Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)"

Transkrypt

1 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Wersja: 1.20 Data: Liczba stron: 168 Autor: 4pi sp. z o.o. Pieczęć firmowa Pieczęć imienna i podpis Wnioskodawca: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Adres: ul. Artwińskiego 3, Kielce strona www: Pieczęć firmowa Pieczęć imienna i podpis 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27 lok. 5, tel. (22) , fax. (22) ,

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Tytuł Projektu Lokalizacja inwestycji Krótki opis Beneficjenta Lider partnerstwa Partnerzy Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ Zidentyfikowane problemy na tle ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej i branżowej Problemy dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami Problemy dotyczące poszczególnych jednostek ochrony zdrowia uczestniczących w Projekcie Podsumowanie Cele projektu i zgodność celów z celami działania 2.2 RPOWŚ Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Projekty zrealizowane (lub w trakcie realizacji) przez Lidera i Partnerów Projekty planowane, które są powiązane z wnioskowanym projektem Powiązanie z projektami realizowanymi przez inne podmioty Zgodność z dokumentami strategicznymi Informacja o stanie przygotowań dokumentacji technicznej oraz ubiegania się o odpowiednie pozwolenia i uzgodnienia Opis i uzasadnienie projektu Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Przedmiot projektu Podsumowanie Szczegółowy zakres inwestycji Szczegółowy zakres inwestycji część wspólna Koncepcja realizacyjna Zadania i koszty części wspólnej Szczegółowy zakres pozostałych inwestycji w poszczególnych jednostkach Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Eksploatacja środowiska informatycznego po zakończeniu Projektu Harmonogram realizacji inwestycji Harmonogram zbiorczy

3 Spis treści 9.2. Harmonogramy działań w jednostkach Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Część wspólna projektu Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji Prawna wykonalność inwestycji Wykonalność inwestycji pod względem instytucjonalnym i organizacyjnym Podmioty zaangażowane w realizację projektu Zdolność organizacyjna do realizacji projektu Promocja projektu Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych Opis możliwych opcji realizacji projektu Analiza opcji Podsumowanie Trwałość projektu Wskaźniki produktu i rezultatu Wskaźniki produktu Kluczowe wskaźniki produktu Pozostałe wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Kluczowe wskaźniki rezultatu Pozostałe wskaźniki rezultatu Wpływ projektu na środowisko i inne polityki horyzontalne Wpływ projektu na środowisko Zgodność Projektu z innymi politykami horyzontalnymi Zgodność z polityką równych szans Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego Zgodność Projektu z polityką zatrudnienia Analiza finansowa Podstawowe założenia do analizy finansowej Nakłady inwestycyjne i ich źródła finansowania Nakłady inwestycyjne Występowanie pomocy publicznej w Projekcie Źródła finansowania Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia Przychody operacyjne Koszty operacyjne Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe Założenia Nakłady odtworzeniowe

4 Spis treści Amortyzacja Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji Projektu Prognoza rachunku zysków i strat Projektu Prognoza rachunku przepływów pieniężnych Projektu Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją Projektu Korzyści społeczne Koszty społeczne Analiza wartości korzyści społecznych Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości finansowej Analiza ryzyka Metoda analizy ryzyka Analiza ryzyk w Projekcie Wnioski i podsumowanie Załącznik - Inwentaryzacja zasobów informatycznych w jednostkach Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i sieciowego Inwentaryzacja sieci LAN Inwentaryzacja sieci WAN Inwentaryzacja oprogramowania Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

5 Spis treści SPIS ILUSTRACJI Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego... 9 Rysunek 2. Zestawienie wieku sprzętu komputerowego i sieciowego Rysunek 3. Schemat ideowy Zintegrowanej Platformy Informatycznej Rysunek 4. Schemat idei wymiany informacji Rysunek 5. Architektura Regionalnego Węzła Teleradiologicznego Rysunek 6. Rejestracja zlecającego Rysunek 7. Rejestracja konsultanta Rysunek 8. Schemat idei wymiany informacji Rysunek 9. Harmonogram realizacji inwestycji Rysunek 10. Struktura organizacyjna Projektu Rysunek 11. Schemat wariantu rozproszonego Rysunek 12. Schemat wariantu scentralizowanego z szyną danych Rysunek 13. Metoda analizy ryzyka Rysunek 14. Macierz klasyfikacji czynników ryzyka projektu SPIS TABEL Tabela 1. Lokalizacja inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego... 8 Tabela 2. Identyfikacja problemów w jednostkach ochrony zdrowia uczestniczących w Projekcie Tabela 3. Identyfikacja celów Projektu Tabela 4. Projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji Tabela 5. Planowane projekty powiązane Tabela 6. Charakterystyka statystyczna szpitali będących Partnerami Projektu Tabela 7. Charakterystyka statystyczna ŚCRMiTS i WOMP Tabela 8. Zakres inwestycji część wspólna Tabela 9. Zakres inwestycji realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Tabela 10. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Tabela 11. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rafała w Czerwonej Górze Tabela 12. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Tabela 13. Zakres inwestycji realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Tabela 14. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Tabela 15. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami, w których realizowany będzie Projekt Tabela 16. Objaśnienie kategorii kosztów ujętych w nakładach inwestycyjnych Tabela 17. Nakłady inwestycyjne w podziale na kategorie kosztów (PLN) Tabela 18. Nakłady inwestycyjne w podziale na Partnerów (PLN) Tabela 19. Źródła finansowania projektu Tabela 20. Planowane koszty operacyjne (w PLN) Tabela 21. Oszacowane nakłady odtworzeniowe

6 Spis treści Tabela 22. Harmonogram amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach Projektu 107 Tabela 23. Harmonogram amortyzacji dla nakładów odtworzeniowych Tabela 24. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji i eksploatacji Projektu Tabela 25. Rachunek zysków i strat Projektu Tabela 26. Rachunek przepływów pieniężnych Projektu Tabela 27. Oszacowanie oszczędności z tytułu dodatkowego uratowania życia ludzkiego Tabela 28. Oszacowania oszczędności z tytułu skrócenia przebywania pacjenta w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim Tabela 29. Oszacowania oszczędności czasu Pacjentów związanej z rejestracją on-line Tabela 30. Analiza efektywności społeczno-ekonomicznej (w PLN) Tabela 31. Ekonomiczny zwrot z inwestycji (ENPV/C, EIRR/C) Projekt UE bez dotacji i z dotacją Tabela 32. Analiza wrażliwości Projektu Tabela 33. Całkowite i roczne przepływy pieniężne przy 10% wzroście nakładów inwestycyjnych Tabela 34. Całkowite i roczne przepływy pieniężne przy 20% wzroście kosztów usług obcych związanych z utrzymaniem systemu Tabela 35. Strategie przeciwdziałania ryzyku Tabela 36. Analiza ryzyk wynikających ze zdiagnozowanych problemów Tabela 37. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i sieciowego Tabela 38. Inwentaryzacja sieci LAN Tabela 39. Inwentaryzacja sieci WAN

7 Tytuł Projektu 1. TYTUŁ PROJEKTU e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I 7

8 Lokalizacja inwestycji 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI Projekt o nazwie e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I realizowany jest na obszarze województwa świętokrzyskiego, na terenie 11 powiatów. Tabela 1. Lokalizacja inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego Lp. Powiat Gmina Miejscowość Ulica Artwińskiego 3 Grunwaldzka 45 Langiewicza 2 1. m. Kielce Miasto Kielce Kielce Olszewskiego 2A Św. Leonarda 10 Pakosz 72 Polna 11 Chęciny Chęciny Czerwona Góra kielecki Chmielnik Chmielnik Kielecka 18 Łopuszno Łopuszno Strażacka buski Busko-Zdrój Busko-Zdrój Partyzantów 4 4. jędrzejowski Jędrzejów Jędrzejów 11-go Listopada 26 Sędziszów Sędziszów Sportowa 4 5. kazimierski Kazimierza Wielka Kazimierza Wielka Kościuszki 14 6 konecki Końskie Końskie 1-go Maja ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski Focha 5 8. pińczowski Pińczów Pińczów Łąkowa 2a 9. skarżyski Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna Szpitalna starachowicki Starachowice Starachowice Borkowskiego włoszczowski Włoszczowa Włoszczowa Młynarska 3 8

9 Lokalizacja inwestycji Poniższa mapa przedstawia lokalizację inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego. Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego 9

10 Krótki opis Beneficjenta 3. KRÓTKI OPIS BENEFICJENTA Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez sześć jednostek służby zdrowia, Lidera Partnerstwa i pięciu Partnerów. Wszyscy partnerzy projektu to Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowane przez Województwo Świętokrzyskie. Wszystkich Partnerów łączy wspólny cel działania, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów Lider partnerstwa Nazwa Beneficjenta Forma prawna Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres Beneficjenta Kielce, ul. Artwińskiego 3 Nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Telefon: (41) , Faks: (41) NIP REGON Organ założycielski Województwo Świętokrzyskiego Celem działania ŚCO jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie opieki onkologicznej. Placówka powstała w , a od , po zmianie nazwy jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii jednostka budżetowa. Obszarem działania jest teren całego obecnego województwa świętokrzyskiego i terenów do niego przyległych. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, kompleksową i jedną z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju. Szpital zapewnia kompleksową opiekę onkologiczną. Potrzeby w zakresie diagnostyki realizują znakomicie wyposażone zakłady: Patologii, Diagnostyki Obrazowej, Panendoskopii, Medycyny Nuklearnej oraz laboratoria (Biochemiczne, Mikrobiologii, Markerów Nowotworowych, Genetyki i Metod Fizycznych). Każdy dział kliniczny prowadzi oddział szpitalny i poradnię. Opiekę nad pacjentem onkologicznym sprawują działy: Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Głowy i Szyi, Urologii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Radioterapii, Brachyterapii, Chemioterapii, Endokrynologii, Onkohematologii, Nefrologii i Stacji Dializ, oraz Opieki Paliatywnej. 10

11 Krótki opis Beneficjenta 3.2. Partnerzy Nazwa Beneficjenta Forma prawna Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres Beneficjenta Kielce, ul. Grunwaldzka 45 Nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej umer w Krajowym Rejestrze Sądowym Telefon: (41) , Faks: (41) NIP REGON Organ założycielski Województwo Świętokrzyskie Celem działalności Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z ww. zakresu dla ludności z terenu województwa świętokrzyskiego oraz terenu całej Polski. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest jednym z największych jednostek lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego w regionie świętokrzyskim. W swojej strukturze organizacyjnej posiada oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne praktycznie z całego zakresu medycyny. Na potrzeby prowadzonej działalności posiada wymaganą diagnostykę obrazową oraz pełną diagnostykę laboratoryjną. Oddziały szpitala oraz poradnie specjalistyczne są położone w kilku lokalizacjach na terenie miasta Kielc. Zakład może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich w dziedzinie i zakresu promocji zdrowia oraz innych zgodnych ze specyfiką jednostki. Nazwa Beneficjenta Forma prawna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres Beneficjenta Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 Nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Telefon: (41) , Faks: (41) NIP REGON Organ założycielski Województwo Świętokrzyskie 11

12 Krótki opis Beneficjenta Celem WSS jest świadczenie usług zdrowotnych. Szpital posiada 10 oddziałów medycznych. W skład WSS wchodzi Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc. Nazwa Beneficjenta Forma prawna Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres Beneficjenta Kielce, ul. Langiewicza 2 Nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Telefon: (41) , Faks: (41) NIP REGON Organ założycielski Województwo Świętokrzyskie Celem działania Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia populacji w wieku rozwojowym do 19-go roku życia, a w uzasadnionych przypadkach powyżej tego roku, podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady wykonywania, realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia, oraz prowadzenie działalności, humanitarnej na rzecz pacjentów. Szpital prowadzi również działalność szkoleniowo-dydaktyczną personelu medycznego, w tym specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich. Nazwa Beneficjenta Forma prawna Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres Beneficjenta Kielce, ul. św. Leonarda 10 Nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Telefon: (41) , Faks: (41) NIP REGON Organ założycielski Województwo Świętokrzyskie Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach powstało w dniu 1 lutego 2000 r. z połączenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kielcach i Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Kielcach. Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa 12

13 Krótki opis Beneficjenta medycznego i pomocy doraźnej, w tym w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej oraz wykonywanie usług transportu sanitarnego. Centrum zabezpiecza łączność radiową dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Rejon operacyjny obejmuje miasto Kielce oraz powiaty: kielecki ziemski, buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski. Nazwa Beneficjenta Forma prawna Adres Beneficjenta Nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kielce ul. Karola Olszewskiego 2A Telefon: (41) Faks: (41) NIP REGON Organ założycielski Województwo Świętokrzyskie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy. WOMP sprawuje nadzór nad innymi jednostkami z terenu województwa świętokrzyskiego zajmującymi się opieką nad pracującymi. Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia; oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów. 13

14 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ 4. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU ORAZ WYKAZANIE ICH ZBIEŻNOŚCI Z CELAMI ODPOWIEDNIEGO DZIAŁANIA RPOWŚ 4.1. Zidentyfikowane problemy na tle ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej i branżowej W roku 1999 zakłady opieki zdrowotnej zostały przekazane samorządom terytorialnym, w tym także tzw. inwestycje wieloletnie realizowane ze środków budżetu państwa. W skali regionu obserwuje się niedofinansowanie infrastruktury ochrony zdrowia. Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej borykają się problemami infrastrukturalnymi, brakiem specjalistycznej i wysokospecjalistycznej aparatury medycznej, nierzadko problemami kadrowymi. Sytuacja finansowa samorządów wpłynęła na ograniczenie tempa i zakresu prowadzonych zadań inwestycyjnych. Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie świętokrzyskim świadczona jest przez 20 szpitali ogólnych, dwa szpitale psychiatryczne, 12 zakładów opiekuńczo leczniczych, 2 zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze, oraz dwa zakłady paliatywno-hospicyjne. Pod względem liczby łóżek w szpitalach przypadających na tysięcy mieszkańców, województwo świętokrzyskie zajmuje 10 miejsce w kraju. Wskaźnik województwa jest o 3,3 niższy od średniej krajowej. Nie odzwierciedla to jednak rzeczywistych różnic w jakości i dostępie do usług, szczególnie w dostępie do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych. Znacznej poprawie powinna dotyczyć następujących aspektów ochrony zdrowia: dostępność usług (równy dostęp, skrócenie czasu oczekiwania i lepsze wykorzystanie środków); ciągłość opieki (koordynacja działań i wzajemne przekazywanie informacji pomiędzy placówkami świadczącymi usługi w zakresie ochrony zdrowia); usamodzielnienie pacjentów (koncentracja uwagi na pacjencie, wpływ i bezpośrednie zaangażowanie pacjenta w proces leczenia); bezpieczeństwo pacjenta (ochrona zdrowia oparta na dowodach, ograniczanie ryzyka); jakość opieki (zadowolenie pacjenta, skuteczność i wydajność usług opieki zdrowotnej). Znaczące podniesienie jakości specjalistycznych usług ochrony zdrowia na terenie województwa oraz skuteczne i wydajne działanie systemu ochrony zdrowia - zwłaszcza w aspekcie zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne - nie jest możliwe bez stosowania nowoczesnych technologii IT. Badania przeprowadzone przez Gartnera z udziałem sześciu państw członkowskich UE Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii 1 wskazują jedenaście technologii, których wprowadzenie do ochrony zdrowia przyniesie wymierne korzyści społeczne, polityczne i ekonomiczne. Należą do nich między innymi: elektroniczna kartoteka 1 Acta Bio-Optica et Informatica Medica 1/2010, vol. 16, Informatics systems and services in healthcare based on SOA technology, Kazimierz Frączkowski 14

15 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ medyczna (ang. Electronic Medical Record), elektroniczna historia choroby (Electronc Health Record), elektroniczna rejestracja pacjentów, skomputeryzowane wprowadzanie zleceń medycznych, elektroniczny transfer recept, system archiwizacji i przechowywania obrazów, indywidualny zapis choroby i stanu zdrowia, portale pacjentów, telemedycyna, analityka biznesowa BI (Business Intelligence), identyfikacja radiowa i kodowanie kreskowe. W 2009 roku przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia przeprowadzona została ankieta, mająca na celu rozpoznanie zasobów oraz potencjałów zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki, jako czynników partnerstwa Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) Ministerstwa Zdrowia 2. W ankiecie tej wzięły udział także szpitale będące uczestnikami niniejszego Projektu. Jako główne wskaźniki zdolności do partnerstwa uznano: partnerstwo bierne: poziom digitalizacji sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego i jego powiązania z siecią, stopień wyposażenia oprogramowania w funkcję transmisji danych (zdolność i gotowość udostępniania danych), partnerstwo aktywne: zintegrowanie medycznego systemu informatycznego szpitala z jego systemem ekonomiczno - administracyjnym ("białego" z "szarym"), wykorzystywanie narzędzi zarządczych typu BI (Business Intelligence) opartych na hurtowniach danych. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty analiza problemów wskazuje na kluczowy problem, jakim jest dezintegracja i niedostateczna interoperacyjność systemów informacyjnych Partnerów uczestniczących w Projekcie Problemy dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami 1. Brak możliwości wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami służby zdrowia: brak informacji o przebytych lub leczonych chorobach (np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu), co skutkuje opóźnieniem decyzji o dowiezieniu pacjenta do właściwego specjalistycznego ośrodka szpitalnego; brak informacji o czynnikach uczulających lub o przyjmowanych lekach, które mogą wywołać niepożądane interakcje; brak możliwości udostępnienia lub przesłania informacji medycznej o pacjencie kontynuującym leczenie w szpitalu; brak możliwości informowania szpitala, do którego transportowany jest pacjent z miejsca zdarzenia, o zastosowanym leczeniu i podjętych środkach interwencji medycznej, 2 Zasoby i potencjały zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki a ich uczestnictwo w przestrzeni teleinformatycznej. Raport z realizacji ankiety, Warszawa, X.2009/IV

16 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ brak możliwości przesyłania danych obrazowych i udostępniania ich innemu ośrodkowi medycznemu, brak możliwości automatycznego przesłania raportów do Regionalnego Rejestru Nowotworów Złośliwych (RRNZ), w tym zgłaszania zachorowań na nowotwory złośliwe lub przesyłania raportów histopatologicznych, 2. Brak możliwości rejestracji pacjentów przez Internet on-line. 3. Brak możliwości korzystania z zasobów gromadzonych w innych powszechnych systemach informacyjnych, jak np. GIS Problemy dotyczące poszczególnych jednostek ochrony zdrowia uczestniczących w Projekcie Tabela 2. Identyfikacja problemów w jednostkach ochrony zdrowia uczestniczących w Projekcie Lp. Jednostka Problemy 1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Brak możliwości prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych) z zastosowaniem podpisu elektronicznego z powodu braku możliwości finansowych. Realizacja wymaga bowiem sprawnego sprzętu komputerowego, aktualnego oprogramowania systemowego oraz rozszerzenia funkcjonalności posiadanego oprogramowania. Zwiększająca się stale liczba nowych zachorowań na nowotwory oraz konieczność opieki i kontroli nad żyjącymi pacjentami z chorobą nowotworową powodująca długie listy oczekujących na wizytę w Poradni. Aktualnie rejestracja pacjentów do Poradni wymaga osobistego stawiennictwa Pacjenta. Pacjent musi przyjechać wcześnie rano i stać w kolejce do rejestracji (czasami kilka godzin), co przekłada się na niski komfort obsługi Pacjenta oraz brak realnej aktualności tzw. listy oczekujących. Niska efektywność ewidencji i zarządzania czasem pracy personelu medycznego (grafiki, dyżury) i niemedycznego spowodowana brakiem automatyzacji tych czynności. Niska efektywność zarządzania aparaturą, sprzętem medycznym i innymi środkami trwałymi spowodowana brakiem automatyzacji tych czynności. Brak efektywnego i zintegrowanego narzędzia do zarządzania efektywnością finansową (Performance Management) dotyczącego budżetowania, planowania, raportowania i analiz wielowymiarowych. Niska wydajność systemu, bezpośrednio wpływająca na zmniejszenie efektywności pracy personelu ŚCO, co z kolei bezpośrednio wpływa na słabą sprawność obsługi pacjenta. Przestarzały sprzęt komputerowy i oprogramowania systemowego, których przeciętny wiek to 6 lat, generujący wysokie koszty utrzymania sprawności całego systemu, niemożliwość utrzymania wysokiej wydajności i bezpieczeństwa systemu, wysokie koszty energii elektrycznej. Zagrożenie bezpieczeństwa systemu informatycznego ŚCO z powodu eksploatacji systemów operacyjnych Windows 98 i Milenium Duże koszty utrzymania i serwisu komputerowych stacji roboczych 16

17 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ Lp. Jednostka Problemy użytkowników planowana wymiana na terminale bezdyskowe, co ma wpływ również na bezpieczeństwo systemu. Brak odpowiedniej ilości serwerów, co praktycznie uniemożliwia uruchomienie serwerów backupowych dla newralgicznych systemów, takich jak Hospital Information System, Laboratory Information System, Radiology Information System, które to systemy mają bezpośredni związek ze świadczeniem usług medycznych, a co za tym idzie ze zdrowiem i życiem pacjenta. Wysokie koszty związane z eksploatacją i zarządzaniem serwerami. 2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Brak zaawansowanych urządzeń do prowadzenia transmisji na odpowiednim poziomie szyfrowania danych transmitowanych w sieci rozległej (połączenia pomiędzy lokalizacjami). Brak łączy nadmiarowych/zapasowych. W przypadku awarii łącza podstawowego praca systemów informatycznych w danej lokalizacji ulega zatrzymaniu. Fakt ten dotyczy m.in. lokalizacji przy ulicach Kusocińskiego, Kościuszki, Radiowej. Przeciążenie oraz zbyt mała liczba punktów sieci logicznej lokalnej sieci komputerowej. Główny oraz lokalne punkty dystrybucyjne są wyposażone w niezarządzalne urządzenia aktywne, co powoduje praktycznie brak możliwości zestawienia łączy VPN dla firm serwisujących sprzęt medyczny. Brak możliwości wykonania szybkiej analizy problemu i przywrócenia łącza do stanu produkcyjnego w przypadku wystąpienia zaawansowanego ataku oprogramowania złośliwego, ponieważ na styku z siecią Internet są zamontowane tylko podstawowe wymagane urządzenia zabezpieczające. Zbyt mała ilość oraz przestarzały sprzęt komputerowy i oprogramowania systemowego, których duża część ma 5 i więcej lat, generujący wysokie koszty utrzymania sprawności całego systemu, niemożliwość utrzymania wysokiej wydajności i bezpieczeństwa systemu, wysokie koszty energii elektrycznej. Zagrożenie bezpieczeństwa systemu informatycznego WSzZ z powodu eksploatacji systemów operacyjnych Windows 98 i Windows XP Home Edition. Zbyt mała wydajność i pojemność serwerów do rozbudowy istniejącego systemu PACS/RIS. 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Brak integracji i przesyłu danych pomiędzy działającymi aplikacjami pracującymi w Szpitalu. Brak systemu PACS/RIS do diagnostyki obrazowej oraz dystrybucji opisów i obrazów na poszczególne oddziały. Słabo rozbudowany system Ruchu Chorych (brak wielu modułów wspomagających pracę systemu). Niska efektywność ewidencji i zarządzania czasem pracy personelu medycznego (grafiki, dyżury) i niemedycznego spowodowana brakiem automatyzacji tych czynności. Brak możliwości zapewnienia pracownikom dobrego dostępu do systemu wynikający z niedoboru sprzętu. Przestarzałe stacje robocze, nie nadające się do wprowadzenia nowoczesnej aplikacji wymiany rejestracji danych medycznych o pacjencie. Niedobór urządzeń biurowych utrudniający codzienną pracę z aplikacjami medycznymi. Niewydajna, długo nie modernizowana sieć logiczna projektowana na małą liczbę stanowisk. Przestarzałe urządzenia aktywne. Brak 17

18 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ Lp. Jednostka Problemy profesjonalnego systemu monitorowania i ochrony sieci. Zagrożenie bezpieczeństwa danych z powodu niedoboru urządzeń podtrzymujących pracę komputerów na wypadek zaniku zasilania oraz niedoboru licencji na oprogramowanie antywirusowe. 4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach 5. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Brak nowoczesnego systemu informatycznego w obszarach: Ruch Chorych (Blok Oddział), Dokumentacja medyczna, Blok operacyjny, Gabinet, Pracownia Diagnostyczna, Zakażenia szpitalne. Brak wystarczającej ilości licencji/użytkowników systemu informatycznego w obszarach: Zlecenia medyczne, Sterowniki do maszyn lab., Kolejki oczekujących, Bakteriologia. Brak systemu PACS/RIS do diagnostyki obrazowej oraz dystrybucji opisów i obrazów na poszczególne oddziały. Niska efektywność znakowania, identyfikacji i ewidencji towarów w Aptece Szpitalnej. Brak odpowiedniej ilości serwerów, co praktycznie uniemożliwia uruchomienie ww. systemów, które to systemy mają bezpośredni związek ze świadczeniem usług medycznych. Wysokie koszty związane z eksploatacją i zarządzaniem serwerami. Brak profesjonalnego systemu do zarządzania siecią i dostępem do Internetu - zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa sieci oraz bezpieczne i nowoczesne środowisko do utrzymania strony WWW i serwera pocztowego. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane brakiem rozwiązań do gromadzenia i zarządzania kopiami bezpieczeostwa. Przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta lub jego zgonie drogą radiową, która nie gwarantuje ochrony danych osobowych pacjenta, a w szczególności danych wrażliwych. Utrudnienie prowadzenia i koordynacji akcji ratunkowej w przypadku zdarzeń masowych, bądź z wykorzystaniem większej liczby zespołów ratownictwa medycznego. Brak skoordynowanej wiedzy o bieżącym zaangażowaniu zespołów ratunkowych w akcjach ratunkowych. Tracenie łączności z zespołem ratownictwa medycznego wykonującym zadania na obrzeżach rejonu operacyjnego. Brak łączności z zespołem transportu sanitarnego wykonującym transporty dalekie, poza teren powiatu. Brak możliwości korzystania z zasobów gromadzonych w innych powszechnych systemach informacyjnych, jak np. GIS. Brak możliwości efektywnej obsługi pacjenta, w tym dotyczącej szybkości świadczonych usług i ich terminowości, z powodu braku elektronicznego przepływu danych pomiędzy gabinetami lekarskimi i analitycznymi. Brak automatyzacji pracy dotyczącej obsługi pacjenta w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych. Niezadowalająca jakość obsługi pacjenta w zakresie promocji zdrowia i szkolenia lekarzy i pielęgniarek spowodowana słabym wyposażeniem sal szkoleniowych w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne i audiowizyjne. Zbyt mała wydajność i pojemność serwerów do rozbudowy 18

19 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ Lp. Jednostka Problemy systemu, co uniemożliwia uruchomienie ww. systemów. Zbyt mała ilość oraz przestarzały sprzęt komputerowy i oprogramowania systemowego. Zagrożenie bezpieczeństwa informacyjnego spowodowane brakiem rozwiązań do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony przed atakami z sieci i Internetu oraz niedostateczną ochroną bezpieczeostwa fizycznego dostępu do zasobów cyfrowych Podsumowanie Podsumowując powyższe problemy zidentyfikowane w poszczególnych jednostkach, można zgrupować je jako pięć problemów głównych: Brak wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami służby zdrowia oraz niewystarczająca funkcjonalność systemów medycznych do udostępniania danych systemom zewnętrznym. Niedostateczna funkcjonalność systemów medycznych utrudniająca poprawę jakości obsługi pacjenta i świadczeń zdrowotnych. Niewystarczające narzędzia efektywnego zarządzania zasobami jednostki (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Brak efektywnego narzędzia zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego. Niedostateczna infrastruktura sieciowa i teleinformatyczna uniemożliwiająca rozwój, wymianę danych i integrację zasobów medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania. W tej sytuacji bardzo istotne jest szybkie podniesienie jakości i efektywności technologii informacyjnych wykorzystywanych do specjalistycznych usług ochrony zdrowia na terenie województwa. Możliwość spełnienia takich założeń będzie możliwa w znacznej mierze poprzez realizację niniejszego projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego związanego z rozbudową systemów przetwarzania danych elektronicznych wraz z tworzeniem nowoczesnych narzędzi analitycznych Cele projektu i zgodność celów z celami działania 2.2 RPOWŚ W poniższej tabeli zestawiono cel ogólny, cel bezpośredni i planowane cele szczegółowe projektu. Tabela 3. Identyfikacja celów Projektu Cel ogólny Wspieranie rozwoju województwa świętokrzyskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnienie wykorzystania Technologii Informacyjnych (ICT) w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia. 19

20 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ Cel ten bezpośrednio wpisuje się cel działania 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPOWŚ. Cel projektu Cele szczegółowe Zgodność celów szczegółowych z celami działania 2.2 Rozwój, integracja i bezpieczna wymiana danych systemów informatycznych w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo zdrowia pacjentów oraz bezpieczeństwo systemów i sieci. Rozwój interoperacyjności systemów medycznych poprzez wdrożenie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami służby zdrowia oraz podniesienie zdolności i gotowości systemów medycznych do udostępniania danych systemom zewnętrznym. Rozwój funkcjonalności i innowacyjności systemów medycznych umożliwiająca poprawę jakości obsługi pacjenta i świadczeń zdrowotnych. Podniesienie efektywności zarządzania w jednostkach poprzez rozwój aplikacji służących zarządzaniu zasobami jednostki (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Poniesienie efektywności zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego. Modernizacja jakościowa i ilościowa infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej umożliwiająca rozwój, wymianę danych i integrację zasobów medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania. Pierwsze cztery cele szczegółowe wpisują się bezpośrednio w cel szczegółowy działania 2.2. Rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, e-zdrowie, telemedycyna. Cel 4 wpisuje się także bezpośrednio w cel szczegółowy działania 2.2. Wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom. Cel 5 wpisuje się bezpośrednio w cel szczegółowy działania 2.2. : Podnoszenie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci. Jest także niezbędny do właściwej realizacji celów poprzedzających. Realizacja powyższych celów przełoży się na bezpośrednie korzyści podniesienia jakości i efektywności świadczenia usług zdrowotnych oraz poprawę zdrowia obywateli. Potwierdzają to wyniki badań, które przeprowadziła firma Gartner w 2008 r. na zlecenie rządu Szwecji 3. Bezpośrednim wynikiem zastosowania zbliżonych technologii do planowanych projekcie było osiągnięcie udokumentowanych korzyści, w tym między innymi: 10,3% redukcja częstotliwości występowania zakażeń szpitalnych, 17,0% redukcja częstotliwości występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów hospitalizowanych, 83% zgodność leków generycznych z zaleceniami medycznymi, 84% redukcja ilości przypadków błędnego podania leku w związku z nieodpowiednim dawkowaniem, 60% redukcja potencjalnych zdarzeń niepożądanych (znanych również jako sytuacje grożące wypadkiem), 3 Eurobarometr 70, Public option in the european union, November 2008, 20

21 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ 32% spadek ilości zgonów z powodu cukrzycy, 7,0 % skrócenie pobytu w szpitalu, 48,0% redukcja liczby zdublowanych testów laboratoryjnych / chemicznych, 5,0% obniżenie kosztów leków, 19,0% redukcja ilości przyjęć do szpitala pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, 55,0% redukcja ilości przyjęć do szpitala pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność serca, 83,0% redukcja przypadków błędnego podania leku związanych z nieprawidłowym ustaleniem tożsamości pacjenta, 20,0% wzrost liczby pacjentów zwolnionych ze szpitala przed godziną Dzięki Projektowi osiągnięte zostaną także długofalowe korzyści dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz dla zrównoważonego rozwoju regionu świętokrzyskiego także w innych dziedzinach niż bezpośredni przedmiot projektu. Korzyści te wymieniono poniżej: 1. Z gospodarczego punktu widzenia regionu, zdrowie jest ważnym czynnikiem rozwoju. Z kolei wzrost gospodarczy wywiera dodatni, znaczący wpływ na jakość i wielkość kapitału ludzkiego, efektywne uczenie się oraz rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny człowieka, wzrost wydajności i poprawę jakości pracy, poprawę jakości i wydłużenie przeciętnej długości życia. Zdrowe i dłużej żyjące społeczeństwo gromadzi więcej zasobów i oszczędności oraz podejmuje więcej długofalowych inwestycji. Wszystkie te czynniki przyczynią się do poprawy sytuacji społecznej i rozwoju kapitału społecznego mieszkańców województwa. 2. Elektroniczna wymiana danych pomiędzy jednostkami służby zdrowia, wdrożenie lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego oraz umożliwienie rejestracji pacjentów on-line, wprowadzenie kiosków internetowych w szpitalu przyczyni się do e-rozwoju regionu oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 3. Realizacja projektu o zasięgu i skali mającej znaczenie dla całego regionu, przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej gospodarki w regionie, co będzie sprzyjać poprawie rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w tym sektorze oraz wzrost konkurencyjności tego sektora gospodarki. W wyniku realizacji Projektu utworzone zostaną dwa miejsca pracy. 4. Realizacja projektu w dłuższej perspektywie przyczyni się również do pozytywnego wpływu na ochronę środowiska naturalnego poprzez: oszczędności zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologicznie urządzeń i sprzętu teleinformatycznego i wirtualizacji środowiska IT, zastąpienie stosowanych zdjęć rentgenowskich nowoczesną elektroniczną diagnostyką obrazową (PACS/RIS), a dokumentacji papierowej dokumentacją elektroniczną. 21

22 Definicja celów Projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ 5. Nowoczesna służba zdrowia, świadcząca publiczne usługi zdrowotnej wysokiej jakości, wykorzystująca najnowsze technologie teleinformatyczne, poprawia wizerunek regionu świętokrzyskiego. 22

23 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych 5. POWIĄZANIE INWESTYCJI Z INNYMI ZREALIZOWANYMI LUB PLANOWANYMI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WRAZ Z ODNIESIENIEM DO ODPOWIEDNICH STRATEGII BRANŻOWYCH 5.1. Projekty zrealizowane (lub w trakcie realizacji) przez Lidera i Partnerów Poniżej zamieszczono wykaz projektów realizowanych przez uczestników Projektu, ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, województwa i innych środków. Tabela 4. Projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji Jednostka Nazwa, ew. numer projektu Finansowanie i wartość projektu Termin realizacji Opis projektu Projekt powiązany Świętokrzyskie Centrum Onkologii Z/2.26/I/1.5/270/04 ZPORR ,- zł w tym ŚCO: ,- zł Tytuł projektu: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej. Zakres projektu: Szerokopasmowy dostęp do Internetu. System elektronicznego obiegu dokumentów. Realizowany w ramach konsorcjum. TAK Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię ,83, w tym ,00 EFRR Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku ŚCK na potrzeby Kardiochirurgii. Wybudowanie pow. użyt. budynku 2030,17 m2. Powstanie OIOK, 2 nowych sal operacyjnych. Zakup łóżek kardiochirurgicznych pooperacyjnych, zlewów i stołów ze stali nierdzewnej, lamp operac., ssaków elektr., wózków na sprzęt, mebli do pom. socjalno-biurowych (biurka, szafy na dokumentację), sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu (wanny do dezynfekcji narzędzi), narzędz. chirurg. i aparatury kardiologicznej: aparat do RTG z ramienia C-jezdny, połączony z systemem neuronawigacji (zdjęcia RTG), aparat USG-kardiologiczny (do badań USG), negatoskop. Dzięki temu wzrośnie potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych i operacji(wszczepienia bypasów, operacji, zastawkowych, tętniaków aorty). TAK 23

24 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Jednostka Nazwa, ew. numer projektu Finansowanie i wartość projektu Termin realizacji Opis projektu Projekt powiązany Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ,00 w tym ,20 EFRR Budowa Oddziału Neurochirurgii. Pow. użyt. 1446,64 m2, 52 nowe łóżka, 2 sale operacyjne do zabiegów i operacji neurochirurgicznych, umożliwiające wprowadzenie nowych procedur medycznych: leczone będą schorzenia naczyniowe mózgu, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa, patologie zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby nerwów obwodowych. Do osiągnięcia wskaźników rezultatu przyczyni się System do nawigacji śródoperacyjnej z oprogramowaniem zakupiony przy dofinansowaniu z budżetu województwa. Szpital zostanie wyposażony w niezbędną aparaturę medyczną: aparat RTG z ramienia C-jezdny, połączony z systemem neuronawigacji (do zdjęć RTG), negatoskop i inny sprzęt: pompy infuzyjne, lampy operacyjne, ssaki elektryczne, sprzęt komputerowy i inny drobny sprzęt. TAK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Zakup endoskopów wraz z osprzętem dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach ,07 PLN Województwo ,52 PLN ZPORR ,55 PLN 2005 Zakup sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem do realizacji badań z zakresu diagnostyki obrazowej. W ramach powiązania system szpitalny Ruch Chorych zostanie zintegrowany z oprogramowaniem endoskopowym. TAK Modernizacja laboratorium, wraz z zakupem osprzętu dla WSZOZGiChP w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ,00 PLN Województwo ,00 PLN ZPORR PLN , Zakup sprzętu i osprzętu w celu uruchomienia laboratorium prątka gruźlicy. W ramach powiązania system szpitalny Ruch Chorych zostanie zintegrowany z oprogramowaniem laboratorium. TAK Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi ,50 Województwo ,20 PLN EFRR PLN Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury. W ramach powiązania planujemy w projekcie zakupić dodatkowe oprogramowanie do obsługi bloku operacyjnego, jak TAK 24

25 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Jednostka Nazwa, ew. numer projektu Finansowanie i wartość projektu Termin realizacji Opis projektu Projekt powiązany oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury ,30 także zakupić oprogramowanie do archiwizacji zdjęć oraz opisów rentgenowskich wraz osprzętem niezbędnym do funkcjonowania tegoż systemu. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Pierwszy etap informatyzacji Drugi etap informatyzacji Krajowe/Własne zł Własne zł 2008 Szpitalny System Informacyjny w części medycznej TAK 2009 Szpitalny System Informacyjny w części administracyjnej TAK Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Z/2.26/I/1.3.2/204/04 ZPORR ,37 PLN WND- POIS /08 EFRR: ,86 PLN, własne: ,51 PLN ,68 PLN EFRR: ,00 PLN budżet województwa: ,82 PLN, własne: ,86 PLN lipiec 2005 luty 2007 luty marzec 2010 Modernizacja taboru i wyposażenia ambulansów ratunkowych ŚCRMiTS w Kielcach. W wyniku realizacji projektu zakupiono 6 ambulansów ratunkowych z wyposażeniem medycznym ratującym życie oraz zakup inkubatora dla noworodków. Na tych karetkach został zainstalowany obecnie zakupiony sprzęt IT. Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. W wyniku realizacji projektu zakupiono 6 ambulansów ratunkowych z wyposażeniem medycznym ratującym życie. Na tych karetkach został zainstalowany obecnie zakupiony sprzęt IT. TAK TAK 25

26 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Jednostka Nazwa, ew. numer projektu Finansowanie i wartość projektu Termin realizacji Opis projektu Projekt powiązany AKSEL-soft Własne 100%, ,00 zł luty kwiecień 2010 Dostawa, instalacja serwerowej aplikacji mapowej z licencją na 9 stanowisk do systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania karetkami. TAK Dostawa i instalacja 9-ciu licencji oprogramowania do lokalizacji karetek w oddziałach ŚCRMiTS. Dostawa 60 szt. licencji oprogramowania ambulansów. Integracja dostarczonego systemu z istniejącym oprogramowaniem użytkowanym przez ŚCRMiTS oraz szkolenie grupy pracowników z zakresu użytkowania i administracji systemu. FENIKS-soft własne 100% ,00 zł luty sierpień 2010 Dostawa nowej wersji programu Feniks dla 10 oddziałów wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych, wdrożeniem i szkoleniem pracowników dyspozytorni. TAK Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Zakup i montaż wewnętrznej windy osobowej o konstrukcji samonośnej w budynku WOMP w Kielcach ,88 PLN ZPORR ,93 PLN Urząd Marszałkowski ,32 PLN Środki własne ,64 PLN Projekt zrealizowany w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych dla osób niepełnosprawnych. NIE Termoizolacja budynku WOMP w Kielcach metodą mokrą lekką ,72 PLN ZPORR ,24 PLN Urząd Marszałkowski ,75 PLN Projekt zrealizowany w celu poprawy izolacyjności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa warunków pracy pracowników i obsługi pacjentów. NIE 26

27 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Jednostka Nazwa, ew. numer projektu Finansowanie i wartość projektu Termin realizacji Opis projektu Projekt powiązany Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika WOMP w Kielcach PLN RPOWŚ PLN Urząd Marszałkowski ,00 PLN Projekt jest realizowany w celu poprawy dostępności usług medycznych dla pacjenta oraz polepszenia ich jakości. W ramach tego projektu zostały przeprowadzone prace remontowe w pomieszczeniu serwerowni. TAK Środki inwestycyjne Urząd Marszałkowski PLN 27

28 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych 5.2. Projekty planowane, które są powiązane z wnioskowanym projektem Tabela 5. Planowane projekty powiązane Jednostka Planowany termin realizacji Opis projektu Świętokrzyskie Centrum Onkologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Sierpień 2010 kwiecień 2011 Kwiecień 2011 grudzień 2012 Lipiec 2010 marzec 2011 Grudzień 2010 Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo. Rozbudowa Oddziału Onkohematologii z Medycyną Paliatywną. Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych BIOBANK etap I. Zakup aparatury do radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Remont lądowni dla helikopterów przy WSzZ w Kielcach mający na celu dost. do obowiązujących przepisów Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz utworzenie oddziału ortopedii Czwarty etap informatyzacji Business Intelligence / Rozwiązanie wspierające proces podejmowania decyzji i budżetowania, pozwalające pobierać dane z dowolnego systemu informatycznego. Udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach. Rozwiązanie pozwala z dowolnego miejsca śledzić wyniki firmy i szybko reagować na zmieniającą się sytuację./ 5.3. Powiązanie z projektami realizowanymi przez inne podmioty Projekt podnosi stan przygotowania jednostek służby zdrowia do wymiany danych medycznych w ramach centralnego projektu P1 Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych w zdarzeniach medycznych realizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. 28

29 5.4. Zgodność z dokumentami strategicznymi Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Realizacja Projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I przyczyni się do osiągnięcia celów wyszczególnionych w następujących dokumentach strategicznych: e-health making Healthcare better for European citizen: An action plan for a European e-health Area z dnia roku, opracowany przez Komisję Europejską wskazuje, w jaki sposób wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne by świadczyć jak najlepsze usługi w zakresie opieki zdrowotnej przy możliwie niskim koszcie, redukując czas oczekiwania i błędy. Celem action plan jest stworzenie europejskiego obszaru e-zdrowia (European e-health Area). Wskazuje on konkretne kroki osiągnięcia tego celu przez rozwój elektronicznych systemów zdrowia, identyfikacji pacjentów, kart zdrowia i szybszy dostęp do szerokopasmowego Internetu umożliwiający korzystanie z całego potencjału e-zdrowia. Ostatecznym celem jest uczynienie z e-zdrowia standardu zarówno dla profesjonalistów, jak i pacjentów do końca bieżącej dekady. e-health action plan jest częścią strategii e-europe Action Plan jednego z ważniejszych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej. Realizacja założeń niniejszego projektu przyczyni się do stworzenia warunków dla realizacji wytycznych zawartych w analizowanym dokumencie, a tym samym podniesienie standardów świadczonych usług oraz dostępu pacjentów i innych beneficjentów do serwisu medycznego, w którym będzie można zapoznać się z historią chorób pacjentów, stosowanych leków, przebytych zabiegów, itp. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata z maja 2007 roku określają działania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd polski zamierza podjąć w tych latach w zakresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności, oraz wzrostu zatrudnienia. Inwestycja wpisuję się w cel: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Strategia Rozwoju Kraju na lata z listopada 2006 roku. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski; poszczególnych obywateli i rodzin. W tym celu niezbędne są inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną. Na jakość życia w istotny sposób wpływa bowiem dostęp do usług społecznych i ich poziom. Projekt wpisuje się w priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, do której zaliczana jest między innymi infrastruktura ochrony zdrowia i socjalna. W tym celu przewiduje się lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia i jej stałe unowocześnianie. Narodowy Program Zdrowia na lata z maja.2007 roku określa główne kierunki polityki zdrowotnej państwa. Daje mu tu szczególną rangę w stosunku do innych programów polityki zdrowotnej oraz stwarza szansę na bardziej skuteczną realizację jego zadań. Podstawowym warunkiem osiągnięcia celu strategicznego i celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia jest włączenie się do jego realizacji wielu działów administracji rządowej i funkcjonujących w ich ramach instytucji, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samorządów i społeczności lokalnych. 29

30 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych Strategia Ochrony Rozwoju Zdrowia w Polsce na lata z czerwca 2005 roku. Projekt wpisuje się w założenia Strategii Ochrony Rozwoju Zdrowia, która w jednym z celów zakłada: Poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Strategia e-zdrowie Polska na lata z sierpnia 2009 roku (projekt), w której określono główne kierunki rozwoju informatyzacji w ochronie zdrowia. Projekt wpisuje się trzy (z czterech) obszary strategiczne: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji. Stworzenie procedur, wytycznych, zebranie i udostępnienie dobrych praktyk mających celu usprawnienie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Lepsze wykorzystanie do podnoszenia zdolności zarządczych systemów teleinformatycznych. Unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne. Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej umożliwiającej włączenie Rzeczpospolitej Polskiej w obszar interoperacyjnego elektronicznego zapisu medycznego (EHR Electronic Health Record). Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata (Dz. Ust. z 2005 r. Nr. 143, poz o ustanowieniu programu wieloletniego NPZCN z roku), którego celem ogólnym jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa onkologicznego. Regionalny Program Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku z czerwca 2008 roku, którego celem nadrzędnym jest: Dostosowanie regionalnego systemu ochrony zdrowia, realizującego świadczenia finansowe ze środków publicznych, do zmieniających się potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa jako czynnik warunkujący poprawę stanu zdrowia, sprzyjający budowie konkurencyjnej regionalnej gospodarki. Projekt wpisuje się w cele strategiczne: Cel 1. Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dostosowanych do obecnych i przewidywanych potrzeb zdrowotnych, wynikających z dynamiki długookresowych trendów demograficznych, Cel 3. Zwiększenie efektywności i jakości leczenia, Cel 4. Poprawa sytuacji zdrowotnej w zakresie chorób stanowiących istotne problemy zdrowotne mieszkańców w działaniach prozdrowotnych. Cel operacyjny: 4.1. Modernizacja oraz rozwój infrastruktury usprawniającej wczesną diagnostykę i czynną opiekę nad osobami z chorobami nowotworowymi. -Strategia Rozwoju Województwa do roku 2020 z czerwca 2000 roku, zakłada wzrost atrakcyjności województwa dla zintegrowanego rozwoju społeczno - gospodarczo przestrzennego oraz poprawę wizerunku województwa świętokrzyskiego. Projekt jest spójny z celem 5 Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej. Cel ten mówi, że działaniem niezbędnym dla poprawy atrakcyjności województwa jest 30

31 Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych inwestowanie w regionalną sieć infrastrukturalną, zarówno społeczną jak i techniczną, w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych, między innymi ochrony zdrowia, co pozwoli na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata z 2004 roku. Projekt wpisuje się cel 3. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację priorytetów 3.1. Budowa regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych, centrów zarządzania sieciami, platform elektronicznych i bezpiecznych systemów transmisji danych, 3.2. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu, 3.4. Wdrażanie projektów elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji, elektronicznych usług dla ludności. Zadania projektu realizują bezpośrednio scenariusz innowacyjny: Optymalne wykorzystuje się technologie informatyczne i telekomunikacyjne, Wdrażane są techniki zautomatyzowane, energooszczędne i nie zanieczyszczające otoczenia, Przepływ informacji, Usprawniony przepływ informacji pomiędzy regionalnym i lokalnymi ośrodkami administracyjnymi i centrami innowacji, Zbudowanie publicznych punktów dostępu do Internetu (kioski internetowe dla pacjentów), Rozbudowa usług on-line oraz pośrednio: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarki regionu wobec innych regionów kraju i UE. 31

32 Informacja o stanie przygotowań dokumentacji technicznej oraz ubiegania się o odpowiednie pozwolenia i uzgodnienia 6. INFORMACJA O STANIE PRZYGOTOWAŃ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ODPOWIEDNIE POZWOLENIA I UZGODNIENIA Do realizacji Projektu nie są wymagane pozwolenia i decyzje wydawane przez organy zewnętrzne. Projekt nie obejmuje robót budowlanych. Nie są wymagane dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Zgodnie z analizą prawną opisaną w Rozdziale 10. Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji nie jest wymagana dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie są w pełni przygotowane zarówno pod względem organizacyjnym i prawnym. Zostały podpisane, najpierw porozumienie, a później umowa partnerska między jednostkami ściśle określająca zadania, prawa i obowiązki jednostek pod względem instytucjonalnym, prawnym, organizacyjnym i finansowym. Powołano zespoły odpowiedzialne za realizację zadań na etapie przygotowawczym. Kolejne zespoły niezbędne na etapie realizacyjnym zostaną powołane po uzyskaniu finansowania realizacji Projektu. Opracowane już zostały założenia do systemów. Procedury przetargowe Projektu będą realizowane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie których jednostki posiadają doświadczenie oraz w pełni są przygotowane pod względem organizacyjnym. Postępowania o udzielnie zamówienia będą realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. 32

33 Opis i uzasadnienie projektu 7. OPIS I UZASADNIENIE PROJEKTU 7.1. Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt Trudna sytuacja służby zdrowia jest przejawem kryzysu społeczno gospodarczego nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale i całym kraju. Obok wielu czynników ekonomicznych determinujących aktualny stan, pojawia się również dodatkowy aspekt brak zastosowania na szeroką skalę dostępnych innowacji i rozwiązań technologicznych oraz teleinformatycznych, mających istotny wpływ na jakość świadczonych usług medycznych. Po hasłem telemedycyna kryją się działania wykorzystujące infrastrukturę informatyczną, telekomunikacyjną oraz nowoczesne środki łączności do przesyłu danych medycznych, budowy otwartych systemów telemedycznych. To także usługi integrujące w ramach jednego systemu jak np. bezpośredni dostęp do medycznych baz danych. Powyższe rozwiązania funkcjonują na rynku europejskim, brakuje jednak instytucji koordynujących implementację zagadnień z dziedziny telemedycyny. Poniżej przedstawiono syntetyczną charakterystykę statystyczną Partnerów Projektu. Dane dwóch jednostek: SCRMiTS i WOMP podano w oddzielnych tabelach ze względu na odmienny charakter świadczonych usług medycznych. Tabela 6. Charakterystyka statystyczna szpitali będących Partnerami Projektu Wyszczególnienie ŚCO WSzZ WSS WSSD Liczba oddziałów szpitalnych Liczba poradni/gabinetów szpitalnych 30/ Liczba przychodni szpitalnych Liczba łóżek rzeczywistych Liczba leczonych chorych w roku Liczba leczonych chorych w roku Liczba personelu w placówce ogółem Lekarze Pielęgniarki i położne Rejestracja i dokumentacja chorych Pozostali pracownicy Uwaga! Pozostali pracownicy obejmują : fizyków medycznych, laborantów, techników medycznych, inne medyczne stanowiska, pracowników administracji, itd. 33

34 Opis i uzasadnienie projektu Tabela 7. Charakterystyka statystyczna ŚCRMiTS i WOMP Wyszczególnienie ŚCRMiTS Wyszczególnienie WOMP Liczba oddziałów rejonowych 11 N/D Liczba miejsc wyczekiwania 21 N/D Liczba ambulatoriów 10 N/D Liczba usług medycznych wykonanych w roku 2009 Liczba usług medycznych wykonanych w roku Liczba badanych w roku Liczba badanych w roku Liczba personelu w placówce ogółem 1025 Liczba personelu w placówce ogółem 46 w tym: Lekarze 184 Lekarze 10 Pielęgniarki i położne 163 Pielęgniarki i położne 7 Ratownicy medyczni 239 Personel wyższy medyczny 12 Dyspozytorzy medyczni 61 Personel średni medyczny 2 Kierowcy ambulansów ratunkowych 176 Pracownicy administracji 15 Kierowcy samochodów transportowych 35 Kierowcy samochodów pozostałych 14 Pracownicy administracji 67 W chwili obecnej nie ma systemu wymiany dokumentacji medycznej i wyników badań pomiędzy jednostkami medycznymi. Jedyny możliwy obecnie sposób polega na przekazywaniu kopii drukowanych części dokumentacji medycznych lub badań poprzez pacjenta. Opisane w rozdziale 4.1 Zidentyfikowane problemy na tle ogólnej sytuacji społecznogospodarczej i branżowej wskazują niedostateczny stan zinformatyzowania jednostek w obszarach systemów szpitalnych, laboratoryjnych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz diagnostyki obrazowej, a także braki w infrastrukturze teleinformatycznej. W celu określenia zakresu Projektu przeprowadzona została inwentaryzacja systemów i infrastruktury IT 5, która między innymi wykazała: Niewystarczające zasoby mocy obliczeniowych we wszystkich jednostkach i idąca za tym konieczność zakupu dodatkowych serwerów i pamięci masowych. Dla potrzeb integracji i wymiany informacji we wszystkich jednostkach potrzebna jest rozbudowa sieci i zakup urządzeń sieciowych. Konieczność wprowadzenia w niektórych jednostkach środków niezbędnych do zabezpieczenia i ochrony danych. 5 Wyniki inwentaryzacji systemów i infrastruktury IT przedstawiono w załączniku do niniejszego studium w rozdziale 19 Załącznik - Inwentaryzacja zasobów informatycznych w jednostkach 34

35 Opis i uzasadnienie projektu Dodatkowo zachodzi również konieczność rozbudowy i integracji posiadanych systemów informatycznych, które będą wykorzystywane w ramach projektu. Konieczność rozbudowy i unowocześnienia posiadanego sprzętu komputerowego (stacje robocze). W chwili obecnej blisko 2/3 posiadanego przez jednostki ma wiek 5 lub więcej lat i wydajność niewystarczającą do przewidzianych w projekcie zadań. Niezbędny jest również zakup dodatkowych peryferii. Rysunek 2. Zestawienie wieku sprzętu komputerowego i sieciowego W celu wdrożenia planowanych w ramach projektu systemów konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych oraz dostosowanie obecnie użytkowanych systemów informatycznych do przyszłych potrzeb we wszystkich jednostkach organizacyjnych biorących udział w projekcie Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Analizowany Projekt informatyzacji jest początkowym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów medycznych, umożliwiającym w przyszłości włączenie świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do budowanej krajowej Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Będzie on więc wpływał pośrednio i bezpośrednio na leczenie wszystkich schorzeń. Będzie oddziaływał na całą populację uczestniczącą w procesie leczenia, ale również będzie ważną częścią ochrony zdrowia przynoszącą pozytywne skutki dla osób nie korzystających bezpośrednio w danym momencie z usług medycznych. Ostatecznymi odbiorcami Projektu będą: usługobiorcy - pacjenci (np. poprawa jakości leczenia dzięki usprawnieniu funkcji diagnostycznych oraz sprawniejsza obsługa usługobiorcy i zarządzanie kolejkami do specjalistów), jednostki ochrony zdrowia (m.in. podniesienie jakości świadczenia usług medycznych i zarządzania jednostką), 35

36 Opis i uzasadnienie projektu personel medyczny (np. ograniczenie liczby błędów lekarskich dzięki lepszej informacji o pacjencie), personel administracji jednostek służby zdrowia (np. oszczędność czasu na procedury administracyjne, lepsza jakość i wiarygodność danych), Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jako organ założycielski i nadzorujący (np. usprawnienie zarządzania i organizacji pracy w jednostkach służby zdrowia podniesie efektywność wykorzystywania środków finansowych), w dłuższej perspektywie całe społeczeństwo, a przede wszystkim w regionie świętokrzyskim. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu i jednocześnie celem projektu jest chęć: poprawy ciągłości procesu leczenia pacjenta poprzez zapewnienie przepływu dokumentacji medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, poprawa koordynacji działań w zakresie akcji ratunkowych pomiędzy szpitalami a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, zmniejszenie globalnych kosztów diagnostyki laboratoryjnej, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów medycznych wynikających z niedostatku informacji o pacjencie podczas akcji ratunkowych, racjonalizacji wydatków związanych z informatyką. W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost potencjału instytucjonalnego służby zdrowia, podniesienie jakości i realizacji usług publicznych cenie oraz poprawa stanu jakościowego i ilościowego infrastruktury ICT Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych w sześciu jednostkach służby zdrowia oraz opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy informatycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych między jednostkami wraz zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania systemowego, w tym: platforma elektronicznej wymiany danych medycznych (ŚCO, WSzZ Kielce, WSS Czerwona Góra, ŚCRMiTS) wraz z Regionalnym Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia, Regionalnym Centrum Teleradiologicznym i e-kartą Zgłoszenia Nowotworu. nowe i rozbudowane o nowe moduły systemy szpitalne i laboratoryjne umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (WSS Czerwona Góra, WSSD Kielce, WSzZ Kielce, ŚCO), systemy elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS (WSS Czerwona Góra, WSSD Kielce, WSzZ Kielce, ŚCO), 36

37 Opis i uzasadnienie projektu sprzęt i urządzenia do wyposażenia serwerowni, takie jak np. serwery (klastry serwerów), macierze, urządzenia do archiwizacji danych (WOMP, WSSD Kielce, WSzZ Kielce, ŚCO), sprzęt i urządzenia do modernizacji sieci, np. urządzenia aktywne oraz oprogramowanie do zarządzania siecią (WSS Czerwona Góra, WSSD Kielce, WSzZ Kielce, ŚCO), systemy i sprzęt do zapewnienia bezpieczeństwa danych i dostępu do informacji (WSSD Kielce, WSzZ Kielce, ŚCO), komputery (stacje robocze) wraz oprogramowaniem użytkowym (wszystkie jednostki), rozbudowa systemów zarządzania czasem pracy personelu (WSS Czerwona Góra, ŚCO), aplikacja e-rejestracji pacjentów przez Internet, (WSzZ Kielce, ŚCO), system lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami (ŚCRMiTS), system znakowania i identyfikacji towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe (WSSD Kielce), oprogramowanie Medycyny Pracy oraz Laboratorium (WOMP), wyposażenie sali szkoleniowej (WOMP), rozbudowa systemu ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego (ŚCO), narzędzie analityczne typu BI (Business Intelligence) (ŚCO), 7.4. Podsumowanie Niniejszy projekt oparty został stworzony w oparciu o porozumienie podpisane przez największe jednostki służby zdrowia regionu Świętokrzyskiego w celu zastosowania najnowszych technologii informatycznych usprawniających obsługę procesu leczenia pacjenta z jednej strony, a z drugiej po to, aby realizować cele określone w Strategii e-zdrowia w Polsce na lata Powyższe cele i założenia będą zrealizowane poprzez budowę systemu informatycznego zapewniającego wymianę informacji pomiędzy uprawnionymi jednostkami ochrony zdrowia biorącymi udział w projekcie z możliwością poszerzenia o inne jednostki oraz prostej integracji z innymi systemami i bazami danych medycznych. Wymiana danych medycznych odbywać się będzie poprzez e-usługi udostępniane przez systemy informatyczne poszczególnych jednostek. Projekt przyniesie mierzalne korzyści dla: całego społeczeństwa regionu poprzez skrócenie czasów leczenia, konieczności przeprowadzania wielokrotnych badań i poprawę ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa; regionu poprzez poprawę poziomu zdrowia mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów leczenia i absencji pracowników; 37

38 Opis i uzasadnienie projektu Partnerów projektu jednostek uczestniczących w projekcie poprzez usprawnienie procesu leczenia, zapobieganie popełnianiu błędów medycznych i zmniejszeniu kosztów leczenia. Pozostałych publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia poprzez dostarczenie możliwości wymiany informacji o pacjentach. 38

39 Szczegółowy zakres inwestycji 8. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI Pomiędzy jednostkami służby zdrowia Województwa Świętokrzyskiego zostało zawarte porozumienie dla realizacji wspólnych zadań mających na celu zastosowanie technologii informatycznych, usprawniających obsługę procesu leczenia pacjenta z jednej strony, a z drugiej po to, aby realizować cele określone w Strategii e-zdrowia w Polsce na lata Dla osiągnięcia przedstawionych w poprzednich rozdziałach celów konieczne jest: Dostosowanie potencjału informatycznego (sprzętu i oprogramowania) do wspólnego poziomu umożliwiającego współpracę systemów w ramach niniejszego Projektu, a także realizację zadań wynikających ze Strategii e-zdrowia w Polsce na lata , Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany informacji medycznej stanowiącej część wspólną dla wszystkich jednostek projektu, Wprowadzenie wymiany informacji pomiędzy jednostkami zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta. Dlatego zakres inwestycji obejmuje: Część wspólną realizowaną przez cztery jednostki, Indywidualne zadania wszystkich sześciu Partnerów Projektu Szczegółowy zakres inwestycji część wspólna Wspólne zadania dotyczą największych szpitali w regionie (Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze) oraz w pewnym zakresie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Medycznego Koncepcja realizacyjna Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia Cele, które powinny zostać osiągnięte: Poprawa ciągłości procesu leczenia pacjenta poprzez zapewnienie przepływu dokumentacji medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej. Poprawa koordynacji działań w zakresie akcji ratunkowych pomiędzy szpitalami, a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym. Zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów medycznych wynikających z niedostatku informacji o pacjencie podczas akcji ratunkowych. Założenia zadania: Wymiana informacji pomiędzy jednostkami musi się odbywać bez wykorzystania centralnej bazy danych w oparciu o istniejące systemy i ich bazy danych użytkowane przez poszczególne jednostki. 39

40 Szczegółowy zakres inwestycji Wymiana informacji z system informatycznym danej jednostki powinna wykorzystywać, w miarę możliwości, interfejsy wymiany danych zgodne z przyjętymi standardami w ochronie zdrowia (np. HL7, DICOM, profile IHE). W przypadku braku możliwości wykorzystania bezpośrednio standardowych interfejsów, wymiana danych będzie się odbywać przy użyciu specjalistycznych konwerterów. Musi zostać zapewniona integracja na poziomie semantycznym danych pochodzących z rozproszonych heterogenicznych baz danych - heterogenicznych zarówno w zakresie zastosowanych silników baz danych, jak i struktury baz danych. Do komunikacji zostanie wykorzystany publiczny Internet. Całość komunikacji powinna być zabezpieczona przy pomocy silnych metod kryptograficznych. Wymieniane dane osobowe muszą być zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko przez system informatyczny zainstalowany w jednostce, dla której są przeznaczone. Autoryzacja pomiędzy systemami powinna odbywać się z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego. Zakres wymienianych informacji musi być łatwo modyfikowalny i może być różny dla różnych jednostek uczestniczących w projekcie. Rysunek 3. Schemat ideowy Zintegrowanej Platformy Informatycznej K2 S1 K3 K1 K4 S2 I N T E R N E T S4 K8 K7 S3 K6 K5 S serwery z lokalnymi bazami danych K komputery z dostępem do informacji medycznych Koncepcja realizacji zadania: Powyższe cele i założenia mogą być zrealizowane poprzez budowę systemu informatycznego zapewniającego wymianę informacji pomiędzy uprawnionymi jednostkami ochrony zdrowia 40

41 Szczegółowy zakres inwestycji biorącymi udział w Projekcie, z możliwością poszerzenia o inne jednostki oraz prostej integracji z innymi systemami i bazami danych medycznych. Wymiana danych medycznych odbywać się będzie poprzez e-usługi udostępniane przez systemy informatyczne poszczególnych jednostek. Elementy logiczne składające się na regionalny system wymiany informacji medycznej to: 1. Broker informacji zainstalowany w jednym ze szpitali biorących udział w Projekcie. Głównymi funkcjami brokera informacji będą: zarządzanie katalogiem usług możliwych do uzyskania w ramach systemu, zarządzanie katalogami jednostek w ramach systemu, zarządzanie katalogiem usług udostępnianych przez poszczególne jednostki w ramach systemu wymiany informacji, udostępnianie informacji o kluczach publicznych uczestników systemu podpisanych przez centrum autoryzacji. udostępnianie listy unieważnionych certyfikatów, kolejkowanie komunikatów pomiędzy uczestnikami systemu dzięki czemu nie będzie konieczne zapewnienie rozwiązań wysokiej dostępności po stronie adapterów komunikacyjnych w jednostkach a komunikacja w ramach systemu będzie mogła przebiegać w sposób asynchroniczny. Udostępnianie wzorca czasu w ramach systemu W celu zapewnienia wysokiej dostępności broker informacji powinien zostać umiejscowiony w lokalizacji posiadającej zdublowane wydajne łącza internetowe, a jego oprogramowanie powinno zostać zainstalowane na sprzęcie w konfiguracji wykluczającej pojedynczy punkt awarii (np. konfiguracja w kastrze niezawodnościowym). 2. Adaptery komunikacyjne uruchomione po stronie jednostek biorących udział w Projekcie, których rolą będzie: zapewnienie bezpiecznego punktu styku pomiędzy systemem informatycznym jednostki a brokerem informacji, w tym szyfrowanie informacji, sprawdzanie ważności certyfikatów partnerów komunikacji, deszyfrowanie informacji. odnotowywanie faktu przekazania określonego zakresu danych informacji, określonej jednostce o określonym czasie poprzez brokera informacji. Dzięki zastosowaniu PKI broker informacyjny nie będzie miał dostępu do przekazywanych informacji. 3. e-usługi udostępniane przez systemy informatyczne poszczególnych jednostek. Usługi sieciowe o ustandaryzowanej postaci, poprzez które adapter komunikacyjny będzie wymieniał informacje z systemem w danej jednostce. Dla prawidłowego funkcjonowania Systemu niezbędne również będzie utworzenie Urzędu Certyfikacji (CA) prowadzącego wydawanie i unieważnianie certyfikatów dla poszczególnych jednostek. Organizacyjnie to zadanie może być pełnione na poziomie Urzędu 41

42 Szczegółowy zakres inwestycji Marszałkowskiego lub jednego ze szpitali, biorących udział w Projekcie - ze względów bezpieczeństwa, najlepiej z wykorzystaniem stacji roboczej nie połączonej z Internetem. Rysunek 4. Schemat idei wymiany informacji Aplikacje lokalne BD1 Broker Informacji Internet Adapter Adapter Adapter... BD 1 BD 2 BD n Aplikacje lokalne Aplikacje lokalne Aplikacje lokalne W ramach Projektu medyczna dokumentacja pacjenta uzupełniona zostanie dodatkowym zbiorem, który będzie zawierał informacje o charakterze ratunkowym (np. grupa krwi, uczulenia, informacja o wszczepionym rozruszniku serca, użytkowanie soczewek kontaktowych, itp). Operatorem takiego rejestru danych ratunkowych mogłoby być Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, a przystąpienie do niego byłoby dobrowolne dla pacjentów z terenu województwa. Możliwy jest także wariant, w którym systemy poszczególnych jednostek przechowywałyby i udostępniały informacje z zakresu danych ratunkowych. Dla zrealizowania zestawionych powyżej zadań konieczne jest poniesienie następujących inwestycji: licencja otwarta oprogramowania z wdrożeniem, instalacją i konfiguracją oprogramowania, zakup serwerów. 42

43 Szczegółowy zakres inwestycji Regionalny Węzeł Teleradiologiczny Regionalny Węzeł Teleradiologiczny (RWT), będzie łączyć dowolne jednostki opieki zdrowotnej, dla których jedynym warunkiem korzystania z jego usług jest posiadanie podłączenia do Internetu. Dzięki RWT każda jednostka służby zdrowia będzie mogła korzystać ze swobodnego przesyłania danych obrazowych i udostępniania ich innemu ośrodkowi medycznemu. RWT będzie usługą sieciową specjalizowaną dla teleradiologii rezydującą na mocnych serwerach podłączonych bezpośrednio do sieci szkieletowej oplatającej region. System będzie umożliwiał udostępnianie danych (obrazów w jakości referencyjnej oraz opisów) lekarzom nie radiologom oraz pacjentom, a także utrzymanie długoterminowego archiwum dokumentacji teleradiologicznej w skali regionu. Zaoszczędzony czas oraz zdecydowanie obniżone koszty związane z wykonaniem badania, to tylko jedne z licznych korzyści zastosowania planowanego węzła teleradiologicznego. Cele realizowane przez RWT: dostępność dla każdego ośrodka medycznego w regionie a także w kraju, niski koszt uruchomienia, możliwość połączenia ze sobą dowolnych ośrodków, zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych koniecznych dla osobowych danych medycznych, łatwość w użyciu, niskie koszty eksploatacji. Poza wyżej wymienionymi celami, głównym celem realizacji zadania jest chęć eliminacji często niebezpiecznego - i jak się okazuje - nie zawsze koniecznego przemieszczania pacjentów oraz specjalistów między ośrodkami w celu konsultacji badań, a także zapewnienie równego dostępu do opieki medycznej na najwyższym poziomie wszystkim pacjentom. 43

44 Szczegółowy zakres inwestycji Poniżej przedstawiono schemat architektury systemu: Rysunek 5. Architektura Regionalnego Węzła Teleradiologicznego Opis funkcjonowania: Użytkownik (zlecający) będzie w jasny sposób informowany o bieżącej sytuacji i będzie mógł w pełni kontrolować proces konsultacji. W trakcie tworzenia zlecenia z listy wybierany będzie konsultant, do którego skierowane jest nasze zlecenie. Dla zapewnienia poufności danych dane identyfikujące pacjenta przed wysłaniem będą automatycznie anonimizowane poprzez ich usunięcie i zastąpienie przez unikalny identyfikator pobierany z RWT. Konsultant korzystający z RWT widzieć powinien jedynie badanie dla pacjenta z określonym numerem identyfikacyjnym (np.: ID QW12345, mężczyzny lat 51). Z chwilą odesłania tekstu konsultacji do zlecającego zainstalowany u zlecającego system automatycznie ponownie połączy dane osobowe pacjenta z ID przyznanym przez RWT - wszelka komunikacja pomiędzy aplikacjami klienckimi a RWT, czy praca konsultanta przy wykorzystaniu przeglądarki będzie zabezpieczona przy pomocy szyfrowania SSL. Strona konsultująca nie będzie potrzebować specjalnego oprogramowania. RWT zapewni bezpośredni dostęp przez przeglądarkę internetową. Obrazy do konsultacji będą pobierane ręcznie przez przeglądarkę. Niemniej będzie istniała możliwość zainstalowania dodatkowej aplikacji, dzięki której obrazy do konsultacji będą przesyłane automatycznie do wyznaczonej stacji diagnostycznej (stacji diagnostycznych). Opisy i konsultacje wpisywane będą bezpośrednio w serwisie webowym RWT. Dodatkowo całość rozwiązania powinna być obudowana bardzo intuicyjnym zestawem funkcji pozwalających na przeglądanie, grupowanie i wybieranie zleconych badań. 44

45 Szczegółowy zakres inwestycji Poniżej przedstawiono przebieg głównych procesów obsługiwanych przez RWT czyli rejestrację zgłoszenia i konsultanta: Rysunek 6. Rejestracja zlecającego 45

46 Szczegółowy zakres inwestycji Rysunek 7. Rejestracja konsultanta Dla zrealizowania zestawionych powyżej zadań konieczne jest poniesienie następujących inwestycji: licencja otwarta oprogramowania dla Regionalnego Węzła Teleradiologicznego, oprogramowanie klienckie, instalacja i konfiguracja oprogramowania i licencji stanowiąca integralną część Projektu. 46

47 Szczegółowy zakres inwestycji Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe Znane i eksploatowane w regionie szpitalne systemy informatyczne potrafią automatycznie generować tzw. kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego. Jednak jest to dokument w postaci papierowej. Istnieją możliwości generowania tych kart w postaci elektronicznej i automatycznego ich przesłania do Regionalnego Rejestru Nowotworów Złośliwych (RRNZ). Dotyczy to także raportów histopatologicznych. Oprogramowanie RRNZ jest przygotowane do automatycznego zaczytywania danych do bazy. Dla zrealizowania powyższych zadań konieczne jest poniesienie następujących inwestycji: Opracowanie standardu i funkcjonalności elektronicznej karty zgłoszenia nowotworów złośliwych oraz wdrożenie po stronie wysyłającego (WSzZ Kielce, WSS Czerwona Góra) oraz po stronie odbierającego (Rejestr Nowotworów Złośliwych ŚCO Kielce) Podpis niekwalifikowany Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia Do wewnętrznej dokumentacji medycznej można stosować niekwalifikowany podpis elektroniczny. Planowane jest utworzenie regionalnego centrum certyfikacji dla służby zdrowia do zarządzania (wydawanie, ewidencja, certyfikacja, unieważnienia). Wystawione pracownikom certyfikaty niekwalifikowane będą wykorzystywane do szyfrowania i podpisywania dokumentów w systemach szpitalnych oraz do logowania użytkowników do systemów. Dla zrealizowania powyższych zadań konieczne jest poniesienie następujących inwestycji: zakup serwera, oprogramowanie. 47

48 Szczegółowy zakres inwestycji Zadania i koszty części wspólnej W poniżej umieszczonej został przedstawiony spis zadań wspólnych przewidziany do realizacji w ramach projektu: Lp. Nazwa zadania Krótki opis Tabela 8. Zakres inwestycji część wspólna 1. Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia 2. Regionalny Węzeł Teleradiologiczny 3. Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe 4. Podpis niekwalifikowany Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia Wdrożenie w jednostkach systemów informatycznych umożliwiających tworzenie medycznej dokumentacji elektronicznej (Elektroniczny Rekord Pacjenta) oraz utworzenie platformy wymiany elektronicznych danych medycznych. Regionalny Węzeł Teleradiologiczny (RWT), które łączy dowolne jednostki opieki zdrowotnej, dla których jedynym warunkiem korzystania z jego usług jest posiadanie podłączenia do Internetu. Dzięki RWT każda jednostka służby zdrowia może korzystać ze swobodnego przesyłania danych obrazowych i udostępniania ich innemu ośrodkowi medycznemu Znane i eksploatowane w regionie szpitalne systemy informatyczne potrafią automatycznie generować tzw. kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego. Jednak jest to dokument w postaci papierowej. Istnieją możliwości generowania tych kart w postaci elektronicznej i automatycznego ich przesłania do Regionalnego Rejestru Nowotworów Złośliwych (RRNZ). Dotyczy to także raportów histopatologicznych. Oprogramowanie RRNZ jest przygotowane do automatycznego zaczytywania danych do bazy. Do wewnętrznej dokumentacji medycznej można stosować niekwalifikowany podpis elektroniczny. Proponowane jest utworzenie regionalnego centrum certyfikacji dla służby zdrowia do zarządzania (wydawanie, ewidencja, certyfikacja, unieważnienia). Wystawione pracownikom certyfikaty niekwalifikowane będą wykorzystywane do szyfrowania i podpisywania dokumentów w systemach szpitalnych oraz do logowania użytkowników do systemów. 48

49 Szczegółowy zakres inwestycji Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i kosztów związanych z ich realizacją dla części wspólnej projektu: 8.2. Szczegółowy zakres pozostałych inwestycji w poszczególnych jednostkach Poniżej przedstawiono zakres prac przewidzianych do realizacji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych biorących udział w Projekcie, mający na celu dostosowanie posiadanej infrastruktury informatycznej i oprogramowania do poziomu umożliwiającego realizację części wspólnej projektu. 49

50 Szczegółowy zakres inwestycji Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Tabela 9. Zakres inwestycji realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Lp. Nazwa zadania Krótki opis 1. Sieć komputerowa Wymiana urządzeń aktywnych. 2. Ochrona sieci komputerowej 3. Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie) 4. Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, tablety, drukarki i inny) dla użytkowników 5. Elektroniczna dokumentacja medyczna Zakup i konfiguracja urządzenia typu FIREWALL. Instalacja klatki z serwerami kasetowymi, macierzy. Konfiguracja oprogramowania wirtualizującego oraz przeniesienie danych ze starego środowiska IT. Włączanie nowego sprzętu w środowisko zwirtualizowane. Aktualne przepisy umożliwiają stosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Elektronizacja dokumentacji medycznej jest zgodna z polityką UE oraz strategią e-zdrowia w Polsce. Rozporządzenie MZ z dnia r. w sprawie dokumentacji medycznej określa zasady stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Zakres elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczyć będzie danych klinicznych oraz wyników laboratoryjnych. Zostanie zbudowane archiwum elektronicznej dokumentacji medycznej. Stosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej implikuje stosowanie podpisu elektronicznego. 6. e-rejestracja e-rejestracja do Poradni z jednej strony znacznie poprawiłaby komfort Pacjentów, z drugiej zaś usprawniłaby i urealniła tzw. listy oczekujących. Pacjent, w dowolnym miejscu i dogodnym dla niego czasie, może sam ustalić termin spotkania z lekarzem przez Internet. Aby mógł to uczynić, lekarz musi tylko udostępnić pacjentom swój terminarz, pobierany z systemu informatycznego, na którym pracuje dana placówka. Wymagana jest integracja z systemem szpitalnym. 7. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy (w tym grafiki, dyżury) personelu medycznego i pozostałych pracowników 8. Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego Ewidencja i zarządzanie czasem pracy personelu medycznego (grafiki, dyżury) i niemedycznego. Wymogi Prawa Pracy oraz system pracy personelu medycznego zobowiązują zakład do prowadzenia ewidencji i kontroli czasu pracy oraz prowadzenia grafików czasu pracy. Istnieje możliwość automatyzacji tych czynności przez wprowadzenie specjalizowanego systemu informatycznego i integracja z posiadanym systemem kadrowym. Aparatura medyczna i inne środki trwałe zostaną oznaczone (np. kody kreskowe) w trwały sposób umożliwiający ich automatyczną identyfikację. Automatyczna identyfikacja i integracja z posiadanym już systemem ewidencji środków trwałych umożliwi sprawną ewidencję i zarządzanie, zmniejszy wydatnie pracochłonność głownie służb księgowych i działu aparatury medycznej. 50

51 Szczegółowy zakres inwestycji Lp. Nazwa zadania Krótki opis 9. Budżetowanie, prognozowanie, raportowanie i analizy wielowymiarowe Narzędzie do zarządzania środowiskiem planowania oraz zarządzanie grupową pracą nad budżetem i wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych. Kompleksowe rozwiązanie do budżetowania, planowania, raportowania i analiz wielowymiarowych. Stanowi zintegrowane rozwiązanie związane z zarządzaniem efektywnością finansową firmy (Performance Management). Poprzez wbudowaną funkcjonalność dla użytkownika końcowego umożliwia samodzielne tworzenie modeli biznesowych odwzorowujących różne obszary analityczne i decyzyjne w firmie. Narzędzie będzie zintegrowane i korzystać będzie z danych eksploatowanych systemów informatycznych w ŚCO. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i kosztów z nimi związanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach: 51

52 Szczegółowy zakres inwestycji 52

53 Szczegółowy zakres inwestycji Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Tabela 10. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Lp. Nazwa zadania Krótki opis 1. Infrastruktura sieciowa Wymiana i konfiguracja urządzeń aktywnych. 2. Ochrona sieci komputerowej 3. Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie) 4. Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, drukarki i inny) dla użytkowników 5. Elektroniczna dokumentacja medyczna 6. Centralny system archiwizacji badań obrazowych Instalacja inteligentnego Firewalla. Zestawienie trzech szyfrowanych łączy do lokalizacji odległych. Instalacja klatki z serwerami kasetowymi, macierzy. Konfiguracja oprogramowania wirtualizującego oraz przeniesienie danych ze starego środowiska IT. Włączenie nowego sprzętu w środowisko zwirtualizowane. Zakup licencji i wdrożenie elektronicznej dokumentacji w szpitalu, przychodniach, laboratorium, bloku operacyjnym, gabinetach diagnostycznych, apteczkach oddziałowych. Wdrożenie podpisów niecertyfikowanych. Budowa archiwum dokumentacji elektronicznej. Przejście z prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorowej w postaci papierowej na elektroniczną jest zgodna z polityką UE oraz strategią e-zdrowia w Polsce. Obecny system archiwizacji nie spełnia założeń projektu, zostanie rozbudowany o możliwość archiwizacji z aparatów mających funkcję wysyłania w formacie DICOM, w szczególności badań TK, badań angiograficznych, aparatu echa serca, USG oraz innych aparatów diagnostycznych zakupionych w czasie trwania projektu. Pozycja zawiera serwery, pamięci masowe, macierze, licencje oprogramowania. 7. E-rejestracja Rejestracja internetowa na termin na usługę medyczną. Możliwość wpisu na listę oczekujących zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i związanych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: kosztów z nimi 53

54 Szczegółowy zakres inwestycji 54

55 Szczegółowy zakres inwestycji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Tabela 11. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rafała w Czerwonej Górze Lp. Nazwa zadania Krótki opis 1. Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych. 2. Modernizacja sieci logicznej oraz zakup serwera do kompleksowego zarządzania siecią 3. Integracja szpitalnego systemu z pracującymi systemami w Szpitalu 4. Zakup oprogramowania użytkowego 5. Zakup systemu typu PACS i RIS oraz integracja z szpitalnym systemem 6. Rozbudowa szpitalnego systemu (zakup i wdrożenie nowych funkcjonalności modułów) 7. Zakup systemu do ewidencji czasu pracy Zakup nowych stacji roboczych, drukarek, urządzeń zabezpieczających, pamięci przenośnych. Kioski Internetowe dla Pacjentów. Wykonanie projektu, dokonanie pomiarów i testów sieci logicznej, instalacja nowych linii. Wymiana części urządzeń aktywnych oraz szaf dystrybucyjnych. Serwer do zabezpieczenia sieci. Umożliwienie wymiany danych pomiędzy istniejącymi systemami. Zakup oprogramowania dodatkowego typu Pakiet Biurowy, systemu ewidencji sprzętu medycznego, itp. System do archiwizacji zdjęć oraz opisów rentgenowskich. Dokupienie nowych licencji oraz funkcjonalności modułów szpitalnego systemu. Centralny system ewidencji czasu pracy zintegrowany z modułem Kadry-Płace. 55

56 Szczegółowy zakres inwestycji Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i kosztów z nimi związanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Tabela 12. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Lp. Nazwa zadania Krótki opis 1. Zakup licencji oraz rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego 1) funkcjonalności: Ruch Chorych (Blok Oddział), Dokumentacja medyczna, Planowane jest: - prowadzenie pełnej Historii Choroby pacjenta (Dokumentacja medyczna, Zlecenia medyczne) w wersji elektronicznej, - identyfikacja pacjenta w oparciu o kody kreskowe od momentu przyjęcia do szpitala, - pełna ewidencja zabiegów na Bloku Operacyjnym i Sali 56

57 Szczegółowy zakres inwestycji Lp. Nazwa zadania Krótki opis Zlecenia medyczne, Blok operacyjny, Sterowniki do maszyn lab., Gabinet, Pracownia Diagnostyczna, Kolejki oczekujących, Zakażenia Szpitalne, Bakteriologia; 2) identyfikacja pacjenta w oparciu o kody kreskowe. Pooperacyjnej w szpitalnym systemie, - prowadzenie w systemie ewidencji zakażeń szpitalnych, - obsługa w systemie Gabinetów zabiegowych i Pracowni Diagnostycznych, - podłączenie do systemu analizatora laboratoryjnego, - uruchomienia dodatkowych stanowisk umożliwiających elektroniczną ewidencję w szpitalnym systemie (Bakteriologia, Kolejki oczekujących). 2. Zakup sprzętu komputerowego. Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki) niezbędnego do realizacji zadań Projektu. 3. Klaster HA ( wysoka dostępność) serwerów dla Szpitalnego Systemu Informatycznego. 4. Ucyfrowienie Działu Diagnostyki Obrazowej wraz systemem archiwizacji i dystrybucji danych. 5. Kompleksowy system do gromadzenia i zarządzania kopiami bezpieczeństwa. 6. System znakowania i identyfikacji towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe. 7 System kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu. Przeniesienie bazy Szpitalnego Systemu Informatycznego, pracującego 24-h/dobę na platformę sprzętowego klastra HA celem wyeliminowania ryzyka przerwy w pracy systemu i utraty danych w przypadku awarii serwera. Planowane jest zastąpienie mokrego systemu uzyskiwania zdjęć rentgenowskich systemem elektronicznym dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej wraz systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS oraz integracja ze Szpitalnym Systemem Informatycznym. Uruchomienie profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania sprzętowo-programowego do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych z posiadanych systemów informatycznych, ich przechowywania i odzyskiwania. Wprowadzenie znakowania towarów w Aptece szpitalnej etykietami z kodem kreskowym, oraz identyfikacja na ich podstawie przychodów i rozchodów w Aptece szpitalnej i Apteczkach oddziałowych. Wdrożenie profesjonalnego rozwiązania sprzętowoprogramowego do kompleksowego zarządzania siecią Szpitala umożliwiającego z jednego miejsca zarządzać wszystkimi funkcjami sieciowymi i serwerowymi. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i kosztów z nimi związanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach: 57

58 Szczegółowy zakres inwestycji 58

59 Szczegółowy zakres inwestycji Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Tabela 13. Zakres inwestycji realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Lp. Nazwa zadania Krótki opis 1. Wdrożenie systemu lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego (MPRM). 2. Licencje na użytkowanie aplikacji do monitorowania i zarządzania ambulansami 3. Licencja na użytkowanie aplikacji do przyjmowania zgłoszeń ratunkowych Rozbudowa istniejącego systemu tak, by obejmował on swoim zasięgiem wszystkie oddziały terenowe ŚCRMiTS. Serwerowa aplikacja mapowa z licencją na 9 stanowisk do systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania karetkami oraz 9 licencji oprogramowania do lokalizacji karetek w oddziałach ŚCRMiTS, licencje oprogramowania ambulansów w ilości 60szt.,integracja dostarczonego systemu z istniejącym oprogramowaniem użytkowanym przez ŚCRMiTS. Najnowsza wersja aplikacji do przyjmowania zgłoszeń ratunkowych dla 10 oddziałów. Wdrożenie systemu lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego (MPRM). W 2003 r. przy współpracy Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zostało uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego z wyniesionymi stanowiskami dyspozytorskimi w PSP przy ul. Sandomierskiej i w ŚCRMiTS przy ul. Św. Leonarda, przy wykorzystaniu systemu informatycznego wspomagającego pracę obu dyspozytorni. Dysponowanie karetkami przez służby dyspozytorskie w sposób tradycyjny lub za pomocą łączności radiowej, gdy karetka była poza siedzibą zakładu, powodowało niekiedy nieścisłości w przekazywaniu danych, wydłużenie czasu wydawania dyspozycji, opóźnienia w podjęciu akcji ratunkowej i co ważne, nie zapewniało poufności informacji o wrażliwych danych osobowych pacjenta i jego rodziny. W celu wyeliminowania powyższych niedociągnięć, zdecydowaliśmy się zwiększyć funkcjonalność systemu informatycznego wspomagającego prace dyspozytorów medycznych o satelitarny systemem lokalizacji, monitoringu i zarządzania pojazdami opartego na technologii GPS. Poza pozycjonowaniem karetek na mapie system umożliwiał przesyłanie do karetek nowych zleceń wyjazdowych, pozwalał na śledzenie aktualnego statusu wykonywanych zleceń przez zespoły ratownictwa medycznego oraz umożliwiał analizę poziomu wykorzystania posiadanych sił i środków w postaci automatycznie generujących się zestawień statystycznych, a ponadto, w pełni integrował się z programem obsługującym zgłoszenia ratunkowe wykorzystywanym już w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach. System został wzbogacony o nowe elementy, jak punkt dostępowy do transmisji danych GSM/GPRS (serwer APN) z bazą danych aplikacji mapowej (DBAM) operatora GSM oraz 59

60 Szczegółowy zakres inwestycji dodatkowe wyposażenie pojazdów ratownictwa medycznego o urządzenie GPS, terminal statusów, termiczną drukarkę zleceń oraz komputerowe urządzenie pokładowe do pakietowej transmisji danych w ramach sieci komórkowej GSM. Należy podkreślić, że w naszym rozwiązaniu przesyłanie danych pomiędzy pojazdem a centrum dyspozytorskim opiera się o technologię GSM/GPRS. Również informacje o zleceniu wyjazdowym, statusie pojazdu, statusie zlecenia i inne dane są przesyłane w oparciu o technologię GSM/GPRS, gdyż umożliwia ona przesyłanie zaszyfrowanych, a więc niedostępnych dla osób postronnych, informacji tekstowych. Zasady funkcjonowania tego systemu: Dyspozytor przyjmujący zgłoszenie wpisuje je do komputera rejestrując niezbędne dane o pacjencie, rodzaju wezwania schorzenia, czy wypadku, adres, itd. Wpisane zgłoszenie wyświetla się dyspozytorowi zarządzającemu karetkami. Ten mając podgląd na pasek statusów karetek, którymi dysponuje, naprowadzając kursor na wolną karetkę powoduje przydzielenie jej zlecenia wyjazdowego i zadysponowanie do wyjazdu. Zespół oczekujący w pomieszczeniach lub zespół znajdujący się poza miejscem wyczekiwania (w drodze) jest natychmiast powiadamiany o wyjeździe krótkim komunikatem ZESPÓŁ R -wyjazd. W tym czasie dokładna treść zlecenia przesyłana jest do karetki i wyświetlana na terminalu statusów oraz dla potwierdzenia drukowana na drukarce termicznej, o szerokości papieru 12 cm. Zespół po wejściu do karetki naciska na terminalu statusów przycisk z nazwą statusu ( Wyjazd do zdarzenia ), co powoduje automatyczne zapisanie w systemie czasu wyjazdu karetki. Następnie zespół realizując zlecenie wyjazdowe potwierdza kolejne etapy realizacji tego zlecenia wciskając kolejne klawisze terminala statusów (palmtopa) odpowiadające poszczególnym statusom. Wysyłanie statusów realizacji zlecenia wyjazdowego jest bardzo ważne, bowiem dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany szeregiem przepisów do prowadzenia określonej dokumentacji i statystyki medycznej, w tym m.in. do monitorowania czasu dojazdu do pacjenta, czasu dotarcia z pacjentem na izbę przyjęć, itp. Do tej pory te dane wpisywane były ręcznie do kart zleceń wyjazdowych z różną dokładnością, a następnie wpisywane ręcznie do komputera celem zrobienia statystyk i sprawozdań. Obecnie robione jest to automatycznie. Drugim bardzo ważnym aspektem określania statusu realizacji zlecenia wyjazdowego jest bieżąca możliwość podglądu przez dyspozytora, na jakim etapie realizacji zadania znajduje się dany zespół ratunkowy, co umożliwia dalsze nim dysponowanie bez zbędnej zwłoki. Służy temu pasek statusów pojazdów ratownictwa medycznego. Przyjęliśmy także oznaczenie pojazdów oraz ich aktualnego statusu na mapie. Dyspozytor ma przed sobą obraz wyświetlany na monitorze 42, z mapą i paskiem statusów. Dyspozytor widzi karetki zajęte kolor czerwony, karetki wolne kolor zielony na pasku statusów i dodatkowo, co który zespół aktualnie robi. W przypadku zagrożenia życia, może zwolnić karetkę z przydzielonej wcześniej dyspozycji i wydać nowe polecenie. 60

61 Szczegółowy zakres inwestycji System lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego (MPRM) umożliwia: dyspozytorom medycznym: śledzenie oraz prezentację na mapie aktualnego położenia pojazdów ratownictwa medycznego, prezentację identyfikatora oraz aktualnego statusu pojazdów ratownictwa medycznego na pasku statusów (w akcji, wolny, sygnał świetlny/sygnał dźwiękowy włącz/wyłącz), prezentację aktualnego statusu zleceń realizowanych przez pojazdy ratownictwa medycznego w postaci ikony na pasku statusów, wyświetlenie informacji skróconej o zleceniu po naciśnięciu ikony statusu zlecenia na pasku statusów dla wybranego pojazdu (np. rodzaj zdarzenia, adres) oraz wyświetlenie punktu adresowego na mapie, wyszukanie pojazdu na mapie w momencie wybrania pojazdu na pasku statusów, wyszukanie podanego punktu adresowego na mapie, wytyczanie najszybszej trasy dojazdu, utrzymywanie dwustronnej łączności bez względu na odległość i konfigurację terenu. zespołom ratownictwa medycznego: komunikację dwustronną z centralą, przy wykorzystaniu protokołu GPRS (transmisja szyfrowana), prezentację skróconej informacji o zleceniu na wyświetlaczu terminala statusów oraz w postaci wydruku, zmianę aktualnego statusu zlecenia wyjazdowego poprzez naciśnięcie przycisku na panelu terminala statusów oraz przesłaniu tej informacji do centrali razem z informacją o godzinie wykonania tej czynności, rejestrację na bieżąco informacji o aktualnym położeniu pojazdu ratownictwa medycznego z urządzenia GPS i przesłaniu ich do centrali systemu, rejestrację na bieżąco informacji o aktualnym stanie sygnalizacji świetlnej pojazdu, rejestrację na bieżąco informacji o przebiegu trasy aktualnej prędkości pojazdu ratownictwa medycznego i przesłaniu ich do centrali. Ponieważ, jako terminale statusów zastosowane są palmtopy HP ipaq, istnieje więc możliwość np. zainstalowania w karetce nawigacji satelitarnej. System MPRM można połączyć z innymi służbami, czy też z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody dla umożliwienia koordynacji działań ratowniczych w skali województwa. Wyniki pilotażu okazały się na tyle pomyślne, że postanowiono przystąpić do realizacji projektu włączenia do systemu w 2010 roku kolejnych 60 ambulansów ze wszystkich oddziałów rejonowych. 1.Skarżysko-Kamienna 2.Starachowice 8 ambulansów 6 ambulansów 3.Ostrowiec Świętokrzyski 6 ambulansów 61

62 Szczegółowy zakres inwestycji 4.Końskie 5.Włoszczowa 6.Jędrzejów 7.Pińczów 8.Kazimierza Wielka 9.Busko Zdrój 3 ambulanse 4 ambulanse 6 ambulansów 4 ambulanse 5 ambulansów 6 ambulansów Zdobyte doświadczenia pracy z systemem MPRM pozwoliły na dokonanie rozbudowy systemu tak, by obejmował on swoim zasięgiem nie tylko miasto i powiat kielecki, ale wszystkie oddziały terenowe ŚCRMiTS. W 2009 roku została podjęta decyzja o rozbudowie systemu MPRM na obszar całego rejonu operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, który obejmuje swoim zasięgiem 80% populacji ludności naszego województwa i znaczny obszar terytorialny: miasto Kielce i 11 powiatów ziemskich. W ramach kontynuowania procesu informatyzacji ŚCRMiTS w 2009 r. udoskonalona została łączność teleinformatyczna pomiędzy oddziałowymi dyspozytorniami medycznymi oraz centralą w Kielcach. Zbudowana została korporacyjna sieć internetowa. Podłączenie do sieci wszystkich oddziałów ŚCRMiTS pozwoliło na wdrożenie w dyspozytorniach medycznych oddziałów funkcjonującego w Kielcach i wszechstronnie sprawdzonego systemu FENIKS i AVL. Takie rozwiązanie powoduje integrację sił i środków będących w dyspozycji Centrum. Ma to szczególne znaczenie w czasie prowadzenia akcji likwidującej skutki katastrof masowych. Jednocześnie wdrożenie takiego rozwiązania ujednolica obieg dokumentacji medycznej i ułatwia prowadzenie statystyki medycznej. W I półroczu 2010 ŚCRMiTS zostało wyposażone w oprogramowanie aplikacyjne obejmujące: 1. Dostawę, instalację serwerowej aplikacji mapowej z licencją na 9 stanowisk do systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania karetkami, 2. Dostawę i instalację 9-ciu licencji oprogramowania do lokalizacji karetek w oddziałach ŚCRMiTS, 3. Dostawę licencji oprogramowania ambulansów w ilości 60szt., 4. Integrację dostarczonego systemu z istniejącym oprogramowaniem użytkowanym przez ŚCRMiTS oraz szkolenie grupy pracowników z zakresu użytkowania i administracji systemu. W II półroczu 2010 zostały zakupione licencje oprogramowania do przyjmowania zgłoszeń ratunkowych dla 10 oddziałów wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych, wdrożeniem i szkoleniem pracowników dyspozytorni r. ŚCRMiTS w Kielcach ogłosiło przetarg na Rozbudowę istniejącego systemu z dostawą i montażem urządzeń potrzebnych do pracy systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami ŚCRMiTS w Kielcach. 62

63 Szczegółowy zakres inwestycji Rysunek 8. Schemat idei wymiany informacji GSM/GPRS Istniejące ambulanse z instalacjami APN prywatny Nowe ambulanse ul. Pakosz WAN ul. Leonarda Przekierowanie ruchu Serwer Feniks LAN Komputer w roli serwera Serwer komunikacyjny WAN LAN WAN WAN WAN WAN Aplikacja Wizualizacyjna Nowa Lokalizacja 1 Nowa Lokalizacja 2 Nowa Lokalizacja 3 Nowa Lokalizacja n Aplikacja Wizualizacyjna Aplikacja Wizualizacyjna Aplikacja Wizualizacyjna Aplikacja Wizualizacyjna Istniejące elementy Nowe elementy Przedmiotem zamówienia była dostawa oraz montaż następujących urządzeń: Sterownik /komputer/ pojazdowy -60szt. 1. Drukarka termiczna -60szt. 2. Terminal statusów /palmtop/-60szt. 3. Antena GPS -60szt. 4. Antena GSM -60szt. 5. Serwer mapowy /typ Rack 19 / -1szt. 6. Telewizor LCD 52 /w roli monitora dyspozytora/ -1szt. 7. Monitor LCD 19-9szt. 8. Karta graficzna dwumonitorowa -9szt. 9. Montaż urządzeń oraz włączenie ich do systemów informatycznych będących w posiadaniu ŚCRMiTS w Kielcach/ Rozbudowany system zapewnia monitoring i wizualizację wszystkich ambulansów ŚCRMiTS na terenie całej Europy. 63

64 Szczegółowy zakres inwestycji Dzięki pakietowej transmisji danych umożliwi przesłanie do zespołów w formie tekstowej informacji o pacjencie, pozyskanych z tworzonego przez szpitale woj. świętokrzyskiego systemu wymiany danych w ramach części wspólnej niniejszego Projektu. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i kosztów z nimi związanych dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Tabela 14. Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Lp. Nazwa zadania Krótki opis 1. Zakup urządzeń biurowych i sprzętu RTV oraz nagłośnienia 2. Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz Laboratorium Wydatek na zakup sprzętu biurowego oraz wyposażenia sal szkoleniowych. Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz laboratorium. Zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do pracy sprzętu komputerowego oraz serwerów. 3. Wyposażenie serwerowni Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem i osprzętem sieciowym. 4. Zestaw do monitoringu budynku Zakup i instalacja monitoringu na terenie WOMP. Wdrożenie projektu w podanym zakresie przyczyni się między innymi do: wdrożenia w jednostkach biorących udział w projekcie i w perspektywie w całym regionie nowych technik informatycznych oraz nowatorskich w skali kraju modeli i procedur postępowania, poprawy technik bezpieczeństwa systemów i sieci infrastruktury informatycznej, powiększenia liczby i jakość usług realizowanych usług publicznych on-line. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie zadań i kosztów z nimi związanych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: 64

65 Szczegółowy zakres inwestycji 8.3. Eksploatacja środowiska informatycznego po zakończeniu Projektu Eksploatacja środowiska informatycznego platformy informatycznej ze względu na jej rozproszony charakter będzie prowadzona przez wszystkie jednostki biorące udział w projekcie. Administrowanie systemami i infrastrukturą będzie realizowane przez pracowników komórek informatycznych, w zasadniczej części zgodnie z wprowadzaną strukturą, przez wyszkolonych administratorów, przy zapewnieniu stosownych umów serwisowych infrastruktury i oprogramowania przez specjalistyczne firmy. 65

66 Harmonogram realizacji inwestycji 9. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI Projekt został zainicjowany w 2009 roku i wtedy zostały zdefiniowane pierwsze założenia projektowe oraz zawarte pierwsze porozumienie między jednostkami. Harmonogram realizacji Projektu zaplanowano na lata Rok 2012 jest datą efektywnego osiągnięcia wszystkich celów przez wskaźniki rezultatu. Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu to , kiedy to została podpisana Umowa na Rozbudowę istniejącego systemu z dostawą i montażem urządzeń potrzebnych do pracy systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania karetkami ŚCRMiTS w Kielcach. Termin rozpoczęcia realizacji Projektu to: Data ta oznacza datę ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację pierwszego zadania Rozbudowę istniejącego systemu z dostawą i montażem urządzeń potrzebnych do pracy systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania karetkami ŚCRMiTS w Kielcach. Przyjęto tę datę, ponieważ pierwszy wydatek został poniesiony po terminie rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu, w tym także wydatek za prace przygotowawcze (opracowanie studium wykonalności). Termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu to: Termin zakończenia realizacji Projektu (poniesienie ostatniego wydatku) to: Harmonogram podzielono na zadania przeznaczone do realizacji przez każdego z członków Partnerstwa osobno i na realizację części wspólnej, która będzie realizowana jednocześnie przez jednostki. Kolorem pomarańczowym oznaczono okres przewidywany na wykonanie określonego zadania. Zadania realizowane będą przez wykonawcę wyłonionego w ramach procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla większych zadań przewidziano wsparcie doradcze i techniczne ekspertów/firm konsultingowych, w szczególności analizy lub ekspertyzy związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej lub wyborem szczegółowych opcji technologicznych do przygotowywanego zadania. W całym okresie przewidziano wsparcie zewnętrznej firmy w zarządzaniu projektem oraz zapewnieniu jakości, w tym procesu odbioru produktów dostarczanych przez wykonawców zewnętrznych Harmonogram zbiorczy Poniżej przedstawiono harmonogram zbiorczy dla wszystkich jednostek biorących udział w projekcie oraz dla części wspólnej. 66

67 Harmonogram realizacji inwestycji Rysunek 9. Harmonogram realizacji inwestycji 67

68 Harmonogram realizacji inwestycji 9.2. Harmonogramy działań w jednostkach Poniżej w pododdziałach przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach z zaznaczeniem czasu przewidzianego na ich realizację Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Lp. Nazwa zadania Podzadanie Planowany termin realizacji 1. Modernizacja sieci, wirtualizacja środowiska i sprzęt IT W tym: Sieć komputerowa - Wymiana urządzeń aktywnych Elektroniczna dokumentacja medyczna (system szpitalny, system laboratoryjny) Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie. Włączanie nowego sprzętu w środowisko zwirtualizowane. Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, tablety, drukarki i inny) dla użytkowników. Szpitalny System Informatyczny. Laboratoryjny System Informatyczny e-rejestracja e-rejestracja do Poradni. Integracja z systemem szpitalnym.. 4. Ewidencja i rozliczanie czasu personelu medycznego i pozostałych pracowników. 5. Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego Budżetowanie, prognozowanie, raportowanie i analizy wielowymiarowe

69 Harmonogram realizacji inwestycji Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Lp. Nazwa zadania Podzadanie Planowany termin realizacji 1. Modernizacja i ochrona sieci W tym: Wymiana i konfiguracja urządzeń aktywnych Instalacja inteligentnego Firewalla. Zestawienie trzech szyfrowanych łączy do lokalizacji odległych Wirtualizacja środowiska i sprzęt IT W tym: Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie) Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego. Włączenie nowego sprzętu w środowisko zwirtualizowane Centralny system archiwizacji badań obrazowych Elektroniczna dokumentacja medyczna E-rejestracja Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Lp. Nazwa zadania Podzadanie Planowany termin realizacji 1. Modernizacja sieci logicznej oraz zakup serwera do kompleksowego zarządzania siecią Oprogramowanie użytkowe, komputery i kioski internetowe dla pacjentów W tym: Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, w tym kioski Internetowe dla Pacjentów Zakup oprogramowania użytkowego Integracja i rozbudowa szpitalnego systemu W tym: Integracja szpitalnego systemu z pracującymi systemami w Szpitalu Rozbudowa szpitalnego systemu (zakup i wdrożenie nowych funkcjonalności modułów)

70 Harmonogram realizacji inwestycji Lp. Nazwa zadania Podzadanie Planowany termin realizacji 4. Zakup systemu typu PACS i RIS oraz integracja z szpitalnym systemem Zakup systemu do ewidencji czasu pracy Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Lp. Nazwa zadania Podzadanie Planowany termin realizacji 1. Zakup licencji oraz rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego 1) Funkcjonalności : Ruch Chorych (Blok Oddział), Dokumentacja medyczna, Zlecenia medyczne, Blok operacyjny, Sterowniki do maszyn lab., Gabinet, Pracownia Diagnostyczna, Kolejki oczekujących, Zakażenia Szpitalne, Bakteriologia. 2) Identyfikacja pacjenta w oparciu o kody kreskowe Zakup klastra serwerów i sprzętu IT dla użytkowników W tym: Klaster HA serwerów dla Szpitalnego Systemu Informatycznego Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki) niezbędnego do realizacji zadań Projektu. 3. Ucyfrowienie Działu Diagnostyki Obrazowej wraz systemem archiwizacji i dystrybucji danych 4. Kompleksowy system do gromadzenia i zarządzania kopiami bezpieczeostwa 5. System znakowania i identyfikacji towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe System kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu

71 Harmonogram realizacji inwestycji Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Lp. Nazwa zadania Planowany termin realizacji 1. Rozbudowa systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami Licencje na użytkowanie aplikacji do monitoringu i zarządzania ambulansami Licencja na użytkowanie aplikacji do przyjmowania zgłoszeń Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Lp. Nazwa zadania Planowany termin realizacji 1. Wyposażenie serwerowni Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz Laboratorium Zestaw do monitoringu budynku Wyposażenie sal szkoleniowych Część wspólna projektu Lp. Nazwa zadania Planowany termin realizacji 1. Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia 2. Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia - Podpis niekwalifikowany Regionalny Węzeł Teleradiologiczny Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe

72 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji 10. INSTYTUCJONALNA I PRAWNA WYKONALNOŚĆ INWESTYCJI Prawna wykonalność inwestycji Pod względem prawnym realizacja inwestycji uzależniona jest przede wszystkim od aspektów związanych z prawem do dysponowania obiektami/nieruchomościami, na terenie których będzie ona realizowana. Tabela 15. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami, w których realizowany będzie Projekt Jednostka Obiekt Tytuł dysponowania obiektem Świętokrzyskie Centrum Onkologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Kompleks budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Kompleks budynków szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 45 Przychodnia przyszpitalna ul. Artwińskiego 6 Oddział Psychiatryczny z poradniami ul. Kusocińskiego 59 Przychodnia sportowo-lekarska ul. Artwińskiego 1 Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Kościuszki 3 Oddział Neurologiczny z poradniami ul. Grunwaldzka 47 Szpital im. św. Rafała ul. Czerwona Góra Chęciny Wojewódzka Specjalistyczna Właściciel Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Nieodpłatne użytkowanie zgodnie z Umową przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z dnia 24 stycznia 2004r. Decyzja z dnia znak:gn.v-7723/2/7/01 wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Decyzja z dnia r. znak:gn.v-7723/2/10/00 wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z r. pomiędzy Województwem 72

73 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji Jednostka Obiekt Tytuł dysponowania obiektem Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Jagiellońska 72 Kielce Kompleks pawilonów (A-E) ul. Langiewicza 2 Pawilon F ul. Langiewicza 19 Kielce Pawilon G ul. Artwińskiego 3A Kielce Świętokrzyskim a Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. Umowa Przekazania Nieruchomości w Nieodpłatne Użytkowanie z pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Dyrektorem WSSD. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Kielce ul. Św. Leonarda 10 Kielce ul. Pakosz 72 Kielce ul. Polna 11 Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Busko-Zdrój ul. Partyzantów 4 Jędrzejów ul. 11-go Listopada 26 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 14 Końskie ul. 1-go Maja 44 Pińczów ul. Łąkowa 2a Starachowice ul. Borkowskiego 2 Włoszczowa ul. Młynarska 3 Ostrowiec Św. ul. Focha 5 Skarżysko Kam. ul. Szpitalna 1 Obiekt przy ul. Karola Olszewskiego 2a Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Nieodpłatne użytkowanie, umowa podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dnia Nieodpłatne użytkowanie, Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 06 września 2001 roku z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. 73

74 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji Projekt nie wymaga sporządzania dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko (nie planuje się w ramach Projektu zadań mogących znacząco oddziaływać na środowisko), co wynika z: Dyrektywy Rady 85/33/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowanej dyrektywami 97/11/WE oraz 2003/35/WE (dyrektywa EIA), Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Analiza wpływu na środowisko opisana została w rozdziale 14.1 Wpływ projektu na środowisko. Projekt jest zgodny z -Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia roku (Dz. U. 2004, nr 72, poz. 177 z późn. zm.) Wykonalność inwestycji pod względem instytucjonalnym i organizacyjnym Podmioty zaangażowane w realizację projektu. Lider Partnerstwa oraz wszyscy Partnerzy Projektu są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej wpisanymi do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiotem założycielskim wszystkich Partnerów jest Województwo Świętokrzyskie. W zakresie spraw nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wszelkie uprawnienia wykonuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Wszyscy partnerzy działają na podstawie: Ustawy z dnia r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z 2004r.Dz. U. Nr 125, poz. 1317). W celu przygotowania projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I w ramach RPOWŚ na lata podpisane zostało porozumienie pomiędzy Partnerami regulujące zasady współpracy na tym etapie. Następnie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii a Partnerami, określająca zasady wspólnej realizacji Projektu, w tym organizację projektu, obowiązki i zobowiązania stron, zobowiązania zabezpieczenia środków na realizację projektu. 74

75 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji Zdolność organizacyjna do realizacji projektu Jednostką realizującą Projekt w całości przedsięwzięcia będzie Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Zarówno Lider Partnerstwa, jak i Partnerzy, posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym także projektów informatycznych. Powodzenie realizacji projektu wymaga skutecznego systemu organizacji i kontroli. Realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie ze zdefiniowanym i dostosowanym do potrzeb procesem zarządzania projektami - metodyką. Proces taki powinien być formalnie przyjęty i obowiązujący w całym przebiegu projektu informatycznego. Definiuje on sposób prowadzenia projektu, produkty, szablony dokumentów, sposób monitorowania prac, pomiar efektów. Wdrożenia dużych systemów wymagają organizacji projektowej. Dlatego zostanie powołana osobna struktura organizacyjna funkcjonująca na zasadach macierzowych. Struktura ta powołana będzie po podjęciu decyzji o uruchomieniu projektu. W skład struktury zarządzania projektem powinni wejść: 1. Komitet Sterujący Projektu składający się z przedstawicieli wszystkich Partnerów, 2. Kierownik Projektu, 3. Kierownicy podprojektów w jednostkach, 4. Kierownicy zespołów projektowych. Szczegółowa struktura organizacyjna poszczególnych projektów, zwłaszcza złożonych projektów wdrożeniowych ustalana jest na etapie organizacji projektu. Nadzór nad Projektem będzie sprawował Komitet Sterujący, w którego skład wchodzić będą wyznaczeni przedstawiciele poszczególnych Partnerów. Do składu Komitetu Sterującego powinni zostać wyznaczeni Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektora poszczególnych jednostek. Rolę Przewodniczącego Komitetu Sterującego będzie pełnił przedstawiciel Lidera Partnerstwa (ŚCO). Kierownik Projektu odpowiada za bieżącą koordynację działań w zakresie realizacji Projektu. Wsparcie administracyjne Kierownik Projektu stanowi Biuro Projektu. Ze względu na wielkość projektu, liczbę uczestników i zadań, planowane jest zatrudnienie zewnętrznej firmy wspierającej Kierownika Projektu i Komitet Sterujący w nadzorze i operacyjnym zarządzaniu projektem. Firma ta zostanie wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych. U każdego Partnera powołana będzie Rada Projektu odpowiednik Komitetu Sterującego Partnera. W uzasadnionych przypadkach (mały zakres zadań) rolę tę może pełnić jednoosobowo przedstawiciel Partnera w Komitecie Sterującym. Zestaw zadań realizowanych przez poszczególnych Partnerów będą stanowić podprojekty całego projektu. Do zarządzania realizacją zadań u Partnerów zostaną powołani Kierownicy podprojektów. Zespół Projektowy - składa się z pracowników realizujących zadania zaplanowane w ramach Projektu i podlega bezpośrednio pod Kierownika Podprojektu. Zespół Projektowy może posiadać swoją wewnętrzną strukturę, która zależy od specyfiki realizowanych zadań. 75

76 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji W poszczególnych obszarach funkcjonalnych powinny powstać zespoły wdrożeniowe użytkowników kierowane przez Kierowników Zespołów Projektowych. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu u każdego Partnera będzie także wyznaczona: osoba odpowiedzialna za księgowość projektu, osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny. Rysunek 10. Struktura organizacyjna Projektu Zadania i sposób działania Komitetu Sterującego Komitet Sterujący powinien zbierać się okresowo lub w momentach, gdy może być konieczne podejmowanie kluczowych decyzji, dotyczących kontynuacji Projektu. Ponadto, Komitet Sterujący powinien zbierać się na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek członków Komitetu lub Kierownika Projektu, w celu rozważenia kwestii krytycznych dla realizacji Projektu. Do podstawowych zadań Komitetu Sterującego należeć będzie: Monitorowanie przebiegu projektu, Zatwierdzanie okresowych i końcowych sprawozdań z poszczególnych działań projektowych, 76

77 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji Współdziałanie z Kierownikiem Projektu w eliminowaniu zagrożeń, jakie pojawią się w trakcie realizacji Projektu, Akceptowanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowań mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na realizację poszczególnych elementów zakresu rzeczowego projektu. Komitet Sterujący monitoruje postępy, zagrożenia i problemy na poziomie strategicznym, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie osiągania rezultatów i korzyści biznesowych. Do zadań Komitetu Sterującego powinno także należeć: przywództwo Projektu i komunikowanie się z interesariuszami, zarządzanie ryzykiem związanym z zadaniami Projektu na poziomie strategicznym, rozwiązywanie problemów eskalowanych przez Kierownika Projektu, zarządzanie zmianami w Projekcie, które wykraczają poza uprawnienia Kierownika Projektu. Komitet Sterujący Projektu jest ostatecznie odpowiedzialny za powodzenie Projektu i dostarczenie rezultatów oraz osiągnięcie oczekiwanych korzyści biznesowych, dlatego powinien podejmować odpowiednie działania, gdy jest to konieczne dla zapewnienia sukcesu. Niezwykle ważne dla Projektu jest silne przywództwo oraz uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących wszystkich komórek organizacyjnych i zespołów niezbędnych do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Zadania Kierownika Projektu Za zarządzanie operacyjne odpowiada Kierownik Projektu. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny w imieniu właściciela Projektu, za skuteczną realizację Projektu. Rola ta wymaga skutecznej koordynacji podprojektów i ich wzajemnych zależności, a także aktywności i operatywnego podejmowania działań korekcyjnych, wywołanych przez zmiany lub wszelkie przewidywane lub faktycznie ujawniające się ryzyka. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za ogólną integralność i spójność Projektu, wspieranie poszczególnych podprojektów za pośrednictwem Biura Projektu. Szczególne obowiązki: planowanie i projektowanie aktywnego monitorowania Projektu i jego ogólnego postępu, rozwiązywanie problemów oraz inicjowanie działań naprawczych w razie potrzeby, prowadzenie nadzoru Projektu, zapewnienie jakości i ogólnej integralności Projektu w ramach części wspólnej w tym koncentracji na wewnętrznej spójności w ramach Projektu oraz na zewnętrznej spójności z planowaniem infrastruktury, interfejsów z innymi systemami i ustalonych standardów technicznych i specjalistycznych, zarządzanie budżetem Projektu w imieniu Komitetu Sterującego Projektu, monitorowanie wydatków i kosztów, dostarczanych produktów i zrealizowanych rezultatów, 77

78 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji zapewnienie, że dostawy nowych produktów lub usług w projektach są na odpowiednim poziomie jakości, na czas i w ramach budżetu, zgodnie z planem Projektu, zapewnienie efektywnej alokacji zasobów i umiejętności w ramach podprojektów, zarządzanie komunikacją ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarządzanie zarówno zależnościami, jak i współpracą pomiędzy Partnerami. zarządzanie ryzykiem dla Projektu, inicjowanie dodatkowych działań oraz zarządzanie interwencjami, jeżeli są identyfikowane w Projekcie jakiekolwiek luki lub problemy, regularne raportowanie postępów Projektu do Komitetu Sterującego oraz Instytucji Pośredniczącej RPOWŚ. Kierownicy podprojektów u Partnerów Kierownicy podprojektów realizujący zakres Projektu u poszczególnych Partnerów mają analogiczne zadania jak Kierownik Projektu, w zakresie realizowanym przez Partnera. Są ponadto zobowiązani do raportowania i informowania o występujących zagrożeniach realizacji przedsięwzięć, Kierownika Projektu oraz Radę Projektu w jednostce. Kierownicy podprojektów będą powoływani spośród doświadczonych pracowników, dobrze znających dziedzinę projektu, o wysokich zdolnościach organizacyjnych i interpersonalnych. Księgowość projektu Do celów rozliczeń finansowania inwestycji u każdego Partnera zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za prawidłowe finansowanie, rozliczenie i księgowanie inwestycji. Przewidywane zadania: ocena zgodności wydatków z budżetem projektu, prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej projektu, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu, utrzymywanie dokumentacji księgowej związanej z rozliczaniem środków finansowoksięgowym projektu. monitorowanie finansów projektu. Na podstawie powyższych założeń należy przyjąć, że potencjał organizacyjny i ludzki umożliwiający przeprowadzenie projektu i poziom odpowiedniego doświadczenia i kompetencji niezbędnych do realizacji Projektu będzie zapewniony Promocja projektu Promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji Ministra Rozwoju Regionalnego. Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków europejskich będzie przekazywana przy pomocy różnych nośników. Promocja projektu obejmować będzie elementy wynikające z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych oraz umieszczania w miejscu realizacji 78

79 Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji projektu, w trakcie jego trwania tablic informacyjnych, a po jego zakończeniu na stałe widocznych i dużych tablic pamiątkowych. Planuje się dwa główne kierunki działań w zakresie promocji projektu. Wizualizacja i informacja o projekcie, Działania promocyjne. Wizualizacja i informacja o projekcie W miejscu instalacji sprzętu teleinformatycznego w serwerowni zostaną umieszczone tablice informacyjne. Na wszystkich urządzeniach zakupionych i oddanych do użytkowania w ramach projektu zostaną naniesione na stałe informacje o współfinansowaniu zakupu ze środków EFRR o wielkości zgodnej z kryterium wielkości produktu Projektu, który podlega obowiązkowi znakowania. Działania promocyjne Akcja promocyjna obejmie trzy grupy zainteresowanych korzystaniem z systemu. Pierwszą grupę stanowi całe społeczeństwo regionu i promocja będzie miała na celu poinformowanie i poinstruowanie pacjentów o możliwości i sposobie rejestracji on-line. Promocja dla tej grupy użytkowników będzie prowadzona przy pomocy plakatów i instrukcji wywieszanych w rejestracjach placówek służby zdrowia objętych systemem oraz poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej i lokalnych rozgłośniach radiowych. Drugą grupę użytkowników stanowi personel medyczny jednostek służby zdrowia jednostek uczestniczących w Projekcie. Promocja będzie polegała na informacji o możliwości i sposobach korzystania z systemu wymiany informacji medycznych. Trzecią grupą docelową akcji promocyjnej stanowić będą wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia i skierowana do nich informacja będzie miała na celu powiadomienie ich o możliwości dołączenia do projektu i korzystania ze zgromadzonych informacji medycznych i wyników badań pacjentów. Promocja będzie miała formę informacji rozprowadzanych w lokalnych mediach. 79

80 Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych 11. ANALIZA WYKONALNOŚCI I ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Analiza opcji ma na celu znalezienie opcji alternatywnych realizacji celu i wykazanie, że zaproponowany do realizacji wariant jest najlepszym rozwiązaniem spośród możliwych rozwiązań. Realizacja Projektu jest konieczna ze względu na potrzebę usprawnienia i integracji działania procesów odbywających się w ramach rozbudowy i wdrażania systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia, oraz ze względu dobro społeczne z jednej strony i możliwość ograniczenia zbędnych wydatków z drugiej strony. Dodatkowo projekt jest zgodny z założeniami ogólnokrajowej Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. W każdym rozważanym wariancie zostanie osiągnięta porównywalna funkcjonalność systemu, porównywalne będą również rezultaty i korzyści społeczno-ekonomiczne. W takim przypadku najwłaściwszym sposobem przeprowadzenia analizy opcji jest uproszczona analiza opcji pod kątem porównania wartości kosztów w odniesieniu do możliwych do uzyskania korzyści Opis możliwych opcji realizacji projektu Do dalszej analizy przyjęto trzy podstawowe warianty realizacji Projektu. 1. Wariant podstawowy, obejmuje budowę Platformy wymiany danych medycznych w oparciu o rozproszone bazy danych. Rysunek 11. Schemat wariantu rozproszonego K2 S1 K3 K1 K4 S2 I N T E R N E T S3 K8 K7 K6 K5 S serwery z lokalnymi bazami danych K komputery z dostępem do informacji medycznych 2. Wariant alternatywny, zakłada zaprojektowanie i wdrożenie platformy wymiany danych medycznych w oparciu o centralną zintegrowaną bazę danych i zintegrowaną szynę danych do wymiany informacji między użytkownikami wraz z ośrodkiem zapasowym na wypadek awarii głównego centrum. 80

81 Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych Rysunek 12. Schemat wariantu scentralizowanego z szyną danych SC CBD K1 K2 K3 K4 SZYNA DANYCH S3 S2 S Z I N T E R N E T K5 K6 K8 ZBD K7 S C, SZ serwery centralne i zapasowe CBD, ZBD centralne bazy danych S2,3 serwery lokalne z lokalnymi bazami danych K komputery z dostępem do informacji medycznych 3. Wariant zaniechania, zakłada pozostawienie istniejącej sytuacji i zaniechanie budowy elektronicznego systemu wymiany danych, i posługiwanie się obecnie wykorzystywanymi rozwiązaniami Analiza opcji W wariantach podstawowym i alternatywnym realizacji, cechy funkcjonalne systemu byłyby zbliżone. Różnice polegałyby na odmiennej budowie logicznej środowiska i odmiennych komponentach oprogramowania i sprzętu wykorzystanych do budowy i eksploatacji systemów informatycznych. Ze względu na nieefektywność obecnie przyjętych rozwiązań, konieczność wprowadzenia zmian wynikającą, zarówno z założeń ogólnokrajowej Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, jak i z braku akceptacji społecznej obecnego braku globalnego rozwiązania, a także nieefektywnym wykorzystywaniem ograniczonych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia obywateli, wariant zaniechania nie może być rozważany. Dlatego też, wariant ten został odrzucony jako opcja, przy której osiągnięcie koniecznych rezultatów Projektu nie jest możliwe do osiągnięcia. Wykonanie wstępnych faz Projektu polegających na przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej, zidentyfikowanie potrzeb użytkowników końcowych, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (bezpieczeństwa, technicznych, wydajnościowych i organizacyjnych), opracowania projektu technicznego dla obu pozostałych wariantów będzie wiązało się z poniesieniem kosztów na zbliżonym poziomie. Na tym etapie koszty i korzyści wynikające z wyboru któregokolwiek z wariantów będą porównywalne. Podczas budowy i wdrożenia systemów różnice wynikające z wybranego wariantu będą znaczące. Można założyć, iż koszty wariantu alternatywnego mogą być nawet dwukrotnie 81

82 Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych wyższe w stosunku do wariantu podstawowego. W ramach tego etapu korzystniejszym rozwiązaniem będzie wariant podstawowy. Koszty eksploatacji wersji alternatywnej, jak i koszty ewentualnego rozwoju i rozbudowy funkcjonalności będą niższe ze względu na jednorodność rozwiązania. Niemniej, w przypadku aplikacji centralnej brak jest możliwości właściwego dostosowania funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników co zapewnione jest w systemie rozproszonym. Następną konsekwencją zastosowanej architektury zcentralizowanej jest również praktyczna monopolizacja rozwiązania przez jednego wykonawcę. Wiąże się to wraz z możliwymi negatywnymi następstwami w szczególności mającymi wpływ na jakość. Rozwiązanie polegające na otwartym rynku, do którego może przystąpić każdy przedsiębiorca, także mały i średni, po spełnieniu określonych wymagań, powoduje, iż firmy konkurując ze sobą oferują coraz lepsze produkty, co jest wymierną korzyścią dla ich odbiorców. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wyborem wariantu rozproszonego jest ryzyko ewentualnego zaprzestania utrzymywania i rozwijania systemu centralnego przez danego dostawcę. Przy opcji wielu dostawców, wycofanie się jednego z nich z rynku, skutkuje jedynie wyborem przez użytkowników innego dostępnego produktu Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonej analizy opcji korzystniejszym wariantem będzie wariant podstawowy, prezentowany w niniejszym studium. Uzasadnieniem wyboru są potencjalne niższe koszty na etapie budowy i wdrożenia systemu, jak i jego zdecydowanie lepsza skalowalność i otwartość systemu na rozbudowę i integrację z innymi systemami w przyszłości. System też dzięki zastosowanej architekturze pozwoli na zachowanie większej niezawodności i sprawności działania w trakcie eksploatacji, bez konieczności uwzględniania centrum zapasowego. 82

83 Trwałość projektu 12. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Wnioskodawca zapewni utrzymanie trwałości rezultatów projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Projekt e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I realizowany jest w partnerstwie. Zabezpieczenie trwałości projektu należało będzie do każdego z Partnerów w zakresie rezultatów wynikających z zadań przypisanych do każdego Partnera. Zagadnienia związane z trwałością projektu uregulowane są w Umowie partnerskiej. Umową partnerska obejmuje m.in. następujące postanowienia. Każdy z Partnerów zobowiązuje się do utrzymania rezultatów Projektu przez okres 5 lat od zakończenie realizacji zakresu rzeczowego projektu. Uzyskana w ramach niniejszego projektu Infrastruktura, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne stają się własnością Partnera po opłaceniu faktury. Każdy z Partnerów zabezpieczy w budżecie swojej jednostki - na 2011r. i lata następne - środki niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego, wydatki niekwalifikowane oraz wydatki na szkolenia niezbędne do pełnej realizacji i utrzymania Projektu. Każdy z Partnerów zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do utrzymania trwałości projektu w całym okresie trwałości. Zakładana trwałość przedsięwzięcia, przekraczająca wielokrotnie minimalny okres 5 lat, gwarantowana jest faktem, że wszystkie jednostki służby zdrowia uczestniczące w Projekcie są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podlegającymi Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Są to jednostki specjalistyczne o zasięgu działania w całym regionie świętokrzyskim, o stabilnej sytuacji formalno-prawnej. Wdrożone oprogramowanie i zakupiona infrastruktura teleinformatyczna przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania procedur medycznych, wykorzystania zasobów materialnych, zasobów ludzkich, racjonalizacji wydatków na informatykę, w konsekwencji do efektywniejszego zarządzania kosztami jednostki. Koncepcja realizacji Projektu uwzględnia potrzebę przygotowania jednostek służby zdrowia do wymiany danych medycznych w ramach centralnego projektu P1 Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych w zdarzeniach medycznych realizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Jest więc elementem długofalowego planu. Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Zachowane będą standardy interoperacyjności i wysokie kryteria jakościowe dotyczące zakupionych produktów. 83

84 Wskaźniki produktu i rezultatu 13. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU Wskaźniki produktu Poniżej podane Produkty zostały wybrane list kluczowych i pozostałych wskaźników produktu, zgodnie z wymaganiami RPO WŚ na lata Realizacja projektu rozpoczyna się w 2010 roku. Ponieważ pierwsze produkty i pierwsze rezultaty powstaną w 2010 roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jako rok bazowy (rok 0) należy rozumieć rok 2010 do momentu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu. Wartości wskaźników podane są narastająco Kluczowe wskaźniki produktu Kod wskaźnika produktu Wskaźniki planowanych produktów P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) P P Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4-transakcja Źródło pozyskania informacji Umowa o pracę, Dział Kadr Partnera Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Szt Szt Szt Kolejne ww. wskaźniki mają następującą genezę: Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) nowe miejsca pracy nie są produktem Projektu. Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych zakupione aplikacje (nowe systemy lub nowe funkcjonalności istniejących systemów) w poszczególnych jednostkach: Jednostka J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 Aplikacje dla części wspólnej Szt ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Szt WSSD w Kielcach Szt ŚCRMiTS w Kielcach Szt Rok 2012 WOMP w Kielcach Szt

85 Wskaźniki produktu i rezultatu Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4-transakcja dotyczy e-usługi obejmującej system obsługi pacjentów e-rejestracja (rejestracja pacjentów on-line). Poziom 4 transakcja polegać będzie na pełnej elektronicznej obsłudze sprawy, jaką jest rejestracja pacjenta, uwzględniająca nie tylko wysłanie przez pacjenta formularza rejestracji, ale także dostarczenie usługi. Dostarczeniem usługi jest uzyskanie przez pacjenta potwierdzenia dokonania rejestracji. Usługa nie obejmuje płatności, ponieważ świadczenie publicznych usług zdrowotnych jest nieodpłatne. Jednostka J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 WSzZ w Kielcach Szt ŚCO Szt Rok Pozostałe wskaźniki produktu Wskaźniki planowanych produktów Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym (po przecinku) dotyczących e-usług Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych Liczba osób objętych przygotowaniem instytucji do wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych Liczba usług publicznych realizowanych on-line Źródło pozyskania informacji Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru Dokumentacja projektowa/ rejestry użytkowników systemu Dokumentacja projektowa/ protokoły odbioru J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Szt. 0 1,1 1,1 1,1 Szt Szt Szt Kolejne ww. wskaźniki mają następującą genezę: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym dotyczących e-usług dotyczy niniejszego projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I. Projekt ten obejmuje między innymi wdrożenie e-usług (liczba projektów po przecinku). Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych dotyczy liczby serwerów zakupionych dla celów realizacji Projektu dla poszczególnych jednostek oraz liczby zakupionych zestawów komputerowych (w tym m.in. notebooków, komputerów mobilnych, terminali) koniecznych do zakupu w ramach Projektu. 85

86 Wskaźniki produktu i rezultatu Liczba zainstalowanych serwerów: Jednostka J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Szt WSSD w Kielcach Szt ŚCRMiTS w Kielcach Szt WOMP w Kielcach Szt Liczba zakupionych zestawów komputerowych: Jednostka J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Szt WSSD w Kielcach Szt ŚCRMiTS w Kielcach Szt WOMP w Kielcach Szt Liczba osób objętych przygotowaniem instytucji do wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych obejmuje zakładaną minimalną liczbę użytkowników wdrażanych systemów i aplikacji. Jednostka J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Szt WSSD w Kielcach Szt ŚCRMiTS w Kielcach Szt WOMP w Kielcach Szt Liczba usług publicznych realizowanych on-line dotyczy usługi e-rejestracji (rejestracja pacjentów on-line). Jednostka J.m. Rok Rok 2010 Rok 2011 WSzZ w Kielcach Szt Rok 2012 ŚCO Szt

87 Wskaźniki produktu i rezultatu Wskaźniki rezultatu W tym rozdziale zostały przedstawione informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu. Rezultaty te zostały skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym, np. liczba osób, które uzyskały możliwość podpisu elektronicznego, realizowanego na infrastrukturze Projektu, liczba osób korzystających z usług on-line, itp. Rezultaty zostały podane w kolejnych latach narastająco. Rezultaty podane poniżej zostały wybrane list kluczowych i pozostałych wskaźników rezultatu, zgodnie z wymaganiami RPO WŚ na lata Wartości wskaźników podane są narastająco Kluczowe wskaźniki rezultatu Kod wskaź nika rezulta tu R.10 0 R R R Wskaźniki planowanych rezultatów Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego Liczba osób korzystających z usług on-line Źródło J.m. Rok pozyskania 0 informacji 2010 Umowa o pracę, Dział Kadr Partnera Umowa Partnerska Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Rejestr użytkown. aplikacji Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Szt Szt Szt Szt Kolejne ww. wskaźniki mają następującą genezę: Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) projekt nie tworzy bezpośrednio miejsc pracy. Wskaźnik obejmuje osoby zatrudnione do komórek IT w celu obsługi utrzymania nowych systemów wdrożonych w wyniku Projektu. 87

88 Wskaźniki produktu i rezultatu Jednostka J.m. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 WSzZ w Kielcach Szt Rok 2017 Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług obejmuje wszystkie jednostki służby zdrowia będące uczestnikami i Beneficjentami Projektu. Liczba osób, które uzyskały możliwość uzyskania podpisu elektronicznego niekwalifikowanego obejmuje osoby w poszczególnych jednostkach, które uzyskały możliwość posługiwania się podpisem elektronicznych w ramach aplikacji wytworzonych w Projekcie. Dotyczy to osób w następujących jednostkach. Jednostka J.m. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt ŚCRMiTS w Kielcach Szt Liczba osób korzystających z usług on-line szacowana liczba pacjentów korzystających z usługi e-rejestracji. Jednostka J.m. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Szt Pozostałe wskaźniki rezultatu Wskaźniki planowanych rezultatów Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do Internetu Liczba instytucji publicznych objętych elektronicznym systemem obsługi klienta Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom Źródło pozyskania informacji Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu J.m. Rok Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Szt Szt Szt

89 Wskaźniki produktu i rezultatu Wskaźniki planowanych rezultatów Liczba innych wdrożonych systemów Źródło pozyskania informacji Raporty z realizacji projektu J.m. Rok Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Szt Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu obejmuje liczbę kiosków internetowych udostępnionych pacjentom w jednostkach służby zdrowia uczestniczących w projekcie. Jednostka J.m. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 ŚCO w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Rok 2017 Szt Liczba instytucji publicznych objętych systemem elektronicznej obsługi klienta obejmuje jednostki służby zdrowia objęte projektem w latach zakończenia wdrożenia systemów wewnętrznych poszczególnych jednostkach: 2010 ŚCRMiTS,, 2012 WOMP, WSS- Czerwona Góra, WSSD Kielce, ŚCO, WSzZ Kielce. Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom podany wskaźnik odzwierciedla konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług w systemie na poziomie poszczególnych partnerów przedsięwzięcia. Dotyczy to jednostek: WOMP, WSzZ Kielce, WSSD Kielce, WSS-Czerwona Góra. Liczba innych wdrożonych systemów wdrożone systemy (nowe systemy lub nowe moduły istniejących systemów) w poszczególnych jednostkach: Jednostka J.m. Rok Aplikacje dla części wspólnej Szt. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok ŚCO w Kielcach Szt WSzZ w Kielcach Szt WSS w Czerwonej Górze Szt WSSD w Kielcach Szt ŚCRMiTS w Kielcach Szt WOMP w Kielcach Szt

90 Wpływ projektu na środowisko i inne polityki horyzontalne 14. WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO I INNE POLITYKI HORYZONTALNE Wpływ projektu na środowisko Kluczowym aktem prawnym, z którego wynika zakres niezbędnej analizy oddziaływania projektu inwestycyjnego na środowisko, jest dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, (Dz. Urz. UE L 175 z , z późn. zm.), zwana dalej dyrektywa OOŚ. Państwa członkowskie muszą przyjąć wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne podlegały wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję oraz ocenie w odniesieniu do ich skutków, dokonywanej przed udzieleniem zezwolenia. Dla przedsięwzięć wymienionych w Aneksie I dyrektywy OOŚ przeprowadzenie postępowania OOŚ jest obligatoryjne. Aneks II dyrektywy OOŚ określa rodzaje przedsięwzięć, dla których postępowanie OOŚ może być wymagane. W Polsce aktem prawnym realizującym wymagania dyrektywy OOŚ jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., z późn, zm. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Etap realizacji Projektu nie ma bezpośredniego wpływu na jakość środowiska naturalnego. W ramach Projektu nie będą realizowane nowe obiekty oraz infrastruktura budowlana. Projekt e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I nie należy do rodzajów przedsięwzięć wymienionych Rozporządzeniu, nie zachodzą także przesłanki określone w 5 Rozporządzenia. Nie należy więc do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Nie występują konflikty z systemem ochrony przyrody, a w szczególności możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Sieci Natura W dłuższej perspektywie po zakończeniu Projektu, jego rezultaty wpłyną korzystnie na promowanie zrównoważonej gospodarki zasobami, jak również stymulowanie proekologicznych wzorców konsumpcji. Potencjalnie korzystne oddziaływanie realizacji poszczególnych celów/działań w Projekcie może nastąpić w perspektywie długofalowej, w zakresie: zrównoważonej gospodarka energią możliwe nieznaczne zmniejszenie wykorzystania energii z powodu zastępowania starszego sprzętu informatycznego sprzętem nowszym, bardziej energooszczędnym, zrównoważone wykorzystywanie zasobów możliwe zmniejszenie wykorzystania papieru wynikające ze zwiększenia wykorzystania dokumentów elektronicznych (elektroniczna dokumentacja medyczna zamiast papierowej, elektroniczne wyniki badań obrazowych zamiast klisz) w obiegu wewnętrznym i pomiędzy jednostkami służby zdrowia. 90

91 Wpływ projektu na środowisko i inne polityki horyzontalne Zgodność Projektu z innymi politykami horyzontalnymi Zgodność z polityką równych szans Realizacja Projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I ma pozytywny wpływ na politykę równości szans. Rezultaty Projektu nie różnicują w żaden sposób dostępności świadczonych usług ochrony zdrowia ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, standardy dostępności zatrudnienia, stanowisk i wynagradzania w jednostkach służby zdrowia będących Partnerami w Projekcie zapewniają pełne równouprawnienie pracownikom, którzy będą uczestniczyć w jego realizacji. W wyniku Projektu powstanie e-usługa publiczna umożliwiająca rejestrację pacjenta przez Internet, bez konieczności przyjazdu do szpitala, co przyczyni się do ułatwienia dostępu także dla osób niepełnosprawnych Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego Projekt e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I ma bezpośrednio pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego. Cele Projektu bezpośrednio wpisują się w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy personelu medycznego i niemedycznego, elektroniczna wymiana danych pomiędzy jednostkami służby zdrowia, wdrożenie lokalizacji, zarządzania i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego wprowadzenie kiosków internetowych w szpitalu oraz umożliwienie rejestracji pacjentów on-line, przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-rozwoju regionu. Przy wyborze nowych rozwiązań stosowana będzie zasada neutralności technologicznej Zgodność Projektu z polityką zatrudnienia Projekt e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I jest zgodny z polityką zatrudnienia. Bezpośrednia realizacja projektu wpływa poprawę rynku pracy poprzez wygenerowanie dwóch nowych miejsc pracy. Realizacja projektu o dużej skali ma znaczenie dla całego regionu i przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej gospodarki, co będzie sprzyjać wzrostowi konkurencyjności i poprawie rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w tym sektorze. W długoterminowej perspektywie, poprawa zdrowia obywateli jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Z kolei wzrost gospodarczy wywiera dodatni, znaczący wpływ na jakość i wielkość kapitału ludzkiego, efektywne uczenie się oraz rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny człowieka, poprawę jakości i wzrost wydajności pracy, poprawę 91

92 Wpływ projektu na środowisko i inne polityki horyzontalne jakości i wydłużenie przeciętnej długości życia. Zdrowe i dłużej żyjące społeczeństwo gromadzi więcej zasobów i oszczędności oraz podejmuje więcej długofalowych inwestycji. Wszystkie te czynniki przyczynią się do poprawy szans rozwoju regionu zagrożonego bezrobociem. 92

93 Analiza finansowa 15. ANALIZA FINANSOWA Podstawowe założenia do analizy finansowej Podstawowym założeniem przeprowadzonej poniżej analizy finansowej jest stwierdzenie, że Projekt nie jest projektem generującym dochód. Wszyscy Partnerzy uczestniczący w Projekcie są Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i udzielają gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, w całości finansowanych ze środków publicznych w ramach umów zawartych z NFZ. Przedmiotowy projekt nie będzie powodował wzrostu przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, ani generował dodatkowych przychodów z innych tytułów. Nie przewiduje się żadnych opłat związanych z korzystaniem z usług platformy elektronicznej, systemów i infrastruktury, powstałych w ramach Projektu. Każdy użytkownik będzie miał wolny od opłat dostęp do usług świadczonych za ich pomocą. W związku z tym nie zachodzi konieczność obliczania luki finansowej (dla projektów, które nie generują dochodów nie oblicza się luki finansowej). Celem analizy finansowej nie jest zatem określenie należnej wielkości dofinansowania. Celem zaprezentowanej analizy finansowej jest oszacowanie wysokości wydatków, jakie konieczne są do zabezpieczenia prawidłowej realizacji i funkcjonowania Projektu, zarówno w okresie jego realizacji, jak i w okresie trwałości Projektu. Ocena finansowej trwałości projektu służy zbadaniu, czy przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych przeznaczonych na jego realizację oraz przedstawia powiązanie przepływów w czasie. Opracowana analiza finansowa opiera się na poniższych założeniach: Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Analiza opracowana została w PLN, w cenach stałych bez uwzględnienia inflacji. Wartości wydatków oszacowane są w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), ponieważ Beneficjent (Lider i wszyscy Partnerzy) nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Podatek VAT jest więc kosztem kwalifikowanym realizowanego projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna zostały opracowane w okresach rocznych. Rok rozpoczęcia inwestycji to rok Zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, do celów analizy finansowej przyjęto referencyjny okres odniesienia (horyzont czasowy) 15 lat, obejmujący okres realizacji Projektu (lata ) oraz okres ekonomicznego życia Projektu, czyli okres obejmujący lata Stopa dyskontowa stosowana w analizie finansowej i ekonomicznej wynosi 5% w oparciu o wytyczne dla RPOWŚ. 93

94 Analiza finansowa Nakłady inwestycyjne i ich źródła finansowania Nakłady inwestycyjne Pierwsze nakłady inwestycyjne zostały poniesione w roku Finansowe zakończenie Projektu planowane jest na III kwartał 2012 roku. Planowane przedsięwzięcie wymagać będzie rozbudowy i integracji istniejącego oprogramowania, stworzenia, implementacji, instalacji i konfiguracji oprogramowania dedykowanego, zakupu, instalacji i konfiguracji odpowiedniej ilości infrastruktury teleinformatycznej oraz zakupu innych środków trwałych niezbędnych do osiągnięcia rezultatów projektu. Całkowite nakłady inwestycyjne Projektu oszacowano na ,82 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne na ,82 PLN. Podział wydatków kwalifikowalnych na kategorie zbiorcze, odnoszące się do poszczególnych rodzajów wydatków, przedstawia poniższa tabela (Zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata Tabela 16. Objaśnienie kategorii kosztów ujętych w nakładach inwestycyjnych Lp. Kategoria wydatków Objaśnienia WYDATKI ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ PROJEKTU 1. Zakup sprzętu teleinformatycznego Wydatek na zakup/wytworzenie środka trwałego, który będzie na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), jeżeli środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, w szczególności: - sprzęt komputerowy, np. serwery, stacje robocze, urządzenia peryferyjne (do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych projektu), - koszty związane z zakupem sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu). 2. Zakup innych środków trwałych Wydatek na zakup/wytworzenie innych środków trwałych poza sprzętem teleinformatycznym, który będzie na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), jeżeli środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, np. sprzęt audio- wizyjny, sprzęt do zapewnienia ochrony fizycznej zasobów będących produktami projektu. 94

95 Analiza finansowa Lp. Kategoria wydatków 3. Zakup oprogramowania 4. Instalacja i konfiguracja Objaśnienia Wydatek na zakup wartości niematerialnej i prawnej, jeśli wartość ta podlega amortyzacji i zostanie ujęta w aktywach nabywcy lub w środkach trwałych, w szczególności: - zakup oprogramowania i licencji stanowiących integralną część projektu, - oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu). Instalacja i konfiguracja zakupionych środków trwałych, stanowiących integralną część projektu. Instalacja i konfiguracja oprogramowania i licencji stanowiących integralną część projektu. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM I JEGO OBSŁUGĄ 7. Zarządzanie projektem Usługi wsparcia zarządzania projektem udzielone przez podmiot zewnętrzny (np. monitorowanie i nadzór), nie przekraczające 5% wydatków kwalifikowalnych (w projekcie nie są ujęte koszty osobowe zarządzania projektem). 8. Analizy i ekspertyzy Wydatki na analizy, opinie i ekspertyzy związane z merytoryczną obsługą projektu, niezbędne do realizacji celów projektu, w szczególności porady prawne i doradztwo udzielone przez ekspertów finansowych i technicznych, np. opracowanie specyfikacji funkcjonalnych, specyfikacji technicznych, ekspertyzy związane oceną zgodności z wymaganiami odbieranych produktów, itp. 10. Promocja Wydatki na działania służące informacji o projekcie oraz wydatki na promocję bezpośrednio związane z realizacją projektu (nie więcej niż PLN). WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU 1. Wydatki na przygotowanie projektu Wydatki poniesione na: - opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie. W tabelach na kolejnych stronach przedstawiono nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, w dwóch układach: w podziale na poszczególne kategorie kosztów oraz w podziale na Partnerów realizujących zadania ujęte w harmonogramie. 95

96 Analiza finansowa Tabela 17. Nakłady inwestycyjne w podziale na kategorie kosztów (PLN) Kategorie kosztów Razem Zakup sprzętu teleinformatycznego , , , ,82 Zakup oprogramowania 0, , , ,00 Instalacja i konfiguracja 0, , , ,00 Zakup innych środków trwałych 0, , , ,00 Zarządzanie projektem 0, , , ,00 Analizy i ekspertyzy 0, , , ,00 Promocja projektu 0, , , ,00 ŁĄCZNE KOSZTY KWALIFIKOWALNE , , , ,82 Zakup oprogramowania ,00 0,00 0, ,00 Wydatki na przygotowanie projektu ,00 0,00 0, ,00 ŁĄCZNE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE ,00 0,00 0, ,00 ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE , , , ,82 96

97 Analiza finansowa Tabela 18. Nakłady inwestycyjne w podziale na Partnerów (PLN) Zadania Partnerów Razem I. ZADANIA WOMP KIELCE 0, , , ,37 II. ZADANIA WSS CZERWONA GÓRA 0, , , ,46 III. ZADANIA WSSD KIELCE 0, , , ,50 IV. ZADANIA ŚCRMiTS KIELCE ,20 0,00 0, ,20 V. ZADANIA WSzZ KIELCE 0, , , ,37 VI. ZADANIA ŚCO KIELCE 0, , , ,28 VII. ZADANIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ 0, , , ,64 WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM I JEGO OBSŁUGĄ 0, , , ,00 ŁĄCZNE KOSZTY KWALIFIKOWALNE , , , ,82 ZADANIA ŚCRMiTS KIELCE ,00 0,00 0, ,00 ZADANIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ ,00 0,00 0, ,00 RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE ,00 0,00 0, ,00 ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE , , , ,82 97

98 Analiza finansowa Występowanie pomocy publicznej w Projekcie Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykonywanie usług medycznych kwalifikowane jest jako działalność gospodarcza niezależnie od tego, czy koszty świadczonych usług są pokrywane bezpośrednio przez pacjenta, czy też przez władze publiczne bądź fundusze zdrowia (wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie B.S.M. Geraets Smits/Stichting Ziekenfonds orzeczenie C 157/99 [2001] ECR I -5473). W związku z tym, należy przyjąć, że na gruncie prawa wspólnotowego publiczne zakłady opieki zdrowotnej traktowane są jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a tym samym, co do zasady, podlegające przepisom o pomocy publicznej. Wsparcie dla przedsiębiorstwa podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych, przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Na podstawie stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji Koordynującej RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Projekt nie podlega pomocy publicznej. W stanowisku tym stwierdza się, że działalność zakładów opieki zdrowotnej (zarówno publicznych jak i niepublicznych) związana z wykonywaniem usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych (usługi medyczne finansowane w ramach kontraktów z NFZ) jest, co do zasady, skierowana do obywateli polskich. Uznać więc można, iż wsparcie takiej działalności ze środków publicznych nie będzie miało negatywnego wpływu na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, a tym samym będzie stanowiło pomocy publicznej (nie będzie spełniona przesłanka czwarta). Wszystkie zadania w Projekcie dotyczą działalności prowadzonej przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, związanej z wykonywaniem usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Na tej postawie należy stwierdzić, że w Projekcie nie występuje pomoc publiczna. 98

99 Analiza finansowa Źródła finansowania Wydatki kwalifikowalne finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz środków własnych zapewnionych przez budżet województwa (15%). Wnioskodawca wystąpił z pismem o przyznanie środków z budżetu województwa. Nakłady niekwalifikowalne finansowane będą ze środków własnych. Tabela 19. Źródła finansowania projektu Źródła finansowania Projektu % Razem Koszty kwalifikowalne , , , ,82 Kwota wnioskowanego dofinansowania 85% , , , ,00 Środki własne 15% , , , ,82 Koszty niekwalifikowalne - środki własne ,00 0,00 0, ,00 RAZEM , , , ,82 Koszty Projektu dla Partnerów: Wydatki związane zarządzaniem projektem i jego obsługą rozliczone proporcjonalnie do udziału procentowego zadań własnych. Wydatki na zadania części wspólnej (Zadanie VII) rozliczone po 1/4 na Partnerów uczestniczących w części wspólnej. Udział procentowy Partnera zadań własnych w Projekcie wynosi: WOMP Kielce - 3,03%, WSS Czerwona Góra - 24,89%, WSSD Kielce - 12,15%, ŚCRMiTS Kielce - 3,26%, WSzZ Kielce- 27,57%, ŚCO Kielce - 29,10%. 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Źródła finansowania Projektu % Razem Wydatki kwalifikowalne 0, , , ,78 Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR Środki własne dla wydatków kwalifikowalnych Wydatki niekwalifikowalne - środki własne CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 85% 0, , , ,96 15% 0, , , , ,34 0,00 0, , , , , ,12 99

100 Analiza finansowa 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Źródła finansowania Projektu % Razem Wydatki kwalifikowalne 0, , , ,87 Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR Środki własne dla wydatków kwalifikowalnych Wydatki niekwalifikowalne - środki własne CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 85% 0, , , ,69 15% 0, , , , ,14 0,00 0, , , , , ,01 3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Źródła finansowania Projektu % Razem Wydatki kwalifikowalne 0, , , ,00 Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR Środki własne dla wydatków kwalifikowalnych Wydatki niekwalifikowalne - środki własne CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 85% 0, , , ,05 15% 0, , , , ,79 0,00 0, , , , , ,79 4. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Źródła finansowania Projektu % Razem Wydatki kwalifikowalne , , , ,11 Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR Środki własne dla wydatków kwalifikowalnych Wydatki niekwalifikowalne - środki własne CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 85% , , , ,84 15% , , , , ,89 0,00 0, , , , , ,00 100

101 Analiza finansowa 5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Źródła finansowania Projektu % Razem Wydatki kwalifikowalne 0, , , ,87 Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR Środki własne dla wydatków kwalifikowalnych Wydatki niekwalifikowalne - środki własne CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 85% 0, , , ,49 15% 0, , , , ,79 0,00 0, , , , , ,66 6. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Źródła finansowania Projektu % Razem Wydatki kwalifikowalne 0, , , ,19 Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR Środki własne dla wydatków kwalifikowalnych Wydatki niekwalifikowalne - środki własne CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 85% 0, , , ,97 15% 0, , , , ,05 0,00 0, , , , , ,24 101

102 Analiza finansowa Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia Przychody operacyjne Przedsięwzięcie jest projektem, który nie generuje przychodów, stąd analiza nie obejmuje prognozy przychodów przedsięwzięcia Koszty operacyjne Prognoza kosztów operacyjnych Projektu obejmuje najważniejsze pozycje kosztowe dotyczące kosztów eksploatacji Projektu (bez amortyzacji) wyrażone w kalkulacji rodzajowej. Obejmują one w szczególności: zużycie materiałów, zużycie energii, usługi obce, w tym usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia. Przedstawiona poniżej kalkulacja została opracowana na podstawie różnicowego modelu finansowego. Poszczególne kategorie kosztów operacyjnych dla Projektu stanowią różnicę pomiędzy odpowiednimi kategoriami kosztów dla scenariusza podmiot z projektem oraz scenariusza podmiot bez projektu. Głównymi kosztami operacyjnymi dla Projektu są usługi obce oraz wynagrodzenia wraz z narzutami, które ulegną wzrostowi. 102

103 Analiza finansowa Tabela 20. Planowane koszty operacyjne (w PLN) 103

104 Analiza finansowa Poniżej przedstawiono podstawowe założenia pozwalające na oszacowanie poszczególnych rodzajów kosztów Zużycie materiałów Charakter i złożoność Projektu nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów zużycia materiałów na etapie studium wykonalności. Koszty te nie powinny znacząco ulec zmianie. Ponieważ obecnie koszty te stanowią znikomą wartość w stosunku do wartości inwestycji przyjęto, że zmiana stanu zużycia materiałów nie wpływa w istotny sposób na całkowitą wielkość kosztów operacyjnych Zużycie energii Realizacja Projektu zakłada w części wymianę sprzętu dotychczas użytkowanego ze względu na jego zużycie i brak możliwości wykorzystania do wprowadzanych nowych rozwiązań technologicznych. Nowsze rozwiązania technologiczne sprzętu umożliwiają niższe zużycie energii elektrycznej. Ponadto, konsolidacja i wirtualizacja środowiska IT daje możliwość uzyskania znacznych oszczędności na energii elektrycznej. Oszczędności wynikają z redukcji użytej mocy obliczeniowej, konsolidacji podsystemów dyskowych, ilości kart sieciowych. Dodatkowo, poprzez zmniejszenie ilości serwerów fizycznych, zmniejsza się zużycie energii elektrycznej oraz ilości wydzielanego ciepła. W miarę wprowadzania nowoczesnej infrastruktury i wyłączania starego sprzętu IT, w tej części zakupów sprzętu nastąpią więc oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej. W pozostałej części Projektu, gdzie zostanie wprowadzona nowa infrastruktura nastąpi wzrost zużycia energii elektrycznej. Założono, że zużycie energii elektrycznej w wyniku realizacji Projektu będzie na zbliżonym poziomie do dotychczasowego i nie nastąpi istotna zmiana mająca wpływ na wyniki analizy finansowej i ekonomicznej. Dokładne wielkości zużycia energii elektrycznej trudne są do oszacowania na tym etapie Projektu, wymagałyby przeprowadzenia czasochłonnych analiz nie mających uzasadnienia dla wartości uzyskanych wyników Usługi obce Koszt usług obcych dla Projektu obejmuje: usługi serwisowe i wsparcie (maintenance) infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz bieżące naprawy, abonament za usługi GSM dla systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami ŚCRMiTS w Kielcach, usługi zapewnienia dostępu do Internetu. Usługi serwisowe i wsparcie (maintenance) infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz bieżące naprawy Poszczególne elementy fizycznej architektury Projektu będą objęte gwarancją o różnym okresie. Przy opracowywaniu poniższego zestawienia przyjęto 2 letni okres gwarancji, jako okres średni, przypadający na zakupione urządzenia teleinformatyczne. W przypadku oprogramowania przyjęto do obliczeń założenie, iż w ramach gwarancji wykonawca 104

105 Analiza finansowa oprogramowania będzie odpowiedzialny za prawidłowe jego działanie oraz dostosowywanie do ewentualnych zmian prawnych przez okres 2 lat od momentu jego wdrożenia. Po zakończeniu okresu gwarancji przyjęto na podstawie analizy rynku, iż roczne wydatki na jego prawidłowe utrzymanie i wsparcie sprzętu oraz oprogramowania wynosić będą średnio 10 % wartości początkowej kwoty poniesionej na ich zakup. Abonament za usługi GSM dla systemu lokalizacji, monitoringu i zarządzania ambulansami ŚCRMiTS w Kielcach Do kalkulacji przyjęto poniższe założenie. Miesięczny koszt abonamentu w okresie eksploatacji (wg abonamentu GSM/BusinessEverywhere) ilość netto VAT brutto razem ,72 31, ,20 Usługi zapewnienia dostępu do sieci WAN i Internetu Koszty WAN i dostępu do Internetu przypadające na transmisje związane wymianą danych pomiędzy jednostkami nie powinny ulec zmianie w kolejnych latach w stosunku do kosztów obecnych. Umowy zawarte przez jednostki z operatorem dotyczą udostępnionego pasma, a nie wolumenu przesyłanych danych, który oczywiście wzrośnie w wyniku realizacji Projektu. Realizacja Projektu nie wymaga zwiększenia pasma w poszczególnych jednostkach Wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia W wyniku realizacji projektu zakłada się wzrost zatrudnienia związany z zadaniami utrzymania i obsługi IT. Założono wzrost zatrudnienia obejmujący dwa etaty w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jeden od początku roku 2012, drugi od początku roku Do oszacowania wzrostu wartości wynagrodzeń przyjęto średnie wynagrodzenie wraz z narzutami w wysokości 5,5 tys. PLN, oraz 3% wzrost wynagrodzenia rocznie Ubezpieczenia i inne świadczenia Nie jest możliwe wydzielenie strumienia wydatków na ubezpieczenie majątku związanego z realizowanym Projektem. Ubezpieczenia pakietowe obejmują całość majątku, w którym infrastruktura teleinformatyczna i oprogramowanie stanowi tylko niewielką część. W związku z tym założono, że wydatki na ubezpieczenia pozostaną na zbliżonym do obecnego poziomie i nie nastąpi ich istotna zmiana Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe Niniejszy rozdział zawiera analizę wydatków odtworzeniowych oraz amortyzacji środków trwałych związanych z realizowanym Projektem. Oszacowania dokonano na podstawie ekonomicznego cyklu życia poszczególnych elementów środowiska elektronicznego, w oparciu o jego oczekiwaną przydatność dla Beneficjenta, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z właściwych przepisów prawnych. 105

106 Analiza finansowa Założenia Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania całej infrastruktury utworzonej w ramach Projektu, uwzględniono również pewne wydatki związane z odtworzeniem infrastruktury teleinformatycznej, przypadające na okres referencyjny. Dla infrastruktury teleinformatycznej przyjęto uśredniony, taki sam cykl odtwarzania dla różnych kategorii sprzętu (urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne, serwery, urządzenia pamięci masowych, urządzenia peryferyjne i stacje robocze), wynoszący 5 lat. Jako wartość nakładów odtworzeniowych dla infrastruktury teleinformatycznej założono analogiczną wartość jak dla nakładów inwestycyjnych. W przypadku oprogramowania przyjęto założenie, że po zakończeniu okresu gwarancji aktualizacje do nowszych wersji realizowane będą w ramach umów serwisowych. Koszty te uwzględnione są w kosztach operacyjnych Projektu. Dla obliczenia amortyzacji przyjęto stawkę amortyzacyjną wynikającą z założonego cyklu życia infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania, tj. 20%. W przypadku nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem innych środków trwałych (obejmujących sprzęt audiowizualny, elektrowizualny) założono dziesięcioletni cykl życia. Zgodnie z cyklem odtwarzania przyjęto stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% Nakłady odtworzeniowe W tabeli na następnej stronie przedstawiono szacowane nakłady odtworzeniowe związane z realizowanym Projektem. 106

107 Analiza finansowa Tabela 21. Oszacowane nakłady odtworzeniowe Amortyzacja W tabelach poniżej przedstawiono harmonogram amortyzacji środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji oraz harmonogram amortyzacji dla nakładów odtworzeniowych. Tabela 22. Harmonogram amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach Projektu Tabela 23. Harmonogram amortyzacji dla nakładów odtworzeniowych 107

108 Analiza finansowa Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji Projektu Prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji Projektu została oszacowana w oparciu o prognozę nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Dla wyliczenia kapitału obrotowego przyjęto następujące założenia: wartość zapasów stanowi wartość zerową, ponieważ koszty operacyjne zużycia materiałów mają wartość zerową, wartość należności krótkoterminowych stanowi wartość zerową, ponieważ Projekt nie przynosi przychodów, cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych wynosi 1-miesiąc i odnoszony jest do sumy kosztów operacyjnych bez amortyzacji, powiększonych o nakłady inwestycyjne związane z odtworzeniem majątku. W tabeli poniżej przedstawiono prognozę zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Tabela 24. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji i eksploatacji Projektu 108

109 Analiza finansowa Prognoza rachunku zysków i strat Projektu Prognoza rachunku zysków i strat opiera się na wcześniej oszacowanych wartościach kosztów operacyjnych i amortyzacji. Projekt nie jest projektem przynoszącym dochód, więc nie generuje zysku. Tabela 25. Rachunek zysków i strat Projektu 109

110 Analiza finansowa Prognoza rachunku przepływów pieniężnych Projektu Prognoza rachunku przepływów pieniężnych związanych z Projektem określa wielkości środków pieniężnych, które powinny być zabezpieczone przez Beneficjenta, aby jego realizacja nie stanowiła zagrożenia dla płynności finansowej. Łączne przepływy pieniężne w Projekcie wynoszą ,79 PLN. Najwyższe zapotrzebowanie na środki własne w okresie realizacji Projektu występuje w roku 2011 i wynosi ,30 PLN. W okresie eksploatacji Projektu najwyższe zapotrzebowanie występuje w roku 2017 i wynosi ,75 PLN. Spowodowane jest to koniecznością zaplanowania nakładów odtworzeniowych. Poza tym przeciętne zapotrzebowanie na eksploatację projektu wynosi ok. 1,8 mln PLN rocznie. Na następnej stronie przedstawiono przewidywane przepływy środków pieniężnych Projektu. 110

111 Analiza finansowa Tabela 26. Rachunek przepływów pieniężnych Projektu 111

112 Analiza finansowa W przedmiotowym Projekcie mamy do czynienia z inwestycją nie będącą przedsięwzięciem komercyjnym, a zatem nie generującym żadnych przychodów wynikających z Projektu, które mogłyby przynajmniej częściowo pokryć nakłady inwestycyjne. Z punktu widzenia oceny finansowej trwałości Projektu oznacza to, iż wszelkie wydatki związane z inwestycją w kolejnych latach muszą zostać sfinansowane ze środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu. Z tego też względu projekt nie wykazuje finansowego zwrotu z inwestycji i finansowego zwrotu z kapitału. Przy założeniu 5% stopy dyskontowej wskaźnik finansowej bieżącej wartości netto inwestycji (FNPV/C) jest ujemny wynosi ,60 PLN. Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K) jest także ujemna i wynosi ,18PLN. Badanie efektywności projektu należy odnieść do wskaźników efektywności ekonomicznej uwzględniającej korzyści i koszty społeczne. 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 112

113 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji 16. ANALIZA SKUTKÓW SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH INWESTYCJI Analiza skutków społecznych i ekonomicznych przeprowadzana jest z szerokiego, społecznoekonomicznego punktu widzenia. Ma ona na celu oszacowanie potencjalnego wkładu Projektu w osiągnięcie stawianych przed nim celów rozwoju z punktu widzenia wpływu społecznego. Wynika to z faktu, iż realizacja projektu niesie za sobą o wiele szersze skutki ekonomiczno-społeczne (np. w postaci wartości niematerialnych albo tzw. efektów zewnętrznych) niż zaprezentowane w analizie finansowej wartości, oparte na przepływach pieniężnych. Jej celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy projekt jest pożądany z punktu widzenia dobra społecznego. Projekty nieopłacalne z punktu widzenia czysto finansowego mogą generować duże korzyści społeczne uzasadniające ich realizację. W ramach analizy dokonuje się identyfikacji i w miarę możliwości wyceny, bądź oceny jakościowej kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. Analiza społecznych nakładów i korzyści będzie zmierzać do pomiaru zdyskontowanych wartości wszystkich nakładów (kosztów) i korzyści (efektów), uwzględniając szersze tło ekonomiczne i społeczne oraz skutki oddziaływania na otoczenie Projektu. Uwzględnia ona korzyści społeczne, tj. korzyści, jakie Projekt generuje dla otoczenia zewnętrznego, na które oddziałuje. Analiza oparta została na dwóch metodach: ekonomicznej bieżącej wartości netto (ENPV) i ekonomicznej wewnętrznej stopie zwrotu (EIRR). Punktem wyjścia dla wyliczenia wskaźników ENPV oraz EIRR są oszacowane wcześniej przepływy pieniężne Projektu. Koszty i korzyści dla społeczności, na którą oddziałuje Projekt, zostały wycenione i wyrażone pieniężnie, mimo iż de facto nie powodują przepływów finansowych dla instytucji realizującej przedsięwzięcie Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją Projektu Korzyści społeczne Projekt e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I generować będzie dla społeczeństwa szereg korzyści, które będą przedmiotem rozważań niniejszej analizy ekonomicznej. Nadrzędnym celem inwestycji w ochronie zdrowia jest wydłużenie przeciętnego oczekiwanego dalszego trwania życia oraz poprawa jego jakości. Informatyzacja specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia w województwie Świętokrzyskim przyczyni się pośrednio do spełnienia tych celów poprzez szereg aspektów, przedstawionych w niniejszej analizie ekonomicznej. Wzrost jakości i dostępności usług medycznych przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Oczekiwanym efektem Projektu jest zwiększenie przejrzystości systemu oraz poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych, materialnych i kapitałowych, co pozwoli przyspieszyć oraz poprawić jakość świadczonych usług medycznych. 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 113

114 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji Analizowany Projekt informatyzacji jest początkowym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów medycznych, umożliwiającym w przyszłości włączenie świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do budowanej krajowej Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Będzie on więc wpływał pośrednio i bezpośrednio na leczenie wszystkich schorzeń. Będzie oddziaływał na całą populację uczestniczącą w procesie leczenia, ale również będzie ważną częścią ochrony zdrowia przynoszącą pozytywne skutki dla osób nie korzystających bezpośrednio w danym momencie z usług medycznych. Korzyści, które zostaną uzyskane, określono przede wszystkim na podstawie zakresu funkcjonalnego Projektu, ale także w oparciu o identyfikację korzyści uzyskanych w projektach europejskich wykorzystujących podobne rozwiązania. Rozbudowa systemów szpitalnych, laboratoryjnych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz diagnostyki obrazowej, wymiana danych medycznych pomiędzy jednostkami Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów podniesie jakość świadczonych usług medycznych. Dostęp do elektronicznych danych medycznych umożliwi postawienie trafniejszej diagnozy, a tym samym podjęcie odpowiedniego leczenia. Może też uchronić pacjenta przez błędami lekarskimi, np. przepisaniem niewłaściwego leku wchodzącego w interakcję z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta. Sprzyjać to będzie szybszemu powrotowi pacjenta do zdrowia, a nawet zwiększy prawdopodobieństwa uratowania życia w przypadku chorób zagrażających życiu ludzkiemu. W nagłych przypadkach szybkie udostępnienie danych o pacjencie personelowi medycznemu ŚCRMiTS (np. grupa krwi, alergie, przewlekłe choroby) umożliwi ratownikom medycznym przeprowadzenia sprawniejszej akcji ratunkowej, a wielu przypadkach podjęcie skutecznej interwencji ratującej życie. Wprowadzenie tych systemów podniesie także jakość i komfort pracy personelu medycznego. Szybka i rzetelna informacja o danych medycznych pacjenta, pozwala skrócić proces wywiadu lekarskiego, czas dostępu do wyników badań, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów lekarskich. Umożliwienie rejestracji pacjentów on-line (e-rejestracja) Stworzenie możliwości umówienia się na wizytę do specjalisty przez Internet (lub rejestracji na inną procedurę specjalistyczną) w istotny sposób podniesie dostępność usług dla pacjentów. Pacjenci będą mogli zaoszczędzić czas i środki finansowe dzięki wyeliminowaniu kosztów dojazdu i czasu oczekiwania w kolejce na rejestrację. Aktualnie rejestracja pacjentów wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta. Pacjent musi przyjechać wcześnie rano i stać w kolejce do rejestracji (czasami kilka godzin), co przekłada się na niski komfort obsługi pacjenta oraz brak realnej aktualności tzw. listy oczekujących. Skróci się więc także czas oczekiwania na liście oczekujących. Biorąc pod uwagę charakter świadczeń medycznych realizowanych przez jednostki, które zamierzają wprowadzić e-rejestrację (Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony), skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na usługę medyczną może być niejednokrotnie istotne 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 114

115 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji dla uratowania życia pacjenta. Pacjenci będą mieli dostęp do informacji o możliwych terminach usługi, co pozwoli na monitorowanie dostępności wybranych świadczeń zdrowotnych. Poprawi się także przejrzystość zasad umieszczania na liście oczekujących. Lokalizacja, zarządzanie i monitorowanie pojazdów ratownictwa medycznego Wprowadzenie systemu poprawi jakość dysponowania karetkami przez służby dyspozytorskie, będące poza siedzibą zakładu, poprawi wiarygodność i jakość przekazywanych informacji (eliminacja nieścisłości w przekazywaniu danych), skróci czas wydawania dyspozycji. Skrócenie czasu podjęcia akcji ratunkowej ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla skutecznej interwencji ratującej życie pacjenta. Poprawi się także efektywność wykorzystania zasobów transportu medycznego. Rozbudowa systemów administracji i zarządzania jednostkami służby zdrowia Automatyzacja procesów operacyjnych administracji jednostek służby zdrowia podniesie ich jakość i efektywność działania. Rozbudowa systemów zarządzania zasobami ludzkimi umożliwi lepsze zarządzanie kompetencjami i potencjałem zasobów ludzkich oraz efektywne zarządzanie zmianami. Rozbudowa systemów zarządzania zasobami materialnymi (aparaturą medyczną, urządzeniami, towarami w aptece) umożliwi bardziej efektywne gospodarowanie nimi, co przełoży się na oszczędności kosztów. Racjonalizacja wydatków związanych z informatyką Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji wydatków związanych z informatyką poprzez: wprowadzenie jednolitych logicznie, uporządkowanych systemów informacyjnych w jednostkach zapewnienie interoperacyjności i neutralności technologicznej nowo wprowadzanych rozwiązań; możliwość współdzielenia zasobów sprzętowych dzięki wirtualizacji. Nie wszystkie z wymienionych wyżej korzyści dają się w łatwy sposób zmierzyć ilościowo oraz w wartościach pieniężnych. Ze względu na rozległy zakres oddziaływania korzyści, precyzyjne wyliczenie ich wartości jest bardzo trudne do oszacowania. Do wyliczeń przyjęto więc tylko niektóre, kluczowe wskaźniki, mające największy wpływ na obliczenia. Najważniejsze korzyści społeczne o charakterze mierzalnym, powstałe dzięki realizacji Projektu można podzielić na trzy podstawowe grupy: zwiększenie szans uratowania życia ludzkiego, skrócenie czasu przebywania Pacjenta w szpitalu oraz na zwolnieniu lekarskim w domu, oszczędność czasu pacjentów związana z rejestracją przez Internet Koszty społeczne Realizacja Projektu nie powoduje dodatkowych kosztów społecznych. 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 115

116 16.2. Analiza wartości korzyści społecznych Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji W niniejszym rozdziale przedstawiono wycenę w wartościach pieniężnych przedstawionych wcześniej korzyści społecznych. Zwiększenie szans uratowania życia ludzkiego Kluczowym elementem dla obliczenia korzyści społecznych ze zwiększenia szans uratowania życia jest wycena wartości ludzkiego życia. Nie ma oczywistych metod wyceny takiego dobra, jakim jest życie. Stosowane są różne metody wyceny, np. wartość utraconej produkcji, premia za ryzyko, wysokość odszkodowań z tytułu utraty życia, skłonność do zapłaty (badania ankietowe, jak ludzie wyceniają dane dobro). Badania takie przeprowadzane są w krajach zachodnich, w Polsce dopiero zapoczątkowano próby przeprowadzenia takich badań i opracowania metod wyceny do celów oceny wydatków publicznych na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W niektórych polskich opracowaniach wycena ta jest odnoszona do badań zachodnich i urealniana do polskich warunków rynkowych. Przy przenoszeniu wycen finansowych wartości życia i zdrowia między różnymi krajami występują trudności związane głównie z różnicami w poziomie dochodów, w rozkładzie wiekowym ludności i wskaźnikach umieralności. W niektórych polskich opracowaniach wartość uratowanego życia ludzkiego szacuje się na 3 mln PLN 6. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla wszystkich krajów Unii zaleca się przyjmowanie jednakowych wartości monetarnych charakteryzujących utratę lub skrócenie życia. W analizach programu ExternE dla krajów Unii Europejskiej UE 25, uwzględniających poza względami ściśle monetarnymi również aspekty moralne i etyczne, koszt przedwczesnej utraty życia określono w 2004 roku jako równy 1 milion Euro. 7. Do celów niniejszej analizy przyjęto jednak znacznie niższy wskaźnik, uwzględniający ostrożną wycenę wynikającą z gorszych warunków rynkowych i poziomu życia społeczeństwa, w wysokości 1 mln PLN. Założono, że realizacja Projektu przyczyni się do dodatkowego uratowania minimum 10 żyć ludzkich rocznie. W rzeczywistości liczba ta powinna być znacznie większa, biorąc pod uwagę liczbę jednostek uczestniczących w Projekcie. Tabela 27. Oszacowanie oszczędności z tytułu dodatkowego uratowania życia ludzkiego Opis pozycji J.m. Wartość Liczba dodatkowo uratowanych żyć ludzkich rocznie szt. 10 Wartość życia ludzkiego PLN Roczna wartość zaoszczędzonego życia ludzkiego PLN Jacek Czabański, Przeliczanie ludzkiego życia na pieniądze, Fundacja Ius et Lex 7 ExternE NewExt. 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 116

117 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji Skrócenie czasu przebywania Pacjenta w szpitalu oraz na zwolnieniu lekarskim w domu Skrócenie czasu przebywania pacjenta w szpitalu wyceniono tylko poprzez wartość wypłacanych zwolnień lekarskich z tytułu pobytu w szpitalu. Nie uwzględniono średniego kosztu 1 dnia utrzymania pacjenta w szpitalu. Skrócenie czasu przebywania pacjenta na zwolnieniu chorobowym w domu wyceniono poprzez wartość wypłacanych zwolnień lekarskich z tytułu niezdolności do pracy. Tabela 28. Oszacowania oszczędności z tytułu skrócenia przebywania pacjenta w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim Opis pozycji J.m. Wartość Liczba leczonych pacjentów w szpitalach objętych projektem rocznie szt Procent pacjentów, dla których uzyskano skrócenie pobytu w szpitalu 1 dzień, uprawnionych do zasiłku chorobowego % 10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w woj. świętokrzyskim szt ,39 Średni zasiłek chorobowy za 1 dz. pobytu w szpitalu PLN 64,06 Oszczędność ze skrócenia pobytu w szpitalu rocznie PLN ,30 Średni zasiłek chorobowy za 1 dz. przebywania na zwolnieniu lekarskim w domu Procent pacjentów, dla których uzyskano skrócenia pobytu zwolnieniu lekarskim o 2 dni Oszczędność ze skrócenia pobytu na zwolnieniu lekarskim Razem oszczędności ze skrócenia czasu niezdolności do pracy PLN 73,21 % 10 PLN ,31 PLN ,61 Oszczędność czasu Pacjentów związana z rejestracją przez on-line Tabela 29. Oszacowania oszczędności czasu Pacjentów związanej z rejestracją on-line Opis pozycji J.m. Wartość Zakładana liczba rejestracji przez Internet rocznie Szt Średnia oszczędność czasu na 1 rejestrację Min 180 Roczny czas zaoszczędzony przez klientów na rejestracji online Godz Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w woj. świętokrzyskim PLN Wartość 1 godziny pracy PLN 16,0 Wartość oszczędności pacjentów rocznie PLN pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 117

118 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej W Projekcie nie występują transfery, takie jak podatki, opłaty, koszty finansowe, subsydia. W przypadku Projektu nie ma potrzeby dokonywania korekt o alternatywną wycenę czynników produkcji z uwagi na obowiązującą względną równowagę rynkową w tym zakresie. Założono, że korzyści społeczne wynikające z: wartości uratowanego życia ludzkiego zaczną się uwidaczniać od roku 2013, oszczędności ze skrócenia czasu niezdolności do pracy oraz czasu Pacjentów związana z rejestracją on-line zaczną się uwidaczniać od roku 2012, w którym osiągną 20% zakładanej wartości, a 100% osiągną od roku Ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV (nazywana też ekonomiczną wartością zaktualizowaną netto) to suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (ECF t ) skorygowanych o efekty społeczne. ENPV określa więc korzyści z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględniając ich społeczne oddziaływanie. Ekonomiczna wartość bieżąca netto liczona jest według formuły: gdzie: ENPV ECF t ENPV - ekonomiczna wartość bieżąca netto n t t t 1 (1 r) ECF - saldo przepływów pieniężnych wraz z korzyściami i kosztami społecznymi w roku t n r t - liczba lat prognozy - stopa dyskontowa - kolejne lata prognozy t = 1,2,3,..., n Dodatnia ENPV oznacza, że przedsięwzięcie inwestycyjne jest efektywne społecznoekonomicznie. Stąd uznaje się, że realizowany może być każdy projekt inwestycyjny, którego NPV jest większa lub równa zero. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu [EIRR] jest zdefiniowana jako stopa dyskontowa, przy której ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV wynosi 0. Wskaźnik obliczany jest na podstawie wzoru: Do wyznaczenia EIRR zastosowano metodę interpolacji, a następnie dokładne wyliczenie za pomocą arkusza obliczeniowego. 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 118

119 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji Tabela 30. Analiza efektywności społeczno-ekonomicznej (w PLN) 4pi Sp. z o.o., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 119

120 Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji Analiza ekonomiczna przynosi bardzo korzystny obraz ekonomicznej stopy zwrotu Projektu. Dokonując oceny Projektu w szerszej perspektywie, uwzględniając dodatkowe korzyści społeczne generowane przez Projekt w latach , stwierdzić należy, że ekonomiczna wartość bieżąca netto z inwestycji [ENPV] dla całości zaangażowanego kapitału jest dodatnia, a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [EIRR] jest znacznie wyższa od przyjętej stopy dyskontowej 5%. Tabela 31. Ekonomiczny zwrot z inwestycji (ENPV/C, EIRR/C) Projekt UE bez dotacji i z dotacją Dla całości zaangażowanego kapitału (bez dotacji) Dla zaangażowanego kapitału krajowego (z dotacją) Ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu EIRR PLN PLN 38,83% 138,87% Wskazuje to, że dofinansowanie realizacji Projektu jest wysoce uzasadnione. 4pi Sp. z o.o.,., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 120

121 Analiza wrażliwości i ryzyka 17. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Analiza wrażliwości finansowej Analiza wrażliwości ma na celu określenie, w jakim stopniu realizacja planowanego Projektu jest podatna na zmiany kluczowych parametrów ilościowych. Ponieważ Projekt nie przynosi przychodów, parametry te dotyczą zmiany zakładanego poziomu wydatków. W analizie przedstawiono zmiany w wysokości przepływów pieniężnych przy zmianie kluczowych czynników Projektu, w szczególności: nakładów inwestycyjnych, kosztów działalności operacyjnej, w których istotne znaczenie mają usługi obce. Poniższa tabela przedstawia brane pod uwagę czynniki ekonomiczne, wpływające niekorzystnie na przedsięwzięcie wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Tabela 32. Analiza wrażliwości Projektu Ryzyko 10% przekroczenie nakładów inwestycyjnych podczas realizacji Projektu 20% wzrost kosztów usług obcych związanych z utrzymaniem systemu Prawdopodobieństwo wystąpienia Niskie Średnie Komentarz Może nastąpić wzrost cen na skutek inflacji lub niekorzystnej zmiany kursu złotego. Ryzyko przekroczenia budżetu inwestycji o 10% oceniono na poziomie niskim. Projekt realizowany jest w krótkim okresie ok.2 lat, a postępowania przetargowe na kluczowe kwoty będą przeprowadzona na początku projektu. W pozostałych przypadkach, ze względu na zaplanowany podział Projektu na mniejsze zróżnicowane zadania, przekroczenie budżetu w jednym zadaniu może być zrównoważone niewykorzystaną kwotą z innego zadania. Możliwy jest także wzrost cen usług eksploatacyjnych. Ryzyko oceniono na średnie, ponieważ ceny usług nie są tak uzależnione od kursu walut, jak ceny infrastruktury i oprogramowania. Ze względu na utrzymujące się objawy kryzysu gospodarczego, w krótkiej perspektywie nie powinien nastąpić istotny wzrost cen usług. Wzrost kosztów związanych z realizacją projektu generuje potrzebę zwiększenia wydatków z budżetu Beneficjenta pokrywających wzrost kosztów projektu. Analizę wrażliwości przeprowadzono dla 10% przekroczenia nakładów inwestycyjnych oraz 20% wzrostu kosztów usług obcych. 4pi Sp. z o.o.,., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 121

122 Analiza wrażliwości i ryzyka 10% wzrost nakładów inwestycyjnych Wzrost cen powodujący przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 10% spowoduje zwiększenie całkowitych przepływów pieniężnych w okresie realizacji Projektu o blisko 1,8 mln PLN, a w całym okresie referencyjnym o blisko 3,4 mln PLN ze względu na prognozowany wzrost sumy nakładów odtworzeniowych. Należy jednak zaznaczyć, że ryzyko to oceniono na poziomie niskim. Nakłady odtworzeniowe planowane są po zakończeniu okresu trwałości. Należy więc ocenić, ze wzrost nakładów inwestycyjnych nie stanowi istotnego zagrożenia dla trwałości Projektu. Tabela 33. Całkowite i roczne przepływy pieniężne przy 10% wzroście nakładów inwestycyjnych 4pi Sp. z o.o.,., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 122

123 Analiza wrażliwości i ryzyka 20% wzrost kosztów usług obcych związanych z utrzymaniem systemu Wzrost kosztów usług obcych związanych z utrzymaniem systemu o 20% nie stanowi istotnego zagrożenia dla trwałości Projektu. Spowoduje on zwiększenie całkowitych przepływów pieniężnych w okresie referencyjnym o ok. 2,8 mln PLN. Oznacza to zwiększenie wydatków bieżących rocznie o ok. 317 tys. PLN dla sześciu jednostek służby zdrowia uczestniczących w Projekcie. Tabela 34. Całkowite i roczne przepływy pieniężne przy 20% wzroście kosztów usług obcych związanych z utrzymaniem systemu 4pi Sp. z o.o.,., Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel. (22) , fax. (22) , 123

124 Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza ryzyka Metoda analizy ryzyka Ryzykiem w projekcie nazywamy możliwość wystąpienia zdarzenia, które może spowodować opóźnienie, zagrozić osiągnięciu celów, a nawet doprowadzić do klęski całego przedsięwzięcia lub w jakikolwiek inny sposób zagrozić powodzeniu realizacji przedsięwzięcia w ustalonym budżecie, określonym czasie i w zdefiniowanej jakości. Zdarzenia te mogą pochodzić zarówno z wnętrza projektu (np. z zespołu projektowego), jak i z jego otoczenia zewnętrznego (np. zmiany w prawie). Przyjęta w niniejszym studium wykonalności metoda analizy ryzyka ma na celu identyfikację kluczowych czynników mogących mieć wpływa na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. W ramach prac nad studium wykonalności przeprowadzono szczegółową analizę ryzyka w formie analizy jakościowej, obejmującej następujące obszary: ryzyka formalno-instytucjonalne (oznaczone symbolem FI), ryzyka techniczne (oznaczone symbolem T), ryzyka społeczne (oznaczone symbolem S). Poniższy rysunek syntetycznie prezentuje metodę analizy ryzyka zastosowaną w niniejszym studium wykonalności. Rysunek 13. Metoda analizy ryzyka Każde zagrożenie może zostać scharakteryzowane poprzez trzy elementy. Zagrożenie (czynnik ryzyka) - to zdarzenie lub zjawisko występujące regularnie, bądź mogące wystąpić z określonym prawdopodobieństwem i mające (mogące mieć) negatywny wpływ na realizację projektu i jego powodzenie. Identyfikacja tych zjawisk powinna być przedmiotem niniejszego kroku analizy ryzyka. 124

125 Analiza wrażliwości i ryzyka Możliwy wpływ na Projekt określa przypuszczalne sytuacje, które mogłyby nastąpić w projekcie po wystąpieniu (zmaterializowaniu się) danego czynnika ryzyka. Do oceny stopnia wpływu przyjęto trzystopniową skalę odpowiadają jej cyfry 1, 3, 5 (1 Niski, 3 - Umiarkowany, 5 - Poważny). Prawdopodobieństwo zaistnienia czynnika ryzyka - to przewidywane prawdopodobieństwo zajścia sytuacji powodującej wystąpienie ryzyka. Przyjmujemy skalę pięciostopniową oceny prawdopodobieństwa - odpowiadają jej cyfry od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największe prawdopodobieństwo wystąpienia (prawie pewność). W każdym projekcie istotny jest stopień zagrożenia, jaki powoduje dany element ryzyka. Jest on iloczynem prawdopodobieństwa zajścia i stopnia wpływu czynnika ryzyka. Stopień zagrożenia przedstawia realne zagrożenie, jakie niesie dla Projektu element ryzyka. Skale zastosowane w kolumnach poniższej macierzy ( Prawdopodobieństwo i Stopień wpływu ) są skalami porządkowymi (NISKI, ŚREDNI, WYSOKI). Przypisanie im cyfr wykonuje się w celu łatwego przyporządkowania ryzyk do klasy ryzyka. Klasę ryzyka otrzymujemy jako rezultat posortowania wyników powyższego działania według schematu pokazanego na rysunku. Rysunek 14. Macierz klasyfikacji czynników ryzyka projektu Poszczególne klasy ryzyka interpretowane są w następujący sposób: A - ryzyka bardzo wysokie (skala 20 i większe), B - ryzyka wysokie (skala15-20), C - ryzyka średnie (skala 5-15), D - ryzyka niskie.(skala 1-5) Ocena stopnia zagrożenia czynnikiem ryzyka jest wstępem do określenia działań zmierzających do zminimalizowania wpływu poszczególnych ryzyk na realizację projektu i zaproponowania strategii zarządzania ryzykiem, czyli wypracowaniu strategii 125

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce e - Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I 21 835

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Projekt 1 ISTOTNY Projekt 2 Projekt 3. Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię

Projekt 1 ISTOTNY Projekt 2 Projekt 3. Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię Projekt 1 ISTOTNY Projekt 2 Projekt 3 Tytuł projektu e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Rozbudowa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:49:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:49:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2016 godz. 10:49:49 Numer KRS: 0000004608 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 8 maja 2012 r Podstawy prawno organizacyjne do wdrażania

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia wniosku. Numer wniosku

Data wpłynięcia wniosku. Numer wniosku WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 2013*

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej

Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej Dlaczego realizujemy moduł e-zdrowie? Systemy informatyczne szpitali są niekompletne lub składają się z osobnych niezintegrowanych elementów,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

(puste) ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć Całodobowo 413782401 wew 229 CZERWONA GÓRA 10

(puste) ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć Całodobowo 413782401 wew 229 CZERWONA GÓRA 10 Wykaz placówek Miejscowość Nazwa Adres Typ / godziny pracy Nr Telefonu BUSKO-ZDRÓJ PARTYZANTÓW 4 413782657 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć 413782401 wew 229 CHĘCINY

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dr inż. Rafał Kołodziejczyk Świętokrzyska Nagroda Jakości 451/S/2011 PN-EN ISO 9001:2009 Całkowity koszt projektu w części przeznaczonej dla WOMP (~3%): 504

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sieci szerokopasmowej w medycynie

Wykorzystanie sieci szerokopasmowej w medycynie Sprint S.A., Nearshoring Solutions Sp. z o. o. Szybka i niezawodna infrastruktura sieciowa jako warunek konieczny skutecznej informatyzacji służby zdrowia i Systemy klasy Business Intelligence korzyści

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Cel generalny RPOWŚ 2007-2013: Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Uzasadnienie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (USD) prowadzi nieprzerwanie swoją działalność leczniczą od 1965, kiedy to został oddany do użytku z funduszy Polonii Amerykańskiej i Rządu Stanów

Bardziej szczegółowo

Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1 Prawne podstawy regionalnej polityki zdrowotnej ustawa z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I I TRANSPORTU SANITARNEGO W W KIELCACH Marta Solnica DYREKTOR Ryszard

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski i Zespół Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 2012-05-31

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w WYRZYSKU

MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w WYRZYSKU Załącznik nr 3 MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYRZYSKU 1 Poznań, kwiecień 2009 2 I. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 1. Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla ochrony zdrowia Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Spotkanie robocze ws. wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014 r.

Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014 r. Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kraków, 18 listopada 2015r. Realizacja Ramy

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskiej, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Rafał Kloc

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo