Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj"

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Opiekun pracy mgr in. Piotr Salata Ocena: Podpis Przewodnicz cego Komisji Egzaminu Dyplomowego

2 Wojciech B k Specjalno : Systemy Informacyjno-Decyzyjne Data urodzenia: Data rozpocz cia studiów: yciorys Urodzi em si 7 sierpnia 1983 roku w Radomiu. Ucz szcza em do Szko y Podstawowej nr 40 im. Jana Kochanowskiego, gdzie uko czy em klasy od pierwszej do ósmej. Nauk kontynuowa em w VI Liceum Ogólnokszta cym im. Jana Kochanowskiego b c uczestnikiem wielu konkursów z matematyki, fizyki oraz ekonomii. W roku 2002 zda em egzamin maturalny i zosta em przyj ty na Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz do Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. W 2005 roku rozpocz em prac zawodow w firmie Pentacomp Systemy Informatyczne i wspó pracuj z ni do dzisiaj. W swej pracy bra em udzia w wielu projektach informatycznych, g ównie przy tworzeniu systemów analitycznych i raportowych. W roku 2008 obroni em prac magistersk w Szkole G ównej Handlowej na specjalno ci zarz dzanie strategiczne i kontynuowa em tam swoj edukacj na niestacjonarnych studiach doktoranckich.... Podpis studenta EGZAMIN DYPLOMOWY egzamin dyplomowy w dniu r. z wynikiem... Ogólny wynik studiów... Dodatkowe wnioski i uwagi komisji

3 Streszczenie Systemy rekomendacji s coraz szerzej stosowane ze wzgl du na przewag konkurencyjn jak daj. Jednym z najefektywniejszych podej do budowy rekomendacji jest wspólna filtracja wykorzystuj ca opinie grupy u ytkowników w celu wyznaczenia rekomendacji dla innych u ytkowników. Do tej pory badania wspólnej filtracji skupia y si ównie na dok adno ci statystycznej wykonywanych predykcji, pomijaj c zyski osi gane przez dostawc. W niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono podstawowe poj cia zwi zane z systemami rekomendacji, ich funkcjami oraz stosowanymi metodami rekomendacji. Szczegó owo zosta y opisane wymagania stawiane przed algorytmami wspólnej filtracji, napotykanymi przez nie problemami oraz sklasyfikowano wykorzystywane obecnie techniki. W pracy zaprezentowano nowe podej cie do procesu budowy i dostarczania rekomendacji z wykorzystaniem wspólnej filtracji. Proces ten oceniany jest zbiorem wska ników efektywno ci, w ród których najwa niejszym wska nikiem jest u yteczno systemu, a nie precyzja. Uzasadnieniem proponowanego podej cia s wyniki osi gane przez zaimplementowany system rekomendacji dzia aj cy na rzeczywistych zbiorach filmów, ksi ek i profili randkowych. Praca wpisuje si w nowy trend bada nad systemami rekomendacji, który analizuje te systemy jako narz dzie wp ywu na zachowanie klienta. owa kluczowe: systemy rekomendacji, wspólna filtracja, d ugi ogon, wska niki efektywno ci, e-handel, Microsoft SQL Server 3

4 Title: Making recommendations based on Collaborative Filtering Abstract Recommender systems are increasingly used, because of the competitive advantage they give to the business. One of the most successful approaches to building recommender systems, is collaborative filtering which uses the known preferences of a group of users to make recommendations for other users. So far, studies of collaborative filtering mainly focused on the statistical accuracy of the prediction, forgetting the profits achieved by the supplier. In this Master's Thesis, the main tasks and functions of recommender systems are introduced. The paper describes in details, requirements for the collaborative filtering algorithms, problems they face and the classification of currently used techniques. Author presents a new approach to a collaborative filtering recommendation process. Recommendation process is evaluated with a set of metrics but instead of prediction accuracy the main metric is the system s usability. This approach is explained by the results of an implemented recommendation system, which uses the real data of movies, books and dating profiles. This Thesis is a part of a new trend in the field of recommendation systems studies, which analyzes recommendation systems as a tool for impacting on consumer behavior. Key words: recommender systems, collaborative filtering, CF, long tail, evaluation metrics, e-commerce, Microsoft SQL Server 4

5 SPIS TRE CI SPIS TRE CI WST P Systemy rekomendacji Znaczenie systemów rekomendacji Funkcje systemów rekomendacji Dane i ród a wiedzy Techniki rekomendacji The Netflix Prize Wspólna filtracja Proces wspólnej filtracji podstawowe poj cia Zakres wykorzystania wspólnej filtracji Rozk ad danych Specyfika u ytkowników i przedmiotów Trwa danych Problemy wspólnej filtracji Rzadko danych (Data Sparsity) Skalowalno Synonimiczno Zak amywanie ocen (Shilling Attacks) Typy algorytmów wspólnej filtracji Wspólna filtracja wykorzystuj ca pami Wyznaczanie podobie stwa Podobie stwo oparte na korelacji Podobie stwo oparte na wektorach Wyliczenie predykcji i rekomendacji Suma wa ona ocen Prosta rednia wa ona Szczytowe N rekomendacji Szczytowe rekomendacje w oparciu o u ytkowników Szczytowe rekomendacje w oparciu o przedmioty Rozszerzenia wspólnej filtracji wykorzystuj cej pami Wspólna filtracja wykorzystuj ca model Algorytmy wykorzystuj ce sieci bayesowskie

6 SPIS TRE CI Algorytmy grupuj ce Inne algorytmy wykorzystuj ce model Hybrydowe techniki wspólnej filtracji Wspólna filtracja wzmocniona zawarto ci Po czenie ró nych metod wspólnej filtracji czenie rekomendacji uzyskanych ró nymi technikami Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Cel rekomendacji Proces budowy i dostarczania rekomendacji Etapy procesu rekomendacji Wprowadzenie przedmiotu Wprowadzenie u ytkownika Wprowadzenie preferencji Wyznaczenie rekomendacji umaczenie rekomendacji Dostarczenie rekomendacji u ytkownikowi Informacja zwrotna od u ytkownika Wybór algorytmów rekomendacji Wska niki efektywno ci Wyniki dla poszczególnych technik Dopasowanie algorytmów do etapów budowy rekomendacji Analiza danych Rozk ad ocen Za enia dla systemu rekomendacji bazuj cego na wspólnej filtracji Implementacja modelu rekomendacji Cel implementacji Architektura rozwi zania Model danych Modu y aplikacyjne Procedury i funkcje bazodanowe Interfejs u ytkownika Wyniki dzia ania Wprowadzenie preferencji u ytkownika Wyznaczanie rekomendacji

7 SPIS TRE CI umaczenie rekomendacji Dostarczenie rekomendacji u ytkownikowi Ocena wyników implementacji Wnioski BIBLIOGRAFIA

8 WST P WST P Ka dego roku na ca ym wiecie powstaje kilkadziesi t tysi cy filmów 1 a ponad milion ksi ek 2 zostaje wydanych. Liczba wszystkich opublikowanych artyku ów naukowych szacowana jest na 50 milionów 3. Co wi cej, ka dego roku powstaje niezliczona liczba modeli samochodów, telewizorów, komputerów i innych produktów kupowanych codziennie przez konsumentów. Oczywistym staje si fakt, e liczba dost pnych informacji przekroczy a mo liwo ci poznawcze pojedynczego cz owieka i potrzebuje on wsparcia podczas podejmowania decyzji o filmie do obejrzenia, ksi ce do przeczytania czy te telewizorze, który chce kupi. Tutaj swoj przydatno pokazuje modelowanie preferencji i powi zane z nim systemy rekomendacji. Modelowanie i przewidywanie preferencji mo na ró norako rozumie w zale no ci od kontekstu, w którym jest stosowane, oraz od z ono ci wykorzystanych w tym procesie metod. Jednak e w ka dym podej ciu, istotna jest odpowied na kluczowe pytanie: Jak u ytkownik A oceni obiekt B? Personalizowane rekomendacje produktów przynosz du e korzy ci, zarówno klientom, którzy otrzymuj od razu to czego szukaj, oraz sprzedawcom którzy maj szans na zwi kszenie przychodów. Istotnym efektem s równie d ugofalowe korzy ci, jak wy szy stopie zaanga owania klienta oraz wzrost jego lojalno ci. Chocia w Polsce jedynie co trzeci e-sklep oferuje proste rekomendacje do produktów, to z bada wynika, e w Stanach Zjednoczonych ponad po owa w cicieli sklepów internetowych (57%) oferuje rekomendacje odpowiadaj ce profilowi klienta a 25% zamierza je wprowadzi do swojej dzia alno ci 4. Najlepszym przyk adem jak efektywne mo e by modelowanie preferencji, jest Amazon, który swój sukces zbudowa w nie na rozbudowanych spersonalizowanych rekomendacjach. Jednym z podej do problemu przewidywania preferencji jest Collaborative Filtering (CF) t umaczone jako wspólna filtracja lub uwspólnione filtrowanie tre ci 5. Metoda opiera si na za eniu, e opinie konkretnego u ytkownika mo na prognozowa jedynie na podstawie jego wcze niejszych opinii i opinii innych u ytkowników, ca kowicie lub 1 dane z roku równie stosowane s okre lenia filtrowanie kolaboracyjne, filtrowanie kolaboratywne oraz filtrowanie asocjacyjne 8

9 WST P w znacznej cz ci ignoruj c dodatkowe informacje o produktach jak cena, gatunek, rok produkcji itd. Niniejsza praca ma na celu przestawienie wykorzystywanych obecnie metod budowy rekomendacji oraz dok adniejsze opisanie wspólnej filtracji. Lektura niniejszej pracy pozwoli zrozumie wady i zalety poszczególnych rozwi za oraz wska e najnowsze trendy wykorzystywane na wiecie. Klamr spinaj teori z praktyk, b dzie rzeczywista implementacja systemu opartego na technice wspólnej filtracji. Praca sk ada si z czterech rozdzia ów: Pierwszy opisuje podstawowe zagadnienia zwi zane z systemami rekomendacji oraz modelowaniem preferencji konsumentów. Zadaniem tego rozdzia u jest zapoznanie czytelnika z podstawami teoretycznymi stosowanych rozwi za, ich wadami i zaletami oraz cechami wp ywaj cymi na miejsce i efekt wykorzystania konkretnych modeli i systemów. Na zako czenie rozdzia u przedstawiony jest konkurs The Netflix Prize, który sta si platform porównuj ró ne techniki i algorytmy rekomendacji. Rozdzia drugi szczegó owo opisuje ide wspólnej filtracji, pod któr kryj si metody o ró norodnym poziomie z ono ci obliczeniowej. Ten rozdzia uzupe nia wiedz ytkownika o zasady dzia ania wspólnej filtracji oraz przyj typologi stosowanych w niej mechanizmów. Rozdzia trzeci prezentuje podej cie autora do technik budowy i dostarczania rekomendacji wykorzystuj cych wspóln filtracj. Wymienione s w nim poszczególne etapy procesu budowy i dostarczania rekomendacji wraz ze wskazaniem miejsc badanych podczas implementacji. Na podstawie wiedzy zgromadzonej w trakcie pisania pracy oraz do wiadcze z pracy z systemami analitycznymi, autor dobiera zestaw technik s cych zarówno zaspokojeniu potrzeb u ytkowników jak i pomagaj cych osi gn cele dostawcy. Rozdzia czwarty opisuje implementacj przedstawionego wcze niej rozwi zania. Efektywno zaimplementowanego systemu oceniona jest przez szereg mierników uzale nionych od ilo ci danych, czasu dost pnego do przedstawienia rekomendacji oraz parametrów definiowanych przez administratora systemu. W ramach opisu implementacji, przedstawiony jest model danych, interfejs u ytkownika oraz wyniki dzia ania systemu. Szeroki zakres opisywanego zagadnienia wymusi na autorze opieranie si na bardzo ró norodnych ród ach. Poniewa opisywany temat jest wci nowy, brakuje interesuj cych publikacji w j zyku polskim. Szczególnie godn polecenia jest ksi ka Recommender Systems Handbook bardzo szczegó owo opisuj ca systemy rekomendacji oraz techniki wspólnej filtracji [RIC]. 9

10 WST P Mam nadziej, i praca ta zapozna czytelników z ciekawym zagadnieniem, jakim jest tworzenie rekomendacji z wykorzystaniem wspólnej filtracji a co wa niejsze, mo e pozwoli ona doceni polskim czytelnikom wag systemów rekomendacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym. 10

11 1. Systemy rekomendacji 1. Systemy rekomendacji Definicje systemu rekomendacji ró ni si w zale no ci od autora. Cz badaczy wr cz nie widzi ró nicy pomi dzy poj ciami system rekomendacji, collaborative filtering czy te social filtering". W ramach niniejszej pracy, przyj ta zosta a definicja systemu rekomendacji wed ug której jest to system, dostarczaj cy zalecenia wyznaczane w oparciu o ró norodne techniki. Badanie systemów rekomendacji (SR) jest relatywnie nowe w porównaniu do badania klasycznych narz dzi i technologii IT, takich jak bazy danych czy wyszukiwarki 6. Systemy rekomendacji pojawi y si jako niezale ny obszar bada dopiero w po owie lat 90 XX. wieku [RIC]. Szczególnie w ostatnich latach, zainteresowanie modelowaniem preferencji i systemami rekomendacji znacz co wzros o, co pokazuje kilka kluczowych faktów: Systemy rekomendacji odgrywaj istotn rol w przedsi wzi ciach, które ju teraz s legendami Internetu: Amazon, YouTube, Netflix, Yahoo, Google czy IMDb. Ponadto wiele firm z bran y medialnej wdra a SR w ramach istotnych us ug wiadczonych swoim abonentom. By zwi kszy jako swych us ug, internetowa wypo yczalnia filmów Netflix, og osi a konkurs z nagrod miliona dolarów dla zespo u, który osi gnie wyniki lepsze od ich systemów rekomendacji [KOR]. Organizowane s dedykowane konferencje i warsztaty powi zane z t dziedzin. Dodatkowo, sesje po wi cone systemom rekomendacji s prowadzone na tradycyjnych konferencjach w dziedzinie baz danych, systemów informacyjnych i systemów adaptacyjnych. W ród tych konferencji warto wymieni : ACM SIGIR Special Interest Group on Information Retrieval (SIGIR), User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP) oraz ACM's Special Interest Group on Management Of Data (SIGMOD). Na uczelniach technicznych ca ego wiata pojawiaj si studia ca kowicie po wi cone systemom rekomendacji a od 2005 roku zacz y si pojawia istotne publikacje akademickie na ten temat. W ród czasopism bran owych po wi caj cych miejsce systemom rekomendacji mo na wymieni : AI Communications (2008), IEEE Intelligent Systems (2007), International Journal of Electronic Commerce (2006), International Journal of Computer 6 Nale y zauwa, e systemy rekomendacji s cz sto implementowane z wykorzystaniem baz danych i wyszukiwarek. 11

12 1. Systemy rekomendacji Science and Applications (2006) oraz ACM Transactions on Computer-Human Interaction (2005) [JAN]. W poni szym rozdziale przedstawione zosta y osi gni cia w dziedzinie budowy i wykorzystania systemów rekomendacji. Na wst pie przedstawione jest znaczenie SR dla nowoczesnych przedsi biorstw dostarczaj cych ró norodne us ugi i produkty. Kolejne podrozdzia y zawieraj dok adniejszy opis funkcji systemów tej klasy, techniki wykorzystywane do ich budowy oraz dane, na podstawie których tworzone s rekomendacje Znaczenie systemów rekomendacji Z najnowszych bada przeprowadzonych przez Gemius w 2010 roku wynika, e utrzymanie zadowolonego klienta wymaga pi ciokrotnie ni szych nak adów, ni zdobycie nowego klienta. Jednocze nie badania Nielsen Norman Group przeprowadzone na u ytkownikach sklepów internetowych wskazuj, e a 34% u ytkowników natychmiast opuszcza witryn, gdy nie mo e odszuka dost pnych i interesuj cych go produktów, a 50% u ytkowników próbuje zidentyfikowa produkty korzystaj c z okna wyszukiwania. atwo zatem zauwa zale no pomi dzy lojalno ci klienta, a jako ci dostarczanych mu rekomendacji. Utrzymanie lojalnego klienta jest na tyle cenne, e inwestycje w systemy personalizowanej rekomendacji osi gaj bardzo wysokie stopy zwrotu. Jednym z najbardziej istotnych czynników sukcesu sklepów internetowych oraz us ug oferowanych przez strony WWW s inteligentne systemy, które w rzetelny i dok adny sposób pomagaj rekomendowa gamy produktów konkretnym u ytkownikom 7. Flagowymi przyk adami s tutaj: Netflix 65% wypo ycze w wyniku rekomendacji. Google News 38% wi cej ruchu dzi ki rekomendacjom. Amazon 35% sprzeda y w nast pstwie rekomendacji wg. Celma & Lamere, ISMIR'

13 1. Systemy rekomendacji Dodatkowym efektem wykorzystania systemów rekomendacji jest aktywizacja tzw. d ugiego ogona produktów (the long tail) 9. Rys. 1 Zasada d ugiego ogona Dzi ki zastosowaniu systemów rekomendacji, firmy oferuj wi cej produktów, co skutkuje wyd eniem ogona. Systemy rekomendacji zwi kszaj równie dost p do nisz u ytkowników, co skutkuje pogrubieniem ogona, a to w rezultacie powoduje przeniesienie rodka ci ko ci sprzedawanych produktów z hitów w kierunku produktów mniej popularnych i rozpowszechnionych. Niektórzy autorzy uwa aj wr cz, e zjawisko ugiego ogona mo e nie tylko przyczyni si do wzrostu dochodów przedsi biorstw sprzedaj cych produkty niszowe, ale tak e doprowadzi do spadku obrotów przedsi biorców handluj cych produktami masowymi. Wyst powanie efektu d ugiego ogona zaczyna podwa zasad Pareto, wed ug której 20% najlepiej sprzedaj cych si towarów generuje 80% przychodów. Dzi ki obni eniu kosztów dystrybucji i sk adowania oraz poszerzeniu rynku, towary niszowe znajduj nabywców zwi kszaj c obroty sklepów internetowych (patrz Rys. 2). Badania pokazuj jednak, e to systemy rekomendacji maj kluczowe znaczenie przy wykorzystywaniu potencja u d ugiego ogona. 9 koncepcja, któr sformu owa Chris Anderson w pa dzierniku 2004 w artykule dla magazynu Wired, celem opisania pewnych modeli biznesowych oraz ekonomicznych, zaobserwowanych w dzia alno ci firm takich jak Amazon.com, czy Netflix. G osi ona, e posiadanie bardzo szerokiego asortymentu mo e zaowocowa wygenerowaniem na pojedynczych, rzadko poszukiwanych pozycjach, sumarycznie wi kszych obrotów ni te, osi gane na najpopularniejszych, masowo sprzedawanych towarach. 13

14 1. Systemy rekomendacji Rys. 2 Udzia w przychodach produktów, które mo na znale tylko online Znaczenie systemów rekomendacji dla przedsi biorstw handlowych i us ugowych jest dok adniej obrazowane przez poszczególne funkcje systemów tej klasy Funkcje systemów rekomendacji Systemy rekomendacji mo na okre li jako zbiór technik i narz dzi dostarczaj cych ytkownikom (konsumentom) sugestie na temat produktów/us ug, które mog by przez nich wykorzystane. Nale y jednak dok adnie zdefiniowa list funkcji jakie SR mog pe ni nie tylko dla konsumentów, ale dla samych dostawców. W rzeczywisto ci, istnieje wiele powodów, dla których us ugodawcy mog chcie wykorzysta t technologi : Wzrost sprzeda y produktów. To chyba najwa niejsza funkcja dla komercyjnych SR. Oznacza ona mo liwo sprzedawania dodatkowych egzemplarzy produktów w porównaniu z liczb sprzedawanych bez rekomendacji. Cel ten jest realizowany, poniewa polecane produkty z du ym prawdopodobie stwem b pasowa do potrzeb konsumenta. Prawdopodobnie ytkownik doceni te porady po wykorzystaniu kilku z nich. Niekomercyjne aplikacje maj podobne cele, nawet je eli dostarczany produkt lub us uga nie s atne. W rozwi zaniach niekomercyjnych u ytkownicy wci ponosz koszty 14

15 1. Systemy rekomendacji zwi zane z wyszukaniem i wyborem w ciwego przedmiotu. Na przyk ad, portale informacyjne chc zwi kszy liczb artyku ów przeczytanych na ich stronach. Sprzeda zró nicowanego asortymentu. Inn wa funkcj SR jest umo liwienie u ytkownikowi wybrania produktów, które mog yby by trudne do znalezienia bez precyzyjnej rekomendacji. Na przyk ad w systemach rekomendacji filmów, takich jak Netflix, us ugodawca jest zainteresowany wypo yczaniem wszystkich filmów w katalogu, nie tylko tych najbardziej popularnych. Przy wysokich kosztach reklamy systemy rekomendacji oszcz dzaj czas i pieni dze sugeruj c i reklamuj c niszowe filmy ciwym konsumentom. Zwi kszenie satysfakcji klientów. Dobrze zaprojektowany system rekomendacji mo e równie poprawi wra enia u ytkownika z korzystania z witryny lub aplikacji. Dzi ki wygodnej interakcji u ytkownik-komputer, konsument szybko odkryje, e rekomendacje s nie tylko interesuj ce i dok adne, ale mo na z nich korzysta w bardzo prosty sposób. Po czenie skutecznych rekomendacji oraz w ciwego interfejsu zwi ksza wykorzystanie systemu w przysz ci oraz prawdopodobie stwo, e zalecenia b akceptowane przez u ytkownika. Zwi kszenie lojalno ci u ytkownika. Statystyki pokazuj, e najbardziej dochodowymi klientami s ci najbardziej lojalni. Dlatego przedsi biorstwa d do pozyskania lojalno ci wobec ich witryn poprzez rozpoznawanie klientów i traktowanie ich w wyj tkowy sposób. Jest to standardowa funkcja systemów rekomendacji, które wykorzystuj c informacje pozyskane od u ytkownika w poprzednich interakcjach, tworz nowe rekomendacje. W konsekwencji im d ej i intensywniej klient korzysta ze strony WWW, tym dok adniej propozycje dostosowane s do jego preferencji. Lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów. Inn wa funkcj SR, która mo e znale zastosowanie w wielu innych miejscach, jest opis preferencji ytkownika, zarówno tych zebranych bezpo rednio od niego jak i zbudowanych przez system. Us ugodawca mo e wykorzysta t wiedz do efektywniejszego zarz dzania magazynem, dostawami lub produkcj. 15

16 1. Systemy rekomendacji Zyski dla us ugodawców s bardzo istotnym powodem wdra ania systemów rekomendacji, jednak e u ytkownicy równie ch tnie z nich korzystaj, gdy wspieraj one ich cele. W ród ró norodnych zada SR wymienianych jest 11 podstawowych funkcji dostarczanych u ytkownikom [BUR]. Wyszukanie kilku pasuj cych pozycji. Funkcja polega na poleceniu ytkownikowi, w postaci listy rankingowej, ograniczonego zbioru produktów lub us ug wraz z informacj, jak u ytkownik by je oceni. Jest to jeden z g ównych celów, który udaje si osi gn wielu komercyjnym systemom rekomendacji. Wyszukanie wszystkich pasuj cych pozycji. Funkcja polega na poleceniu wszystkich pozycji zaspokajaj cych jak potrzeb u ytkownika. Przy takim podej ciu przedstawienie zaledwie kilku propozycji nie jest wystarczaj ce. W takich sytuacjach, oprócz korzy ci uzyskanej ze starannej analizy wszystkich mo liwo ci, u ytkownik mo e równie skorzysta z rankingu przedmiotów oraz dodatkowych obja nie generowanych przez system. Adnotacje do kontekstu. System rekomendacji wykorzystuje bie cy kontekst przedstawiany u ytkownikowi i prezentuje propozycje bior c pod uwag preferencje u ytkownika, np. u ytkownik przegl daj cy program TV otrzymuje informacj, który z programów warto obejrze. Rekomendacja sekwencji. Zamiast skupia si na polecaniu pojedynczych przedmiotów, SR proponuje kilka pozycji, które wzajemnie si uzupe niaj i wspólnie zaspokajaj ca potrzeb klienta. Przyk adem takiej propozycji mo e by ca y serial lub sk adanka piosenek. Rekomendacja pakietu. Polega na zaproponowaniu dobrze do siebie pasuj cych przedmiotów. Przyk adowo, plan podró y mo e by z ony z wielu atrakcji, miejsc i us ug zakwaterowania, znajduj cych si w wyznaczonym obszarze. Z punktu widzenia u ytkownika te ró ne alternatywy mog sk ada si na jeden cel podró y. Efektywniejsze przegl danie. ytkownik cz sto przegl da katalogi/strony bez konkretnego zamiaru zakupu. Zadaniem systemu rekomendacji jest wsparcie u ytkownika tak, by przegl da artyku y, które najprawdopodobniej go zainteresuj. 16

17 1. Systemy rekomendacji Testowanie rekomendacji. Wielu u ytkowników podejrzliwie podchodzi do rekomendacji i cz sto woli przetestowa zachowanie SR. Cz systemów nie dla takich przypadków oferuje specjalne funkcje pozwalaj ce ytkownikom na testowanie rekomendacji dla ró nych zadanych parametrów. Definiowanie profilu konsumenta. Je li system nie ma szczegó owej wiedzy na temat aktywnego u ytkownika, to mo e przekaza tylko takie zalecenia, które dostarczy by przeci tnemu u ytkownikowi. By wyeliminowa ten problem, u ytkownicy mog uzupe nia swoje profile wraz z list rzeczy, które lubi oraz których nie lubi. Wyra enie siebie. Cz ci u ytkowników zupe nie nie zale y na rekomendacjach. Istotna jest dla nich mo liwo wyra enia swojej opinii i swoich przekona. Zadowolenie u ytkownika w tej sferze równie dobrze mo e budowa lojalno u ytkownika do serwisu. Pomoc innym. Niektórzy u ytkownicy ch tnie wspieraj innych swoj wiedz, zw aszcza gdy s przekonani, e zyskuje na tym ca a spo eczno. Mo e to by ównym czynnikiem wp ywaj cym na dostarczanie do systemu rekomendacji wej ciowych ocen/opinii/informacji. Wp yw na innych. W webowych systemach rekomendacji zdarzaj si ytkownicy, których g ównym celem jest mo liwo wp ywania na innych i namawiania ich do kupna okre lonych produktów. Niestety cz sto s to szkodliwi u ytkownicy, którzy wykorzystuj system by promowa lub oczernia okre lone produkty. Jak wskazuj powy sze funkcje, rola systemu rekomendacji w ramach systemu informacyjnego mo e by bardzo zró nicowana. To zró nicowanie wymaga jednocze nie równowa enia potrzeb us ugodawców i konsumentów. By to osi gn, konieczne jest wykorzystywanie wielu ró nych róde wiedzy i technik u ywanych do wybierania ciwych rekomendacji Dane i ród a wiedzy Systemy rekomendacji s systemami przetwarzania informacji, które aktywnie zbieraj ró ne rodzaje danych w celu budowania swoich zalece. Dane dotycz g ównie proponowanych produktów/us ug oraz u ytkowników, którzy te zalecenia otrzymuj. 17

18 1. Systemy rekomendacji Poniewa dane i ród a wiedzy dost pne dla SR mog by bardzo zró nicowane, ostatecznie to od rekomendacji zale y, które informacje mo na efektywnie wykorzysta. Ogólnie rzecz bior c, istniej techniki rekomendacji niepotrzebuj ce szerokiej wiedzy, tzn. wykorzystuj bardzo proste i podstawowe dane, takie jak oceny u ytkowników. Inne techniki s bardziej zale ne od wiedzy, np. wykorzystuj szczegó owe opisy ytkowników lub produktów, ró norakie ograniczenia, stosunki spo eczne oraz zarejestrowane dzia ania u ytkowników. Nale y jednak przyj, e dane wykorzystywane przez systemy rekomendacji dotycz trzech typów obiektów: Przedmiotów (produktów i us ug) ytkowników (klientów, konsumentów itp.) Transakcji (czyli relacji pomi dzy u ytkownikami i przedmiotami) Przedmiotami okre la si obiekty, które s rekomendowane. Mog by one charakteryzowane przez ich z ono, warto lub u yteczno. Warto elementu mo e by pozytywna, je li obiekt jest przydatny dla u ytkownika, lub negatywna, je li produkt nie jest w ciwy, a u ytkownik dokona b dnej decyzji wybieraj c go. Zauwa my, e koszt ponoszony przez u ytkownika to nie tylko cena jak zap aci za przedmiot, ale równie koszt wyszukania danego przedmiotu. Przedmiotami o niskiej z ono ci i warto ci s : wiadomo ci, strony internetowe, ksi ki, p yty CD oraz filmy. Przedmiotami o wi kszej z ono ci i warto ci s : aparaty cyfrowe, telefony komórkowe, komputery, itp. Za najbardziej z one produkty uznaje si : polisy ubezpieczeniowe, produkty finansowe, podró e oraz prac [MON]. ytkownicy, jak ju wspomniano powy ej, mog mie bardzo ró ne cele oraz charakterystyk. W celu personalizacji zalece oraz interakcji cz owiek-komputer, systemy rekomendacji wykorzystuj szereg informacji o u ytkownikach. Ta informacja mo e by skonstruowana w ró ny sposób i wybór informacji do modelu preferencji zale y od techniki rekomendacji. We wspólnej filtracji u ytkownicy s modelowani jako lista ich ocen, natomiast w demograficznych systemach rekomendacji u ytkownicy charakteryzowani s takimi atrybutami, jak wiek, p, zawód czy te wykszta cenie. Dane ytkownika sk adaj si na model u ytkownika koduj cy jego preferencje i potrzeby. Wykorzystywane s ró ne podej cia do modelowania u ytkowników i, w pewnym sensie, SR mo e by postrzegany jako narz dzie, które tworzy rekomendacje poprzez budow i wykorzystanie modeli u ytkowników. Transakcje definiowane s jako zarejestrowane interakcje pomi dzy u ytkownikami i systemem rekomendacji. S to dane gromadzone w trakcie komunikacji u ytkownik- 18

19 1. Systemy rekomendacji komputer i wykorzystywane nast pnie we wbudowanych algorytmach rekomendacji systemu. W praktyce, najbardziej popularn form gromadzonych danych transakcyjnych oceny u ytkowników, które to oceny mog przyjmowa ró norodne formy: Wska niki liczbowe, takie jak 1-5 gwiazdek, 1-10 punktów itd. Oceny porz dkowe, takie jak zdecydowanie si zgadzam, zgadzam si, nie mam zdania, nie zgadzam si, silnie si nie zgadzam, gdzie u ytkownik jest proszony, aby wybra termin, który najlepiej pasuje do opisywanego przedmiotu. Oceny binarne, gdzie u ytkownik mo e oceni produkt jako dobry lub z y. Oceny takie s bardzo popularne w portalach spo eczno ciowych oraz na forach tematycznych. Jednoargumentowe oceny, które mog wskazywa e u ytkownik obserwowa lub kupi dany przedmiot, ewentualnie w inny sposób oceni przedmiot pozytywnie. W takich przypadkach brak oceny oznacza, e nie mamy adnych informacji dotycz cych u ytkownika dla przedmiotu Techniki rekomendacji Identyfikuj c przedmioty przydatne u ytkownikowi, system rekomendacji musi najpierw przewidzie, czy produkt jest warty polecenia. W tym celu SR musi by w stanie przewidzie u yteczno przynajmniej niektórych z produktów lub, w najgorszym wypadku, mie mo liwo porównania u yteczno ci tych produktów. Oznacza to e cz systemów rekomendacji nie wylicza pe nej u yteczno ci przedmiotów, a jedynie stosuje heurystyki pozwalaj ce na stwierdzenie, e produkt b dzie dla u ytkownika przydatny. Nale y zauwa, e u yteczno dla u ytkownika mo e zale od innych zmiennych, które s nazywane zmiennymi kontekstowymi [ADO3]. U yteczno mo e zale od wiedzy u ytkownika, jego lokalizacji lub czasu, gdy rekomendacja jest potrzebna. W zwi zku z tym zalecenia musz by dostosowane do tych dodatkowych informacji i w efekcie coraz trudniej jest wyznaczy w ciwe rekomendacje. By uporz dkowa podej cie do technik rekomendacji, nale y podzieli je na 4 podstawowe klasy 10. Wyró niamy w ród nich rekomendacje: 10 Kilku autorów wydziela dodatkowo rekomendacje demograficzne oraz spo eczno ciowe jako niezale ne klasy. 19

20 1. Systemy rekomendacji Oparte na zawarto ci (content-based): System uczy si, by rekomendowa przedmioty podobne do polubionych przez u ytkownika w przesz ci. Podobie stwo przedmiotów jest wyliczane na podstawie cech porównywanych produktów. Dla przyk adu, je li u ytkownik wysoko oceni komedi, system nauczy si, by poleca inne filmy z tego gatunku. Miarami podobie stwa wykorzystywanymi w takich systemach s : odleg cosinusowa, TFIDF, odleg Kullbacka-Leiblera, odleg euklidesowa, odleg Hamminga. Zalety: o niezale no u ytkownika od innych u ytkowników, o prostota implementacji, o przejrzysto (mo liwo budowy wyja nie, jak wyznaczono rekomendacj ), o mo liwo tworzenia rekomendacji dla nowych przedmiotów. Wady: o brak danych dla nowych u ytkowników, o zbytnia specjalizacja, o wiele atrybutów o subiektywnym charakterze. Oparte na wiedzy (knowledge-based): Systemy wykorzystuj ce to podej cie bazuj na specyficznej wiedzy o tym, jak cechy produktów mog spe nia wymagania u ytkowników, a w zwi zku z tym wyznaczana jest ca kowita yteczno produktu dla u ytkownika. Zalety: o mo liwo stosowania dla du ych i z onych asortymentów produktów, o minimalne zapotrzebowanie na u ytkowników, o brak problemu zimnego startu 11. Wady: o trudno ci w modelowaniu, budowie i utrzymaniu bazy wiedzy [DEL]. Wspólna filtracja (Collaborative filtering): Najprostsza implementacja tego podej cia rekomenduje aktywnemu u ytkownikowi przedmioty wysoko ocenione w przesz ci przez innych u ytkowników o podobnym gu cie. Podobie stwo gustów dwóch u ytkowników wyznaczane jest na podstawie 11 Moment dodania nowego przedmiotu lub u ytkownika dla którego nie zdefiniowano jeszcze ocen. 20

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo