że jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Oznacza to, że aby określony wydatek został uznany za koszt uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać nie tylko poniesienie tego wydatku, ale także istnienie zależności między tym wydatkiem a możliwością uzyskania przychodu z tego tytułu. W tym celu konieczne jest w szczególności wykazanie przez podatnika, na co dany wydatek został przez niego poniesiony, a w wypadku wydatków na nabycie usług jakie konkretnie świadczenia ze strony swojego kontrahenta podatnik uzyskał za przekazane mu świadczenie pieniężne. Zatem to na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania wydatków w sposób, który pozwoli na obiektywne ustalenie przesłanek pozwalających na zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych).

10 10 Koszty podatkowe w praktyce Przepisy mówią o tym, że wydatek staje się kosztem wówczas, gdy przyczynia się lub może się przyczynić do powstania przychodu. Oznacza to, że jeżeli podatnik poniósł pewne nakłady, spodziewając się w efekcie ich poniesienia określonych wpływów, to nawet gdy te nie zostały później uzyskane, wydatki stanowią koszt podatkowy. Kosztem podatkowym są także te wydatki, które zmierzają do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przez pojęcie zachować należy rozumieć dochować coś w stanie niezmienionym, nienaruszonym, utrzymać. Natomiast zabezpieczyć oznacza uczynić bezpiecznym, niezagrożonym, dać ochronę. Można więc przyjąć, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które zostały poniesione, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze jego funkcjonowanie. Za koszty związane z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów należy więc uznać przede wszystkim koszty prawidłowego funkcjonowania podatnika, prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, do której zaliczymy koszty, które nie zawsze mogą zostać jednoznacznie uznane za koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a przynajmniej taki ich cel jest trudny do uchwycenia. Kosztami zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów mogą być np. wydatki na szkolenie pracowników, na windykację należności, na doradztwo prawne i finansowe, odszkodowanie za rozwiązanie niekorzystnej umowy itp. O przydatności oraz racjonalności wydatków decyduje podatnik, uwzględniając także ryzyko gospodarcze swojej działalności (zob.: WSA w Warszawie z 23 lipca 2004 r., sygn. akt III SA 949/03). W wypadku niektórych przychodów uwzględniane są koszty zryczałtowane. Dotyczy to m.in. takich wypadków, jak uzyskiwanie przychodów ze stosunku pracy, praw autorskich, zleceń, umów o dzieło itp. Przy czym mamy tu do czynienia z ryczałtami zarówno kwotowymi (koszt, który można uwzględnić, jest określony jako stała kwota, np zł), jak i procentowymi (koszt jest określony jako pewien procent przychodu, np. 20 proc.). WAŻNE Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów.

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo