Zarządzanie audytem IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie audytem IT"

Transkrypt

1 Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2

2

3 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013

4

5 GTAG Spis treści 1. Streszczenie Wstęp Strategia biznesowa, procesy i projekty Infrastruktura i procesy technologiczne PODEJŚCIE oparte na analizie ryzyka Środowisko audytu Kwalifikacje i umiejętności Przeprowadzanie audytu IT Sporządzanie sprawozdań Narzędzia audytu Podsumowanie Autorzy i recenzenci...17 Załącznik A: Źródła standardów Załącznik B: Modele architektury IT

6 GTAG Streszczenie / Wstęp 1. Streszczenie Technologia informatyczna (IT) odgrywa w audycie wewnętrznym istotną rolę. Pojawiające się nowe ryzyka wymagają stosowania nowych procedur zarządzania nimi. Proces przeprowadzania audytu IT nie różni się w zasadzie od wykonywania jakichkolwiek innych działań audytowych. Audytor planuje badanie, identyfikuje i dokumentuje odpowiednie kontrole, testuje model i efektywność operacyjną kontroli, wyciąga wnioski i sporządza sprawozdanie. Zarządzający audytem wewnętrznym regularnie przekazują sprawozdania na temat wyników prac audytu IT głównym interesariuszom, takim jak rada 1, wyższa kadra kierownicza, regulatorzy, audytorzy zewnętrzni oraz dyrektor ds. systemów informatycznych. Zadaniem niniejszego przewodnika jest pomóc zarządzającemu audytem wewnętrznym planować audyt IT i zarządzać nim efektywniej i wydajniej. Przewodnik opisuje jak: Określić, gdzie potrzebne są zasoby audytowe IT. Które części planu audytu wewnętrznego będą wymagały zaangażowania specjalistów ds. audytu IT? Zarządzający audytem wewnętrznym powinien być w stanie ocenić planowane wykorzystanie pracy audytorów IT względem wytycznych przedstawionych w niniejszym przewodniku, by upewnić się, że zakres planowanych prac jest odpowiedni. Zasoby audytowe IT zwykle są ograniczone, a wymagania wysokie. Określenie potrzeb audytu IT pomaga zarządzającemu audytem wewnętrznym efektywnie wbudować zakres działań IT w plan audytu wewnętrznego. Bez względu na liczebność komórki audytu wewnętrznego, najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego zbioru umiejętności do określonych zadań audytowych, które można pozyskiwać z wewnątrz organizacji lub spoza niej, w zależności od możliwości danej organizacji. Ocenić ryzyko IT. Ryzyka IT zmieniają się wraz z rozwojem technologii. Niektóre z nich związane są z samą technologią, a inne ze sposobem, w jaki organizacje korzystają z IT. Niniejszy przewodnik pomaga zarządzającemu audytem wewnętrznym nauczyć się, jak identyfikować oraz ilościowo określać ryzyka związane z IT. Dzięki temu można upewnić się, że zasoby audytu IT koncentrują się na obszarach zapewniających organizacji najwyższą wartość. Przeprowadzić audyt IT. Szybki rozwój i złożoność IT zwiększają potrzebę wprowadzania odpowiednich procedur audytowych IT, które można włączyć w rutynowe audyty operacji i procesów, celem wyeliminowania poszczególnych ryzyk wskazanych podczas planowania audytu. Audytowanie przy pomocy listy kontrolnej lub ankiety jest niewystarczające. Ponadto, niniejszy przewodnik wspomaga zarządzającego audytem wewnętrznym w zakresie wymaganych kompetencji, jakie powinni posiadać audytorzy IT, by wnieść do audytu wystarczającą wiedzę i ekspertyzę narzędzi wspomagających audytora przeprowadzającego testy związane z IT oraz określonych wymogów dotyczących sporządzania sprawozdań. Głównym celem niniejszego przewodnika jest przekazanie prostym językiem pragmatycznych informacji, w tym konkretnych rekomendacji, które zarządzający audytem wewnętrznym może natychmiast wdrożyć. Niniejszy przewodnik opisuje również kryteria, jakie zarządzający audytem wewnętrznym może zastosować do oceny dojrzałości funkcji audytu IT oraz sprawdzenia, czy zespół audytu wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z najwyższymi standardami. 2. Wstęp Ryzyka, z jakimi zmagają się organizacje, typy audytów, jakie należy przeprowadzić, sposób priorytetyzowania środowiska audytu oraz przekazywania wyników, stanowią istotne wyzwanie dla zarządzających audytem wewnętrznym. Niniejszy Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG) został opracowany z myślą o zarządzających audytem wewnętrznym i kierownictwie ds. audytu wewnętrznego, odpowiedzialnymi za nadzorowanie audytów IT, jak również za testowanie IT wchodzące w skład innych prowadzonych audytów. Niniejszy przewodnik opisuje problemy strategiczne związane z planowaniem, wykonywaniem i sporządzaniem sprawozdań na temat działań audytu IT. Opisane zostały zarówno podstawy, jak i problemy pojawiające się na bieżąco. Roczna ocena ryzyka wykonana w celu opracowania planu audytu, który nie bierze pod uwagę ryzyk IT, jest postrzegana jako niedostateczna (patrz standardy 1210.A3, 1220.A2 i 2110.A2). 1 Rada Najwyższy organ zarządzający, do obowiązków którego należy kierowanie działaniami i kierownictwem organizacji i/lub nadzór nad nimi. Zazwyczaj w skład rady wchodzi niezależna grupa dyrektorów (np. rada dyrektorów, rada nadzorcza, zarządzająca lub powiernicza). Jeśli taka grupa nie istnieje, radą może być kierujący organizacją. Za radę można uznać komitet audytu, któremu organ zarządzający przekazał określone obowiązki. 2

7 GTAG Wstęp Audyt wewnętrzny powinien uwzględnić trzy następujące kwestie: Wysoki procent kluczowych kontroli wewnętrznych, na których polega organizacja, najprawdopodobniej opiera się na technologii. Przykład: polityka organizacji mówi, że przed dokonaniem jakichkolwiek płatności na konto dostawcy usług, wykonywany jest trzytorowy dobór. Jest to porównanie zamówienia, wykazu dostaw oraz faktury. W przeszłości pracownik ręcznie porównywał dokumenty, a następnie spinał je i katalogował. Obecnie wszystkie porównania mogą być przeprowadzane wewnątrz systemu ERP 2 organizacji. System wykonuje porównania automatycznie w oparciu o wcześniej skonfigurowane zasady oraz poziomy tolerancji, a następnie automatycznie zapisuje rozbieżności w zdefiniowanych kontach rozbieżności. W celu przeprowadzenia efektywnego audytu takiej kontroli, audytorowi może być potrzebne uzyskanie dostępu do stosowanych ustawień konfiguracyjnych systemów ERP, by ocenić ich reguły i ustawienia. Wymaga to pewnego poziomu umiejętności technicznych, a posiadają je tylko niektórzy audytorzy. Organizacje muszą rozumieć ryzyka strategiczne związane z rozbudowanymi środowiskami IT. Wykorzystanie technologii informatycznych w biznesie zmienia strategiczne ryzyka organizacji, która powinna to rozumieć i przedsięwziąć odpowiednie działania, by nimi zarządzać. W celu odpowiedniego zarządzania ryzykami IT, należy stworzyć system kontroli ogólnych i aplikacji IT. Skuteczne kontrole IT są niezbędne, by chronić operacje organizacji oraz zagwarantować, że jej zdolność konkurencyjna nie zostanie naruszona. Systemy, które nie pracują w oczekiwany sposób, mogą przyczynić się do poważnego narażenia reputacji. Przykład: wyobraźmy sobie zautomatyzowany proces opisany powyżej, w którym zamówienie sprzedaży przychodzi za pośrednictwem strony internetowej i przez system ERP zostaje bezpośrednio przekazane do powierzchni magazynowej. A teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeśli klient przez przypadek zamówi 100 palet zamiast 100 sztuk produktu. Jeśli organizacja w pełni zoptymalizowała procesy z systemem ERP, możliwe, że system sprawdzi stan magazynowy, odnotuje, że taka ilość palet nie jest dostępna, uaktualni harmonogram produkcji, by wyprodukowano 100 palet i automatycznie wyśle zamówienia na surowce za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) 3. Bez odpowiednich kontroli zapobiegawczych, taki błąd najprawdopodobniej nie zostanie wykryty aż do momentu otrzymania towaru przez klienta. Kwestią, która nierzadko stanowi problem, jest zrozumienie zależności między kontrolami IT, a sporządzaniem sprawozdań, oszustwami, operacjami, zgodnością finansową i innymi kluczowymi kwestiami. Jest to stosunkowo łatwe, kiedy oceniamy kontrole wewnątrz aplikacji (np. ustawienia trzytorowego doboru omówione powyżej). Jednakże jest to znacznie trudniejsze przy ocenie technologii wspomagających, które mogą mieć znacznie większy wpływ na organizację, niż kontrole IT dotyczące pojedynczej aplikacji lub procesu. Załóżmy na przykład, że organizacja tworzy elektroniczne płatności, które wysyła do swojego dostawcy usług. Płatności te są przesyłane drogą elektroniczną na konta bankowe na podstawie kodów SWIFT 4 każdego z kont dostawcy usług. Wszystkie numery ACH 5 przechowywane są w tabeli w systemie baz danych organizacji. Administrator bazy danych lub ktokolwiek, kto posiada prawo dostępu do bazy danych, albo osoby bez zatwierdzonego dostępu, które mają techniczne umiejętności, by uzyskać nieautoryzowany dostęp do bazy danych, mogą zmienić dowolny wpis w tabeli na swój numer nakierowujący ACH konta bankowego. W przypadku uruchomienia kolejnej płatności elektronicznej pieniądze zostaną zdeponowane na koncie bankowym oszusta. W ten sposób dochodzi do całkowitego obejścia mechanizmów zabezpieczeń, kontroli i ścieżki audytu, istniejących wewnątrz procesu biznesowego oraz aplikacji biznesowej. W przypadku powyższego scenariusza z łatwością daje się zauważyć, że niedoskonała kontrola na poziomie bazy danych mogłaby mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, niż błąd w ustawieniach doboru trzytorowego. W ramach rocznej oceny ryzyka należy zatem uważnie ocenić prawdopodobieństwo oraz potencjalne wpływy ryzyk związanych ze środowiskiem IT. 2 Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) systemy wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 3 elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) przepływ informacji o transakcjach wykorzystujący standardowe formaty komunikatów. 4 kod SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) kod stosowany przez stowarzyszenie zajmujące się wymianą informacji między bankami. Kod SWIFT składa się z 8 znaków i w sposób unikalny identyfikuje dany bank. 5 ACH (ang. Automated Clearing House) sieć wymiany danych finansowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 3

8 GTAG Strategia biznesowa, procesy i projekty 3. Strategia biznesowa, procesy i projekty Strategia biznesowa jest główną siłą napędową identyfikacji środowiska audytu, którą organizacja powinna wziąć pod uwagę podczas oceny ryzyka. Wskazuje ona cele organizacji oraz metody, które należy stosować, by je osiągnąć. Ważne jest, by zarządzający audytem wewnętrznym oraz zespół kierownictwa audytu wewnętrznego rozumiał strategię biznesową i rolę technologii w organizacji oraz wzajemne oddziaływanie tych dwóch elementów. Jednym z narzędzi, z jakiego zarządzający audytem wewnętrznym może skorzystać podczas dokonywania oceny strategii biznesowej organizacji oraz jej wpływu na audyt IT, jest GTAG 11: Developing the IT Audit Plan (GTAG 11: Opracowanie planu audytu IT) Zarządzający audytem wewnętrznym znajdą w nim informacje na temat pojęcia środowiska IT organizacji w kontekście biznesowym. Komponenty IT wymienione w rozdziale 4 zapewniają narzędzia potrzebne do mapowania operacji organizacji w infrastrukturze IT i określają aspekty IT innych obszarów zidentyfikowanych w środowisku audytu, niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka. Kiedy zarządzający audytem wewnętrznym dokona mapowania operacji oraz infrastruktury IT organizacji, wpływ zależności IT i operacyjnych w organizacji stanie się oczywisty. Rozszerzone mapowanie może wskazać obszary krytyczne, takie jak infrastrukturę, aplikacje, procesy oraz zależności (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne), które mogą być narażone na ryzyka wcześniej nieokreślone. Proces mapowania pomoże zarządzającemu audytem wewnętrznym w ocenie ryzyka IT oraz tolerancji ryzyka wewnątrz organizacji. Zapewnia również wgląd w potencjalne ryzyka niezidentyfikowane, o których należy powiadomić kierownictwo wyższego szczebla lub kierownictwo działu IT. Zazwyczaj projekty IT wykorzystują zasoby specjalistyczne audytu wewnętrznego, by udzielić zapewnienia na temat najważniejszych elementów projektów. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien ocenić poziom umiejętności i wiedzy wymaganych do przeprowadzenia audytu IT i przydzielić odpowiednie zasoby. W niektórych przypadkach, w celu odpowiedniego obsadzenia pracownikami takich badań, potrzebna jest zewnętrzna ekspertyza przedmiotu projektu. Wymagane kroki omówione zostały szczegółowo w GTAG 12: Auditing IT Projects (GTAG 12: Audytowanie projektów IT). 4

9 GTAG Infrastruktura i procesy technologiczne 4. Infrastruktura i procesy technologiczne Definiowanie IT Jednym z początkowych wyzwań, z jakim musi się zmierzyć zarządzający audytem wewnętrznym podczas określania zaangażowania zasobów audytu IT jest zdefiniowanie wykorzystania IT. Czy systemy telefoniczne i poczty głosowej są elementami IT? Czy do IT powinny należeć wymogi dotyczące dostępu do obiektów i ich identyfikacji oraz systemy zabezpieczeń fizycznych- a jeśli zostały one zlecone na zewnątrz firmie zarządzającej nieruchomościami? To kilka problemów, jakim należy przyjrzeć się przydzielając zasoby audytu IT. IT rozumiane jest różnie przez różne organizacje. Dwie organizacje z tej samej branży mogą posiadać zupełnie odmienne środowiska IT. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że wewnątrz jednej organizacji kontrole mogą być scentralizowane, zdecentralizowane lub mieszane. Przenośne systemy komputerowe, sieci społecznościowe i cloud computing poszerzają granice i oddalają się od kontroli centralnej, powodując jedyne w swoim rodzaju ryzyka i okoliczności. Niestety IT nie zostało jasno, czy też uniwersalnie zdefiniowane. Niniejsza część Przewodnika pomoże zarządzającym audytem wewnętrznym określić sposób podejścia do IT wewnątrz organizacji. Niektóre elementy zostały zintegrowane z ręcznymi procesami i procedurami, a niektóre z nich można uważać za elementy niezależne. Ryzyka IT istnieją w każdej części składowej organizacji i znacznie się od siebie różnią. Włamanie na firmową stronę internetową oraz zmiana kierunku przebiegu płatności elektronicznej, to przykłady bardzo różnych ryzyk w organizacji. Każda warstwa jest istotna W celu uzyskania skuteczności audytu wewnętrznego, należy wziąć pod uwagę ryzyka każdej warstwy informatycznej i uszeregować je pod względem ważności. Ponadto w oparciu o nie, każdej warstwie należy przydzielić zasoby audytowe. Jeśli związana z IT część planu audytu nie zawiera audytów wszystkich warstw, plan audytu jako całość może w sposób niewystarczający uwzględniać ryzyka organizacji związane z IT. W niektórych przypadkach, zamiast przeglądać wszystkie warstwy w jednym roku, warto przeanalizować je w cyklu audytu (tj. w kilka lat na zasadzie rotacji). Plany rotacyjne, które przekraczają 3 lata mogą okazać się nieodpowiednie z powodu wysokiego wskaźnika zmian zachodzących w środowisku IT. Jaką ilość zasobów należy przypisać każdej warstwie? Gdzie powinny one zostać ulokowane? Odpowiedziami na te wymagające pytania są naturalne wyniki procesów oceny ryzyka w połączeniu z oceną i analizą strategiczną wykonanymi przez audytora. Bez względu na to, jak zostaną rozdzielone zasoby, należy wziąć pod uwagę wszystkie warstwy informatyczne. Czym są warstwy? Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie IT wewnątrz organizacji. Każda organizacja jest inna, jednak poniższa ilustracja pozwoli zidentyfikować krytyczne procesy IT w większości organizacji. Rozważyć można również inne modele architektury IT, które opisano w załączniku A. Zarządzanie IT Klienci Infrastruktura techniczna Internet Dostawcy usług Systemy Operacyjne Bazy danych Sieci Aplikacje Transakcyjne: wytworzone w organizacji Transakcyjne: rozwiązanie pudełkowe opracowane przez zewnętrznego dostawcę usług Transakcyjne: rozwiązanie dedykowane dla organizacji opracowane przez zewnętrznego dostawcę usług Aplikacje wspomagające Centra danych Procesy IT 5

10 GTAG Infrastruktura i procesy technologiczne Głównymi warstwami, jakie należy wziąć pod uwagę są: zarządzanie IT; infrastruktura techniczna; aplikacje; połączenia zewnętrzne. Należy zauważyć, iż powyższa ilustracja nie definiuje kategorii planu audytu. Kiedy planowane są poszczególne działania audytu IT, można je podzielić na kategorie w oparciu o procesy zachodzące w organizacji lub na podstawie standardowych struktur. Powyższa ilustracja została opracowana, by pokazać w jaki sposób IT powiązane jest z organizacją oraz aby upewnić się, że zasoby audytowe zostaną przydzielone do każdej warstwy. Organizacja poszczególnych audytów pozostaje w gestii zarządzającego audytem wewnętrznym. Zarządzanie IT Ryzyka biznesowe/strategiczne Cele Ryzyka związane z procesem Aplikacja ICT Informacje handlowe Procedura Cel biznesowy Proces biznesowy Infrastruktura Zapewnienie Cele Ryzyka związane z procesem Aplikacja ICT Informacje handlowe Procedura Zarządzanie IT składa się ze zbioru ludzi, polityk, procesów i procedur, które zarządzają usługami oraz sprzętem i oprogramowaniem IT. Integralność przetwarzania oraz danych w dużym stopniu zależy od poszczególnych zadań wykonywanych regularnie przez personel administracyjny. Dlatego też ta część składowa zawiera: kontrolę systemu, programowanie, planowanie, zarządzanie dostawcami usług, zarządzanie problemami i incydentami, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami IT, odtwarzanie zasobów utraconych lub po katastrofie, zarządzanie bezpieczeństwem, ład organizacyjny IT, itd. Powyższe funkcje są procesami biznesowymi i jako takie będą reprezentowały podobną strategię audytową. Audytor przygląda się ludziom i zadaniom, a nie technicznym ustawieniom systemu. W niektórych przypadkach procesy zarządzania dotyczą urządzeń technicznych i wtedy audyt bierze pod uwagę zarówno urządzenia, jak i proces zarządzania. Niektóre kontrole tych procesów mogą mieć dość techniczny charakter i wymagają specjalistycznych umiejętności, choć umiejętności doświadczonego audytora wewnętrznego będą w zupełności wystarczające. Urządzenia techniczne Ta warstwa zasadniczo dotyczy technologii, która leży u podstaw, obsługuje i umożliwia korzystanie z podstawowych aplikacji biznesowych. Należą do niej: Systemy operacyjne oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. Przykładowe systemy to: Z/OS, UNIX, Windows, OS/400. System operacyjny zarządza wszystkimi programami i plikami. Działania wykonywane na poziomie systemu operacyjnego zazwyczaj obchodzą większość zabezpieczeń i kontroli istniejących na poziomie procesów. Pliki i bazy danych wszystkie elektroniczne dane biznesowe, krytyczne i inne, przechowywane są w plikach, które mogą być częścią bazy danych znajdującej się gdzieś w środowisku. Bazy danych (które mogą być pojedynczym plikiem lub ich grupą), składają się z tabel zawierających dane, zawierają one zależności między pozycjami danych i indeksami pozycji danych. Elastyczność struktur baz danych oznacza, że wykorzystuje się je w większości biznesowych aplikacji przetwarzających i sporządzających sprawozdania. Należą do nich np. Oracle, MS SQL Server oraz DB2. Działania wykonywane na poziomie bazy danych zazwyczaj również obchodzą większość kontroli istniejących na poziomie procesów. Sieci w celu przepływu danych w organizacji, musi istnieć metoda przesyłu, przy pomocy przewodu, światłowodu lub systemu bezprzewodowego. Sieć składa się z fizycznych elementów takich jak przewody, urządzenia zarządzające ruchem w sieci, takie jak przełączniki (switch), routery (trasowniki) 6

11 GTAG Infrastruktura i procesy technologiczne czy firewall (zapory sieciowe) oraz programy, które kontrolują ruch danych 6. Integralność sieci odgrywa ważną rolę w zapewnianiu kompletności i dokładności danych biznesowych organizacji. Jeśli na przykład, pracownik magazynu przygotowuje wysyłkę produktu i skanuje go skanerem kodów kreskowych, jak taka transakcja zostaje zapisana w księdze głównej? Odpowiedź: przemieszcza się po sieci i jest przetwarzana. A co, jeśli nie przemieszcza się po sieci? Co, jeśli zostanie po drodze zmieniona, lub całkiem zniknie? Jak dowie się o tym organizacja? Centra danych sprzęt komputerowy znajduje się w centrach danych i serwerowniach, które zapewniają fizyczną infrastrukturę, fizyczne zabezpieczenia oraz kontrole środowiska wymagane, by chronić infrastrukturę technologiczną i aplikacje. Audyty infrastruktury technologicznej koncentrują się na przeglądzie technicznych ustawień konfiguracji w połączeniu ze związanymi z nimi procesami zarządzania. Działalność biznesowa Połączenia zewnętrzne Sieć firmowa nie pracuje w odosobnieniu. Z pewnością jest połączona z wieloma sieciami zewnętrznymi. Internet, który najszybciej przychodzi na myśl, to zaledwie jedna z takich sieci, a audytorzy bardzo często popełniają błąd, nie biorąc innych sieci pod uwagę. W rzeczywistości, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sieć firmowa jest połączona z wieloma innymi sieciami (np. dostawcy usługi przetwarzania w chmurze oraz oprogramowania chmury jako usługi). Przykład: czy organizacja prowadzi działalność za pomocą systemu elektronicznej wymiany danych (EDI)? Jeśli tak, sieć firmowa jest prawdopodobnie podłączona do sieci dostawcy EDI, a być może nawet bezpośrednio do sieci partnera handlowego. Czy organizacja korzysta z usług magazynowych innych dostawców? Jeśli tak, obie sieci są ze sobą prawdopodobnie połączone. Ryzyka związane z innymi sieciami firmowymi oraz kontrole, które można zastosować różnią się od tych, jakie można zastosować w przypadku połączeń internetowych. W miarę, jak organizacje automatyzują coraz więcej kluczowych procesów, osoby z zewnątrz mają coraz większy dostęp do sieci firmowej, często przez Internet. Wyobraźmy sobie na przykład, możliwość sprawdzenia statusu konta karty kredytowej lub status zamówienia paczki. Klienci, którzy wykonują te czynności, najprawdopodobniej wchodzą do sieci wewnętrznych tych organizacji przez Internet. Problem polega na tym, że organizacje nie mają kontroli nad sieciami zewnętrznymi i dlatego nie powinny im ufać. Wszystkie informacje płynące z i do sieci zewnętrznych powinny być uważnie kontrolowane i monitorowane w zakresie wymaganym przez poziom ryzyka danej organizacji. Zdefiniowanie procedur audytu, tak by odpowiadały temu ryzyku może okazać się sporym wyzwaniem, ponieważ organizacja może audytować tylko to, co kontroluje. Dlatego też, decydujące znaczenie ma audytowanie przynajmniej punktów wejścia do i wyjścia z systemu. Aplikacje Aplikacje biznesowe to programy, które wykonują konkretne zadania związane z operacjami biznesowymi. Stanowią integralną część procesu biznesowego i nie mogą być rozpatrywane niezależnie od procesów, jakie obsługują: Aplikacje transakcyjne Do aplikacji transakcyjnych należy głównie oprogramowanie, które przetwarza i rejestruje transakcje biznesowe. Jest to między innymi przetwarzanie zamówień sprzedaży, rejestrowanie w księdze głównej oraz zarządzanie magazynem. Aplikacje wspomagające Aplikacje wspomagające, to wyspecjalizowane oprogramowanie, które ułatwia prowadzenie działalności, ale z reguły nie przetwarza transakcji. Do takich aplikacji należą na przykład hurtownie danych, programy poczty elektronicznej, oprogramowanie faksu, oprogramowanie klasy Business Intelligence, oprogramowanie do obrazowania dokumentów oraz do projektowania. Audyt IT koncentruje się głównie na aplikacjach transakcyjnych. Jednak niektóre aplikacje wspomagające, takie jak te wspomagające sporządzanie sprawozdań zewnętrznych lub aplikacje kontrolujące maszyny, również mogą stanowić wysokie ryzyko. Audyt wewnętrzny powinien regularnie oceniać pojawiające się ryzyka w organizacji i wskazywać wymagane działania audytowe. Wiedza specjalistyczna wymagana w przypadku niektórych aspektów IT może sprawić, iż proces ten będzie dość złożony. 6 id S/ IPS (ang. Intrusion Detection Systems/Intrusion Prevention Systems) systemy wykrywania i zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do sieci z zewnątrz, standardowo połączony z zaporą i systemem powiadamiania. IDS identyfikuje próby uzyskania dostępu do sieci z zewnątrz, zadaniem IPS jest wykrywanie ataków na system komputerowy z wewnątrz jak i od zewnątrz systemu/sieci oraz uniemożliwianie przeprowadzenia takich ataków. 7

12 GTAG Podejście oparte na analizie ryzyka 5. Podejście oparte na analizie ryzyka Podejście oparte na analizie ryzyka stosuje się w przypadku wszystkich działań zarządzania audytem wewnętrznym, w tym przy tworzeniu i utrzymywaniu programu audytu, przydzielaniu personelu oraz przeprowadzaniu audytu IT. Niniejsza część skoncentruje się na stronie IT oceny ryzyka. Część wewnętrzna oceny ryzyk związanych z IT określa zadania audytowe dotyczące IT o najwyższej potencjalnej wartości w danym okresie, aby ocenić, czy powinno się je uwzględnić w planie audytu. W celu przeciwdziałania ryzykom związanym z IT, nie ma potrzeby stosowania odmiennej metodologii. Korzystanie z tej samej metodologii w przypadku wszystkich typów ryzyka jest ważne, bo dzięki temu istnieje jeden spójny proces oceny ryzyka audytu wewnętrznego, wykorzystywany we wszystkich funkcjach audytu wewnętrznego. Innym istotnym źródłem oceny ryzyka związanego z IT, poza zbieraniem danych, jest przeprowadzanie wywiadów z ważnymi interesariuszami, takimi jak menadżerowie IT, zarządzający pionami biznesowymi oraz eksperci. Wywiady pomagają ilościowo określić ryzyka, które trudno jest zmierzyć bezpośrednio. Bardzo ważne jest, by pod uwagę wziąć wysoki wskaźnik zmian technologicznych oraz sposoby wykorzystania technologii przez społeczeństwo. Wymaga to częstych uaktualnień wszelakich ocen ryzyka. Doskonałym przykładem jest szybki wzrost znaczenia kwestii związanych z prywatnością powodowanych dostępnością i użyciem serwisów społecznościowych. Bardziej szczegółowy opis znajduje się w Praktycznym przewodniku IIA, Auditing Privacy Risks (Audytowanie zagrożeń dla prywatności). Bardziej szczegółowy opis oceny ryzyk związanych z IT został zawarty w GTAG 11: Developing the IT Audit Plan (GTAG 11: Opracowanie planu audytu IT) Ryzyko wyrażane jest zwykle jako połączenie wpływu danego zdarzenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Dokładne wyliczenie ryzyka jest często bardzo trudne, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę ciąg bardzo nieprawdopodobnych zdarzeń. W ocenie ryzyka należy użyć obu czynników, a informacje statystyczne i logi błędów mogą mieć spory wkład w takiej ocenie. W niektórych przypadkach w celu zwrócenia uwagi na dane ryzyko, wystarczy rozważyć konsekwencje (np. utratę centrum danych) bez potrzeby poznania ciągu zdarzeń, potencjalnie będących ich przyczyną, ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Często możliwe jest określenie ogólnych warunków ryzyka, które mają zastosowanie we wszystkich typach zadań audytu IT, ale które inaczej się objawiają. Wskaźnikami ogólnego zastosowania w przypadku potencjalnej ekspozycji mogą być wielkość oraz krytyczność biznesowa. Na przykład, liczba aplikacji firmy obsługiwanych przez centrum danych może opisywać jej krytyczność biznesową (prawdopodobnie określane jest jej znaczenie), a liczba serwerów, których firma jest hostem 7, może świadczyć o jej rozmiarze. Z drugiej strony rozmiar projektu może być mierzony wielkością budżetu, a jego krytyczność biznesowa liczona jest liczbą jednostek, w których zastosowana została aplikacja wspierająca będąca rezultatem projektu. Liczba incydentów, o których wystąpieniu wiadomo, lub wcześniejsze udane realizacje projektów organizacji, mogą być wskaźnikiem prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 7 Host oznacza w tym przypadku dostarczanie przez daną firmę infrastruktury dla usług sieciowych 8

13 GTAG Środowisko audytu 6. Środowisko audytu W celu stworzenia podstawy przydziału i budżetowania zasobów audytu IT oraz w celu zapewnienia wymaganej ilości zasobów, aby uzyskać racjonalne zapewnienie dotyczące ryzyk IT, środowisko audytu powinno wskazać te przeglądy, które obejmują IT i wymagają umiejętności specjalisty audytu IT. Środowisko audytu nie powinno stanowić tajemnicy; powinno być udostępniane odpowiednim partnerom (np. kierownictwu IT i innym), by zachęcić ich do wnoszenia wkładu i przekazywania sugestii, służących wprowadzaniu ulepszeń. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w GTAG 11. Środowisko audytu IT nie powinno być odrębne. Działania audytu IT powinny stanowić wbudowany element ogólnego środowiska audytu, ponieważ między technologią informatyczną i procesami biznesowymi przez nią obsługiwanymi istnieją silne zależności. Na przykład, aplikacje biznesowe IT zwykle znajdują się w ogólnym środowisku audytu, stanowiąc część procesu biznesowego. Środowisko audytu powinno mieć taką strukturę, by umożliwić pogrupowanie typów audytu i w ten sposób umożliwić identyfikację przeglądów wymagających specjalizacji IT (np. audyt aplikacji IT oraz procesów IT). W przypadku procesów grupowania/strukturyzowania, z reguły polega się na strukturze wykorzystywanej przez kadrę zarządzającą IT. Mowa o tym zazwyczaj w strategii IT. Najlepiej byłoby, aby struktura ta opierała się na powszechnie używanych programach ramowych, takich jak COBIT, ITIL, COSO (szczegóły znajdują się w rozdziale 8 Przewodnika) i innych. W złożonej organizacji, nadmiernie szczegółowe środowisko audytu może zawierać tysiące elementów związanych z IT. Takim środowiskiem trudno jest zarządzać z powodu nakładu pracy wymaganego, by je stworzyć, regularnie uaktualniać i wykonywać ocenę ryzyka we wszystkich jego elementach. Jeśli, z drugiej strony, elementy związane z IT są zbyt ogólne, prawdopodobnie nie będzie to wystarczającą podstawą, by stworzyć plan audytu. Poniżej znajdują się zasady, których należy przestrzegać tworząc komponenty IT środowiska audytu: Należy zapewnić kompletność poprzez uwzględnienie wszystkich odpowiednich obiektów, również tych, które nie są oczywiste (np. działania outsourcowane, takie jak dostawcy w modelu offshoringu 8, elementy związane z biznesem silnie powiązane z IT oraz wysoce zautomatyzowane procesy biznesowe). W procesie uaktualniania należy zwrócić szczególną uwagę na nowe pojawiające się zagadnienia. Wśród aktualnych przykładów znaleźć można przetwarzanie danych w chmurze, media społecznościowe, lub użycie urządzeń mobilnych. 8 Offshoring przenoszenie procesów biznesowych w skali międzynarodowej. 9

14 GTAG Kwalifikacje i umiejętności 7. Kwalifikacje i umiejętności W wielu organizacjach powracającą kwestią jest rozbieżność między wykorzystaniem i zależnością systemów IT, a zasobami wykorzystywanymi do identyfikacji i zarządzania ryzykami, których źródłem są te technologie. Dlatego też koniecznym jest, aby podczas dokonywania oceny ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz procesów kontrolnych, audyt wewnętrzny należycie uwzględnił systemy informacyjne. Dla zarządzającego audytem wewnętrznym jednym z kluczowych elementów pozwalających reagować na te ryzyka jest zapewnienie wymaganych kompetencji w zespole audytowym. Mówi o tym Kodeks Etyki IPPF (Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego), który nakazuje audytorom wewnętrznym angażować się wyłącznie w takie zadania, do przeprowadzenia których posiadają potrzebną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie. Wspomina o tym również Standard 1210: Biegłość, który wymaga, by audytorzy wewnętrzni posiadali wiedzę, umiejętności i inne kompetencje potrzebne do wykonywania ich indywidualnych obowiązków. Audyt wewnętrzny jako zespół, musi posiadać lub zdobyć wiedzę, umiejętności i inne kompetencje niezbędne do wykonywania jego obowiązków. IIA zapewnia zintegrowane ramy dotyczące kompetencji, wskazując kompetencje potrzebne, by utrzymać działalność audytu wewnętrznego. Jeśli dział audytu wewnętrznego nie posiada wiedzy, umiejętności ani innych kompetencji potrzebnych do przeprowadzenia audytu IT w całości lub w części, zadaniem zarządzającego audytem wewnętrznym jest pozyskanie kompetentnego doradztwa i pomocy. Zasoby przypisane do wykonania zaplanowanych audytów odgrywają bardzo ważną rolę. Przykład: zasób umiejętności potrzebny, by audytować konfigurację zapory sieciowej, znacznie różni się od umiejętności wymaganych, by audytować tabele konfiguracji zobowiązań w bazie danych. Wybór odpowiedniego audytora posiadającego umiejętności potrzebne do przeprowadzenia konkretnego audytu jest kluczowy. Oczywiście, zarządzający audytem wewnętrznym powinien rozumieć, że żaden audytor nie będzie w stanie przeprowadzić wszystkich prac związanych z audytem IT oraz że dział audytu w wielu przypadkach będzie potrzebował audytorów bardziej zaangażowanych w kwestie związane z aplikacjami, a także innych, lepiej znających się na technologiach infrastruktury. W rezultacie, zarządzający audytem wewnętrznym, który dobrze rozumie środowisko audytu, ryzyka wynikające z użycia technologii oraz bieżący zasób umiejętności pracowników działu audytu IT, powinien być w stanie skoncentrować się na działaniach związanych odpowiednio z rekrutacją i szkoleniem. Jeśli wymagane umiejętności oraz kompetencje IT nie są dostępne, lub podjęto decyzję, by nie szkolić, ani nie zatrudniać pracowników posiadających takie umiejętności, zarządzający audytem wewnętrznym może poszukać zewnętrznego dostawcy usług, by wspomóc lub uzupełnić personel wewnętrzny 9 (tj. outsourcing lub cosourcing 10 ). W celu wypełnienia obowiązków związanych z IT, zarządzający audytem wewnętrznym powinien wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii w ramach zarządzania kwalifikacjami i umiejętnościami audytorów: Czy wszystkie elementy IT organizacji stanowią część procesu planowania oraz czy wskazano obszary wysokiego ryzyka? Czy istnieje przegląd zasobów umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia audytu IT organizacji oraz jakimi typami umiejętności zarządzający audytem wewnętrznym już dysponuje w dziale audytu? Czy dział audytu posiada politykę dotyczącą niedostatków wiedzy (np. rekrutacja, outsourcing lub cosourcing)? Czy audytorzy IT posiadają wymagane wykształcenie formalne, certyfikaty i doświadczenie? Jeśli nie, czy dział ma plan działania w takiej sytuacji? Czy dział audytu wewnętrznego zapewnia odpowiednie szkolenia dla audytorów tak, aby posiadali oni dogłębną wiedzę na temat wykorzystania technologii w organizacji, powiązanych ryzyk oraz tego, jak efektywnie przeprowadzać audyty? 9 Szczegóły znajdują się w Praktykach Doradczych 1210.A1 1: Pozyskiwanie zewnętrznych dostawców usług w celu wsparcia lub uzupełnienia personelu działu audytu wewnętrznego. 10 Co-sourcing w IT, to forma współpracy między działem IT organizacji, a usługodawcami zewnętrznymi, polegająca na oddelegowaniu części obowiązków działu IT na zewnątrz firmy. Stanowi zazwyczaj rozwinięcie usług konsultingowych. 10

15 GTAG Przeprowadzanie audytu IT 8. Przeprowadzanie audytu IT Na ogół proces przeprowadzania czynności audytu IT nie różni się niczym od procesu przeprowadzania jakiegokolwiek innego rodzaju audytu. Audytor planuje audyt, określa i dokumentuje odpowiednie kontrole, testuje model i skuteczność operacyjną kontroli, wyciąga wnioski i sporządza sprawozdanie. Ponieważ większość zarządzających audytem wewnętrznym jest zaznajomiona z procesem ogólnym, temat ten nie zostanie omówiony w niniejszym przewodniku GTAG. Jednakże istnieje kilka kwestii związanych z audytem IT, których istnienia zarządzający audytem wewnętrznym powinien być świadomy i którymi powinien umieć zarządzać. Współpraca audytorów IT z pozostałymi audytorami Audyt wewnętrzny powinien dążyć do osiągnięcia holistycznego podejścia względem realizacji audytu. Istnieją z pewnością dziedziny IT, które będą audytowane wyłącznie przez audytorów IT posiadających specjalistyczną wiedzę (głównie tematy dotyczące infrastruktury IT, takie jak centra danych i sieci, lub procesy IT, takie jak Help Desk (I linia wsparcia dla użytkownika), jednak największą wartość dla weryfikacji aplikacji wnosi audytowanie całych łańcuchów wartości, w tym zarówno biznesowych, jak i IT. W przypadku takich rodzajów audytów, należy koncentrować się na celach biznesowych, a wszelkie ryzyka (w tym ryzyka związane z IT) powinny być oceniane z tej właśnie perspektywy. Może to stanowić nie lada wyzwanie, ale jest też bardzo cenne, ponieważ dzięki temu rozpoznaje się zależność biznesu od IT. Przykład: jeśli działania audytu IT wykażą, iż nie istnieje plan odtwarzania po katastrofie DRP 11, audytorzy IT oraz audytorzy operacyjni mogą współpracować przy opisywaniu wpływu spodziewanego czasu przestoju w przypadku awarii na działalność firmy (np. ograniczony poziom produkcji, opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników, niezdolność sprzedaży jakichkolwiek towarów). W takiej sytuacji dla dojrzałego audytu wewnętrznego organizacji nie ma znaczenia, kto prowadzi poszczególne audyty. Należy skoncentrować się na współpracy, by uzyskać optymalny wynik audytu. Programy ramowe i standardy Zarządzający audytem wewnętrznym powinien być w stanie rozpocząć działania przy pomocy zbioru celów kontroli IT i choć nie zapewni to 100% szczegółowości w tym konkretnym środowisku, wybrać odpowiedni program ramowy. COSO i COBIT Gdzie zarządzający audytem wewnętrznym może znaleźć wyczerpujący zbiór celów kontroli IT? Źródłami informacji, na które często powołują się audytorzy są Kontrola wewnętrzna zintegrowany program ramowy oraz Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) zintegrowany program ramowy Komitetu Organizacji Sponsorujących (COSO). Nie koncentrują się one jednak na kwestiach związanych z IT. Środowisko kontroli oparte na zaleceniach COSO powinno zostać poszerzone o bardziej szczegółowe cele kontroli IT, aby efektywnie ocenić środowisko kontroli IT. Istnieje na to kilka sposobów. Szeroko stosowane ramy dotyczące zarządzania IT oraz kontroli zawarte są w standardach COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Stowarzyszenia ds. audytu i kontroli systemów informatycznych (Information Systems Audit and Control Association (ISACA)), które wydano w 1994 roku. W roku 2012 opublikowano wersję COBIT 5.0. Założeniem standardów COBIT nie jest rywalizacja z COSO i innymi programami ramowymi. Można je natomiast stosować, by te programy dopełnić poprzez poszerzenie ich o bardziej konkretne cele kontroli IT. Polityki, standardy i procedury Taki program ramowy jak COBIT, oferuje zbiór ogólnie przyjętych celów kontroli IT, pomagających kadrze zarządzającej w określeniu metody pomiaru i zarządzania ryzykiem IT. Kadra zarządzająca zwykle stosuje tego typu ramy podczas opracowywania kompleksowego zbioru polityk, standardów oraz procedur związanych z IT. Lista źródeł polityk, standardów oraz procedur znajduje się w załączniku A. Jednym z wyzwań, jakie stają przed audytorami podczas przeprowadzania działań audytu IT jest wiedza, jaki zakres audytować. Większość organizacji nie posiada w pełni rozbudowanych podstawowych wymogów kontroli IT dotyczących wszystkich aplikacji i technologii. Szybki rozwój technologii sprawia, że jakiekolwiek wytyczne podstawowe w krótkim czasie stają się bezużyteczne. 11 DRP (ang. Disaster Recovery Plan) planowanie sposobu działania na wypadek awarii, katastrofy lub innych zdarzeń 11

16 GTAG Sporządzanie sprawozdań 9. Sporządzanie sprawozdań Zarządzający audytem wewnętrznym regularnie przedstawiają sprawozdania na temat wyników audytu IT kluczowym interesariuszom, takim jak rada, kadra zarządzająca wyższego szczebla, regulatorzy, audytorzy zewnętrzni lub dyrektorzy ds. systemów informatycznych, w taki sam sposób, w jaki przekazują wyniki innych działań zapewniających. Dalsze wytyczne dotyczące współpracy z kluczowymi interesariuszami znajdują się w Praktycznym Przewodniku IIA pt. Interaction with the Board ( Współpraca z radą ). Tak jak w przypadku większości sprawozdań audytowych, adresatami sprawozdań dotyczących audytu IT może być kierownictwo szczebla o kilka poziomów wyższego, niż osoby, z którymi przeprowadza się wywiady lub które dokonują audytu. Sprawozdania audytowe powinny przekazywać najważniejsze informacje w sposób precyzyjny i czytelny tak, aby spostrzeżenia lub problemy były zrozumiałe oraz aby odpowiedzialna za nie kadra zarządzająca mogła zacząć działać. Odpowiednio przeprowadzony rzetelny audyt jest stratą pieniędzy i czasu, jeśli kierownictwo nie wdraża skutecznych planów działania mających na celu uwzględnienie wskazanych kwestii i zidentyfikowanych ryzyk z nimi związanych. Kadra zarządzająca zwykle niechętnie zapoznaje się z informacjami dotyczącymi procesu audytowego, zastosowanego w celu wskazania problemów. Chcą raczej wiedzieć, jakie istnieją problemy, jakie są ich potencjalne konsekwencje oraz co należy w takim wypadku zrobić. z ustaleń audytu będzie się odnosiło wyłącznie do szczegółów każdego odrębnego obszaru technologii. W przypadku niektórych odbiorców może się to okazać działaniem właściwym, jednak rada oraz wyższa kadra kierownicza mogą nie być zainteresowani szczegółowymi kwestiami technicznymi, lub ich nie rozumieć. Oczekują oni zwykle, że wyniki audytu IT powiązane będą z kwestiami biznesowymi. Dlatego też działania audytu IT powinny być zintegrowane z działaniami audytorów procesów/operacyjnych/finansowych oraz z procedurami, jakie przeprowadzają. Dotyczy to w szczególności środowisk z dużymi zintegrowanymi systemami ERP, w których znacząca ilość kluczowych kontroli procesów jest zawarta w samych systemach. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach trudno będzie przeprowadzić audyt komponentów infrastruktury centralnej, takich jak centra danych lub sieci bezprzewodowe. Wtedy słusznym wydaje się przeprowadzenie osobnego audytu każdego z komponentów. Ryzyka zidentyfikowane podczas audytu muszą jednak nadal zostać przełożone na język i ryzyka biznesowe. Sprawozdania powinno się pisać zakładając, że ich odbiorcy posiadają wiedzę, ale mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia w obszarach podlegających audytowi. Nie powinny również skrywać głównego komunikatu za wieloznaczną lub techniczną terminologią. Celem zarządzającego audytem wewnętrznym jest przedstawienie komunikat w sposób jasny, zrozumiały i wyważony. W swych sprawozdaniach zespół audytu wewnętrznego powinien starać się stosować podejście holistyczne. Większość organizacji całkowicie polega na systemach IT i dlatego sporządzanie sprawozdań na temat ryzyka i kontroli w środowisku IT organizacji powinno stanowić element podejścia zarządzającego audytem wewnętrznym do dostarczania zapewnienia. Choć istnieją procesy i infrastruktury IT, które można audytować oddzielnie (i być może powinno się ze względu na efektywność), to z reguły najbardziej wartościowym jest audytowanie pełnych łańcuchów wartości (w tym zarówno biznesowych, jak i IT). W przypadku tego typu audytów, w centrum zainteresowania może znaleźć się ryzyko biznesowe, o którym łatwiej niż o ryzyku IT powiadamia się kadrę zarządzającą. Ryzyka związane z IT są w ostatecznym rozliczeniu źródłem ryzyka biznesowego, choć związek między nimi nie zawsze jest tak oczywisty. Jakie zatem elementy audytu IT, z punktu widzenia sprawozdawczości, powinny zostać przeprowadzone w ramach działań zapewniających audytu wewnętrznego? Czy należy przeprowadzić audyt sieci bezprzewodowych, audyt architektury i modelu sieci, lub dokonać przeglądu informatycznego narzędzia (aplikacji) do projektowania sieci? Jeśli audyty podzieli się w ten sposób, powstanie ryzyko, że sprawozdanie 12

17 GTAG Narzędzia audytu 10. Narzędzia audytu W celu zwiększenia efektywności i skuteczności audytu, zarządzający audytem wewnętrznym powinni jak najczęściej korzystać z narzędzi i/lub zautomatyzowanych technik audytu. Narzędzia audytu z reguły wymagają nakładów finansowych, więc zarządzający audytem wewnętrznym powinien ostrożnie przeanalizować koszty/korzyści danego rozwiązania przed dokonaniem inwestycji w dane narzędzie. Narzędzia audytu można podzielić na dwie ogólne kategorie: narzędzia wspierające proces audytu (nie opisane w niniejszym przewodniku), które wspierają ogólny proces zarządzania audytem (np. elektroniczne narzędzie zarządzające dokumentami roboczymi) oraz narzędzia testujące, które automatyzują wykonywanie testów audytowych (np. narzędzia analizy danych i techniki audytu wspierane komputerowo ang. CAATs). Testujące narzędzia IT Narzędzia testujące automatyzują czasochłonne zadania audytowe, takie jak analiza dużych populacji danych. Ponadto, stosowanie narzędzi przy przeprowadzaniu procedur audytowych pomaga osiągnąć spójność. Jeśli na przykład narzędzie wykorzystywane jest do oceny konfiguracji bezpieczeństwa serwera, wszystkie serwery testowane przez to narzędzie zostaną ocenione względem takich samych punktów odniesienia. W przypadku ręcznego wykonywania takich procedur pozostawia się miejsce na interpretację audytora. I wreszcie, użycie narzędzi umożliwia audytorom testowanie całej populacji danych, a nie tylko próby transakcji. Dzięki temu można osiągnąć znacznie wyższy stopień zapewnienia audytowego. Zarządzający audytem wewnętrznym powinni być świadomi, że podczas nabywania narzędzi audytu IT należy rozważyć takie same kwestie, jak w przypadku wyboru dowolnych narzędzi biznesowych (np. zbiór funkcji, wsparcie, itp.). Narzędzia analizy bezpieczeństwa To szeroki wachlarz narzędzi, które są w stanie dokonywać przeglądu dużych populacji urządzeń i/lub użytkowników oraz identyfikować luki w bezpieczeństwie. Istnieje wiele różnych typów narzędzi analizy bezpieczeństwa, które można jednak podzielić następująco: Narzędzia analizy sieci składają się z oprogramowania, które można uruchomić w sieci i przy ich użyciu zbierać informacje na jej temat. Hakerzy zwykle wykorzystują jedno z tych narzędzi w trakcie prowadzenia rozpoznania celem określenia charakterystyki danej sieci. Audytorzy IT mogą korzystać z tych narzędzi w przypadku rozmaitych procedur audytowych, takich jak: Ocena dokładności diagramów sieci poprzez mapowanie sieci korporacyjnej. Identyfikacja kluczowych urządzeń sieciowych wymagających dodatkowej uwagi audytora. Gromadzenie informacji na temat dozwolonego ruchu w sieci (co bezpośrednio wspiera proces oceny ryzyka IT). Narzędzia oceny podatności 12 Kiedy wprowadzana technologia jest gotowa do użycia natychmiast po jej zainstalowaniu, w większości technologii pojawia się kilka standardowych podatności, takich jak istnienie domyślnych identyfikatorów i haseł lub ustawień domyślnych. Zautomatyzowaną metodę sprawdzania standardowych podatności zapewniają narzędzia oceny, o których mowa w niniejszej części. Narzędzi tych można używać w odniesieniu do zapór sieciowych, serwerów, sieci i systemów operacyjnych. Wiele z nich może być użytych zaraz po zainstalowaniu; audytor przyłącza zakres, który ma zostać przeszukany przez narzędzie, które następnie sporządza raport na temat wszystkich podatności zidentyfikowanych w tym zakresie. Korzystanie z tych narzędzi jest dla audytora istotne z kilku powodów, choćby dlatego, że są to typy narzędzi, jakich użyłby haker do przeprowadzenia ataku na organizację. Należy zauważyć, że uruchomienie niektórych z tych narzędzi jest potencjalnie niebezpieczne, ponieważ mogą one wpłynąć na integralność systemów, które skanują. Audytor powinien dokonać przeglądu planowanego użycia omawianych narzędzi wraz z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w organizacji oraz koordynować testowanie wraz z kadrą zarządzającą IT, aby upewnić się, że czas potrzebny do przeprowadzenia testów nie wpłynie negatywnie na proces produkcyjny. W niektórych przypadkach może okazać się, że osoba odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa lub administratorzy systemów regularnie korzystają z niektórych z tych narzędzi w ramach procesów zarządzania systemami. Wtedy wyniki mogą zostać wykorzystane, by wspomóc pracę audytu IT, jeśli zostanie odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona. Narzędzia analizy bezpieczeństwa aplikacji Wiele obszernych, zintegrowanych aplikacji posiada zapewniane przez dostawcę usług narzędzia analizy bezpieczeństwa aplikacji, które analizują bezpieczeństwo użytkownika względem wcześniej skonfigurowanych reguł. Narzędzia te mogą 12 Vulnerability Assessment ( ocena podatności na atak ) specjalistyczne oprogramowanie skanujące sieci informatyczne w celu zidentyfikowania luk potencjalnie podatnych na atak 13

18 GTAG Narzędzia audytu również oceniać podział zadań wewnątrz aplikacji. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien być świadomy tego, iż większość z tych narzędzi posiada zbiór uprzednio skonfigurowanych reguł lub najlepszych praktyk propagowanych przez dostawcę usług. 14

19 GTAG Podsumowania 11. Podsumowanie W miarę pojawiania się nowych ryzyk powiązanych z technologią, wymagane są nowe procedury, by skutecznie nimi zarządzać. Bez wątpienia przez ostatnie 15 lat technologia zmieniła oblicze audytu wewnętrznego. Ryzyka, z jakimi organizacje muszą się zmierzyć, rodzaje audytów, jakie należy przeprowadzić, to, jak priorytetyzować środowisko audytu oraz przekazywać wnikliwe spostrzeżenia radzie i kadrze zarządzającej wyższego szczebla to kwestie, na jakie zarządzający audytem wewnętrznym powinni zwrócić uwagę. I wreszcie, proces przeprowadzania audytu obejmującego ryzyka IT w zasadzie niczym nie różni się od procesu przeprowadzania każdego innego typu audytu. Audytor planuje audyt, identyfikuje i dokumentuje odpowiednie kontrole, testuje model i efektywność operacyjną kontroli, wyciąga wnioski i przekazuje sprawozdanie. I podobnie, tak jak w przypadku innych zadań zapewniających, zarządzający audytem wewnętrznym regularnie przekazują wyniki audytu IT kluczowym interesariuszom, w tym radzie, kierownictwu wyższego szczebla, regulatorom, audytorom zewnętrznym lub dyrektorowi ds. systemów informatycznych. Strategia biznesowa kieruje identyfikacją środowiska audytu oraz oceną ryzyka, określa, jakie elementy są istotne dla rady i wyższej kadry kierowniczej oraz które z bieżących operacji mogą ulec zmianie. Dlatego ważne jest, aby zarządzający audytem wewnętrznym rozumiał zarówno strategię biznesową, jak i rolę technologii informacyjnej (IT) w organizacji oraz ich wzajemne oddziaływanie. Kiedy zarządzający audytem wewnętrznym mapuje operacje oraz infrastrukturę IT organizacji, ma jedyną w swoim rodzaju okazję, by poznać wpływ zależności technologicznych i operacyjnych w organizacji. Projekty IT są często kluczowymi elementami napędzającymi zmiany w organizacjach. Są również nierzadko mechanizmem wykorzystywanym przez kierownictwo do wdrażania strategii biznesowej. Początkowym wyzwaniem, z jakim przychodzi się zmierzyć zarządzającemu audytem wewnętrznym podczas zestawiania części składowych planu audytu IT, jest określenie działań IT wewnątrz organizacji. Zdając sobie sprawę z wysokiego stopnia zróżnicowania środowisk IT, zarządzający audytem wewnętrznym może potraktować definicję IT, jako zbiór części składowych. I choć różnią się między sobą, są jednakowo ważne. Podejście oparte na analizie ryzyka jest ogólną ideą, która znajduje zastosowanie w przypadku prawie wszystkich działań audytu wewnętrznego. Środowisko audytu powinno pamiętać o kwestiach związanych z IT, ponieważ pomiędzy IT i biznesem istnieją silne zależności. W celu możliwości podjęcia działań wyeliminowania tych ryzyk przez zarządzającego audytem wewnętrznym, jedną z kluczowych dla niego części składowych jest zapewnienie potrzebnego poziomu kompetencji w zespole audytowym. Ponadto, zarządzający audytem wewnętrznym powinni starać się korzystać z narzędzi i/lub zautomatyzowanych technik audytu celem zwiększenia skuteczności i efektywności audytu. Podobnie jak narzędzia biznesowe, narzędzia audytu wymagają inwestycji w czas i zasoby, a zatem zarządzający audytem wewnętrznym powinien ostrożnie rozważyć koszty/zyski rozwiązania, zanim poczynione zostaną inwestycje w dane narzędzie. 15

20 GTAG Autorzy i recenzenci 12. Autorzy i recenzenci Autorzy: Stephen Coates, CIA, CGAP, CISA Rune Johannessen, CIA, CCSA, CRMA, CISA Max Haege Jacques Lourens, CIA, CISA, CGEIT, CRISC Cesar L Martinez, CIA, CGAP Recenzenci: Steve Hunt, CIA, CRMA, CISA, CGEIT Steve Jameson, CIA, CCSA, CFSA, CRMA Nadzór na projektem tłumaczenia: Sebastian Burgemejster, CISA, CGAP, CCSA, CRMA Kontrola jakości tłumaczenia: Andrzej Brągiel, IIA Polska, Audytor Wewnętrzny Sebastian Burgemejster, CISA, CGAP, CCSA, CRMA Tłumaczenie: Anna Ratajczyk Skład DTP: Marcin Boguś 16

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo