U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b."

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania i wypłaty wiadczenia odszkodowawczego przysługuj cego w razie wypadku pozostaj cego w zwi zku z pełnieniem słu by, zwanego dalej wypadkiem, lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, zwanej dalej chorob, zasady i tryb ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadku oraz ustalania zwi zku choroby ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by. Art. 2. wiadczenie odszkodowawcze przysługuje: 1) funkcjonariuszowi Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej funkcjonariuszem, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby; 2) uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza, który zmarł wskutek wypadku albo choroby. Art Za wypadek uwa a si nagłe zdarzenie wywołane przyczyn zewn trzn, powoduj ce uraz lub mier, które nast piło podczas: 1) wykonywania lub w zwi zku z wykonywaniem obowi zków słu bowych albo polece przeło onych; 2) wykonywania lub w zwi zku z wykonywaniem czynno ci w interesie słu by, nawet bez polecenia przeło onych; 3) uczestniczenia lub w zwi zku z uczestniczeniem w obowi zkowych zaj ciach zwi zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawno ci fizycznej funkcjonariuszy;

3 2 4) wykonywania lub w zwi zku z wykonywaniem funkcji lub zada zleconych przez działaj cy w słu bie zwi zek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne; 5) ratowania lub w zwi zku z ratowaniem ludzi z gro cego niebezpiecze stwa lub ratowaniem mienia Skarbu Pa stwa przed zniszczeniem lub zagarni ciem; 6) udzielania lub w zwi zku z udzielaniem przedstawicielowi organu pa stwowego pomocy przy spełnianiu przez niego czynno ci urz dowych. 2. Przez uraz nale y rozumie uszkodzenie tkanek ciała lub narz dów wskutek działania czynnika zewn trznego. Art Za chorob uznaje si chorob spowodowan działaniem czynników szkodliwych wyst puj cych w rodowisku słu by albo chorob, która została wymieniona w wykazie chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by. 2. Za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku albo choroby, zwany dalej uszczerbkiem na zdrowiu, uznaje si : 1) stały uszczerbek na zdrowiu, przez który nale y rozumie takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawno ci organizmu, które powoduje upo ledzenie czynno ci organizmu nierokuj ce poprawy, albo 2) długotrwały uszczerbek na zdrowiu, przez który nale y rozumie takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawno ci organizmu, które powoduje upo ledzenie czynno ci organizmu na okres przekraczaj cy 6 miesi cy, jednak rokuje popraw. 3. Stopie uszczerbku na zdrowiu ustala si w procentach, przy czym suma procentów uszczerbków ustalonych dla poszczególnych uszkodze nie mo e przekracza 100%. Art. 5. Ilekro w ustawie jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, nale y przez to rozumie kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił słu b w chwili wypadku lub ustalenia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby. Art. 6. W sprawach nieuregulowanych w ustawie w post powaniu w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania stosuje si przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

4 3 Rozdział 2 Zasady przyznawania wiadczenia odszkodowawczego Art. 7. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje, je eli funkcjonariusz albo funkcjonariusz zwolniony ze słu by: 1) pozostaj c w słu bie, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ci gu 3 lat od dnia wypadku; 2) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby powstałej w słu bie lub w ci gu 3 lat od dnia zwolnienia ze słu by; 3) zmarł wskutek choroby powstałej w słu bie lub w ci gu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 lat od dnia zwolnienia ze słu by. Art Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje funkcjonariuszowi: 1) w razie wypadku lub choroby, których wył czn przyczyn było udowodnione przez wła ciwy organ umy lne lub ra co niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszaj ce obowi zuj ce przepisy lub rozkazy, w przypadku gdy jego przeło eni zapewnili warunki odpowiadaj ce tym przepisom i sprawowali we wła ciwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiej tno ci do wykonywania okre lonych czynno ci i był przeszkolony w zakresie tych przepisów; 2) w razie wypadku, do którego przyczyniło si zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spo yciu alkoholu, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu; 3) je eli uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez niego z winy umy lnej. 2. W przypadku podejrzenia, e do wypadku przyczyniło si zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spo yciu alkoholu, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, funkcjonariusz jest obowi zany podda si odpowiednim badaniom w celu wyeliminowania takiego podejrzenia. W przypadku odmowy poddania si badaniu jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje. Art. 9. W razie mierci funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby jednorazowe odszkodowanie przysługuje uprawnionym członkom jego rodziny: 1) mał onkowi, z wyj tkiem przypadku orzeczonej separacji, 2) dzieciom własnym, dzieciom drugiego mał onka, dzieciom przysposobionym oraz przyj tym na wychowanie i utrzymanie przed osi gni ciem pełnoletno ci, w tym

5 4 równie w ramach rodziny zast pczej, wnukom, rodze stwu i innym dzieciom, je eli w dniu mierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, 3) rodzicom, osobom przysposabiaj cym, macosze i ojczymowi, je eli w dniu mierci funkcjonariusza prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub je eli funkcjonariusz bezpo rednio przed mierci znacz co przyczyniał si do ich utrzymania albo je eli ustalone zostało wyrokiem lub ugod s dow prawo do alimentów ze strony tego funkcjonariusza zwanym dalej uprawnionymi członkami rodziny. Art. 10. Podstaw obliczenia wysoko ci jednorazowego odszkodowania stanowi przeci tne miesi czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego, stosowane, poczynaj c od drugiego kwartału ka dego roku przez jeden rok, zwane dalej przeci tnym wynagrodzeniem. Art Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysoko ci 20% przeci tnego wynagrodzenia za ka dy procent uszczerbku na zdrowiu. 2. Je eli wskutek pogorszenia si stanu zdrowia uszczerbek na zdrowiu, który był podstaw przyznania jednorazowego odszkodowania, zwi kszy si co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwi ksza si o 20% przeci tnego wynagrodzenia za ka dy procent uszczerbku na zdrowiu przewy szaj cy procent, według którego było ustalone to odszkodowanie. 3. Jednorazowe odszkodowanie zwi ksza si o kwot stanowi c 3,5-krotno przeci tnego wynagrodzenia, je eli funkcjonariusz, wskutek wypadku lub choroby, został uznany za niezdolnego do słu by ze znacznym ograniczeniem sprawno ci organizmu lub niezdolnego do samodzielnej egzystencji. 4. Zwi kszenie jednorazowego odszkodowania przysługuje, je eli zmiany w stanie zdrowia funkcjonariusza uzasadniaj ce przyznanie tego odszkodowania nast piły w terminach okre lonych w art. 7 pkt 1 i 2. Art Je eli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden członek rodziny funkcjonariusza, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysoko ci: 1) 18-krotnego przeci tnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest mał onek lub dziecko;

6 5 2) 9-krotnego przeci tnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest inny członek rodziny. 2. Je eli do jednorazowego odszkodowania s uprawnieni równocze nie: 1) mał onek i jedno lub wi cej dzieci odszkodowanie przysługuje w wysoko ci ustalonej w ust. 1 pkt 1 zwi kszonej o 3,5-krotne przeci tne wynagrodzenie na ka de dziecko; 2) dwoje lub wi cej dzieci odszkodowanie przysługuje w wysoko ci okre lonej w ust. 1 pkt 1 zwi kszonej o 3,5-krotne przeci tne wynagrodzenie na drugie i ka de nast pne dziecko. 3. Je eli oprócz mał onka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania s uprawnieni równocze nie inni członkowie rodziny, ka demu z nich odszkodowanie przysługuje w wysoko ci 3,5-krotnego przeci tnego wynagrodzenia, niezale nie od odszkodowania przysługuj cego mał onkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub ust Je eli do jednorazowego odszkodowania s uprawnieni tylko członkowie rodziny inni ni mał onek lub dzieci, odszkodowanie przysługuje w wysoko ci okre lonej w ust. 1 pkt 2 zwi kszonej o 3,5-krotne przeci tne wynagrodzenie na drugiego i ka dego nast pnego uprawnionego. 5. Jednorazowe odszkodowanie nale ne uprawnionym członkom rodziny zmniejsza si o kwot jednorazowego odszkodowania wypłaconego funkcjonariuszowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku lub choroby, je eli były one przyczyn pó niejszego zgonu funkcjonariusza. 6. Kwot jednorazowego odszkodowania ustalon zgodnie z ust. 2 lub 4 dzieli si mi dzy uprawnionych członków rodziny w równych cz ciach. Art Do ustalenia wysoko ci jednorazowego odszkodowania przyjmuje si przeci tne wynagrodzenie obowi zuj ce w dniu wydania decyzji przyznaj cej odszkodowanie. 2. Kwot jednorazowego odszkodowania lub jego zwi kszenia zaokr gla si do pełnych złotych w gór. Art W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister wła ciwy do spraw wewn trznych mo e: 1) podwy szy jednorazowe odszkodowanie funkcjonariuszowi albo uprawnionemu członkowi rodziny, nie wi cej jednak ni o 100% wysoko ci odszkodowania ustalonej na podstawie art. 11 i art. 12; 2) przyzna jednorazowe odszkodowanie:

7 6 a) członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza niespełniaj cemu warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej do wysoko ci okre lonej w art. 12, b) uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zaginionego w czasie pełnienia słu by w wysoko ci okre lonej w art. 12, c) uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zmarłego wskutek przest pstwa, je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e jego mier pozostaje w zwi zku ze słu b do wysoko ci okre lonej w art Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, mo na przyzna jednorazowe odszkodowanie wył cznie w przypadku braku uprawnionych członków rodziny. Rozdział 3 Ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadku Art Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, niezwłocznie, je eli pozwala na to stan jego zdrowia i okoliczno ci, zawiadamia o tym na pi mie bezpo redniego przeło onego. 2. Je eli wypadkowi uległ Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawiadamia si Prezesa Rady Ministrów, a gdy wypadkowi uległ Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej, Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej lub Szef Biura Ochrony Rz du ministra wła ciwego do spraw wewn trznych. 3. Bezpo redni przeło ony funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej po powzi ciu wiadomo ci o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie: 1) zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi nast pstwami zdarzenia, je eli okoliczno ci to uzasadniaj ; 2) udziela pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, którym zagra a niebezpiecze stwo; 3) wszczyna post powanie w sprawie ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku, zwane dalej post powaniem wyja niaj cym ; 4) powołuje komisj powypadkow ; 5) zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej wła ciwej do spraw bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy;

8 7 6) udost pnia informacje i materiały niezb dne do ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku oraz udziela wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej. 5. Je eli wypadek zdarzył si na terenie wła ciwo ci jednostki organizacyjnej innej ni jednostka organizacyjna wła ciwa ze wzgl du na miejsce pełnienia słu by, kierownik tej jednostki: 1) zapewnia udzielenie pomocy funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi; 2) zabezpiecza miejsce wypadku; 3) niezwłocznie zawiadamia o wypadku bezpo redniego przeło onego funkcjonariusza, który uległ wypadkowi. 6. Post powanie wyja niaj ce wszczyna si z dniem powołania komisji powypadkowej. 7. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału zadania kierownika jednostki organizacyjnej wykonuje w odniesieniu do: 1) Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szefa Agencji Wywiadu lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Prezes Rady Ministrów; 2) Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Stra y Granicznej, Komendanta Głównego Pa stwowej Stra y Po arnej lub Szefa Biura Ochrony Rz du minister wła ciwy do spraw wewn trznych. Art. 16. Funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, kierownik jednostki organizacyjnej lub inny przeło ony niezwłocznie kieruje na badanie niezb dne do ustalenia zawarto ci w organizmie alkoholu, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, chyba e stan jego zdrowia albo okoliczno ci wypadku nie uzasadniaj przeprowadzenia takiego badania. Art Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisj powypadkow, w której skład wchodz co najmniej: 1) jako przewodnicz cy przedstawiciel słu by wła ciwej do spraw bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy w jednostce organizacyjnej; 2) jako członek przedstawiciel słu by wła ciwy do oceny okoliczno ci i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołuj cego komisj powypadkow. 2. Je eli w jednostce organizacyjnej nie utworzono słu by wła ciwej do spraw bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy, w skład komisji powypadkowej wchodzi osoba,

9 8 której kierownik jednostki organizacyjnej powierzył wykonywanie zada w zakresie bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy. 3. Je eli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej, komisj powypadkow powołuje jego bezpo redni przeło ony. 4. Je eli wypadkowi uległ Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, komisj powypadkow powołuje Prezes Rady Ministrów, a gdy wypadkowi uległ Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej, Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej lub Szef Biura Ochrony Rz du minister wła ciwy do spraw wewn trznych. 5. Je eli wymaga tego wa ny interes słu by, w szczególno ci gdy post powanie wyja niaj ce mogłoby narazi niejawne dane osobowe funkcjonariusza lub czynno ci przez niego realizowane na ujawnienie, komisj powypadkow powołuje odpowiednio Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej lub Szef Biura Ochrony Rz du. 6. Członkami komisji powypadkowej nie mog by osoby b d ce wiadkami wypadku oraz osoby, których bezstronno mo e budzi w tpliwo ci. Art Komisja powypadkowa ustala okoliczno ci i przyczyny wypadku oraz jego zwi zek ze słu b w post powaniu wyja niaj cym. W tym celu: 1) dokonuje ogl dzin miejsca wypadku, maszyn lub urz dze, oceny ich stanu technicznego oraz bada warunki pełnienia słu by i inne okoliczno ci, które mogły mie wpływ na powstanie wypadku lub maj z nim zwi zek; 2) sporz dza szkice lub wykonuje zdj cia miejsca wypadku, je eli okoliczno ci to uzasadniaj ; 3) przyjmuje wyja nienia od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, je eli stan jego zdrowia na to pozwala, oraz zbiera informacje mog ce mie znaczenie dla ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku od wiadków wypadku i innych osób; 4) zasi ga opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezb dnym do oceny okoliczno ci i przyczyn wypadku, je eli okoliczno ci to uzasadniaj ; 5) wyst puje o udost pnienie akt post powania karnego i innych post powa oraz innych dokumentów dotycz cych wypadku i jego skutków; 6) wyst puje do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udost pnienie dokumentacji medycznej dotycz cej skutków wypadku;

10 9 7) zbiera inne dowody maj ce zwi zek z wypadkiem lub jego skutkami. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 5, przewodnicz cy komisji powypadkowej mo e zwróci si do kierownika jednostki organizacyjnej wła ciwej ze wzgl du na miejsce wypadku o dokonanie czynno ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 3 lub 7, oraz nadesłanie zebranych materiałów. 3. Dokumenty sporz dzane w post powaniu wyja niaj cym s gromadzone w aktach post powania wyja niaj cego. 4. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, albo uprawnieni członkowie rodziny maj prawo wgl du do akt post powania wyja niaj cego na ka dym etapie tego post powania oraz do sporz dzania notatek i odpisów, z uwzgl dnieniem ogranicze wynikaj cych z przepisów o ochronie informacji niejawnych. 5. Komisja powypadkowa mo e zawrze w protokole powypadkowym wnioski i zalecenia profilaktyczne. Art Je eli w sprawie wypadku, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone post powanie karne lub inne post powanie, a wynik tego post powania mo e mie wpływ na prawo funkcjonariusza lub uprawnionego członka rodziny do jednorazowego odszkodowania, kierownik jednostki organizacyjnej zawiesza, na wniosek przewodnicz cego komisji powypadkowej, post powanie wyja niaj ce do chwili zako czenia post powania prowadzonego przez wła ciwy organ. 2. Przewodnicz cy komisji powypadkowej pisemnie zawiadamia funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, lub członka jego rodziny o zawieszeniu post powania wyja niaj cego. Art Po ustaleniu okoliczno ci i przyczyn wypadku komisja powypadkowa sporz dza protokół powypadkowy i zawiadamia o tym funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny. 2. Komisja powypadkowa zapoznaje funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny z tre ci protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrze e do tre ci tego protokołu. 3. Je eli w protokole powypadkowym s zawarte dane stanowi ce informacje niejawne, funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, lub uprawnionym członkom rodziny przedstawia si wyci g z protokołu z pomini ciem tych informacji. Art Kierownik jednostki organizacyjnej:

11 10 1) zatwierdza protokół powypadkowy albo 2) zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu dokonania dodatkowych ustale, je eli uzna, e okoliczno ci i przyczyny wypadku nie zostały dostatecznie wyja nione, albo 3) zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyja nienia i uzupełnienia tego protokołu przez komisj powypadkow, je eli do jego tre ci zostały zgłoszone uwagi i zastrze enia, o których mowa w art. 20 ust Po dokonaniu dodatkowych ustale albo wyja nie i uzupełnie komisja powypadkowa: 1) w przypadku gdy w toku dodatkowych ustale wyjd na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno ci, sporz dza nowy protokół powypadkowy, zapoznaje z nim funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny i poucza ich o prawie zgłoszenia uwag i zastrze e do jego tre ci oraz przedstawia go kierownikowi jednostki organizacyjnej albo 2) ponownie przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej niezmieniony protokół powypadkowy wraz z pisemnym stanowiskiem komisji odno nie do zgłoszonych uwag i zastrze e. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2: 1) pkt 1 przepisy ust. 1 i art. 20 ust. 2 i 3 stosuje si ; 2) pkt 2 kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy. Art Zatwierdzony protokół powypadkowy przekazuje si po jednym egzemplarzu: 1) funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, a je eli funkcjonariusz ten poniósł mier w wypadku uprawnionym członkom rodziny, za pisemnym potwierdzeniem odbioru; przepis art. 20 ust. 3 stosuje si ; 2) wła ciwej komisji lekarskiej podległej ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych albo komisji lekarskiej Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego albo Agencji Wywiadu. 2. Do akt post powania wyja niaj cego doł cza si egzemplarz zatwierdzonego protokołu powypadkowego, uwagi i zastrze enia wniesione przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny oraz zdanie odr bne, je eli zostało zło one przez członka komisji powypadkowej.

12 11 Art. 23. Kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje akta post powania wyja niaj cego przez 15 lat od dnia wypadku. Art Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi rejestr wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by. 2. W rejestrze wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by wpisuje si nast puj ce dane: 1) imi i nazwisko poszkodowanego funkcjonariusza; 2) miejsce i dat wypadku; 3) informacje dotycz ce skutków wypadku dla funkcjonariusza, który uległ wypadkowi; 4) dat sporz dzenia protokołu powypadkowego; 5) stwierdzenie, e wypadek jest wypadkiem pozostaj cym w zwi zku z pełnieniem słu by; 6) liczb dni zwolnienia od zaj słu bowych; 7) inne informacje, nieb d ce danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne komisji powypadkowej. Art Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadków w Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego i Agencji Wywiadu oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w szczególno ci: 1) tryb post powania komisji powypadkowej, 2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrze e do ustale komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustale, 3) wzory rejestru wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporz dzanych w toku post powania maj c na wzgl dzie sprawne i terminowe prowadzenie post powa. 2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadków w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, w szczególno ci: 1) tryb post powania komisji powypadkowej, 2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrze e do ustale komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustale, 3) wzory rejestru wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporz dzanych w toku post powania

13 12 maj c na wzgl dzie sprawne i terminowe prowadzenie post powa. Art. 26. Zbiorcze zestawienie wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by zaistniałych w danym roku kalendarzowym sporz dzaj : 1) Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej, Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej, Szef Biura Ochrony Rz du i przekazuj odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych w terminie do ko ca marca nast pnego roku. Rozdział 4 Ustalanie zwi zku choroby ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by Art W razie ujawnienia u funkcjonariusza choroby, co do której zachodzi podejrzenie, e powstała w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, kierownik jednostki organizacyjnej kieruje funkcjonariusza do wła ciwej komisji lekarskiej z urz du lub na wniosek funkcjonariusza. 2. W razie mierci funkcjonariusza spowodowanej chorob, co do której zachodzi podejrzenie, e powstała w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, kierownik jednostki organizacyjnej zwraca si z urz du lub na wniosek osób, o których mowa w art. 9, do wła ciwej komisji lekarskiej o ustalenie, czy mier funkcjonariusza jest nast pstwem tej choroby. Rozdział 5 Orzekanie o uszczerbku na zdrowiu Art. 28. O uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym wskutek wypadku lub choroby lub o zwi zku mierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorob orzekaj komisje lekarskie podległe ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych albo komisje lekarskie Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego albo Agencji Wywiadu. Art Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) wykaz chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by w Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, uwzgl dniaj c ich zwi zek ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami ka dej ze słu b;

14 13 2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzgl dniaj c mo liwo wyst pienia wielomiejscowych narusze sprawno ci organizmu oraz wpływ upo ledze czynno ci organizmu mog cych istnie przed wypadkiem lub chorob na ocen procentow uszczerbku na zdrowiu; 3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, maj c na wzgl dzie aktualny stan wiedzy medycznej. 2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw zdrowia, ministrem wła ciwym do spraw pracy oraz ministrem wła ciwym do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) wykaz chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biurze Ochrony Rz du, uwzgl dniaj c ich zwi zek ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami ka dej ze słu b; 2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du, uwzgl dniaj c mo liwo wyst pienia wielomiejscowych narusze sprawno ci organizmu oraz wpływ upo ledze czynno ci organizmu mog cych istnie przed wypadkiem lub chorob na ocen procentow uszczerbku na zdrowiu; 3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du, maj c na wzgl dzie aktualny stan wiedzy medycznej. Rozdział 6 Post powanie w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania Art. 30. Post powanie w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania wszczyna si : 1) z urz du w przypadku: a) stwierdzenia w okresie pozostawania w słu bie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza, b) mierci funkcjonariusza w okresie pozostawania w słu bie wskutek wypadku lub choroby; 2) na wniosek funkcjonariusza albo uprawnionego członka rodziny w przypadku:

15 14 a) stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub mierci funkcjonariusza, które nast piły po jego zwolnieniu ze słu by, b) pogorszenia stanu zdrowia funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby, c) stwierdzenia przez komisj lekarsk, e na skutek wypadku lub choroby funkcjonariusz nie doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo e jego mier nie pozostaje w zwi zku z wypadkiem lub chorob, d) stwierdzenia przez komisj powypadkow, e wypadek funkcjonariusza nie pozostaje w zwi zku ze słu b lub nast pił w okoliczno ciach wymienionych w art. 8 ust. 1. Art Prawo do jednorazowego odszkodowania i jego wysoko ustala si w drodze decyzji. 2. Decyzj, o której mowa w ust. 1, wydaj : 1) Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zast pców oraz członków ich rodzin; 2) minister wła ciwy do spraw wewn trznych w stosunku do: a) Komendanta Głównego Policji i jego zast pców, Komendanta Głównego Stra y Granicznej i jego zast pców, Komendanta Głównego Pa stwowej Stra y Po arnej i jego zast pców, Szefa Biura Ochrony Rz du i jego zast pców oraz członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zada słu bowych w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw wewn trznych oraz członków ich rodzin; 3) Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz członków ich rodzin; 4) Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin; 5) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin; 6) Komendant Główny Policji w stosunku do: a) dyrektorów biur (równorz dnych) Komendy Głównej Policji i ich zast pców, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zast pców, Komendanta- -Rektora Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie, Zast pcy Komendanta-Prorektora

16 15 Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zast pców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego zast pców, a tak e członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy pełni cych słu b w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich rodzin; 7) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 8) Komendant-Rektor Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w podległych im szkołach oraz członków ich rodzin; 9) dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w instytucie oraz członków ich rodzin; 10) Komendant Główny Stra y Granicznej w stosunku do: a) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Stra y Granicznej i ich zast pców, komendantów oddziałów Stra y Granicznej i ich zast pców, Komendanta Centrum Szkolenia Stra y Granicznej i jego zast pcy, Komendanta Centralnego O rodka Szkolenia Stra y Granicznej i jego zast pców, Komendanta O rodka Szkole Specjalistycznych Stra y Granicznej i jego zast pców oraz członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy pełni cych słu b w Komendzie Głównej Stra y Granicznej oraz członków ich rodzin; 11) komendanci oddziałów Stra y Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Stra y Granicznej, Komendant Centralnego O rodka Szkolenia Stra y Granicznej oraz Komendant O rodka Szkole Specjalistycznych Stra y Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 12) Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej w stosunku do: a) komendantów wojewódzkich Pa stwowej Stra y Po arnej i ich zast pców, komendantów szkół Pa stwowej Stra y Po arnej i ich zast pców, dyrektora pa stwowego instytutu badawczego Pa stwowej Stra y Po arnej i jego zast pców, dyrektora Centralnego Muzeum Po arnictwa oraz członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy pełni cych słu b w Komendzie Głównej Pa stwowej Stra y Po arnej oraz członków ich rodzin;

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Maciej Doma ski Zezwolenie na zawarcie ma stwa osobie dotkni tej chorob psychiczn lub niedorozwojem umys owym Raport z badania Warszawa 2010 Spis tre ci I. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo