PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM"

Transkrypt

1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ BIURZE OCHRONY RZĄDU

2 Projekt z dnia 12 listopada 2009 r. I. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której ma dotyczyć projektowana ustawa. W aktualnym stanie prawnym świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w służbach mundurowych reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.). Zakresem podmiotowym ustawy objęci są również, poza funkcjonariuszami Policji, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz funkcjonariusze służb, które nie podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członkowie ich rodzin. Odszkodowania z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w służbach mundurowych finansowane są z budżetu państwa, jako że nie są objęte powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, a od uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Świadczenia te obejmują jednorazowe odszkodowanie pieniężne oraz odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub uszkodzone w związku z wypadkiem. Funkcjonariuszowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo trwałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20% wskutek choroby przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Podstawę obliczenia wysokości odszkodowania stanowi kwota dwunastomiesięcznego uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru emerytury lub renty stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn, zm.). W ramach odrębnie funkcjonującego systemu emerytalnego służb mundurowych, funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy stali się inwalidami wskutek doznanego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem lub chorobą, przyznawana jest renta inwalidzka obejmująca trzy grupy inwalidztwa funkcjonariuszy całkowicie niezdolnych do 2

3 służby: I grupę obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy, II grupę obejmującą częściowo niezdolnych do pracy, III grupę obejmującą zdolnych do pracy. Organem właściwym do wypłaty rent inwalidzkich funkcjonariuszom służb mundurowych jest Zakład Emerytalno Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem lub chorobą, które pozostają w związku ze służbą wypłaca właściwy kierownik jednostki organizacyjnej, bądź organ wyższego stopnia, w sytuacji gdy uszczerbku na zdrowiu doznał funkcjonariusz sprawujący funkcję kierownika jednostki organizacyjnej. Zauważyć należy, że ustawa o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji wskutek zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w Polsce, w znacznej mierze zdezaktualizowała się. Działania podjęte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmierzają do uregulowania powyższej kwestii w sposób kompleksowy, poprzez dostosowanie zasadniczych postanowień projektu, w zakresie możliwym do przyjęcia, przy uwzględnieniu specyfiki służb mundurowych, do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), zapewniając tym samym funkcjonariuszom i uprawnionym członkom ich rodzin równość wobec prawa w odniesieniu do uprawnień przewidzianych w systemie powszechnego ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego dla pracowników i członków ich rodzin, znajdujących się w porównywalnej sytuacji. II. Aktualny stan prawny. Ustalanie prawa do jednorazowego odszkodowania i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w służbach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jest realizowane w oparciu o następujące akty prawne: 1. Ustawę z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.). 3

4 2. Akty wykonawcze: 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz.U. Nr 136, poz. 1150); 2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 29 poz. 129, z późn. zm.); 3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 75, z późn. zm). III. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy. Potrzeba zastąpienia przepisów dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.) nowymi przepisami w tym przedmiocie wynika z faktu, że ustawa ta wskutek zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w ostatnich latach w Polsce, zdezaktualizowała się. Celem nowej regulacji jest aktualizacja i uporządkowanie obowiązujących procedur postępowania w zakresie ustalania i realizacji uprawnień funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin do świadczeń o charakterze odszkodowawczym z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci funkcjonariusza oraz szkód poniesionych w przedmiotach osobistego użytku na skutek wypadku w związku ze służbą w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu. Dodatkowym motywem, jaki był brany pod uwagę przy opracowaniu nowej regulacji, było dostosowanie jej zasadniczych postanowień (w zakresie możliwym do przyjęcia, przy uwzględnieniu specyfiki służb mundurowych) do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.). 4

5 IV. Podmioty, na które będzie oddziaływać projektowana ustawa. Podmiotami, na które oddziałuje projekt, ze względu na zakres regulacji, są funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz funkcjonariusze służb właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa Państwa Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także członkowie rodzin (osoby bliskie) funkcjonariuszy, którzy zmarli wskutek wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą pełnioną w tych formacjach. Regulacja nie obejmie funkcjonariuszy Służby Więziennej, jako że Minister Sprawiedliwości podjął inicjatywę ustawodawczą opracowania nowej ustawy o Służbie Więziennej, która reguluje również postępowanie w sprawie przyznania albo odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej. W dniu 24 czerwca br. odbyło się I czytanie projektu ustawy w Sejmie. V. Możliwość podjęcia alternatywnych środków. Obecnie nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek innych działań, niż opracowanie nowego projektu ustawy, które mogłyby pozwolić na osiągnięcie założonych celów. VI. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy oraz źródła ich pokrycia. Wejście w życie projektowanej ustawy nie powinno spowodować znaczących skutków finansowych dla budżetu państwa. W latach liczba funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do jednorazowego odszkodowania przysługującego z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wyniosła Ogółem wypłacono z tego tytułu ,53 zł, przy czym na odszkodowania w związku z chorobą wydatkowano , 26 zł (stopień uszczerbku na zdrowiu z tytułu choroby co najmniej 20%). W 2009 r. na podstawie projektowanej ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu ustalona na ten okres stawka odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza np. Policji 5

6 (740,74 zł) byłaby wyższa od powszechnie obowiązującej (589 zł) o 151,74 zł, przy przeciętnym uposażeniu funkcjonariusza Policji na koniec 2008 r. na poziomie 3 703,68 zł. Pomimo wzrostu stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu, zrównoważenie wydatków w tym zakresie zapewnią oszczędności, które wynikać będą z redukcji odszkodowań ustalanych dotychczas na podstawie wysokich, w stosunku do przeciętnego, uposażeń funkcjonariuszy. W związku z wyłączeniem z zakresu przedmiotowego projektowanej ustawy świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania czynności, nastąpi zmniejszenie wydatków budżetowych, bowiem w latach wysokość wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków w drodze do i z miejsca wykonywania czynności wyniosła ,36 zł. W konsekwencji środki te umożliwią sfinansowanie pozostałych skutków wejścia w życie ustawy, które obejmują: - objęcie uprawnieniami rodziny zmarłych funkcjonariuszy na skutek wypadku lub choroby, do których przyczynił się sam funkcjonariusz. Wysokość odszkodowań wypłaconych z tytułu śmierci funkcjonariuszy wyniosły ,50 zł, przy czym z tytułu wszystkich wypadków śmiertelnych (36) zostały wypłacone odszkodowania pieniężne członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy. Można zatem przyjąć, że przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy z przyczyn przez nich zawinionych, nie wpłynie na globalną wysokość świadczeń, - odszkodowania z tyłu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą, którego stopień nie przekracza 20%. W latach stwierdzono 203 choroby pozostające w związku z pełnieniem służby, z czego z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu, którego stopień wynosił co najmniej 20%, funkcjonariuszom wypłacono odszkodowania w wysokości , 26 zł. Nieznaczny wzrost wydatków budżetowych będzie więc wynikał z faktu, iż jednorazowe odszkodowanie będzie przysługiwało funkcjonariuszom już za 1% procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu z tytułu choroby. - pokrycie kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz świadczeń stomatologicznych w zakresie, który nie podlega finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie będzie miało znaczącego wpływu na wysokość wydatków budżetowych. Zwrot kosztów za ww. świadczenia przysługiwać będzie funkcjonariuszom, którzy doznali uszczerbku na 6

7 zdrowiu wskutek skomplikowanych urazów lub w następstwie chorób powodujących niepełnosprawność, które w ogólnej liczbie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby występują marginalnie. VII. Propozycje rozstrzygnięć i ich uzasadnienie. 1. Proponowane zmiany zmierzają do objęcia swoim zakresem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu lub ponieśli szkodę w przedmiotach osobistego użytku na skutek wypadku, a także członków rodziny (osoby bliskie) funkcjonariuszy, którzy zmarli wskutek wypadku lub choroby. Projekt założeń zakłada objęcie swoim zakresem również funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin (osoby bliskie) na zasadzie recepcji proponowanych uregulowań do pragmatyk służbowych tychże służb. 2. Projekt założeń określa rodzaje świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu, warunki nabywania prawa do tych świadczeń, zasady i tryb postępowania w sprawach wypadków i chorób oraz tryb przyznawania świadczeń pieniężnych, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty. 3. Podstawowe określenia użyte w projekcie założeń oznaczają: 1) uszczerbek na zdrowiu trwałe i nieodwracalne naruszenie sprawności organizmu, na skutek doznanego urazu lub choroby; 2) uraz - uszkodzenie tkanek ciała lub upośledzenie funkcji danego organu, narządu lub układu wskutek działania czynnika zewnętrznego; 3) choroba choroba powstała w związku z warunkami służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu, wymieniona w wykazie chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu, jeżeli w wyniku oceny warunków służby, można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia 7

8 występujących w środowisku służby albo w związku ze sposobem wykonywania służby; 4) przeciętne uposażenie przeciętne uposażenie funkcjonariuszy poszczególnych służb, stanowiące wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa; 5) komisja lekarska komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 6) organ odszkodowawczy kierownik jednostki organizacyjnej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, właściwy do ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu; 7) przedmiot ortopedyczny - wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027, z późn. zm.). W świetle projektowanych zmian, jeżeli mowa jest o funkcjonariuszu, należy przez to rozumieć odpowiednio policjanta, strażaka Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu. 4. Przyjęta definicja wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby określa, że jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz albo śmierć, które zaszło podczas lub w związku: 1) z wykonywaniem obowiązków służbowych lub poleceń przełożonych; 2) z wykonywaniem czynności w interesie służby, nawet bez polecenia przełożonych; 3) z ratowaniem ludzi lub ich mienia z grożącego niebezpieczeństwa albo ratowaniem mienia przed zniszczeniem, zaginięciem lub zagarnięciem; 4) z udziałem w pościgu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa albo ochroną obywateli przed napaścią; 5) z odbywaniem podróży służbowej, bądź nauki w szkole, przeszkolenia albo studiów, na podstawie skierowania, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem funkcjonariusza, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem poleconych mu zadań; 8

9 6) z uczestnictwem w programowych zajęciach podnoszących sprawność fizyczną. Za śmiertelny wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć na skutek doznanego uszczerbku na zdrowiu w okresie nie przekraczającym 3 lat od dnia wypadku. Za ciężki wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do służby albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za zbiorowy wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 5. Świadczenia pieniężne określone w projekcie założeń nie przysługują funkcjonariuszowi w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione umyślne albo rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie tych przepisów. Pozbawienie funkcjonariusza prawa do jednorazowego odszkodowania obejmuje również wypadek, którego wyłączną przyczyną było zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu lub jeżeli uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza zostały spowodowane przez niego umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. 6. Rodzaje świadczeń pieniężnych przysługujących w razie wypadku lub choroby obejmują: 1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo śmierci funkcjonariusza; 2) odszkodowanie za szkody w przedmiotach osobistego użytku poniesione wskutek wypadku; 9

10 3) zwrot kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, do wysokości udziału własnego poszkodowanego funkcjonariusza, określonego przepisami o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; 4) zwrot kosztów świadczeń stomatologicznych poniesionych na skutek wypadku lub choroby, których zakres nie jest gwarantowany na podstawie przepisów o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 7. Projekt założeń zakłada przyznanie funkcjonariuszowi, który wskutek wypadku lub choroby doznał uszczerbku na zdrowiu, prawo do otrzymania jednorazowego odszkodowania w wysokości 20% przeciętnego uposażenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli następstwem wypadku lub choroby jest pogorszenie się stanu zdrowia, a stopień uszczerbku na zdrowiu uległ zwiększeniu, co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zostaje odpowiednio zwiększone. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, gdy stopień uszczerbku na zdrowiu uległ zwiększeniu, co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zostaje zwiększone o 20% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie. Zwiększenie jednorazowego odszkodowania o kwotę stanowiącą 3,5 krotność przeciętnego uposażenia, przysługuje w sytuacji, gdy funkcjonariusz wskutek wypadku lub choroby został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji. Prawo do zwiększenia jednorazowego odszkodowania, o którym mowa powyżej, przysługuje także rencistom lub inwalidom, którzy wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku lub choroby zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 8. Projekt założeń do kręgu osób uprawnionych do otrzymania jednorazowego odszkodowania w razie śmierci funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby zalicza: 1) małżonka, z wyjątkiem przypadku orzeczonej separacji; 2) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci funkcjonariusza warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej; 10

11 3) rodziców, osoby przysposabiające, macochę i ojczyma, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem albo ugodą sądową prawo do alimentów ze strony zmarłego funkcjonariusza. 9. W przypadku, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości: 1) 18-krotnego przeciętnego uposażenia, gdy uprawnionymi są małżonek albo dziecko; 2) 9-krotnego przeciętnego uposażenia, gdy uprawnionym jest inny członek rodziny. Natomiast, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie: 1) małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie to przysługuje w wysokości 18- krotnego przeciętnego uposażenia, zwiększonego o 3,5-krotne przeciętne uposażenie na każde dziecko; 2) dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie to przysługuje w wysokości 18-krotnego przeciętnego uposażenia, zwiększonego o 3,5-krotne przeciętne uposażenie na drugie i każde następne dziecko. Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego uposażenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. W sytuacji, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie to przysługuje w wysokości 9-krotnego przeciętnego uposażenia, zwiększonego o 3,5-krotne przeciętne uposażenie na drugiego i każdego następnego uprawnionego. Kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych. Jednorazowe odszkodowanie należne członkom rodziny zmniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania wypłaconego funkcjonariuszowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku lub choroby, będących przyczyną późniejszego zgonu. 10. Projekt założeń zakłada, że wysokość jednorazowego odszkodowania lub jego zwiększenia ustalana jest na podstawie przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy 11

12 poszczególnych służb, obowiązującego na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji przyznającej odszkodowanie. 11. Ze względu na szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną jednorazowe odszkodowanie można przyznać funkcjonariuszowi albo uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza w wysokości wyższej niż określona przepisami, nie więcej jednak niż o 100%. 12. Jednorazowe odszkodowanie, ze względu na szczególną sytuację życiową, rodzinną lub materialną można przyznać: 1) członkom rodziny zmarłego funkcjonariusza, nie spełniającym warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej, albo osobom pozostającym z funkcjonariuszem we wspólnym pożyciu; 2) uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza, który zaginął w czasie pełnienia służby; 3) uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza zmarłego wskutek przestępstwa, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że jego śmierć pozostaje w związku ze służbą. Członkom rodziny zmarłego funkcjonariusza, nie spełniającym warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej oraz osobom pozostającym z funkcjonariuszem we wspólnym pożyciu, można przyznać jednorazowe odszkodowanie wyłącznie w przypadku braku uprawnionych członków rodziny zmarłego funkcjonariusza. 13. Funkcjonariuszowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, a w razie jego śmierci wskutek takiego wypadku, uprawnionym członkom jego rodziny, przysługuje odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych oraz wartości pieniężnych. W razie uszkodzenia przedmiotu osobistego użytku, odszkodowanie stanowi równowartość kosztów jego przywrócenia do stanu sprzed wypadku. Jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny, koszty naprawy przekraczałyby wartość uszkodzonego przedmiotu albo przedmiot uległ całkowitemu zniszczeniu, odszkodowanie przyznaje się z uwzględnieniem stanu przedmiotu sprzed wypadku, a według wartości rynkowej z dnia orzekania o odszkodowaniu. 12

13 14. Funkcjonariuszowi, który wskutek wypadku lub choroby wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne przysługuje zwrot kosztów do wysokości udziału własnego określonego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby skutkuje koniecznością udzielenia funkcjonariuszowi świadczeń stomatologicznych, które nie są świadczeniami gwarantowanymi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, funkcjonariuszowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych na te świadczenia. 15. Projekt założeń określa obowiązki funkcjonariusza, który uległ wypadkowi oraz kierownika jednostki organizacyjnej właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi. Poszkodowany funkcjonariusz, jest obowiązany niezwłocznie, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, zgłosić ten fakt kierownikowi jednostki organizacyjnej właściwemu ze względu na stałe miejsce pełnienia służby. Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, jeżeli okoliczności to uzasadniają, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym lub osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo. Następnie obowiązany jest powołać komisję powypadkową w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i skutków wypadku oraz jego związku ze służbą, jak również szkód w przedmiotach osobistego użytku poniesionych przez funkcjonariusza w związku z wypadkiem. Jeżeli wypadkowi uległ funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby, kierownik jednostki, na terenie której wydarzył się wypadek, zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie kierownika jednostki organizacyjnej właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez poszkodowanego funkcjonariusza. O wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, ciężkich lub zbiorowych, kierownik jednostki organizacyjnej właściwy ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza, niezwłocznie zawiadamia na piśmie kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby. 13

14 16. Zadaniem komisji powypadkowej jest ustalenie okoliczności, przyczyn i skutków wypadku, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem w związku ze służbą albo nie pozostaje w związku ze służbą, sformułowanie wniosków i zalecanych środków profilaktycznych oraz ustalenie szkód w przedmiotach osobistego użytku poniesionych przez funkcjonariusza w związku z wypadkiem, które odnotowane zostają w protokole powypadkowym. Poszkodowany funkcjonariusz albo uprawnieni członkowie jego rodziny mają prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej. Zastrzeżenia rozpatruje oraz ustalenia komisji powypadkowej zatwierdza kierownik jednostki właściwy ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez poszkodowanego funkcjonariusza w chwili wypadku. Kierownik jednostki, który powołał komisję powypadkową, jest obowiązany przechowywać protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. 17. Protokół powypadkowy może być uchylony w trybie nadzoru, jeżeli: 1) wyjdą na jaw nowe okoliczności sprawy nieznane w toku postępowania prowadzonego przez komisję powypadkową; 2) jest oczywiście niezgodny ze stanem faktycznym lub prawnym. Prawo do uchylenia protokołu powypadkowego w trybie nadzoru przysługuje Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Biura Ochrony Rządu. 18. Projekt przewiduje, w sytuacji wystąpienia uzasadnionego przypuszczenia, że do wypadku przyczyniło się zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu, obowiązek skierowania funkcjonariusza przez kierownika jednostki, właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby, na badanie niezbędne do ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu. W sytuacji, gdy wypadek zdarzył się poza stałym miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza, powyższy obowiązek spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej właściwym ze względu na miejsce wypadku. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie 14

15 prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu wypadku chyba, że funkcjonariusz udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu. 19. Kierownik jednostki organizacyjnej właściwy ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza w przypadku podejrzenia choroby pozostającej w związku z warunkami służby jest obowiązany skierować funkcjonariusza do jednostki orzeczniczej służby medycyny pracy utworzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Związek choroby z warunkami służby ustala jednostka orzecznicza służby medycyny pracy utworzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Właściwy państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby albo decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia. 20. O stopniu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek wypadku lub choroby, o niezdolności do służby wskutek wypadku lub choroby oraz o inwalidztwie funkcjonariusza, a także o uznaniu go za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku lub choroby oraz o związku śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą orzekają komisje lekarskie. Służba medycyny pracy współdziała z komisjami lekarskimi. Współdziałanie to polega w szczególności na wymianie informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy, udostępnianiu dokumentacji, wyników badań i konsultacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu przez komisję lekarską. 21. Skierowanie do komisji lekarskiej wydaje się niezwłocznie po ustaleniu, że wypadek funkcjonariusza pozostaje w związku ze służbą lub po stwierdzeniu u funkcjonariusza przez państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji choroby. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że śmierć funkcjonariusza może być następstwem wypadku lub choroby, właściwy organ odszkodowawczy występuje do komisji lekarskiej z wnioskiem o ustalenie czy jego śmierć pozostaje w związku z wypadkiem lub chorobą. 22. Sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza oraz jego zwiększenia, związku śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą, tryb orzekania o 15

16 niezdolności do służby wskutek wypadku lub choroby oraz o inwalidztwie funkcjonariusza, uznawania go za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku lub choroby regulują przepisy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 23. Koszty badań, opinii lub innych niezbędnych czynności wyjaśniających zleconych odpłatnie w związku z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków są ponoszone odpowiednio z budżetu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. W zakresie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia przez komisję lekarską, projekt przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów odnoszących się do pokrywania kosztów badań i opinii zleconych w związku z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków. 24. Projekt określa tryb wszczęcia postępowania w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania, które wszczyna się z urzędu w przypadku stwierdzenia w okresie służby uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek wypadku lub choroby albo śmierci funkcjonariusza w okresie służby wskutek wypadku lub choroby. Natomiast na wniosek funkcjonariusza albo uprawnionego członka jego rodziny postępowanie wszczyna się w przypadku stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu albo śmierci funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby, które nastąpiły po jego zwolnieniu ze służby lub pogorszenia stanu zdrowia funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby, a także stwierdzenia przez komisję lekarską, iż na skutek wypadku lub choroby funkcjonariusz nie doznał uszczerbku na zdrowiu albo, że jego śmierć nie pozostaje w związku ze służbą na skutek wypadku lub choroby, jak też stwierdzenia przez komisję powypadkową, że wypadek funkcjonariusza nie pozostaje w związku ze służbą lub, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie funkcjonariusza spowodowane spożyciem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu. Postępowanie wszczyna się również na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez poszkodowanego funkcjonariusza, w przypadku jednorazowego odszkodowania przyznawanego ze względu na szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną funkcjonariusza albo uprawnionego członka jego rodziny. 16

17 25. Organ odszkodowawczy przyznaje albo odmawia przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustala jego wysokość w formie decyzji, na podstawie ustaleń komisji powypadkowej i komisji lekarskiej oraz innych dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w terminie 14 dni od dnia zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów. W decyzji, o której mowa, ustala się również prawo do odszkodowania za szkodę w przedmiotach osobistego użytku oraz ustala jego wysokość. Jeżeli w protokole powypadkowym są braki formalne, organ odszkodowawczy niezwłocznie zwraca protokół w celu uzupełnienia. 26. Decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania wydaje organ odszkodowawczy: 1) jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę w dniu wydawania decyzji; 2) jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę w dniu wydawania decyzji, w razie przeniesienia funkcjonariusza do służby w innej jednostce organizacyjnej; 3) jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz ostatnio pełnił służbę w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby, przed ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodowania. 4) nadrzędnej jednostki organizacyjnej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących funkcję kierownika jednostki organizacyjnej. W odniesieniu do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Biura Ochrony Rządu, ich zastępców oraz członków ich rodzin decyzję wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 27. Decyzję w sprawie odszkodowania przyznanego ze względu na szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną, wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Biura Ochrony Rządu, ich zastępców oraz członków ich rodzin. Natomiast w stosunku do pozostałych funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin decyzję wydają odpowiednio: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Biura Ochrony Rządu. 17

18 28. Zwrot kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, a także wydatków poniesionych na świadczenia stomatologiczne następuje na wniosek funkcjonariusza na podstawie przedstawionych rachunków potwierdzających wysokość poniesionych kosztów i niezbędnej dokumentacji lekarskiej oraz innych dokumentów. Przyznanie lub odmowa zwrotu kosztów poniesionych przez funkcjonariusza na przedmioty ortopedyczne lub świadczenia stomatologiczne następuje w drodze decyzji. 29. Od decyzji, za wyjątkiem decyzji w sprawie odszkodowania przyznanego ze względu na szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną, funkcjonariuszowi albo uprawnionemu członkowi jego rodziny przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, według zasad i w terminach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie do sądu przysługuje także w wypadku niewydania decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot kosztów poniesionych na przedmioty ortopedyczne lub świadczenia stomatologiczne bądź powstania obowiązku wszczęcia postępowania z urzędu. 30. Świadczenia pieniężne wypłaca komórka właściwa do spraw obsługi finansowej jednostki organizacyjnej, na zaopatrzeniu której uprawniony funkcjonariusz pozostawał w dniu ich przyznania albo w dniu śmierci bądź zwolnienia ze służby, w terminie 14 dni od wydania decyzji. 31. Do postępowania w sprawie wypadków i chorób w zakresie nieuregulowanym w projektowanej ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie projekt założeń przewiduje stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Uzasadnienie projektowanych rozstrzygnięć: Projektowane zmiany wprowadzają zasadnicze rozwiązanie, dotyczące problematyki chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu, poprzez przyjęcie definicji choroby. Za chorobę pozostającą w związku z pełnieniem służby uznaje się chorobę powstałą w związku z warunkami służby, spowodowaną działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku służby albo w związku ze sposobem wykonywania służby, która została 18

19 wymieniona w wykazie chorób pozostających w związku z pełnieniem służby. W obecnym stanie prawnym kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 75, z późn. zm). Przyjęcie w projekcie założeń do ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu definicji choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby jest zgodne z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, iż normy materialnoprawne, regulujące kwestie podstawowe dla danej problematyki należy umieszczać w akcie rangi ustawowej. Powyższa definicja została sformułowana w sposób analogiczny do definicji zawartej w Kodeksie pracy, a wypracowanej w oparciu o nieobowiązujące już przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 115, poz. 744, z późn. zm.) ze względu na jej przejrzystość i wieloletnią praktykę stosowania. Projektowane zmiany wprowadzają również nową definicję wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, przyjmując, że za wypadek uznaje się tylko takie zdarzenie, które powoduje uszkodzenie tkanek ciała, uszkodzenie lub zaburzenie funkcjonowania narządów (uraz) albo śmierć, co eliminuje wypadki, które nie wywołują żadnych negatywnych skutków w stanie zdrowia funkcjonariusza, a tym samym nie uprawniają go do otrzymania świadczeń pieniężnych z tytułu wypadku. Projekt wprowadza również definicję wypadku ciężkiego, śmiertelnego i zbiorowego, nakładając na kierownika jednostki organizacyjnej właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez funkcjonariuszy, którzy ulegli wypadkom, obowiązek zawiadomienia kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, KG PSP, KG SG oraz BOR właściwej w sprawach bezpieczeństwa i higieny służby. W projekcie przyjęto zasadę, że wyłącznie funkcjonariusz zostanie pozbawiony prawa do odszkodowania w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione umyślne albo rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania 19

20 określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie tych przepisów, a także w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu lub jeżeli uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez niego umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli następstwem okoliczności, o których mowa powyżej, będzie zgon funkcjonariusza, uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza przysługiwać będzie prawo do świadczeń pieniężnych określonych projektem założeń. Rozwiązanie to jest podyktowane przede wszystkim koniecznością zachowania zasady równości wobec prawa podmiotów znajdujących się w porównywalnej sytuacji uprawnieni członkowie rodziny pracowników, zmarłych w analogicznych okolicznościach, otrzymują świadczenia odszkodowawcze na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.). Ponadto zwiększeniu uległy rygory w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych za wypadki spowodowane po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy pozbawiają uprawnień do odszkodowania funkcjonariusza, w sytuacji gdy wyłączną przyczyną wypadku było jego zachowanie spowodowane stanem nietrzeźwości, natomiast projektowane zmiany przewidują, że już stan po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, który był wyłączną przyczyną wypadku wyklucza prawo do otrzymania świadczeń pieniężnych. Zaostrzenie przepisów w tym zakresie uzasadnia szczególny charakter służby funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Wyłączono z zakresu przedmiotowego projektu założeń świadczenia pieniężne z tytułu wypadków w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania czynności. Uznając, że odpowiedzialność za tego rodzaju wypadki, które nie mają związku z pełnieniem służby oraz mają charakter losowy, nie może obciążać jednostek organizacyjnych Policji, PSP, SG oraz BOR będących pracodawcą dla funkcjonariuszy. Jednostki te nie mają wpływu na ten rodzaj wypadków, zatem objęcie ryzykiem pracodawcy wypadków w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania czynności nie znajduje uzasadnienia. Jeżeli natomiast funkcjonariusz ulegnie wypadkowi podczas odbywania drogi do miejsca lub z miejsca wykonywania czynności służbowych na skutek interwencji w interesie służby, projekt założeń przewiduje, że w takich okolicznościach funkcjonariusz będzie uprawniony do otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu. 20

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2012-01-01 Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 760) Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Warszawa, 12 marca 2014 r. Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 567) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 567 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1) Opracowano na podstawie Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-117-12 Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Podstawowym celem proponowanych zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 16 lipca 2012 r.

Projekt z dnia 16 lipca 2012 r. Projekt z dnia 16 lipca 2012 r. Projekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedkładany projekt ustawy stanowi nowelizację ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Projekt USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

wzory dokumentów sporządzanych w toku postępowania w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;

wzory dokumentów sporządzanych w toku postępowania w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków; Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/305,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admini stracji-z-dnia-2004-r-w-spraw.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 10:42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTA WY

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTA WY Projekt z dnia 29 października 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTA WY o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku z właściwościami lub warunkami służby Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE mgr Marta Wasil Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym. Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby zawodowej lub wypadku

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14417 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. 1. Zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r. Dz.U.10.145.978 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady działania komisji lekarskich oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Świadczenia określone ustawą przysługują pracownikom,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r.

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 stycznia 2014 r. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

U S T A W A. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. U021673 1 U S T A W A z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 5)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r.

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2002.199.1673 2003.01.01 zm. Dz.U. 2002.241.2074 2003.04.01 zm. M.P. 2003.16.253 2004.01.01 zm. Dz.U. 2003.223.2217 2006.09.19 zm. M.P. 2004.13.217 2004.06.01 zm. Dz.U. 2004.99.1001

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. Dz.U.2014.1822 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

dr Iwona Anna Wieleba

dr Iwona Anna Wieleba dr Iwona Anna Wieleba Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer SPIS TREŚCI do książki pt. Wypadki i choroby zawodowe dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer Wstęp... 9 Literatura... 10 Wykaz skrótów użytych w tekście... 11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Warszawa, marzec 2009 I. Opis obecnego systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. Projekt z dnia 29 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.2009.167.1322 2012.04.01 zm.wyn.z M.P.2012.127 ogólne USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 października 1997 r. Dz.Urz.MS.97.5.51 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 1997 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r. SEJM REYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-12 Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek a podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.2010 r. Projekt z dnia 10 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przypadkach wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt w wersji na RM

Projekt w wersji na RM Projekt w wersji na RM USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

USTAWA. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm., ost. zm. Dz.U z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 27 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 27 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27 S) USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U.2009.167.1322 z dnia 2009.10.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 2015 r. do: 31 października 2015 r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE. Informacja

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE. Informacja STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41, Tel. 89 522 56 00 Informacja 1 Olsztyn, 29 listopada 2012 r. W sprawie uprawnień członków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1242

Dz.U. 2015 poz. 1242 Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2015 poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym

Bardziej szczegółowo