U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b."

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania i wypłaty wiadczenia odszkodowawczego przysługuj cego w razie wypadku pozostaj cego w zwi zku z pełnieniem słu by, zwanego dalej wypadkiem, lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, zwanej dalej chorob, zasady i tryb ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadku oraz ustalania zwi zku choroby ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by. Art. 2. wiadczenie odszkodowawcze przysługuje: 1) funkcjonariuszowi Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej funkcjonariuszem, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby; 2) uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza, który zmarł wskutek wypadku albo choroby. Art Za wypadek uwa a si nagłe zdarzenie wywołane przyczyn zewn trzn, powoduj ce uraz lub mier, które nast piło podczas: 1) wykonywania lub w zwi zku z wykonywaniem obowi zków słu bowych albo polece przeło onych; 2) wykonywania lub w zwi zku z wykonywaniem czynno ci w interesie słu by, nawet bez polecenia przeło onych; 3) uczestniczenia lub w zwi zku z uczestniczeniem w obowi zkowych zaj ciach zwi zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawno ci fizycznej funkcjonariuszy;

3 2 4) wykonywania lub w zwi zku z wykonywaniem funkcji lub zada zleconych przez działaj cy w słu bie zwi zek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne; 5) ratowania lub w zwi zku z ratowaniem ludzi z gro cego niebezpiecze stwa lub ratowaniem mienia Skarbu Pa stwa przed zniszczeniem lub zagarni ciem; 6) udzielania lub w zwi zku z udzielaniem przedstawicielowi organu pa stwowego pomocy przy spełnianiu przez niego czynno ci urz dowych. 2. Przez uraz nale y rozumie uszkodzenie tkanek ciała lub narz dów wskutek działania czynnika zewn trznego. Art Za chorob uznaje si chorob spowodowan działaniem czynników szkodliwych wyst puj cych w rodowisku słu by albo chorob, która została wymieniona w wykazie chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by. 2. Za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku albo choroby, zwany dalej uszczerbkiem na zdrowiu, uznaje si : 1) stały uszczerbek na zdrowiu, przez który nale y rozumie takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawno ci organizmu, które powoduje upo ledzenie czynno ci organizmu nierokuj ce poprawy, albo 2) długotrwały uszczerbek na zdrowiu, przez który nale y rozumie takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawno ci organizmu, które powoduje upo ledzenie czynno ci organizmu na okres przekraczaj cy 6 miesi cy, jednak rokuje popraw. 3. Stopie uszczerbku na zdrowiu ustala si w procentach, przy czym suma procentów uszczerbków ustalonych dla poszczególnych uszkodze nie mo e przekracza 100%. Art. 5. Ilekro w ustawie jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, nale y przez to rozumie kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił słu b w chwili wypadku lub ustalenia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby. Art. 6. W sprawach nieuregulowanych w ustawie w post powaniu w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania stosuje si przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

4 3 Rozdział 2 Zasady przyznawania wiadczenia odszkodowawczego Art. 7. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje, je eli funkcjonariusz albo funkcjonariusz zwolniony ze słu by: 1) pozostaj c w słu bie, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ci gu 3 lat od dnia wypadku; 2) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby powstałej w słu bie lub w ci gu 3 lat od dnia zwolnienia ze słu by; 3) zmarł wskutek choroby powstałej w słu bie lub w ci gu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 lat od dnia zwolnienia ze słu by. Art Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje funkcjonariuszowi: 1) w razie wypadku lub choroby, których wył czn przyczyn było udowodnione przez wła ciwy organ umy lne lub ra co niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszaj ce obowi zuj ce przepisy lub rozkazy, w przypadku gdy jego przeło eni zapewnili warunki odpowiadaj ce tym przepisom i sprawowali we wła ciwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiej tno ci do wykonywania okre lonych czynno ci i był przeszkolony w zakresie tych przepisów; 2) w razie wypadku, do którego przyczyniło si zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spo yciu alkoholu, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu; 3) je eli uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez niego z winy umy lnej. 2. W przypadku podejrzenia, e do wypadku przyczyniło si zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spo yciu alkoholu, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, funkcjonariusz jest obowi zany podda si odpowiednim badaniom w celu wyeliminowania takiego podejrzenia. W przypadku odmowy poddania si badaniu jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje. Art. 9. W razie mierci funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby jednorazowe odszkodowanie przysługuje uprawnionym członkom jego rodziny: 1) mał onkowi, z wyj tkiem przypadku orzeczonej separacji, 2) dzieciom własnym, dzieciom drugiego mał onka, dzieciom przysposobionym oraz przyj tym na wychowanie i utrzymanie przed osi gni ciem pełnoletno ci, w tym

5 4 równie w ramach rodziny zast pczej, wnukom, rodze stwu i innym dzieciom, je eli w dniu mierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, 3) rodzicom, osobom przysposabiaj cym, macosze i ojczymowi, je eli w dniu mierci funkcjonariusza prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub je eli funkcjonariusz bezpo rednio przed mierci znacz co przyczyniał si do ich utrzymania albo je eli ustalone zostało wyrokiem lub ugod s dow prawo do alimentów ze strony tego funkcjonariusza zwanym dalej uprawnionymi członkami rodziny. Art. 10. Podstaw obliczenia wysoko ci jednorazowego odszkodowania stanowi przeci tne miesi czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego, stosowane, poczynaj c od drugiego kwartału ka dego roku przez jeden rok, zwane dalej przeci tnym wynagrodzeniem. Art Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysoko ci 20% przeci tnego wynagrodzenia za ka dy procent uszczerbku na zdrowiu. 2. Je eli wskutek pogorszenia si stanu zdrowia uszczerbek na zdrowiu, który był podstaw przyznania jednorazowego odszkodowania, zwi kszy si co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwi ksza si o 20% przeci tnego wynagrodzenia za ka dy procent uszczerbku na zdrowiu przewy szaj cy procent, według którego było ustalone to odszkodowanie. 3. Jednorazowe odszkodowanie zwi ksza si o kwot stanowi c 3,5-krotno przeci tnego wynagrodzenia, je eli funkcjonariusz, wskutek wypadku lub choroby, został uznany za niezdolnego do słu by ze znacznym ograniczeniem sprawno ci organizmu lub niezdolnego do samodzielnej egzystencji. 4. Zwi kszenie jednorazowego odszkodowania przysługuje, je eli zmiany w stanie zdrowia funkcjonariusza uzasadniaj ce przyznanie tego odszkodowania nast piły w terminach okre lonych w art. 7 pkt 1 i 2. Art Je eli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden członek rodziny funkcjonariusza, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysoko ci: 1) 18-krotnego przeci tnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest mał onek lub dziecko;

6 5 2) 9-krotnego przeci tnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest inny członek rodziny. 2. Je eli do jednorazowego odszkodowania s uprawnieni równocze nie: 1) mał onek i jedno lub wi cej dzieci odszkodowanie przysługuje w wysoko ci ustalonej w ust. 1 pkt 1 zwi kszonej o 3,5-krotne przeci tne wynagrodzenie na ka de dziecko; 2) dwoje lub wi cej dzieci odszkodowanie przysługuje w wysoko ci okre lonej w ust. 1 pkt 1 zwi kszonej o 3,5-krotne przeci tne wynagrodzenie na drugie i ka de nast pne dziecko. 3. Je eli oprócz mał onka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania s uprawnieni równocze nie inni członkowie rodziny, ka demu z nich odszkodowanie przysługuje w wysoko ci 3,5-krotnego przeci tnego wynagrodzenia, niezale nie od odszkodowania przysługuj cego mał onkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub ust Je eli do jednorazowego odszkodowania s uprawnieni tylko członkowie rodziny inni ni mał onek lub dzieci, odszkodowanie przysługuje w wysoko ci okre lonej w ust. 1 pkt 2 zwi kszonej o 3,5-krotne przeci tne wynagrodzenie na drugiego i ka dego nast pnego uprawnionego. 5. Jednorazowe odszkodowanie nale ne uprawnionym członkom rodziny zmniejsza si o kwot jednorazowego odszkodowania wypłaconego funkcjonariuszowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku lub choroby, je eli były one przyczyn pó niejszego zgonu funkcjonariusza. 6. Kwot jednorazowego odszkodowania ustalon zgodnie z ust. 2 lub 4 dzieli si mi dzy uprawnionych członków rodziny w równych cz ciach. Art Do ustalenia wysoko ci jednorazowego odszkodowania przyjmuje si przeci tne wynagrodzenie obowi zuj ce w dniu wydania decyzji przyznaj cej odszkodowanie. 2. Kwot jednorazowego odszkodowania lub jego zwi kszenia zaokr gla si do pełnych złotych w gór. Art W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister wła ciwy do spraw wewn trznych mo e: 1) podwy szy jednorazowe odszkodowanie funkcjonariuszowi albo uprawnionemu członkowi rodziny, nie wi cej jednak ni o 100% wysoko ci odszkodowania ustalonej na podstawie art. 11 i art. 12; 2) przyzna jednorazowe odszkodowanie:

7 6 a) członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza niespełniaj cemu warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej do wysoko ci okre lonej w art. 12, b) uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zaginionego w czasie pełnienia słu by w wysoko ci okre lonej w art. 12, c) uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zmarłego wskutek przest pstwa, je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e jego mier pozostaje w zwi zku ze słu b do wysoko ci okre lonej w art Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, mo na przyzna jednorazowe odszkodowanie wył cznie w przypadku braku uprawnionych członków rodziny. Rozdział 3 Ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadku Art Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, niezwłocznie, je eli pozwala na to stan jego zdrowia i okoliczno ci, zawiadamia o tym na pi mie bezpo redniego przeło onego. 2. Je eli wypadkowi uległ Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawiadamia si Prezesa Rady Ministrów, a gdy wypadkowi uległ Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej, Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej lub Szef Biura Ochrony Rz du ministra wła ciwego do spraw wewn trznych. 3. Bezpo redni przeło ony funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej po powzi ciu wiadomo ci o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie: 1) zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi nast pstwami zdarzenia, je eli okoliczno ci to uzasadniaj ; 2) udziela pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, którym zagra a niebezpiecze stwo; 3) wszczyna post powanie w sprawie ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku, zwane dalej post powaniem wyja niaj cym ; 4) powołuje komisj powypadkow ; 5) zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej wła ciwej do spraw bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy;

8 7 6) udost pnia informacje i materiały niezb dne do ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku oraz udziela wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej. 5. Je eli wypadek zdarzył si na terenie wła ciwo ci jednostki organizacyjnej innej ni jednostka organizacyjna wła ciwa ze wzgl du na miejsce pełnienia słu by, kierownik tej jednostki: 1) zapewnia udzielenie pomocy funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi; 2) zabezpiecza miejsce wypadku; 3) niezwłocznie zawiadamia o wypadku bezpo redniego przeło onego funkcjonariusza, który uległ wypadkowi. 6. Post powanie wyja niaj ce wszczyna si z dniem powołania komisji powypadkowej. 7. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału zadania kierownika jednostki organizacyjnej wykonuje w odniesieniu do: 1) Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szefa Agencji Wywiadu lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Prezes Rady Ministrów; 2) Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Stra y Granicznej, Komendanta Głównego Pa stwowej Stra y Po arnej lub Szefa Biura Ochrony Rz du minister wła ciwy do spraw wewn trznych. Art. 16. Funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, kierownik jednostki organizacyjnej lub inny przeło ony niezwłocznie kieruje na badanie niezb dne do ustalenia zawarto ci w organizmie alkoholu, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, chyba e stan jego zdrowia albo okoliczno ci wypadku nie uzasadniaj przeprowadzenia takiego badania. Art Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisj powypadkow, w której skład wchodz co najmniej: 1) jako przewodnicz cy przedstawiciel słu by wła ciwej do spraw bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy w jednostce organizacyjnej; 2) jako członek przedstawiciel słu by wła ciwy do oceny okoliczno ci i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołuj cego komisj powypadkow. 2. Je eli w jednostce organizacyjnej nie utworzono słu by wła ciwej do spraw bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy, w skład komisji powypadkowej wchodzi osoba,

9 8 której kierownik jednostki organizacyjnej powierzył wykonywanie zada w zakresie bezpiecze stwa i higieny słu by i pracy. 3. Je eli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej, komisj powypadkow powołuje jego bezpo redni przeło ony. 4. Je eli wypadkowi uległ Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, komisj powypadkow powołuje Prezes Rady Ministrów, a gdy wypadkowi uległ Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej, Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej lub Szef Biura Ochrony Rz du minister wła ciwy do spraw wewn trznych. 5. Je eli wymaga tego wa ny interes słu by, w szczególno ci gdy post powanie wyja niaj ce mogłoby narazi niejawne dane osobowe funkcjonariusza lub czynno ci przez niego realizowane na ujawnienie, komisj powypadkow powołuje odpowiednio Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej lub Szef Biura Ochrony Rz du. 6. Członkami komisji powypadkowej nie mog by osoby b d ce wiadkami wypadku oraz osoby, których bezstronno mo e budzi w tpliwo ci. Art Komisja powypadkowa ustala okoliczno ci i przyczyny wypadku oraz jego zwi zek ze słu b w post powaniu wyja niaj cym. W tym celu: 1) dokonuje ogl dzin miejsca wypadku, maszyn lub urz dze, oceny ich stanu technicznego oraz bada warunki pełnienia słu by i inne okoliczno ci, które mogły mie wpływ na powstanie wypadku lub maj z nim zwi zek; 2) sporz dza szkice lub wykonuje zdj cia miejsca wypadku, je eli okoliczno ci to uzasadniaj ; 3) przyjmuje wyja nienia od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, je eli stan jego zdrowia na to pozwala, oraz zbiera informacje mog ce mie znaczenie dla ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku od wiadków wypadku i innych osób; 4) zasi ga opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezb dnym do oceny okoliczno ci i przyczyn wypadku, je eli okoliczno ci to uzasadniaj ; 5) wyst puje o udost pnienie akt post powania karnego i innych post powa oraz innych dokumentów dotycz cych wypadku i jego skutków; 6) wyst puje do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udost pnienie dokumentacji medycznej dotycz cej skutków wypadku;

10 9 7) zbiera inne dowody maj ce zwi zek z wypadkiem lub jego skutkami. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 5, przewodnicz cy komisji powypadkowej mo e zwróci si do kierownika jednostki organizacyjnej wła ciwej ze wzgl du na miejsce wypadku o dokonanie czynno ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 3 lub 7, oraz nadesłanie zebranych materiałów. 3. Dokumenty sporz dzane w post powaniu wyja niaj cym s gromadzone w aktach post powania wyja niaj cego. 4. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, albo uprawnieni członkowie rodziny maj prawo wgl du do akt post powania wyja niaj cego na ka dym etapie tego post powania oraz do sporz dzania notatek i odpisów, z uwzgl dnieniem ogranicze wynikaj cych z przepisów o ochronie informacji niejawnych. 5. Komisja powypadkowa mo e zawrze w protokole powypadkowym wnioski i zalecenia profilaktyczne. Art Je eli w sprawie wypadku, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone post powanie karne lub inne post powanie, a wynik tego post powania mo e mie wpływ na prawo funkcjonariusza lub uprawnionego członka rodziny do jednorazowego odszkodowania, kierownik jednostki organizacyjnej zawiesza, na wniosek przewodnicz cego komisji powypadkowej, post powanie wyja niaj ce do chwili zako czenia post powania prowadzonego przez wła ciwy organ. 2. Przewodnicz cy komisji powypadkowej pisemnie zawiadamia funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, lub członka jego rodziny o zawieszeniu post powania wyja niaj cego. Art Po ustaleniu okoliczno ci i przyczyn wypadku komisja powypadkowa sporz dza protokół powypadkowy i zawiadamia o tym funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny. 2. Komisja powypadkowa zapoznaje funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny z tre ci protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrze e do tre ci tego protokołu. 3. Je eli w protokole powypadkowym s zawarte dane stanowi ce informacje niejawne, funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, lub uprawnionym członkom rodziny przedstawia si wyci g z protokołu z pomini ciem tych informacji. Art Kierownik jednostki organizacyjnej:

11 10 1) zatwierdza protokół powypadkowy albo 2) zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu dokonania dodatkowych ustale, je eli uzna, e okoliczno ci i przyczyny wypadku nie zostały dostatecznie wyja nione, albo 3) zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyja nienia i uzupełnienia tego protokołu przez komisj powypadkow, je eli do jego tre ci zostały zgłoszone uwagi i zastrze enia, o których mowa w art. 20 ust Po dokonaniu dodatkowych ustale albo wyja nie i uzupełnie komisja powypadkowa: 1) w przypadku gdy w toku dodatkowych ustale wyjd na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno ci, sporz dza nowy protokół powypadkowy, zapoznaje z nim funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny i poucza ich o prawie zgłoszenia uwag i zastrze e do jego tre ci oraz przedstawia go kierownikowi jednostki organizacyjnej albo 2) ponownie przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej niezmieniony protokół powypadkowy wraz z pisemnym stanowiskiem komisji odno nie do zgłoszonych uwag i zastrze e. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2: 1) pkt 1 przepisy ust. 1 i art. 20 ust. 2 i 3 stosuje si ; 2) pkt 2 kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy. Art Zatwierdzony protokół powypadkowy przekazuje si po jednym egzemplarzu: 1) funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, a je eli funkcjonariusz ten poniósł mier w wypadku uprawnionym członkom rodziny, za pisemnym potwierdzeniem odbioru; przepis art. 20 ust. 3 stosuje si ; 2) wła ciwej komisji lekarskiej podległej ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych albo komisji lekarskiej Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego albo Agencji Wywiadu. 2. Do akt post powania wyja niaj cego doł cza si egzemplarz zatwierdzonego protokołu powypadkowego, uwagi i zastrze enia wniesione przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny oraz zdanie odr bne, je eli zostało zło one przez członka komisji powypadkowej.

12 11 Art. 23. Kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje akta post powania wyja niaj cego przez 15 lat od dnia wypadku. Art Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi rejestr wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by. 2. W rejestrze wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by wpisuje si nast puj ce dane: 1) imi i nazwisko poszkodowanego funkcjonariusza; 2) miejsce i dat wypadku; 3) informacje dotycz ce skutków wypadku dla funkcjonariusza, który uległ wypadkowi; 4) dat sporz dzenia protokołu powypadkowego; 5) stwierdzenie, e wypadek jest wypadkiem pozostaj cym w zwi zku z pełnieniem słu by; 6) liczb dni zwolnienia od zaj słu bowych; 7) inne informacje, nieb d ce danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne komisji powypadkowej. Art Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadków w Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego i Agencji Wywiadu oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w szczególno ci: 1) tryb post powania komisji powypadkowej, 2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrze e do ustale komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustale, 3) wzory rejestru wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporz dzanych w toku post powania maj c na wzgl dzie sprawne i terminowe prowadzenie post powa. 2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadków w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, w szczególno ci: 1) tryb post powania komisji powypadkowej, 2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrze e do ustale komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustale, 3) wzory rejestru wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporz dzanych w toku post powania

13 12 maj c na wzgl dzie sprawne i terminowe prowadzenie post powa. Art. 26. Zbiorcze zestawienie wypadków pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by zaistniałych w danym roku kalendarzowym sporz dzaj : 1) Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 2) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Stra y Granicznej, Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej, Szef Biura Ochrony Rz du i przekazuj odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych w terminie do ko ca marca nast pnego roku. Rozdział 4 Ustalanie zwi zku choroby ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by Art W razie ujawnienia u funkcjonariusza choroby, co do której zachodzi podejrzenie, e powstała w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, kierownik jednostki organizacyjnej kieruje funkcjonariusza do wła ciwej komisji lekarskiej z urz du lub na wniosek funkcjonariusza. 2. W razie mierci funkcjonariusza spowodowanej chorob, co do której zachodzi podejrzenie, e powstała w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, kierownik jednostki organizacyjnej zwraca si z urz du lub na wniosek osób, o których mowa w art. 9, do wła ciwej komisji lekarskiej o ustalenie, czy mier funkcjonariusza jest nast pstwem tej choroby. Rozdział 5 Orzekanie o uszczerbku na zdrowiu Art. 28. O uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym wskutek wypadku lub choroby lub o zwi zku mierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorob orzekaj komisje lekarskie podległe ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych albo komisje lekarskie Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego albo Agencji Wywiadu. Art Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) wykaz chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by w Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, uwzgl dniaj c ich zwi zek ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami ka dej ze słu b;

14 13 2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzgl dniaj c mo liwo wyst pienia wielomiejscowych narusze sprawno ci organizmu oraz wpływ upo ledze czynno ci organizmu mog cych istnie przed wypadkiem lub chorob na ocen procentow uszczerbku na zdrowiu; 3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, maj c na wzgl dzie aktualny stan wiedzy medycznej. 2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw zdrowia, ministrem wła ciwym do spraw pracy oraz ministrem wła ciwym do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) wykaz chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biurze Ochrony Rz du, uwzgl dniaj c ich zwi zek ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami ka dej ze słu b; 2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du, uwzgl dniaj c mo liwo wyst pienia wielomiejscowych narusze sprawno ci organizmu oraz wpływ upo ledze czynno ci organizmu mog cych istnie przed wypadkiem lub chorob na ocen procentow uszczerbku na zdrowiu; 3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du, maj c na wzgl dzie aktualny stan wiedzy medycznej. Rozdział 6 Post powanie w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania Art. 30. Post powanie w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania wszczyna si : 1) z urz du w przypadku: a) stwierdzenia w okresie pozostawania w słu bie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza, b) mierci funkcjonariusza w okresie pozostawania w słu bie wskutek wypadku lub choroby; 2) na wniosek funkcjonariusza albo uprawnionego członka rodziny w przypadku:

15 14 a) stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub mierci funkcjonariusza, które nast piły po jego zwolnieniu ze słu by, b) pogorszenia stanu zdrowia funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby, c) stwierdzenia przez komisj lekarsk, e na skutek wypadku lub choroby funkcjonariusz nie doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo e jego mier nie pozostaje w zwi zku z wypadkiem lub chorob, d) stwierdzenia przez komisj powypadkow, e wypadek funkcjonariusza nie pozostaje w zwi zku ze słu b lub nast pił w okoliczno ciach wymienionych w art. 8 ust. 1. Art Prawo do jednorazowego odszkodowania i jego wysoko ustala si w drodze decyzji. 2. Decyzj, o której mowa w ust. 1, wydaj : 1) Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zast pców oraz członków ich rodzin; 2) minister wła ciwy do spraw wewn trznych w stosunku do: a) Komendanta Głównego Policji i jego zast pców, Komendanta Głównego Stra y Granicznej i jego zast pców, Komendanta Głównego Pa stwowej Stra y Po arnej i jego zast pców, Szefa Biura Ochrony Rz du i jego zast pców oraz członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zada słu bowych w urz dzie obsługuj cym ministra wła ciwego do spraw wewn trznych oraz członków ich rodzin; 3) Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz członków ich rodzin; 4) Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin; 5) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin; 6) Komendant Główny Policji w stosunku do: a) dyrektorów biur (równorz dnych) Komendy Głównej Policji i ich zast pców, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zast pców, Komendanta- -Rektora Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie, Zast pcy Komendanta-Prorektora

16 15 Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zast pców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego zast pców, a tak e członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy pełni cych słu b w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich rodzin; 7) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 8) Komendant-Rektor Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w podległych im szkołach oraz członków ich rodzin; 9) dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w instytucie oraz członków ich rodzin; 10) Komendant Główny Stra y Granicznej w stosunku do: a) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Stra y Granicznej i ich zast pców, komendantów oddziałów Stra y Granicznej i ich zast pców, Komendanta Centrum Szkolenia Stra y Granicznej i jego zast pcy, Komendanta Centralnego O rodka Szkolenia Stra y Granicznej i jego zast pców, Komendanta O rodka Szkole Specjalistycznych Stra y Granicznej i jego zast pców oraz członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy pełni cych słu b w Komendzie Głównej Stra y Granicznej oraz członków ich rodzin; 11) komendanci oddziałów Stra y Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Stra y Granicznej, Komendant Centralnego O rodka Szkolenia Stra y Granicznej oraz Komendant O rodka Szkole Specjalistycznych Stra y Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 12) Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej w stosunku do: a) komendantów wojewódzkich Pa stwowej Stra y Po arnej i ich zast pców, komendantów szkół Pa stwowej Stra y Po arnej i ich zast pców, dyrektora pa stwowego instytutu badawczego Pa stwowej Stra y Po arnej i jego zast pców, dyrektora Centralnego Muzeum Po arnictwa oraz członków ich rodzin, b) funkcjonariuszy pełni cych słu b w Komendzie Głównej Pa stwowej Stra y Po arnej oraz członków ich rodzin;

17 16 13) komendanci wojewódzcy Pa stwowej Stra y Po arnej w stosunku do komendantów powiatowych (miejskich) Pa stwowej Stra y Po arnej i ich zast pców oraz funkcjonariuszy pełni cych słu b w podległych im komendach wojewódzkich Pa stwowej Stra y Po arnej oraz członków ich rodzin; 14) komendanci powiatowi (miejscy) Pa stwowej Stra y Po arnej w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w podległych im komendach powiatowych (miejskich) Pa stwowej Stra y Po arnej oraz członków ich rodzin; 15) komendanci szkół Pa stwowej Stra y Po arnej w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków ich rodzin; 16) dyrektor pa stwowego instytutu badawczego Pa stwowej Stra y Po arnej w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w instytucie oraz członków ich rodzin; 17) dyrektor Centralnego Muzeum Po arnictwa w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w tej jednostce oraz członków ich rodzin; 18) Szef Biura Ochrony Rz du w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz du i członków ich rodzin. 3. W przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze słu by przed ustaleniem uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby oraz funkcjonariusza zaginionego decyzj, o której mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz ostatnio pełnił słu b. Art. 32. Prawo do jednorazowego odszkodowania ustala si na podstawie: 1) orzeczenia komisji lekarskiej, o której mowa w art. 28; 2) protokołu powypadkowego; 3) dokumentów potwierdzaj cych stan cywilny lub stopie pokrewie stwa uprawnionego członka rodziny z poszkodowanym funkcjonariuszem, w szczególno ci wyci gów z aktów stanu cywilnego; 4) za wiadczenia wła ciwego organu emerytalnego stwierdzaj cego spełnienie przez uprawnionych członków rodziny innych ni mał onek warunków do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu; 5) innych dowodów potwierdzaj cych spełnienie warunków, o których mowa w art. 9 pkt 3.

18 17 Art Decyzj w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania wydaje si w terminie 30 dni od dnia wszcz cia post powania w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania. 2. Je eli organ, o którym mowa w art. 31, uzna, e zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, mo e przedstawi równie, odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych, wniosek o podwy szenie odszkodowania albo o jego przyznanie w wysoko ci okre lonej w art. 14, wraz z dokumentami zebranymi w sprawie. 3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów albo minister wła ciwy do spraw wewn trznych wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku organu. 4. Je eli w zwi zku z wypadkiem, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone post powanie karne, a wynik tego post powania mo e mie wpływ na uprawnienia funkcjonariusza lub członków jego rodziny do jednorazowego odszkodowania, organ, o którym mowa w ust. 31, mo e zawiesi wydanie decyzji lub przedstawienie wniosku, o którym mowa w ust. 2, do czasu zako czenia post powania karnego, o czym powiadamia si te osoby. Art Od decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, przysługuje odwołanie do s du pracy i ubezpiecze społecznych, na zasadach i w terminach okre lonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó n. zm. 1) ). 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413

19 18 2. Odwołanie do s du pracy i ubezpiecze społecznych przysługuje tak e w razie niewydania decyzji w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie b d powstania obowi zku wszcz cia post powania z urz du. Odwołanie mo na wnie w ka dym czasie po upływie tego terminu. 3. Od decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 3, odwołanie do s du pracy i ubezpiecze społecznych nie przysługuje. Art. 35. Jednorazowe odszkodowanie, w tym przyznane na podstawie art. 14, wypłaca jednostka organizacyjna, na której zaopatrzeniu finansowym funkcjonariusz pozostaje, albo w przypadku funkcjonariusza zwolnionego albo zmarłego, albo zaginionego jednostka, na której zaopatrzeniu pozostawał przed dniem zwolnienia albo mierci, albo zagini cia, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowi zuj cych Art. 36. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 926, z pó n. zm. 2) ) w art. 476 wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) w 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) wiadcze pieni nych przysługuj cych w razie wypadków i chorób pozostaj cych w zwi zku ze słu b wojskow albo słu b w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Słu bie Wi ziennej, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu bie Kontrwywiadu Wojskowego, Słu bie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. ; 2) i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz i 1540, Nr 226, poz i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz Zmiany wymienione w odno niku 1.

20 19 2) w 5 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: d) wiadczenie pieni ne przysługuj ce w razie wypadku i choroby pozostaj cej w zwi zku ze słu b wojskow albo słu b w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Słu bie Wi ziennej, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu bie Kontrwywiadu Wojskowego, Słu bie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.. Art. 37. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z pó n. zm. 3) ) uchyla si art. 68. Art. 38. W ustawie z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z pó n. zm. 4) ) uchyla si art. 73. Art. 39. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z pó n. zm. 5) ) uchyla si art. 59. Art. 40. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz du (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z pó n. zm. 6) ) uchyla si art. 61. Art. 41. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pó n. zm. 7) ) uchyla si art. 85. Art. 42. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) uchyla si art. 77. Art. 43. W ustawie z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słu bie Wi ziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z pó n. zm. 8) ) w art. 118 dodaje si ust. 19 w brzmieniu: 3) 4) 5) 6) 7) 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz i Nr 230, poz oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz i Nr 230, poz oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz i Nr 207, poz oraz z 2012 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz oraz z 2012 r. poz. 627 i 908. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664 i 951 oraz z 2013 r. poz. 444.

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 567 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1) Opracowano na podstawie Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-117-12 Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/364,projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-2005-r-w -sprawie-naleznosci-pieniez.html Wygenerowano: Sobota, 2 lipca 2016, 08:11 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

OS- W- ĄĄ sprawie ^ictod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących

OS- W- ĄĄ sprawie ^ictod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących Ą.-\ (. U z dnia ^v ^ V -l, / ZARZĄDZENIE Nr yu /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej *jt grudnia 2010 r. OS- W- ĄĄ sprawie ^ictod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24). Na podstawie art. 49 pkt 2 powyższej ustawy

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24). Na podstawie art. 49 pkt 2 powyższej ustawy Uzasadnienie Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 20 ust. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14417 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Poz. 2183 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie ROZDZIAŁ VIII Przyjmowanie dzieci do przedszkola 28 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo