Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce"

Transkrypt

1 Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Raport część I Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce

2 CZĘŚĆ I Diagnoza stanu

3 Publikacja opracowana przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie dla Województwa Małopolskiego Pod redakcją: mgr Joanny Tomczyk mgr Anety Sieklickiej mgr Agnieszki Dolińskiej mgr Sylwii Leszczewicz mgr Moniki Jaroszewskiej Korekta językowa: ElŜbieta Cieśniarska Nadzór merytoryczny: Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, Kraków tel. (+48) , fax. (+48) ISBN: ISBN: (całość) 2

4 Spis treści WSTĘP... 5 I. DIAGNOZA OBECNEGO STANU KOMPETENCJI W ZAKRESIE IT MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI... 7 I.1 Stan umiejętności w zakresie IT w poszczególnych grupach mieszkańców Małopolski Badania wśród obywateli posługujących się IT w Ŝyciu prywatnym Charakterystyka badanej zbiorowości Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Znajomość programów specjalistycznych Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Badania wśród pracowników korzystających z oprogramowania biurowego Charakterystyka badanej zbiorowości Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Znajomość programów specjalistycznych Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Bariery uniemoŝliwiające podnoszenie kompetencji Badania wśród pracowników korzystających z oprogramowania specjalistycznego Charakterystyka badanej zbiorowości Znajomość programów specjalistycznych Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Badania wśród pracowników branŝy IT Charakterystyka badanej zbiorowości Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Znajomość programów specjalistycznych Badania wśród kadry szkolącej IT Charakterystyka badanej zbiorowości Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT II. PROFIL ABSOLWENTA NAJBARDZIEJ POśĄDANEGO NA RYNKU PRACY W MAŁOPOLSCE III. AKTUALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW O OKREŚLONYCH UMIEJĘTNOŚCIACH Z ZAKRESU IT W RÓśNYCH GRUPACH MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI III.1. Pracownicy nie związani z IT III.2. Pracownicy branŝy IT III.3. Kadra szkoleniowa IT IV. DIAGNOZA OBECNEGO STANU ZASOBÓW EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE IT IV.1 Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie Charakterystyka badanej zbiorowości Nauczyciele Pracownie komputerowe Zajęcia z informatyki w szkole IV. 2 Szkoły wyŝsze Charakterystyka badanej zbiorowości Stan techniczny pracowni komputerowych Kierunki nauczania Plany rozwoju infrastruktury IT IV. 3. Firmy szkoleniowe Charakterystyka badanej zbiorowości Kursy, szkolenia

5 3.3. Nauczyciele, trenerzy, wykładowcy Pracownie komputerowe Współpraca w dziedzinie rozwoju edukacji informatycznej IV. 4. Firmy z sektora IT Charakterystyka badanej zbiorowości Szkolenia w firmie Nowo zatrudnieni pracownicy ZAKOŃCZENIE Spis tabel Spis wykresów

6 WSTĘP Kraków uplasował się w czołówce miast atrakcyjnych pod względem lokowania korporacji międzynarodowych oraz centrów biznesowych. Zainwestowały tu juŝ między innymi następujące firmy: Electrolux, Shell, Lufthansa, IBM, Motorola, Philip Morris, Affiliated Computer Services czy teŝ Hewitt. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę. Coraz bardziej dynamiczny rozwój sektora IT oraz branŝ okołoinformatycznych generuje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, w związku z tym wiele firm poszukuje pracowników, których wykształcenie i kompetencje ściśle odpowiadają ich profilowi działalności. Na rynku poszukuje się absolwentów takich kierunków jak: finanse i rachunkowość, informatyka, czy teŝ zarządzanie i marketing. Dziś znajomość podstawowych programów komputerowych w wielu branŝach nie jest juŝ wystarczająca. Pracodawcy oczekują znajomości specjalistycznego oprogramowania. Taką tendencję moŝna równieŝ zaobserwować na rynku pracy województwa małopolskiego. Równolegle z rozwojem rynku IT powstaje coraz więcej zaawansowanego oprogramowania, fakt ten skłania więc do systematycznego podnoszenia kwalifikacji wśród obywateli, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zajmowane stanowisko pracy. W związku z powyŝszym konieczna jest kompleksowa diagnoza rynku edukacji IT, a takŝe upowszechnienie idei podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. Tym bardziej waŝne wydaje się stworzenie katalogu kursów i szkoleń będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy oraz wskazanie kierunków dostosowywania formy szkoleń do potrzeb konkretnego pracodawcy. Od kwietnia do maja 2009 r. firma General Projekt Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowała badania wchodzące w skład pierwszej części projektu pt. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce oraz opracowanie załoŝeń kompleksowego systemu edukacji IT w województwie małopolskim przygotowanie i wydruk dokumentów zawierających wyniki przeprowadzonych badań oraz opis systemu kształcenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII; Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Wyniki tych badań mają przyczynić się do opracowania załoŝeń kompleksowego systemu edukacji w zakresie IT dla Małopolski. Zagadnienie to zawarte zostanie w II części planowanego raportu. Niniejszy raport jest I częścią tworzącą podstawę dla raportu nr II. 5

7 Część I składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I pt. Diagnoza obecnego stanu kompetencji w zakresie IT mieszkańców Małopolski zawiera wyniki badań, które miały pokazać umiejętności róŝnych grup mieszkańców województwa małopolskiego (w tym: pracowników korzystających z oprogramowania biurowego ; pracowników korzystających z oprogramowania specjalistycznego ; pracowników tworzących infrastrukturę IT, kadry szkoleniowej IT oraz pracodawców) w odniesieniu do potrzeb w Ŝyciu prywatnym i publicznym. W rozdziale II pt. Profil absolwenta najbardziej poŝądanego na rynku pracy w Małopolsce zostały ujęte wyniki badań dotyczące absolwentów, którzy są oceniani jako najbardziej kompetentni i najchętniej zatrudniani przez lokalnych pracodawców. W rozdziale III pt. Aktualne zapotrzebowanie na pracowników o określonych umiejętnościach z zakresu IT w róŝnych grupach mieszkańców Małopolski umieszczone zostały informacje dotyczące preferencji pracodawców z branŝy IT i spoza niej odnośnie planów zatrudnieniowych, jak równieŝ poŝądanych umiejętności przyszłych pracowników. W rozdziale IV pt. Diagnoza obecnego stanu zasobów edukacyjnych w zakresie IT zostały przedstawione wyniki badań odnoszące się do aktualnych zasobów kadry dydaktycznej w zakresie IT, inwentaryzacji zasobów lokalowych, sprzętowych i oprogramowania edukacyjnego aktualnej regionalnej infrastruktury edukacyjnej oraz analizy przyczyn ograniczeń rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej. 6

8 I. DIAGNOZA OBECNEGO STANU KOMPETENCJI W ZAKRESIE IT MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI Zagadnienia metodologiczne W badaniu zastosowano typ wywiadu bezpośredniego PAPI oraz ankietę typu CAWI. Wybór wywiadu bezpośredniego (PAPI) podyktowany był tym, Ŝe osobisty i bezpośredni kontakt ankietera z respondentem daje moŝliwość zebrania rzetelnych i dokładnych informacji. Narzędziem badawczym był w tym wypadku kwestionariusz wywiadu. Technika CAWI umoŝliwia z kolei badanie niektórych grup respondentów np. rozproszonych przestrzennie. Polega ona na przekazywaniu respondentom pytań zawartych w kwestionariuszu za pośrednictwem Internetu. Aby zapewnić kompleksowość badań zastosowano sześć róŝnych kwestionariuszy: dla obywateli posługujących się IT w codziennym Ŝyciu prywatnym i publicznym; dla pracowników korzystających z oprogramowania biurowego ; dla pracowników korzystających z oprogramowania specjalistycznego ; dla pracowników tworzących infrastrukturę IT; dla kadry szkoleniowej IT; dla pracodawców. Celem głównym badania była diagnoza obecnego stanu kompetencji w zakresie IT mieszkańców Małopolski. Cele szczegółowe badania sprowadzały się do: 1. Określenia stanu umiejętności w zakresie IT w róŝnych grupach mieszkańców Małopolski; 2. Określenia aktualnych potrzeb dotyczących umiejętności z zakresu IT w róŝnych grupach mieszkańców Małopolski; 3. Stworzenia listy rankingowej uczelni, których absolwenci są najbardziej poŝądani na rynku pracy. 7

9 Respondenci badania: Obywatele posługujący się IT w codziennym Ŝyciu prywatnym i publicznym, np.: obywatele nie wykorzystujący IT w Ŝyciu zawodowym, (bezrobotni, uczniowie, studenci,) 486 kwestionariuszy (PAPI). Pracownicy nie związani z branŝą IT, z podziałem na: korzystających z oprogramowania biurowego 496 wywiadów (PAPI). korzystających z oprogramowania specjalistycznego (księgowi, projektanci) 462 wywiady (PAPI). Pracownicy branŝy IT (tworzący infrastrukturę IT) 340 wywiady (CAWI). Kadra szkoleniowa IT 300 wywiadów (PAPI). Pracodawcy 416 wywiadów (CAWI). Próba badawcza: łącznie 2500 wywiadów. 8

10 I.1 Stan umiejętności w zakresie IT w poszczególnych grupach mieszkańców Małopolski 1. Badania wśród obywateli posługujących się IT w Ŝyciu prywatnym 1.1. Charakterystyka badanej zbiorowości W badaniu uczestniczyło 486 osób posługujących się IT w Ŝyciu prywatnym, np.: uczniowie, studenci, bezrobotni. Wśród przebadanych dominującą grupą były osoby w wieku lat (33,5%), najmniej liczną grupą były osoby w wieku lat (3,1%). Wśród respondentów dominowały kobiety, które stanowiły 52,9% ogółu przebadanych osób. Najwięcej (31,9% respondentów) zadeklarowało, iŝ legitymuje się wykształceniem wyŝszym magisterskim. Spośród przebadanych (39,9%) osób zadeklarowało, Ŝe nie pracuje zawodowo, 39,3% respondentów zatrudnionych jest na cały etat, 13% na część etatu, natomiast 6,8% pracuje na podstawie umowy innej niŝ umowa o pracę Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Ponad 70% respondentów zadeklarowało, Ŝe ma komputer, 11,5% nie ma komputera i w najbliŝszej przyszłości nie zamierza go kupować. Z kolei tylko 8% respondentów, którzy nie mają obecnie komputera zamierza go kupić. Wykres 1. Dostęp do komputera i Internetu. 9

11 Spośród respondentów 59,9% zadeklarowało, Ŝe ma dostęp do Internetu, natomiast 16% nie ma w domu dostępu do Internetu i nie ma zdania co do tego, czy podłączyć komputer do sieci internetowej (wykres 1). Respondenci najchętniej wykorzystują Internet w celu poszukiwania informacji, a takŝe utrzymywania kontaktów z innymi osobami. Zdecydowana większość respondentów (ponad 63%) podkreśla swoją umiejętność obsługi komputera podczas poszukiwania pracy (tabela 1). Znajomość obsługi komputera w dobie powszechnej informatyzacji jest niezbędna i oczywista, jednak z powyŝszych danych wynika, iŝ ta podstawowa umiejętność traktowana jest nadal jako dodatkowy atut ułatwiający znalezienie pracy. Tabela 1. Czy podczas poszukiwania pracy podkreśla (zaznacza) Pan/Pani umiejętność obsługi komputera? Odpowiedzi Liczba % tak ,6 nie ,1 brak odpowiedzi 16 3,3 ogółem Znajomość oprogramowania biurowego wśród respondentów nie jest satysfakcjonująca, gdyŝ, jak wynika z przedstawionej analizy, większość biorących udział w badaniu zadeklarowało brak znajomości programu do obsługi baz danych, programów graficznych DTP (komputerowe przygotowanie do druku), programów do tworzenia i obsługi stron WWW, programu do obsługi poczty elektronicznej, programu do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów, kalendarza elektronicznego i organizera. Tylko w wypadku edytora tekstu (Word), arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz programu do prezentacji (Power Point) moŝna stwierdzić znajomość obsługi tych programów wśród respondentów (tabela 2). Sytuacja taka moŝe być spowodowana faktem, iŝ w większości placówek najczęściej wykorzystywane są w codziennej pracy programy Pakietu Office, a ich uŝyteczność jest dla pracowników wystarczająca. 10

12 Tabela 2. Czy zna Pan/Pani jakieś oprogramowanie biurowe (niespecjalistyczne)? znajomość Odpowiedzi podstawowa średnio zaawansowana zaawansowana nie znam ogółem N % N % N % N % N % edytor tekstu , , , , arkusz kalkulacyjny , ,5 16 3, , program do prezentacji , ,4 23 4, , program do obsługi baz danych 80 16,5 20 4,1 4 0, , program graficzny 88 18,1 35 7,2 3 0, , DTP (komputerowe przygotowanie do druku) 38 7,8 19 3,9 5 1, , program do tworzenia i obsługi stron WWW 60 12,3 20 4,1 5 1, , program do obsługi poczty elektronicznej , ,1 22 4, , program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z 46 9,5 24 4,9 1 0, , róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery 85 17,5 29 6,0 8 1, , Znajomość programów specjalistycznych Spośród respondentów biorących udział w badaniu (72,5%) wyraziło przekonanie, Ŝe znajomość programów specjalistycznych moŝe być atutem w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy (tabela 3). Wynika stąd, Ŝe znajomość programów specjalistycznych nie jest czymś tak popularnym, jak np. obsługa pakietu Microsoft Office. W związku z tym wydaje się uzasadnione, Ŝe respondenci uznają znajomość programów specjalistycznych jako atut w momencie poszukiwania pracy. Tabela 3. Czy znajomość programów specjalistycznych moŝe być atutem w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzi Liczba % zdecydowanie tak ,3 raczej tak ,3 zdecydowanie nie 6 1,2 raczej nie 30 6,2 nie wiem/trudno powiedzieć 92 18,9 brak odpowiedzi 5 1,0 ogółem

13 Wykres 2. Brak znajomości technologii informatycznych. Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, iŝ nie odczuwa braku znajomości programów specjalistycznych/technologii informatycznych zarówno w Ŝyciu zawodowym, jak i w Ŝyciu prywatnym (wykres 2). Firmy z województwa małopolskiego działające w branŝy IT mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Świadczy o tym duŝa liczba ofert pracy właśnie z tej branŝy. Zastanawiająca jest zatem kwestia: dlaczego obywatele nie czują potrzeby znajomości programów specjalistycznych/technologii informatycznych mając świadomość tego, jak wiele ma do zaoferowania regionalny rynek pracy. Tabela 4. Czy znajomość jakiegoś oprogramowania zwiększyłaby Pana/Pani szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzi Liczba % nie ,1 tak 79 16,3 brak odpowiedzi 8 1,6 ogółem Z powyŝszych danych wynika, Ŝe naleŝy uświadomić mieszkańcom konieczność podnoszenia (nabycia) umiejętności z zakresu IT. Stwierdzono, iŝ ponad 80% ankietowanych uwaŝa, Ŝe znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego nie zwiększy ich szansy na znalezienie satysfakcjonującej pracy (tabela 4). 12

14 Spośród osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie: czy znajomość jakiegoś oprogramowania zwiększyłaby ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy (16,3%) większość wskazała, Ŝe programem tym moŝe być program graficzny (27,2%) (tabela 5). Tabela 5. Znajomość jakiego oprogramowania zwiększyłaby Pana/Pani szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy? Odpowiedzi Liczba % programy graficzne 30 27,2 programy biurowe 26 23,6 AutoCad 8 7,3 programy do tworzenia baz danych 8 7,3 programy do tworzenia stron WWW 6 5,5 inne oprogramowanie specjalistyczne 11 10,0 brak odpowiedzi 21 19,1 ogółem *liczba odpowiedzi nie sumuje się do 79, poniewaŝ respondenci mogli udzielić więcej niŝ jedną odpowiedź Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Ponad 92% spośród osób biorących udział w badaniu nie uczestniczy obecnie w kursach (szkoleniach) z zakresu informatyki, technologii informatycznych, oprogramowania bądź Internetu. Wydaje się, Ŝe sytuacja ta w przyszłości nie ulegnie poprawie, poniewaŝ ponad 75% respondentów nie planuje w najbliŝszym czasie brać udziału w takich kursach, czy szkoleniach z zakresu informatyki, technologii informatycznych, oprogramowania, Internetu (wykres 3). Niepokój budzi fakt, Ŝe respondenci zadeklarowali brak potrzeby uczestnictwa w kursach (szkoleniach) z zakresu IT (tabela 6), mimo iŝ w obecnych czasach doskonalenie zawodowe jest niezwykle istotną sprawą. Obserwując zmiany zachodzące na regionalnym rynku pracy obywatele powinni reagować na nie poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych lub ich podnoszenie, tym bardziej, Ŝe rynek IT dynamicznie się rozwija i staje się coraz bardziej wymagający wobec potencjalnych pracowników. W związku z tym naleŝy zaproponować kampanię podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informatycznych tak, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, równocześnie zwiększając szanse obywateli na znalezienie pracy. 13

15 Wykres 3. Plany dotyczące korzystania z zajęć z technologii informatycznych. Tabela 6. Dlaczego w najbliŝszej przyszłości nie zamierza Pan/Pani wziąć udziału w kursach/szkoleniach bądź studiach podyplomowych z zakresu informatyki, technologii informatycznych? Odpowiedzi Liczba % brak potrzeby ,6 brak pieniędzy 98 20,0 brak czasu 89 18,2 brak szkoleń w miejscu zamieszkania bądź najbliŝszej okolicy 47 9,6 inne powody 8 1,6 ogółem

16 2. Badania wśród pracowników korzystających z oprogramowania biurowego 2.1. Charakterystyka badanej zbiorowości Ogółem w badaniu uczestniczyło 496 respondentów (pracownicy korzystający z oprogramowania biurowego) z województwa małopolskiego. Pod względem płci w badanej zbiorowości dominowały kobiety (63,7%). Reprezentowane były wszystkie kategorie wiekowe. Podczas realizacji badania najwięcej respondentów znajdowało się w grupie wiekowej lat (39,1%). Pod względem wykształcenia w badanej zbiorowości dominowały osoby z wykształceniem wyŝszym 70,7% respondentów Znajomość obsługi komputera i programów biurowych Z analizy poniŝszych danych wynika, iŝ wśród pracowników biurowych znajomość odpowiednich programów nie przedstawia się imponująco. Najwięcej respondentów dysponuje średnio zaawansowaną znajomością w zakresie edytora tekstu (41,7%). Podstawową znajomość mają w zakresie obsługi: arkusza kalkulacyjnego, programu do obsługi baz danych, a takŝe w zakresie kalendarza elektronicznego i organizera. Respondenci nie znają obsługi programów: do prezentacji, graficznego, DTP (komputerowe przygotowanie do druku), do tworzenia stron WWW, do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów (tabela 7). NiemalŜe połowa (45,8%) ankietowanych stwierdziła, Ŝe przy wykonywaniu obowiązków słuŝbowych zdecydowanie potrzebny jest im edytor tekstu, 31,3% ankietowanych stwierdziło, iŝ program do obsługi baz danych jest im raczej potrzebny, 37,5% nie widziało potrzeby wykorzystywania w pracy programu do obsługi poczty elektronicznej. Respondenci nie wiedzieli, czy arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program graficzny, DTP (komputerowe przygotowanie do druku), program do tworzenia i obsługi stron WWW, program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów oraz kalendarzy elektronicznych i organizerów, czy są one niezbędne do wykonywania ich obowiązków zawodowych (tabela 8). 15

17 Tabela 7. Proszę określić, jakie kompetencje ma Pan/Pani w zakresie wymienionych programów biurowych. znajomość Odpowiedzi średnio podstawowa zaawansowana zaawansowana nie znam ogółem N % N % N % N % N % edytor tekstu , , ,9 30 6, arkusz kalkulacyjny , ,2 39 7, , program do prezentacji , ,1 26 5, , program do obsługi baz danych , ,8 45 9, , program graficzny ,3 47 9,5 37 7, , DTP (komputerowe przygotowanie do druku) , , , , program do tworzenia i obsługi stron WWW ,2 25 5,0 32 6, , program do obsługi poczty elektronicznej , , , , program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z ,8 42 8,5 48 9, , róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery , , , , Zdecydowana większość respondentów (45,8%) wskazywała, Ŝe w ich pracy zawodowej jest niezbędny edytor tekstu. Pozostałe programy określane jako biurowe nie są tak popularne i niezbędne w wykonywaniu ich obowiązków słuŝbowych. Jedynie 14% respondentów w pracy zawodowej odczuwa brak znajomości obsługi dodatkowego programu biurowego. Oznacza to, Ŝe respondenci nie podejmują inicjatywy w zakresie dokształcania się z obsługi innych programów oprócz dotychczas wykorzystywanych w ich pracy zawodowej. 16

18 Tabela 8. Proszę określić, które z niŝej wymienionych rodzajów programów komputerowych są potrzebne w wykonywaniu Pana/Pani obowiązków zawodowych zdecydowanie raczej nie wiem raczej zdecydowanie ogółem Odpowiedzi niepotrzebne niepotrzebne potrzebne potrzebne N % N % N % N % N % N % edytor tekstu 11 2,2 45 9, , , arkusz kalkulacyjny 5 1,0 42 8, , , , program do prezentacji 91 18, , , , , program do obsługi baz danych 64 12,9 26 5, , , , program graficzny , , ,3 49 9, , DTP (komputerowe przygotowanie do 51 10,3 27 5, , , , druku) program do tworzenia i obsługi stron WWW ,8 42 8, ,2 36 7, , program do obsługi poczty elektronicznej ,5 37 7, , ,2 19 3, program do scalania i organizowania w pakiety plików ,0 30 6, , , , pochodzących z róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery 46 9, , , , , Większość respondentów obsługi oprogramowania określonego jako biurowe nauczyło się na zajęciach z informatyki w szkole wyŝszej bądź samodzielnie we własnym zakresie (tabela 9). Z powyŝszych danych moŝna wywnioskować, Ŝe poziom nauczania na lekcjach informatyki w szkole średniej bądź zawodowej nie jest zadowalający. Wnioskować naleŝy, Ŝe niezwykle istotne jest wzmocnienie tego sektora kształcenia poprzez np. zwiększenie liczby godzin zajęć informatyki, rozszerzenie programu nauczania, upowszechnienia wykorzystania mniej popularnych programów. NaleŜy równieŝ skupić się na rozwijaniu świadomości IT na obszarach gdzie rozwój społeczeństwa informacyjnego następuje w mniejszym stopniu. Program nauczania w mniejszych miejscowościach i wsiach powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców. Działania zmierzające do podniesienia znajomości technologii informatycznych powinny obejmować równieŝ kampanię propagującą wykorzystywanie wyŝej wymienionych technologii. 17

19 Tabela 9. Proszę określić, skąd zna Pan/Pani dany rodzaj oprogramowania komputerowego. lekcje zajęcia z inne sam/a się nie znam ogółem informatyki w informatyki zajęcia nauczyłem/łam Odpowiedzi szkole w szkole (kursy, średniej (bądź wyŝszej szkolenia) zawodowej) N % N % N % N % N % N % edytor tekstu , , , ,4 28 5, arkusz kalkulacyjny 95 19, , , , , program do prezentacji 71 14, ,2 34 6, , , program do 40 8, , , , , obsługi baz danych program graficzny 34 6, ,2 17 3, , , DTP (komputerowe przygotowanie do druku) program do tworzenia i obsługi stron WWW program do obsługi poczty elektronicznej program do scalania i organizowania w pakiety plików pochodzących z róŝnych programów kalendarze elektroniczne i organizery 59 11, ,0 22 4, , , , ,5 8 1, , , , ,6 18 3, , , , ,2 6 1, , , , ,2 18 3, , , inne 1 0,2 1 0, , , Znajomość programów specjalistycznych Ponad połowa (59,7%) pracowników posługujących się w swojej pracy zawodowej oprogramowaniem określonym jako biurowe zadeklarowała, iŝ nie mają kompetencji w posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi (tabela 10). Sytuacja ta nie dziwi, biorąc pod uwagę wcześniejsze dane wskazujące, Ŝe respondenci podczas wykonywania swoich obowiązków słuŝbowych posługują się podstawowym oprogramowaniem. W związku z powyŝszym respondenci nie mają motywacji do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie IT. 18

20 Tabela 10. Czy ma Pan/Pani kompetencje w posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi? Odpowiedzi Liczba % nie ,7 tak ,9 brak odpowiedzi 2 0,4 ogółem Potrzeby dotyczące umiejętności z zakresu IT Z danych zawartych na wykresie 4 wynika, Ŝe pracownicy korzystający z oprogramowania biurowego w momencie realizowania badania nie brali udziału w kursach (szkoleniach) dotyczących oprogramowania biurowego, nie uczestniczyli w przeszłości w tego typu zajęciach, a takŝe nie planują w najbliŝszym czasie podnosić swoich kompetencji w tym zakresie (wykres 4). Wykres 4. Udział w szkoleniach/ kursach dotyczących oprogramowania biurowego Jest to o tyle niepokojący trend, Ŝe, jak wskazano we wcześniejszej analizie, respondenci nie prezentują wysokiego poziomu znajomości oprogramowania biurowego, a jak wiadomo dokształcanie pozwala nadąŝyć za rozwojem nowoczesnych technologii. Niepodnoszenie kwalifikacji przez respondentów moŝe wynikać z niedoinformowania 19

21 społeczeństwa o moŝliwościach bezpłatnego dokształcania, istnieją bowiem równieŝ takie formy. Mając na uwadze dynamiczny rozwój tego rynku moŝna przypuszczać, iŝ w przyszłości nieznajomość tych programów uniemoŝliwi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wymagających obsługi komputera. Konieczne jest zatem informowanie społeczeństwa o szansach, jakie niesie ze sobą branŝa IT oraz o ofercie szkoleniowej. Nie bez znaczenia równieŝ będzie utworzenie zintegrowanej informacji o szkoleniach. Respondenci, którzy zadeklarowali udział w dodatkowych szkoleniach (kursach) w zakresie oprogramowania biurowego (27%) najczęściej wskazywali, iŝ był to Microsoft Office. Co do stopnia zaawansowania kursu (szkolenia) respondenci w głównej mierze uczestniczyli w kursach o stopniu średniozaawansowanym (45,8%) oraz stopniu podstawowym (40,7%). Były one prowadzone głównie przez zakład pracy (39,5%) oraz firmę szkoleniową (25%). Respondenci najchętniej uczestniczyli w szkoleniach (kursach), które trwały od 30 do 50 godzin (73,2%). NaleŜy domniemać, iŝ w najbliŝszym czasie sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyŝ z odpowiedzi respondentów wynika, Ŝe tylko 12% zamierza w przyszłości podnosić swoje kwalifikacje na kursach (szkoleniach). Osoby te zadeklarowały, Ŝe najchętniej podejmą naukę obsługi Microsoft Office. Większość respondentów planuje uczestniczyć w szkoleniach (kursach) o stopniu podstawowym (54,5%) oraz stopniu średniozaawansowanym (27,3%). Decydują się oni najczęściej (33,3%) na uczestnictwo w szkoleniach (kursach) ze względu na chęć poznania danego zagadnienia. Sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do kształcenia się respondentów w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych. Zdecydowana większość respondentów (94%) podczas realizowania badania nie brała udziału w dodatkowych szkoleniach (kursach) w zakresie oprogramowania specjalistycznego. Ponadto ponad połowa respondentów (63%) zadeklarowała, iŝ równieŝ w przeszłości nie uczestniczyła w dodatkowych szkoleniach (kursach) dotyczących oprogramowania specjalistycznego, dodatkowo 78% respondentów nie zamierza w przyszłości brać udziału w tego typu zajęciach (wykres 5). 20

22 Wykres 5. Udział w szkoleniach (kursach) z oprogramowania specjalistycznego Jak pokazuje wykres 5, 22% respondentów zadeklarowało, Ŝe zamierza w przyszłości wziąć udział w szkoleniach (kursach) dotyczących oprogramowania specjalistycznego. Respondenci jako interesującą ich tematykę zajęć najczęściej wskazywali: programy graficzne (13,2%), programy do projektowania (12,8%). Największa część respondentów (35,8%) planuje udział w szkoleniach (kursach) o stopniu podstawowym. Czynnikami, które determinują respondentów do udziału w szkoleniach (kursach) dotyczących oprogramowania specjalistycznego są: doskonalenie umiejętności (34,8%), chęć poznania programu (19,3%), moŝliwość awansu (8,1%). Najczęściej wskazywanymi przez respondentów źródłami mającymi sfinansować ich szkolenia/kursy są: środki własne (37,2%), środki finansowe pochodzące z zakładu pracy (29,1%), środki pochodzące z funduszy unijnych (20,4%) Bariery uniemoŝliwiające podnoszenie kompetencji Na pytanie dotyczące trudności uniemoŝliwiających podnoszenie kompetencji w zakresie posługiwania się programami komputerowymi w pracy, odpowiedzi respondentów rozłoŝyły się niemalŝe równomiernie (tabela 11). 21

23 Tabela 11. Czy istnieją jakieś ograniczenia (trudności), które uniemoŝliwiają Panu/Pani podnoszenie swoich kompetencji w zakresie posługiwania się programami komputerowymi (komputerem) w pracy? Odpowiedzi Liczba % nie ,2 tak ,8 ogółem Jak wynika z tabeli 12, respondenci, którzy zadeklarowali, iŝ mają trudności uniemoŝliwiające podnoszenie kompetencji w posługiwaniu się programami komputerowymi w pracy najczęściej wskazywali następujące bariery: brak czasu (33,7%), brak środków finansowych (28,8%), brak motywacji (28,3%), brak szkoleń (kursów) w miejscu zamieszkania (9,2%). Tabela 12. Jakie są to ograniczenia (trudności)? Odpowiedzi Liczba % tak, brak czasu ,7 tak, brak środków finansowych ,8 tak, brak motywacji ,3 tak, brak szkoleń (kursów) w miejscu zamieszkania 36 9,2 Ogółem* *liczba odpowiedzi nie sumuje się do 247, poniewaŝ respondenci mogli udzielić więcej niŝ jedną odpowiedź 22

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/21 Geneza projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Województwo Małopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH Magdalena Kotnis Wprowadzenie Zakres tematyczny obszaru Informatyki Ekonomicznej jest obszerny. Pierwsze próby zakreślenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK B Anna Gontarek-Janicka 1 KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 REZULTATY I PRODUKTY... 2 ZAWARTOŚĆ KWESTIONARIUSZA...

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych wyniki badań własnych

Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych wyniki badań własnych Wojciech CZERSKI, Rafał WAWER Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych wyniki badań własnych Wstęp W obecnych czasach waŝnym elementem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunków informatycznych

Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych w szkołach wyższych w Polsce w latach 2004-2010 Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. W 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej???

Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej??? Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej??? Każdy z Was chce, aby czas poświęcony na naukę w efekcie przyniósł jak największe korzyści... Jakie korzyści??? wiedzę, bo liczy się ekspert pieniądze, bo

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL...

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... KARTA ZGŁOSZENIA... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... Zgłaszam swój udział w kursie doskonalącym Modułowe programy nauczania dla

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Prezentacja specjalności Program studiów Umiejętności Sylwetka absolwenta Możliwość dalszego rozwoju zainteresowań 2 Synergia wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych duża liczba zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Projekt Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPECJALNOŚCI APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE 2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG Prof. dr hab. Stanisław Wrycza Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE. STANOWISKO (zgodnie z ogłoszeniem z dnia...2009 r.): I. INFORMACJE OSOBOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE. STANOWISKO (zgodnie z ogłoszeniem z dnia...2009 r.): I. INFORMACJE OSOBOWE Załącznik nr 1 do ogłoszenia KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE STANOWISKO (zgodnie z ogłoszeniem z dnia.....2009 r.): 1. Imię (imiona) i nazwisko: I. INFORMACJE OSOBOWE 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008

STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. (094) 34 78 742 fax. (094) 34 33 479 ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w CHOJNICACH ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie w 2011 roku Trzecim sektorem nazywane są organizacje pozarządowe. Określenie to wywodzi się z podziału państwa na trzy główne sektory: 1. Państwowy 2. Rynkowy

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku edukacji IT i Założenia systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski

Diagnoza rynku edukacji IT i Założenia systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski Diagnoza rynku edukacji IT i Założenia systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski 1 Projekt Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 26.09.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ EWALUACJA PROJEKTU Europejski Funkcjonariusz RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ Ewaluacja ex - post Autor: Krzysztof Leończuk Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, sierpień Biuro

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo