Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze"

Transkrypt

1 Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek 1/, Jerzy T. Marcinkowski 2/ 1/ Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Oddział w Pile 2/ Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Problematyka odszkodowań za tzw. błędy medyczne nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z uwagi na rosnącą liczbę roszczeń i wypłacanych z tego tytułu odszkodowań, jak i rosnących kosztów ubezpieczeń od tych zdarzeń, jakie ponoszą placówki medyczne. W artykule przedstawiono aktualną sytuację oraz stan prawny w tym zakresie w Polsce wraz z planowanymi zmianami legislacyjnymi. Omówiono pojęcia błędu medycznego, winy lekarza i jego odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej oraz pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody poniesione przez pacjenta, wraz z regułami postępowania sądowego i specyficznej roli, jaką pełnią w tym zakresie niektóre kancelarie adwokackie. Słowa kluczowe: niepowodzenie medyczne, błąd medyczny, odpowiedzialność lekarza zawodowa cywilna i karna, szkoda pacjenta Orzecznictwo Lekarskie 2011, 8(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: The problems of damages for so-called medical mistakes gathers more and more large meaning, both from attention on the growing number of claims and paid from this title of damages, how and the growing costs of insurances from these events which bear medical posts. Current situation and legal state were introduced in the article in this range in Poland together with planned legislative changes. The notions of medical mistake, doctor and his professional, civil and penal responsibility and the notion of damages and fulfillment for damages born by the patient fault talked over, together with the rules of the judicial conduct and specific part some barristers offices which fulfill in this range. Key words: medical failure, medical mistake, civil and penal doctor professional responsibility, wish feel experienced by the patient, damages and fulfillment for damage Adres do korespondencji / Address for correspondence Tadeusz Kaczmarek Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Oddział w Pile al. Wojska Polskiego 49, Piła Udziel mi, o Boże, łagodności i cierpliwości przy chorych upartych i obrażających mnie [ ] Niech daleka będzie ode mnie myśl, że wszystko wiem i potrafię. Z modlitwy Majmonidesa 1/, żyjącego w XII w. arabskiego lekarza i filozofa z Kordoby Nowoczesna medycyna, mimo niewątpliwie wielkiego postępu, nadal niesie określone zagrożenia, przed którymi ma chronić pacjenta prawo medyczne, przeżywające na całym świecie olbrzymi rozwój tworzy się ustawodawstwo, które zmierza do precyzyjnego unormowania stosunków prawnych pomiędzy pacjentem a lekarzem, praw pacjentów oraz podstaw prawnych działalności lekarzy, w tym także odpowiedzialności lekarzy i zakładów leczniczych za wyrządzone pacjentowi szkody. 1/ Latkowski JB. Humanizm i medycyna. Medycyna po Dyplomie, 2003, 8(89): Prawa pacjenta określają szczególne stosunki, jakie zachodzą pomiędzy pacjentem a instytucją lub osobą świadczącą usługi medyczne lub zdrowotne. Fundamentem praw pacjenta jest w praktyce zgoda pacjenta na określoną procedurę medyczną dotyczącą jego osoby, pojmowana jako zgoda po objaśnieniu. Takie podejście do problemu praw pacjenta we współczesnym świecie wynika z wyraźnie artykułowanych zasad poszanowania godności ludzkiej, sprawiedliwości w dostępie do systemu ochrony zdrowia, stwarzania możliwości wyboru miejsca i sposobu leczenia wraz z prawem wyboru lekarza [5]. Istnieje stała konieczność stanowczego akcentowania i respektowania praw pacjenta w zakresie zagwarantowania mu prawa do poszanowania jego intymności i godności osobistej, prawa do samostanowienia i wyrażania świadomej zgody po objaśnieniu, a przede wszystkim prawa do zrozumiałej dla niego informacji, dotyczącej jego uprawnień od-

2 80 nośnie sposobu i metody leczenia, wraz z ryzykiem możliwości wystąpienia określonych niepowodzeń czy też powikłań, zarówno będących skutkiem podjętej terapii jak i możliwych do wystąpienia, niezależnie od podjętej terapii, czy też możliwych w przypadku nie podjęcia proponowanego leczenia. Prawa pacjenta muszą dać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz wyznaczyć granice kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków obu stronom relacji lekarz pacjent (pacjent pracownik zakładu opieki zdrowotnej) [6]. Negatywne oceny działań lekarzy są popularnym tematem w mediach, gdzie rzetelność informacji, zrozumienie celu odpowiedzialności zawodowej i obowiązujących w niej zasad postępowania oraz relacje z innymi trybami odpowiedzialności, są często niezadowalające. Na całym świecie rośnie liczba spraw, rozpatrywanych we wszystkich trybach odpowiedzialności lekarzy, np. w Wielkiej Brytanii o około 17% rocznie; w Polsce liczba skarg rozpatrywanych w trybie odpowiedzialności zawodowej, liczba spraw w sądach lekarskich oraz liczba orzekanych kar rosną od 10 do 30% rocznie (średnio o 14%), a częstość skarg na postępowanie lekarzy jest wyższa od średniej europejskiej. Z danych Biura Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia wynika, że nieprzestrzeganie uprawnień chorych polega najczęściej na m.in. utrudnianiu im dostępu do świadczeń medycznych, trudnościach z uzyskaniem dokumentacji medycznej, nie przekazywaniu pacjentom przez lekarzy informacji dotyczących ich stanu zdrowia w sposób przystępny i zrozumiały [6, 10]. Pacjent, którego prawa zostały naruszone, może zwrócić się do kierownika placówki medycznej, Rzecznika Praw Pacjenta działającego przy regionalnym NFZ lub do Biura Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia. Poszkodowany może też wystąpić na drogę sądową, a także zwrócić się do sądu dyscyplinarnego lekarzy. Pacjenci dość chętnie korzystają z możliwości złożenia skargi w trybie dyscyplinarnym, ponieważ postępowanie takie jest bezpłatne, nie wiąże się z żadnym ryzykiem, a korzystny dla pacjenta wynik może być wykorzystywany w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Ale Adam Sandauer szef Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere uważa za bezcelowe składanie skarg do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w izbie lekarskiej gdyż jak podaje poszkodowany nie ma praw w postępowaniu przed sądem lekarskim, które pozwalałyby mu na śledzenie przebiegu sprawy i wpływanie na podejmowane w nim czynności. Dzieje się tak dlatego, że pokrzywdzony nie jest stroną tego postępowania. Orzecznictwo Lekarskie 2011, 8(2): Pacjentów dodatkowo odstraszają m.in. częste trudności w zdobyciu odpowiedniej dokumentacji medycznej, trudności w udowodnieniu winy lekarza a musi udowodnić, jaką szkodę poniósł w wyniku medycznego błędu, a także wykazać winę szpitala za utratę zdrowia i związek przyczynowy pomiędzy jednym a drugim. Tego typu sprawy potrafią ciągnąć się latami, a i tak większość tych spraw jest zdaniem A. Sandauera oddalana lub umarzana, przy czym tylko kilka procent kończy się uznaniem błędu, a wymierzane kary nagany czy ostrzeżenia nic pacjentowi nie dają, a wręcz przeciwnie jeśli przegra on sprawę, powstaje dokument, który mówi, że nic się nie stało, co dla lekarza stanowi istotny argument obrony w sądzie powszechnym. Ponadto, jeśli nie uda się pacjentowi udowodnić winy lekarza, sąd może obciążyć go kosztami sądowymi. Stąd też pacjenci nie zawsze decydują się na dochodzenie swoich praw czy odszkodowań od lekarzy czy szpitala [9, 10, 11]. Wyróżnia się trzy główne rodzaje odpowiedzialności lekarza, związane z jego działalnością leczniczą: odpowiedzialność zawodowa jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego; skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej (upomnienia, nagany, czasowego lub trwałego pozbawienie prawa do wykonywania zawodu), odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, kultu osoby zmarłej); jej skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy); w sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne, odpowiedzialność karna jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę); jej skutkiem jest orzeczenie kary ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub kary grzywny [10, 18]. W Polsce na rosnącą liczbę skarg miała niewątpliwie wpływ dokonująca się transformacja ustrojowa, która zwiększyła świadomość obywateli o przysługujących im prawach, w tym w przypadkach poczucia krzywdy w wyniku nieprawidłowego postępowania lekarza. Ta krzywda w odczuciu pacjenta może oznaczać nie tylko oczywiste, zawinione przez lekarza bądź niezawinione, niepowodzenia podjętej terapii, ale także mniej oczywiste i subiektywne poczucie krzywdy, wynikające z niespełnionych oczekiwań i nadziei, związanych z postępowaniem medycznym, często wynikających z medycznej pseudowiedzy pacjentów; ale rów-

3 Kaczmarek T, Marcinkowski JT. Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze 81 nież może wynikać z niezrozumienia i braku pełnej świadomości ryzyka niepowodzeń postępowania medycznego, na które pacjent wyraził zgodę. Może być wreszcie skutkiem przesadnych obietnic składanych przez lekarza zarówno co do standardów medycznych proponowanej terapii jak i jej efektów. Z danych za lata przedstawianych przez R. Krajewskiego, Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego w tym okresie, wynikało, że najczęściej z wnioskiem o ukaranie przez sądy lekarskie występowano w stosunku do lekarzy chirurgów ogólnych oraz położników i ginekologów. Liczba skarg na lekarzy wzrosła z 1658 w 1998 r. do 2751 w 2002 r., a liczba skierowanych wniosków o ukaranie wzrosła w tym okresie ze 186 do 318 (wzrost o ponad 70%) przy czym na uwagę zasługuje fakt, że aż w 24,0% przyczyną złożenia skargi było naruszenie przez lekarza zasad etyki lekarskiej; zbliżony odsetek skarg (22,3%) dotyczył błędu diagnostycznego i prawie w 40% przyczynę skarg stanowiły błędy terapeutyczne. Według innych danych, Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował w 2009 r. ponad 8,3 mln hospitalizacji, przy czym z badań statystycznych wynika zaś, iż błąd medyczny występuje w co dziesiątej hospitalizacji oznaczałoby to, że rocznie popełnianych jest około 830 tys. błędów medycznych. Według A. Sandauera, z 500 przeanalizowanych spraw, wybranych z kilku tysięcy skarg skierowanych do Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, około 80% zostało wstępnie uznanych za zasadne, co zresztą nie jest prognozą korzystnego wyroku sądowego z analizowanych danych wynikało, że 1/3 skarg dotyczyła spraw związanych z matką i dzieckiem w czasie porodu, 1/4 zakażeń wewnątrzszpitalnych, większość pozostałych spraw stanowiły przypadki błędów operacyjnych (w tym przedmiotów pozostawionych w organizmie podczas operacji) oraz przypadki błędnych diagnoz. Dane dotyczące zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych w procesie leczenia w Polsce są z pewnością niepełne Ministerstwo Zdrowia nie wprowadziło jeszcze do polskiego porządku prawnego większości rekomendacji Rady Europy z 2005 r. dotyczącej zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w opiece zdrowotnej i nie stworzyło rejestru pomyłek medycznych. Stąd w Polsce brakuje wiarygodnych danych o liczbie popełnianych błędów medycznych, a według niektórych szacunków jest ich od kilku tysięcy do nawet 20 tysięcy rocznie. Największy w Europie zbiór zdarzeń niepożądanych posiada Wielka Brytania i są one zgromadzone w narodowym systemie raportowania i uczenia się. Lekarz lub pielęgniarka, którzy popełnili pomyłkę, mogą dobrowolnie przyznać się do błędu, wskazując, jak do tego doszło. Przy mniej szkodliwych pomyłkach winowajca jest zwolniony z odpowiedzialności karnej, a opis błędu trafia do systemu raportowania. Podkreśla się, że kraje, które wdrożyły system rejestru pomyłek medycznych, lepiej chronią pacjentów, gdyż służby medyczne analizują je, wyciągają odpowiednie wnioski i dzięki temu uczą się na błędach innych [6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 26]. Ale wskazuje się też, że niestety, większości pacjentów brak nie tylko świadomości przysługujących im praw, ale jeszcze bardziej brak im znajomości tych praw, a zwłaszcza ich ograniczoności, co może rodzić nieuzasadnione pretensje i roszczenia ze strony pacjentów. Podkreśla się przy tym, że prawa człowieka jako jednostki nie mogą być nieograniczone granice tych praw są wyznaczane przez równoprawne roszczenia innych do tych samych dóbr i wartości. Stąd i prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych są również ograniczone przez prawa innych, zwłaszcza do świadczeń limitowanych ze względu na ograniczone środki przeznaczane na ten cel, gdyż żaden kraj nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb wszystkich pacjentów ze względu na ograniczone zasoby, którymi dysponuje, w stosunku do istniejących potrzeb zdrowotnych całego społeczeństwa [5]. Szkodę ponoszoną przez pacjenta wskutek działań medycznych definiuje się jako każdy uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje szkody: szkodę majątkową (uszczerbek materialny na osobie lub mieniu), szkodę niematerialną (doznaną krzywdę, czyli cierpienia fizyczne oraz krzywdę moralną). Szkoda może być wynikiem wadliwego leczenia lub też leczenia wprawdzie zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej, lecz przeprowadzonego bez zgody pacjenta lub z przekroczeniem zakresu zgody. Szkoda może być wyrządzona bezpośrednio pacjentowi lub w wyniku jego śmierci osobom pośrednio poszkodowanym (małżonkowi, dzieciom oraz dziecku jeszcze nienarodzonemu nasciturusowi), przy czy może być skutkiem bezpośrednich działań samego lekarza, personelu medycznego lub też skutkiem zaniedbań organizacyjnych zakładu leczniczego. Szkodą majątkową może być: uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, koszty leczenia i inne uzasadnione wydatki, straty wynikłe z całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, utrata dochodów, których na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowany nie mógł osiągnąć,

4 82 zwiększenie się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenie jego widoków powodzenia w przyszłości, koszty związane z koniecznością przygotowania do innego zawodu. W razie śmierci poszkodowanego, szkodą są straty, które wskutek tego ponoszą osoby trzecie (koszty pogrzebu, uszczerbek majątkowy wynikły z utraty środków utrzymania, pogorszenie się sytuacji życiowej). Nie zawsze jednak uszkodzenie ciała przez lekarza może być uważane za szkodę nie można bowiem mówić o wyrządzeniu szkody, jeśli nastąpiło to podczas zabiegu wykonywanego lege artis i było konieczne dla ratowania życia pacjenta. Szkoda niemajątkowa, czyli doznana krzywda, zwykle wiąże się ze szkodą majątkową na osobie, może jednak mieć miejsce nawet tam, gdzie nie ma szkody majątkowej będą nią bowiem cierpienia fizyczne i moralne powstałe na skutek wadliwego zabiegu lub nawet zabiegu prawidłowego, ale na który pacjent się nie zgodził. Ustalenie wysokości szkody polega na porównaniu stanu, w jakim znajdowałby się pacjent, gdyby nie wadliwe postępowanie lekarza a stanem, jaki powstał w wyniku tego postępowania. W razie możliwości wystąpienia innych szkód niż istniejące w chwili orzekania, poszkodowany może żądać ustalenia odpowiedzialności lekarza lub zakładu leczniczego za szkody, które mogą się ujawnić w przyszłości [1, 15, 16, 18]. Główną funkcją cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej jest funkcja kompensacyjna, której celem jest wyrównanie uszczerbku na dobrach prawnie chronionych, przy czym w przypadku szkody materialnej przybiera ona postać restytucji naturalnej lub pieniężnej, a w przypadku szkody niematerialnej poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Odpowiedzialność cywilna jest nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową dłużnika (lekarza lub placówki leczniczej), która jednak może być limitowana przy jej egzekucji, przy czym dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. W braku dobrowolnego świadczenia przez dłużnika, wierzyciel może dochodzić swoich uprawnień przed sądem. Dla powstania odpowiedzialności cywilnej muszą być spełnione następujące przesłanki: zdarzenie wyrządzające szkodę, za które prawo czyni dłużnika odpowiedzialnym (nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania albo czyn niedozwolony), Orzecznictwo Lekarskie 2011, 8(2): szkoda mająca charakter majątkowy (na osobie lub mieniu) lub niemajątkowy (doznana krzywda), związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą. Jeżeli odpowiedzialność dłużnika (sprawcy szkody) opiera się na zasadzie winy, winę tę trzeba udowodnić. Ciężar udowodnienia wymienionych faktów spoczywa na powodzie (wierzycielu) osobie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne. Przy czym wskazuje się w piśmiennictwie, że w procesach lekarskich na rzecz dowodów przemawiają także w pewnym stopniu domniemania, przemawiające przeciwko pozwanemu lekarzowi lub placówce leczniczej (dłużnikowi), choć równocześnie sąd może dopuścić również inne dowody nie wskazane przez żadną ze stron. Odpowiedzialność lekarza będzie zależała od charakteru jego stosunków prawnych z pacjentem działania na własny rachunek lub w imieniu określonej placówki leczniczej. Podkreśla się, że choć lekarz jest zobowiązany uczynić wszystko, aby osiągnąć zamierzony rezultat leczenia, to nie może automatycznie odpowiadać za brak pomyślnego wyniku leczenia. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1998 roku wskazano, że...wysokie wymagania staranności, jakiej oczekuje się od lekarzy nie mogą się przekładać w przypisywanie im obowiązków niemożliwych praktycznie do wykonania i tym samym wprowadzenie swoistej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, co w sposób szczególny dotyczy czynności, z których podjęciem połączone jest niebezpieczeństwo oraz wynikająca stąd możliwość częstszego niż to się zazwyczaj dzieje powstania szkody, której możliwości wystąpienia, mimo zachowania wszelkich dostępnych środków ostrożności, nie da się wyłączyć, gdyż jej ryzyko stanowi nieodłączny i przez nikogo niezawiniony element tego rodzaju czynności. Wina lekarza zachodzi wówczas, gdy sprawcy szkody można postawić zarzut zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej niewłaściwości zachowania się. Pojęcie winy składa się zatem z dwóch elementów, które muszą wystąpić łącznie: obiektywnego i subiektywnego. Obiektywny element winy w stosunku do lekarzy będzie zazwyczaj wynikał z uchybienia lub naruszenia obowiązujących przepisów lub reguł wynikających z zasad wiedzy medycznej, popełnionego błędu w sztuce lekarskiej, doświadczenia i deontologii zawodowej, a także naruszenia umowy zawartej z pacjentem przez lekarza prowadzącego prywatną praktykę.

5 Kaczmarek T, Marcinkowski JT. Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze 83 Subiektywny element winy w piśmiennictwie prawniczym określa się zwykle w sposób kazuistyczny, szczegółowo wyliczając przypadki niewłaściwego postępowania lekarza, przy czym wyróżnia się: winę dotyczącą techniki medycznej (niewiedza lekarza, brak właściwych kwalifikacji, nieostrożność w postępowaniu, niedbalstwo, nieostrożność, nieuwaga) winę nie dotyczącą techniki medycznej (niedoinformowanie pacjenta o sposobie postępowania, ryzyku i skutkach zabiegu, przeprowadzenie zabiegu bez zgody pacjenta, brak koniecznego nadzoru, podjęcie zabiegu o zbyt dużym ryzyku w porównaniu do zamierzonych korzyści, dokonanie eksperymentu badawczego stwarzającego ryzyko dla zdrowia pacjenta, przetoczenie krwi nieodpowiedniej grupy itp.) Wina lekarza w tych przypadkach najczęściej polega na niewłaściwym działaniu lub też na zaniechaniu działania (nie udzielenie pomocy, nie podjęcie leczenia, nie skierowanie na badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne, brak należytej opieki nad chorym) przy czym o winie można mówić tylko wówczas, gdy szkody można byłoby uniknąć, gdyby lekarz dołożył należytej staranności. Należy podkreślić, że umyślna wina w postępowaniu lekarza zachodzi niezmiernie rzadko polega ona wówczas bądź na działaniu rozmyślnym, sprzecznym z lekarskim obowiązkiem, bądź na rozmyślnym zaniechaniu działania nakazanego w danym przypadku przez określone przepisy prawne bądź umowę. Natomiast niedbalstwo definiowane jest jako brak w postępowaniu lekarskim zachowania należytych standardów wiedzy medycznej i staranności, przy czym jako miernik niedbalstwa w prawie cywilnym przyjmuje się porównanie postępowania sprawcy szkody z pewnym abstrakcyjnym wzorcem postępowania, niezależnym od indywidualnych właściwości sprawcy, lecz przy uwzględnieniu konkretnych elementów zewnętrznych, dotyczących okoliczności danego przypadku. Stąd też w tzw. procesach lekarskich sądy badają postępowanie danego lekarza a następnie ustalają, czy dołożył on staranności, jakiej można było wymagać od lekarza w danych warunkach a następnie porównują go z określonym abstrakcyjnym wzorcem postępowania lekarzowi można przypisać winę tylko wówczas, jeżeli jego zachowania odbiegało od tego wzorca. Pacjent, który występuje z powództwem odszkodowawczym, musi udowodnić podstawy swojego roszczenia, w tym także winę lekarza. Na lekarzu nie ciąży domniemanie winy, zobowiązuje się on bowiem tylko do dołożenia należytej staranności w leczeniu pacjenta, której brak pacjent musi udowodnić lekarzowi (nie dotyczy to przypadków, gdzie możliwe jest przyjęcie zobowiązania rezultatu). W postępowaniu sądowym lekarz powinien jednak udowodnić, że należycie wykonał swoje obowiązki i działał zgodnie z zasadami wiedzy medycznej zaś pacjent występujący z roszczeniem odszkodowawczym jest zobowiązany przedstawić dowód przeciwny. Pacjent zwykle jest laikiem w dziedzinie medycyny, dlatego tak istotne znaczenie ma wnikliwe postępowanie dowodowe przed sądem i wszechstronne rozważenie przez sąd zebranego materiału dowodowego, którego istotnym elementem jest dokumentacja lekarska. Podkreśla się przy tym, że sąd może również dopuścić dowody nie wskazane przez strony a ewentualne braki w dokumentacji lekarskiej nie mogą być wykorzystywane w procesie na niekorzyść pacjenta [1, 9, 10, 11, 17, 18]. W jednym z orzeczeń z 1953 roku Sąd Najwyższy (SN) podkreślił, że pacjent z reguły nie ma wystarczającej wiedzy, by oceniać własne schorzenia i podjęte w związku z nimi działania medyczne stąd ważnym dowodem w sprawie będzie opinia biegłych posiadających wiadomości specjalne, którzy powinni pomóc sądowi we właściwej ocenie postępowania lekarza przedstawiając opinie, będące jednak tylko jednym z dowodów. W innych orzeczeniach SN podkreśla się, że sąd nie powinien ograniczać się do biernego powtarzania opinii biegłych, lecz powinien wszechstronnie rozważyć cały zebrany materiał dowodowy i wydać wyrok zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Biegli bowiem nie są powołani do przedstawiania ocen i wniosków prawnych ani do ferowania wyroków, gdyż to należy do kompetencji sądów ich rola powinna ograniczyć się do oceny stanu faktycznego okoliczności sprawy i zgodności postępowania zasadami wiedzy medycznej lekarza i jego obowiązkami oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania stron i sądu. Przy okazji zwraca się uwagę, że niestety, nierzadkie są opinie biegłych dalekie od obiektywizmu. Często w wyniku fałszywie pojmowanej solidarności zawodowej, biegli pomijają brak wiedzy i sumienności lekarza, zaniedbania organizacyjne w placówkach leczniczych. Bardzo często ich opinie są niejasne, niejednoznaczne, stawiają różne hipotezy i ewentualności szkody, które nie ułatwiają sądowi należytej oceny zdarzeń będących przedmiotem sprawy o odszkodowanie. Ale należy tutaj podkreślić równocześnie, że w orzecznictwie SN wskazuje się, że związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą nie musi zostać ustalony w sposób pewny, ponieważ w procesach lekarskich jest to zazwyczaj niemożliwe stąd też w większości

6 84 przypadków można mówić jedynie o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia lub o przeważającym prawdopodobieństwie, a bardzo rzadko o pewności czy wyłączności przyczyny. Przykładem wyroków sądów opierających się na zasadzie przeważającego prawdopodobieństwa są sprawy dotyczące zakażeń wewnątrzszpitalnych w jednym z wyroków SN z 1974 roku uzasadniono, że jeśli stan sanitarny szpitala był wyjątkowo zły i że mógł doprowadzić do infekcji, a zakażenie rzeczywiście wystąpiło, prawdopodobieństwo związku przyczynowego między złym stanem sanitarnym a zainfekowaniem organizmu jest tak duże, że można przyjąć, iż powód spełnił swój obowiązek wynikający ze spoczywającego na nim ciężarze dowodu, nie można bowiem stawiać powodowi nierealnego wymagania ścisłego udowodnienia, jakimi drogami infekcja przedostała się do organizmu. Podobne stanowisko zajął w 1997 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdzając, że w sprawach, w których w grę wchodzi odpowiedzialność placówki leczniczej służby zdrowia, nie jest na ogół możliwe stwierdzenie z całkowitą pewnością, że przyczynę zakażenia stanowiło konkretne zdarzenie. Dopuszczalne jest zatem ustalenie tego faktu na podstawie dowodów pośrednich, o ile zachodzi wysokie prawdopodobieństwo jego zajścia. Sąd uznał w opisywanej sprawie, że pacjent został zakażony wirusem żółtaczki podczas pobytu w szpitalu, ponieważ w chwili przyjęcia do szpitala nie miał antygenu HBS, a około 10% pacjentów oraz jedna z pielęgniarek tego oddziału szpitalnego na którym przebywał byli nosicielami tego wirusa stąd przyjęto brak jakichkolwiek podstaw do ustalenia, że były inne bardziej prawdopodobne możliwości jego zakażenia [1, 2, 3, 11]. Zwraca się przy tym uwagę, że mimo takich stanowisk sądów, poszkodowani na skutek zakażeń, którym ulegli w szpitalu, są w trudniejszej sytuacji niż inne osoby domagające się odszkodowania czy zadośćuczynienia, choć sądy powinny uwzględniać wszystkie prawne możliwości, by działać na ich korzyść. W wypadku zakażeń wewnątrzszpitalnych znalezienie sprawcy, czy to, która nie umyła dobrze rąk, czy instrumentariuszki, która nie odkaziła przyrządów, jest niezwykle trudne wskazuje Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere i dodaje, że...nawet jeśli zakażenie nastąpiło mniej więcej w okresie, gdy pacjent był w szpitalu, szpital broni się najczęściej mówiąc, że dana osoba mogła przyjść już zarażona Szpitalne zakażenie, niestety, nie jest rzadkością zakażenia w szpitalach zdarzają się na całym świecie, choć są różnice wynikające z różnego poziomu sanitarnego w placówkach zdrowia. Orzecznictwo Lekarskie 2011, 8(2): Najczęściej wnoszone są sprawy o odszkodowanie z powodu zarażenia wirusem zapalenia wątroby B i C oraz zakażeń paciorkowcami i gronkowcami, w tym także w okresie okołoporodowym. Ale w Polsce, nawet w wypadku błędu lekarskiego, to poszkodowany musi wykazać rozmiar szkody i zaniedbań placówki ochrony zdrowia. Pomocna może być w tym rzetelna dokumentacja medyczna, ale na jej prowadzenie pacjent ma ograniczony wpływ, a w praktyce zdaniem Artura Sandauera prawna ocena sytuacji zależy od opinii biegłych, którzy budują ją na podstawie dokumentacji medycznej, tę zaś sporządza w znacznej części sprawca nieszczęścia i trudno oczekiwać, że wyzna w niej swoje błędy. Ponadto dodaje on nikt też nie zaprzeczy, że istnieje solidarność zawodowa i niechęć do krytykowania poczynań kolegi lekarza. Szczególnie trudna sytuacja występuje wówczas, gdy pacjent leczył się kolejno w kilku różnych placówkach i na nim, jako na powodzie, ciąży obowiązek wykazania, kiedy doszło do zakażenia. Wprawdzie w jednym z wyroków SN dopuścił możliwość ustalenia odpowiedzialności za zakażenia w razie wykazania, że prawdopodobieństwo zarażenia w jednym zakładzie medycznym było wyższe, w praktyce stwarza to jednak pacjentom olbrzymie trudności. Stąd podkreśla się, że zanim osoba poszkodowana wystąpi z pozwem na drogę sądową, przede wszystkim powinna zwrócić się do szpitala z żądaniem wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, chronologicznie opisując proces leczenia, jak również swoje zastrzeżenia do postępowania szpitala oraz zgromadzić dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Pacjent może bowiem zgodnie ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417) wystąpić do zakładu leczniczego o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii swojej dokumentacji medycznej. W praktyce rzadko jednak dochodzi do ugodowego załatwienia sprawy szpitale z zasady twierdzą, że zawinionej przez niego szkody nie było lub żądania są zbyt wygórowane. Jeśli dana placówka odmówi dobrowolnego spełnienia roszczeń, pozostaje dochodzenie swoich praw przed sądem. W zależności od kwoty dochodzonej w sądzie, pozew należy wnieść do sądu rejonowego albo okręgowego sądy okręgowe rozpatrują sprawy, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tysięcy złotych (art. 17 pkt 4 KPC) [2, 3, 4, 9, 13, 14, 17]. Ale, jak podaje w jednym z wywiadów pewien doświadczony radca prawny, członek zarządu międzynarodowego stowarzyszenia zajmujących się szkodami na osobie PEOPIL, niewielu pacjentów

7 Kaczmarek T, Marcinkowski JT. Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze 85 decyduje się na złożenie pozwu, ponieważ takie sprawy są bardzo kosztowne i łączą się z wysokim ryzykiem przegranej, a sam proces może trwać nawet kilkanaście lat. Zdarza się, że pacjenci rezygnują z roszczeń po konsultacji z prawnikiem, który uświadomi im to ryzyko wysokich kosztów sądowych opłata od pozwu o zadośćuczynienie wynosi bowiem 5% wartości przedmiotu sporu. Tak więc jeśli np. w wyniku lekarskiego błędu trzeba było amputować pacjentowi nogę, a średnie odszkodowanie wynosi ok. 200 tys. zł, to 5% tej kwoty wynosi 10 tys. zł. Do tego należy dodać zaliczkę na każdy wydatek, przede wszystkim za opinie biegłych. Istnieje wprawdzie instytucja zwolnienia z kosztów sądowych, ale sądy godzą się na nie coraz rzadziej. W ostatecznym rozrachunku koszty procesu ponosi strona przegrywająca jeżeli pacjentowi nie uda się udowodnić, że doszło do błędu medycznego, to musi się liczyć z tym, że sąd zobowiąże go do zwrotu kosztów całego procesu, a dochodzą do tego także koszty zastępstwa procesowego dla radców prawnych szpitali i towarzystw ubezpieczeniowych, u których szpital wykupił polisę od odpowiedzialności cywilnej (a przy kwotach dochodzonych przez pacjentów prawnikom tym należą się najwyższe stawki, czyli od 3600 do 7200 zł za samą pierwszą instancję dla każdego z nich). Gdy pacjent uświadomi sobie, że będzie się procesował pięć sześć lat bez gwarancji, że nie przegra i nie skończy się to dla niego poważnymi długami, to trudno się dziwić, że zrezygnuje z procesu sądowego. Prawnicy nie ukrywają też, że sprawy o odszkodowania za błędy medyczne należą do najtrudniejszych dowodowo. Należy dodać, że równocześnie nie ma generalnie żadnych precyzyjnych zasad poza ogólnymi wskazówkami wynikającymi z przepisów i orzecznictwa które odnosiłyby się do wysokości zadośćuczynienia, jakiego może dochodzić pokrzywdzony podczas leczenia i ich wysokość jest zupełnie nieprzewidywalna. W wielu krajach Europy działa system punktowy, który pozwala na bardzo precyzyjną wycenę krzywdy moralnej doznanej przez pacjenta składa się na nią zarówno stopień uszczerbku na zdrowiu, jak i długotrwałość rozstroju zdrowia, bierze się tam także pod uwagę całokształt sytuacji życiowej pacjenta. W Polsce teoretycznie ten element wyceny także jest brany pod uwagę zgodnie zresztą z orzecznictwem Sądu Najwyższego tyle tylko, że nikt nie może dać gwarancji, że każdy sąd w Polsce przyzna porównywalną kwotę. Wysokość zadośćuczynienia zależy zresztą nie tylko od typu sprawy, ale także od siedziby sądu, choć z pewnością taka praktyka nie jest słuszna. I tak np. sądy warszawskie orzekają wyższe odszkodowania niż sądy w mniejszych ośrodkach. Jednak generalnie rośnie wysokość rekompensat, jakie sądy przyznają poszkodowanym w wyniku niewłaściwego leczenia nie dziwią już odszkodowania sięgające kilkuset tysięcy złotych a nawet przekraczające milion złotych, a jak twierdzą prawnicy, zasądzane kwoty będą w dalszym ciągu wzrastać. Ponadto, pacjent, który w wyniku utraty zdrowia stracił także dotychczasową pracę, może domagać się również renty za utracone w wyniku błędu medycznego możliwości zarobkowania, przy czym sąd bierze tutaj pod uwagę, jakie dana osoba miała wykształcenie oraz ile ostatnio zarabiała. Toteż pacjenci, którzy ponieśli szkodę w wyniku błędów medycznych mimo wszystkich trudności i ryzyka związanego z postępowaniem sądowym coraz częściej decydują się na złożenie pozwów przeciw szpitalom [11, 13, 16, 17]. W ostatnich latach zmienia się bowiem podejście pacjentów do lekarzy i wykonywanej przez nich pracy nie tylko utrwala się coraz bardziej partnerski model relacji lekarz-pacjent, ale równocześnie pacjenci są bardziej świadomi swoich praw i możliwości ich egzekwowania, w tym także nawet na drodze sądowej. Przykładem takich nowych zachowań pacjentów może być powołane w Katowicach Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i na Skutek Błędów Lekarskich WOKAN- DA, obejmujące z terenem działania cały kraj. Na swojej stronie internetowej zapisało ono, że zostało powołane do życia przez grupę osób ze Śląska w skład której wchodzą m.in.: lekarze, prawnicy, inżynierowie, agenci ubezpieczeniowi, nauczyciele, a jego celem jest biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację, w jakiej bardzo często znajdują się osoby poszkodowane w wypadkach i kolizjach drogowych, a także poprzez błędy lekarskie - szeroko pojęta pomoc, dochodzenie roszczeń oraz odzyskiwanie odszkodowań (np. za błąd lekarski lub medyczny). W szczególności celem Stowarzyszenia ma być organizowanie i zapewnianie m.in. pomocy medycznej w formie konsultacji, diagnozowania, opiniowania, rekonwalescencji a także w razie konieczności przeprowadzanie zabiegu, pomoc ekonomiczna poprzez zapomogi, czasowe zasiłki, przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań oraz korzystanie z opinii biegłych i specjalistów [19]. Wraz ze wzrostem liczby postępowań cywilnych przeciw zakładom opieki zdrowotnej i lekarzom pojawiły się także pewne zjawiska patologiczne niektórzy prawnicy dostrzegli w tego rodzaju procesach dobre źródło dochodów i sami występują do pacjentów z inicjatywą wszczęcia długotrwałych i kosztownych postępowań przeciw szpitalom [17].

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r.

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji Ewa Gmurzyńska doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz członek zarządu i mediator w Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG*

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Adam Górski O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* WSTĘP Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jest jego podstawowym uprawnieniem,

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce A R T Y K U Ł Y I R O Z P R A W Y Małgorzata Serwach Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. regulacje określające zasady oraz tryb ustalania odszkodowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAL ERRORS AS A THREAT TO PROPER FUNCTIONING OF THE HEALTH CARE SYSTEM Katarzyna Przybylska 1, Andrzej Klamerek 2,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU Dr Kinga Bączyk Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kingakarolina@poczta.onet.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU I. Charakter prawny działań lekarza

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II Transformacje Prawa Prywatnego 2/2008 ISSN 1641 1609 Kamila Szutowska * Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Anna Wiela-Hojeńska Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Badania kliniczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nauk medycznych, są jedyną drogą wprowadzania nowych leków na rynek. Pozwalają ocenić

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo