DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY"

Transkrypt

1 Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci przy pracy wystêpowa³ ju w pocz¹tkowej fazie rozwoju cywilizacji i do tej pory jest nieod³¹cznym aspektem stosunku pracownik-pracodawca. Natomiast rekompensata strat zdrowotnych jakich dozna³ pracownik wskutek wypadku w du ej mierze uzale niona by³a nie tyle od warunków pracy co systemu, który funkcjonowa³ w danym pañstwie. Ryzyko wypadku istnieje zawsze, a wypadek mo e zdarzyæ siê w ka dym zak³adzie pracy. Wszystkim wykonywanym czynnoœciom towarzysz¹ ró nego rodzaju zagro enia, których nie mo na ca³kowicie usun¹æ. Wed³ug przepisów Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialnoœæ m.in. za stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adzie, ycie i zdrowie pracowników, bezpieczn¹ i higieniczn¹ organizacjê warunków i procesu pracy, a w przypadku wyst¹pienia wypadku jest zobowi¹zany ustaliæ jego okolicznoœci i przyczyny. Od wyniku postêpowania zespo³u powypadkowego w du ej mierze zale y rodzaj roszczenia jakie bêdzie przys³ugiwa³o pracownikowi. W pracy przedstawiono zasady dochodzenia roszczeñ powsta³ych na skutek wypadku przy pracy. Scharakteryzowano zadania zespo³u powypadkowego. Szczególny nacisk po³o ono na wyjaœnienie praw przys³uguj¹cych pracownikowi ubiegaj¹cemu siê o odszkodowanie z tytu³u uszczerbku na yciu, zdrowiu lub za utracone lub uszkodzone w wyniku wypadku przy pracy przedmioty bêd¹ce w³asnoœci¹ pracownika. Wprowadzenie Problem wypadkowoœci przy pracy wystêpowa³ ju w pocz¹tkowej fazie rozwoju cywilizacji. Natomiast rekompensata strat zdrowotnych jakich dozna³ pracownik wskutek wypadku w du ej mierze uzale niona by³a nie tyle od warunków pracy co systemu, który funkcjonowa³ w danym pañstwie. Na przestrzeni XIX wieku prawo cywilne (³ac. ius civile) wyodrêbni³o pojêcie odpowiedzialnoœci cywilnej za utratê zdrowia i ycia poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Przyk³adem zastosowania tej e odpowiedzialnoœci by³ Kodeks Napoleona czy te wprowadzony w Anglii obowi¹zek zwrotu przez pracodawcê kosztów lecze-

2 126 K. Goniewicz, M. Goniewicz nia osobom okaleczonym przez wypadki przy pracy oraz zapewnienia im renty. Takie rozwi¹zania prawne nie by³y satysfakcjonuj¹ce zarówno dla wiêkszoœci pracowników jak i pracodawców. W mniemaniu pracowników wypadki by³y nieod³¹czn¹ czêœci¹ pracy i jedynym sposobem rekompensaty by³o odpowiednie ubezpieczenie ich nastêpstw. Pracownicy uznawali, e wczeœniej czy póÿniej i tak dojdzie do wypadku, a oni musz¹ otrzymaæ rekompensatê za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Z kolei pracodawcy uznawali ubezpieczenia za œrodek walki z nastêpstwami wypadków, ale jednoczeœnie podejmowali próby walki z przyczynami wypadków. Potrzeba wzmo onego nadzoru nad warunkami pracy oraz obowi¹zek wyp³at odszkodowañ ofiarom wypadków przy pracy, spowodowa³y koniecznoœæ poszukiwania nowych form organizacyjnych i prawnych, których celem mia³o byæ przeciwdzia³anie skutkom wypadków zarówno od strony przyczyn technicznych, jak równie od strony odpowiedzialnoœci prawnej za te wypadki przede wszystkim odszkodowawczej (finansowej). Pocz¹tkowo dzia³ania te by³y realizowane na dwóch oddzielnych p³aszczyznach. Pierwsz¹ tworzy³y towarzystwa ubezpieczeniowe, które asekurowa³y przedsiêbiorstwa od odpowiedzialnoœci cywilnej zwi¹zanej z wypadkami przy pracy. Natomiast drug¹ stanowi³y ró nego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, których zadaniem by³o przeciwdzia³anie wypadkom przy pracy poprzez sta³y nadzór nad warunkami pracy i urz¹dzeniami technicznymi. PóŸniej pojawi³y siê rozwi¹zania, które stara³y siê po³¹czyæ interesy pracowników i pracodawców w zakresie wypadkowoœci przy pracy. Jednym z pierwszych aktów prawnych dotycz¹cych tych problemów by³a austriacka ustawa z dnia 28 grudnia 1887 roku o ubezpieczeniu robotników od wypadków. Gwarantowa³a ona miedzy innymi inwalidzk¹ rentê wypadkow¹ na czas niezdolnoœci do zarobkowania oraz obligowa³a pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeñstwa w pracy. Zasady dochodzenia roszczeñ powsta³ych na skutek wypadku przy pracy Wed³ug danych Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks ESENER) co trzy i pó³ minuty na skutek przyczyn zwi¹zanych z prac¹ umiera ktoœ z mieszkañców Unii Europejskiej (UE). Oznacza to prawie 167 tysiêcy zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7500 zgonów) lub chorobami zawodowymi ( zgonów). Wed³ug ESENER co cztery i pó³ sekundy jakiœ pracownik w UE ulega wypadkowi powoduj¹cemu koniecznoœæ pozostawania przez niego w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy,

3 Dochodzenie roszczeñ powsta³ych na skutek wypadku przy pracy 127 których skutkiem s¹ trzydniowe lub d³u sze nieobecnoœci w pracy, jest ogromna wynosi ponad 7 mln rocznie (ESENER, 2010). Obecnie ka dego roku w Polsce dochodzi do kilkudziesiêciu tysiêcy wypadków przy pracy. W 2008 roku osoby uczestniczy³y w wypadkach. W roku 2009 liczba poszkodowanych w wypadkach wynios³a osoby. W okresie od stycznia do wrzeœnia 2010 roku zanotowano ogó³em wypadki przy pracy. Z tej liczby stanowi³y wypadki lekkie, 432 wypadki ciê kie i 313 wypadki œmiertelne. Najwiêcej wypadków, bo a zanotowano w przetwórstwie przemys³owym. Najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków by³o nieprawid³owe zachowanie siê pracownika, niew³aœciwy stan czynnika materialnego (w tym wady konstrukcyjne, niew³aœciwa eksploatacja, wady materia³owe) oraz niew³aœciwa organizacja pracy (GUS, 2010). Ryzyko wypadku istnieje zawsze i mo e zdarzyæ siê w ka dym zak³adzie pracy. Ka dej wykonywanej czynnoœci towarzysz¹ ró nego rodzaju zagro enia, których nie mo na ca³kowicie usun¹æ. Natomiast poprzez edukacjê pracowników i przestrzeganie procedur charakterystycznych dla danego stanowiska pracy mo na zdecydowanie zmniejszyæ ich wystêpowanie, rozmiary oraz skutki. Wed³ug przepisów Kodeksu pracy, to pracodawca ponosi odpowiedzialnoœæ za stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adzie. Jest to podstawowa zasada prawa pracy, która wi¹ e siê z obowi¹zkiem pañstwa wobec obywateli w zakresie ochrony zdrowia i ycia, realizowanego przez pañstwo w formie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeñstwa pracy, a wynikaj¹cych z Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami art. 207 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialnoœæ m.in. za: stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adzie, ycie i zdrowie pracowników, bezpieczn¹ i higieniczn¹ organizacjê warunków i procesu pracy (Dz.U z póÿn. zm). Odpowiedzialnoœæ ta równie wi¹ e siê ze szkodami, jakie mog¹ byæ wyrz¹dzone pracownikom w nim zatrudnionym z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci. Nale y pamiêtaæ, e odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna pracodawcy ma charakter uzupe³niaj¹cy. Obecny stan prawny uzasadnia ustalenie, e œwiadczenia wynikaj¹ce z ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. ustawa wypadkowa) nie rekompensuj¹ w ca³oœci poniesionych przez poszkodowanego pracownika strat na osobie (Dz.U ). Tego typu roszczenia s¹ rozpatrywane przez s¹dy pracy, gdy s¹ to roszczenia zwi¹zane ze stosunkiem pracy. Pracodawca mo e ponieœæ nie tylko odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹ za stan zdrowia i ycia poszkodowanego pracownika, ale równie za utracone lub uszkodzone w wyniku wypadku przy pracy przedmioty bêd¹ce w³asnoœci¹ pracownika. W tym przypadku wysokoœæ odszkodowania musi byæ adekwatna do poniesionej szkody. Nale y zauwa yæ, e nie ma mo liwoœci eby pracownik dowolnie kszta³towa³ wysokoœæ roszczenia. Z praktyki rozpatrywania takich roszczeñ wynika, e kszta³tuje siê ono w granicach odtworzenia utraconych lub uszkodzo-

4 128 K. Goniewicz, M. Goniewicz nych przedmiotów, czyli cen zakupu nowych przedmiotów na dzieñ zdarzenia, jednak po odliczeniu amortyzacji. Pracodawca nie uniknie odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej w sytuacji gdy poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik uzna, e uzyskane œwiadczenie wynikaj¹ce z tzw. ustawy wypadkowej nie wyczerpuj¹ w ca³oœci jego roszczeñ. Zgodnie z artyku³em 214 Kodeksu pracy pracodawca ma obowi¹zek dostarczenia pracownikom bezpiecznych narzêdzi pracy oraz zapewniæ pomieszczenia pracy w budynkach spe³niaj¹cych wymagania nie tylko przewidziane prawem budowlanym, ale przede wszystkim przepisami bezpieczeñstwa i higieny pracy. Zgodnie z powy szym artyku³em pracodawca jest obowi¹zany utrzymywaæ obiekty budowlane i znajduj¹ce siê w nich pomieszczenia pracy, a tak e tereny i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane w stanie zapewniaj¹cym bezpieczne i higieniczne warunki pracy (Dz.U z póÿn. zm.). Nale y w tym przypadku pamiêtaæ, e wadliwoœæ tych pomieszczeñ lub obiektów spowodowana przez projektantów b¹dÿ ich konstruktorów czy wykonawców nie zwalnia korzystaj¹cego z nich pracodawcy z odpowiedzialnoœci za nale yty stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adzie. Wa ne jest tak e to, e obowi¹zek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy ma charakter bezwzglêdny, a jego realizacja nie jest uzale niona od mo liwoœci finansowych czy organizacyjnych pracodawcy. W zwi¹zku z tym pracodawca niewype³niaj¹cy obowi¹zków w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy musi liczyæ siê z mo liwoœci¹ ponoszenia kosztów zwi¹zanych z odszkodowaniami z tytu³u wypadku przy pracy pracownika jak równie za przedmioty utracone lub uszkodzone, a bêd¹ce w³asnoœci¹ pracownika. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku wyst¹pienia wypadku pracodawca jest zobowi¹zany ustaliæ jego okolicznoœci i przyczyny. Odpowiedzialnoœæ za tê procedurê ponosi powo³any przez pracodawcê zespó³ powypadkowy. Zadaniem zespo³u jest rzetelny i obiektywny proces maj¹cy na celu ustalenie okolicznoœci i przyczyn wypadku. Jest to bardzo istotna procedura gdy wi¹ e siê z ni¹ odpowiedzialnoœæ pracodawcy, pracownika ale tak e osób kieruj¹cych pracownikami oraz s³u b dozoru technicznego. Od wyniku postêpowania zale y równie rodzaj roszczenia. W przypadku ubezpieczeñ spo³ecznych, a do takich s¹ zaliczane ubezpieczenie na okolicznoœæ zaistnienia wypadku przy pracy, nie ma mo liwoœci zastosowania podzia³u uzasadnionego w ubezpieczeniach gospodarczych zdarzeñ losowych wed³ug kryterium rodzaju przyczyny. Istotne s¹ natomiast skutki wypadków oraz ich okolicznoœci. St¹d m.in. bardzo istotna rola zespo³u powypadkowego. Ustalenia dotycz¹ce wypadku przy pracy dokonywane s¹ w oparciu o informacje uzyskane od poszkodowanego, zeznania obecnych przy wypadku œwiadków, oglêdziny miejsca wypadku, stan techniczny maszyn i urz¹dzeñ, zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okolicznoœci, które mog³y mieæ wp³yw na powstanie wypadku, opiniê lekarza oraz innych specjali-

5 Dochodzenie roszczeñ powsta³ych na skutek wypadku przy pracy 129 stów. Wyniki pracy zespo³u powypadkowego maj¹ du e znaczenie w przypadku dochodzenia przez poszkodowanego pracownika swych roszczeñ od pracodawcy. Przy ustalaniu przyczyny wypadku le ¹cej po stronie pracodawcy nie s¹ one jednak wystarczaj¹ce. Pracownik, wystêpuj¹c przeciwko pracodawcy z roszczeniem odszkodowawczym z powodu szkody doznanej wskutek niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nie mo e w postêpowaniu s¹dowym powo³aæ siê jedynie na fakt zaistnienia wypadku przy pracy, który stwierdzony zosta³ protoko³em powypadkowym. Pracownik w takim przypadku musi wykazaæ ci¹ ¹c¹ na pracodawcy odpowiedzialnoœæ z tytu³u czynu niedozwolonego, poniesion¹ szkodê oraz zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy zdarzeniem bêd¹cym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody. Taki stan rzeczy wynika z faktu, e to na pracowniku spoczywa w tym zakresie ciê ar dowodu Artyku³ 41 Kodeksu cywilnego okreœla winê jako podstawow¹ zasadê odpowiedzialnoœci deliktowej (Dz.U z póÿn. zm.). Tak wiêc w tym przypadku, inaczej ni przy ustalaniu prawa do œwiadczenia na podstawie tzw. ustawy wypadkowej, odpowiedzialnoœæ na zasadzie ryzyka podmiotu zatrudniaj¹cego jest wy³¹czona. W zwi¹zku z tym win¹ pracodawcy bêdzie przede wszystkim niedope³nienie b¹dÿ wrêcz zaniedbanie obowi¹zków zwi¹zanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikaj¹cych z przepisów kodeksu pracy oraz innych wydanych na jego podstawie. Istotne jest przy tym, e pracodawca odpowiada nie tylko za naruszenie przepisów BHP, ale tak e za z³amanie ogólnych zasad BHP, wynikaj¹cych z doœwiadczenia yciowego czy regu³ bezpiecznego wykonywania okreœlonego rodzaju pracy. Pracodawca odpowiada tak e za naruszenie zasad wspó³ ycia spo³ecznego (Chmielewski, 2010). Równie, stosownie do uchwa³y siedmiu sêdziów S¹du Najwy szego pracownik, który dozna³ uszczerbku na zdrowiu wskutek spowodowanej warunkami pracy choroby, niebêd¹cej chorob¹ zawodow¹, mo e z mocy artyku³u 300 Kodeksu pracy dochodziæ od zak³adu pracy roszczeñ odszkodowawczych na podstawie przepisów prawa cywilnego w granicach przewidzianych w ustawie z 12 czerwca 1975 roku o œwiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (OSNCP 1988, Nr 9, poz. 109). W zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych kompensata szkód na osobie pracownika zosta³a przejêta przez system ubezpieczenia wypadkowego. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza na³o ona przez ustawodawcê na Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie wy³¹cza jednak mo liwoœci dochodzenia dalej id¹cych roszczeñ od samego pracodawcy, który w sposób zawiniony przyczyni³ siê do powstania wypadku przy pracy (Dz.U z póÿn. zm.). W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów, pracodawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadek przy pracy i za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy na zasadzie ryzyka zbli onego do absolutnego w sytuacji gdy wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku przy pracy by³o naruszenie przez pracownika przepisów dotycz¹cych

6 130 K. Goniewicz, M. Goniewicz ochrony ycia i zdrowia, spowodowane umyœlnie lub wskutek ra ¹cego niedbalstwa, gdy pracownik bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci przyczyni³ siê w znacznym stopniu do wypadku przy pracy lub by³ jego sprawc¹. Wina poszkodowanego stanowi wiêc okolicznoœæ wy³¹czaj¹c¹ odpowiedzialnoœæ pracodawcy, gdy ma postaæ winy kwalifikowanej, czyli dzia³ania umyœlnego lub dopuszczenia siê ra ¹cego niedbalstwa. Tego typu okolicznoœci musz¹ byæ udowodnione przez pracodawcê, co jest niezmiernie trudne (Dz.U z póÿn. zm.). W przypadku gdy pracodawca chce siê uwolniæ od odpowiedzialnoœci mo e bezspornie udowodniæ, e przyczyn¹ wypadku przy pracy by³a si³a wy sza oraz gdy wystêpuje wy³¹czna wina osoby trzeciej, za któr¹ nie ponosi odpowiedzialnoœci (Dz.U z póÿn. zm.). Istotnym elementem wypadkowoœci przy pracy by³o utworzenie instytucji ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy. Pracodawca posiadaj¹cy takie ubezpieczenie nie jest zobligowany do wyp³aty odszkodowania osobiœcie. Wyp³at¹ odszkodowañ zajmuje siê ubezpieczyciel. Zak³ady ubezpieczeñ odwlekaj¹c wyp³atê odszkodowania nieraz chc¹, by poszkodowani zg³aszali siê po nie dopiero po zakoñczeniu leczenia, uprawomocnieniu siê wyroku skazuj¹cego sprawcê lub dostarczenia ca³oœci dokumentacji zwi¹zanej z wypadkiem. Wydaje siê to nie do koñca zgodne z przepisami, jako e zgodnie z art Kodeksu cywilnego na ¹danie poszkodowanego zobowi¹zany do naprawienia szkody powinien wy³o yæ z góry sumê potrzebn¹ na koszty leczenia, a je eli poszkodowany sta³ siê inwalid¹, tak e sumê potrzebn¹ na koszty przygotowania do innego zawodu (Dz.U z póÿn. zm.). Czekaj¹c na wyrok w sprawie karnej, zak³ady ubezpieczeñ najczêœciej staraj¹ siê jak najd³u ej oddaliæ termin wyp³aty. Jeœli wina sprawcy nie budzi w¹tpliwoœci, nie ma powodu przypuszczaæ, e nie zostanie on ukarany. Taka naganna praktyka zosta³a skrytykowana w orzecznictwie S¹du Najwy szego oraz s¹dów apelacyjnych: aden przepis prawa z zakresu ubezpieczeñ nie uto samia kwestii wyjaœnienia okolicznoœci koniecznych do ustalenia wysokoœci szkody z koniecznoœci¹ wyczekiwania na opiniê bieg³ego i wyrok s¹dowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyjaœnienie powy szych okolicznoœci nast¹pi³o w drodze tzw. likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zak³adu ubezpieczeñ (SA, sygn. I ACa 375/99). Warto zatem wystêpowaæ z roszczeniami jak najwczeœniej, a w razie gdy zakres szkody nie zosta³ do koñca okreœlony, mo na wyst¹piæ z ¹daniem zaliczki a konto odszkodowania. Wyp³ata odszkodowania mo e odbywaæ siê etapami. Gdy ubezpieczyciele zwlekaj¹ z wyp³at¹ odszkodowania mo na domagaæ siê od nich odsetek z tytu³u zw³oki. Jeœli czyn sprawcy wypadku zakwalifikowany zosta³ jako przestêpstwo, to odszkodowania zgodnie z art Kodeksu cywilnego mo na dochodziæ w ci¹gu 10 lat od chwili wypadku, a gdy zosta³ zakwalifikowany jako wykroczenie to w ci¹gu 3 lat od wypadku (Dz.U z póÿn. zm). Natomiast zgodnie

7 Dochodzenie roszczeñ powsta³ych na skutek wypadku przy pracy 131 z art Kodeksu cywilnego w chwili wniesienia powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi termin przedawnienia ulega przerwaniu. Zgodnie z art Kodeksu cywilnego dochodziæ roszczeñ mog¹ bezpoœrednio pokrzywdzeni wskutek wypadku lub osoby najbli sze ofierze œmiertelnej. Bezpoœrednio pokrzywdzony ma zw³aszcza prawo domagaæ siê zadoœæuczynienia. To œwiadczenie zarówno za doznan¹ krzywdê fizyczn¹ jak i psychiczn¹. Trudno jednoznacznie okreœliæ tak¹ szkodê, ale trzeba w takim wypadku wzi¹æ pod uwagê kilka czynników odpowiedzialnych za zró nicowanie sum zadoœæuczynienia takich jak: wiek, szanse powodzenia w przysz³oœci, mo liwoœæ za³o enia rodziny czy p³eæ. Kwoty zas¹dzane w procesach przeciw zak³adom ubezpieczeñ to nieraz sumy rzêdu nawet kilkuset tysiêcy z³otych (Dz.U z póÿn. zm.). Kodeks cywilny w art okreœla równie mo liwoœci odszkodowania z tytu³u wszelkich poniesionych kosztów oraz z racji doznanych szkód. Istnieje równie mo liwoœæ dochodzenia roszczeñ w przypadku utraconych dochodów. Zgodnie z art Kodeksu cywilnego Je eli poszkodowany utraci³ ca³kowicie lub czêœciowo zdolnoœæ do pracy zarobkowej albo je eli zwiêkszy³y siê jego potrzeby lub zmniejszy³y widoki powodzenia na przysz³oœæ, mo e on ¹daæ od zobowi¹zanego naprawienia szkody odpowiedniej renty (Dz.U z póÿn. zm.). W przypadku œmierci, cz³onkowie rodziny s¹ uprawnieni, by domagaæ siê zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Istnieje tak e mo liwoœæ otrzymania renty obligatoryjnej stosownej do potrzeb poszkodowanego i mo liwoœci finansowych zmar³ego jeœli ci¹ y³ na nim obowi¹zek alimentacyjny wobec uprawnionego lub w sytuacji gdy zmar³y stale dostarcza³ œrodków utrzymania renty fakultatywnej. Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego rodzina ma równie prawo stosownego odszkodowania, je eli na skutek œmierci osoby bliskiej nast¹pi³o znaczne pogorszenie sytuacji yciowej uprawnionego. Roszczenia powinny byæ zg³oszone do firmy ubezpieczeniowej na piœmie. Nale y te domagaæ siê pisemnego ustosunkowania siê do zg³oszonych ¹dañ (Dz.U z póÿn. zm.). Wnosz¹cy roszczenia ma obowi¹zek udowodnienia faktu, z którego wywodzi on skutki prawne. W zwi¹zku z tym od momentu wypadku nale y gromadziæ wszelk¹ przydatn¹ dokumentacjê, na przyk³ad zaœwiadczenia lekarskie, historie chorób, wyniki badañ laboratoryjnych i diagnostycznych, rachunki i faktury za leki czy pogrzeb. Brak dokumentacji nie przekreœla mo liwoœci roszczenia, dlatego e na podstawie dokumentacji medycznej, zw³aszcza historii choroby, w której lekarz okreœla jakie leki zosta³y podane pacjentowi, mo na odtworzyæ te dane. Nale y wtedy sporz¹dziæ szczegó³owe oœwiadczenie na temat poniesionych kosztów. Mo na w nim umieœciæ tak e dane o wydatkach, na które nie ma dowodów. S¹ to przede wszystkim informacje o wydatkach zwi¹zanych z dojazdami rodziny do poszkodowanego przebywaj¹cego w szpitalu, przewozami

8 132 K. Goniewicz, M. Goniewicz poszkodowanego na konsultacje lekarskie. W przypadku pogrzebu kosztem jest te zap³ata za pos³ugê duchownego. Domagaj¹c siê renty wyrównawczej trzeba udowodniæ ubezpieczycielowi, jakie s¹ mo liwoœci zarobkowe osoby poszkodowanej. Nale y przedstawiæ nie tylko wysokoœæ dochodów osi¹ganych w chwili wypadku, ale tak e udowodniæ awans zawodowy pracownika (zmiana stanowiska pracy, podwy ka itp.), który w przysz³oœci wp³ywa³by na wysokoœæ wynagrodzenia. Renta to œwiadczenie zmienne, podobnie jak zmianie ulega³oby wynagrodzenie poszkodowanego, tak te powinna zmieniaæ siê wysokoœæ renty. Podsumowanie Problem wypadkowoœci przy pracy wystêpowa³ ju w pocz¹tkowej fazie rozwoju cywilizacji i do tej pory jest nieod³¹cznym aspektem stosunku pracownik-pracodawca. Wszystkim wykonywanym czynnoœciom towarzysz¹ ró nego rodzaju zagro enia, których nie mo na ca³kowicie usun¹æ. Ryzyko wypadku istnieje zawsze, a wypadek mo e zdarzyæ siê w ka dym zak³adzie pracy. Wa ne jest, aby zarówno ka dy pracownik jak i pracodawca zdawa³ sobie sprawê z praw jakie mu przys³uguj¹ w sytuacji wypadku przy pracy. Pozytywna aktywnoœæ pracowników, a tak e ró nych podmiotów prawnych (np. Pañstwowej Inspekcji Pracy, Zwi¹zków Zawodowych, Rzecznika Ubezpieczonych) w zakresie dzia³alnoœci ukierunkowanej na ³amanie praw pracowniczych przyczynia siê z roku na rok na wzrost œwiadomoœci pracowniczej w zakresie przys³uguj¹cych im praw. Mo liwoœæ dochodzenia odszkodowania z tytu³u uszczerbku na yciu i zdrowiu powsta³ego w nastêpstwie wypadku przy pracy to podstawowe prawo ka dego pracownika. Poszkodowany pracownik w wypadku przy pracy ma mo liwoœæ dochodzenia roszczeñ z tym zwi¹zanych na podstawie tzw. ustawy wypadkowej. Natomiast w sytuacji gdy szkoda nie zosta³a uwzglêdniona pracownik mo e za ¹daæ od pracodawcy odszkodowania, odwo³uj¹c siê do Kodeksu cywilnego. Pracownik ma prawo domagaæ siê zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê moraln¹ i cierpienia fizyczne, ¹daæ zwrotu kosztów leczenia oraz utraconych dochodów. Pracodawcy nie powinni koncentrowaæ siê tylko na wykupywaniu polis ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim powinni zadbaæ o wypracowanie takich rozwi¹zañ, które ograniczy³yby mo liwoœci wypadków przy pracy. Natomiast pracownicy powinni wykonywaæ swoje zadania w sposób nale yty i zgodny z obowi¹zuj¹cymi standardami oraz przepisami prawa. Poprzez edukacjê pracowników i przestrzeganie procedur charakterystycznych dla danego stanowiska pracy mo na zdecydowanie zmniejszyæ wystêpowanie, rozmiary oraz skutki wypadków przy pracy.

9 Dochodzenie roszczeñ powsta³ych na skutek wypadku przy pracy 133 Bibliografia Chmielewski J., Wypadek przy pracy a rekompensata, Praca i Zdrowie 3/2010. European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) Managing safety and health at work Luxembourg: Publications Office of the European Union, GUS, Wypadki przy pracy w 2009 roku, GUS Warszawa Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z póÿn. zm.). Ustawa z dnia 30 paÿdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z póÿn. zm.). Uchwa³a 7 Sêdziów SN z 4 grudnia 1987 r. sygn. akt III PZP 85/86, publ. (OSNCP 1988, Nr 9, poz. 109). Wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 wrzeœnia 1999 r.. sygn. I ACa 375/99.

10

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Kamil Gaw³owski Przedawnienie roszczeñ placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w stosunku do ubezpieczycieli I. Wstêp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego*

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego* ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego* 0 I. Uwagi ogólne W praktyce ubezpieczeniowej wytworzy³o siê mylne przekonanie, e jedyn¹ postaci¹ wynagrodzenia brokera

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania Artyku³ zawiera diagnozê systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych w Polsce oraz postulaty dotycz¹ce jego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo