Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce"

Transkrypt

1 Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Raport część I Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce

2 CZĘŚĆ I Diagnoza stanu

3 Publikacja opracowana przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie dla Województwa Małopolskiego Pod redakcją: mgr Joanny Tomczyk mgr Anety Sieklickiej mgr Agnieszki Dolińskiej mgr Sylwii Leszczewicz mgr Moniki Jaroszewskiej Korekta językowa: ElŜbieta Cieśniarska Nadzór merytoryczny: Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, Kraków tel. (+48) , fax. (+48) ISBN: ISBN: (całość) 2

4 Spis treści WSTĘP... 5 I. DIAGNOZA OBECNEGO STANU KOMPETENCJI W ZAKRESIE IT MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI... 7 I.1 Stan umiejętności w zakresie IT w poszczególnych grupach mieszkańców Małopolski Badania wśród obywateli posługujących się IT w Ŝyciu prywatnym Charakterystyka badanej zbiorowości Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Znajomość programów specjalistycznych Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Badania wśród pracowników korzystających z oprogramowania biurowego Charakterystyka badanej zbiorowości Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Znajomość programów specjalistycznych Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Bariery uniemoŝliwiające podnoszenie kompetencji Badania wśród pracowników korzystających z oprogramowania specjalistycznego Charakterystyka badanej zbiorowości Znajomość programów specjalistycznych Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Badania wśród pracowników branŝy IT Charakterystyka badanej zbiorowości Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Znajomość programów specjalistycznych Badania wśród kadry szkolącej IT Charakterystyka badanej zbiorowości Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT II. PROFIL ABSOLWENTA NAJBARDZIEJ POśĄDANEGO NA RYNKU PRACY W MAŁOPOLSCE III. AKTUALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW O OKREŚLONYCH UMIEJĘTNOŚCIACH Z ZAKRESU IT W RÓśNYCH GRUPACH MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI III.1. Pracownicy nie związani z IT III.2. Pracownicy branŝy IT III.3. Kadra szkoleniowa IT IV. DIAGNOZA OBECNEGO STANU ZASOBÓW EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE IT IV.1 Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie Charakterystyka badanej zbiorowości Nauczyciele Pracownie komputerowe Zajęcia z informatyki w szkole IV. 2 Szkoły wyŝsze Charakterystyka badanej zbiorowości Stan techniczny pracowni komputerowych Kierunki nauczania Plany rozwoju infrastruktury IT IV. 3. Firmy szkoleniowe Charakterystyka badanej zbiorowości Kursy, szkolenia

5 3.3. Nauczyciele, trenerzy, wykładowcy Pracownie komputerowe Współpraca w dziedzinie rozwoju edukacji informatycznej IV. 4. Firmy z sektora IT Charakterystyka badanej zbiorowości Szkolenia w firmie Nowo zatrudnieni pracownicy ZAKOŃCZENIE Spis tabel Spis wykresów

6 WSTĘP Kraków uplasował się w czołówce miast atrakcyjnych pod względem lokowania korporacji międzynarodowych oraz centrów biznesowych. Zainwestowały tu juŝ między innymi następujące firmy: Electrolux, Shell, Lufthansa, IBM, Motorola, Philip Morris, Affiliated Computer Services czy teŝ Hewitt. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę. Coraz bardziej dynamiczny rozwój sektora IT oraz branŝ okołoinformatycznych generuje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, w związku z tym wiele firm poszukuje pracowników, których wykształcenie i kompetencje ściśle odpowiadają ich profilowi działalności. Na rynku poszukuje się absolwentów takich kierunków jak: finanse i rachunkowość, informatyka, czy teŝ zarządzanie i marketing. Dziś znajomość podstawowych programów komputerowych w wielu branŝach nie jest juŝ wystarczająca. Pracodawcy oczekują znajomości specjalistycznego oprogramowania. Taką tendencję moŝna równieŝ zaobserwować na rynku pracy województwa małopolskiego. Równolegle z rozwojem rynku IT powstaje coraz więcej zaawansowanego oprogramowania, fakt ten skłania więc do systematycznego podnoszenia kwalifikacji wśród obywateli, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zajmowane stanowisko pracy. W związku z powyŝszym konieczna jest kompleksowa diagnoza rynku edukacji IT, a takŝe upowszechnienie idei podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. Tym bardziej waŝne wydaje się stworzenie katalogu kursów i szkoleń będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy oraz wskazanie kierunków dostosowywania formy szkoleń do potrzeb konkretnego pracodawcy. Od kwietnia do maja 2009 r. firma General Projekt Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowała badania wchodzące w skład pierwszej części projektu pt. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce oraz opracowanie załoŝeń kompleksowego systemu edukacji IT w województwie małopolskim przygotowanie i wydruk dokumentów zawierających wyniki przeprowadzonych badań oraz opis systemu kształcenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII; Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Wyniki tych badań mają przyczynić się do opracowania załoŝeń kompleksowego systemu edukacji w zakresie IT dla Małopolski. Zagadnienie to zawarte zostanie w II części planowanego raportu. Niniejszy raport jest I częścią tworzącą podstawę dla raportu nr II. 5

7 Część I składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I pt. Diagnoza obecnego stanu kompetencji w zakresie IT mieszkańców Małopolski zawiera wyniki badań, które miały pokazać umiejętności róŝnych grup mieszkańców województwa małopolskiego (w tym: pracowników korzystających z oprogramowania biurowego ; pracowników korzystających z oprogramowania specjalistycznego ; pracowników tworzących infrastrukturę IT, kadry szkoleniowej IT oraz pracodawców) w odniesieniu do potrzeb w Ŝyciu prywatnym i publicznym. W rozdziale II pt. Profil absolwenta najbardziej poŝądanego na rynku pracy w Małopolsce zostały ujęte wyniki badań dotyczące absolwentów, którzy są oceniani jako najbardziej kompetentni i najchętniej zatrudniani przez lokalnych pracodawców. W rozdziale III pt. Aktualne zapotrzebowanie na pracowników o określonych umiejętnościach z zakresu IT w róŝnych grupach mieszkańców Małopolski umieszczone zostały informacje dotyczące preferencji pracodawców z branŝy IT i spoza niej odnośnie planów zatrudnieniowych, jak równieŝ poŝądanych umiejętności przyszłych pracowników. W rozdziale IV pt. Diagnoza obecnego stanu zasobów edukacyjnych w zakresie IT zostały przedstawione wyniki badań odnoszące się do aktualnych zasobów kadry dydaktycznej w zakresie IT, inwentaryzacji zasobów lokalowych, sprzętowych i oprogramowania edukacyjnego aktualnej regionalnej infrastruktury edukacyjnej oraz analizy przyczyn ograniczeń rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej. 6

8 I. DIAGNOZA OBECNEGO STANU KOMPETENCJI W ZAKRESIE IT MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI Zagadnienia metodologiczne W badaniu zastosowano typ wywiadu bezpośredniego PAPI oraz ankietę typu CAWI. Wybór wywiadu bezpośredniego (PAPI) podyktowany był tym, Ŝe osobisty i bezpośredni kontakt ankietera z respondentem daje moŝliwość zebrania rzetelnych i dokładnych informacji. Narzędziem badawczym był w tym wypadku kwestionariusz wywiadu. Technika CAWI umoŝliwia z kolei badanie niektórych grup respondentów np. rozproszonych przestrzennie. Polega ona na przekazywaniu respondentom pytań zawartych w kwestionariuszu za pośrednictwem Internetu. Aby zapewnić kompleksowość badań zastosowano sześć róŝnych kwestionariuszy: dla obywateli posługujących się IT w codziennym Ŝyciu prywatnym i publicznym; dla pracowników korzystających z oprogramowania biurowego ; dla pracowników korzystających z oprogramowania specjalistycznego ; dla pracowników tworzących infrastrukturę IT; dla kadry szkoleniowej IT; dla pracodawców. Celem głównym badania była diagnoza obecnego stanu kompetencji w zakresie IT mieszkańców Małopolski. Cele szczegółowe badania sprowadzały się do: 1. Określenia stanu umiejętności w zakresie IT w róŝnych grupach mieszkańców Małopolski; 2. Określenia aktualnych potrzeb dotyczących umiejętności z zakresu IT w róŝnych grupach mieszkańców Małopolski; 3. Stworzenia listy rankingowej uczelni, których absolwenci są najbardziej poŝądani na rynku pracy. 7

9 Respondenci badania: Obywatele posługujący się IT w codziennym Ŝyciu prywatnym i publicznym, np.: obywatele nie wykorzystujący IT w Ŝyciu zawodowym, (bezrobotni, uczniowie, studenci,) 486 kwestionariuszy (PAPI). Pracownicy nie związani z branŝą IT, z podziałem na: korzystających z oprogramowania biurowego 496 wywiadów (PAPI). korzystających z oprogramowania specjalistycznego (księgowi, projektanci) 462 wywiady (PAPI). Pracownicy branŝy IT (tworzący infrastrukturę IT) 340 wywiady (CAWI). Kadra szkoleniowa IT 300 wywiadów (PAPI). Pracodawcy 416 wywiadów (CAWI). Próba badawcza: łącznie 2500 wywiadów. 8

10 I.1 Stan umiejętności w zakresie IT w poszczególnych grupach mieszkańców Małopolski 1. Badania wśród obywateli posługujących się IT w Ŝyciu prywatnym 1.1. Charakterystyka badanej zbiorowości W badaniu uczestniczyło 486 osób posługujących się IT w Ŝyciu prywatnym, np.: uczniowie, studenci, bezrobotni. Wśród przebadanych dominującą grupą były osoby w wieku lat (33,5%), najmniej liczną grupą były osoby w wieku lat (3,1%). Wśród respondentów dominowały kobiety, które stanowiły 52,9% ogółu przebadanych osób. Najwięcej (31,9% respondentów) zadeklarowało, iŝ legitymuje się wykształceniem wyŝszym magisterskim. Spośród przebadanych (39,9%) osób zadeklarowało, Ŝe nie pracuje zawodowo, 39,3% respondentów zatrudnionych jest na cały etat, 13% na część etatu, natomiast 6,8% pracuje na podstawie umowy innej niŝ umowa o pracę Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Ponad 70% respondentów zadeklarowało, Ŝe ma komputer, 11,5% nie ma komputera i w najbliŝszej przyszłości nie zamierza go kupować. Z kolei tylko 8% respondentów, którzy nie mają obecnie komputera zamierza go kupić. Wykres 1. Dostęp do komputera i Internetu. 9

11 Spośród respondentów 59,9% zadeklarowało, Ŝe ma dostęp do Internetu, natomiast 16% nie ma w domu dostępu do Internetu i nie ma zdania co do tego, czy podłączyć komputer do sieci internetowej (wykres 1). Respondenci najchętniej wykorzystują Internet w celu poszukiwania informacji, a takŝe utrzymywania kontaktów z innymi osobami. Zdecydowana większość respondentów (ponad 63%) podkreśla swoją umiejętność obsługi komputera podczas poszukiwania pracy (tabela 1). Znajomość obsługi komputera w dobie powszechnej informatyzacji jest niezbędna i oczywista, jednak z powyŝszych danych wynika, iŝ ta podstawowa umiejętność traktowana jest nadal jako dodatkowy atut ułatwiający znalezienie pracy. Tabela 1. Czy podczas poszukiwania pracy podkreśla (zaznacza) Pan/Pani umiejętność obsługi komputera? Odpowiedzi Liczba % tak ,6 nie ,1 brak odpowiedzi 16 3,3 ogółem Znajomość oprogramowania biurowego wśród respondentów nie jest satysfakcjonująca, gdyŝ, jak wynika z przedstawionej analizy, większość biorących udział w badaniu zadeklarowało brak znajomości programu do obsługi baz danych, programów graficznych DTP (komputerowe przygotowanie do druku), programów do tworzenia i obsługi stron WWW, programu do obsługi poczty elektronicznej, programu do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów, kalendarza elektronicznego i organizera. Tylko w wypadku edytora tekstu (Word), arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz programu do prezentacji (Power Point) moŝna stwierdzić znajomość obsługi tych programów wśród respondentów (tabela 2). Sytuacja taka moŝe być spowodowana faktem, iŝ w większości placówek najczęściej wykorzystywane są w codziennej pracy programy Pakietu Office, a ich uŝyteczność jest dla pracowników wystarczająca. 10

12 Tabela 2. Czy zna Pan/Pani jakieś oprogramowanie biurowe (niespecjalistyczne)? znajomość Odpowiedzi podstawowa średnio zaawansowana zaawansowana nie znam ogółem N % N % N % N % N % edytor tekstu , , , , arkusz kalkulacyjny , ,5 16 3, , program do prezentacji , ,4 23 4, , program do obsługi baz danych 80 16,5 20 4,1 4 0, , program graficzny 88 18,1 35 7,2 3 0, , DTP (komputerowe przygotowanie do druku) 38 7,8 19 3,9 5 1, , program do tworzenia i obsługi stron WWW 60 12,3 20 4,1 5 1, , program do obsługi poczty elektronicznej , ,1 22 4, , program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z 46 9,5 24 4,9 1 0, , róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery 85 17,5 29 6,0 8 1, , Znajomość programów specjalistycznych Spośród respondentów biorących udział w badaniu (72,5%) wyraziło przekonanie, Ŝe znajomość programów specjalistycznych moŝe być atutem w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy (tabela 3). Wynika stąd, Ŝe znajomość programów specjalistycznych nie jest czymś tak popularnym, jak np. obsługa pakietu Microsoft Office. W związku z tym wydaje się uzasadnione, Ŝe respondenci uznają znajomość programów specjalistycznych jako atut w momencie poszukiwania pracy. Tabela 3. Czy znajomość programów specjalistycznych moŝe być atutem w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzi Liczba % zdecydowanie tak ,3 raczej tak ,3 zdecydowanie nie 6 1,2 raczej nie 30 6,2 nie wiem/trudno powiedzieć 92 18,9 brak odpowiedzi 5 1,0 ogółem

13 Wykres 2. Brak znajomości technologii informatycznych. Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, iŝ nie odczuwa braku znajomości programów specjalistycznych/technologii informatycznych zarówno w Ŝyciu zawodowym, jak i w Ŝyciu prywatnym (wykres 2). Firmy z województwa małopolskiego działające w branŝy IT mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Świadczy o tym duŝa liczba ofert pracy właśnie z tej branŝy. Zastanawiająca jest zatem kwestia: dlaczego obywatele nie czują potrzeby znajomości programów specjalistycznych/technologii informatycznych mając świadomość tego, jak wiele ma do zaoferowania regionalny rynek pracy. Tabela 4. Czy znajomość jakiegoś oprogramowania zwiększyłaby Pana/Pani szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzi Liczba % nie ,1 tak 79 16,3 brak odpowiedzi 8 1,6 ogółem Z powyŝszych danych wynika, Ŝe naleŝy uświadomić mieszkańcom konieczność podnoszenia (nabycia) umiejętności z zakresu IT. Stwierdzono, iŝ ponad 80% ankietowanych uwaŝa, Ŝe znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego nie zwiększy ich szansy na znalezienie satysfakcjonującej pracy (tabela 4). 12

14 Spośród osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie: czy znajomość jakiegoś oprogramowania zwiększyłaby ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy (16,3%) większość wskazała, Ŝe programem tym moŝe być program graficzny (27,2%) (tabela 5). Tabela 5. Znajomość jakiego oprogramowania zwiększyłaby Pana/Pani szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzi Liczba % programy graficzne 30 27,2 programy biurowe 26 23,6 AutoCad 8 7,3 programy do tworzenia baz danych 8 7,3 programy do tworzenia stron WWW 6 5,5 inne oprogramowanie specjalistyczne 11 10,0 brak odpowiedzi 21 19,1 ogółem *liczba odpowiedzi nie sumuje się do 79, poniewaŝ respondenci mogli udzielić więcej niŝ jedną odpowiedź Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Ponad 92% spośród osób biorących udział w badaniu nie uczestniczy obecnie w kursach (szkoleniach) z zakresu informatyki, technologii informatycznych, oprogramowania bądź Internetu. Wydaje się, Ŝe sytuacja ta w przyszłości nie ulegnie poprawie, poniewaŝ ponad 75% respondentów nie planuje w najbliŝszym czasie brać udziału w takich kursach, czy szkoleniach z zakresu informatyki, technologii informatycznych, oprogramowania, Internetu (wykres 3). Niepokój budzi fakt, Ŝe respondenci zadeklarowali brak potrzeby uczestnictwa w kursach (szkoleniach) z zakresu IT (tabela 6), mimo iŝ w obecnych czasach doskonalenie zawodowe jest niezwykle istotną sprawą. Obserwując zmiany zachodzące na regionalnym rynku pracy obywatele powinni reagować na nie poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych lub ich podnoszenie, tym bardziej, Ŝe rynek IT dynamicznie się rozwija i staje się coraz bardziej wymagający wobec potencjalnych pracowników. W związku z tym naleŝy zaproponować kampanię podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informatycznych tak, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, równocześnie zwiększając szanse obywateli na znalezienie pracy. 13

15 Wykres 3. Plany dotyczące korzystania z zajęć z technologii informatycznych. Tabela 6. Dlaczego w najbliŝszej przyszłości nie zamierza Pan/Pani wziąć udziału w kursach/szkoleniach bądź studiach podyplomowych z zakresu informatyki, technologii informatycznych? Odpowiedzi Liczba % brak potrzeby ,6 brak pieniędzy 98 20,0 brak czasu 89 18,2 brak szkoleń w miejscu zamieszkania bądź najbliŝszej okolicy 47 9,6 inne powody 8 1,6 ogółem

16 2. Badania wśród pracowników korzystających z oprogramowania biurowego 2.1. Charakterystyka badanej zbiorowości Ogółem w badaniu uczestniczyło 496 respondentów (pracownicy korzystający z oprogramowania biurowego) z województwa małopolskiego. Pod względem płci w badanej zbiorowości dominowały kobiety (63,7%). Reprezentowane były wszystkie kategorie wiekowe. Podczas realizacji badania najwięcej respondentów znajdowało się w grupie wiekowej lat (39,1%). Pod względem wykształcenia w badanej zbiorowości dominowały osoby z wykształceniem wyŝszym 70,7% respondentów Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Z analizy poniŝszych danych wynika, iŝ wśród pracowników biurowych znajomość odpowiednich programów nie przedstawia się imponująco. Najwięcej respondentów dysponuje średnio zaawansowaną znajomością w zakresie edytora tekstu (41,7%). Podstawową znajomość mają w zakresie obsługi: arkusza kalkulacyjnego, programu do obsługi baz danych, a takŝe w zakresie kalendarza elektronicznego i organizera. Respondenci nie znają obsługi programów: do prezentacji, graficznego, DTP (komputerowe przygotowanie do druku), do tworzenia stron WWW, do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów (tabela 7). NiemalŜe połowa (45,8%) ankietowanych stwierdziła, Ŝe przy wykonywaniu obowiązków słuŝbowych zdecydowanie potrzebny jest im edytor tekstu, 31,3% ankietowanych stwierdziło, iŝ program do obsługi baz danych jest im raczej potrzebny, 37,5% nie widziało potrzeby wykorzystywania w pracy programu do obsługi poczty elektronicznej. Respondenci nie wiedzieli, czy arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program graficzny, DTP (komputerowe przygotowanie do druku), program do tworzenia i obsługi stron WWW, program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów oraz kalendarzy elektronicznych i organizerów, czy są one niezbędne do wykonywania ich obowiązków zawodowych (tabela 8). 15

17 Tabela 7. Proszę określić, jakie kompetencje ma Pan/Pani w zakresie wymienionych programów biurowych. znajomość Odpowiedzi średnio podstawowa zaawansowana zaawansowana nie znam ogółem N % N % N % N % N % edytor tekstu , , ,9 30 6, arkusz kalkulacyjny , ,2 39 7, , program do prezentacji , ,1 26 5, , program do obsługi baz danych , ,8 45 9, , program graficzny ,3 47 9,5 37 7, , DTP (komputerowe przygotowanie do druku) , , , , program do tworzenia i obsługi stron WWW ,2 25 5,0 32 6, , program do obsługi poczty elektronicznej , , , , program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z ,8 42 8,5 48 9, , róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery , , , , Zdecydowana większość respondentów (45,8%) wskazywała, Ŝe w ich pracy zawodowej jest niezbędny edytor tekstu. Pozostałe programy określane jako biurowe nie są tak popularne i niezbędne w wykonywaniu ich obowiązków słuŝbowych. Jedynie 14% respondentów w pracy zawodowej odczuwa brak znajomości obsługi dodatkowego programu biurowego. Oznacza to, Ŝe respondenci nie podejmują inicjatywy w zakresie dokształcania się z obsługi innych programów oprócz dotychczas wykorzystywanych w ich pracy zawodowej. 16

18 Tabela 8. Proszę określić, które z niŝej wymienionych rodzajów programów komputerowych są potrzebne w wykonywaniu Pana/Pani obowiązków zawodowych zdecydowanie raczej nie wiem raczej zdecydowanie ogółem Odpowiedzi niepotrzebne niepotrzebne potrzebne potrzebne N % N % N % N % N % N % edytor tekstu 11 2,2 45 9, , , arkusz kalkulacyjny 5 1,0 42 8, , , , program do prezentacji 91 18, , , , , program do obsługi baz danych 64 12,9 26 5, , , , program graficzny , , ,3 49 9, , DTP (komputerowe przygotowanie do 51 10,3 27 5, , , , druku) program do tworzenia i obsługi stron WWW ,8 42 8, ,2 36 7, , program do obsługi poczty elektronicznej ,5 37 7, , ,2 19 3, program do scalania i organizowania w pakiety plików ,0 30 6, , , , pochodzących z róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery 46 9, , , , , Większość respondentów obsługi oprogramowania określonego jako biurowe nauczyło się na zajęciach z informatyki w szkole wyŝszej bądź samodzielnie we własnym zakresie (tabela 9). Z powyŝszych danych moŝna wywnioskować, Ŝe poziom nauczania na lekcjach informatyki w szkole średniej bądź zawodowej nie jest zadowalający. Wnioskować naleŝy, Ŝe niezwykle istotne jest wzmocnienie tego sektora kształcenia poprzez np. zwiększenie liczby godzin zajęć informatyki, rozszerzenie programu nauczania, upowszechnienia wykorzystania mniej popularnych programów. NaleŜy równieŝ skupić się na rozwijaniu świadomości IT na obszarach gdzie rozwój społeczeństwa informacyjnego następuje w mniejszym stopniu. Program nauczania w mniejszych miejscowościach i wsiach powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców. Działania zmierzające do podniesienia znajomości technologii informatycznych powinny obejmować równieŝ kampanię propagującą wykorzystywanie wyŝej wymienionych technologii. 17

19 Tabela 9. Proszę określić, skąd zna Pan/Pani dany rodzaj oprogramowania komputerowego. lekcje zajęcia z inne sam/a się nie znam ogółem informatyki w informatyki zajęcia nauczyłem/łam Odpowiedzi szkole w szkole (kursy, średniej (bądź wyŝszej szkolenia) zawodowej) N % N % N % N % N % N % edytor tekstu , , , ,4 28 5, arkusz kalkulacyjny 95 19, , , , , program do prezentacji 71 14, ,2 34 6, , , program do 40 8, , , , , obsługi baz danych program graficzny 34 6, ,2 17 3, , , DTP (komputerowe przygotowanie do druku) program do tworzenia i obsługi stron WWW program do obsługi poczty elektronicznej program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery 59 11, ,0 22 4, , , , ,5 8 1, , , , ,6 18 3, , , , ,2 6 1, , , , ,2 18 3, , , inne 1 0,2 1 0, , , Znajomość programów specjalistycznych Ponad połowa (59,7%) pracowników posługujących się w swojej pracy zawodowej oprogramowaniem określonym jako biurowe zadeklarowała, iŝ nie mają kompetencji w posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi (tabela 10). Sytuacja ta nie dziwi, biorąc pod uwagę wcześniejsze dane wskazujące, Ŝe respondenci podczas wykonywania swoich obowiązków słuŝbowych posługują się podstawowym oprogramowaniem. W związku z powyŝszym respondenci nie mają motywacji do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie IT. 18

20 Tabela 10. Czy ma Pan/Pani kompetencje w posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi? Odpowiedzi Liczba % nie ,7 tak ,9 brak odpowiedzi 2 0,4 ogółem Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Z danych zawartych na wykresie 4 wynika, Ŝe pracownicy korzystający z oprogramowania biurowego w momencie realizowania badania nie brali udziału w kursach (szkoleniach) dotyczących oprogramowania biurowego, nie uczestniczyli w przeszłości w tego typu zajęciach, a takŝe nie planują w najbliŝszym czasie podnosić swoich kompetencji w tym zakresie (wykres 4). Wykres 4. Udział w szkoleniach/ kursach dotyczących oprogramowania biurowego Jest to o tyle niepokojący trend, Ŝe, jak wskazano we wcześniejszej analizie, respondenci nie prezentują wysokiego poziomu znajomości oprogramowania biurowego, a jak wiadomo dokształcanie pozwala nadąŝyć za rozwojem nowoczesnych technologii. Niepodnoszenie kwalifikacji przez respondentów moŝe wynikać z niedoinformowania 19

21 społeczeństwa o moŝliwościach bezpłatnego dokształcania, istnieją bowiem równieŝ takie formy. Mając na uwadze dynamiczny rozwój tego rynku moŝna przypuszczać, iŝ w przyszłości nieznajomość tych programów uniemoŝliwi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wymagających obsługi komputera. Konieczne jest zatem informowanie społeczeństwa o szansach, jakie niesie ze sobą branŝa IT oraz o ofercie szkoleniowej. Nie bez znaczenia równieŝ będzie utworzenie zintegrowanej informacji o szkoleniach. Respondenci, którzy zadeklarowali udział w dodatkowych szkoleniach (kursach) w zakresie oprogramowania biurowego (27%) najczęściej wskazywali, iŝ był to Microsoft Office. Co do stopnia zaawansowania kursu (szkolenia) respondenci w głównej mierze uczestniczyli w kursach o stopniu średniozaawansowanym (45,8%) oraz stopniu podstawowym (40,7%). Były one prowadzone głównie przez zakład pracy (39,5%) oraz firmę szkoleniową (25%). Respondenci najchętniej uczestniczyli w szkoleniach (kursach), które trwały od 30 do 50 godzin (73,2%). NaleŜy domniemać, iŝ w najbliŝszym czasie sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyŝ z odpowiedzi respondentów wynika, Ŝe tylko 12% zamierza w przyszłości podnosić swoje kwalifikacje na kursach (szkoleniach). Osoby te zadeklarowały, Ŝe najchętniej podejmą naukę obsługi Microsoft Office. Większość respondentów planuje uczestniczyć w szkoleniach (kursach) o stopniu podstawowym (54,5%) oraz stopniu średniozaawansowanym (27,3%). Decydują się oni najczęściej (33,3%) na uczestnictwo w szkoleniach (kursach) ze względu na chęć poznania danego zagadnienia. Sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do kształcenia się respondentów w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych. Zdecydowana większość respondentów (94%) podczas realizowania badania nie brała udziału w dodatkowych szkoleniach (kursach) w zakresie oprogramowania specjalistycznego. Ponadto ponad połowa respondentów (63%) zadeklarowała, iŝ równieŝ w przeszłości nie uczestniczyła w dodatkowych szkoleniach (kursach) dotyczących oprogramowania specjalistycznego, dodatkowo 78% respondentów nie zamierza w przyszłości brać udziału w tego typu zajęciach (wykres 5). 20

22 Wykres 5. Udział w szkoleniach (kursach) z oprogramowania specjalistycznego Jak pokazuje wykres 5, 22% respondentów zadeklarowało, Ŝe zamierza w przyszłości wziąć udział w szkoleniach (kursach) dotyczących oprogramowania specjalistycznego. Respondenci jako interesującą ich tematykę zajęć najczęściej wskazywali: programy graficzne (13,2%), programy do projektowania (12,8%). Największa część respondentów (35,8%) planuje udział w szkoleniach (kursach) o stopniu podstawowym. Czynnikami, które determinują respondentów do udziału w szkoleniach (kursach) dotyczących oprogramowania specjalistycznego są: doskonalenie umiejętności (34,8%), chęć poznania programu (19,3%), moŝliwość awansu (8,1%). Najczęściej wskazywanymi przez respondentów źródłami mającymi sfinansować ich szkolenia/kursy są: środki własne (37,2%), środki finansowe pochodzące z zakładu pracy (29,1%), środki pochodzące z funduszy unijnych (20,4%) Bariery uniemoŝliwiające podnoszenie kompetencji Na pytanie dotyczące trudności uniemoŝliwiających podnoszenie kompetencji w zakresie posługiwania się programami komputerowymi w pracy, odpowiedzi respondentów rozłoŝyły się niemalŝe równomiernie (tabela 11). 21

23 Tabela 11. Czy istnieją jakieś ograniczenia (trudności), które uniemoŝliwiają Panu/Pani podnoszenie swoich kompetencji w zakresie posługiwania się programami komputerowymi (komputerem) w pracy? Odpowiedzi Liczba % nie ,2 tak ,8 ogółem Jak wynika z tabeli 12, respondenci, którzy zadeklarowali, iŝ mają trudności uniemoŝliwiające podnoszenie kompetencji w posługiwaniu się programami komputerowymi w pracy najczęściej wskazywali następujące bariery: brak czasu (33,7%), brak środków finansowych (28,8%), brak motywacji (28,3%), brak szkoleń (kursów) w miejscu zamieszkania (9,2%). Tabela 12. Jakie są to ograniczenia (trudności)? Odpowiedzi Liczba % tak, brak czasu ,7 tak, brak środków finansowych ,8 tak, brak motywacji ,3 tak, brak szkoleń (kursów) w miejscu zamieszkania 36 9,2 Ogółem* *liczba odpowiedzi nie sumuje się do 247, poniewaŝ respondenci mogli udzielić więcej niŝ jedną odpowiedź 22

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

5. Przedsiębiorczość absolwentów

5. Przedsiębiorczość absolwentów Przedsiębiorczość absolwentów 160 Izabela Kowalska-śakieta Łukasz Kutyło 5. Przedsiębiorczość absolwentów 5.1 Wprowadzenie W poniŝszym rozdziale zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsiębiorczości absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu E E 55+ EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001 www.ele-55plus.eu RAPORT KRAJU PARTNERSKIEGO Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUP DOCELOWYCH Polska 2009 Ten projekt jest

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations 0 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Fundraising w działalności organizacji pozarządowych RAPORT Z BADANIA WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie, 2009 autor: prof. nadzw. WSP dr

Bardziej szczegółowo