Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Insuring accidents during the agricultural work

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Insuring accidents during the agricultural work"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Przemys aw Litwiniuk Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA prof. dr hab. Marian Podstawka Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Insuring accidents during the agricultural work Streszczenie: Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Pocz wszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzy skie. W ramach tego ubezpieczenia ochron ubezpieczeniow obj te s wypadki przy pracy rolniczej oraz choroby zawodowe osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia spo ecznego rolników. W artykule podj to prób oceny wyst powania wypadków przy pracy rolniczej. Abstract: Issues of accidents in agricultural work contains a lot of interpretative problems. Starting from 1 January 1999 the Agricultural Social Insurance Fund is carrying out insurances against accidents motherhood, and sickness. As part of this, accidents at work are provided with insurance protection as well as agricultural and industrial diseases of people insured with in the system of the national retirement insurance of farmers. In the article an attempt at the evaluation of the appeariance of accidents in agricultural work has been taken. Wst p Ubezpieczenie wypadków i chorób zawodowych rolników reguluj przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spo ecznym rolników. Pocz wszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzy skie. W ramach tego ubezpieczenia ochron ubezpieczeniow obj te s wypadki przy pracy rolniczej oraz choroby zawodowe osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia spo ecznego rolników. Warto podkre li, e ten rodzaj spo ecznego ubezpieczenia rolników funkcjonuje na zasadach samofinansowania. Ubezpieczeni wnosz sk adki na rzecz Funduszu Sk adkowego, ze rodków którego pokrywane s wiadczenia. Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Chodzi tu o definicj wypadku przy pracy rolniczej oraz odniesienie jej do praktycznych zdarze. Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu spo ecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uznaje si nag e zdarzenie wywo ane przyczyn zewn trzn, które wyst pi o:

2 20 P. Litwiniuk, M. Podstawka na terenie gospodarstwa rolnego, na terenie gospodarstwa domowego, w drodze z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego lub w drodze powrotnej, w miejscach, do których uda si ubezpieczony w zwi zku z wykonywaniem zwyk ych czynno ci zwi zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w drodze do tych miejsc lub w drodze powrotnej. Przepisy dotycz ce ubezpieczenia spo ecznego rolników traktuj zdarzenie jako wypadek przy pracy rolniczej i obejmuj go ochron ubezpieczeniow, je eli wyst puj cznie nast puj ce przes anki: zdarzenie spowodowane jest czynnikiem zewn trznym, zdarzenie ma zwi zek z wykonywaniem pracy rolniczej, wyst puje nag o zdarzenia, zdarzenie wyst pi o w ci le okre lonych, wymienionych wcze niej miejscach, ubezpieczony dozna sta ego lub d ugotrwa ego ubytku na zdrowiu. Przy czym za spe nienie warunku nag o ci uwa a si tak e kilkugodzinne dzia anie promieni s onecznych, rodków ochrony ro lin, nawozów, mrozu itp. Wa ne jest tak e, aby ubezpieczony w chwili zdarzenia nie by pod wp ywem alkoholu i rodków odurzaj cych. Dane zdarzenie nie b dzie uznane za wypadek przy pracy rolniczej, je eli do niego dosz o na skutek ra cego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego. Prawna charakterystyka wypadku przy pracy rolniczej jest bardzo pojemna. Jednak e wyst puje do du a grupa zdarze, które nie spe niaj ustawowego kryterium wypadku. Najcz ciej przyczyn uniemo liwiaj c zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy rolniczej jest stan nietrze wo ci ubezpieczonego, zdarzenie nie ma zwi zku z wykonywaniem pracy rolniczej czy te dosz o do niego z powodu ra cego niedbalstwa. Z okre leniem ra cego niedbalstwa tak e wyst puj problemy definicyjne. Bazuje si tu na kryterium przeci tnej oceny zagro enia. Przyjmuje si, e osoba o przeci tnym stanie rozwoju osobowo ci uzna aby, i praca w danych warunkach mo e spowodowa uszczerbek na zdrowiu. Je eli mimo to decyduje si tak prac wykonywa lub kontynuowa, to oznacza, i dopuszcza si ra cego niedbalstwa. Wypadki przy pracy rolniczej W 2010 roku do KRUS zg oszono zdarze wypadkowych, jest to liczba o 638 mniejsza ni w 2009 roku. Nale y zaznaczy, e w tym okresie zmniejszy a si liczba ubezpieczonych o osób 1. Generalnie na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba wypadków przy pracy rolniczej zmniejsza si 1 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

3 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej 21 w uj ciu absolutnym. Jednak e w uj ciu wzgl dnym ma charakter sta y. Stosowne informacje zawiera tabela 1. W latach absolutna liczba wypadków przy pracy rolniczej zmniejszy a si o prawie Natomiast w przeliczeniu na 1000 osób ubezpieczonych ich liczba nie ulega zmniejszeniu. Tabela 1. Wypadki zg oszone do KRUS w latach Table 1. Reported accidents to the Agricultural Social Insurance Fund between Wyszczególnienie Liczba zg oszonych wypadków Liczba ubezpieczonych w KRUS (mln) Liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 osób ubezpieczonych 24,2 26,5 26,4 26,9 26,8 ród o: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa Source: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa Zmniejszenie si ogólnej liczby wypadków jest spowodowane zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw i prowadzonymi przez KRUS dzia aniami prewencyjnymi. Z produkcji rolnej wypadaj gospodarstwa ma e, które s najbardziej wypadkogenne. Gospodarstwa te posiadaj przestarza e wyposa enie w sprz t techniczny. Szczegó owe informacje o liczbie wypadków w 2010 roku w gospodarstwach rolnych wyró nionych wed ug powierzchni zawiera tabela 2. W 2010 roku na ogóln liczb wypadków w gospodarstwach rolnych ponad 50% tej liczby wydarzy o si w gospodarstwach do 10 ha u ytków rolnych. Warto zauwa y, e najbardziej wypadkogenny jest mieszany profil produkcji rolniczej. W 2010 roku w gospodarstwach o tym profilu wydarzy o si ponad 65% ogó u wypadków. Dok adne informacje na ten temat zawiera tabela 3. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

4 22 P. Litwiniuk, M. Podstawka Tabela 2. Wypadki przy pracy rolniczej w ró nych grupach obszarowych gospodarstw rolnych Table 2. Accidents in agricultural work of all sorts of groups of agricultural farms Zestawienie wielko ci powierzchni gospodarstw, w których odnotowano zg oszone wypadki Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych Lp. OR (województwo) Liczba wypadków ogó em 0,00-1,00 1,01-5,00 5,01-10,00 10,01-15,00 15,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 50,01-100,00 100,01-150,00 150,01-300,00 300,01-600,00 600,01-999,00 999,010 i wi cej Nie ustalono 1 Bia ysto k(podlaskie) Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) Cz stochowa ( l skie) Gda sk (pomorskie) Kielce( wi tokrzyskie) Koszalin (zachodniopomorskie) Kraków (ma opolskie) Lublin (lubelskie) ód ( ódzkie) Olsztyn (warmi sko-mazurskie) Opole(opolskie) Pozna (wielkopolskie) Rzeszów (podkarpackie) Warszawa (mazowieckie) Wroc aw (dolno l skie) Zielona Góra (lubuskie) Razem: Udzia procentowy 2,9 29,9 26,4 16,5 8,9 8,0 3,2 1,5 1,9 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 100,0 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

5 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej 23 Tabela 3. Zestawienie profili produkcji gospodarstw, w których odnotowano zg oszone wypadki Table 3. Combining the scope of production of households in which reported accidents were recorded Lp. OR Województwo ro linna zwierz ca Profil produkcji dzia y specjalne mieszana sadownicza pozosta e lub w których nie ustalono Liczba wypadków ogó em 1. Bia ystok (podlaskie) Bydgoszcz (kujawskopomorskie) Cz stochowa ( l skie) Gda sk (pomorskie) Kielce ( wi tokrzyskie) Koszalin (zachodniopomorskie) Kraków (ma opolskie) Lublin (lubelskie) ód ( ódzkie) Olsztyn (warmi sko mazurskie) 11. Opole (opolskie) Pozna (wielkopolskie) Rzeszów (podkarpackie) Warszawa (mazowieckie) Wroc aw (dolno l skie) 16. Zielona Góra (lubuskie) ,3 10,3 1,05 64,5 1,4 0,3 100 Interesuj ce s tak e informacje dotycz ce miejsc powstawania wypadków przy pracy rolniczej. Stosowne informacje zawiera tabela 4. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

6 24 P. Litwiniuk, M. Podstawka Tabela 4. Zestawienie liczbowe wypadków wed ug miejsca zdarzenia Table 4. Numerically combining accidents according to the place of the event Sprawy zako czone w okresie od do Symbol Miejsce zdarzenia Liczba wypadków Pomieszczenie produkcyjne (budynki gospodarcze i inwentarskie) Pomieszczenia nieprodukcyjne (budynki mieszkalne, letnie kuchnie, altany) Magazyny i sk adowiska (wiaty, gara owe, silosy i stodo y) Trasy komunikacyjne zewn trzne (poza gospodarstwem) Ci gi komunikacyjne w obr bie gospodarstwa Podwórze, obej cie rodki transportu Obiekty podziemne Wn trza zbiorników Obiekty energetyczne Zbiorniki wodne Lasy Pola, ki Teren budowy Pozosta e nie wymienione miejsca wypadku Razem liczba wypadków Najwi cej w 2010 roku wypadków przy pracy rolniczej zdarzy o si na podwórzu i w obej ciach. Tego rodzaju wypadki stanowi y prawie 45% ogó- u wypadków. Nast pnie ponad 30% ogó u wypadków mia o miejsce w pomieszczeniach produkcyjnych. Prawie 10% wypadków zdarzy o si na polach i kach. W pozosta ych miejscach zdarzenia zakwalifikowane do wypadków przy pracy rolniczej stanowi y niewielki odsetek. Okazuje si, e w 2010 roku prawie 70% ogó u wypadków przy pracy rolniczej wydarzy o si bez udzia u maszyn. Zestawienie liczbowe dotycz ce okoliczno ci powsta ych w 2010 r. wypadków przy pracy rolniczej przedstawia tabela 5. Tabela 5. Zestawienie wypadków bez udzia u i z udzia em rodzaju maszyn Table 5. Combining accidents without the participation, and with the participation of the type of machines Symbol Sprawy zako czone w okresie od r. do r. Rodzaj maszyn Liczba wypadków Bez udzia u maszyn Ci gniki rolnicze Siewniki do zbo a 93 Sadzarki do ziemniaków 51 Pilarki tarczowe 949 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

7 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej Pilarki a cuchowe Maszyny i urz dzenia do przygotowywania pasz dla zwierz t Rozrzutniki obornika Rozsiewacze nawozów Kombajny zbo owe Kombajny i inne maszyny do zbioru okopowych Maszyny i urz dzenia uprawowe Opryskiwacze Przyczepy transportowe i wozy konne Maszyny do zbioru siana, s omy i zielonek Urz dzenia i przeno niki magazynowe Elektronarz dzia r czne Inne maszyny i urz dzenia Razem liczba wypadków Interesuj ce jest zestawienie wypadków wed ug rodzaju przyczyn, stosowne dane zawiera tabela 6. Tabela 6. Zestawienie wypadków wed ug grup zdarze Table 6. Combining accidents according to groups of events Symbol Sprawy zako czone w okresie od r. do r. Liczba wypadków Grupa zdarze W tym Razem miertelne Upadek osób Upadek przedmiotów Zetkni cie si z ostrymi narz dziami r cznymi i innymi ostrymi przedmiotami Uderzenia i przygniecenia przez mat. i przedm transportowane mechanicznie lub r cznie Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez rodek transportu w ruchu Pochwycenie i uderzenie przez cz ci ruchome maszyn i urz dze Uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierz ta Po ar, wybuch, dzia anie si przyrody Dzia anie skrajnych temperatur Dzia anie materia ów szkodliwych 54 4 Nag e zachorowania Inne zdarzenia Razem liczba wypadków Okazuje si, e ponad 60% ogó u wypadków wynika z niew a ciwej organizacji pracy. Chodzi tu g ównie o niew a ciw organizacj samego stanowiska pracy. Konkretnie chodzi tu o z y stan nawierzchni w pomieszczeniach, brak odpowiedniej ilo ci przej, niew a ciwe rozmieszczenie przed- ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

8 26 P. Litwiniuk, M. Podstawka miotów, nieprawid owe wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin itp. Pozosta e przyczyny wypadków, takie jak niew a ciwy stan maszyn, urz dze oraz nieprawid owe post powanie rolnika stanowi odpowiednio po prawie 9% i ponad 19%. Niewielki odsetek, ok. 1% wypadków przy pracy rolniczej, spowodowany by stanem psychicznym ubezpieczonego. Ubezpieczenia wypadków przy pracy rolniczej Z tytu u wypadków przy pracy rolniczej ubezpieczonym przys uguje jednorazowe odszkodowanie. Aby je otrzyma, nale y spe ni nast puj ce kumulatywnie warunki: zdarzenie jest uznane za wypadek przy pracy rolniczej, w wyniku wypadku ubezpieczony dozna sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu b d poniós mier. W 2010 roku z o ono wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytu u sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu b d mierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym rolników uznano zdarzenia. W ród podj tych decyzji by o: przyznaj cych jednorazowe odszkodowanie (62,3%), 9762 odmawiaj cych przyznania jednorazowego odszkodowania (36%), 473 umorzenia (1,7%). G ówn przyczyn odmów wyp aty jednorazowego odszkodowania, stanowi c 55,4%, by brak sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu. Nast pnie 25,7% odmów wynika o z nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. 13,8% odmów spowodowane by o niedope nieniem obowi zków przez ubezpieczonych. Pozosta e przyczyny niewyp acenia tego wiadczenia wynikaj z ra cego niedbalstwa (2,6%), ze spowodowania zdarzenia umy lnie (0,1%), z przyczynienia si ubezpieczonego b d cego w stanie nietrze wo ci do powstania wypadku (1,4%) i innych okoliczno ci. Analizuj c wypadki przy pracy rolniczej warto dokona oceny zmian wska nika wypadkowo ci. Wska nik ten przedstawia liczb wypadków zako czonych wyp at jednorazowych odszkodowa na 1000 ubezpieczonych. W 2006 roku na 1000 ubezpieczonych przypada o 12,9 takich wypadków. Natomiast w 2010 roku liczba ta wynosi a 10,9. Wida, e wyra nie zmniejszy a si. Nat enie wypadków na 1000 ubezpieczonych jest silnie zró nicowane przestrzennie. Wynika to ze specyfiki przestrzennej polskiego rolnictwa, która g ównie powodowana jest zró nicowaniem stanu struktury agrarnej. Ta z kolei powoduje zró nicowanie w technologii produkcji, w sytuacji ekonomicznej gospodarstw, w kulturze rolnej. Przestrzenne zró nicowanie wska ników wypadkowo ci przedstawia tabela 7. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

9 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej 27 Tabela 7. Przestrzenne zró nicowanie wska nika wypadkowo ci w latach Table 7. Spatially diversifying the rate of accidents between Lp. Województwo dolno l skie (OR Wroc aw) 11,1 8,2 8,7 11,0 10,1-0,9 2. kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 16,8 15,1 13,3 13,8 13,6-0,2 3. lubelskie (OR Lublin) 16,1 15,0 15,0 13,1 12,2-0,9 4. lubuskie (OR Zielona Góra) 15,3 11,2 9,2 11,1 9,6-1,58 5. ódzkie (OR ód ) 14,2 11,8 11,5 10,7 11,3 06 6, ma opolskie (OR Kraków) 9,3 9,2 9,0 8,1 8,3 0,2 7. mazowieckie (OR Warszawa) 10,6 9,9 9,4 9,8 9,7-0,1 8. opolskie (OR Opole) 7,6 6,9 7,5 6,6 6,3-0,3 9, podkarpackie (OR Rzeszów) 12,3 11,5 11,3 11,3 11,8 0,5 10. podlaskie (OR Bia ystok) 15,9 12,9 13,8 14,2 13,6-0,6 11. pomorskie (OR Gda sk) 14,4 12,6 10,6 12,4 11,2-1,2 12. l skie (OR Cz stochowa) 8,9 8,4 9,2 8,4 7,8-0,6 13. wi tokrzyskie (OR Kielce) 11,4 11,4 10,0 11,0 10,4-0,6 14. warmi sko-mazurskie (OR Olsztyn) 20,2 16,7 15,9 14,8 14,8-0,2 15. wielkopolskie (OR Pozna ) 12,7 12,5 12,0 12,5 12,4-0,1 16. zachodniopomorskie (OR Koszalin) 9,1 7,9 9, ,3-1,6 Ogó em: 12,9 11,6 11,3 11,2 10,99-0,3 Najbardziej wypadkogenne s województwa: warmi sko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, wielkopolskie. Natomiast najmniej uznanych wypadków w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych wyst puje w województwach opolskim, zachodniopomorskim, l skim, ma opolskim. Najwi cej wypadków odnotowuje si w ród m czyzn (68,9%). Najcz ciej poszkodowane s osoby w wieku lat (23,0%). Istotne jest tak e ocena struktury wielko ci uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadków przy pracy rolniczej. Stosowne informacje przedstawia tabela 8. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

10 28 P. Litwiniuk, M. Podstawka Tabela 8. Struktura wielko ci uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonych rolników w latach Table 8. Structure of the amount of damage to the health of protected farmers between Uszczerbek Lata na zdrowiu w% do 5 64,1 64,0 63,2 62,9 63, ,3 24,0 24,4 25,0 24,4 11 do 30 9,7 10,3 10,6 10,4 10,4 31 do 60 1,1 1,,0 1,1 0,9 1,0 pow. 60 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 Z przedstawionej w tabeli 8 informacji wynika, e najliczniejsz grup wypadków stanowi c ok 64% s te, w ród których nast pi ma y uszczerbek na zdrowiu, wynosz cy do 5%. Nast pn grup wynosz c ok. 24% stanowi wypadki, w ród których ubezpieczeni doznali od 6 do 10% uszczerbku na zdrowiu. Generalnie s to wypadki lekkie, które cznie stanowi ok 88% ogó u wypadków. Wypadki ci kie, które spowodowa y uszczerbek znaczny na zdrowiu, wynosz cy powy ej 60%, stanowi ma liczb. Ich udzia w ogólnej liczbie wypadków wynosi, w badanych latach, zaledwie 0,7%. Wa ne z punktu widzenia dzia a prewencyjnych KRUS jest ocena struktury wielko ci uszczerbku na zdrowiu w poszczególnych grupach wypadkowych. Odpowiednie dane zawiera tabela 9. Tabela 9. Struktura wielko ci uszczerbku na zdrowiu w grupach wypadkowych Table 9. Structure of the amount of damage to the health of groups of resultants Grupa wypadkowa Udzia % uszczerbku w grupie wypadkowej do 5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-60% powy ej 60% Liczba poszkodowanych z ustalon niezdolno- ci do samodzielnej egzystencji 02 upadek osób 58,9 29,2 10,1 1,2 0,4 0, upadek przedmiotów 76,5 14,6 6,1 1,1 0,9 0,S 3 04 zetkniecie si z ostrymi narz dziami r cznymi i innymi 80,9 13,6 4,1 0,9 0,5 0,0 0 ostrymi przedmiotami 05 uderzenie, przygniecenie przez materia y i przedmioty transportowane mechanicznie lub r cznie 78,1 14,0 6,3 0,7 1,0 0,0 0 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

11 Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez rodek 41,4 25,2 11,2 7,1 3,6 11,5 6 transportu w ruchu 07 pochwycenie i uderzenie przez cz ci ruchome maszyn 64,0 20,5 9,8 3,0 2,0 0,7 8 i urz dze 08 uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierz ta 70,1 22,8 5,6 0,9 0,4 0, po ar, wybuch, dzia anie sil przyrody 49, ,6 6,1 10,5 2, dzia anie skrajnych temperatur 70, ,1 0,9 1,7 1, dzia anie materia ów szkodliwych 44,4 22,2 0,0 0,0 5,6 27, nag e zachorowania 44,9 30,6 8,8 4,1 2,0 9, inne zdarzenia 66,6 18,4 7,3 3,4 3,1 1,2 1 Ogó em 63,5 24,4 8,7 1,7 1 0,7 32 Z przedstawionych w tabeli 9 informacji wynika, e najbardziej ci kie wypadki wyst puj podczas dzia ania materia ów szkodliwych. W 2010 roku takich wypadków by o prawie 28%, w ród których powsta y uszczerbki na zdrowiu rolników przekraczaj ce 60%. Drug bardzo liczn grup stanowi wypadki spowodowane przejechaniem, uderzeniem, pochwyceniem przez rodek transportu. W 2010 roku takich wypadków by o ponad 11%, w ród których rolnicy doznali ponad 60% uszczerbku na zdrowiu. Znaczny udzia stanowi wypadki spowodowane po arem, wybuchem, dzia aniem si przyrody, które powoduj powa ny uszczerbek na zdrowiu. W 2010 roku takich wypadków by o 10,5%, w ród których rolnicy doznali od 31 do 60% uszczerbku na zdrowiu. Niestety pewna cz wypadków przy pracy rolniczej powoduje mier ubezpieczonych. Wówczas wyp acane jest rodzinie jednorazowe odszkodowanie w wysoko ci 100% uszczerbku na zdrowiu. W 2010 roku takich wypadków ko cz cych si mierci by o 89. Warto podkre- li, i w 2006 roku by o takich zdarze wi cej, bo ich liczba wynosi a 123. Wnioski 1. Uwarunkowania legislacyjne z zakresu wypadków przy pracy rolniczej s bardzo skomplikowane i rzutuj na uznanie danego zdarzenia za wypadek lub nie. Najcz ciej niezakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku wynika, e nie mia o ono zwi zku z prac rolnicz. W zasadzie ubezpieczony rolnik prawie wszystkie dzia ania podporz dkowuje swojej pracy w gospodarstwie rolnym. Zatem ten rodzaj uwarunkowa móg by zosta potraktowany bardziej liberalnie. 2. Wi kszo wypadków przy pracy rolniczej to wypadki lekkie, powoduj ce nik y uszczerbek na zdrowiu. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

12 30 P. Litwiniuk, M. Podstawka 3. Najwi cej wypadków w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych wyst puje w rejonach Polski wschodniej i pó nocnej, gdzie obserwuje si ni szy poziom kultury rolnej. 4. Przyczyn wi kszo ci wypadków przy pracy rolniczej jest ba agan zwi zany z organizacj stanowisk pracy. Wypadków z udzia em maszyn i sprz tu rolniczego jest relatywnie ma o. 5. Prewencyjne dzia ania KRUS sprawiaj, i wypadkowo w rolnictwie zmniejsza si. Bibliografia Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia ania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Maciej Doma ski Zezwolenie na zawarcie ma stwa osobie dotkni tej chorob psychiczn lub niedorozwojem umys owym Raport z badania Warszawa 2010 Spis tre ci I. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych SZKO A G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki LEASING JAKO ZEWN TRZNE RÓD O FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW TRANSPORTOWYCH 1 Tomasz Rokicki, dr in. Katedra

Bardziej szczegółowo