Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012."

Transkrypt

1 Materiały konferencyjne Bazy Danych i Business Intelligence Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server mgr inż.paweł Potasiński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server Selected uses of dynamic management views and functions in Microsoft SQL Server 2012 Streszczenie W artykule omówiono przykłady zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server Podstawowa wiedza z tego zakresu jest niezbędna do sprawnego administrowania zasobami serwera baz danych. Słowa kluczowe: dynamiczny widok, plan wykonania, procedura składowana Abstract Dynamic management views and functions (DMV) are one of the most useful source of knowledge on how Microsoft SQL Server 2012 database system is performing. They can be extremely useful for database administrators and people specialized in performance tuning and optimization. In this article three uses of DMVs have been described. Keywords: dynamic view, execution plan, stored procedure 1. Wstęp Jednym ze źródeł informacji na temat funkcjonowania i zdrowia systemu Micosoft SQL Server 2012 są tak widoki jak i funkcje dynamiczne (ang. Dynamic Management Views DMV). Oferują one administratorowi baz danych dostęp do informacji o samym systemie, jak również o aktualnym stanie wielu liczników, na podstawie których można wyciągnąć wnioski na temat funkcjonowania baz danych i całej instancji SQL Server. Część widoków dynamicznych gromadzi dane dotyczące wybranego aspektu działania systemu od ostatniego uruchomienia usługi SQL Server, dzięki czemu można często stwierdzić, czy przeprowadzone przez administratora strojenia i optymalizacje przyniosły korzyści. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zastosowań widoków i funkcji dynamicznych w procesach strojenia i optymalizacji systemu SQL Server. W SQL Server 2012 w wersji RTM (numer wersji ) mamy do dyspozycji aż 177 widoków i funkcji dynamicznych. Pełną ich listę można wyświetlić wykonując poniższe zapytanie: sys. + name AS [Nazwa DMV], type_desc AS [Rodzaj obiektu] FROM sys.system_objects WHERE schema_id = 4 AND name LIKE dm[_]% ORDER BY dmv_name;

2 130 Bazy Danych i Business Intelligence Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Rys. 1 Zapytanie do wyświetlenia listy DMV. Powyższe zapytanie wykorzystuje fakt, że wszystkie widoki i funkcje dynamiczne są obiektami systemowymi (stąd zapytanie do widoku sys.system_objects zwracającego listę obiektów systemowych), znajdują się w schemacie sys oraz mają nazwy rozpoczynające się od prefiksu dm_. DMV są podzielone na kategorie oznaczone DMV dodatkowymi są podzielone prefiksami. na kategorie Listę tych oznaczone kategorii dodatkowymi wraz p kategorii wraz z ilością DMV należących do każdej z nich można z ilością DMV należących do każdej z nich można uzyskać wykonując następujące zapytanie: następujące zapytanie: ISNULL(LEFT(name,CHARINDEX( _,name,4)), <<All>> ) + * AS [Grupa DMV], COUNT(*) AS [Ilosc] ISNULL(LEFT(name,CHARINDEX('_',name,4)),'<<All>>') + '* FROM sys.system_objects COUNT(*) AS [Ilosc] WHERE schema_id = 4 AND name LIKE FROM dm[_]% sys.system_objects GROUP BY LEFT(name,CHARINDEX( _,name,4)) WHERE schema_id = 4 AND name LIKE 'dm[_]%' WITH ROLLUP GROUP BY LEFT(name,CHARINDEX('_',name,4)) ORDER BY LEFT(name,CHARINDEX( _,name,4)); WITH ROLLUP ORDER BY LEFT(name,CHARINDEX('_',name,4)); Rys. 2 Zapytanie do wyświetlenia grup DMV Rys. 2 Zapytanie do wyświetlenia grup DMV Wynik powyższego zapytania: Wynik powyższego zapytania: Rys. Rys. 3 Lista Lista grup grup DMV DMV A zatem w SQL Server 2012 istnieją 24 A grupy zatem DMV, w SQL z Server których 2012 najliczniejsza istnieją 24 (41 grupy DMV) DMV, jest z grupa których najlicz dm_os_* zawierająca widoki i funkcje poświęcone grupa dm_os_* wewnętrznemu zawierająca systemowi widoki operacyjnemu i funkcje poświęcone SQLOS wewn zaszytemu w systemie SQL Server. operacyjnemu SQLOS zaszytemu w systemie SQL Server. 2. Informacje o systemie Często zdarza się, że podczas pracy z systemem SQL Server adm nie ma bezpośredniego dostępu do serwera, na którym działa system danych. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze na serwerze baz da udostępniają zdalne konsole, dzięki którym można podłączać się bez

3 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Bazy Danych i Business Intelligence Informacje o systemie Często zdarza się, że podczas pracy z systemem SQL Server administrator lub audytor nie ma bezpośredniego dostępu do serwera, na którym działa system zarządzania bazami danych. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze na serwerze baz danych administratorzy udostępniają zdalne konsole, dzięki operacyjnego serwera. Jak wówczas sprawdzić parametry serwera i dowiedzieć się, którym można podłączać się bezpośrednio do systemu operacyjnego serwera. Jak wówczas sprawdzić konta parametry serwera i dowiedzieć operacyjnego w systemie się, jakie serwera. operacyjnym konta w Jak systemie wówczas zostały operacyjnym sprawdzić wykorzystane zostały parametry do uruchomienia wykorzystane serwera i do dowiedzieć usług związany uruchomienia usług związanych z systemem SQL Server? Odpowiedzią są DMV. się, systemem konta w systemie SQL Server? operacyjnym Odpowiedzią zostały są DMV. wykorzystane do uruchomienia usług związany systemem SQL Server? Odpowiedzią są DMV. Poniższe zapytanie do DMV o Poniższe nazwie sys.dm_os_sys_info zapytanie do DMV zwraca o nazwie podstawowe sys.dm_os_sys_info informacje o zasobach serwera, takich jak procesory informacje Poniższe i pamięć: o zasobach zapytanie serwera, do takich DMV jak o procesory nazwie sys.dm_os_sys_info i pamięć: zwraca podstaw zwraca podstaw informacje o zasobach serwera, takich jak procesory i pamięć: cpu_count AS [Logiczne procesory], cpu_count / hyperthread_ratio cpu_count AS AS [Fizyczne [Logiczne procesory], procesory], CONVERT(numeric(19,2), cpu_count physical_memory_kb AS / hyperthread_ratio [Logiczne procesory], / (1024 AS [Fizyczne * 1024.)) AS procesory], [Pamiec w GB], sqlserver_start_time AS CONVERT(numeric(19,2), cpu_count [Data startu / hyperthread_ratio systemu] physical_memory_kb AS [Fizyczne procesory], / (1024 * 1024.)) AS [Pamiec w GB], FROM sys.dm_os_sys_info; sqlserver_start_time CONVERT(numeric(19,2), AS [Data physical_memory_kb startu systemu] / (1024 * 1024.)) AS [Pamiec w GB], FROM sqlserver_start_time sys.dm_os_sys_info; AS [Data startu systemu] Rys. 4 Zapytanie do wyświetlania FROM sys.dm_os_sys_info; informacji o serwerze Rys. 4 Zapytanie do wyświetlania informacji o serwerze Wynik powyższego zapytania Rys. 4 Zapytanie może prezentować do wyświetlania się na przykład informacji tak: o serwerze Wynik powyższego zapytania może prezentować się na przykład tak: Wynik powyższego zapytania może prezentować się na przykład tak: Rys. 5 Rys. Wynik 5 Wynik zapytania zapytania o zasoby o zasoby serwera serwera Rys. 5 Wynik zapytania o zasoby serwera Na podstawie powyższego Na podstawie wyniku jesteśmy powyższego w stanie wyniku stwierdzić, jesteśmy że w dany stanie serwer stwierdzić, dysponuje że jednym dany serwer dysp procesorem o czterech rdzeniach jednym Na podstawie procesorem oraz ośmioma powyższego o czterech gigabajtami wyniku rdzeniach jesteśmy pamięci oraz operacyjnej, w ośmioma stanie stwierdzić, gigabajtami a także, że ostatnie dany pamięci serwer operacyjn dysp uruchomienie usługi SQL także, jednym Server że nastąpiło procesorem ostatnie 11 uruchomienie maja o czterech 2012 roku rdzeniach usługi o godzinie SQL oraz Server ośmioma 10:53. nastąpiło gigabajtami 11 maja pamięci 2012 roku operacyjn o god 10:53. także, że ostatnie uruchomienie usługi SQL Server nastąpiło 11 maja 2012 roku o god Z kolei, jeśli chcemy sprawdzić, 10:53. Z kolei, na jakich jeśli chcemy kontach sprawdzić, działają usługi na systemu jakich kontach SQL Server, działają możemy usługi systemu wykonać zapytanie do DMV Server, o nazwie możemy sys.dm_server_services: Z kolei, jeśli wykonać chcemy zapytanie sprawdzić, do DMV na o jakich nazwie kontach sys.dm_server_services: działają usługi systemu Server, możemy wykonać zapytanie do DMV o nazwie sys.dm_server_services: servicename AS [Usluga], servicename AS [Usluga], service_account AS [Konto], servicename service_account AS AS [Usluga], [Konto], status_desc AS [Stan] service_account status_desc AS [Stan] AS [Konto], FROM sys.dm_server_services; FROM status_desc sys.dm_server_services; AS [Stan] FROM sys.dm_server_services; Rys. 6 Zapytanie do sprawdzania Rys. 6 Zapytanie stanu usług do sprawdzania systemu SQL stanu Server usług systemu SQL Server Rys. 6 Zapytanie do sprawdzania stanu usług systemu SQL Server Przykładowy wynik: Przykładowy wynik: Przykładowy wynik: Rys. 7 Wynik zapytania o stan usług systemu SQL Server Rys. Rys. 7 7 Wynik Wynik zapytania zapytania o o stan stan usług usług systemu systemu SQL SQL Server Server Z powyższego wyniku można odczytać, że o ile dla każdej usługi zostało stworzone os Z konto powyższego lokalne w wyniku systemie można operacyjnym, odczytać, o że tyle o ile usługa dla każdej SQL Server usługi zostało Agent odpowiedzial stworzone os konto automatyzację lokalne w procesów systemie w operacyjnym, systemie SQL o Server tyle usługa jest zatrzymana SQL Server (Stan Agent = Stopped). odpowiedzial automatyzację procesów w systemie SQL Server jest zatrzymana (Stan = Stopped).

4 132 Bazy Danych i Business Intelligence Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Z powyższego wyniku można odczytać, że o ile dla każdej usługi zostało stworzone osobne konto lokalne w systemie operacyjnym, o tyle usługa SQL Server Agent odpowiedzialna za automatyzację procesów w systemie SQL Server jest zatrzymana (Stan = Stopped). 3. Na co czeka system? Jednym z często stosowanych podejść w rozwiązywaniu problemów z wydajnością systemu SQL Server jest badanie stanów oczekiwania systemu. Każda milisekunda oczekiwania każdej sesji / zapytania w systemie SQL Server jest kategoryzowana i zapisywana w swoistym pamiętniku. Dostęp do zagregowanych danych z tego pamiętnika daje administratorowi DMV o nazwie sys.dm_os_wait_stats. Konstruując stosowne zapytanie do tego widoku można uzyskać informacje o tym, na co najczęściej czeka system baz danych podczas realizacji zadań. Poniższe zapytanie wyświetli te kategorie stanów oczekiwania, które generują ponad 90% czasu oczekiwania systemu: WITH Waits AS ( wait_type, waiting_tasks_count, wait_time_ms / AS wait_time_s, 100. * wait_time_ms / SUM(wait_time_ms) OVER() AS pct, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY wait_time_ms DESC) AS rn FROM sys.dm_os_wait_stats WHERE wait_type NOT IN ( CLR_SEMAPHORE, LAZYWRITER_SLEEP, RESOURCE_QUEUE, SLEEP_TASK, SLEEP_SYSTEMTASK, SQLTRACE_BUFFER_FLUSH, WAITFOR, LOGMGR_QUEUE, CHECKPOINT_QUEUE, REQUEST_FOR_DEADLOCK_ SEARCH, XE_TIMER_EVENT, BROKER_TO_FLUSH, BROKER_TASK_STOP, CLR_MANUAL_ EVENT, CLR_AUTO_EVENT, DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE, FT_IFTS_SCHEDULER_ IDLE_WAIT, XE_DISPATCHER_WAIT, XE_DISPATCHER_JOIN ) ) W1.wait_type AS [Kategoria], W1.waiting_tasks_count AS [Ilosc oczekiwan], CAST(W1.wait_time_s AS decimal(12, 2)) AS [Czas oczekiwania w sek.], CAST(W1.pct AS decimal(12, 2)) AS [Procent], CAST(SUM(W2.pct) AS decimal(12, 2)) AS [Procent w sumie] FROM Waits AS W1 INNER JOIN Waits AS W2 ON W2.rn <= W1.rn GROUP BY W1.rn, W1.wait_type, W1.waiting_tasks_count, W1.wait_time_s, W1.pct HAVING SUM(W2.pct) - W1.pct < 90; Rys 8. Zapytanie do wyświetlania stanów oczekiwania systemu

5 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Bazy Danych i Business Intelligence 133 Powyższe zapytanie zostało skonstruowane tak, by nie pokazywać kategorii oczekiwania, które zazwyczaj mogą zostać zignorowane podczas monitorowania systemów SQL Server 2008 R2 i starszych wersji. Przykładowy wynik zapytania: Rys. 9 Przykładowe Rys. 9 stany Przykładowe oczekiwania stany systemu oczekiwania systemu Na podstawie powyższego wyniku można stwierdzić, że na badanej instancji SQL Server Na podstawie powyższego wyniku można stwierdzić, że na badanej instancji SQL Server najdłużej najdłużej (75% czasu oczekiwania) system oczekuje na zapis do dzienników transakcji baz (75% czasu oczekiwania) danych (kategoria system oczekuje WRITELOG). na zapis Może do dzienników to wskazywać transakcji na baz problemy danych (kategoria związane z WRITELOG). nieprawidłowym Może to wskazywać rozmieszczeniem na problemy związane plików z nieprawidłowym baz danych lub rozmieszczeniem zbyt wolnymi plików dyskami baz danych lub przeznaczonymi zbyt wolnymi dyskami na pliki przeznaczonymi dzienników transakcji. na pliki Dzięki dzienników takiej transakcji. analizie administrator Dzięki takiej może analizie administrator przystąpić może do przystąpić dalszego do monitorowania dalszego monitorowania ukierunkowanego ukierunkowanego na konkretne na konkretne problemy, problemy, przez co jest jest w w stanie stanie szybciej szybciej zdiagnozować przyczynę, przyczynę, dla dla której której operacje operacje w w systemie systemie trwają trwają dłużej, przez co dłużej, niż powinny. niż powinny. Kategorie stanów oczekiwania Kategorie stanów systemu oczekiwania SQL Server systemu opisane są SQL w dokumentacji Server opisane do są widoku w dokumentacji sys.dm_ do os_wait_stats (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms aspx) widoku sys.dm_os_wait_stats (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms aspx) oraz w bardzo dobrym, nadal aktualnym artykule oraz w SQL bardzo Server dobrym, 2005 Performance nadal aktualnym Tuning artykule using SQL the Server Waits and 2005 Queues Performance (http://technet. Tuning using microsoft.com/en-us/library/cc aspx). the Waits and Queues (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc aspx). 4. Plany wykonania 4. plany procedur wykonania składowanych procedur składowanych Procedury składowane Procedury są często składowane wykorzystywane są często przez wykorzystywane programistów baz przez danych programistów pracujących baz z systemem SQL Server. pracujących Dzięki z zastosowaniu systemem SQL procedur Server. programista Dzięki zastosowaniu może zaszyć procedur dowolny programista kod implementu- może zaszyć danych jący logikę biznesową dowolny w kod bazie implementujący danych, co upraszcza logikę proces biznesową utrzymania w bazie aplikacji. danych, Procedury co upraszcza dają także proces możliwość ograniczenia utrzymania dostępu aplikacji. użytkowników Procedury dają do tabel. także Wystarczy, możliwość że ograniczenia programista dostępu stworzy użytkowników stosowne procedury składowane tabel. Wystarczy, realizujące że operacje programista na wybranej stworzy tabeli stosowne i nada procedury użytkownikowi składowane uprawnienia realizujące do wykonywania operacje tych procedur, na wybranej a użytkownik tabeli i nada będzie użytkownikowi mógł realizować uprawnienia operacje modyfikacji do wykonywania danych tych w tabeli bez potrzeby procedur, posiadania a użytkownik uprawnień będzie na mógł samej realizować tabeli. Jednocześnie operacje modyfikacji za pomocą kodu danych zaszytego w tabeli bez w procedurach potrzeby programista posiadania może wprowadzić uprawnień własne na samej mechanizmy tabeli. Jednocześnie kontroli jakości za pomocą danych kodu oraz zaszytego przebiegu operacji. w procedurach programista może wprowadzić własne mechanizmy kontroli jakości danych oraz przebiegu operacji. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie wydajnościowych problemów zaistniałych wydajnościowych w procedurach zaistniałych składowanych w nie należy procedurach do prostych zadań. składowanych Jeśli procedura nie realizuje należy do złożoną prostych logikę zadań. i dokonują Jeśli się procedura za pomocą realizuje jej kodu złożoną modyfikacje danych, uruchamianie dokonują się procedury za pomocą w celach jej kodu testowych modyfikacje nie wchodzi danych, często uruchamianie w grę. W takich procedury momentach w celach logikę i dobrym podejściem testowych jest odnalezienie nie wchodzi zapisanego często w grę. pamięci W planu takich wykonania momentach procedury dobrym i wykonanie podejściem jest analizy tego planu. odnalezienie Dostęp do zapisanego planów wykonania w pamięci oraz planu statystyk wykonania uruchamiania procedury procedur i wykonanie składowanych analizy tego można zrealizować planu. za Dostęp pomocą do następującego planów wykonania zapytania: oraz statystyk uruchamiania procedur składowanych można zrealizować za pomocą następującego zapytania: DB_NAME(p.database_id) AS [Baza danych], QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(p.[object_id], p.database_id)) +. + QUOTENAME(OBJECT_NAME(p.[object_id], p.database_id)) AS [Procedura],

6 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server Bazy Danych i Business Intelligence DB_NAME(p.database_id) AS [Baza danych], p.cached_time QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(p.[object_id], AS [Data zapisania planu], p.database_id)) + '.' + p.last_execution_time QUOTENAME(OBJECT_NAME(p.[object_id], AS [Data ostatniego wykonania], p.database_id)) AS [Procedura], p.execution_count p.cached_time AS AS [Data [Ilosc zapisania wykonan], planu], p.last_execution_time AS [Data ostatniego wykonania], CONVERT( p.execution_count AS [Ilosc wykonan], numeric(38,2), CONVERT( CASE numeric(38,2), WHEN CASE p.execution_count = 0 THEN WHEN 0 p.execution_count = 0 ELSE THEN p.total_elapsed_time 0 * 1.0 / p.execution_count END) ELSE AS [Sredni p.total_elapsed_time czas wykonania], * 1.0 / p.execution_count q.query_plan END) AS AS [Sredni [Plan] czas wykonania], FROM q.query_plan sys.dm_exec_procedure_stats AS [Plan] AS p CROSS FROM APPLY sys.dm_exec_procedure_stats sys.dm_exec_query_plan(p.plan_handle) AS p AS q WHERE CROSS p.database_id APPLY sys.dm_exec_query_plan(p.plan_handle) = DB_ID() AS q ORDER WHERE BY p.database_id p.execution_count = DB_ID() DESC; ORDER BY p.execution_count DESC; Rys. 10 Zapytanie do wyświetlania statystyk oraz planów wykonania procedur składowanych Rys. 10 Zapytanie do wyświetlania statystyk oraz planów wykonania procedur składowanych Zapytanie korzysta z DMV o nazwie sys.dm_exec_procedure_stats zwracającego statystyki wykonania procedur Zapytanie składowanych korzysta z DMV oraz z o funkcji nazwie sys.dm_exec_query_plan, sys.dm_exec_procedure_stats która zwracającego między statystyki innymi plan wykonania wykonania w formacie procedur XML. składowanych Przykładowy oraz wynik z funkcji powyższego sys.dm_exec_query_plan, zapytania dla bazy danych która Adventure- zwraca Works2012: między innymi plan wykonania w formacie XML. Przykładowy wynik powyższego zapytania dla bazy danych AdventureWorks2012: Rys. 11 Statystyki Rys. i plany 11 Statystyki wykonania i plany procedur wykonania składowanych procedur składowanych Narzędzie SQL Server Management Studio potrafi interpretować plany wykonania zapisane w formacie XML Narzędzie i wyświetlać SQL Server je w postaci Management graficznej. Studio Przykład potrafi takiego interpretować graficznego plany planu wykonania wykonania zapisane ilustruje rysunek w formacie 6. XML i wyświetlać je w postaci graficznej. Przykład takiego graficznego planu wykonania ilustruje rysunek 6. Rys. 12 Przykładowy Rys. 12 plan Przykładowy wykonania plan procedury wykonania składowanej procedury składowanej Mając plan wykonania procedury w postaci graficznej i w formacie XML, administrator może przeanalizować plan i dowiedzieć się, które polecenie w procedurze wykonywało się najdłużej i powodowało wykorzystanie największej ilości zasobów serwera. 5. podsumowanie

7 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Bazy Danych i Business Intelligence 135 Mając plan wykonania procedury w postaci graficznej i w formacie XML, administrator może przeanalizować plan i dowiedzieć się, które polecenie w procedurze wykonywało się najdłużej i powodowało wykorzystanie największej ilości zasobów serwera. 5. Podsumowanie Widoki i funkcje dynamiczne to potężna broń w rękach osób pracujących z systemem Microsoft SQL Server. Dzięki ich znajomości administrator baz danych może uzyskać wiele cennych informacji, których użycie może prowadzić do rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów zarówno z pojedynczymi poleceniami Transact-SQL, jak i z całą bazą danych, a nawet instancją systemu SQL Server. W artykule przedstawiłem zaledwie trzy możliwe zastosowania DMV, ale warto wymienić inne często spotykane zastosowania tych obiektów: monitorowanie sesji i połączeń w tym wystąpień problemu blokowania, poszukiwanie brakujących indeksów, monitorowanie użycia i fragmentacji indeksów, monitorowanie wykorzystania zasobów w bazie tempdb (obiekty tymczasowe), wyszukiwanie zależności między obiektami w bazach danych, przeszukiwanie bufora planów wykonania (np. celem znalezienia planów wykonania wykorzystujących wiele procesorów). Podsumowując, widoki i procedury dynamiczne powinien poznać każdy, kto sprawnie posługuje się językiem Transact-SQL, a chciałby mieć lepszą kontrolę nad procesami, które dzieją się w systemie SQL Server.

8

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265 Optymalizacja bazy danych Bazy danych 265 266 Bazy danych Przegląd zagadnień Monitoring bazy Tuning automatyczny Podsumowanie Laboratorium NajwaŜniejszym kryterium, według którego uŝytkownicy oceniają

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com

STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com Plan spotkania I. Wprowadzenie do strojenia baz danych II. III. IV. Mierzenie wydajności Jak SQL Server przechowuje i czyta dane? Budowa

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Bazy danych 2

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Bazy danych 2 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydajnośd w bazach danych Grzegorz Surdyka Informatyka Stosowana Kraków, 9 Spis treści. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 Reporting Services WinProg 2011/2012 Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 1. SSRS SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services udostępnia pełen zakres gotowych do użycia narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012

www.comarch.pl/szkolenia Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012 Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012 Zakres Wprowadzenie Idea przestawiania danych Możliwe zastosowania Przestawianie danych bez klauzuli PIVOT Konstrukcja klauzuli Korzyści ze stosowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

1. Język T SQL wprowadzenie do tworzenia zapytań i modyfikowania bazy danych

1. Język T SQL wprowadzenie do tworzenia zapytań i modyfikowania bazy danych 1. Język T SQL wprowadzenie do tworzenia zapytań i modyfikowania bazy danych Opracował: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

Data Mining podstawy analizy danych Część druga

Data Mining podstawy analizy danych Część druga Data Mining podstawy analizy danych Część druga W części pierwszej dokonaliśmy procesu analizy danych treningowych w oparciu o algorytm drzewa decyzyjnego. Proces analizy danych treningowych może być realizowany

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

DATABASE SNAPSHOT GEEK DIVE. Cezary Ołtuszyk Blog: coltuszyk.wordpress.com

DATABASE SNAPSHOT GEEK DIVE. Cezary Ołtuszyk Blog: coltuszyk.wordpress.com DATABASE SNAPSHOT GEEK DIVE Cezary Ołtuszyk Blog: coltuszyk.wordpress.com Kilka słów o mnie Kierownik Działu Administracji Systemami w firmie BEST S.A. (warstwa bazodanowa i aplikacyjna) Konsultant z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Wstęp Integration Services narzędzie do integracji danych Pomyślane do implementacji procesów ETL Extract ekstrakcja

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo