Projektu Lubuski e-urząd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektu Lubuski e-urząd"

Transkrypt

1 STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień 2010 r.

2 Spis treści 1. Streszczenie Planowanie projektu Geneza projektu Planowany obszar Analiza otoczenia społeczno gospodarczego projektu Analiza grup docelowych Beneficjenci pośredni Beneficjenci Ostateczni: Analiza problemów Analiza celów Zgodność celów z dokumentami planistycznymi Analiza opcji Identyfikacja wariantów Analiza wariantów i wybór wariantu optymalnego Wariant minimum Wariant zogniskowany Wariant pośredni Porównanie wariantów Opis projektu i plan realizacji Tytuł Miejsce realizacji Aktualny stan informatyzacji JST Regionalny Portal Wrota Lubuskie - opis rozwiązania Serwisy informacyjne (treści cyfrowe, standaryzacja informacji) Regionalna platforma komunikacji elektronicznej (RPKE) zintegrowana z epuap oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów oprogramowanie dla urzędów i jego jednostek podległych Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych urzędów System raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej System informatyczny automatycznych zgłoszeń serwisowych do nadzoru infrastruktury teleinformatycznej przedmiotu projektu (monitorowanie efektywności oraz trwałości projektu) Infrastruktura techniczna dla warstwy regionalnej Opis rozwiązania na poziomie lokalnym Elektroniczny obieg dokumentów w JST Podpis elektroniczny Oprogramowanie biurowe i antywirusowe Systemy dedykowane GIS Infrastruktura techniczna dla warstwy lokalnej w JST oraz Urzędzie Marszałkowskim Szacunek kosztów Zakres rzeczowy inwestycji Zestawienie sprzętu i oprogramowania wg grup uŝytkowników Opis wymagań Koncepcja bezpiecznej komunikacji w ramach projektu Lubuski e-urząd Topologia Bezpieczeństwo S t r o n a

3 2.8 Koncepcja działania systemu i kierunki dalszego rozwoju Architektura Systemu Procesy realizowane przez System Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków elektronicznych Przekazywanie dokumentów elektronicznych pomiędzy jednostkami Wymiana danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Sposoby komunikacji wykorzystywane przez elementy Systemu Szyna Wymiany Danych Standaryzacja Procedury rozpatrywania spraw Format przesyłanych danych Format dokumentów elektronicznych Komunikacja pomiędzy systemami dziedzinowymi Komunikacja z systemami zewnętrznymi Sposób opisu formularzy elektronicznych Standard wymiany danych pomiędzy EOD a systemami wspomagającymi zarządzanie Wymiana danych pomiędzy EOD i Portalem Hurtownia danych dla raportowania zarządczego Architektura rozwiązania Zakres merytoryczny raportowania zarządczego Systemy wspomagające zarządzanie SIP/GIS dla województwa, powiatów i gmin Obieg Dokumentów Elektronicznych Funkcje dotyczące obsługi korespondencji Funkcje dotyczące integracji z innymi systemami Moduł Archiwum Formularze Elektroniczne Usługi elektroniczne Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Portal Zewnętrzne rejestry krajowe Wykorzystanie istniejących systemów Sposób realizacji projektu Prowadzenie projektu Biuro projektu InŜynier Projektu Zarządzanie strategiczne projektem Komitet Sterujący Licencjonowanie oprogramowania Dostawy i ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania Procedury przetargowe Szkolenia uŝytkowników i administratorów Asysta powdroŝeniowa i gwarancji Własność gruntów/obiektów, dostępność mediów, przygotowanie terenu pod inwestycję MoŜliwe ryzyka związanych z realizacją projektu Promocja Harmonogram realizacji Powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu Matryca logiczna Zgodność realizacji projektu z celami LRPO S t r o n a

4 2.15 Polityki horyzontalne Wykonalność projektu Wykonalność instytucjonalna Wykonalność prawna Ochrona środowiska Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno prywatne Pomoc publiczna Pozostałe aspekty prawne projektu Trwałość projektu Finansowanie kosztó eksploatacji Analiza finansowa ZałoŜenia do analizy finansowej Plan finansowy projektu Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Nakłady odtworzeniowe Przychody projektu Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy Wartość rezydualna Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Poziom dofinansowania projektu Źródła finansowania Przedstawienie planów finansowych Trwałość finansowa projektu wskaźniki finansowej efektywności inwestycji Analiza kosztów i korzyści Analiza ekonomiczna Efekty zewnętrzne Efekty fiskalne Ceny rozrachunkowe Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu Analiza efektywności kosztowej Analiza wielokryterialna Opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu Ocena ryzyka Analiza wraŝliwości Analiza ryzyka S t r o n a

5 1. STRESZCZENIE Zadaniem projektu Lubuski e-urząd jest usprawnienie funkcjonowania całej administracji publicznej, która wymaga współdziałania praktycznie wszystkich podmiotów publicznych, będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami usług. Celem projektu Lubuski e-urząd jest rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a takŝe stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla JST w całym Województwie Lubuskim. ZałoŜenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umoŝliwi on samorządom Województwa Lubuskiego pełną realizacją zadań wynikających z tej ustawy. Dzięki realizacji tego projektu kaŝdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie. Korzyści z wdroŝenia systemu: ujednolicenie rozwiązań informatycznych w JST, integracja systemów informatycznych urzędów biorących udział w projekcie poprzez wdroŝenie regionalnej platformy komunikacji elektronicznej i integracji z epuap, wymiana elektronicznych dokumentów pomiędzy urzędami bez pośrednictwa interesantów, skrócenie czasu obsługi interesanta, wspólny Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej i portal internetowy, ujednolicenie dostępu do informacji publicznych, budowa wirtualnej sieci teleinformatycznej (VPN) pozwalającej na bezpieczną wymianę dokumentów i danych drogą elektroniczną, podniesienie bezpieczeństwa styku sieci lokalnych JST z siecią publiczną Internet, obniŝenie kosztów pracy biurowej w urzędach, zdalne monitorowanie bieŝącego stanu załatwienia sprawy, automatyzacja obsługi interesantów i ułatwienie im dostępu do informacji, dostępność usług elektronicznych 24 godziny na dobę, wniosek składany o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na świecie, jednolite formularze do składania wniosków spraw i zapytań, jednolite procedury załatwiania spraw administracyjnych, moŝliwość rozszerzenia projektu na jednostki podległe JST (umoŝliwienie kontroli przepływów środków), wspólne bazy danych w JST na potrzeby wdroŝenia systemów wspomagania zarządzania typu Back-Office, moŝliwość doboru usług elektronicznych przez JST wg faktycznych potrzeb. Beneficjentem projektu Lubuski e-urząd jest Województwo Lubuskie. Projekt obejmuje wszystkie 95 Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa lubuskiego gminy i powiaty oraz ich jednostki organizacyjne. Udział Partnerów projektu (gminy i powiaty) uregulowany został w umowie pomiędzy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a poszczególnymi gminami i powiatami. Projekt realizowany będzie w warstwie regionalnej (dla wszystkich uczestników) oraz w warstwie lokalnej (indywidualnej dla kaŝdego z uczestników). 5 S t r o n a

6 Warstwa regionalna: serwisy informacyjne (treści cyfrowe, standaryzacja informacji), regionalna platforma komunikacji elektronicznej (RPKE) zintegrowana z epuap oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów oprogramowanie dla urzędów i jego jednostek podległych, platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych JST, system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, system informatyczny automatycznych zgłoszeń serwisowych do nadzoru infrastruktury teleinformatycznej przedmiotu projektu (monitorowanie efektywności oraz trwałości projektu), infrastruktura teleinformatyczna warstwy regionalnej Centrum Przetwarzania Danych. Warstwa lokalna: elektroniczny obieg dokumentów w JST, zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, oprogramowanie antywirusowe, systemy dedykowane, infrastruktura teleinformatyczna dla warstwy lokalnej w JST. Planowany zakres rzeczowy inwestycji: oprogramowanie, infrastruktura teleinformatyczna, promocja, usługi związane z dostawą, montaŝem i uruchomieniem infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawą i wdroŝeniem oprogramowania. Oprogramowanie: system elektronicznego obiegu dokumentów, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, portal Internetowy, regionalna platforma komunikacji elektronicznej (Cyfrowy Urząd), automatyczny system zgłoszeń serwisowych, system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe. Infrastruktura techniczna: serwer, stacja robocza, notebook, skaner z podajnikiem, firewall, router, switch (24 lub 48 portowy), zasilacz awaryjny UPS (350, 500, 650, 1500, 3k, 8k, 15, 30 kva), szafa stelaŝowa (rack) zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. 6 S t r o n a

7 Zestawienie sprzętu komputerowego: serwery 113 szt. stacje robocze szt. laptopy 216 szt. skanery 100 szt. firewall`e 97 szt. router`y 15 szt. przełączniki 24 portowe 39 szt. przełączniki 48 portowe 36 szt. zasilacze awaryjne UPS`y łącznie 400 szt. szafy stelaŝowe (Rack) 14 szt. Harmonogram realizacji projektu Termin rozpoczęcia realizacji projektu r. Wniosek o dofinansowanie z LRPO r. Procedury przetargowe r. Dostawy infrastruktury technicznej r. WdroŜenie systemu r. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu r. Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu r. Koszty projektu: Całkowity koszt projektu wynosi 25 mln zł, kwota dofinansowania Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego natomiast przekracza 21 mln zł. Tabela 1. Koszty projektu Lubuski e-urząd Nazwa zadania Suma Suma wg zadań Suma 2010 r Suma 2011r. Suma 2012 r. Przygotowanie projektu Sprzęt dla warstwy regionalnej Oprogramowanie dla warstwy regionalnej WdroŜenie dla warstwy regionalnej Sprzęt dla warstwy lokalnej Oprogramowanie dla warstwy lokalnej WdroŜenie dla warstwy lokalnej Promocja projektu Zarządzanie projektem Suma S t r o n a

8 2. PLANOWANIE PROJEKTU 2.1 GENEZA PROJEKTU Nazwa Beneficjenta: Województwo Lubuskie Adres: Zielona Góra, ul. Podgórna 7 NIP: REGON: Projekt obejmuje wszystkie (95) Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa lubuskiego. W projekcie występują następujący partnerzy: Tabela 2. Partnerzy projektu Lubuski e-urząd Lp. 1. Powiat Gorzowski Nazwa jednostki 2. Powiat Krośnieński 3. Powiat Międzyrzecki 4. Powiat Nowosolski 5. Powiat Słubicki 6. Powiat Strzelecko-drezdenecki 7. Powiat Sulęciński 8. Powiat Świebodziński 9. Powiat Zielonogórski 10. Powiat śagański 11. Powiat śarski 12. Powiat Wschowski 13. Gmina Bledzew 14. Gmina Bobrowice 15. Gmina Bogdaniec 16. Gmina Bojadła 17. Gmina Brody 18. Gmina Brzeźnica 19. Gmina Bytnica 20. Gmina Dąbie 21. Gmina Deszczno 22. Gmina Górzyca 23. Gmina wiejska Gubin 24. Gmina Czerwieńsk 8 S t r o n a

9 Lp. Nazwa jednostki 25. Gmina Kargowa 26. Gmina Kolsko 27. Gmina Krzeszyce 28. Gmina Lipinki ŁuŜyckie 29. Gmina Lubrza 30. Gmina Łagów 31. Gmina Maszewo 32. Gmina Niegosławice 33. Gmina wiejska Nowa Sól 34. Gmina Ośno Lubuskie 35. Gmina Otyń 36. Gmina Przewóz 37. Gmina Przytoczna 38. Gmina Pszczew 39. Gmina Santok 40. Gmina Siedlisko 41. Gmina Skąpe 42. Gmina Skwierzyna 43. Gmina Słońsk 44. Gmina Stare Kurowo 45. Gmina Sulęcin 46. Gmina Szczaniec 47. Gmina Świdnica 48. Gmina Trzebiechów 49. Gmina Trzebiel 50. Gmina Tuplice 51. Gmina Wymiarki 52. Gmina Zabór 53. Gmina Zielona Góra 54. Gmina Zwierzyn 55. Gmina wiejska śagań 56. Gmina wiejska śary 57. Miasto Gorzów Wlkp. 58. Gmina Szlichtyngowa 59. Gmina Trzciel 60. Gmina Witnica 61. Gmina Wschowa 9 S t r o n a

10 Lp. Nazwa jednostki 62. Gmina Kostrzyn nad Odrą 63. Gmina Krosno Odrzańskie 64. Miasto Zielona Góra 65. Gmina Lubniewice 66. Gmina Sulechów 67. Gmina Babimost 68. Gmina Bytom Odrzańskim 69. Gmina Cybinka 70. Gmina Dobiegniew 71. Gmina Drezdenko 72. Gmina Gozdnica 73. Miasto Gubin 74. Gmina Iłowa 75. Gmina Jasień 76. Gmina KoŜuchów 77. Gmina Lubsko 78. Gmina Łęknica 79. Gmina Małomice 80. Gmina Międzyrzecz 81. Miasto Nowa Sól 82. Gmina Nowogród Bobrzański 83. Gmina Rzepin 84. Gmina Sława 85. Gmina Słubice 86. Gmina Strzelce Krajeńskie 87. Gmina Szprotawa 88. Gmina Torzym 89. Gmina Zbąszynek 90. Miasto śagań 91. Miasto śary 92. Gmina Kłodawa 93. Gmina Lubiszyn 94. Gmina Nowe Miasteczko 95. Gmina Świebodzin Niniejsze studium wykonalności dotyczy projektu Lubuski e-urząd. Jest to pierwszy projekt wdroŝenia jednolitej platformy e-administracji na terenie kraju w tak duŝej skali. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów obejmuje nie tylko 95 JST (100%) województwa lubuskiego, ale równieŝ ich jednostki podległe. Docelowo, łącznie nawet kilka 10 S t r o n a

11 tysięcy jednostek. Całkowity koszt projektu wynosi 25 mln zł, kwota dofinansowania natomiast przekracza 21 mln zł. Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania obecnie funkcjonujących usług elektronicznych do rozwijającej się centralnie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu jest uzasadniona potrzebą podjęcia spójnych i systemowych działań w zakresie informatyzacji administracji, która zapewni moŝliwie wysoką integrację aplikacji i e-usług Zadaniem projektu Lubuski e-urząd jest usprawnienie funkcjonowania całej administracji publicznej, która wymaga współdziałania praktycznie wszystkich podmiotów publicznych, będących zarówno dostawcami jak i odbiorcami usług. CEL: Zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego moŝliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego, dzięki budowie regionalnego środowiska e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. ZałoŜeniem projektu jest równieŝ ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędach, przeniesienie tych kontaktów do Internetu oraz prosty dostęp do informacji publicznych. Przedsięwzięcie ma takŝe zmniejszyć technologiczne, ekonomiczne i mentalne bariery wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. Działania mają umoŝliwić powszechny dostęp do Internetu. Realizacja projektu Lubuski e-urząd przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez: podwyŝszenie jakości Ŝycia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących cyfrowego wykluczenia, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego. Do zalet projektu Lubuski e-urząd zaliczyć moŝna: ujednolicenie oprogramowania, zintegrowanie informatyczne urzędów biorących udział w projekcie, skrócenie czasu załatwienia sprawy w urzędzie, wspólny Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej i portal internetowy, obniŝenie kosztów pracy biurowej w urzędzie, zdalne monitorowanie stanu załatwienia sprawy. Dzięki projektowi wszystkie urzędy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz co bardzo waŝne ich jednostki podległe w wyniku projektu otrzymają 11 S t r o n a

12 jednolite i nowoczesne narzędzie do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Realizacja projektu zapewni Jednostkom Samorządu Terytorialnego województwa lubuskiego usługi w następującym zakresie: Elektroniczna skrzynka podawcza, Elektroniczny obieg dokumentów, Regionalny portal "Wrota Lubuskie", Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, Automatyczny system zgłoszeń serwisowych, System raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej JST. 2.2 PLANOWANY OBSZAR Planowany obszar oddziaływania projektu obejmuje województwo lubuskie. 2.3 ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PROJEKTU W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę otoczenia społeczno gospodarczego projektu, bez której niemoŝliwe byłoby wyciągnięcie wniosków do dalszych analiz. Województwo lubuskie leŝy w zachodniej części Polski i jest jednym z regionów granicznych kraju z Niemcami - wzdłuŝ zachodniej granicy regionu. Jako jednostka administracyjna powstało w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej i swoim zasięgiem obejmuje wcześniejsze województwa gorzowskie oraz zielonogórskie. Graniczy z województwami zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Region posiada dwa główne ośrodki administracyjne. W Zielonej Górze usytuowano siedzibę 30-osobowego sejmiku, którego organem wykonawczym jest 5-osobowy zarząd województwa, kierowany przez marszałka województwa, natomiast w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się siedziba wojewody. Przez teren województwa przebiegają waŝne szlaki komunikacyjne: z zachodu Europy przez Berlin do Warszawy i dalej na wschód, z północy ze Skandynawii, przez Szczecin, Zieloną Górę do Pragi, z odgałęzieniem do Wrocławia oraz w południowej części województwa z zachodu Europy przez Drezno, Olszynę w kierunku Ukrainy. Infrastrukturę cechuje teŝ wysoki wskaźnik nasycenia drogami publicznymi o twardej nawierzchni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz najwyŝszy w Polsce wskaźnik gęstości sieci kolejowej. Pod względem powierzchni Lubuskie jest jednym z mniejszych regionów w Polsce. Jego obszar 13,99 tys. km² - stanowi 4,5% powierzchni kraju, a mniejsze są jedynie województwa opolskie, śląskie i świętokrzyskie. 12 S t r o n a

13 Rysunek 1. Struktura powierzchni województwa Administracyjnie region składa się z 14 powiatów, w tym 2 grodzkich oraz 83 gmin (9 miejskich, 41 wiejskich i 33 miejsko-wiejskich. W ostatniej dekadzie wielkość populacji województwa lubuskiego utrzymuje się na stałym poziomie. Mieszka w nim niewiele ponad 1 mln osób, co stanowi 2,7% ludności całego kraju. Odnotowywana gęstość zaludnienia jest niewielka i wynosi 72 os./km², przy czym średni wynik krajowy tego wskaźnika wynosi 122 osoby/km 2. Mimo tak niskiego wskaźnika gęstości zaludnienia, województwo naleŝy do grupy dosyć silnie zurbanizowanych regionów w Polsce z odsetkiem ludności miejskiej w wysokości 63,9%, przy średniej ogólnopolskiej 61,2%. Wynik ten województwo lubuskie lokował na 7 pozycji za województwami: śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim i łódzkim. W przekroju terytorialnym bardziej zaludniona jest północna i południowo-wschodnia część województwa. W końcu 2008 r. 71,7% ludności zamieszkiwało w powiatach: Ŝarskim (98,4 tys.), zielonogórskim (90,9 tys.), nowosolskim (86,9 tys.), Ŝagańskim (81,9 tys.), gorzowskim (66,8 tys.), świebodzińskim (56,0 tys.) oraz w miastach na prawach powiatu: Gorzowie Wlkp. (125,2 tys.) i Zielonej Górze (117,6 tys.). W powiecie nowosolskim blisko 87 tys. osób mieszkało na powierzchni 771 km2 (113 os./km²). Nieznacznie dominującą płcią w Lubuskiem są kobiety stanowią 51,5% ogółu ludności. Współczynnik feminizacji od ośmiu lat nie zmienia się i wynosi 106, co oznacza, Ŝe na 100 męŝczyzn w regionie przypada 106 kobiet. Analiza pod kątem struktury wieku w regionie wskazuje, Ŝe przewaŝająca część populacji stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, w tym dosyć znaczącą grupę zarówno wśród kobiet jak i wśród męŝczyzn, stanowią osoby w wieku lat. W ostatnim dziesięcioleciu dostrzega się nieznaczne, aczkolwiek systematyczne wydłuŝenie średniej długości Ŝycia, zwłaszcza wśród kobiet, co jest jednym ze zjawisk związanych z ogólnopolską tendencją starzenia się społeczeństwa. 13 S t r o n a

14 Rysunek 2. Przeciętne trwanie Ŝycia W 2008 r. po dwóch latach obserwowanego ubytku demograficznego, odnotowano dodatni przyrost rzeczywisty ludności. W województwie zanotowano wzrost o 0,5 tys. osób, a dynamika przyrostu ludności była równa krajowej. Wśród powiatów województwa lubuskiego zmiany w liczbie ludności nie przekraczały 1%. Największy wzrost liczby ludności odnotowano w powiatach gorzowskim (o 0,9%) i zielonogórskim (o 0,6%). W powiatach strzelecko - drezdeneckim, krośnieńskim, Ŝarskim i Gorzowie Wlkp. ludność zmniejszyła się po 0,2%. Rysunek 3. Ruch naturalny ludności Ujemne jest natomiast saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w województwie lubuskim. W miastach województwa lubuskiego w 2008 r. mieszkało 643,1 tys. osób i w porównaniu z końcem 2007 r. ludność ta zmniejszyła się o 0,9 tys. (rok wcześniej w miastach ubyło 1,6 tys. osób). Tendencja spadkowa liczby mieszkańców miast na korzyść terenów wiejskich utrzymuje się od końca lat 90 ubiegłego stulecia. W ostatnim dziesięcioleciu liczba ludności miejskiej zmniejszyła się o 9,4 tys. osób (o 1,4%). W przeciwieństwie do miast, liczba mieszkańców wsi w ciągu roku wzrosła o 1,4 tys. osób, osiągając stan 365,9 tys., tj. 36,3% ogółu ludności województwa (w 2007 r. 36,1%). 14 S t r o n a

15 Wśród ludności migrującej najliczniejszą grupę stanowiły w ostatnich latach osoby w wieku lat (napływ - 2,4 tys., odpływ - 2,6 tys. osób) oraz lata (napływ - 1,7 tys., odpływ - 1,8 tys. osób). Liczną grupę migrujących stanowiły równieŝ osoby w wieku lata. Zmiana miejsca zamieszkania w tym wieku ma zwykle związek z zakładaniem rodziny, rozpoczęciem pracy lub edukacją Zjawisko migracji dotyczy często całych rodzin, stąd teŝ dosyć liczną grupę stanowiły takŝe dzieci w wieku 0 9 lat (18,5%). Rysunek 4. Migracje ludności Mimo korzystnej aktualnie struktury demograficznej regionu, w której liczba osób młodszych i starszych jest bliska zrównowaŝenia, a osoby w wieku poniŝej 18 lat stanowią 19,7% społeczeństwa i średni wiek mieszkańca wynosi 36,8 lat, prognozy dla regionu wskazują tendencje spadkowe. Przewiduje się, Ŝe po 2015 r. nastąpi spadek liczebności populacji, która około 2035 r. zmniejszy się o 45,4 tys. osób w stosunku do stanu z 2008 r. Dostrzegalne mają być równieŝ niekorzystne zmiany w rozmieszczeniu ludności. Według przewidywań, zwiększy się zaludnienie wsi, implikując dalszy spadek poziomu urbanizacji, a do 2020 r. saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały pozostanie ujemne. Od 2018 r. nastąpi ujemny przyrost naturalny z tendencją dalszego pogłębiania się w kolejnych latach. Po 2020 r. w wyniku postępującego się starzenia ludności, udział osób w wieku lat i więcej w ogólnie liczbie wzrośnie do 26,5% w 2035 r. (14,5% w 2008 r.), udział dzieci i młodzieŝy (0-17 lat) zmniejszy się z 19,7% w 2008 r. do 15,9% w 2035 r. Województwo lubuskie wytwarza około 2,4 % PKB Polski. Niewielka część populacji znajduje zatrudnienie w przemyśle 2,4% krajowego zatrudnienia. Województwo dostarcza 2 %. ogólnej wartości sprzedanej przemysłu, co lokuje region na ostatnim miejscu w kraju. Główne sektory województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a takŝe przemysł rolno-spoŝywczy. W końcu 2009 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON województwa lubuskiego zarejestrowanych było podmiotów (bez rolników indywidualnych). Wśród większych firm duŝe znaczenie mają zakłady z branŝ chemicznej, celulozowo-papierniczej oraz elektronicznej. Silna jest teŝ pozycja firm meblarskich oraz sektora budowlanego. Według raportów GUS z 2009 r. produkcja sprzedana przemysłu w roku wcześniejszym wyniosła 18326,6 mln złotych (co było wynikiem o 14% wyŝszym w stosunku do roku 2007). Oznacza to, Ŝe w Lubskiem odnotowano szybkie tempo wzrostu, nawet w relacji do ogólnokrajowego wskaźnika (3,5%). Znaczna część produkcji województwa lubuskiego trafia do Niemiec, nawet do 70% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy trafia na niemiecki rynek. 15 S t r o n a

16 Rysunek 5. Produkcja sprzedana W przetwórstwie przemysłowym w regionie lubuskim wzrost przychodów ukształtował się na poziomie 12,9% (w kraju wzrost ten wyniósł 4%). Najbardziej dynamiczny rozwój zanotowano w produkcji maszyn i urządzeń o 30,9%. Produkcja masy włóknistej oraz papieru wzrosła o 27,3%, pojazdów samochodowych i naczep o 25,2%, artykułów spoŝywczych i napojów o 12%. W 12 spośród 20 działów gospodarki zanotowano w 2008 roku wzrost przychodów. Natomiast największy i najistotniejszy spadek produkcji sprzedanej w porównaniu do roku 2007 dotyczył działów: włókiennictwo (22,1%) i produkcja mebli (20%). W 2008 roku przychody ze sprzedaŝy w budownictwie wynosiły 1722,8 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 25,7%. Zdecydowana większość sprzedaŝy (97,6%.) zrealizowały jednostki sektora prywatnego. Produkcja budowlanomontaŝowa osiągnęła 1113,5 mln zł i stanowiła 64,6% wartości sprzedaŝy. Wartość sprzedaŝy detalicznej zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 5014,9 mln zł, wzrosła o 2% w porównaniu z 2007 r. Przy czym dynamika była zdecydowanie wolniejsza niŝ w 2007 roku (15,2%). W jednostkach handlowych odnotowano obroty wyŝsze o 0,8% niŝ w ubiegłym roku (w 2007 roku były wyŝsze o 19,7% niŝ w roku 2006). SprzedaŜ detaliczna w jednostkach niehandlowych wzrosła w skali roku o 9,5%. W większości rodzajów działalności dynamika sprzedaŝy kształtowała się mniej korzystnie niŝ w 2007 r. Jak podano w raporcie GUS - obroty rosły wolniej niŝ przed rokiem, m. in. w pozostałej sprzedaŝy detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 9,7%, wobec 31,9% przed rokiem), w sprzedaŝy w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 4,8% wobec, 16,1%), w jednostkach sprzedających Ŝywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe w wyspecjalizowanych punktach sprzedaŝy (wzrost o 3,4%, wobec 47,6%), prowadzących prasę, ksiąŝki, pozostałą sprzedaŝ w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 1,1%, wobec 28,7%). Większą dynamikę obrotów niŝ przed rokiem zanotowano jedynie w jednostkach zajmujących się sprzedaŝą wyrobów włókienniczych, odzieŝy i obuwia (wzrost o 26,2%, wobec 7,9%). 16 S t r o n a

17 W okresie styczeń - grudzień 2008 r. sprzedaŝ hurtowa osiągnęła wartość 6796,1 mln zł i była wyŝsza w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 28,1%, przy czym dynamika była szybsza niŝ przed rokiem (wzrost o 9,0%). Jako sektor waŝna dla regionu jest turystyka, poniewaŝ ziemia lubuska to jeden z najatrakcyjniejszych regionów Polski zachodniej. Liczne lasy, jeziora, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody oraz zabytki przyciągają rzesze turystów. Rysunek 6. Struktura powierzchni województwa Według GUS w szczycie sezonu turystycznego do dyspozycji osób odwiedzających województwo lubuskie pozostawało 319 obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania, które zapewniały 22,7 tys. miejsc noclegowych, w tym 11 tys. miejsc całorocznych. Istotny czynnik wykorzystania bazy noclegowej stanowi udział turystów zagranicznych. Blisko co trzeci turysta korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania był spoza kraju tys. osób, w porównaniu do niecałych 650 tys. wszystkich turystów. Około 49% powierzchni województwa zajmują lasy. Pomimo dobrych wyników średnich w skali roku, tendencje i tempo zmian odnotowane w końcu 2008 r. powodują, Ŝe prognozy dla województwa nie są zbyt optymistyczne. W przetwórstwie przemysłowym spadek przychodów ze sprzedaŝy w grudniu 2008 roku sięgnął 11,3% (w kraju - spadek o 5,4%), a niŝszy niŝ przed miesiącem poziom sprzedaŝy odnotowano w 13 działach (spośród 20). W grudniu 2009 r. sektor przedsiębiorstw zatrudniał 112,7 tys. osób (91% ogółu), tj. o 0,1% więcej aniŝeli w poprzednim miesiącu (w kraju mniej o 0,2%). W sektorze prywatnym zatrudnienie wyniosło 102,5 tys. osób, w ciągu miesiąca wzrosło o 0,1%, a w sektorze publicznym 10,2 tys. osób i zwiększyło się o 0,2%. W przemyśle przeciętne zatrudnienie, w tym okresie, wyniosło 64,4 tys. osób i w porównaniu do listopada 2009 r. zwiększyło się o 0,3%, przy czym w przetwórstwie przemysłowym wzrost wyniósł 0,3%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,4%. WyŜszy poziom zatrudnienia w stosunku do listopada 2009 r. wystąpił m.in. w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych o 0,5%, administrowanie i działalność wspierająca o 0,3%. Spadek zanotowano m.in. w budownictwie o 1,3%, w transporcie i gospodarce magazynowej o 0,1% i w obsłudze rynku nieruchomości o 0,1%.W porównaniu do grudnia 17 S t r o n a

18 2008 r. przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach było niŝsze o 2,0% (w kraju zanotowano spadek o 1,8%), z tego w sektorze prywatnym spadek wyniósł 2,1%, a w sektorze publicznym 1,2%. W przemyśle zatrudnienie kształtowało się na poziomie o 4,2% niŝszym niŝ w grudniu 2008 r., w tym w przetwórstwie przemysłowym spadek wyniósł 4,7%, natomiast w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji zanotowano wzrost o 1,1%. W przetwórstwie przemysłowym zatrudnienie na przestrzeni roku zmniejszyło się w 15 działach (spośród 22). Największy spadek zatrudnienia zanotowały m.in. działy: produkcja odzieŝy o 18,5%, produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 8,2%, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 7,4%, produkcja wyrobów z metali o 5,7%, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 3,9%, produkcja mebli o 3,4%. Zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku zanotowały m.in. działy: produkcja urządzeń elektrycznych o 6,5%, produkcja papieru i wyrobów z papieru o 5,3%, produkcja artykułów spoŝywczych o 0,7%. Spadek zatrudnienia w porównaniu do grudnia 2008 r. notowały równieŝ m.in. sekcje: obsługa rynku nieruchomości o 4,5%, transport i gospodarka magazynowa o 2,8%, administrowanie i działalność wspierająca o 1,7%. Wzrost zatrudnienia w omawianym okresie nastąpił m.in. w sekcjach: budownictwo o 8,5% oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych o 3,4%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie lubuskim w styczniu 2010 wyniosło 2650,39 zł. Jest to wynagrodzenie o około 600 zł niŝsze niŝ średnie wynagrodzenie w kraju. Rysunek 7. Działy przetwórstwa Rysunek 8. Przeciętna liczba zatrudnionych W końcu grudnia 2009 r. w urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było bezrobotnych, tj. więcej o 2965 osób (5,1%) aniŝeli w listopadzie 2009 r. i o osób (31,9%) niŝ przed rokiem. Stopa bezrobocia w grudniu 2009 r. wyniosła 15,9%, wobec 15,2% w listopadzie 2009 r. i 12,5% w końcu grudnia 2008 r. Tymczasem w kraju bezrobotni stanowili 11,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo,11,4% 18 S t r o n a

19 przed miesiącem, a 9,5% przed rokiem. Pozbawionych pracy, w końcu grudnia 2009 r., było kobiet, ich liczba wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4,2%, natomiast w skali roku o 21,9%. Bezrobocie wśród męŝczyzn wykazywało w tych okresach wzrost odpowiednio o 6,1% i o 44,5%. Ponad połowa bezrobotnych (58,6%) to mieszkańcy miast. Na wsi rejestrowane bezrobocie w grudniu 2009 r., wyniosło osoby, tj. więcej o 5,6% niŝ w poprzednim miesiącu i o 24,7% w porównaniu do grudnia 2008 r. Rysunek 9. Stopa bezrobocia Zdecydowana większość zarejestrowanych bezrobotnych (75,9%) nie posiadała prawa do pobierania zasiłku. Na wsi zasiłku nie otrzymywało 76,7% osób i była to wielkość zbliŝona do poprzedniego roku. Wśród bezrobotnych dominowały osoby pracujące wcześniej zawodowo osób (81,0%), a zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowili 3,0% ogółu bezrobotnych, wobec 2,0% przed rokiem. W grupach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy było: osób do 25 roku Ŝycia (o 33,9% więcej niŝ przed rokiem), osób długotrwale bezrobotnych (o 8,4% więcej), osoby powyŝej 50 roku Ŝycia (o 30,4% więcej), bez kwalifikacji zawodowych (o 20,2% więcej). W grudniu 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 9609 nowych bezrobotnych, tj. o 7,8% mniej niŝ w listopadzie 2009 r. W tej liczbie pracujących wcześniej zawodowo było 7496 osób, 5146 męŝczyzn, 5778 mieszkańców miast. W rejestrach bezrobotnych po raz pierwszy znalazło się 10,8% tej grupy. Prawa do zasiłku pozbawionych było 79,6% nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W omawianym miesiącu z ewidencji bezrobotnych wyłączono 6644 osoby, czyli o 20,8% mniej aniŝeli w listopadzie 2009 r. Pracę w róŝnych 19 S t r o n a

20 formach podjęło w tym czasie 2418 osób, natomiast 2554 osoby utraciły status bezrobotnego wskutek niepotwierdzenia gotowości do pracy. W grudniu 2009 r. 67 osób rozpoczęło szkolenia, 362 osoby staŝ, 431 osób prace społecznie uŝyteczne, do prac interwencyjnych i publicznych skierowano 70 osób. W końcu grudnia 2009 r. wśród bezrobotnych najwięcej było osób w wieku lata 28,6% ogółu, a następnie osób w grupach wiekowych: lata 23,5%, lata 20,4% oraz lata 17,9%. W strukturze bezrobotnych pod względem długości staŝu pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące wcześniej zawodowo do 5 lat 34,0% ogółu, natomiast udziały osób o staŝu pracy lat, 5-10 lat, lat wyniosły odpowiednio: 16,8%, 13,5%, 13,1%. Ponad 30-letni staŝ pracy miało 3,6% bezrobotnych, a osób bez staŝu pracy odnotowano 19,0%. Najwięcej bezrobotnych pracujących wcześniej zawodowo zatrudnionych było w jednostkach zaliczanych do następujących sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe 16,5%, handel i naprawy 8,7%, administracja publiczna i obrona narodowa 4,5% oraz budownictwo 4,2%. Większość bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne i niŝsze oraz zasadnicze zawodowe, odpowiednio 31,6% i 30,7%. Szkoły policealne i średnie zawodowe ukończyło 21,3%, licea ogólnokształcące 9,4%, a szkoły wyŝsze 7,0% wszystkich osób poszukujących pracy. W końcu grudnia 2009 r. większość bezrobotnych (58,1% ogółu) pozostawała bez pracy krócej niŝ 6 miesięcy. Od 6 do 12 miesięcy pozostawało 20,7% bezrobotnych, a przez okres dłuŝszy niŝ 12 miesięcy 21,3%. Wśród grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) stanowiły 37,8% ogółu. Większość tej grupy (68,5%) legitymowała się niskim poziomem wykształcenia, tj. zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niŝszym. Co piąty bezrobotny (20,4%) miał mniej niŝ 25 lat. W tej grupie ponad połowa (54,7%) nigdy nie pracowała. Prawie połowa spośród najmłodszych bezrobotnych (46,3%) to osoby legitymujące się niskim poziomem wykształcenia: zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niŝszym. 20 S t r o n a

21 Rysunek 10. Bezrobocie W świetle powyŝszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych naleŝy wziąć równieŝ pod uwagę rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie lubuskim. Według danych opublikowanych w Diagnozie społecznej 2009 województwo lubuskie znajduje się w środku rankingu polskich województw pod względem odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 52,2% gospodarstw w województwie dysponuje łączem internetowym. 21 S t r o n a

22 Rysunek 11. Procent gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w przekroju wojewódzkim W skali ogólnopolskiej zdecydowanym trendem wskazanym w najnowszej Diagnozie społecznej jest spadek liczby gospodarstw domowych, które deklarują, iŝ przyczyną nieposiadania w domu komputera lub łącza internetowego są powody finansowe. Większe znaczenie moją natomiast bariery kompetencyjne i mentalne. Rezultatem tego zjawiska jest pogłębiające się zjawisko wykluczenia cyfrowego wśród osób w wieku emerytalnym, które nie korzystają z nowych technologii i usług elektronicznych dostępnych za ich pośrednictwem. Z drugiej strony jednak korzystanie z Internetu jest coraz popularniejsze wśród osób uczących się (94% uczniów i studentów) i z wyŝszym wykształceniem (83% osób z wyŝszym wykształceniem), czyli najczęściej osób w wieku lat, które naleŝą obecnie do jednej z liczniejszych grup wiekowych na ziemi lubuskiej. Dane z regionu wskazują równieŝ na relatywnie duŝe zainteresowanie wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez jego mieszkańców - są zbliŝone do średnich wskaźników krajowych, a w przypadku korzystających z Internetu odsetek jest nawet wyŝszy od średniej krajowej. Tabela 3. Korzystanie z nowych technologii w róŝnych grupach na Ziemi Lubuskiej na tle całego kraju (w %) (Źródło: Diagnoza społeczna 2009) Grupa Komputer Internet Komórka Niekorzystający Korzystający ze wszystkich Ogółem (kraj) 55,1 50,9 79,1 19,2 46,6 Lubuskie 59,7 53,9 80,8 18,2 49,6 22 S t r o n a

23 Rysunek 12. Korzystanie z Internetu w poszczególnych województwach w procentach (Źródło: Diagnoza społeczna 2009) Biorąc pod uwagę powyŝsze dane, w tym fakt, Ŝe ponad połowa osób zamieszkujących region korzysta z Internetu, naleŝy przewidywać, iŝ popyt na szeroko rozumiane usługi elektroniczne w województwie lubuskim będzie w najbliŝszych latach wzrastał, a potencjalny rozwój e-administracji z racji powiększającej się liczby indywidualnych uŝytkowników sieci Internet oraz przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze IT stworzy sprzyjające warunki do rozbudowywania oferty usług elektronicznych administracji publicznej oraz moŝliwości jak najpełniejszego zautomatyzowania procesów urzędowych. Wobec powyŝszego, naleŝy równieŝ wziąć pod uwagę poziom informatyzacji urzędów administracji publicznej. Zanotowano wzrastającą liczbę zatrudnionych urzędników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z 435 w 2006 r., do 469 w 2007 r., (brak danych za rok osób) przy relatywnie małej liczbie pracowników jednostki odpowiedzialnej za informatyzację 6 osób w 2007 r. (brak danych za 2008 r. 8 osób). Sugeruje się, Ŝe przy obecnych strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym) naleŝy zwiększyć nakłady na informatyzację dla zbudowania właściwej bazy infrastrukturalnej koniecznej przy wzmoŝonym rozwoju oferty usług elektronicznych regionu (źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku. Raport generalny z badań ilościowych dla MSWiA. ARC Rynek i Opinia. Warszawa, lipiec 2009, s.15, s.19, s.27). ZbliŜony do średniej krajowej jest odsetek urzędów samorządu terytorialnego oraz urzędów gmin woj., które w 2008 r. dysponowały systemem informatycznym do obsługi zamówień publicznych było to 22,8% w stosunku do 16,4% w 2007 r. Nie jest to jednak wynik satysfakcjonujący, jako Ŝe ponad 87% urzędów deklaruje chęć korzystania z takiego systemu (źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku. 23 S t r o n a

24 Raport generalny z badań ilościowych dla MSWiA. ARC Rynek i Opinia. Warszawa, lipiec 2009, s. 57.). Analiza pod kątem ilości inicjatyw zmierzających w kierunku budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie wskazuje na tendencję spadkową. W województwie zauwaŝono wyraźnie malejącą liczba projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego realizowanych na poziomie samorządu terytorialnego i urzędów gminnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z 44,6% w 2006 do 28,4% w 2008 zgodnie z ogólnopolską tendencją zmniejszenia liczby opracowywanych projektów w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich oraz samorządowych (źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku. Raport generalny z badań ilościowych dla MSWiA. ARC Rynek i Opinia. Warszawa, lipiec 2009, s. 31.) Oznacza to, Ŝe planowane rozszerzenie portfolio usług elektronicznych wypełni powstającą w ten sposób lukę i zapewni odpowiednią ich podaŝ w warunkach wzrastającego zainteresowania automatyzacją procesów urzędowych. Dane z tabeli numer 4 wskazują, jak mały jest odsetek procedur, których realizacja jest w pełni moŝliwa drogą elektroniczną w województwie lubuskim na poziomie stron internetowych samorządu terytorialnego z punktu widzenia klienta/interesanta. Na podobnym poziomie kształtuje się odsetek dostępnych publicznych e-usług administracji na stronach urzędów gminnych w województwie lubuskim. (źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku. Raport generalny z badań ilościowych dla MSWiA. ARC Rynek i Opinia. Warszawa, lipiec 2009, s. 109). Tabela 4. Odsetek procedur realizowanych drogą elektroniczną Przy tak niskiej podaŝy e-usług administracji publicznej, z drugiej strony pojawia się stale rosnąca liczba przedsiębiorców korzystających z technologii informacyjnokomunikacyjnych. W ,5% lubuskich przedsiębiorców posiadało dostęp do Internetu, w tym prawie 60% posiadało łącze szerokopasmowe (GUS, 2009). Własną stronę internetową posiadała w tym okresie ponad połowa przedsiębiorstw Analiza grup docelowych Beneficjenci pośredni Beneficjentami pośrednimi projektu są gminy i powiaty województwa lubuskiego oraz ich podległe jednostki organizacyjne (m.in. szkoły, biblioteki, opieka społeczna, firmy komunalne). Z warstwy regionalnej systemu będą mogły takŝe korzystać inne jednostki administracji publicznej województwa lubuskiego. 24 S t r o n a

25 Beneficjenci Ostateczni: Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy oraz przedsiębiorcy posiadający swoje centrum Ŝyciowe w województwie lubuskim. Odbiorcami ostatecznymi będą równieŝ przyszli inwestorzy Analiza problemów PoniŜej przedstawiono główne problemy zdefiniowane podczas analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu. Konieczność zapewnienia zgodności rozwiązań teleinformatycznych stosowanych w administracji samorządowej Województwa z przepisami polskiego prawa. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (lider projektu) oraz partnerzy projektu nie dysponują w chwili obecnej systemem teleinformatycznym umoŝliwiającym załatwianie spraw przez Internet. Konieczne jest stworzenie systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego przez UMWL i JST w celu zapewnienia minimalnych wymagań technicznych, standardów komunikacji i wymiany dokumentów z klientami urzędów. W chwili obecnej UMWL ani JST nie są wyposaŝone w wymagane ustawą systemy i nie są przygotowane na obsługę klientów z wykorzystaniem usług elektronicznych, formularzy elektronicznych i bezpiecznego podpisu elektronicznego. Niezadowalający poziom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i niska dostępność dla osób niepełnosprawnych Usługi świadczone drogą elektroniczną przez UMWL i JST sprowadzają się do podstawowego poziomu dostępu do informacji i formularzy publikowanych w BIP, nie mają charakteru interaktywnego czy transakcyjnego, umoŝliwiającego przeprowadzenie całej procedury w całości drogą elektroniczną. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe istniejące formularze nie są formularzami elektronicznymi w myśl przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U r. Nr 151 poz. 1078). Wzrastający udział migracji i suburbanizacji utrudniający kontakty bezpośrednie z Urzędami Wskazane zjawisko suburbanizacji (ang. suburb przedmieście) to jedna z faz rozwoju miasta. Polega ono na wyludnianiu się centrum i rozwoju strefy podmiejskiej. W ciągu ostatnich lat wielu mieszkańców wyprowadziło się poza obszar miast (migracja i suburbanizacja, czyli przenoszenie się ludności na tereny podmiejskie). Wynikiem suburbanizacji jest rozwój infrastruktury (zabudowa mieszkaniowa, punkty handlowousługowe, połączenia komunikacyjne) na obszarach podmiejskich oraz tworzenie się tzw. miast-sypialni, których mieszkańcy dojeŝdŝają do pracy do centrum. Rozszerzanie się obszaru zamieszkania w okolicach podmiejskich powoduje wydłuŝający się czas dojazdu (a co za tym idzie koszty dojazdu) do centrów duŝych miast, gdzie znajdują się siedziby administracji publicznej. Rozwiązaniem problemu częstych wizyt w urzędach moŝe być w szczególności szeroka oferta usług publicznych załatwianych za pomocą Internetu. Z danych Ministerstwa Gospodarki (Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2007) wynika, Ŝe po 1 maja 2004 r. nastąpił przyrost migracji cyrkulacyjnych związanych z moŝliwościami podjęcia pracy poza granicami naszego kraju oraz wzrost liczby osób wyjeŝdŝających na pewien okres, a więc z załoŝeniem powrotu, jednak bez sprecyzowania kiedy on nastąpi. Jest to zarówno skutek otwarcia rynków pracy, jak teŝ zniesienia barier związanych z rozwojem rynku lotniczego przewoźników niskokosztowych (tzw. tanich linii) 25 S t r o n a

26 oraz korelacji wielu zjawisk o charakterze ekonomicznym i społecznym, warunkujących występowanie zjawiska migracji. Sytuacja taka powoduje, Ŝe sprawy Ŝyciowe osób migrujących pozostają w ich miejscu zameldowania i konieczność załatwienia spraw administracyjnych wiąŝe się z kosztownym powrotem do kraju. RównieŜ w tym przypadku racjonalnym rozwiązaniem wydaje się udostępnienie moŝliwości załatwienia niektórych spraw administracyjnych za pomocą Internetu w celu radykalnego obniŝenia kosztów kontaktu z urzędem. Rosnące zapotrzebowanie na usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną (przedsiębiorcy i mieszkańcy) W ostatnich latach wzrasta zapotrzebowanie na usługi świadczone drogą elektroniczną zarówno komercyjne, jak i publiczne. Wzrasta gwałtownie liczba uŝytkowników Internetu, korzystających z zakupów w sieci, bankowości elektronicznej i innych usług. Równolegle wzrasta oczekiwanie na moŝliwość załatwienia spraw administracyjnych tą samą drogą. PoniŜej przedstawiono oczekiwania związane z elektroniczną administracją. Przedsiębiorstwa W Polsce oferta usług administracji publicznej dostępnych przez Internet nadal nie jest zbyt bogata. Stopień zaawansowania takich usług dla obywateli zwykle nie wykracza poza moŝliwość dotarcia do informacji na stronie internetowej urzędu, ewentualnie pobrania formularzy. Rzadko kiedy istnieje moŝliwość odesłania wypełnionych formularzy lub wypełnienia ich on-line, sprawdzenia stanu załatwiania danej sprawy, wniesienia opłaty w formie elektronicznej czy otrzymania decyzji, zaświadczenia lub innego dokumentu drogą elektroniczną albo złoŝenia zamówienia na wysłanie go pocztą pod wskazany adres. Znalazło to odzwierciedlenie w poziomie wskaźnika dostępności e-administracji, który w przypadku Polski naleŝał w 2006 r. do najniŝszych w Europie, odbiegając znacznie od średniej dla 25 państw członkowskich UE. Rysunek 13. Wskaźnik dostępności usług administracji publicznej on-line w Europie, lata (źródło GUS) W latach nie zaobserwowano takŝe istotnych zmian odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją publiczną. W rozwaŝanym okresie wielkość ta pozostaje na poziomie od 61% do 64% wśród ogółu przedsiębiorstw oraz 90% w grupie duŝych firm. 26 S t r o n a

27 Rysunek 14. Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną w 2006 r. (w % - źródło GUS) W 2006 r. najbardziej popularne były: pozyskiwanie informacji, pobieranie formularzy i odsyłanie wypełnionych formularzy korzystała z nich co najmniej połowa wszystkich przedsiębiorstw. Natomiast tylko 8% przedsiębiorstw korzystało z Internetu przy składaniu ofert w elektronicznym systemie zamówień publicznych. Najczęściej dokonywały tego duŝe przedsiębiorstwa (13%). Rysunek 15. Przedsiębiorstwa stosujące e-faktury i podpis elektroniczny w 2007 r. (w % - źródło GUS) Mieszkańcy i mikroprzedsiębiorcy Z analiz przeprowadzonych podczas badania pn. Diagnoza Społeczna 2007 (źródło: wynika, Ŝe w chwili obecnej, biorąc pod uwagę moŝliwości technologiczne systemów teleinformatycznych i odwaŝne podejście uŝytkowników do usług świadczonych drogą elektroniczną (takŝe komercyjnych, np. bankowość, sprzedaŝ), 27 S t r o n a

28 powiększa się zapotrzebowanie na tego typu usługi. Zwiększona mobilność ludzi, moŝliwość ograniczenia czasu poświęcanego na załatwianie spraw administracyjnych, jak równieŝ związane z tym ograniczenie kosztów powoduje, Ŝe coraz więcej osób jest zainteresowanych załatwieniem sprawy w urzędzie wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Badaniu poddano kilka grup spraw załatwianych przez mieszkańców i mikroprzedsiębiorców w urzędach administracji publicznej między innymi w województwie lubuskim. Są to sprawy dotyczące deklaracji podatkowych, ofert pracy, zasiłków i świadczeń socjalnych, zameldowania, dokumentów osobistych, rejestracji pojazdów, pozwoleń na budowę itp. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŝ załatwianie spraw urzędowych przez Internet jest szczególnie atrakcyjne dla osób pracujących oraz prowadzących działalność gospodarczą szczególnie w zakresie deklaracji podatkowych, rejestracji pojazdów, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych. Przy wzrastającej liczbie podmiotów gospodarczych i liczbie osób prowadzących działalność gospodarczą w mieście - moŝna prognozować, Ŝe oczekiwanie to będzie stale rosło i w gestii władz miasta leŝy sprostanie tym oczekiwaniom poprzez udostępnienie im odpowiednich narzędzi. Bariery w zarządzaniu administracją samorządową i w dostępie do informacji publicznej Istnieje katalog barier ograniczających wprowadzenie lub rozwijanie innowacyjnych metod zarządzania w administracji samorządowej. Wśród nich wymienić naleŝy bariery: prawne, finansowe, psychologiczne i logistyczne. W zakresie barier o charakterze logistycznym istotne jest między innymi niewystarczające wyposaŝenie stanowisk pracy w szczególności sprzęt i systemy komputerowe. Poprawa wyposaŝenia stanowisk pracy oraz publikowanie informacji, formularzy w Internecie, załatwianie nawet częściowo spraw za pośrednictwem Internetu w celu ułatwienia obsługi klientów zostały wskazane jako przykłady zastosowania innowacyjnych metod zarządzania. Tego rodzaju rozwiązania w znacznym stopniu ułatwiają pracę urzędu i skracają czas podejmowania decyzji. Racjonalizacja funkcjonowania urzędu w efekcie przynosi nie tylko poprawę efektywności funkcjonowania administracji lokalnej, ale takŝe przyczynia się do lepszego wykorzystania czasu pracy urzędników, oszczędności w zakresie zuŝycia materiałów biurowych wykorzystanie drogi elektronicznej w przesyłaniu informacji wewnątrz urzędu i do komunikowania się z otoczeniem, skracanie czasu podejmowania decyzji itp.. Wymienione rozwiązania stanowią przykład juŝ wdraŝanych innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania urzędami Analiza celów W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy Wnioskodawca wyznaczył sobie opisane poniŝej cele i zadania. Działania załoŝone w ramach projektu przełoŝą się na ograniczenie zidentyfikowanych w rozdziale problemów. Celem ogólnym projektu Lubuski e-urząd jest wspieranie rozwoju województwa lubuskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Do podstawowych celów głównych projektu naleŝy poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez: podniesienie na wyŝszy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-administracji, a w konsekwencji dalszą automatyzację procesów zarządzania, integrację rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej w województwie lubuskim, 28 S t r o n a

29 wdroŝenie standardowych jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umoŝliwiających wymianę informacji, gromadzonej na róŝnych poziomach administracji publicznej, w tym określonych przez MSWiA, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez poszerzenie moŝliwości dla obywateli i przedsiębiorców korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-administracja). Cele główne projektu są w pełni zgodne z celami wymienionymi w dokumencie Komisji Europejskiej i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia w zakresie: jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, bogatej i zróŝnicowanej zawartości oraz usług cyfrowych, integracyjnego społeczeństwa informacyjnego oferującego wysokiej jakości usługi publiczne przyczyniające się do poprawy jakości Ŝycia. Rozwinięcie celów głównych z uwzględnieniem kluczowych problemów i rekomendowanych działań i priorytetów LRPO pozwala wskazać następujące cele pośrednie projektu Lubuski e-urząd : rozwój usług publicznych opartych na ICT słuŝących polepszeniu jakości Ŝycia obywateli, wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji publicznej, rozwój zasobów obliczeniowych komputerów duŝej mocy słuŝących budowie społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu Lubuski e-urząd przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez: podwyŝszenie jakości Ŝycia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego. Wszystkie powyŝej wymienione cele (ogólne i bezpośrednie) są w pełni zgodne z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach Osi priorytetowej I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 29 S t r o n a

30 2.3.4 Zgodność celów z dokumentami planistycznymi Strategia Rozwoju Kraju Projekt przyczynia się do realizacji Strategii Rozwoju Kraju w zakresie głównego celu strategii, jakim jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Ponadto projekt spójny jest z SRK w zakresie: Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podpunkt e) Rozwój społeczeństwa informacyjnego Przetwarzanie informacji, jej jakość i szybkość przekazywania są w społeczeństwie informacyjnym kluczowymi czynnikami wzrostu i konkurencyjności przemysłu oraz usług. Społeczeństwo informacyjne tworzy warunki dla poprawy efektywności gospodarowania przedsiębiorstw oraz wysokiej sprawności administracji publicznej (w tym zintegrowania róŝnych jej części za pośrednictwem technik przetwarzania i przekazywania informacji we współpracujący ze sobą system), jak równieŝ Zapewnienie powszechnego dostępu do usług elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych tworzy nowe szanse dla gospodarki i rozwoju społecznego. Według SRK szczególne znaczenie dla potencjalnego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych usług mają działania na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (e-government). Priorytetu 2 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Ukierunkowane, uwzględniające obecny i przyszły stan środowiska, wspieranie procesów inwestycyjnych pozwoli na realizację idei zrównowaŝonego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego, a takŝe przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia mieszkańców. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Projekt przyczynia się równieŝ do realizacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013: w zakresie obszaru Człowiek - cel 1. Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - "Świadomość istnienia informacji i e-usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umiejętność ich wykorzystania są niezbędne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i jednocześnie do funkcjonowania człowieka jako pełnoprawnego członka społeczeństwa informacyjnego", w zakresie obszaru Gospodarka - cel 2. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług w Polsce - "Sektor teleinformatyczny dostarcza infrastrukturę niezbędną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w postaci elektronicznej. Dostarcza takŝe narzędzi do budowania w oparciu o nie i udostępniania e-usług, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i jednocześnie są przez nie wymagane.", w zakresie obszaru Państwo - cel 1. Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną - "Obywatele i podmioty gospodarcze korzystają z usług administracji publicznej za pomocą kanałów elektronicznych, skracając czas poświęcany na kontakty z urzędami. Usługi administracji publicznej są udostępniane w sposób umoŝliwiający dalsze ich integrowanie i tworzenie kompleksowych usług na rzecz obywatela, przedsiębiorstw oraz samej administracji.". 30 S t r o n a

31 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 Spójność projektu ze Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 wynika z postawionych celi strategicznych procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013, którym jest m.in. zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług w przypadku administracji 100 % usług świadczonych on-line. Cele i Kierunki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Projekt jest spójny z Celami i Kierunkami Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w zakresie: Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Usprawnienie działania administracji poprzez szersze zastosowanie teleinformatyki. Stworzenie warunków dla trwałego i zrównowaŝonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik teleinformatycznych i jego monitorowanie. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego w zakresie Celu strategicznego 2 Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa, celu operacyjnego 2.5 Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego - według tego celu, najwaŝniejsze zadania to m.in.: Propagowanie i wsparcie wykorzystania najnowszych technologii elektronicznych w sektorach Ŝycia społecznego - słuŝba zdrowia, szkolnictwo, usługi publiczne, sektor przemysłowy, Działania na rzecz stworzenia systemu szybkiego przepływu i dostępu do informacji w urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli - wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji - e-administracja. Projekt jest zgodny z aktualną wersją Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata opracowanego przez Fundację Polskie Centrum Kompetencji (PCC) a w szczególności z głównymi projektami określonymi w rozdziałem 5 Projekty główne na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie lubuskim na lata Projekt Lubuski e-urząd wpisuje się takŝe w Koncepcję realizacji e-usług w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata określoną w rozdziale 8 tego programu i obok e-edukacji, e-zdrowia, e-turystyki jest waŝnym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Lubuskim. 31 S t r o n a

32 2.4 ANALIZA OPCJI Identyfikacja wariantów Wybór rozwiązania poprzedzony został identyfikacją moŝliwych wariantów rozwiązań moŝliwych do osiągnięcia przy załoŝonych celach. Analizie poddano poniŝsze warianty, z których wybrano jeden do realizacji Analiza wariantów i wybór wariantu optymalnego Wariant minimum Wariant minimum to wariant, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa lubuskiego zaniechają rozwoju w stronę e-administracji. Poprzestaną na rozwiązaniach stosowanych obecnie - czyli nadal będą stosować papierowe wersje dokumentów oraz będą preferować bezpośredni kontakt z petentem. Postępowanie to posiada następujące wady: niekomplementarne oprogramowanie, rozproszenie administracyjne, długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy w urzędzie, słabe zaplecze hardware`owe, konieczność zatrudniania duŝej ilości pracowników, generowanie duŝych kosztów pracy biurowej, konieczność monitorowania stanu sprawy bezpośrednio w urzędzie, brak dostatecznej komunikacji z jednostkami podległymi urzędu, niska jakość Ŝycia mieszkańców, niska efektywność administracji publicznej, System oparty na tak ograniczonych fundamentach nie daje moŝliwości na sprawne administrowanie na szczeblu lokalnym. UniemoŜliwia sprawną wymianę dokumentów pomiędzy petentem a urzędem oraz samymi jednostkami. W tym rozwiązaniu interesanci nie zyskują dostępu do usług publicznych w postaci elektronicznej, komunikacja jest jednostronna, brak jest moŝliwość przetwarzania przez jednostki podległe dokumentów elektronicznych, a co za tym idzie realizacji spraw w szybkim tempie. Wariant taki jest nieefektywny, gdyŝ nie posiada moŝliwości wnoszenia spraw drogą elektroniczną, jednostki podległe nie mają narzędzi do realizacji usług publicznych w formie elektronicznej. Budowane są odrębne stanowiska kaŝdej z JST efekt synergii nie jest zachowany. Biuletyny Informacji Publicznej działają w dotychczasowej formie na obecnie wykorzystywanej platformie bez rozbudowy o nowe funkcje oraz bez gwarancji na stabilne funkcjonowanie. 32 S t r o n a

33 Istotnym elementem przemawiającym za nieefektywnością tego wariantu wydaje się niski stopień integracji rozwiązań Wariant zogniskowany W wariancie tym realizowany jest projekt budowy zintegrowanej platformy e-urzędu. Lubuski e-urząd", którego celem jest umoŝliwienie uŝywania technologii informacyjnych i Internetu przez obywateli i przedstawicieli biznesu. ZałoŜeniem projektu jest równieŝ ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędach, przeniesienie tych kontaktów do Internetu oraz prosty dostęp do informacji publicznych. Przedsięwzięcie ma takŝe zmniejszyć technologiczne, ekonomiczne i mentalne bariery wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. Działania mają umoŝliwić powszechny dostęp do Internetu. Realizacja zadania zapewnieni Jednostkom Samorządu Terytorialnego województwa lubuskiego usługi w następującym zakresie: Elektroniczna skrzynka podawcza, Elektroniczny obieg dokumentów, Regionalny portal "Wrota Lubuskie", Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, Automatyczny system zgłoszeń serwisowych, System raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej JST. Elektroniczny Obieg Dokumentów będzie jednolitym, zunifikowanym rozwiązaniem - dzięki czemu ryzyko niekompatybilności zostanie zmniejszone do minimum. Interesant będzie poprzez wspólne formularze dla danego typu sprawy, niezaleŝnie od wybranej jednostki, wnosić sprawę w jednym miejscu, jednocześnie będzie informowany o etapie jej realizacji. Jednostki Samorządu Terytorialnego korzystające z rozwiązania będą miały moŝliwość pobrania sprawy w formie elektronicznej. Jednocześnie poprzez elektroniczny obieg dokumentów sprawa wniesiona poprzez platformę będzie automatycznie kierowana do odpowiedniej jednostki, tak by złoŝenie sprawy skutkowało pojawieniem się wniosku w eksploatowanym przez nich systemie. W ramach rozwiązania zbudowane zostaną dodatkowo interfejsy umoŝliwiające jednostkom pobieranie informacji z referencyjnych rejestrów rządowych przez szynę rejestrową. Jednostki w prosty sposób będą mogły wymieniać dokumenty w postaci elektronicznej z własnymi jednostkami podległymi takimi jak: zespoły szkól, ośrodki pomocy społecznej, straŝ poŝarna, komisariat policji, biblioteka publiczna, szpitale, itp. 33 S t r o n a

34 Natomiast innym jednostkom, jednostki samorządowe będą miały moŝliwość udostępniania informacji będących we własnych zasobach w postaci elektronicznej. Planowana jest jednocześnie integracja z dodatkowym, nowo planowanym kanałem uwierzytelniania informacji, którym ma być profil zaufany epuap. Kluczową zaletą projektu będzie integracja całości z epuap. Składowe przewidziane w projekcie: zakup i wdroŝenie oprogramowania oraz/lub licencji: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, archiwum elektroniczne, podpis elektroniczny (np. profil zaufany epuap, podpis w dowodzie osobistym), opracowanie i wdroŝenie jednolitych wzorów formularzy elektronicznych dla wszystkich partnerów projektu oraz co bardzo waŝne - jednostek podległych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki kultury, sportu etc.) oraz procedur realizacji spraw elektronicznych w jednostkach uczestniczących w projekcie, zakup i wdroŝenie oprogramowania umoŝliwiającego gromadzenie, analizę oraz wymianę danych pomiędzy JST, a podległymi jednostkami budŝetowymi, placówkami oświatowymi. Dla optymalnego funkcjonowania całości przewiduje się zakup infrastruktury technicznej dla poziomu regionalnego, niezbędnej dla utrzymania portali i systemów wspólnych z moŝliwością wirtualizacji (serwer klasy blade w szafie rack oraz macierz dyskowa do składowania danych) i umieszczenie jej w centralnej lokalizacji gwarantującej ciągłość działania oraz bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych (urządzenia do archiwizacji, urządzenia aktywne, zasilanie awaryjne, kontrola dostępu i monitoring, zdublowane łącza dostępowe do Internetu od róŝnych operatorów, itp.). Do zalet projektu Lubuski e-urząd zaliczyć moŝna: połączenie w cyfrową całość wszystkich JST jak i ich jednostek podległych, ujednolicenie oprogramowania, zintegrowanie informatyczne urzędów biorących udział w projekcie, skrócenie czasu załatwienia sprawy w urzędzie, wspólny regionalny Biuletyn Informacji Publicznej i portal internetowy, obniŝenie kosztów pracy biurowej w urzędzie, zdalne monitorowanie bieŝącego stanu załatwienia sprawy. Główną zaletą tegoŝ wariantu jest pełna integracja zarówno rozwiązań hardware`owych jak i software`owych. Dzięki temu zabiegowi JST województwa lubuskiego moŝe świadczyć usługi dla ludności na najwyŝszym poziomie, w oparciu o jak najwyŝszą funkcjonalność. Co bardzo waŝne jednostki podległe pod JST w wyniku projektu równieŝ otrzymają jednolite i nowoczesne narzędzie do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców Wariant pośredni W wariancie tym powstanie Platforma e-urzędu. Powstanie równieŝ Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu JST będą mogły obustronnie komunikować się z obywatelem. Poprzez zintegrowanie rozwiązania z własnym elektronicznym obiegiem dokumentów będzie moŝliwość pobierania spraw oraz informacji wnoszonych do danej jednostki administracji publicznej. 34 S t r o n a

35 W wariancie tym Urząd Marszałkowski buduje własne rozwiązanie umoŝliwiające udostępnianie danych będących w jego zasobach innym jednostkom administracji publicznej, spełniając jednocześnie wymagania prawne nowej ustawy o informatyzacji. Interfejs ten będzie posiadał moŝliwość pobierania informacji przez inne jednostki na zasadzie webserwisów. Jednostki z obszaru województwa będą tworzyły własne otwarte systemy udostępniania informacji innym podmiotom administracyjnym. Dotychczasowy Biuletyn Informacji Publicznej zostanie zastąpiony nowym. Wszelkie informacje zostaną przeniesione na nową platformę. Jednocześnie dotychczasowy BIP będzie działał na zasadzie archiwum. Podstawową wadą danego wariantu jest brak wspólnego rozwiązania udostępniania informacji. W przyszłości moŝe to skutkować ograniczonym przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. W wariancie tym kaŝda JST musi stworzyć własne rozwiązania udostępniania informacji z rejestrów Państwowych oraz innych urzędów. ZałoŜenia prawne zostałyby spełnione jednak platforma obarczona byłaby zbyt małą funkcjonalnością a tym samym niską efektywnością administracji publicznej Porównanie wariantów Tabela 5. Porównanie wariantów Lp. Funkcjonalność wariant minimum wariant zogniskowany wariant pośredni 1. Jednolite formularze elektroniczne dla wszystkich jednostek korzystających z CU nie tak tak 2. Inicjowanie spraw oraz odbieranie decyzji w jednym miejscu nie tak tak 3. MoŜliwość realizacji spraw całkowicie w formie elektronicznej nie tak tak MoŜliwość sprawdzenia statusu sprawy wnoszonej w sposób tradycyjny a realizowanej w lokalnym obiegu dokumentów w jednostce administracji publicznej MoŜliwość integracji lokalnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez jednostki samorządowe MoŜliwość integracji narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez instytucje publiczne na poziomie lokalnym z Rejestrami Centralnymi Otwarty system umoŝliwiający udostępnianie informacji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego innym jednostkom administracji publicznej MoŜliwość wnoszenia spraw elektroniczne poprzez CU przy zastosowaniu "zaufanego profilu" z epuap nie tak tak nie tak połowiczni e nie tak nie nie tak połowiczni e nie tak nie 9. MoŜliwość korzystania z formularzy na epuap nie tak nie 10. Spójne formularze lokalne z zamieszczonymi na epuap nie tak nie Automatyczne kierowanie spraw wnoszonych poprzez epuap do odpowiedniej jednostki korzystającej z CU Graficzny kreator formularzy (moŝliwość tworzenia własnych formularzy przez jednostki samorządu terytorialnego) nie tak nie nie tak tak 13. MoŜliwość dostępu do rejestrów Centralnych nie tak nie 35 S t r o n a

36 Lp. Funkcjonalność wariant minimum wariant zogniskowany wariant pośredni 14. Zintegrowanie posiadanego oprogramowania nie tak połowiczni e 15. Prawa majątkowe do wykorzystywanego oprogramowania połowicznie tak tak 16. Łączne koszty budowy oprogramowania niskie niskie niskie 17. Koszty związane z modyfikacją systemów w przyszłości wysokie niskie wysokie Wariant minimum to wariant, który spełnia minimalne wymagania administracyjne lecz nie spełnia norm i wymagań, które w obecnych czasach są poŝądane przez obywateli. Nie zapewnia kompleksowej obsługi obywateli, wydłuŝa procedury administracyjne, generuje duŝe koszty pracy biurowej. Jednostki same tworzą własne rozwiązania cyfrowe lub najczęściej nie tworzą ich wcale. Powoduje to wszechobecny chaos oraz brak integracji narzędzi cyfrowych na poziomie województwa. Szwankuje równieŝ przepływ informacji między poszczególnymi JST. W wariancie pośrednim - podobnie do wariantu zintegrowanego spełnione są wymagania prawne stawiane jednostkom administracji samorządowej przy załoŝeniu, iŝ część kosztów związanych ze spełnieniem ww. wymagań zostanie poniesionych przez jednostki samorządowe we własnym zakresie. Wydaje się to mało optymalne z punktu widzenia kosztów łącznych dla całego województwa. Dodatkowo dalsza rozbudowa systemu będzie niosła za sobą wysokie koszty przystosowywania oddzielnych aplikacji w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych. Główną wadą takiego rozwiązania jest brak jednej platformy do komunikacji z administracją centralną, brak systemu wymiany informacji oraz udostępnienia rejestrów na poziomie lokalnym. W wariancie tym zaspokojenie popytu na usługi z punktu widzenia odbiorców moŝe nie być zaspokojone w pełni. Wariant zogniskowany jest wariantem optymalnym. Spełnia on wszystkie wymogi prawne oraz wymogi stawiane przez samych obywateli dotyczące przede wszystkim funkcjonalności JST oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otrzymują spójną platformę cyfrową e-urzędu, zintegrowany Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz jednolitą infrastrukturę techniczną elementy te zapewnią kompleksową platformę cyfrową, która umoŝliwia skalowalność w przyszłości oraz rozbudowę o kolejne moduły cyfrowe. Wariant ten daje narzędzie umoŝliwiające przyjazne zasady komunikacji z administracją samorządową. W przypadku realizacji wariantu zintegrowanego województwo lubuskie powinno stać się liderem odnośnie zintegrowania narzędzi informatycznych, wypracowania standardów współpracy elektronicznej pomiędzy jednostkami korzystającymi z obiegu informacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Koszty związane z wprowadzeniem rozwiązania są relatywnie niskie. 36 S t r o n a

37 2.5 OPIS PROJEKTU I PLAN REALIZACJI Tytuł Lubuski e-urząd Miejsce realizacji Województwo lubuskie. Projekt będzie realizowany we wszystkich JST województwa lubuskiego tj.: Tabela 6. Partnerzy projektu Lubuski e-urząd Lp. 1 Powiat Gorzowski 2 Powiat Krośnieński 3 Powiat Międzyrzecki 4 Powiat Nowosolski 5 Powiat Słubicki Nazwa jednostki 6 Powiat Strzelecko-drezdenecki 7 Powiat Sulęciński 8 Powiat Świebodziński 9 Powiat Zielonogórski 10 Powiat śagański 11 Powiat śarski 12 Powiat Wschowski 13 Gmina Bledzew 14 Gmina Bobrowice 15 Gmina Bogdaniec 16 Gmina Bojadła 17 Gmina Brody 18 Gmina Brzeźnica 19 Gmina Bytnica 20 Gmina Dąbie 21 Gmina Deszczno 22 Gmina Górzyca 23 Gmina wiejska Gubin 24 Gmina Czerwieńsk 25 Gmina Kargowa 26 Gmina Kolsko 27 Gmina Krzeszyce 37 S t r o n a

38 Lp. Nazwa jednostki 28 Gmina Lipinki ŁuŜyckie 29 Gmina Lubrza 30 Gmina Łagów 31 Gmina Maszewo 32 Gmina Niegosławice 33 Gmina wiejska Nowa Sól 34 Gmina Ośno Lubuskie 35 Gmina Otyń 36 Gmina Przewóz 37 Gmina Przytoczna 38 Gmina Pszczew 39 Gmina Santok 40 Gmina Siedlisko 41 Gmina Skąpe 42 Gmina Skwierzyna 43 Gmina Słońsk 44 Gmina Stare Kurowo 45 Gmina Sulęcin 46 Gmina Szczaniec 47 Gmina Świdnica 48 Gmina Trzebiechów 49 Gmina Trzebiel 50 Gmina Tuplice 51 Gmina Wymiarki 52 Gmina Zabór 53 Gmina Zielona Góra 54 Gmina Zwierzyn 55 Gmina wiejska śagań 56 Gmina wiejska śary 57 Miasto Gorzów Wlkp. 58 Gmina Szlichtyngowa 59 Gmina Trzciel 60 Gmina Witnica 61 Gmina Wschowa 62 Gmina Kostrzyn nad Odrą 63 Gmina Krosno Odrzańskie 64 Miasto Zielona Góra 65 Gmina Lubniewice 66 Gmina Sulechów 67 Gmina Babimost 68 Gmina Bytom Odrzańskim 69 Gmina Cybinka 70 Gmina Dobiegniew 38 S t r o n a

39 Lp. Nazwa jednostki 71 Gmina Drezdenko 72 Gmina Gozdnica 73 Miasto Gubin 74 Gmina Iłowa 75 Gmina Jasień 76 Gmina KoŜuchów 77 Gmina Lubsko 78 Gmina Łęknica 79 Gmina Małomice 80 Gmina Międzyrzecz 81 Miasto Nowa Sól 82 Gmina Nowogród Bobrzański 83 Gmina Rzepin 84 Gmina Sława 85 Gmina Słubice 86 Gmina Strzelce Krajeńskie 87 Gmina Szprotawa 88 Gmina Torzym 89 Gmina Zbąszynek 90 Miasto śagań 91 Miasto śary 92 Gmina Kłodawa 93 Gmina Lubiszyn 94 Gmina Nowe Miasteczko 95 Gmina Świebodzin Urząd Marszałkowski w imieniu Województwa Lubuskiego (które jest Liderem) będzie bezpośrednim realizatorem projektu, począwszy od podpisania umowy o dofinansowanie, realizację projektu obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, zlecenie i odbiór prac oraz rozliczenie i zamknięcie projektu. Udział gmin i powiatów uregulowany został w umowie pomiędzy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a poszczególnymi gminami i powiatami, w której określono: przedmiot umowy i czas trwania, - Strony niniejszej Umowy utworzą Partnerstwo, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Lubuski e-urząd (zwane w dalszej części Umowy Projektem ) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Partnerstwo zawarte zostaje na czas oznaczony, tj. na okres przygotowania i realizacji Projektu (2010r. 2012r.) oraz okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. status partnerstwa, - Koordynatorem Projektu jest Lider (Województwo Lubuskie), który będzie występował w charakterze Beneficjenta, w staraniach o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Projektu, na co Partner wyraŝa zgodę. 39 S t r o n a

40 - Na potrzeby projektu Lider wyodrębni jeden osobny rachunek bankowy, którego będzie dysponentem. - Koszty zarządzania i promocji Projektu obciąŝać będą Partnera proporcjonalnie do udziału w Projekcie i zostały ujęte w części regionalnej (wspólnej dla wszystkich uczestników Projektu). zadania partnerów, - Lider opracowuje Projekt i wniosek o dofinansowanie i Lider jest stroną Umowy o dofinansowanie a za prawidłową realizację Projektu Strony odpowiadają wspólnie, - Partner uczestniczący w Projekcie, zobowiązany jest utrzymywać w naleŝytym stanie środki trwałe i wyposaŝenie będące efektem realizacji Projektu oraz ponosić na nie nakłady przez okres obowiązywania Partnerstwa. - Partner zobowiązany jest do zachowania rezultatów Projektu w szczególności: środków trwałych, wyposaŝenia oraz wartości materialnych i prawnych objętych Projektem przez okres obowiązywania Partnerstwa. W terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu Lider, który jest odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku oraz ma prawo egzekwować od Partnera niewykonanie powyŝszych postanowień Umowy, w tym poprzez Ŝądanie zwrotu przekazania otrzymanych przez Partnera środków, - Po upływie 5 lat od daty zakończenia Projektu i wykonaniu wszystkich zobowiązań przez Partnera, środki trwałe i wyposaŝenie, będące efektem realizacji Projektu, zostaną nieodpłatnie przekazane Partnerowi, środki trwałe i wyposaŝenie, będące efektem realizacji Projektu, do czasu przekazania ich Partnerowi stanowią własność Lidera i nie mogą być zbyte ani w jakikolwiek sposób obciąŝone. - Partner zobowiązuje zabezpieczyć w swoim budŝecie, w okresie obowiązywania Partnerstwa, środki finansowe na realizację swojego zadania w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wydatków kwalifikowanych dla części regionalnej oraz lokalnej w części dotyczącej Partnera i będzie przekazywał na rachunek Lidera zgodnie z przyjętym harmonogramem. Lider jest zobowiązany, uprawniony i ponosi odpowiedzialność za: - podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu oraz jej zmian, - realizację Projektu w zakresie kompetencji określonych w Umowie partnerskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem Projektu oraz zasadami wynikającymi z LRPO, - sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań finansowych, - ewidencjonowanie we własnych księgach rachunkowych, przychodów, kosztów, dochodów i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów w ewidencji księgowej na potrzeby rozliczenia Projektu, - zarządzanie budŝetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności, - nadzór i kontrolę nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji Projektu, - nadzór i kontrolę nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowanych, - zapewnienie właściwej ścieŝki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu, - przygotowanie i złoŝenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, - koordynację, monitorowanie i kontrolę działań związanych z realizacją działań przyjętych do realizacji w Projekcie, opracowanie oraz wdroŝenie systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej, - bieŝące zarządzanie środkami finansowymi, zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu, rozliczenie otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu, - promowanie Projektu zgodnie z wymogami LRPO oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2006 roku (WE) 1828/ S t r o n a

41 Partner jest odpowiedzialny za: - terminowe dostarczenie Liderowi wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złoŝenia wniosku o dofinansowanie, a takŝe dokumentów dla potrzeb kontroli i ewaluacji, - współpracę z upowaŝnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu, - promowanie Projektu zgodnie z wymogami LRPO oraz zgodnie z wymogami określonymi w wyŝej wymienionym rozporządzeniu (WE) 1828/2006. Koszty promowania ponosi Lider, - nadzór nad przekazanymi środkami trwałymi i wyposaŝeniem, zakupionym w ramach Projektu i przekazanym do uŝytkowania Partnerowi, na podstawie zawartych umów uŝyczenia pomiędzy Liderem a Partnerem, - zapewnienie trwałości Projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia w zakresie dotyczącym Partnera pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, - Lider jest jedynym podmiotem upowaŝnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, - Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania środków finansowych, a w szczególności dotyczące kwalifikowalności ponoszonych wydatków podejmuje Lider, przy czym Lider odpowiada za poprawność formalną i merytoryczną dokumentów, - Lider ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczenie Projektu przed instytucją finansującą. płatności, - Lider otrzyma dofinansowanie w formie zaliczki, - Przekazywanie środków finansowych przez Partnera będzie dokonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowania, - Lider zobowiązuje się do przekazania Partnerowi rozliczenia 100% otrzymanych wpłat wraz z raportem końcowym z realizacji Projektu, - Wszystkie koszty niekwalifikowane dla części indywidualnej, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, związane z daną inwestycją wynikłe w trakcie realizacji Projektu zostaną pokryte przez Partnera. monitoring i kontrola, - Lider i Partner zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych załoŝeń, przyjmując jako zasadę działanie non-profit. - Lider i Partner zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie wszelkie niezbędne informacje związane z realizacją Projektu. - Lider odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolę realizacji Projektu. rezygnację i dopuszczenie do udziału w projekcie partnera oraz rozwiązanie umowy, - Lider moŝe wypowiedzieć Umowę Partnerowi ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Partner nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, umowie o dofinansowanie i obowiązującym prawie lub cel projektu nie moŝe być zrealizowany, - W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, Partner zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. - Dopuszczenie do Projektu innej gminy, bądź powiatu, jest moŝliwe na jej pisemny wniosek pod warunkiem otrzymania jednomyślnej zgody Instytucji Pośredniczącej oraz wszystkich Partnerów uczestniczących w projekcie. - Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań. zamówienia publiczne i zawieranie umów, 41 S t r o n a

42 - Lider zobowiązuje się stosować ustawę z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych. rozwiązywanie sporów. - Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Lider i Partner będą się starali rozwiązywać polubownie a do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Lidera jest wiąŝące. - W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Lidera. Podstawą zawarcia umowy między stronami są uchwały Rad Gmin i Rad Powiatów o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektu : dla powiatu - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.. Nr 142, poz z późn. zm.), dla gminy - art. 10 ust.1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Środki Lidera i Partnerów na wkład własny i prefinansowanie zostały zabezpieczone w poszczególnych budŝetach oraz Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na lata Podpisane umowy z gminami i powiatami stanowić będą załącznik do Wniosku o dofinansowanie. Komponent inwestycyjny projektu będzie realizowany w siedzibach ww. urzędów miast i gmin lub w jednostkach im podległych Aktualny stan informatyzacji JST Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w JST aktualny stan informatyzacji najistotniejszy ze względu na projekt przedstawia poniŝsza tabela numer 7. Tabela 7. Aktualny stan informatyzacji Partnerów projektu Lubuski e-urząd Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą Liczba komputerów w sieci lokalnej: Liczba komputerów nie włączonych do sieci: Liczba komputerów podłączonych do Internetu: Liczba komputerów do podłączenia do Internetu: Serwery Novell: Serwery Windows: Serwery Linux lub inne: Obecny elektroniczny obieg dokumentów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. dostawca Ilość stanowisk Motor bazy danych Ilość podpisów kwalifikowanych Własna Elektroniczna skrzynka podawcza EOD na epuap Urząd Miasta i Gminy w Witnicy Urząd Gminy Bogdaniec Urząd Gminy Deszczno 40 b.d. 40 b.d. b.d. 3 1 Proton SPUTNIK 40 SQL 8 SPUTNIK b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 26 b.d. 25 b.d. b.d. 1 b.d. brak b.d. 6 tak Urząd Gminy w Santoku b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. b.d. nie 42 S t r o n a

43 Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Liczba komputerów w sieci lokalnej: Liczba komputerów nie włączonych do sieci: Liczba komputerów podłączonych do Internetu: Liczba komputerów do podłączenia do Internetu: Serwery Novell: Serwery Windows: Serwery Linux lub inne: Obecny elektroniczny obieg dokumentów dostawca Ilość stanowisk Motor bazy danych Ilość podpisów kwalifikowanych Własna Elektroniczna skrzynka podawcza b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Nie b.d. b.d. tak EOD na epuap Urząd Miejski w Drezdenku Urząd Gminy Stare Kurowo Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Urząd Gminy Zwierzyn Urząd Miejski w Międzyrzeczu 55 b.d. 55 b.d. b.d. b.d. 2 Finn 8 Sql Trol Intermedi a 50 PostgreSQL 4 Trol Intermedi a 20 b.d. 20 b.d. b.d. 20 b.d. b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 8 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Tak FINN 16-4 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. FINN 8 SQL LTC 72 PostgreSQL 8 tak Gmina Skwierzyna 45 b.d. 45 b.d. b.d. 1 1 b.d. 6 tak Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu 26 b.d. 22 b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. Tak Gmina Bledzew b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Tak Urząd Gminy Przytoczna Urząd Gminy Pszczew Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich Urząd Gminy Krzeszyce Urząd Miejski Lubniewice Urząd Gminy Słońsk Urząd Gminy Sulęcin Starostwo Powiatowe w Sulęcinie Urząd Miejski w Torzymiu Urząd Miejski w Cybince Urząd Gminy Górzyca Gmina Ośno Lubuskie Urząd Miejski w Rzepinie b.d. b.d. 1 1 Proton SPUTNIK 25 MSSQL 4 SPUTNIK Nie b.d. b.d. b.d. - - b.d. - b.d. Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d b.d. b.d. 1 1 b.d. b.d b.d. b.d. 1 b.d. 4 Nie b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 3 Tak 45 b.d. 45 b.d. b.d. 2 b.d. Brak b.d. b.d. Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Brak b.d. brak 8 Tak b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Proton SPUTNIK 30 MS SQL 6 SPUTNIK Nie 26 b.d. 26 b.d. b.d. 1 1 Proton SPUTNIK 25 5 SPUTNIK Nie 33 b.d. 33 b.d. b.d. 1 1 Proton SPUTNIK 33 MS SQL 7 SPUTNIK Nie 43 S t r o n a

44 Urząd Miejski w Słubicach Starostwo Powiatowe w Słubicach Urząd Miejski w Dobiegniewie Urząd Miasta Zielona Góra Liczba komputerów w sieci lokalnej: Liczba komputerów nie włączonych do sieci: Liczba komputerów podłączonych do Internetu: Liczba komputerów do podłączenia do Internetu: Serwery Novell: Serwery Windows: Serwery Linux lub inne: Obecny elektroniczny obieg dokumentów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Proton SPUTNIK 70 SQL Serwer b.d. b.d. 2 1 Proton SPUTNIK 50 MS SQL 2005 Express b.d obieg dokume ntów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. W ramach Sytemu Zarządz dostawca Ilość stanowisk Motor bazy danych Ilość podpisów kwalifikowanych Własna Elektroniczna skrzynka podawcza EOD na epuap 13 SPUTNIK Nie 8 SPUTNIK Nie Alfa Tv 30 Postgre SQL 5 Tak OTAGO 120 ORACLE 10 epuap Tak Urząd Miejski w Babimoście Urząd Gminy Bojadła Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk Urząd Miejski w Kargowej b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Finn Finn 1 postgresql 7 Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. FINN 8 LTC 1 SQL 7 Tak SQL b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak brak b.d. brak 5 Tak Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Proton SPUTNIK 35 MSSQL 3 SPUTNIK Nie Urząd Miejski Sulechów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. FINN 8 SQL Urząd LTC 120 Postgre SQL 9 LTC Nie Urząd Gminy Świdnica Urząd Gminy Trzebiechów Urząd Gminy w Zaborze Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze Urząd Gminy Nowa Sól Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim Urząd Miejski w Kożuchowie Urząd Gminy Kolsko b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 5 Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 4 epuap Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Proton SPUTNIK 99 MS SQL 12 SPUTNIK Nie b.d. b.d. b.d. 2 SODAN INTERmed 20 SQL 6 Tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 5 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Proton Sputnik 50 SQL Sputnik nie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. EOD SPUTNIK 13 SQL server 5 SPUTNIK nie Urząd Gminy w Otyniu b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1 PostgreSQL nie 44 S t r o n a

45 Urząd Gminy w Siedlisku Liczba komputerów w sieci lokalnej: Liczba komputerów nie włączonych do sieci: Liczba komputerów podłączonych do Internetu: Liczba komputerów do podłączenia do Internetu: Serwery Novell: Serwery Windows: Serwery Linux lub inne: Obecny elektroniczny obieg dokumentów 16 b.d. 16 b.d. b.d. b.d. 1 Sodan Pro dostawca INTERmed Ilość stanowisk Motor bazy danych Ilość podpisów kwalifikowanych Własna Elektroniczna skrzynka podawcza EOD na epuap b.d. MySQL 6 tak Starostwo Powiatowe w Nowej Soli Urząd Miejski w Nowej Soli Urząd Miejski w Sławie Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Starostwo Powiatowe we Wschowie Urząd Gminy Szczaniec Urząd Gminy Lubrza Urząd Gminy Łagów Urząd Gminy Skąpe Starostwo Powiatowe w Świebodzinie Urząd Miejski w Zbąszynku Urząd Gminy Zielona Góra Urząd Gminy Gubin Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim Urząd Gminy Bobrowice Urząd Gminy Bytnica Urząd Gminy Dąbie Urząd Miejski w Gubinie Urząd Gminy Maszewo Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim Urząd Miejski w Gozdnicy Urząd Gminy Żagań b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Sodan- Pro Waja sp zo.o. 60 MYSQL 12 Waja sp zo.o. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 70 b.d. 70 b.d. b.d. b.d. 2 b.d. 5 tak b.d. b.d. 1 b.d. nie ma b.d. b.d. tak b.d. b.d. 1 1 b.d. 2 nie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. FINN 8 SQL Urząd TROLInter Media tak 6 PostgreSQL 3 tak 23 b.d b.d. b.d. 1 brak b.d. 3 tak 23 b.d. 23 b.d. b.d. b.d. 1 b.d. 3 nie b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. tak 80 b.d. 68 b.d. b.d. 4 b.d. econten t Plus b.d. MySQL 7 tak b.d. b.d. b.d. 1 b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - b.d. 10 E-Puap tak 18 b.d. 18 b.d. b.d. 1 b.d. brak b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. brak 9 tak b.d. b.d. 1 b.d. Proton SPUTNIK 19 MSSQL 3 SPUTNIK nie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Proton SPUTNIK 20 SQL 2 SPUTNIK tak b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 2 tak b.d. b.d. 1 1 b.d. 5 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 6 tak b.d. 3 3 FINN 8 SQL Trol Intermedi a 80 PostgreSQL 6 tak b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. b.d. nie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 4 tak 45 S t r o n a

46 Urząd Miasta Żagań Urząd Miejski w Iłowej Urząd Miejski w Małomicach Urząd Miejski w Szprotawie Urząd Gminy w Brzeźnicy Urząd Gminy Niegosławice Urząd Gminy Wymiarki Starostwo Powiatowe w Żaganiu Liczba komputerów w sieci lokalnej: Liczba komputerów nie włączonych do sieci: Liczba komputerów podłączonych do Internetu: Liczba komputerów do podłączenia do Internetu: Serwery Novell: Serwery Windows: Serwery Linux lub inne: Obecny elektroniczny obieg dokumentów dostawca Ilość stanowisk Motor bazy danych Ilość podpisów kwalifikowanych Własna Elektroniczna skrzynka podawcza b.d. b.d. 1 2 b.d. 6 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 5 tak b.d. b.d. 1 1 El-Dok ZETO Lublin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. El-Dok Zeto Jelenia Góra EOD na epuap 15 Firebird 2 nie 75 Firebird 15 Zeto Jelenia Góra b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 4 tak b.d. b.d. b.d. 1 brak b.d. 4 tak b.d. b.d. b.d. 1 b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak brak b.d. brak 1 Tak Urząd Gminy w 26 b.d. 26 b.d. b.d. b.d. 2 brak b.d. b.d. nie Żarach Urząd Miejski Żary b.d. b.d. 6 4 brak b.d. b.d. tak nie Urząd Miejski w Łęknicy b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak brak b.d. b.d. PEMI nie Urząd Miejski w Jasieniu Urząd Miejski w Lubsku Urząd Gminy Brody Urząd Gminy Lipinki Łużyckie Urząd Gminy Przewóz Urząd Gminy Trzebiel Urząd Gminy Tuplice Starostwo Powiatowe w Żarach Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Urząd Miasta i Gminy Wschowa b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 8 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - - b.d. - 8 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 2 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 3 tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. brak b.d. 5 tak 19 b.d. 18 b.d. 1 1 b.d. brak b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - - b.d. - 8 tak b.d. b.d. 1 2 b.d. 3 nie Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 95 Partnerów projektu do wdroŝenia tego środowiska. 46 S t r o n a

47 Na środowisko zbudowane w ramach projektu składać się będą urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie: Warstwa regionalna: serwisy informacyjne (treści cyfrowe, standaryzacja informacji), regionalna platforma komunikacji elektronicznej (RPKE) zintegrowana z epuap oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów oprogramowanie dla urzędów i jego jednostek podległych, platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych urzędów, system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, system informatyczny automatycznych zgłoszeń serwisowych do nadzoru infrastruktury teleinformatycznej przedmiotu projektu (monitorowanie efektywności oraz trwałości projektu), infrastruktura teleinformatyczna dla warstwy regionalnej w Centrum Przetwarzania Danych. Warstwa lokalna: elektroniczny obieg dokumentów w JST, zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, oprogramowanie antywirusowe, systemy dedykowane, infrastruktura teleinformatyczna dla warstwy lokalnej w JST Regionalny Portal Wrota Lubuskie - opis rozwiązania Celem regionalnego Portalu Wrota Lubuskie jest zapewnienie mieszkańcom lubuskiego moŝliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego, dzięki budowie regionalnego środowiska e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Obejmować on będzie: zakup i wdroŝenie oprogramowania oraz/lub licencji: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, archiwum elektroniczne, podpis elektroniczny (np. profil zaufany epuap, podpis w dowodzie osobistym), opracowanie i wdroŝenie jednolitych wzorów formularzy elektronicznych dla wszystkich partnerów projektu oraz jednostek podległych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki kultury, sportu etc.) oraz procedur realizacji spraw elektronicznych w jednostkach uczestniczących w projekcie, zakup i wdroŝenie oprogramowania umoŝliwiającego gromadzenie, analizę oraz wymianę danych pomiędzy JST, a podległymi jednostkami budŝetowymi, placówkami oświatowymi. 47 S t r o n a

48 Regionalny Portal Wrota Lubuskie będzie rozwiązaniem analogicznym do innego tego typu portali regionalnych działających w naszym kraju na poziomie regionalnym, np. Wrota Małopolski, SEKAP na Śląsku (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), Wrota Podlasia, Wrota Warmii i Mazur, Wrota Świętokrzyskie. Architektura będzie otwarta i oparta na działających niezaleŝnie od innych usługach, które powinny posiadać wyspecyfikowane interfejsy. Aplikacje będą równieŝ umoŝliwiać integrację (za pośrednictwem rozwiązania informatycznego działającego w strukturze rozproszonej) z wdraŝanymi w projekcie programami dziedzinowymi, a takŝe krajową platformą e-puap. ZłoŜone działania systemu informatycznego będą opisywane w formie procesów, gdzie wybrane aktywności procesu wywołują odpowiednie serwisy, które mogą być wykonywane zarówno zdalnie, jak teŝ lokalnie. Pozwoli to w przyszłości na swobodne integrowanie z zakupionym systemem kolejnych aplikacji, które będą mogły być tworzone i wdraŝane przez dowolnego wykonawcę. Dzięki temu informatyczny system województwa będzie uniezaleŝniony od rozwiązań i technologii jednego producenta. System taki równieŝ dzięki swojej elastyczności w początkowej fazie projektu będzie mógł pracować lokalnie w kaŝdym urzędzie, a następnie razem z rozbudową infrastruktury światłowodowej w województwie w ramach projektu "Lubuska Sieć Szerokopasmowa" moŝliwa będzie stopniowa integracja wszystkich zakupionych systemów w projekcie. Biorąc pod uwagę aktualny stan łącz internetowych w województwie lubuskim, przyjęty model aplikacji oraz jego wdroŝenie wydaje się być najbardziej odpowiednim. Portal będzie zintegrowanym systemem zawierającym kilka niŝej opisanych komponentów. W ramach portalu Wrota Lubuskie na poziomie warstwy regionalnej zrealizowane będą elementy opisane w kolejnych podrozdziałach Serwisy informacyjne (treści cyfrowe, standaryzacja informacji) Portal internetowy Wrota Lubuskie jest najwaŝniejszym elementem wizerunkowym projektu Lubuski e-urząd. Publicznie dostępny, zawierający ciekawe treści będzie miejscem skupiającym szerokie grono internautów oraz miejscem swobodnego kontaktu internautów. Do portalu Wrota Lubuskie będzie równieŝ naleŝała skuteczna promocja projektu oraz walorów województwa lubuskiego. Analiza dotychczasowych portali woj. Lubuskiego wykazuje obecność róŝnego rodzaju serwisów nastawionych na promocję regionu. Przodującym jest tutaj portal ziemialubuska.pl. Ciągle brakuje jednak portalu, posiadającego kompleksowe informacje. Informacje pochodzące, nie tylko z wydziałów promocji poszczególnych gmin czy miast, ale równieŝ internautów. Co waŝniejsze ciągle brakuje portalu który umoŝliwi gromadzenie zasobów przygotowywanych przez internautów, który umoŝliwi aktywne szerzenie dostępnej wiedzy oraz mechanizmów umoŝliwiających bieŝące wykorzystanie tej wiedzy. Zaledwie w kilku serwisach dostępne są drobne elementy interaktywne umoŝliwiające kontakt z internautą. Dlatego tworząc portal Wrota Lubuskie naleŝy kierować się podstawowym celem Wrota Lubuskie portalem internautów. NaleŜy dąŝyć do stworzenia rozwiązań organizacyjnych i systemowo-technologicznych umoŝliwiających wypełnienie zarówno niszy informacyjnej na temat woj. Lubuskiego oraz niszy funkcjonalnej w zakresie korzystania z posiadanych zasobów. Podstawowe załoŝenia jakie powinny przyświecać twórcom koncepcji portalu powinny obejmować przede wszystkim: stworzenie sprawnego zespołu redakcyjno-nadzorującego po stronie Urzędu Marszałkowskiego, 48 S t r o n a

49 dostarczenie narzędzi informatycznych umoŝliwiającego sprawne zarządzanie treścią portalu, dostarczenie rozwiązań informatycznych umoŝliwiających współtworzenie portalu przez internautów w moŝliwie najszerszym zakresie (Web 2.0), dostarczenie rozwiązań informatycznych umoŝliwiających szeroki zakres wykorzystania dostępnych zasobów oraz szeroko pojętej komunikacji pomiędzy internautami, zwiększenie dostępności i uŝyteczności portalu poprzez zastosowanie rozwiązań mobilnych oraz wspierających osoby niepełnosprawne. Portal Wrota Lubuskie swoim obszarem powinien obejmować promocję turystycznogospodarczą województwa. W jego skład wejdą następujące obszary dziedzinowe: Turystyka, Gospodarka, Inwestycje, Społeczność. Na etapie tworzenia szczegółowej koncepcji portalu naleŝy rozwaŝyć zastosowanie narzędzi wybiegających poza obszar zarządzania treścią ukierunkowanych na współtworzenie portalu przez internautów (mechanizmy WB 2.0) oraz wykorzystania dostępnej w portalu wiedzy (multimedialne przewodniki, bazy danych, plany miast, aktywne mechanizmy promocji gospodarczej itp.) Mówiąc o portalu Wrota Lubuskie naleŝy odpowiedzieć sobie na pytanie: czego w portalu moŝe szukać internauta z województwa, polski czy zagranicy. Internauta uczeń, mieszkaniec, czy przedsiębiorca. Odpowiedź wydaje się być oczywista. Informacji o atrakcyjności woj. Lubuskiego gospodarczej, inwestycyjnej, turystycznej i rozrywkowej. Zatem na tych obszarach naleŝy skoncentrować działania i stworzyć zbiorcze kompendium wiedzy. Rysunek 16. Schemat platformy portalu Wrota Lubuskie 49 S t r o n a

50 Regionalna platforma komunikacji elektronicznej (RPKE) zintegrowana z epuap oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów oprogramowanie dla urzędów i jego jednostek podległych Gwałtownie rozwijające się e-rachunki bankowe oraz sklepy i hurtownie oraz giełdy internetowe są faktem. Znaczna część społeczeństwa oraz bardzo liczne podmioty gospodarcze oczekują na prawdziwą rewolucję w podaŝy e-usług publicznych administracji rządowej i samorządowej. Projekt wytycza drogę kompleksowego wdroŝenia e-usług publicznych w całym województwie. Wskazał równieŝ jak waŝnym aspektem wdroŝeń tego typu projektów jest dąŝenie do standaryzacji rozwiązań w skali całego województwa, w kontekście korzyści finansowych oraz organizacyjnych. W projekcie zostały uwzględnione potrzeby społeczne charakterystyczne dla małych gmin z obszarów wiejskich lub małych miast oraz duŝych aglomeracji o statusie miast na prawach powiatów. Przeprowadzone analizy w czasie szeregu róŝnych spotkań a takŝe podczas I Konwentu Informatyków Województwa Lubuskiego wskazały, które e-usługi są pilnie oczekiwane przez społeczeństwo, a jednocześnie nie ma przeszkód prawnych lub technicznych w ich realizacji. Uzyskane w ten sposób opinie posłuŝyły m.in. do opracowania zakresu projektu oraz harmonogramu rzeczowego. Projekt powinien rozwijać stworzoną infrastrukturę oraz popularyzować sprawdzone rozwiązania jako faktyczny standard de facto w pozostałych jednostkach samorządowych województwa. Platforma umoŝliwi publikację informacji dotyczących pracy urzędów oraz będzie wspierać świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługi elektroniczne skierowane są do mieszkańców województwa, inwestorów oraz innych osób poszukujących wiedzy o regionie. Na stronach platformy mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentami publikowanymi przez pracowników urzędu. Będzie takŝe miejscem, z którego mieszkańcy dowiadują się o moŝliwości załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną. Platforma będzie zrealizowana jako serwis WWW dostępny publicznie w sieci Internet. Za aktualizację danych na stronach portalu powinny odpowiadać uprawnione osoby. Główną częścią systemu Lubuski e-urząd, w ramach którego realizowane będą usługi elektroniczne będzie Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej (RPKE). W ramach niej będą udostępniane formularze elektroniczne i karty spraw dla realizowanych procedur oraz będzie zintegrowana z Elektroniczną Skrzynką Podawczą. Zgodnie z przepisami prawa organy administracji publicznej nie mogą odmawiać przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Realizacja tego wymogu zgodnie z prawem wymaga zastosowania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), która pośredniczy w przekazywaniu dokumentów elektronicznych między urzędem a mieszkańcami spełniając poniŝsze kryteria: obsługa dokumentów elektronicznych (wniosków elektronicznych) przekazywanych do urzędu poprzez udostępnione formularze elektroniczne, wystawianie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla zarejestrowanego dokumentu przychodzącego, współpraca z EOD w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych, obsługa dokumentów wychodzących, przekazywanych do wnioskodawców z wymaganiem Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru (ZPO), generowanie Urzędowego Poświadczenia Nadania (UPN) dla dokumentów przekazywanych przez pracowników urzędu, obsługa korespondencji elektronicznej przekazywanej pomiędzy EOD róŝnych urzędów. 50 S t r o n a

51 Formularze elektroniczne umoŝliwiają mieszkańcom składanie wniosków drogą elektroniczną. Formularze te udostępniane będą mieszkańcom na stronach Platformy. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca podpisuje wprowadzone dane podpisem elektronicznym i korzystając z funkcjonalności Portalu przesyła wniosek do systemu informatycznego urzędu. W odpowiedzi system zwraca numer kancelaryjny zarejestrowanego wniosku elektronicznego. Szacuje się, iŝ w ramach administracji samorządowej moŝna wydzielić ok. 800 wzorów formularzy elektronicznych, które będą sukcesywnie opracowywane w ramach projektu oraz w okresie jego trwałości. Opracowanie nowych formularzy elektronicznych obsługujących usługi w relacji urząd-obywatel lub urząd-biznes prowadzi bezpośrednio do rozbudowy systemu o charakterze front-office. Platforma zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy związane z elektroniczną obsługą interesanta. Będzie zintegrowana z epuap, aby umoŝliwić interesantom wnoszenie spraw drogą elektroniczną, zarówno przez portal regionalny (po załoŝeniu konta) lub przez epuap Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych urzędów Niezwykle waŝnym elementem pracy w urzędzie jest zapewnienie szybkiego i efektywnego dostępu do dokumentów. UmoŜliwia to system elektronicznego obiegu dokumentów. WdraŜany system ma być zintegrowanym pakietem oprogramowania do zarządzania dokumentami papierowymi i w postaci plików XML, korespondencją, sprawami oraz poleceniami, oparty o Rzeczowy Wykaz Akt (RWA) lub podobną metodę klasyfikacji, oraz instrukcję obiegu dokumentów elektronicznych wraz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Całość powinna być wybudowana i działać zgodnie ze światowymi standardami i wymogami prawa, w tym - z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadanie publiczne, ustawą o podpisie elektronicznym oraz innymi przepisami powstałymi z delegacji tych ustaw. Nie wszystkie jednostki organizacyjne muszą posiadać własny elektroniczny obieg dokumentów (EOD). Szczególnie mniejsze jednostki organizacyjne lub podmioty zaleŝne JST, w których z EOD korzystać będzie na stałe od 1 do 3 osób a pozostałe sporadycznie, wystarczający jest zdalny dostęp do EOD przez przeglądarkę Internetową. Dla takich uŝytkowników przygotowane zostanie dedykowane oprogramowanie do pracy zdalnej, pozwalające obsługiwać korespondencję przychodzącą jak i wychodzącą z wykorzystaniem Skrzynki Podawczej i generowania Urzędowego Poświadczenia Otrzymania (UPO) i Urzędowego Poświadczenia Dostarczenia (UPD). Oprogramowanie umoŝliwiać będzie integrację wymiany informacji i dokumentów z EOD zainstalowanego na poziomie urzędu oraz monitorowanie stanu realizacji spraw na poziomie gminy czy powiatu. Licencja pozwalać będzie na podłączanie kolejnych uŝytkowników w miarę potrzeb. W początkowej fazie przewiduje się instalację dla ponad 200 jednostek z moŝliwością instalacji nawet kolejnych kilkuset. System spełniać będzie wymagania przepisów prawa w zakresie obsługi korespondencji, w szczególności nową Instrukcję Kancelaryjną oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA). Na poziomie regionalnym następować będzie archiwizacja i backup danych systemu z zachowaniem kont instytucji i indywidualnych uŝytkowników. WdroŜenie polegać będzie na załoŝeniu instancji dla jednostki, nadaniu uprawnień i skonfigurowaniu odpowiednio do struktury organizacyjnej oraz przypisaniu JRWA. 51 S t r o n a

52 System raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego System raportowania ma umoŝliwić zbierania róŝnorodnych informacji o funkcjonowaniu samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego do celu monitorowania, porównywania oraz prognozowania sytuacji społeczno-gospodarczofinansowej JST. Dane gromadzone w systemach dziedzinowych poszczególnych JST, mogą być wykorzystywane na poziomie wojewódzkim, dzięki czemu władze samorządowe będą miały moŝliwość monitorowania sytuacji w poszczególnych jednostkach województwa na podstawie spójnych wskaźników. Raportowanie odbywać się będzie na dwóch poziomach: lokalnym dla kaŝdej JST objętej wdroŝeniem, regionalnym. System na poziomie regionalnym będzie agregował wybrane dane z poziomu lokalnego. Dzięki temu rozwiązanie dostarczy wiarygodnych danych przekrojowych przez region na poziomie zagregowanym jak i szczegółowym. Taki przejrzysty obraz umoŝliwi szybsze i bardziej efektywne podejmowanie istotnych decyzji związanych z zarządzaniem strategicznym. W początkowej fazie objętej projektem Lubuski e-urząd dane pochodzić będą z systemów sprawozdawczości budŝetowej JST ale stopniowo rozszerzane będą o inne obszary, aby docelowo powstała hurtownia danych o województwie gromadząca szereg róŝnorodnych informacji, niezbędnych do planowania rozwoju województwa, powiatu czy gminy Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2003 roku i idące za nią rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej nałoŝyło na jednostki samorządowe konieczność uruchomienia serwisu internetowego BIP. Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy informator stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w formie ujednoliconego systemu stron internetowych. W większości jednostek stanowi narzędzie codziennej pracy pracowników oraz jedną z internetowych platform styku obywatela z urzędem. Jest on jednocześnie najłatwiejszym w utrzymaniu, najtańszym oraz najszerzej dostępnym mechanizmem informowania obywateli o zagadnieniach publicznych. Dzięki BIP proces informowania moŝe odbywać się bez wychodzenia z domu. Wraz z upływem czasu najbardziej widoczny staje się główny problem BIP jakim jest brak jednolitych standardów. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenie nie określiły wymogów co do struktury i formy BIP. W efekcie powstało wiele róŝnych technicznie i merytorycznie rozwiązań w postaci stron internetowych nazywanych BIP-em. Najczęstsze wady obecnie stosowanych rozwiązań przeznaczonych do prowadzenia BIP: niezgodność z przepisami prawa (brak wymaganych funkcjonalności, brak rejestrów, niewłaściwa technologia, niespełnione wymogi informatyczne); znaczne róŝnice w zakresie merytorycznym poszczególnych BIP tworzonych przez podmioty kaŝda jednostka JST stosuje własny schemat merytoryczny publikowanych informacji, prezentując dane w dowolnie wybrany dla siebie sposób; 52 S t r o n a

53 znaczne róŝnice w sposobie dotarcia do poszukiwanych informacji stosowanie niespójnych elementów nawigacji oraz struktury danych, a takŝe sposób ich prezentacji wielokrotnie uniemoŝliwia odnalezienie poszukiwanych treści lub pochłania duŝe ilości czasu; nieintuicyjny układ prezentowanych informacji czy struktury menu; niespójna nawigacja; brak mechanizmów przejrzystej prezentacji informacji; brak mechanizmów skutecznego wyszukiwania; nieestetycznie wykonana szata graficzna poszczególnych BIP; brak moŝliwości wykorzystania informacji w innych BIP lub serwisach internetowych; czy wreszcie brak BIP wiele jednostek pomimo obowiązku do dnia dzisiejszego nie posiada uruchomionego Biuletynu Informacji Publicznej. Potwierdzeniem ww. stanu są badania prowadzone przez niezaleŝne instytucje na terenie innych województw w Polsce oraz inicjatywy prowadzone przez firmy komercyjne mające na celu podniesienie jakości dostępnych Biuletynów. Przykładem takich raportów jest raport ogłoszony przez MSWiA. Kolejnym znaczącym problemem jest, fakt, iŝ pomimo upływu ponad 6 lat od dnia obowiązywania rozporządzenia, ciągle nie wszystkie zobligowane prawem jednostki posiadają swój własny BIP. Najczęściej dotyczy to mniejszych podmiotów, posiadających ograniczony budŝet, niŝszą świadomość obowiązku oraz dostęp do kadry technicznej. Proponowane rozwiązanie W odpowiedzi na istniejące problemy oraz ograniczenia w stosowaniu przepisów prawa opracowana została koncepcja, która ma na celu przede wszystkim ujednolicenie stosowanych rozwiązań przeznaczonych do zarządzania BIP. Oparta jest ona na stworzeniu jednej wspólnej, centralnej platformy systemowej oraz technologicznej dla wszystkich jednostek JST biorących udział w projekcie oraz jednostek podległych np. przedszkola, szkoły, MOPS, Domy Kultury itp. Oznacza to wybór jednego dostawcy rozwiązania do zarządzania BIP oraz zastosowania we wszystkich jednostkach identycznych mechanizmów funkcjonalnych zarówno w części administracyjnej jak i publicznej. Takie rozwiązanie pozwoli na sukcesywne tworzenie standardu BIP. Korzyści wynikające z proponowanego rozwiązania: spełnienie wymogów w zakresie obowiązującego prawa dostarczona aplikacja musi spełniać wszystkie wymagane prawem warunki w zakresie merytorycznym, technicznym oraz technologicznym, zwiększenie liczby podmiotów posiadających BIP proponowana koncepcja opiera się na wdroŝeniu rozwiązania, które zarówno od strony technicznej jaki i sposobu licencjonowania umoŝliwi korzystanie z niego przez wszystkie jednostki JST w województwie oraz jednostki im podległe, standaryzacja zakresu informacyjnego BIP poprzez zastosowanie ujednoliconych szablonów struktury danych moŝliwe będzie wprowadzenie standardu merytorycznego prezentowanych informacji oraz sposobu ich prezentowania. Głównym atutem jest modułowa budowa BIP zawierająca szablony dostosowana do prezentacji określonych typów informacji (zamówienia publiczne, wakaty, akty prawne itp.), 53 S t r o n a

54 zwiększenie przejrzystości prezentowanych informacji poprzez zastosowanie jednolitej szaty graficznej, jednolitej kolorystyki oraz lokalizacji poszczególnych elementów treści i nawigacyjnych, zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP w zakresie całej platformy poprzez zastosowanie jednej spójnej wyszukiwarki w ramach pojedynczych serwisów BIP oraz centralnej wyszukiwarki w ramach całej platformy, zwiększenie powszechności BIP poprzez wdroŝenie mechanizmów automatycznych powiadomień o publikacji lub zmianach w informacjach prezentowanych w BIP (np. powiadomienia o nowych informacjach w przetargu, zmianach w prawie itp.), zwiększenie dostępności BIP poprzez wdroŝenie funkcjonalności wspierających osoby niedowidzące. Dodatkowe korzyści wynikające z zastosowanego rozwiązania: moŝliwość łatwego przyłączenia nowych JST do platformy, co zapewni rozwój projektu w przyszłości i sprawne przyłączenie do projektu jednostek które w dniu dzisiejszym nie są zainteresowane udziałem w projekcie, moŝliwość prowadzenia BIP dla jednostek podległych poszczególnym JST w ramach odrębnych serwisów, obniŝenie kosztów utrzymania zaplecza technicznego oraz bieŝącej administracji, centralny nadzór nad jedna instalacją techniczną BIP dla wszystkich JST, niŝsze jednostkowe nakłady finansowe związane z rozwojem BIP oraz dostosowaniem do wymogów prawa, utworzenie dodatkowego mini portalu BIP (tzw. strony głównej) której celem jest gromadzenie kluczowych informacji poszukiwanych w poszczególnych BIP np. zamówienia publiczne, akty prawne, ogłoszenia o naborze z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów aktualizacji oraz dodatkowymi mechanizmami wyszukiwania, umoŝliwienie jednostkom, które nie przystąpiły do projektu moŝliwości publikacji informacji na mini portalu BIP poprzez specjalny interfejes wymiany danych, wdroŝenie rozwiązań technologicznych umoŝliwiających publikację informacji w innych portalach np. informacja o przetargu ogłoszonych w BIP automatycznie pojawia się na stronie promocyjnej danej jednostki samorządowej, wdroŝenie rozwiązań podnoszących atrakcyjność BIP poprzez uruchomienie funkcjonalności związanych z obsługą galerii zdjęć i filmów z moŝliwością wykorzystania np. w zakresie prezentacji oferty inwestycyjnej, posiedzeń rady miasta, zarządu powiatu itp., usprawnienie procesu publikacji oświadczeń majątkowych poprzez wdroŝenie dedykowanego modułu wpierającego przygotowanie oraz publikację oświadczeń majątkowych kluczowych osób. 54 S t r o n a

55 Rysunek 17. Schemat platformy RBIP System informatyczny automatycznych zgłoszeń serwisowych do nadzoru infrastruktury teleinformatycznej przedmiotu projektu (monitorowanie efektywności oraz trwałości projektu) WdroŜenie automatycznego systemu zgłoszeń serwisowych w projekcie ma za zadanie usprawnić monitorowanie pracy rozwiązań dostarczonych w ramach projektu (serwery, komputery, urządzenie aktywne, aplikacje), podejmowanie zgłoszeń serwisowych (RMA) przez administratora sieci i innych osób związanych z utrzymaniem infrastruktury IT w projekcie. Implementacja aplikacji przyczyni się przede wszystkim do poprawy efektywności oraz trwałości projektu. Wczesne ostrzeganie i usuwanie usterek jak równieŝ zakłóceń wydajności e-usług moŝe zapobiegać sytuacjom kryzysowym, które bezpośrednio uderzają zarówno w efektywność biznesową jak i trwałość projektu. 55 S t r o n a

56 Urząd Marszałkowski Jednostka organizacyjna WAN/Internet DATA-CENTER HELPDESK e-urząd MODEL TCP/IP AGENTY SNMP UDP IP Warstwa aplikacji Warstwa sieci łącze E-SERWIS AGENT NASŁUCHUJĄCY SNMP UDP IP MODEL TCP/IP Rysunek 18. Koncepcja systemu Konstrukcja i wymagania System monitorujący e-serwis ma być systemem rozproszonym składającym się z następujących elementów: 1. Agenty (ang. Management agent SNMP) funkcjonujące w zarządzanych urządzeniach lub aplikacjach. Agenty stanowią procesy sprzętowy, który udostępnia tym urządzeniom interfejs danego urządzenia. 2. Agent SNMP nasłuchujący zgłoszenia SNMP Trap - usługa systemowa lub aplikacja działająca pod systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2008 lub nowszym. Zadaniem Agenta jest ciągły nasłuch pasywny nowych zgłoszeń SNMP Trap na dedykowanym porcie protokołu SNMP. Zaoferowane rozwiązanie ma umoŝliwiać w minimalnym zakresie rejestrację zdarzeń dla standardów: SNMPv1, SNMPv2c oraz SNMPv3.awe 3. Agent nadzorujący SNMP - aplikacja desktopowa realizująca zadania agenta nadzorującego SNMP. Narzędzie do pełnej analizy zarejestrowanych informacji SNMP TRAP zapisanych w bazie danych. Stacja monitorująca - wyposaŝona w oprogramowanie zarządzające (management system. Stacja monitorująca powinna być umieszczona w głównym DATA- CENTER i udostępniona dla słuŝ technicznych nadzorujących funkcjonowanie projektu. 4. Aplikacja Web - Podgląd zdarzeń serwisowych ze strony WWW. Wzajemne powiązanie tych elementów przedstawia rysunek numer 19: 56 S t r o n a

57 Rysunek 19. Konstrukcja systemu Konstrukcja systemu e-serwis nakłada na protokół komunikacji stacji zarządzającej z agentami zarządzania wymagania, których spełnienie zapewnia sprawność i ekonomiczną efektywność. Wymagania te wraz z ich uzasadnieniem podsumowuje tabela: Tabela 8. Podsumowanie wymagań stawianych protokołowi uŝytemu do realizacji systemu: Wymaganie Uzasadnienie Jednolity sposób komunikacji między stacją monitorującą, a wszystkimi urządzeniami sieciowymi Prosty (wyłączone operacje zarządzania) protokół komunikacyjny między stacją monitorującą i urządzeniami tak aby nie rozbudowywać agent w urządzeniach sieciowych Małe dodatkowe obciąŝenie generowane przez protokół zarządzania Urządzenia sieciowe są produkowane przez wielu producentów. Stacja monitorowania musi wszystkie urządzenia monitorować w ten sam sposób niezaleŝnie od ich producenta Rozbudowa agent w urządzeniach sieciowych podnosi koszty ich konfiguracji, co jest istotne przy duŝej liczbie urządzeń w ramach realizacji projektu Protokół zarządzania korzysta z tego samych kanałów komunikacyjnych, które są stosowane do przesyłania informacji uŝytkowej i informacji wspomagającej pracę urządzeń sieciowych (np. routerów lub przełączników) Do realizacji modułu e-serwis zostanie wykorzystany protokół SNMP. SNMP to protokół komunikacyjny będący standardem w zarządzaniu urządzeniami aktywnymi w sieci takimi jak np. stacje robocze, przełączniki, serwery, routery, mostki czy koncentratory. Został on opracowany pod koniec lat osiemdziesiątych przez IETF (Internet Engineering Task Force) jako uniwersalny protokół do zarządzania sieciami. Zyskał 57 S t r o n a

58 popularność jako metoda zarządzania sieciami TCP/IP i wchodzącymi w ich skład urządzeniami Infrastruktura techniczna dla warstwy regionalnej Do realizacji usług elektronicznych dla całego projektu niezbędna jest dedykowana infrastruktura techniczna wraz Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Zostaną w nim umieszczone urządzenia teleinformatyczne, za pomocą których, w sposób zdalny poprzez sieć teleinformatyczną korzystać będą partnerzy projektu. Na serwerach umieszczonych w CPD planuje się zainstalować i skonfigurować oprogramowanie stworzone w ramach projektu. W skład tej warstwy wchodzić będzie: system bezpiecznej transmisji dokumentów i danych między JST / Urzędem Marszałkowskim a poziomem regionalnym, serwer klasy blade w szafach rack zawierający zwirtualizowane: o o o serwery bazodanowe, serwery aplikacyjne działające w układzie równowaŝenia obciąŝenia (praca w modelu równowaŝenia obciąŝenia pozwala na redundancję serwerów aplikacyjnych oraz równomierne rozłoŝenie ruchu obsługiwanego przez aplikacje), serwery WWW (odpowiedzialne za dostarczanie stron serwisów informacyjnych do przeglądarek internetowych uŝytkowników oraz plików poprzez protokół http/https) W ramach projektu nie przewiduje się budowy Centrum Certyfikacji wystawiającego certyfikaty niekwalifikowane obywatelom i podmiotom gospodarczym zamierzającym bezpiecznie komunikować się z projektem i inicjować e-usługi Publiczne. Zakłada się, iŝ interesanci posługiwać się będą róŝnymi rodzajami podpisu elektronicznego: podpis kwalifikowany, profil zaufany epuap realizowany przez MSWiA w ramach projektu e-puap, podpis cyfrowy umieszczony w nowym elektronicznym dowodzie osobistym. Wobec powyŝszego ryzyko braku skutecznych sposobów elektronicznej prezentacji i autentykacji uŝytkowników (obywateli i przedsiębiorców) zostało zminimalizowane choć nadal występuje Opis rozwiązania na poziomie lokalnym W ramach projektu, na poziomie warstwy lokalnej (u poszczególnych uczestników) zrealizowane będą następujące elementy (wg zgłoszonego i zweryfikowanego zapotrzebowania): 58 S t r o n a

59 Elektroniczny obieg dokumentów w JST System Elektronicznego Obiegu Dokumentów umoŝliwi uruchomienie wirtualnego urzędu (e-urzędu), który otwarty będzie non-stop (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), w którym interesant będzie mógł wnosić sprawy w sposób elektroniczny poprzez Internet. System zapewni spójny obieg korespondencji, związanej z nimi - pism, dokumentów, notatek wykorzystywanych w ramach struktur Urzędu, a takŝe w przyszłości podmiotów współpracujących, ujednolici i uporządkuje przepływ pracy (workflow). Dla kadry kierowniczej da narzędzie do nadzoru nad obsługą spraw oraz monitoring terminowości ich załatwiania. W ramach projektu zostanie zbudowany i wdroŝony system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). SłuŜyć on będzie przyjmowaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu dokumentów oraz prowadzeniu spraw przez urzędy zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi, przepisami prawa oraz przyjętą u Partnerów organizacją pracy. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów jest systemem klasy workflow, umoŝliwiającym definiowanie i monitorowanie ścieŝek procedowania spraw i korespondencji, wyznaczanie zadań, terminów tych zadań oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. Aplikacja EOD umoŝliwi łatwe tworzenie i uaktualnianie dowolnych rejestrów, w tym rejestr spraw czy firm prowadzących działalność gospodarczą. KaŜdy dokument ma metryczkę ułatwiającą wyszukiwanie i klasyfikację sprawy. Klasyfikacja informacji będzie polegała na zdefiniowaniu cech dla wszystkich obszarów w systemie oraz zdefiniowaniu atrybutów opisujących daną grupę (klasę) informacji. Od klasyfikacji dokumentu zaleŝeć będą zasady jego obiegu oraz kolejnych etapów załatwiania sprawy czy sposobu prowadzenia korespondencji. Do realizacji określonej sprawy potrzebne będzie zdefiniowanie uŝytkowników (urzędników o odpowiednich kompetencjach), którym nadane zostaną odpowiednie uprawnienia do edycji i wglądu określonych klas informacji. Po realizacji określonej części sprawy (przez konkretnego urzędnika) dokument przekazywany będzie kolejnym osobom aŝ do jej ostatecznej realizacji. Zakłada się, Ŝe procesy przesyłu dokumentów zostaną opisane w ramach systemu przepływu pracy (workflow) dla poszczególnych inicjowanych spraw. Pozwoli to na przesłanie odpowiednich dokumentów bezpośrednio do stosownych wydziałów wskazanych w systemie jako odpowiedzialne za załatwienie danej sprawy. Sposób, w jaki rejestrowana i przesyłana jest korespondencja w systemie, pozwala na sterowanie i kontrolę jej obiegu oraz odtwarzanie i analizę historii zdarzeń. System zapewni równieŝ monitoring spraw (raporty z wybranego zakresu danych). MoŜna, zatem będzie na bieŝąco śledzić tok załatwiania sprawy, monitorować stanowiska pracy lub pracę całych wydziałów. System automatycznie wygeneruje informację o etapie załatwienia sprawy na portalu regionalnym oraz BIP. W urzędach, w których dotąd nie został wdroŝony EOD w ramach projektu zostanie zakupiony jednolity system EOD. W poszczególnych urzędach nastąpi jego indywidualne wdroŝenie. Ten system EOD będzie zintegrowany z portalem regionalnym, formularzami elektronicznymi, Biuletynem Informacji Publicznej oraz platformą EOD z warstwą regionalną. W urzędach, które posiadają juŝ obecnie wdroŝony EOD w ramach projektu nastąpi ich rozbudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym do nowej Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) oraz do rozwiązań integracyjnych przyjętych w ramach projektu Lubuski e-urząd. Planuje się przeprowadzenie jednej procedury przetargowej na rozbudowę i/lub modernizację aktualnie uŝytkowanych przez JST systemów EOD, w ramach której udzielenie zamówień z wolnej ręki w stosunku do poszczególnych dostawców: FINN firmy LTC z Łodzi, Proton firmy Sputnik z Poznania, El-Dok firmy ZETO Lublin. 59 S t r o n a

60 EOD będzie umoŝliwiać w przyszłości uzyskanie informacji o dokonanych płatnościach związanych z przetwarzanymi dokumentami i sprawami. Przewiduje się wykorzystanie płatności elektronicznych wdroŝonych w ramach e-puap Podpis elektroniczny Wobec konieczności wydawania decyzji administracyjnych w postaci elektronicznej przez urzędników administracji publicznej (podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) zakupione zostaną zestawy do składania podpisów elektronicznych spełniających przepisy ustawy o podpisie elektronicznym Oprogramowanie biurowe i antywirusowe W ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie biurowe dla komputerów osobistych i notebooków, kompatybilne z obecnie uŝywanym oprogramowaniem przez JST, tj. pakiet biurowy MS Office lub równowaŝny, pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej między interesantem a administracją publiczną oraz pomiędzy jednostkami administracji publicznej województwa - zakupione zostanie oprogramowanie antywirusowe wg zapotrzebowania zgłoszonego przez JST. Model licencjonowania będzie umoŝliwiał legalne korzystanie z oprogramowania firm trzecich, które zakupi Lider projektu i uŝyczy w uŝytkowanie do JST. Nie przesądza się na etapie Studium Wykonalności czy zakup licencji od firmy Microsoft będzie w modelu OEM, Select, Molp czy jakimś innym. Musi ono jednak umoŝliwiać legalne korzystanie z oprogramowania kupionego przez Lidera a uŝytkowanego w poszczególnych JST, jako uŝyczonego oraz późniejsze przekazanie go do JST po upływie okresu trwałości projektu. Szczegółowe warunki określone będą w SIWZ na etapie przetargu na generalnego wykonawcę Systemy dedykowane GIS Celem budowy kaŝdego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) zwanego teŝ System Informacji Geograficznej (ang. GIS) jest gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. W ramach projektu w niewielkim zakresie zostaną zakupione i zainstalowane dedykowane systemy informatyczne na poziomie lokalnym. Praktycznie dotyczyć to będzie Miasta Nowa Sól, dla którego zakupiony i wdroŝony zostanie system wizualizacji danych w oparciu o mapę cyfrową. Dane opisowe z róŝnych baz danych zostaną prezentowane na mapie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzić będą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne Starostwa Powiatowego w Nowej Soli i będą codziennie importowane z z systemu mapowego GeoInfo firmy SYSTHERM INFO Sp. z. o. o. (baza danych MS SQL) oraz części opisowej EGBV WIN firmy GEOBAZA Sp. z. o. o. (baza danych Pervasive SQL). System umoŝliwi docelowo integrację baz danych z mapą cyfrową w zakresie: - rejestru planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących, uchylonych, koncepcji, planów poddanych konsultacjom społecznym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), 60 S t r o n a

61 - rejestru zabytków oraz rejestru gminnej ewidencji zabytków, wraz z wykazem stanowisk archeologicznych, - rejestru własności / władania (mapa własnościowa) z informacją do poziomu identyfikacji działki ewidencyjnej, w tym z informacją z rejestru dzierŝaw, uŝyczenia bezumownego, zarządu trwałego, - rejestru decyzji inwestycji celu publicznego, - rejestru decyzji budowlanych, - rejestru konserwatora zabytków, - rejestru decyzji środowiskowych, - rejestru zdarzeń kryzysowych, - rejestru ofert inwestycyjnych, - ochrony przyrody i zgody rolne (historycznie), - stref adresowych miasta, - serwisu miejskiego drogi, komunikacja, wykaz obiektów uŝyteczności publicznej, - przedłuŝeniu terminu zabudowy działki, - wydzierŝawianiu gruntu, - rezygnacji z dzierŝawy, - przedłuŝanie umowy dzierŝawy, - zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, - awaryjnego zajęcie pasa drogowego, - przycięcia drzewa lub krzewu na miejskim terenie zielonym, - zaświadczeniu potwierdzającego dzierŝawienie gruntów, - wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - zaświadczeniu o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - zezwoleniu na zajęcia pasa drogowego pod reklamę. Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów uczestniczących w projekcje jak i dla zewnętrznych uŝytkowników uruchomiony zostanie system mapowy w technologii www. Integracja w Mieście Nowa Sól obecnego elektronicznego obiegu dokumentów z systemem GIS umoŝliwi powiązanie pisma z lokalizacją geograficzną, której ono dotyczy oraz łatwą i szybką wizualizację tego powiązania. Dzięki obustronnej integracji, za pomocą odpowiedniego interfejsu moŝliwe jest równieŝ wyświetlenie w aplikacji GIS listy pism przechowywanych w EOD, powiązanych z danym obszarem. Trud organizacyjny związany z uruchomieniem przedsięwzięcia, w którym wzięłyby od razu udział wszystkie jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty i województwo), moŝe okazać się niemoŝliwym do skutecznej realizacji. NaleŜy zacząć od mniejszej skali, np. jednego JST - powiatu lub gminy przynaleŝących do tego powiatu, oraz od pewnego zakresu danych (nie od razu od całego zakresu związanego z zadaniami jednostek), np. od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a potem sukcesywnie dołączać kolejne zakresy tematyczne i georeferencyjne oraz kolejne powiaty i gminy. Zadanie to zrealizowane w Nowej Soli będzie pilotaŝem GIS dla kolejnych etapów projektu realizowanego w przyszłości z udziałem Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dostosowanie do wymogów dyrektywy INSPIRE. 61 S t r o n a

62 Infrastruktura techniczna dla warstwy lokalnej w JST oraz Urzędzie Marszałkowskim Dla Partnerów projektu zostaną zakupione urządzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz inne. Dołączenie tych urządzeń do indywidualnych zasobów informatycznych Partnerów projektu umoŝliwi efektywne korzystanie z aplikacji stworzonych w ramach projektu. Dla poszczególnych beneficjentów projektu w ramach warstwy lokalnej zakupiony i zainstalowany zostanie sprzęt komputerowy: serwery wraz z systemem operacyjnym oraz urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa (streamer), stacje robocze wraz z monitorem 19, systemem operacyjnym i pakietem biurowym, notebooki wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym, skanery z funkcją skanowania dwustronnego oraz podajnikiem dokumentów, zasilacze awaryjne (UPS), szafy stelaŝowe (RACK) do montaŝu serwerów oraz urządzeń sieciowych, firewalle, routery, przełączniki sieciowe (switch). 62 S t r o n a

63 2.6 SZACUNEK KOSZTÓW Całkowity koszt projektu wynosi 25 mln zł, kwota dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.3 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego natomiast przekracza 21 mln zł. Tabela 9. Szacunek kosztów [zł] nazwa zadania Suma Suma wg zadań 2010 r 2011 r r. Suma Suma II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. Suma 2012 Przygotowanie projektu Sprzęt dla warstwy regionalnej Oprogramowanie dla warstwy regionalnej WdroŜenie dla warstwy regionalnej Sprzęt dla warstwy lokalnej Oprogramowanie dla warstwy lokalnej WdroŜenie dla warstwy lokalnej Promocja projektu Zarządzanie projektem Suma S t r o n a

64 2.7 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI Planowany projekt zakłada wdroŝenie jednolitej cyfrowej platformy e-urzędu w województwie lubuskim. Celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego moŝliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego, dzięki budowie regionalnego środowiska e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Planowany zakres rzeczowy inwestycji: oprogramowanie, infrastruktura teleinformatyczna, promocja, usługi związane z dostawą, montaŝem i uruchomieniem infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawą i wdroŝeniem oprogramowania. Oprogramowanie: system elektronicznego obiegu dokumentów, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, portal Internetowy, regionalna platforma komunikacji elektronicznej (Cyfrowy Urząd), automatyczny system zgłoszeń serwisowych, system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe. Infrastruktura techniczna: serwer, stacja robocza, notebook, skaner z podajnikiem, firewall, router, switch (24 lub 48 portowy), zasilacz awaryjny UPS (350VA, 500VA, 650VA, 1500VA, 3kVA, 8kVA, 15kVA, 30 kva), szafa stelaŝowa (rack).zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zapotrzebowanie na infrastrukturę oraz koszty jakie poszczególne JST muszą ponieść w ramach projektu Lubuski e-urząd przedstawia tabela numer 10: 64 S t r o n a

65 Tabela 10. Całościowe zestawienie zapotrzebowania na sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie dla części lokalnej oraz regionalnej. Lp. Nazwa jednos tki Serwe r Macier z dysko Bibliot eka taśmo Stacja roboc za Noteb ook Skane r Oprog ramow anie antywi Firewa ll Router Switch 24p Switch 48p Zasila cz awaryj 1 Powiat Gorzowski Powiat Krośnieński Powiat Międzyrzecki Powiat Nowosolski Powiat Słubicki Powiat Strzelecko-Drezden Powiat Sulęciński Powiat Świebodziński Powiat Zielonogórski Powiat śagański Powiat śarski Powiat Wschowski Gmina Bledzew Gmina Bobrowice Gmina Bogdaniec Gmina Bojadła Gmina Brody Gmina Brzeźnica Gmina Bytnica Gmina Dąbie Gmina Deszczno Gmina Górzyca Gmina wiejska Gubin Gmina Czerwieńsk Gmina Kargowa Gmina Kolsko Gmina Krzeszyce Gmina Lipinki ŁuŜyckie Gmina Lubrza Gmina Łagów Gmina Maszewo Gmina Niegosławice Gmina wiejska Nowa Sól Gmina Ośno Lubuskie 35 Gmina Otyń Gmina Przewóz Gmina Przytoczna Gmina Pszczew Gmina Santok Gmina Siedlisko Gmina Skąpe Gmina Skwierzyna Gmina Słońsk Gmina Stare Kurowo Gmina Sulęcin Gmina Szczaniec Gmina Świdnica Szafa przem 65 S t r o n a

66 Lp. Nazwa jednos tki Serwe r Macier z dysko Bibliot eka taśmo Stacja roboc za Noteb ook Skane r Oprog ramow anie antywi Firewa ll Router Switch 24p Switch 48p Zasila cz awaryj 48 Gmina Trzebiechów Gmina Trzebiel Gmina Tuplice Gmina Wymiarki Gmina Zabór Gmina Zielona Góra Gmina Zwierzyn Gmina wiejska śagań Gmina wiejska śary Miasto Gorzów Wlkp Gmina Szlichtyngowa Gmina Trzciel Gmina Witnica 61 Gmina Wschowa Gmina Kostrzyn nad Odrą Gmina Krosno Odrzańskie Miasto Zielona Góra Gmina Lubniewice Gmina Sulechów Gmina Babimost Gmina Bytom Odrzańskim Gmina Cybinka Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina Gozdnica Miasto Gubin Gmina Iłowa Gmina Jasień Gmina KoŜuchów Gmina Lubsko Gmina Łęknica Gmina Małomice Gmina Międzyrzecz Miasto Nowa Sól Gmina Nowogród Bobrzański Gmina Rzepin Gmina Sława Gmina Słubice Gmina Strzelce Krajeńskie Gmina Szprotawa Gmina Torzym Gmina Zbąszynek Miasto śagań Miasto śary Gmina Kłodawa Gmina Lubiszyn Gmina Nowe Miasteczko Gmina Świebodzin 96 Urząd Marszałkowski Szafa przem 66 S t r o n a

67 Lp. Nazwa jednos tki 97 Urząd Marszałkowski - Warstwa Regionalna Serwe r Macier z dysko Bibliot eka taśmo Stacja roboc za Noteb ook Skane r Oprog ramow anie antywi Firewa ll Router Switch 24p Switch 48p Zasila cz awaryj RAZEM Szafa przem Kolumna Wkład warstwy regionalnej określa koszty części wspólnej projektu (regionalnej) dla wszystkich uczestników koszty inwestycji + prowadzenie projektu = 10 mln zł (85% LRPO 1.3 = 8,5 mln zł + 15% wkład własny = 1,5 mln zł) Algorytm wyznaczania kwoty: Urząd Marszałkowski 47,3% = 710 tys. zł = 0,704 zł/mieszkańca gminy razem 22.7% = 341 tys. zł = 0,445 zł / mieszkańca, powiaty razem 30% = 449 tys. zł = 0,445 zł / mieszkańca, Kolumna Wartość brutto przedstawia wartość łączną zamówionych produktów. W kolumnie Wkład przedstawiono tzw. Część indywidualną czyli 15%, które kaŝdy z uczestników projektów musi zabezpieczyć we własnym budŝecie w stosunku: 70% w roku 2011 i 30% w roku 2012 Ilości sprzętu zamówionego poprzez poszczególne JST oraz Urząd Marszałkowski kształtuje się następująco: serwery 113 szt. stacje robocze szt. laptopy 216 szt. skanery 100 szt. firewall`e 97 szt. router`y 15 szt. przełączniki 24 portowe 39 szt. przełączniki 48 portowe 36 szt. zasilacze awaryjne UPS`y łącznie 400 szt. szafy stelaŝowe (Rack) 14 szt. 67 S t r o n a

68 Zestawienie sprzętu i oprogramowania wg grup uŝytkowników Zestawienie sprzętu komputerowego dla warstwy lokalnej wg grup uŝytkowników przedstawione w tabeli numer 11. Tabela 11. Zestawienie sprzętu i oprogramowania Lp. Produkt projektu Ilość Beneficjent 1. Serwer Typ I 91 JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) 2. Serwer Typ II 16 JST 3. Farma serwerów kasetowych (blade) Typ I 1 UMWL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) 4. Macierz dyskowa Typ I 1 UMWL 5. Biblioteka taśmowa Typ I 1 UMWL 6. Farma serwerów kasetowych (blade) Typ II 1 UMZG (Urząd Miasta Zielona Góra) 7. Macierz dyskowa Typ II 1 UMZG 8. Biblioteka taśmowa Typ II 1 UMZG 9. Klaster serwerów (2 serwery pracujące w parze niezawodnościowej) 10. Macierz dyskowa Typ III 1 UGZG 11. Serwer kopii zapasowych 1 UGZG 12. Biblioteka taśmowa Typ III 1 UGZG 13. Zestaw komputerowy JST 14. Komputer przenośny 216 JST 15. Skaner 100 JST 16. Szafa stelaŝowa (rack) 14 JST 17. Router dostępowy 15 JST 18. Urządzenie zabezpieczające Firewall 97 JST 19. Przełącznik dostępowy LAN 75 JST 20. Zasilacz awaryjny 350VA 87 JST 21. Zasilacz awaryjny 500VA 117 JST 22. Zasilacz awaryjny 650VA 121 JST 23. Zasilacz awaryjny 1500VA 34 JST 24. Zasilacz awaryjny 3kVA 34 JST 25. Zasilacz awaryjny 8kVA 5 JST 26. Zasilacz awaryjny 15kVA 1 JST 27. Zasilacz awaryjny 30kVA 1 JST UGZG (Urząd Gminy Zielona Góra) 68 S t r o n a

69 28. Urządzenie wielofunkcyjne 2 PS (Powiat Słubicki) 29. Oprogramowanie antywirusowe JST Tabela 12. zestawienie aplikacji/systemów dla warstwy lokalnej wg grup uŝytkowników Lp. Produkt projektu Ilość Beneficjent 1. system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (wdroŝenie dla uŝytkowników) 2. zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z certyfikatem kwalifikowanym 3. serwer bazy danych MS SQL Serwer licencja na procesor 61 JST 351 JST 1 Powiat Słubicki 4. system wizualizacji danych na mapie cyfrowej 1 Miasto Nowa Sól Tabela 13. zestawienie sprzętu komputerowego oraz aplikacji/systemów dla warstwy regionalnej Lp. Produkt projektu Ilość Beneficjent 1. farma serwerów kasetowych (blade) Typ III 1 UM (Urząd Marszałkowski) 2. macierz dyskowa Typ IV 1 UM 3. urządzenie do generowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (HSM - Hardware Security Modul) 1 UM + JST 4. portal Wrota Lubuskie 1 UM + JST 5. regionalna platforma komunikacji elektronicznej (Cyfrowy Urząd) 1 UM + JST 6. Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej 1 UM + JST 7. automatyczny system zgłoszeń serwisowych 1 UM + JST 8. system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego 1 UM + JST Opis wymagań Na etapie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określone zostaną wymagania dla poszczególnych elementów projektu w postaci kart wymagań wg wzoru przedstawionego w tabeli numer S t r o n a

70 Tabela 14. karty wymagań projektu Zawartość karty Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Ilość Prace wdroŝeniowe Specyficzne warunki dostaw / prac wdroŝeniowych Warunki serwisu gwarancyjnego Uwagi Opis minimalnych wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Definicja równowaŝności. Określenie ilości sztuk wraz ze wskazaniem beneficjentów projektu określeniem lokalizacji miejsc dostaw oraz warunków logistycznych dla dostawy urządzeń wielkogabarytowych. Opis minimalnych czynności wymaganych od Wykonawcy związanych z dostawą przedmiotu zamówienia. Opis specyficznych dla danego beneficjenta warunków dostawy oraz prac wdroŝeniowych. Dotyczy następującego zakresu: serwery wolnostojące/ rack, konfiguracja portów WAN w urządzeniach sieciowych, przyłączenie do sieci energetycznej centralnych zasilaczy energetycznych (od 8kVA), sposób podłączenia szaf szkieletowych (rack) do sieci logicznej i energetycznej, zakres prac / czynności do wykonania przez beneficjenta projektu przed dostawą i uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Określenie wymaganego okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia oraz warunków świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym okresie. Dodatkowe karty wymagań dla elementów projektu: zasady oraz warunki techniczno-organizacyjne przeprowadzania szkoleń, warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, procedury odbioru przedmiotu Projektu: o sprzęt (elementy infrastruktury teleinformatycznej), o prace instalacyjno-wdroŝeniowe sprzętu, o nośniki oprogramowania, o analiza przedwdroŝeniowa, o systemy, o odbiór warunkowy. słownik definicji pojęć. 70 S t r o n a

71 2.7.2 Koncepcja bezpiecznej komunikacji w ramach projektu Lubuski e-urząd Rysunek 20. Bezpieczna komunikacja projektu Lubuski e-urząd Komunikacja w projekcie pomiędzy głównym centrum przetwarzania danych (DATA CENTER) a Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz Urzędem Marszałkowskim odbywać się będzie poprzez wykorzystanie sieci VPN (z ang. Virtual Private Network). VPN jest siecią przekazu danych korzystającą z publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej. Infrastrukturą moŝe być sieć szkieletowa operatora telekomunikacyjnego (np. Frame Relay lub ATM), lub jak w projekcie Lubuski e-urząd - sieć Internet. Sieci VPN nazywa się potocznie wirtualnymi, gdyŝ opierają się one wyłącznie na dynamicznych, wirtualnych połączeniach (z ang. Virtual Circuit). Wirtualne połączenie jest zestawiane w sieci pomiędzy nadawcą (DATA CENTER) a odbiorcą (JST). Trasy przesyłu danych oraz przepływność pasma dla takiego połączenia są ustawiane dynamicznie. Bardzo istotną rzeczą w projekcie jest fakt iŝ połączenia VPN mogą być zestawiane między dwoma osobnymi urządzeniami, urządzeniem a siecią oraz między dwoma sieciami Topologia Sieci VPN moŝna budować w oparciu o dwie topologie logiczne: site-site oraz clientsite. W projekcie Lubuski e-urząd sieć VPN pomiędzy DATA-CENTER a JST zostanie zbudowana w topologii logicznej site-site. 71 S t r o n a

72 Na potrzeby realizacji połączeń VPN skonfigurowane zostaną urządzenia w DATA CENTER i JST. WyróŜnia się dwie odmiany topologii site-site: Meshed VPN oraz Hub and Spoke VPN. Ze względu na zapewnienie odpowiedniej przepustowości pomiędzy DATA CENTER a JST, zastosowane zostanie rozwiązanie Hub & Spoke, które odpowiada topologii gwiazdy. Docelowo w przyszłości, w celu minimalizacji ryzyka awarii centralnego węzła czyli DATA CENTER zostanie stworzone backupowe DATA CENTER dając nadmiarowość rozwiązania N+1 (dwa centralne węzły) Bezpieczeństwo W ramach projektu Lubuski e-urząd sieć VPN z załoŝenia powinna zapewniać poufność, integralność i autentyczność przesyłanych danych w ramach Projektu. Ogólnie wyróŝniamy trzy powszechnie stosowane rodzaje sieci VPN: zaufany VPN, bezpieczny VPN oraz hybrydowy VPN. W projekcie Lubuski e-urząd wykorzystany zostanie bezpieczny VPN (Secure VPN) czyli sieć VPN zbudowana na urządzeniach i oprogramowaniu dostarczanym w ramach projektu Lubuski e-urząd. Secure VPN zapewnia transmisję przez Internet z wykorzystaniem technik kryptograficznych. Zaszyfrowana transmisja danych widoczna jest wyłącznie jako tunel między DATA CENTER a JST. W przypadku próby ataku z zewnątrz sieć Secure VPN zapewnia brak moŝliwości modyfikacji danych w sposób niezauwaŝalny dla strony odbiorczej czyli JST. Wymagania dotyczące sieci VPN w ramach projektu Lubuski e-urząd: cały ruch w sieci VPN musi być zaszyfrowany i uwierzytelniony, własności bezpieczeństwa muszą być zgodne po obu stronach tunelu (administratorzy kaŝdej pary zdalnych lokalizacji DATA CENTER JST, muszą wprowadzić takie same zasady bezpieczeństwa) dla tuneli między nimi, tylko dostawca usługi (DATA CENTER) moŝe mieć wpływ na tworzenie, czy modyfikacje ścieŝek w VPN (rozwiązanie to opiera się na zaufaniu klienta (JST) do dostawcy (DATA CENTER), Ŝe ten zapewni i będzie kontrolował tunel VPN, dostawca usługi (DATA CENTER) moŝe zmieniać, dodawać czy usuwać dane na drodze, po której przebiega VPN, routing i adresacja w zaufanym VPN musi być ustalona przed jego utworzeniem, naleŝy wdroŝyć i stosować procedury bezpieczeństwa zachowujące poufność danych, wymaga się, aby po wdroŝeniu projektu Lubuski e-urząd wszystkie procedury bezpieczeństwa stosowane w ramach realizacji Projektu przez obie strony były ujęte w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w kaŝdej JST. Dane transmitowane w formie zaszyfrowanej tworzą tzw. tunel i mogą być realizowane na dwa sposoby: IPSec oraz za pomocą SSL/TLS VPN. Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa sieci VPN w ramach projektu Lubuski e-urząd jest zapewnienie autentyczności stron zestawiających tunele VPN. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji podszycia się intruza pod legalne urządzenie lub klienta VPN. O wyborze metody uwierzytelniania JST zostaną poinformowane w fazie realizacji projektu. Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa jako wynik audytu przed realizacją projektu w kaŝdej JST umoŝliwia dokonanie wyboru co do uŝycia odpowiedniej technologii 72 S t r o n a

73 zabezpieczeń (algorytmów szyfrowania, funkcji haszujących, metod uwierzytelniania i środków ochrony przed awariami). 2.8 KONCEPCJA DZIAŁANIA SYSTEMU I KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU Niniejszy rozdział przedstawia koncepcję systemu informatycznego, którego część zrealizowana będzie w ramach projektu Lubuski e-urząd. Docelowo będzie on mógł objąć swoim zasięgiem jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Zadaniem systemu jest nie tylko szeroko rozumiana informatyzacja urzędów, polegająca na przyspieszeniu wykonywania codziennych zadań pracowników urzędu przez dostarczenie odpowiedniego oprogramowania narzędziowego, ale równieŝ umoŝliwienie sprawnej komunikacji pomiędzy uŝytkownikami oraz jego poszczególnymi elementami. Dzięki temu, realizacja projektu spowoduje wzbogacenie urzędów o nowe oprogramowanie, oraz pozwoli na wdroŝenie nowych sposobów pracy w urzędach, dzięki czemu współpraca pomiędzy urzędami będzie mogła funkcjonować na zupełnie nowym poziomie. Prezentowana koncepcja zakłada pełną otwartość rozwiązań, dzięki której poszczególne komponenty Systemu mogą się ze sobą komunikować. Co więcej, nie komunikują się one jedynie na poziomie lokalnym (w ramach danego JST), ale mogą równieŝ komunikować się poza jednostką, np. z innymi jednostkami równorzędnymi, lub jednostką nadrzędną. Koncepcja opiera się na systemie otwartym, podzielonym na odpowiednie komponenty, które są między sobą odpowiednio skomunikowane. Rysunek 21 Model (idea) rozwiązania 73 S t r o n a

74 System moŝe zostać podzielony na trzy komunikujące się, lecz niezaleŝne od siebie poziomy: 1. poziom usług i systemów zewnętrznych - dotyczy usług świadczonych na poziomie krajowym, oraz pozostałych usług i systemów zewnętrznych w stosunku do Systemu, 2. poziom usług i systemów samorządowych - sfera administracji samorządowej. Na tym poziomie pracują systemy poszczególnych jednostek korzystających z Systemu, które dzięki jego budowie oraz funkcjonalności mogą korzystać ze spójnych rozwiązań oraz wymieniać między sobą informacje (np. dokumenty elektroniczne), 3. poziom usług zewnętrznych - wszelkie usługi, świadczone przez jednostki objęte poziomem drugim przy pomocy Systemu. Chodzi przede wszystkim o usługi związane z realizacją zadań administracji publicznej na rzecz obywateli. System moŝna podzielić na dwie warstwy. Warstwa nadrzędna to warstwa poziomu wojewódzkiego. W niej umieszczone są usługi i systemy pracujące globalnie w ramach Systemu, które są udostępniane dla JST (np. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP), oraz usługi raportowania zarządczego, które pozwalają zbierać informację z całego Systemu pobierając je od poszczególnych JST. PoniewaŜ wykorzystanie systemu opierającego się na jednym scentralizowanym rozwiązaniu byłoby dość ryzykowne (ze względu na krytyczność prac wykonywanych przez poszczególne JST), w Systemie istnieje równieŝ warstwa podrzędna, skupiająca krytyczne z punktu widzenia urzędów systemy wspomagające zarządzanie (m.in. finanse i budŝet, podatki, ewidencje i rejestry, finansowo-księgowe) oraz systemy elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). Dzięki takiemu podejściu, kaŝda z jednostek jest autonomicznym systemem, który jest niezaleŝny od stanu pozostałych systemów. Bardzo waŝnym elementem Systemu jest Szyna Wymiany Danych (SZD), która pozwala na wymianę informacji pomiędzy systemami pracującymi w ramach warstw, oraz pomiędzy systemami róŝnych poziomów. Dzięki zastosowaniu otwartych interfejsów, moŝliwa jest pełna interoperacyjność, co z kolei pozwala na dość duŝą dowolność w wyborze systemów wspomagających zarządzanie i EOD stosowanych w poszczególnych jednostkach. Jedynym warunkiem jest zaimplementowanie w nich mechanizmu komunikacji z Szyną Wymiany Danych Architektura Systemu Na System składa się szereg mniejszych systemów i modułów, które pozwalają na elektroniczną realizację zadań wykonywanych przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowymi elementami Systemu są: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), Moduły merytoryczne składające się na system wspomagania zarządzania, System Raportowania Zarządczego (SRZ), Portal udostępniający dostęp do usług dla obywateli. 74 S t r o n a

75 Rysunek 22. Powiązania pomiędzy wymienionymi komponentami oraz ich umiejscowienie w poszczególnych warstwach W celu ograniczenia kosztów, ESP jest produktem na poziomie regionalnym, udostępniającym usługi dla wszystkich jednostek będących beneficjentami projektu. Dzięki temu moŝliwe jest centralne zarządzanie z poziomu regionu, ujednolicenie punktu styku pomiędzy urzędami a ich interesantami oraz zapewnienie spójnego sposobu wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami EOD. W przyjętym rozwiązaniu ESP poza swoją podstawową funkcją, stanowi równieŝ swoistą szynę słuŝącą do wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy obiegami dokumentów zainstalowanymi w róŝnych jednostkach. Dzięki takiemu podejściu, łatwo jest określić sposób komunikacji pomiędzy nimi, oraz zapewnić komunikację w pełni zgodną z wymogami prawa w tym zakresie Procesy realizowane przez System Głównym zadaniem Systemu jest dostarczenie rozwiązań umoŝliwiających kompleksowe zarządzanie gminą/powiatem, oraz realizujących wymagania dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach jak i elektronicznej komunikacji z interesantami. Rysunek numer 22 przedstawia najistotniejsze procesy, które zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach. 75 S t r o n a

76 Rysunek 23. Procesy realizowane przez System Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków elektronicznych Elektroniczna obsługa interesanta zaczyna się jeszcze przed pierwszą interakcją pomiędzy nim a urzędem. Pierwszy krok to utworzenie oraz opublikowanie formularza elektronicznego na Portalu właściwego urzędu. Interesant moŝe wypełnić formularz, który po zatwierdzeniu wprowadzonych danych staje się wnioskiem elektronicznym. Taki wniosek po podpisaniu go przez interesanta podpisem elektronicznym ma moc prawną równą papierowemu wnioskowi podpisanemu odręcznie (np. podpis kwalifikowany, profil zaufany epuap, podpis zawarty w nowym elektronicznym dowodzie osobistym). W kolejnym etapie wniosek trafia do elektronicznej skrzynki podawczej, która generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Wniosek jest rejestrowany w systemie EOD, a na jego podstawie tworzone jest pismo przychodzące. Na podstawie takiego pisma, pracownik merytoryczny, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną urzędu tworzy sprawę. Rozpoczyna się proces rozpatrywania sprawy, podczas którego najczęściej wykorzystywane są specjalizowane systemy dziedzinowe. To, która aplikacja dziedzinowa powinna być wykorzystana przy rozpatrywaniu danej sprawy określane jest na podstawie rodzaju sprawy wybieranego podczas jej zakładania. W systemie dziedzinowym ewidencjonowane są jedynie dane waŝne z punktu widzenia danego systemu. Na ich podstawie powstaje decyzja lub zaświadczenie, które w postaci pisma przekazywane jest do systemu EOD. Pismo takie po zatwierdzeniu moŝe zostać wysłane do wnioskodawcy z systemu EOD za pośrednictwem ESP, lub w szczególnych przypadkach w postaci tradycyjnej (papierowej). 76 S t r o n a

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS L.p Miejscowość Powiat Nazwa instytucji Nazwa placówki Deklaracja przystapienia do projektu w 2011r opiekun 1 Babimost zielonogórski Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy 2 Bledzew międzyrzecki 3 Bobrowice krośnieński

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski 2 Bledzew Urząd Gminy 3 Bobrowice Urząd Gminy 4 Bogdaniec Urząd Gminy 5 Bojadła Gmina Bojadła 6 Brody Urząd Gminy 7 Brzeźnica Gmina Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda-Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 3 Bobrowice Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 4

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. Nr referencyjny 0002/15 Nazwa Beneficjenta Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285 706,03 2.

Bardziej szczegółowo

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd WROTA LUBUSKIE LUBUSKI E-URZĄD Zielona Góra 29 II 2008r. REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI @ - realizowane projekty Wrota REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI Lp. Wyszczególnienie Wrota Podlasia Wrota

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 1. 0002/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Rynek pracy województwa lubuskiego w 2013 roku Zielona Góra, kwiecień 2014 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Strona 1

Województwo lubuskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo lubuskie gminy miejskie 1 Gorzów Wielkopolski Dorota Szukalska - Koźlakowska wsr@um.gorzow.pl 95 7355 812 2 Kostrzyn Wiesław Biskowski urzad@kostrzyn.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax www 1. MGOPS Babimost

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax  www 1. MGOPS Babimost OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. MGOPS Babimost Pl.Powst. Wielkopolski 11A 66-110 Babimost 68 351-24-44 68 351-24-44 2. GOPS Bledzew Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. 1. 2. 3. Numer referencyjny wniosku 08-0037/15 08-0013/15 08-0024/15 Nazwa Beneficjenta Fundacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Świebodzin październik, 2012 rok 1 2 Spis treści KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1 1. 2. 3. 0002/15 0003/15 0004/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansow ania Wartość ogółem Data zawarcia umowy Poddziałanie 1. 001/08 00 Międzyrzeczu Międzyrzecz osób bezrobotnych przez

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MIEJSCE N A Z W A S Z K O Ł Y P U N K T Y OGÓŁEM 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SULECHÓW 655,00 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WSCHOWA 605,00 3 SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r.

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. Lubuski e-urząd Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. 1 Cel i zakres projektu Zakresem projektu Lubuski e-urząd jest umoŝliwienie uŝywania

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html Ośrodki Pomocy Społecznej OBSŁUGA KLIENTA W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Przedstawiamy Raport z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 Mammobus firmy Data postoju Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od 15.01.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 9.03.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 4.03.2015 GORZOWSKI WITNICA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY dr inż. Janusz Baranowski mgr inż. Krzysztof Jarosiński CENTRUM KOMPUTEROWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WPROWADZENIE Początki Internetu

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

DEBATA m poświęcona problemowi ubóstwa na terenie woj. lubuskiego UBÓSTWO zagrożenie czy wyzwanie? 15 lipca 2014 r.

DEBATA m poświęcona problemowi ubóstwa na terenie woj. lubuskiego UBÓSTWO zagrożenie czy wyzwanie? 15 lipca 2014 r. DEBATA m poświęcona problemowi ubóstwa na terenie woj. lubuskiego UBÓSTWO zagrożenie czy wyzwanie? 15 lipca 2014 r. SYSTEM POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WOBEC PROBLEMU UBÓSTWA

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ. Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r.

PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ. Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r. PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ 2013 Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r. 1. Priorytety w pracy ośrodków pomocy społecznej. 2. Standardy w środowiskowych domach samopomocy. 3. Kryteria podziału

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Wydział Polityki Społecznej. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzów Wlkp., sierpień 2014r.

Wydział Polityki Społecznej. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzów Wlkp., sierpień 2014r. Raport z prowadzonego w 2013r. przez gminy województwa lubuskiego monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W RAMACH LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY za rok szkolny 2014-2015 Żary 29 września 2015 rok Spis treści 1. Klasyfikacja generalna szkół podstawowych........

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Kostrzyn nad Odrą (m.) gorzowski 5 Muzeum rzyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. Audyt informatyczny JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. GaMP Sp. z o.o. GaMP Sp. z o.o. Aleja Konstytucji 3 Maja 8 65-803 Zielona

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KLUCZOWE W RAMACH DZIAŁANIA ANIA 1.3 LRPO LUBUSKI E-URZĄD

PROJEKTY KLUCZOWE W RAMACH DZIAŁANIA ANIA 1.3 LRPO LUBUSKI E-URZĄD PROJEKTY KLUCZOWE W RAMACH DZIAŁANIA ANIA 1.3 LRPO LUBUSKI E-URZĄD Doradca Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl (91) 4892050 GSM 601 713 867 Międzyrzecz, 9 lipca 2010 r. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo