WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transport 2008 Mariusz KRUCZEK, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Zabrze, ul. Roosevelta WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI Streszczenie Artykuł przedstawia koncepcję lean manufacturing, która jest systematycznym podejściem do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa poprzez ciągłe usprawniane procesów logistycznych w systemach produkcyjnych związanych z dostarczaniem produktu zgodnie z wymogami klienta. Lean manufacturing może być wykorzystywane w modelowaniu operacji w logistyce produkcji i procesach zarządzania magazynem. Koncepcja ta pomaga w rozwiązaniu problemów pomiędzy różnymi celami logistycznymi i stwarza możliwość uwolnienia ukrytych potencjałów w systemach produkcyjnych. Jako narzędzie pomocne w zrozumieniu przebiegu procesów przedstawiono w artykule mapowanie strumienia wartości. Słowa kluczowe: logistyka produkcji, lean manufacturing, mapowanie strumienia wartości 1. WPROWADZENIE Obecnie tylko przedsiębiorstwa, w których umiejętnie organizowane i optymalizowane są procesy biznesowe, mogą sprostać wymogom rynku i przeciwstawić się konkurencji. Wykorzystanie różnych metod zarządzania procesami biznesowymi daje możliwość poprawy tych procesów, które są dla przedsiębiorstwa strategicznie istotne. Zaniedbywaną sferą oddziaływania w przedsiębiorstwach stały się systemy produkcyjne, gdyż często uważa się, że wyczerpane zostały możliwości doskonalenia ich organizacji. Orientacja logistyczna w organizacjach pozwoliła inaczej spojrzeć na realizowane procesy. Problemami realizacji procesów logistycznych, zwłaszcza magazynowo transportowych w systemach produkcyjnych zajmuje się logistyka produkcji, która wpisuje się w obszar zainteresowania logistyki stosowanej [1]. Efektywność procesów logistycznych w systemie produkcyjnym zależy od wykorzystania metod i technik, które usprawniają przepływy materiałów i informacji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty lean manufacturingu oraz charakterystyka wybranych narzędzi wpływających na organizację procesu wytwarzania. 2. LEAN MANUFACTURING JAKO KONCEPCJA USPRAWNIANA PROCESÓW W literaturze przedmiotu [12] można spotkać się z dwoma sposobami usprawniania procesów:

2 88 Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki radykalne, które prowadzą do przebudowy lub rekonstrukcji procesów w organizacji, ciągłe, które nie polegają na wprowadzaniu radykalnych zmian, ale polegają na stopniowej poprawie procesów. Radykalne sposoby usprawniania procesów polegają zazwyczaj na projektowaniu ich od nowa. Do metod przeprojektowywania procesów organizacji zalicza się Business Process Reengineering (BPR) opracowany przez M. Hammera i J. Champy. Celem tej metody jest gruntowna zmiana procesów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, tak by zapewnić konkurencyjność w zakresie kosztów, czasu i jakości. Drugi sposób usprawniania procesów polega na ich ciągłym doskonaleniu. Celem takiej metody jest zwiększanie efektywności procesów poprzez stopniowe i nieprzerwane działania, których charakter nie jest tak rewolucyjny jak w przypadku BPR. Rysunek 2.1 przedstawia etapy redukowania przyczyn nieefektywnych i niesprawnych procesów. Ciągłe wykonywanie przedstawionych pięciu kroków prowadzi do stopniowego usprawnienia procesów. 1. Identyfikacja problemu 5. Standaryzacja rozwiązań 2. Analiza problemu 4. Sprawdzenie środków zaradczych 3. Usunięcie przyczyn Źródło: opracowanie własne na podstawie [12] Rys Etapy usprawniania procesów Narzędzia wykorzystywane w stopniowej poprawie procesów organizacyjnych skupiają się wokół koncepcji lean manufacturing (LM) wyszczuplonego lub odchudzonego wytwarzania. Koncepcja lean jest jedną z najbardziej popularnych koncepcji zarządzania, która nie polega na jednorazowym działaniu związanym z usunięciem wszelkiego rodzaju marnotrawstwa przejawiającego się przykładowo w nadmiernych zapasach, zbyt dużej liczbie maszyn i urządzeń, nadmiaru operacji transportowych itp. Myślą przewodnią koncepcji jest unikanie wszelkich form marnotrawstwa za pomocą niekończącego się usprawniania przedsiębiorstwa oraz jego relacji z otoczeniem [3, s.16]. Cechy charakterystyczne koncepcji lean management są [9, s.13]: orientacja na klienta, redukcja hierarchii organizacyjnej, praca zespołowa, wysokie wymagania dotyczące umiejętności pracowników, odpowiedzialność pracowników za podjęte decyzje,

3 Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji 89 rotacja pracy. LM opiera się na pięcioetapowej metodyce usprawniania procesów produkcyjnych, która wzorowana jest na systemach produkcyjnych Toyoty. Na rysunku 2.2 przedstawiono współzależne fazy lean. Źródło: opracowanie na podstawie [13] Rys Współzależne fazy lean Ciągłe doskonalenie warunkujące realizację koncepcji LM oznacza cykliczny przegląd i odnawianie definicji wartości, którą określa klienta. Wartość opisywana jest przez skłonność klienta do zapłacenia za dany produkt. Jeżeli klient będzie gotów zapłacić więcej za oferowany przez przedsiębiorstwo produkt to znaczy, że dostarcza mu większej wartości. Definiowanie wartości dodanej z perspektywy klienta jest charakterystycze przede wszystkim dla logistyki [13]. Nowa definicja wartości wpływa również na pozostałe fazy LM. Tworzenie wartości jest w logistyce traktowane jako właściwy proces transformacji [2], którego zasadniczym celem jest osiągnięcie rynkowej wartości dodanej. Łańcuch tworzenia wartości dodanej spaja ogniwa lub fazy procesu transformacji, w którym realizowany jest produkt od punktu wejścia do ostatecznego użytkownika. W tym zakresie łańcuch tworzenia wartości pozwala na wyodrębnienie strumieni wartości, które można analizować z punktu widzenia ich wpływu na proces tworzenia wartości. P. Schuderer [2] dokonuje kategoryzacji procesów tworzenia wartości koncentrując się na ich związku z klientem. Wyróżnia on następujące rodzaje procesów: pierwotne, bezpośrednio związane z klientem i bezpośrednio tworzące wartość dodaną, wtórne, pośrednio związane z klientami i pośrednio tworzące wartość dodaną, trzeciorzędne, o ogólnym i relatywnym związku z klientem i tworzeniem wartości dodanej,

4 90 Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki nie mające związku z klientem oraz nie wywierające pozytywnego wpływu na wzrost wartości dodanej. Badanie organizacji polega na tworzeniu dla każdego produktu mapy procesu i identyfikowaniu wszystkich rodzajów procesów a następnie eliminacji lub usprawnianiu tych, które są przyczyną strat. Dostarczanie produktu do klienta wymaga zachowania ciągłości strumienia wartości. Każda pojawiająca się nieciągłość strumienia wartości jest źródłem marnotrawstwa. Utrzymanie ciągłości przepływów od dostawcy do odbiorcy zależy nie tylko od przedsiębiorstwa, które wytwarza produkt, ale również od dostawców, klientów i partnerów. Budowa relacji partnerskich w trakcie wdrażania LM wpływa na tworzenie harmonijnego przepływu, to znaczy dostosowanego do zapotrzebowania rynku i klientów. Analiza strumienia wartości jest etapem wstępnym usprawniania organizacji. Kolejne działania skierowane są na szybkie i płynne dostarczanie produktu klientowi. Cykl realizacji zamówienia powinien być krótszy niż akceptowalny czas oczekiwania przez klienta. Często pojawiające się zakłócenia dotyczą harmonizacji przepływu produktu przez różne fazy procesu produkcyjnego, prowadząc tym samymdo wydłużenia cyklu realizacji zamówienia, który powinien być skracany. Przekazanie klientom informacji o możliwości skrócenia cyklu realizacji zamówienia, może mieć decydujące znaczenie dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa [4, s. 530]. Harmonijny przepływ osiągany jest dzięki reorganizacji zasobów oraz uczestnictwie ludzi. W ramach koncepcji LM w sferze produkcji dokonuje się minimalizacji zaangażowania wysiłku ludzi, czasu przeznaczonego na przygotowanie produkcji i czasu reakcji na zamówienie klienta [5] poprzez wykorzystanie przykładowo metody 5S, która pozwala na likwidację strat powstałych na skutek złej organizacji stanowisk pracy. Następstwem przyjętych w koncepcji LM rozwiązań jest całkowita redukcja zapasów, gdyż uważa się je za marnotrawstwo. Wytwarzanie produktu powinno zatem rozpocząć się dopiero z chwilą zgłoszenia zapotrzebowania przez klienta. Podejście takie kształtuje system produkcyjny w którym dominuje zasada ssania (pull). Podejście to jest istotnym sposobem tworzenia przewagi konkurencyjnej. Uzupełnieniem tego podejścia jest filozofia Just in Time oraz zastosowanie systemu Kanban, który pozwala na eliminację przestojów. W ten sposób dochodzi do minimalizacji zapasów w całym systemie produkcyjnym, w którym przeprowadza się bilansowanie linii produkcyjnych i związane z tym wyznaczenie taktu produkcji. Uzyskane w wyniku analizy strumienia wartości oraz harmonizacji przepływów rozwiązania pozwalają na takie kształtowanie systemu produkcyjnego, by dostosować realizowane w nim czynności do zasady ssania. Realizowany jest w ten sposób podstawowy postulat LM, który związany jest z redukcją i eliminacją strat i marnotrawstwa. Realizowane są również wymogi logistycznej obsługi klienta, dzięki wzrostowi wartości dodanej oferowanych produktów. Przeprowadzane w systemach produkcyjnych zmiany wymagają jednakże podjęcia działań umożliwiających ich utrzymanie i dalsze doskonalenie procesów. Wskazuje się tutaj na możliwości zastosowania rozwiązań opartych na Kazein oraz Six Sigma. Koncepcja lean jako połączenie różnych narzędzi staje się rozwiązaniem umożliwiającym stworzenie elastycznej organizacji, która będzie w stanie reagować w czasie rzeczywistym na zachodzące zmiany wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu [6, s. 145]. W tablicy 2.1 przedstawiono porównanie tradycyjne zarządzanej organizacji i organizacji zarządzanej zgodnie z koncepcją lean.

5 Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji 91 Tablica 2.1. Porównanie dwóch koncepcji zarządzania organizacją Wyszczególnienie Przedsiębiorstwo zarządzane tradycyjnie Przedsiębiorstwo zarządzane zgodnie z koncepcją LM Integracja procesów Ograniczona Zaawansowana/wysoka Zespołowość i rotacja Spotykana w niektórych Powszechna pracy jednostkach Rozbudowana, wysoce Płaska struktura, niska Hierarchia organizacyjna sformalizowana i formalizacja i hierarchizacja scentralizowana Ludzie w organizacji Traktowani przedmiotowo, jeden z zasobów organizacji Wielu przypadkowych Współpraca z dostawcami dostawców, egzekwowanie zawieranych umów Ograniczony wpływ na Wpływ klienta na procesy wytwarzane produkty i innowacje Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] Traktowani podmiotowo, stanowią istotny element organizacji, ciągłe szkolenia, dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji Długoletnia współpraca partnerska, ograniczona liczba dostawców Włączenie klienta w proces wywarzania i innowacje 3. ZASTOSOWANIE METODY MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W LOGISTYCE PRODUKCJI Przyśpieszenie przepływu materiałów i informacji odgrywa istotną rolę w logistyce, zwłaszcza w sferze produkcji. Logistyka produkcji obejmuje obszary działalności przedsiębiorstwa, od których zależy sprawna realizacja procesu wytwórczego. Do obszarów tych zalicza się [1]: zapasy materiałów, surowców i półproduktów, transport wewnątrzzakładowy, ewidencję materiałową, utylizację odpadów. Marnotrawstwo wiąże się w koncepcji LM z wszelką działalnością, która wpływa na wzrost kosztów produkcji, czyli występowaniem usterek, wzrostem zapasów, zbędnymi procesami produkcyjnymi, wykonywaniem zbędnych ruchów przez pracowników, oczekiwaniem, wytwarzaniem produktów nie spełniających oczekiwań klientów. Wymienione przejawy marnotrawstwa można umiejscowić w obszarach zainteresowania logistyki produkcji. Dla zidentyfikowania miejsc usprawniających procesy w systemie produkcyjnym zarówno logistyka jak i lean manufacturing posługują się narzędziami umożliwiającymi badanie struktury procesu. Dla potrzeb badania struktur procesów i powiązań między nimi przedstawiona zostanie metoda mapowania strumienia wartości. Istotą metody jest identyfikacja operacji tworzących strukturę procesu, a w szczególności tych operacji, które sterują tworzeniem wartości dodanej i operacji wartości nie tworzących. Operacje nie dodające wartości mogą być zbędne i wtedy powinny być eliminowane, natomiast czas tych operacji, które wartości nie dodają, ale są konieczne powinien być minimalizowany [10]. Zaletą metody mapowania strumienia wartości jest nie tylko wgląd w procesy realizowane

6 92 Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki w przedsiębiorstwie, ale również analiza procesu począwszy od dostawy surowców do realizacji dostawy na rzecz klienta. Powoduje to konieczność prześledzenia całego procesu a nie tylko poszczególnych jego elementów składowych i jego optymalizację [11]. W procesie produkcyjnym poza przepływami materiałów występuje również przepływ informacji. Informacje określają rodzaj i kolejność czynności jakie powinny być wykonywane. Zarówno przepływ materiałów jak i informacji mają odzwierciedlenie na mapie. Konstrukcję mapy strumienia wartości rozpoczyna się od wyboru rodziny produktów dla których zostanie ona opracowana. Kolejne etapy opracowania mapy przedstawia rysunek 3.1. Wybór rodziny produktów Mapa stanu obecnego Mapa stanu przyszłego Planowanie i wdrożenie Źródło: [10, s. 9] Rys Etapy mapowania strumienia wartości Najistotniejszym etapem w trakcie mapowania strumienia wartości jest opracowanie mapy stanu przyszłego, która pozwala na dokonanie porównania z aktualnym stanem i identyfikację możliwych usprawnień [11]. Mapa stanu aktualnego powstaje podczas obserwacji fizycznego przepływu procesu, podczas którego ustala się czas realizacji poszczególnych zadań i czas oczekiwania pomiędzy poszczególnymi operacjami. Mapowanie strumienia wartości wykonywane jest przez zespół, który po opracowaniu mapy stanu obecnego przystępuje do zbierania pomysłów wskazujących na możliwe usprawnienia procesów. Po ocenie zebranych pomysłów, pod katem osiągnięcia założonych celów, powstaje mapa stanu przyszłego. W mapie stanu przyszłego dokonuje się szacowania czasu wykonania czynności i czasu oczekiwania po wprowadzeniu usprawnień. Następnie dokonuje się oceny uzyskanych wyników za pomocą odpowiednio dobranych mierników i wskaźników. Osiągnięcie stanu przyszłego nie kończy pracy nad mapowaniem strumienia wartości, gdyż osiągnięte wyniki powinny być punktem wyjścia do dalszego doskonalenia procesów. Do opracowania map strumienia wartości wykorzystywany jest zestaw symboli obrazujących przepływy materiałowe i informacyjne. Zestaw ten nie stanowi zamkniętego zbioru i w miarę potrzeb może być powiększany o dodatkowe symbole. Na rysunku 3.2. przedstawiona została przykładowa mapa strumienia wartości wykonana w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej.

7 Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji 93 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transport 2008 Prognozy długoterminowe Plan tygodniowy Zapotrzebowanie dzienne A B Planowanie potrzeb materiałowych Plan produkcji Braki Prognozy długoterminowe Plan tygodniowy Karta sekwencyjna Klient Stała ilość 4 wózki po 8 zderzaków co 1,5 godziny 16 dostaw dziennie (Różne wersje) Dostawca Wielkość dostaw : - zapas tygodniowy I Braki Niedobory Nadzór nad dziennym harmonogramem produkcji. Zapas półtoragodzinny Częstotliwość dostaw: - raz w tygodniu Q I Q Q I Q Q I Q Przyjęcie Zwolnienie Przygotowa Proces Obróbka po Transport Transport Proces Montaż Transport Montaż Kontrola Wysyłka materiału dostawy nie procesu wtrysku wtrysku i na magazyn na lakiernie lakierowania podstawowy na SILS komponentów finalna + wtrysku pakowanie półproduktu zderzaków przy tej samej pakowanie detali sekwencji na wózek 2 godz. 2 godz. 1,3 godz. 1,4 godz. 1,4 godz.. 15 min 25 min 1 godz. 1godz. 1 godz. 2,6godz. 2,6godz. 4,5godz. Termin Zwolnienia na Wymiana Czas cyklu Dwóch dostawy podstawie formy 45 60sec/szt. operatorów dostarczonego ustalony w certyfikatu minut trakcie 3% odrzutu 60 zamówienia Przygotowa zderzaków nie na godzinę materiału 20min 20 zderzaków Stabilizacja na raku procesu 25 min 14,28min Wózek Wózek Załadunek Czas Wózek Trzech Wysyłka co widłowy widłowy detali montażu widłowy operatorów kontroler 1,5 godziny 1,2min=2 jedne zderzaki zderzaka 2min Tc= 1,36min 8 sztuk na Transport operator operator operator wózku własny Rozładunek Trzech detali co operatorów 2% odrzutu ładunek - 2 ładunek 1,2min 2 ładunek - 2 raki= 40szt. 1rak= 20szt. zderzaki raki= 40szt. 2% odrzutu 1,5% 20 minut odrzutu jeden kurs 1 H 20 min 15min 25min 12min 5min 1 H 17 min 1,2H Źródło: [8] Rys Przykładowa mapa strumienia wartości

8 94 Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki Przedstawiony na rysunku 3.2. przykład dotyczy analizy procesu produkcji partii 100 zderzaków w jednym kolorze i w jednej wersji montażowej. Czas produkcji będący podstawą do ustalenia wartości dodanej dla partii 100 zderzaków wynosił 14 godzin 28 minut, przy założeniu, że nie doszło do awarii żadnej z maszyn na linii produkcyjnej. Analiza pozwoliła na zidentyfikowanie głównych operacji, które nie dodają wartości wyrobom, należą do nich: przygotowanie procesu wtrysku (1 godzina), obróbka po wtrysku i pakowanie detali (20 minut), proces lakierowania zderzaków (20 minut), montaż (22 minuty), kontrola finalna i pakowanie (1 godzina 20 minut) oraz operacje transportowe (1 godzina 40 minut). Czas trwania operacji transportowych jest wynikiem braku synchronizacji i mógłby na podstawie przeprowadzonych analiz ulec skróceniu do 20 minut dzięki zastosowaniu automatycznego transportu [8]. Wykorzystanie metody mapowania strumienia wartości daje przede wszystkim pozytywne wyniki przy wprowadzaniu reguł szczupłego wytwarzania. W przedsiębiorstwach powołuje się często menedżerów strumienia wartości, którzy kierują zespołem ludzkim w procesie produkcyjnym w trakcie wdrażania usprawnień i przekonują zespoły do zastosowania metod wyszczuplonego zarządzania. Istotnym aspektem jest również komunikowanie o wynikach, jakie są osiągane w związku z wprowadzeniem mapowania strumienia wartości, co daje możliwość na przekonanie kierownictwa i pracowników do stosowania narzędzi lean w procesie produkcyjnym i pomocniczym oraz pozwala poszukiwać nowych miejsc, w których występuje marnotrawstwo, a przez to wyzwalać pomysły umożliwiające jego eliminację. 4. WNIOSKI Przedstawiona w artykule koncepcja zastosowania lean manufactoringu do analizy i doskonalenia procesu produkcyjnego wskazuje na istotne znaczenie wartości dodanej. Wartość dodana jest tworzona w procesie produkcyjnym przede wszystkim poprzez eliminację różnych strat i marnotrawstwa. Koncepcja LM obejmuje różne narzędzia, których głównym zadaniem jest stworzenie warunków do ciągłego i stopniowego doskonalenia procesów. Usprawnianie procesów realizowanych w ramach systemu produkcyjnego rozpoczyna się od analizy strumienia wartości, który obejmuje przepływy materiałowe i informacyjne. Identyfikacja strumienia wartości odbywa się przy wykorzystaniu mapowania strumienia wartości. Tworzona mapa istniejącego procesu lub całego systemu i opracowana mapa stanu docelowego stanowią punkt wyjścia do zastosowania narzędzi lean. Docelowo rozwiązania, jakich dostarcza mapowanie strumienia wartości pozwala na wprowadzenie strategii Quick Response i poprawę poziomu obsługi klientów. Ustalone na potrzeby tej analizy mierniki koncentrują się na badaniu efektywności procesu produkcyjnego i wzroście wartości dodanej dla klienta. Mapowanie pozwala na redukcję liczby braków i redukcję kosztów w procesie produkcyjnym oraz dostarcza informacji o zakłóceniach powstających na skutek nieciągłości w przepływie informacji i materiałów pomiędzy grupami roboczymi. Istotną rolę we wprowadzaniu usprawnień w procesie produkcyjnym odgrywają zespoły pracownicze, które docelowo zgłaszają i realizują pomysły racjonalizatorskie uwzględniane w trakcie opracowania map stanu przyszłego. Doskonalenie procesu produkcyjnego nie kończy się z chwilą wprowadzenia zmian i osiągnięcia zamierzonych wartości wskaźników i mierników, ale jest procesem ciągłym.

9 Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji 95 LITERATURA [1] Bendkowski J. Kramarz M.: Logistyka stosowana, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007 [2] Blaik P.: Logistyka, PWE, Warszawa, 2001 [3] Ciurla M., Hopej M.: Nowe koncepcje w zarządzaniu, Przegląd Organizacji, 1996, nr 6 [4] Ciesielski M.: Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo AE, Poznań, 2003 [5] Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. J. J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002 [6] Czerska J.: Usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2001, nr 588 [7] Hopiej M., Szeloch M.: Lean Management nowa koncepcja zarządzania, Przegląd organizacji, 1994, nr 2 [8] Materiały źródłowe przedsiębiorstwa udostępnione i zawarte w pracy magisterskiej S. Nieslera, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, czerwiec, 2006 [9] Osterloh M.: Tendencje w zarządzaniu produkcją przemysłową, Zarządzania na świecie, 1995, nr 2 [10] Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. WN PWN, Warszawa, 2006 [11] Rother M., Shook J.: Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław, 2003 [12] Schmelzer, H. J.; Sesselmann, W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, Wien, 2003 [13] Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia. PWE, Warszawa, 2003 [14] Womack J. P., Jones D. T.: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, 2001 APPLYING LEAN MANUFACTURING TOOLS TO PRODUCTION LOGISTIC Abstract The article presents the lean manufacturing conception that is a systematic approach to identifying and eliminating waste through continuous improvement of logistic processes in the production systems related to delivering the product in accordance with the customer demands. Lean manufacturing may be used in modeling operations in production logistics and storage management processes. It helps to solve the problems between conflicting logistic targets and releases the frequently hidden potential of production systems. As a helpful tool in the understanding and streamlining work processes, the value stream mapping is also described. Key words: production logistic, lean manufacturing, value stream mapping Recenzenci: Stanisław Krawczyk, Andrzej Bujak

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_L_S1Is7_W_29

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_L_S1Is7_W_29 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego

Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego Ewa Staniewska 1 Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 1 WYMIAR PRZEDMIOTU 30 godzin ćwiczeń ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ 1. Wprowadzenie do zajęć. Zarządzanie procesowe 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości ERP przyspiesza Kontrolę Jakości Jedną z priorytetowych wartości, najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych jest: Kontrola Jakości. Przedsiębiorcy zwiększają konkurencyjność swoich firm,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOGISTYCZNA ZAOPATRZENIA JAKO DETERMINANTA ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

KONCEPCJA LOGISTYCZNA ZAOPATRZENIA JAKO DETERMINANTA ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Lean Management w zakupach

Lean Management w zakupach Lean Management w zakupach Opis Lean Management to koncepcja efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie firmy do warunków optymalnego gospodarowania własnymi zasobami. Lean jest

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi PAWEŁ ŚLASKI, DOROTA BURCHART-KOROL 1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Dominik Zimon Politechnika Rzeszowska Łucja Gawron-Zimon Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Procesy te wzajemnie się przeplatają. Ich identyfikacja

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ewa STANIEWSKA * LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie W referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

REKONFIGURACJA SYSTEMU WYTWÓRCZEGO Z POMOCĄ MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI STUDIUM PRZYPADKU

REKONFIGURACJA SYSTEMU WYTWÓRCZEGO Z POMOCĄ MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI STUDIUM PRZYPADKU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2016 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 99 Nr kol. 1968 Zbigniew WIŚNIEWSKI, Sławomir KOLASIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Jak Japończycy uzyskali przewagę konkurencyjną i co z tego wynika dla systemów opieki zdrowotnej Warszawa, 2 grudnia 2015 r. Luka między potrzebami systemu

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego

Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego Jakub Łukasik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego 1. WSTĘP Reorganizowanie produkcji w celu poprawienia wewnętrznego łańcucha

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEPŁYWÓW W WEWNĄTRZORGANIZACYJNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

DIAGNOZA PRZEPŁYWÓW W WEWNĄTRZORGANIZACYJNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo