Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Insuring accidents during the agricultural work

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Insuring accidents during the agricultural work"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Przemys aw Litwiniuk Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA prof. dr hab. Marian Podstawka Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Insuring accidents during the agricultural work Streszczenie: Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Pocz wszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzy skie. W ramach tego ubezpieczenia ochron ubezpieczeniow obj te s wypadki przy pracy rolniczej oraz choroby zawodowe osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia spo ecznego rolników. W artykule podj to prób oceny wyst powania wypadków przy pracy rolniczej. Abstract: Issues of accidents in agricultural work contains a lot of interpretative problems. Starting from 1 January 1999 the Agricultural Social Insurance Fund is carrying out insurances against accidents motherhood, and sickness. As part of this, accidents at work are provided with insurance protection as well as agricultural and industrial diseases of people insured with in the system of the national retirement insurance of farmers. In the article an attempt at the evaluation of the appeariance of accidents in agricultural work has been taken. Wst p Ubezpieczenie wypadków i chorób zawodowych rolników reguluj przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spo ecznym rolników. Pocz wszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzy skie. W ramach tego ubezpieczenia ochron ubezpieczeniow obj te s wypadki przy pracy rolniczej oraz choroby zawodowe osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia spo ecznego rolników. Warto podkre li, e ten rodzaj spo ecznego ubezpieczenia rolników funkcjonuje na zasadach samofinansowania. Ubezpieczeni wnosz sk adki na rzecz Funduszu Sk adkowego, ze rodków którego pokrywane s wiadczenia. Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Chodzi tu o definicj wypadku przy pracy rolniczej oraz odniesienie jej do praktycznych zdarze. Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu spo ecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uznaje si nag e zdarzenie wywo ane przyczyn zewn trzn, które wyst pi o:

2 20 P. Litwiniuk, M. Podstawka na terenie gospodarstwa rolnego, na terenie gospodarstwa domowego, w drodze z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego lub w drodze powrotnej, w miejscach, do których uda si ubezpieczony w zwi zku z wykonywaniem zwyk ych czynno ci zwi zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w drodze do tych miejsc lub w drodze powrotnej. Przepisy dotycz ce ubezpieczenia spo ecznego rolników traktuj zdarzenie jako wypadek przy pracy rolniczej i obejmuj go ochron ubezpieczeniow, je eli wyst puj cznie nast puj ce przes anki: zdarzenie spowodowane jest czynnikiem zewn trznym, zdarzenie ma zwi zek z wykonywaniem pracy rolniczej, wyst puje nag o zdarzenia, zdarzenie wyst pi o w ci le okre lonych, wymienionych wcze niej miejscach, ubezpieczony dozna sta ego lub d ugotrwa ego ubytku na zdrowiu. Przy czym za spe nienie warunku nag o ci uwa a si tak e kilkugodzinne dzia anie promieni s onecznych, rodków ochrony ro lin, nawozów, mrozu itp. Wa ne jest tak e, aby ubezpieczony w chwili zdarzenia nie by pod wp ywem alkoholu i rodków odurzaj cych. Dane zdarzenie nie b dzie uznane za wypadek przy pracy rolniczej, je eli do niego dosz o na skutek ra cego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego. Prawna charakterystyka wypadku przy pracy rolniczej jest bardzo pojemna. Jednak e wyst puje do du a grupa zdarze, które nie spe niaj ustawowego kryterium wypadku. Najcz ciej przyczyn uniemo liwiaj c zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy rolniczej jest stan nietrze wo ci ubezpieczonego, zdarzenie nie ma zwi zku z wykonywaniem pracy rolniczej czy te dosz o do niego z powodu ra cego niedbalstwa. Z okre leniem ra cego niedbalstwa tak e wyst puj problemy definicyjne. Bazuje si tu na kryterium przeci tnej oceny zagro enia. Przyjmuje si, e osoba o przeci tnym stanie rozwoju osobowo ci uzna aby, i praca w danych warunkach mo e spowodowa uszczerbek na zdrowiu. Je eli mimo to decyduje si tak prac wykonywa lub kontynuowa, to oznacza, i dopuszcza si ra cego niedbalstwa. Wypadki przy pracy rolniczej W 2010 roku do KRUS zg oszono zdarze wypadkowych, jest to liczba o 638 mniejsza ni w 2009 roku. Nale y zaznaczy, e w tym okresie zmniejszy a si liczba ubezpieczonych o osób 1. Generalnie na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba wypadków przy pracy rolniczej zmniejsza si 1 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

3 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej 21 w uj ciu absolutnym. Jednak e w uj ciu wzgl dnym ma charakter sta y. Stosowne informacje zawiera tabela 1. W latach absolutna liczba wypadków przy pracy rolniczej zmniejszy a si o prawie Natomiast w przeliczeniu na 1000 osób ubezpieczonych ich liczba nie ulega zmniejszeniu. Tabela 1. Wypadki zg oszone do KRUS w latach Table 1. Reported accidents to the Agricultural Social Insurance Fund between Wyszczególnienie Liczba zg oszonych wypadków Liczba ubezpieczonych w KRUS (mln) Liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 osób ubezpieczonych 24,2 26,5 26,4 26,9 26,8 ród o: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa Source: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa Zmniejszenie si ogólnej liczby wypadków jest spowodowane zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw i prowadzonymi przez KRUS dzia aniami prewencyjnymi. Z produkcji rolnej wypadaj gospodarstwa ma e, które s najbardziej wypadkogenne. Gospodarstwa te posiadaj przestarza e wyposa enie w sprz t techniczny. Szczegó owe informacje o liczbie wypadków w 2010 roku w gospodarstwach rolnych wyró nionych wed ug powierzchni zawiera tabela 2. W 2010 roku na ogóln liczb wypadków w gospodarstwach rolnych ponad 50% tej liczby wydarzy o si w gospodarstwach do 10 ha u ytków rolnych. Warto zauwa y, e najbardziej wypadkogenny jest mieszany profil produkcji rolniczej. W 2010 roku w gospodarstwach o tym profilu wydarzy o si ponad 65% ogó u wypadków. Dok adne informacje na ten temat zawiera tabela 3. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

4 22 P. Litwiniuk, M. Podstawka Tabela 2. Wypadki przy pracy rolniczej w ró nych grupach obszarowych gospodarstw rolnych Table 2. Accidents in agricultural work of all sorts of groups of agricultural farms Zestawienie wielko ci powierzchni gospodarstw, w których odnotowano zg oszone wypadki Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych Lp. OR (województwo) Liczba wypadków ogó em 0,00-1,00 1,01-5,00 5,01-10,00 10,01-15,00 15,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 50,01-100,00 100,01-150,00 150,01-300,00 300,01-600,00 600,01-999,00 999,010 i wi cej Nie ustalono 1 Bia ysto k(podlaskie) Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) Cz stochowa ( l skie) Gda sk (pomorskie) Kielce( wi tokrzyskie) Koszalin (zachodniopomorskie) Kraków (ma opolskie) Lublin (lubelskie) ód ( ódzkie) Olsztyn (warmi sko-mazurskie) Opole(opolskie) Pozna (wielkopolskie) Rzeszów (podkarpackie) Warszawa (mazowieckie) Wroc aw (dolno l skie) Zielona Góra (lubuskie) Razem: Udzia procentowy 2,9 29,9 26,4 16,5 8,9 8,0 3,2 1,5 1,9 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 100,0 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

5 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej 23 Tabela 3. Zestawienie profili produkcji gospodarstw, w których odnotowano zg oszone wypadki Table 3. Combining the scope of production of households in which reported accidents were recorded Lp. OR Województwo ro linna zwierz ca Profil produkcji dzia y specjalne mieszana sadownicza pozosta e lub w których nie ustalono Liczba wypadków ogó em 1. Bia ystok (podlaskie) Bydgoszcz (kujawskopomorskie) Cz stochowa ( l skie) Gda sk (pomorskie) Kielce ( wi tokrzyskie) Koszalin (zachodniopomorskie) Kraków (ma opolskie) Lublin (lubelskie) ód ( ódzkie) Olsztyn (warmi sko mazurskie) 11. Opole (opolskie) Pozna (wielkopolskie) Rzeszów (podkarpackie) Warszawa (mazowieckie) Wroc aw (dolno l skie) 16. Zielona Góra (lubuskie) ,3 10,3 1,05 64,5 1,4 0,3 100 Interesuj ce s tak e informacje dotycz ce miejsc powstawania wypadków przy pracy rolniczej. Stosowne informacje zawiera tabela 4. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

6 24 P. Litwiniuk, M. Podstawka Tabela 4. Zestawienie liczbowe wypadków wed ug miejsca zdarzenia Table 4. Numerically combining accidents according to the place of the event Sprawy zako czone w okresie od do Symbol Miejsce zdarzenia Liczba wypadków Pomieszczenie produkcyjne (budynki gospodarcze i inwentarskie) Pomieszczenia nieprodukcyjne (budynki mieszkalne, letnie kuchnie, altany) Magazyny i sk adowiska (wiaty, gara owe, silosy i stodo y) Trasy komunikacyjne zewn trzne (poza gospodarstwem) Ci gi komunikacyjne w obr bie gospodarstwa Podwórze, obej cie rodki transportu Obiekty podziemne Wn trza zbiorników Obiekty energetyczne Zbiorniki wodne Lasy Pola, ki Teren budowy Pozosta e nie wymienione miejsca wypadku Razem liczba wypadków Najwi cej w 2010 roku wypadków przy pracy rolniczej zdarzy o si na podwórzu i w obej ciach. Tego rodzaju wypadki stanowi y prawie 45% ogó- u wypadków. Nast pnie ponad 30% ogó u wypadków mia o miejsce w pomieszczeniach produkcyjnych. Prawie 10% wypadków zdarzy o si na polach i kach. W pozosta ych miejscach zdarzenia zakwalifikowane do wypadków przy pracy rolniczej stanowi y niewielki odsetek. Okazuje si, e w 2010 roku prawie 70% ogó u wypadków przy pracy rolniczej wydarzy o si bez udzia u maszyn. Zestawienie liczbowe dotycz ce okoliczno ci powsta ych w 2010 r. wypadków przy pracy rolniczej przedstawia tabela 5. Tabela 5. Zestawienie wypadków bez udzia u i z udzia em rodzaju maszyn Table 5. Combining accidents without the participation, and with the participation of the type of machines Symbol Sprawy zako czone w okresie od r. do r. Rodzaj maszyn Liczba wypadków Bez udzia u maszyn Ci gniki rolnicze Siewniki do zbo a 93 Sadzarki do ziemniaków 51 Pilarki tarczowe 949 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

7 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Pilarki a cuchowe Maszyny i urz dzenia do przygotowywania pasz dla zwierz t Rozrzutniki obornika Rozsiewacze nawozów Kombajny zbo owe Kombajny i inne maszyny do zbioru okopowych Maszyny i urz dzenia uprawowe Opryskiwacze Przyczepy transportowe i wozy konne Maszyny do zbioru siana, s omy i zielonek Urz dzenia i przeno niki magazynowe Elektronarz dzia r czne Inne maszyny i urz dzenia Razem liczba wypadków Interesuj ce jest zestawienie wypadków wed ug rodzaju przyczyn, stosowne dane zawiera tabela 6. Tabela 6. Zestawienie wypadków wed ug grup zdarze Table 6. Combining accidents according to groups of events Symbol Sprawy zako czone w okresie od r. do r. Liczba wypadków Grupa zdarze W tym Razem miertelne Upadek osób Upadek przedmiotów Zetkni cie si z ostrymi narz dziami r cznymi i innymi ostrymi przedmiotami Uderzenia i przygniecenia przez mat. i przedm transportowane mechanicznie lub r cznie Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez rodek transportu w ruchu Pochwycenie i uderzenie przez cz ci ruchome maszyn i urz dze Uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierz ta Po ar, wybuch, dzia anie si przyrody Dzia anie skrajnych temperatur Dzia anie materia ów szkodliwych 54 4 Nag e zachorowania Inne zdarzenia Razem liczba wypadków Okazuje si, e ponad 60% ogó u wypadków wynika z niew a ciwej organizacji pracy. Chodzi tu g ównie o niew a ciw organizacj samego stanowiska pracy. Konkretnie chodzi tu o z y stan nawierzchni w pomieszczeniach, brak odpowiedniej ilo ci przej, niew a ciwe rozmieszczenie przed- ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

8 26 P. Litwiniuk, M. Podstawka miotów, nieprawid owe wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin itp. Pozosta e przyczyny wypadków, takie jak niew a ciwy stan maszyn, urz dze oraz nieprawid owe post powanie rolnika stanowi odpowiednio po prawie 9% i ponad 19%. Niewielki odsetek, ok. 1% wypadków przy pracy rolniczej, spowodowany by stanem psychicznym ubezpieczonego. Ubezpieczenia wypadków przy pracy rolniczej Z tytu u wypadków przy pracy rolniczej ubezpieczonym przys uguje jednorazowe odszkodowanie. Aby je otrzyma, nale y spe ni nast puj ce kumulatywnie warunki: zdarzenie jest uznane za wypadek przy pracy rolniczej, w wyniku wypadku ubezpieczony dozna sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu b d poniós mier. W 2010 roku z o ono wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytu u sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu b d mierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym rolników uznano zdarzenia. W ród podj tych decyzji by o: przyznaj cych jednorazowe odszkodowanie (62,3%), 9762 odmawiaj cych przyznania jednorazowego odszkodowania (36%), 473 umorzenia (1,7%). G ówn przyczyn odmów wyp aty jednorazowego odszkodowania, stanowi c 55,4%, by brak sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu. Nast pnie 25,7% odmów wynika o z nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. 13,8% odmów spowodowane by o niedope nieniem obowi zków przez ubezpieczonych. Pozosta e przyczyny niewyp acenia tego wiadczenia wynikaj z ra cego niedbalstwa (2,6%), ze spowodowania zdarzenia umy lnie (0,1%), z przyczynienia si ubezpieczonego b d cego w stanie nietrze wo ci do powstania wypadku (1,4%) i innych okoliczno ci. Analizuj c wypadki przy pracy rolniczej warto dokona oceny zmian wska nika wypadkowo ci. Wska nik ten przedstawia liczb wypadków zako czonych wyp at jednorazowych odszkodowa na 1000 ubezpieczonych. W 2006 roku na 1000 ubezpieczonych przypada o 12,9 takich wypadków. Natomiast w 2010 roku liczba ta wynosi a 10,9. Wida, e wyra nie zmniejszy a si. Nat enie wypadków na 1000 ubezpieczonych jest silnie zró nicowane przestrzennie. Wynika to ze specyfiki przestrzennej polskiego rolnictwa, która g ównie powodowana jest zró nicowaniem stanu struktury agrarnej. Ta z kolei powoduje zró nicowanie w technologii produkcji, w sytuacji ekonomicznej gospodarstw, w kulturze rolnej. Przestrzenne zró nicowanie wska ników wypadkowo ci przedstawia tabela 7. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

9 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej 27 Tabela 7. Przestrzenne zró nicowanie wska nika wypadkowo ci w latach Table 7. Spatially diversifying the rate of accidents between Lp. Województwo dolno l skie (OR Wroc aw) 11,1 8,2 8,7 11,0 10,1-0,9 2. kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 16,8 15,1 13,3 13,8 13,6-0,2 3. lubelskie (OR Lublin) 16,1 15,0 15,0 13,1 12,2-0,9 4. lubuskie (OR Zielona Góra) 15,3 11,2 9,2 11,1 9,6-1,58 5. ódzkie (OR ód ) 14,2 11,8 11,5 10,7 11,3 06 6, ma opolskie (OR Kraków) 9,3 9,2 9,0 8,1 8,3 0,2 7. mazowieckie (OR Warszawa) 10,6 9,9 9,4 9,8 9,7-0,1 8. opolskie (OR Opole) 7,6 6,9 7,5 6,6 6,3-0,3 9, podkarpackie (OR Rzeszów) 12,3 11,5 11,3 11,3 11,8 0,5 10. podlaskie (OR Bia ystok) 15,9 12,9 13,8 14,2 13,6-0,6 11. pomorskie (OR Gda sk) 14,4 12,6 10,6 12,4 11,2-1,2 12. l skie (OR Cz stochowa) 8,9 8,4 9,2 8,4 7,8-0,6 13. wi tokrzyskie (OR Kielce) 11,4 11,4 10,0 11,0 10,4-0,6 14. warmi sko-mazurskie (OR Olsztyn) 20,2 16,7 15,9 14,8 14,8-0,2 15. wielkopolskie (OR Pozna ) 12,7 12,5 12,0 12,5 12,4-0,1 16. zachodniopomorskie (OR Koszalin) 9,1 7,9 9, ,3-1,6 Ogó em: 12,9 11,6 11,3 11,2 10,99-0,3 Najbardziej wypadkogenne s województwa: warmi sko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, wielkopolskie. Natomiast najmniej uznanych wypadków w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych wyst puje w województwach opolskim, zachodniopomorskim, l skim, ma opolskim. Najwi cej wypadków odnotowuje si w ród m czyzn (68,9%). Najcz ciej poszkodowane s osoby w wieku lat (23,0%). Istotne jest tak e ocena struktury wielko ci uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadków przy pracy rolniczej. Stosowne informacje przedstawia tabela 8. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

10 28 P. Litwiniuk, M. Podstawka Tabela 8. Struktura wielko ci uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonych rolników w latach Table 8. Structure of the amount of damage to the health of protected farmers between Uszczerbek Lata na zdrowiu w% do 5 64,1 64,0 63,2 62,9 63, ,3 24,0 24,4 25,0 24,4 11 do 30 9,7 10,3 10,6 10,4 10,4 31 do 60 1,1 1,,0 1,1 0,9 1,0 pow. 60 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 Z przedstawionej w tabeli 8 informacji wynika, e najliczniejsz grup wypadków stanowi c ok 64% s te, w ród których nast pi ma y uszczerbek na zdrowiu, wynosz cy do 5%. Nast pn grup wynosz c ok. 24% stanowi wypadki, w ród których ubezpieczeni doznali od 6 do 10% uszczerbku na zdrowiu. Generalnie s to wypadki lekkie, które cznie stanowi ok 88% ogó u wypadków. Wypadki ci kie, które spowodowa y uszczerbek znaczny na zdrowiu, wynosz cy powy ej 60%, stanowi ma liczb. Ich udzia w ogólnej liczbie wypadków wynosi, w badanych latach, zaledwie 0,7%. Wa ne z punktu widzenia dzia a prewencyjnych KRUS jest ocena struktury wielko ci uszczerbku na zdrowiu w poszczególnych grupach wypadkowych. Odpowiednie dane zawiera tabela 9. Tabela 9. Struktura wielko ci uszczerbku na zdrowiu w grupach wypadkowych Table 9. Structure of the amount of damage to the health of groups of resultants Grupa wypadkowa Udzia % uszczerbku w grupie wypadkowej do 5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-60% powy ej 60% Liczba poszkodowanych z ustalon niezdolno- ci do samodzielnej egzystencji 02 upadek osób 58,9 29,2 10,1 1,2 0,4 0, upadek przedmiotów 76,5 14,6 6,1 1,1 0,9 0,S 3 04 zetkniecie si z ostrymi narz dziami r cznymi i innymi 80,9 13,6 4,1 0,9 0,5 0,0 0 ostrymi przedmiotami 05 uderzenie, przygniecenie przez materia y i przedmioty transportowane mechanicznie lub r cznie 78,1 14,0 6,3 0,7 1,0 0,0 0 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

11 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez rodek 41,4 25,2 11,2 7,1 3,6 11,5 6 transportu w ruchu 07 pochwycenie i uderzenie przez cz ci ruchome maszyn 64,0 20,5 9,8 3,0 2,0 0,7 8 i urz dze 08 uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierz ta 70,1 22,8 5,6 0,9 0,4 0, po ar, wybuch, dzia anie sil przyrody 49, ,6 6,1 10,5 2, dzia anie skrajnych temperatur 70, ,1 0,9 1,7 1, dzia anie materia ów szkodliwych 44,4 22,2 0,0 0,0 5,6 27, nag e zachorowania 44,9 30,6 8,8 4,1 2,0 9, inne zdarzenia 66,6 18,4 7,3 3,4 3,1 1,2 1 Ogó em 63,5 24,4 8,7 1,7 1 0,7 32 Z przedstawionych w tabeli 9 informacji wynika, e najbardziej ci kie wypadki wyst puj podczas dzia ania materia ów szkodliwych. W 2010 roku takich wypadków by o prawie 28%, w ród których powsta y uszczerbki na zdrowiu rolników przekraczaj ce 60%. Drug bardzo liczn grup stanowi wypadki spowodowane przejechaniem, uderzeniem, pochwyceniem przez rodek transportu. W 2010 roku takich wypadków by o ponad 11%, w ród których rolnicy doznali ponad 60% uszczerbku na zdrowiu. Znaczny udzia stanowi wypadki spowodowane po arem, wybuchem, dzia aniem si przyrody, które powoduj powa ny uszczerbek na zdrowiu. W 2010 roku takich wypadków by o 10,5%, w ród których rolnicy doznali od 31 do 60% uszczerbku na zdrowiu. Niestety pewna cz wypadków przy pracy rolniczej powoduje mier ubezpieczonych. Wówczas wyp acane jest rodzinie jednorazowe odszkodowanie w wysoko ci 100% uszczerbku na zdrowiu. W 2010 roku takich wypadków ko cz cych si mierci by o 89. Warto podkre- li, i w 2006 roku by o takich zdarze wi cej, bo ich liczba wynosi a 123. Wnioski 1. Uwarunkowania legislacyjne z zakresu wypadków przy pracy rolniczej s bardzo skomplikowane i rzutuj na uznanie danego zdarzenia za wypadek lub nie. Najcz ciej niezakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku wynika, e nie mia o ono zwi zku z prac rolnicz. W zasadzie ubezpieczony rolnik prawie wszystkie dzia ania podporz dkowuje swojej pracy w gospodarstwie rolnym. Zatem ten rodzaj uwarunkowa móg by zosta potraktowany bardziej liberalnie. 2. Wi kszo wypadków przy pracy rolniczej to wypadki lekkie, powoduj ce nik y uszczerbek na zdrowiu. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

12 30 P. Litwiniuk, M. Podstawka 3. Najwi cej wypadków w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych wyst puje w rejonach Polski wschodniej i pó nocnej, gdzie obserwuje si ni szy poziom kultury rolnej. 4. Przyczyn wi kszo ci wypadków przy pracy rolniczej jest ba agan zwi zany z organizacj stanowisk pracy. Wypadków z udzia em maszyn i sprz tu rolniczego jest relatywnie ma o. 5. Prewencyjne dzia ania KRUS sprawiaj, i wypadkowo w rolnictwie zmniejsza si. Bibliografia Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 Sporządzono według danych na dzień 30 września 2009 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Marian Podstawka Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo