na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Znak: ZP/016/2011 Warszawa, maj 2011 SIWZ przygotował: INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wólczyńska Warszawa Radca prawny: Zatwierdził:

2 Spis treści I.Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:...3 II.Przedmiot zamówienia:...3 III.Wymagany termin wykonania zamówienia:...4 IV.Tryb udzielenie zamówienia:...4 V.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:...5 VI.Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:...5 VII.Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):...5 VIII.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:...5 IX.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:...6 X.Informacja o możliwości składania ofert częściowych:...8 XI.Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:...8 XII.Opis sposobu obliczania ceny:...8 XIII.Dokumenty składające się na ofertę oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:...8 XIV.Wymagania dotyczące wadium:...13 XV.Termin związania ofertą:...13 XVI.Miejsce i termin składania ofert:...13 XVII.Miejsce i termin otwarcia ofert:...13 XVIII.Informacje o otwarciu ofert:...14 XIX.Kryteria oceny ofert:...15 XX.Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy:...15 XXI.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:...16 XXII.Informacja o możliwości udzielania zaliczek przez Zamawiającego...16 XXIII.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:...16 XXIV.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:...18 XXV.Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu:...18 XXVI.Okoliczności w jakich Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę warunków umowy:...18 XXVII.Zamówienia uzupełniające:...19 XXVIII.Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:...19 XXIX.Wykaz załączników do SIWZ:...19

3 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Warszawa, dnia 27 maja 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania dla zamówienia publicznego o wartości powyżej I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska Warszawa telefon: +48 (22) telefon/faks: +48 (22) II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń oznaczonych numerami 122, 123, 124, 125, 126 oraz 127 w budynku nr 2 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie na cele sali konferencyjnej ITME. Zakres robót określa Program funkcjonalno-użytkowy wykonania adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje całość robót związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem adaptacji pomieszczeń wraz z dostawą materiałów, wyposażenia i urządzeń. Kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Usługi projektowania architektonicznego Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Roboty w zakresie instalacji budowlanych 3/49

4 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego Instalowanie infrastruktury kablowej Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektryczne Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Wentylacja i klimatyzacja Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Instalowanie sufitów podwieszanych Układanie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty malarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe III. Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie II SIWZ musi nastąpić nie później niż do dnia 30 września IV. Tryb udzielenie zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 wraz z późniejszymi zmianami). V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Obok drogi pocztowej listem poleconym Zamawiający dopuszcza 4/49

5 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na wskazane w punkcie VI adresy poczty elektronicznej. W przypadku, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron jest zobowiązana potwierdzić fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie oświadczeń lub dokumentów za potwierdzeniem odbioru w Kancelarii ITME (pokój 162 budynek 2 w siedzibie Zamawiającego). VI. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: W niniejszym postępowaniu do kontaktów z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawniony jest: 1. mgr inż. Sławomir Strelau (tel: +48 (22) , faks: +48 (22) , adres od poniedziałku do piątku w godzinach ) VII. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): W niniejszym postępowaniu Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji w trybie określonym w art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych. Akceptowane będą wyłącznie prośby przekazane w formie pisemnej zgodnie z punktem V niniejszej specyfikacji. VIII.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu to znaczy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz 759 wraz z późniejszymi zmianami) 2. spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. wypełnią i złożą druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 5/49

6 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawców stosując kryterium "spełnia nie spełnia". Nie spełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia. IX. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ofertę stanowi odpowiednio wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej ze stron przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli uprawnienie nie wynika z innych załączonych dokumentów stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie należy załączyć do oferty. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę. Informacje o zmianach należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczą składania ofert z dopiskiem ZMIANA. 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisane przez osobę podpisująca ofertę. 7. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie o fakcie wycofania oferty dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 8. Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być ujawnione zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 6/49

7 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa spełnienia łącznie poniższych warunków: a) każda strona zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa musi być opatrzona klauzulą ZASTRZEŻONE umieszczoną w sposób umożliwiający łatwe dostrzeżenie klauzuli (np. poprzez wykorzystanie większej czcionki lub czcionki innego koloru niż pozostały tekst), b) strony zawierające informacje zastrzeżone nie mogą zawierać informacji jawnych c) strony zawierające informacje zastrzeżone muszą być oddzielone od jawnej części oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie części jawnej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 Ustawy prawo zamówień publicznych w szczególności nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, oferta taka zostanie odtajniona przez Zamawiającego w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych przepisów. O odtajnieniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 9. Ofertę należy złożyć obowiązkowo w miejscu składania ofert w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu gwarantującym nienaruszalność ofert. Opakowanie należy zaadresować do Zamawiającego na adres wskazany w specyfikacji jako miejsce składania ofert z dopiskiem: Oferta na wykonanie adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT. 10.Wszystkie zapisane karty oferty, załączniki oraz inne dokumenty dołączane do oferty powinny być trwale złączone i kolejno ponumerowane. 11.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty leżą wyłącznie po stronie Wykonawcy a Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu. 7/49

8 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. XI. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. XII. Opis sposobu obliczania ceny: 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi zawierać wszelkie koszty (i zysk Wykonawcy) związane z realizacją kompletnego zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami. Cena w ofercie musi być podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT w sposób zgodny z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej. 2. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów / importu, Zamawiający w celu oceny takiej oferty sam doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do zapłacenia przez Zamawiającego cła lub innych opłat zgodnie z odrębnymi przepisami, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do ceny w niej przedstawionej wszelkie cła i inne opłaty/zobowiązania wynikające z tych przepisów. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości warunkowania płatności od jakiejkolwiek waluty obcej. XIII.Dokumenty składające się na ofertę oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: Dokumentami składającymi się na ofertę są: 1. Formularz oferty (załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 8/49

9 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Wykonawcy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 punkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. 7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 9/49

10 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych obejmować będzie minimum trzy roboty związane z wykonaniem sal konferencyjnych w zakresie odpowiadającym niniejszemu zamówieniu (tj. w zakresie od opracowania projektów w szczególności architektonicznego i aranżacji wnętrza, poprzez wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych do doboru i zainstalowania sprzętu i wyposażenia). Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót muszą wyraźnie stwierdzać jaki zakres robót realizował Wykonawca. Wzór formularza wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Część sprawozdania finansowego lub inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości do sprawozdania należy dołączyć jego opinię o badanym sprawozdaniu. 9. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość polisy wynosić będzie minimum zł i będzie ona zachowywać ważność przez cały okres wykonywania zamówienia. 10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 11. Oświadczenie Wykonawcy, o przeprowadzeniu wizji lokalnej pomieszczeń, które będą stanowić przedmiot robót. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest ustanowienie przez tych Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w 10/49

11 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika wyraźnie, kto jest pełnomocnikiem i do jakich czynności udzielono mu pełnomocnictwa (w przypadku konsorcjum może to być umowa konsorcjum, w przypadku spółki cywilnej analogicznie wymagane jest wyraźne pełnomocnictwo nie wystarczy powołanie się na art. 865 Kodeksu Cywilnego). Wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio do wyżej wymienionych Wykonawców. W zakresie dokumentów wymaganych od Wykonawców działających w formie spółki cywilnej bądź konsorcjum, na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełnienia warunku o nie wykluczeniu z postępowania o przyznanie zamówienia publicznego, wymagane jest złożenie stosownych dokumentów wystawionych indywidualnie na każdy z podmiotów, które musi złożyć odrębnie każdy wspólnik / konsorcjant. Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 Ustawy prawo zamówień publicznych będzie brany pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Pozostałe dokumenty podpisują pod rygorem nieważności wszyscy wspólnicy / konsorcjanci lub osoby posiadające prawo do reprezentowania spółki cywilnej / konsorcjum na podstawie umowy lub pełnomocnictwa. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisują wszyscy wspólnicy / konsorcjanci. Jeżeli do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia (umowy) w imieniu Wykonawcy, który jest podmiotem prawa działającym na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz z późniejszymi zmianami), w obowiązujących przepisach prawa lub aktach statutowych Wykonawcy wymagana jest dodatkowa zgoda organu i/lub zgoda wspólników Spółki, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument zawierający oświadczenie w zakresie wyrażenia przedmiotowej zgody, sporządzony w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w punktach 1-9 powyżej składa: 1. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie XIII w podpunktach 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 11/49

12 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamiast dokumentów wymienionych w podpunkcie 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te muszą być stosownie do ich treści wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, (podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy). Upoważnienia do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, dołączonych dokumentów. Upoważnienie to winno być dostarczone w oryginale. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 12/49

13 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Brak któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, niepodpisane załączniki lub temu podobne), który nie zostanie wyeliminowany pomimo wezwania spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. XIV. Wymagania dotyczące wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XV. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVI.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w pokoju nr 162 w budynku 2 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie. Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2011 r o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2011 r o godzinie w pomieszczeniu 164 w budynku nr 2 w siedzibie Zamawiającego. XVIII. Informacje o otwarciu ofert: 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Jeżeli Wykonawca lub jego przedstawiciel nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający może 13/49

14 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z przesłać informacje podawane podczas otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, która dokona również wyboru najkorzystniejszej oferty, po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom informacje przewidziane przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych, a w tym: a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cenę oferty, c) termin wykonania zamówienia, d) długość okresu gwarancji. 6. Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień odnośnie treści złożonych przez nich ofert (na zasadach określonych w art 87 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych). 8. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki rachunkowe polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. W trakcie oceny ofert Komisja Przetargowa określi w szczególności, czy badana oferta: a) spełnia warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych 14/49

15 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z warunków zamówienia w szczególności czy spełnia wszystkie wymagania wymienione w Tabeli nr 1 załącznika 1 do SIWZ pt. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. b) została prawidłowo przygotowana i podpisana c) zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Oferty nie spełniające warunków w szczególności niezgodne z SIWZ zostaną odrzucone (z zastrzeżeniem art 87 ust 2 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych). Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie XIX poniżej. XIX. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena [C] 100,00% XX. Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy: Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która będzie oferowała najniższą cenę za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Przed upływem okresu związania ofertą powiadomi na piśmie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz cena oferty. O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi pozostałych Wykonawców na piśmie zgodnie z postanowieniami Ustawy. XXI.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o osobach, które będą podpisywały umowę 15/49

16 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z ze strony Wykonawcy oraz przekazania innych danych odnoszących się do Wykonawcy, jakie zostaną zawarte w umowie (w szczególności numeru konta bankowego, na jakie następować będą płatności). XXII. Informacja o możliwości udzielania zaliczek przez Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji niniejszego zamówienia publicznego. XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 16/49

17 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Za zgoda Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. 10.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 12.Z kwoty zabezpieczenia zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia. 13.Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 17/49

18 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z XXV.Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu: Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek określonych w art 93 ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności gdy: 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. XXVI. Okoliczności w jakich Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę warunków umowy: W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w zakresie: 1. właściwości przedmiotu dostawy jeżeli Wykonawca dostarczy materiały, maszyny i/lub urządzenia o parametrach wyraźnie lepszych od przedstawionych w ofercie bez zwiększenia ceny 2. wydłużenia terminu realizacji zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta będzie wynikała z uwarunkowań po stronie Zamawiającego i będzie korzystna dla Zamawiającego (w szczególności skutkować będzie zmniejszeniem kosztów Zamawiającego) 3. wynikającym ze zmiany przepisów w szczególności podatkowych. XXVII.Zamówienia uzupełniające: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 18/49

19 ZP/016/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z XXVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom: W toku niniejszego postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz 759 wraz z późniejszymi zmianami). XXIX. Wykaz załączników do SIWZ: Integralną częścią niniejsze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki: 1. Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Formularz oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do SIWZ) 5. Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do SIWZ). 19/49

20 ZP/016/2011 Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej Nazwa Zamawiającego i jego adres: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska Warszawa 20/49

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Puławy: Adaptacja pomieszczeń pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacyjnej - wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeum.tychy.pl Tychy: Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl; bip-slaskie.pl/bzlrja/ Jaworze: Zakup i dostawa mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo