Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012."

Transkrypt

1 Materiały konferencyjne Bazy Danych i Business Intelligence Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server mgr inż.paweł Potasiński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server Selected uses of dynamic management views and functions in Microsoft SQL Server 2012 Streszczenie W artykule omówiono przykłady zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server Podstawowa wiedza z tego zakresu jest niezbędna do sprawnego administrowania zasobami serwera baz danych. Słowa kluczowe: dynamiczny widok, plan wykonania, procedura składowana Abstract Dynamic management views and functions (DMV) are one of the most useful source of knowledge on how Microsoft SQL Server 2012 database system is performing. They can be extremely useful for database administrators and people specialized in performance tuning and optimization. In this article three uses of DMVs have been described. Keywords: dynamic view, execution plan, stored procedure 1. Wstęp Jednym ze źródeł informacji na temat funkcjonowania i zdrowia systemu Micosoft SQL Server 2012 są tak widoki jak i funkcje dynamiczne (ang. Dynamic Management Views DMV). Oferują one administratorowi baz danych dostęp do informacji o samym systemie, jak również o aktualnym stanie wielu liczników, na podstawie których można wyciągnąć wnioski na temat funkcjonowania baz danych i całej instancji SQL Server. Część widoków dynamicznych gromadzi dane dotyczące wybranego aspektu działania systemu od ostatniego uruchomienia usługi SQL Server, dzięki czemu można często stwierdzić, czy przeprowadzone przez administratora strojenia i optymalizacje przyniosły korzyści. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zastosowań widoków i funkcji dynamicznych w procesach strojenia i optymalizacji systemu SQL Server. W SQL Server 2012 w wersji RTM (numer wersji ) mamy do dyspozycji aż 177 widoków i funkcji dynamicznych. Pełną ich listę można wyświetlić wykonując poniższe zapytanie: sys. + name AS [Nazwa DMV], type_desc AS [Rodzaj obiektu] FROM sys.system_objects WHERE schema_id = 4 AND name LIKE dm[_]% ORDER BY dmv_name;

2 130 Bazy Danych i Business Intelligence Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Rys. 1 Zapytanie do wyświetlenia listy DMV. Powyższe zapytanie wykorzystuje fakt, że wszystkie widoki i funkcje dynamiczne są obiektami systemowymi (stąd zapytanie do widoku sys.system_objects zwracającego listę obiektów systemowych), znajdują się w schemacie sys oraz mają nazwy rozpoczynające się od prefiksu dm_. DMV są podzielone na kategorie oznaczone DMV dodatkowymi są podzielone prefiksami. na kategorie Listę tych oznaczone kategorii dodatkowymi wraz p kategorii wraz z ilością DMV należących do każdej z nich można z ilością DMV należących do każdej z nich można uzyskać wykonując następujące zapytanie: następujące zapytanie: ISNULL(LEFT(name,CHARINDEX( _,name,4)), <<All>> ) + * AS [Grupa DMV], COUNT(*) AS [Ilosc] ISNULL(LEFT(name,CHARINDEX('_',name,4)),'<<All>>') + '* FROM sys.system_objects COUNT(*) AS [Ilosc] WHERE schema_id = 4 AND name LIKE FROM dm[_]% sys.system_objects GROUP BY LEFT(name,CHARINDEX( _,name,4)) WHERE schema_id = 4 AND name LIKE 'dm[_]%' WITH ROLLUP GROUP BY LEFT(name,CHARINDEX('_',name,4)) ORDER BY LEFT(name,CHARINDEX( _,name,4)); WITH ROLLUP ORDER BY LEFT(name,CHARINDEX('_',name,4)); Rys. 2 Zapytanie do wyświetlenia grup DMV Rys. 2 Zapytanie do wyświetlenia grup DMV Wynik powyższego zapytania: Wynik powyższego zapytania: Rys. Rys. 3 Lista Lista grup grup DMV DMV A zatem w SQL Server 2012 istnieją 24 A grupy zatem DMV, w SQL z Server których 2012 najliczniejsza istnieją 24 (41 grupy DMV) DMV, jest z grupa których najlicz dm_os_* zawierająca widoki i funkcje poświęcone grupa dm_os_* wewnętrznemu zawierająca systemowi widoki operacyjnemu i funkcje poświęcone SQLOS wewn zaszytemu w systemie SQL Server. operacyjnemu SQLOS zaszytemu w systemie SQL Server. 2. Informacje o systemie Często zdarza się, że podczas pracy z systemem SQL Server adm nie ma bezpośredniego dostępu do serwera, na którym działa system danych. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze na serwerze baz da udostępniają zdalne konsole, dzięki którym można podłączać się bez

3 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Bazy Danych i Business Intelligence Informacje o systemie Często zdarza się, że podczas pracy z systemem SQL Server administrator lub audytor nie ma bezpośredniego dostępu do serwera, na którym działa system zarządzania bazami danych. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze na serwerze baz danych administratorzy udostępniają zdalne konsole, dzięki operacyjnego serwera. Jak wówczas sprawdzić parametry serwera i dowiedzieć się, którym można podłączać się bezpośrednio do systemu operacyjnego serwera. Jak wówczas sprawdzić konta parametry serwera i dowiedzieć operacyjnego w systemie się, jakie serwera. operacyjnym konta w Jak systemie wówczas zostały operacyjnym sprawdzić wykorzystane zostały parametry do uruchomienia wykorzystane serwera i do dowiedzieć usług związany uruchomienia usług związanych z systemem SQL Server? Odpowiedzią są DMV. się, systemem konta w systemie SQL Server? operacyjnym Odpowiedzią zostały są DMV. wykorzystane do uruchomienia usług związany systemem SQL Server? Odpowiedzią są DMV. Poniższe zapytanie do DMV o Poniższe nazwie sys.dm_os_sys_info zapytanie do DMV zwraca o nazwie podstawowe sys.dm_os_sys_info informacje o zasobach serwera, takich jak procesory informacje Poniższe i pamięć: o zasobach zapytanie serwera, do takich DMV jak o procesory nazwie sys.dm_os_sys_info i pamięć: zwraca podstaw zwraca podstaw informacje o zasobach serwera, takich jak procesory i pamięć: cpu_count AS [Logiczne procesory], cpu_count / hyperthread_ratio cpu_count AS AS [Fizyczne [Logiczne procesory], procesory], CONVERT(numeric(19,2), cpu_count physical_memory_kb AS / hyperthread_ratio [Logiczne procesory], / (1024 AS [Fizyczne * 1024.)) AS procesory], [Pamiec w GB], sqlserver_start_time AS CONVERT(numeric(19,2), cpu_count [Data startu / hyperthread_ratio systemu] physical_memory_kb AS [Fizyczne procesory], / (1024 * 1024.)) AS [Pamiec w GB], FROM sys.dm_os_sys_info; sqlserver_start_time CONVERT(numeric(19,2), AS [Data physical_memory_kb startu systemu] / (1024 * 1024.)) AS [Pamiec w GB], FROM sqlserver_start_time sys.dm_os_sys_info; AS [Data startu systemu] Rys. 4 Zapytanie do wyświetlania FROM sys.dm_os_sys_info; informacji o serwerze Rys. 4 Zapytanie do wyświetlania informacji o serwerze Wynik powyższego zapytania Rys. 4 Zapytanie może prezentować do wyświetlania się na przykład informacji tak: o serwerze Wynik powyższego zapytania może prezentować się na przykład tak: Wynik powyższego zapytania może prezentować się na przykład tak: Rys. 5 Rys. Wynik 5 Wynik zapytania zapytania o zasoby o zasoby serwera serwera Rys. 5 Wynik zapytania o zasoby serwera Na podstawie powyższego Na podstawie wyniku jesteśmy powyższego w stanie wyniku stwierdzić, jesteśmy że w dany stanie serwer stwierdzić, dysponuje że jednym dany serwer dysp procesorem o czterech rdzeniach jednym Na podstawie procesorem oraz ośmioma powyższego o czterech gigabajtami wyniku rdzeniach jesteśmy pamięci oraz operacyjnej, w ośmioma stanie stwierdzić, gigabajtami a także, że ostatnie dany pamięci serwer operacyjn dysp uruchomienie usługi SQL także, jednym Server że nastąpiło procesorem ostatnie 11 uruchomienie maja o czterech 2012 roku rdzeniach usługi o godzinie SQL oraz Server ośmioma 10:53. nastąpiło gigabajtami 11 maja pamięci 2012 roku operacyjn o god 10:53. także, że ostatnie uruchomienie usługi SQL Server nastąpiło 11 maja 2012 roku o god Z kolei, jeśli chcemy sprawdzić, 10:53. Z kolei, na jakich jeśli chcemy kontach sprawdzić, działają usługi na systemu jakich kontach SQL Server, działają możemy usługi systemu wykonać zapytanie do DMV Server, o nazwie możemy sys.dm_server_services: Z kolei, jeśli wykonać chcemy zapytanie sprawdzić, do DMV na o jakich nazwie kontach sys.dm_server_services: działają usługi systemu Server, możemy wykonać zapytanie do DMV o nazwie sys.dm_server_services: servicename AS [Usluga], servicename AS [Usluga], service_account AS [Konto], servicename service_account AS AS [Usluga], [Konto], status_desc AS [Stan] service_account status_desc AS [Stan] AS [Konto], FROM sys.dm_server_services; FROM status_desc sys.dm_server_services; AS [Stan] FROM sys.dm_server_services; Rys. 6 Zapytanie do sprawdzania Rys. 6 Zapytanie stanu usług do sprawdzania systemu SQL stanu Server usług systemu SQL Server Rys. 6 Zapytanie do sprawdzania stanu usług systemu SQL Server Przykładowy wynik: Przykładowy wynik: Przykładowy wynik: Rys. 7 Wynik zapytania o stan usług systemu SQL Server Rys. Rys. 7 7 Wynik Wynik zapytania zapytania o o stan stan usług usług systemu systemu SQL SQL Server Server Z powyższego wyniku można odczytać, że o ile dla każdej usługi zostało stworzone os Z konto powyższego lokalne w wyniku systemie można operacyjnym, odczytać, o że tyle o ile usługa dla każdej SQL Server usługi zostało Agent odpowiedzial stworzone os konto automatyzację lokalne w procesów systemie w operacyjnym, systemie SQL o Server tyle usługa jest zatrzymana SQL Server (Stan Agent = Stopped). odpowiedzial automatyzację procesów w systemie SQL Server jest zatrzymana (Stan = Stopped).

4 132 Bazy Danych i Business Intelligence Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Z powyższego wyniku można odczytać, że o ile dla każdej usługi zostało stworzone osobne konto lokalne w systemie operacyjnym, o tyle usługa SQL Server Agent odpowiedzialna za automatyzację procesów w systemie SQL Server jest zatrzymana (Stan = Stopped). 3. Na co czeka system? Jednym z często stosowanych podejść w rozwiązywaniu problemów z wydajnością systemu SQL Server jest badanie stanów oczekiwania systemu. Każda milisekunda oczekiwania każdej sesji / zapytania w systemie SQL Server jest kategoryzowana i zapisywana w swoistym pamiętniku. Dostęp do zagregowanych danych z tego pamiętnika daje administratorowi DMV o nazwie sys.dm_os_wait_stats. Konstruując stosowne zapytanie do tego widoku można uzyskać informacje o tym, na co najczęściej czeka system baz danych podczas realizacji zadań. Poniższe zapytanie wyświetli te kategorie stanów oczekiwania, które generują ponad 90% czasu oczekiwania systemu: WITH Waits AS ( wait_type, waiting_tasks_count, wait_time_ms / AS wait_time_s, 100. * wait_time_ms / SUM(wait_time_ms) OVER() AS pct, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY wait_time_ms DESC) AS rn FROM sys.dm_os_wait_stats WHERE wait_type NOT IN ( CLR_SEMAPHORE, LAZYWRITER_SLEEP, RESOURCE_QUEUE, SLEEP_TASK, SLEEP_SYSTEMTASK, SQLTRACE_BUFFER_FLUSH, WAITFOR, LOGMGR_QUEUE, CHECKPOINT_QUEUE, REQUEST_FOR_DEADLOCK_ SEARCH, XE_TIMER_EVENT, BROKER_TO_FLUSH, BROKER_TASK_STOP, CLR_MANUAL_ EVENT, CLR_AUTO_EVENT, DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE, FT_IFTS_SCHEDULER_ IDLE_WAIT, XE_DISPATCHER_WAIT, XE_DISPATCHER_JOIN ) ) W1.wait_type AS [Kategoria], W1.waiting_tasks_count AS [Ilosc oczekiwan], CAST(W1.wait_time_s AS decimal(12, 2)) AS [Czas oczekiwania w sek.], CAST(W1.pct AS decimal(12, 2)) AS [Procent], CAST(SUM(W2.pct) AS decimal(12, 2)) AS [Procent w sumie] FROM Waits AS W1 INNER JOIN Waits AS W2 ON W2.rn <= W1.rn GROUP BY W1.rn, W1.wait_type, W1.waiting_tasks_count, W1.wait_time_s, W1.pct HAVING SUM(W2.pct) - W1.pct < 90; Rys 8. Zapytanie do wyświetlania stanów oczekiwania systemu

5 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Bazy Danych i Business Intelligence 133 Powyższe zapytanie zostało skonstruowane tak, by nie pokazywać kategorii oczekiwania, które zazwyczaj mogą zostać zignorowane podczas monitorowania systemów SQL Server 2008 R2 i starszych wersji. Przykładowy wynik zapytania: Rys. 9 Przykładowe Rys. 9 stany Przykładowe oczekiwania stany systemu oczekiwania systemu Na podstawie powyższego wyniku można stwierdzić, że na badanej instancji SQL Server Na podstawie powyższego wyniku można stwierdzić, że na badanej instancji SQL Server najdłużej najdłużej (75% czasu oczekiwania) system oczekuje na zapis do dzienników transakcji baz (75% czasu oczekiwania) danych (kategoria system oczekuje WRITELOG). na zapis Może do dzienników to wskazywać transakcji na baz problemy danych (kategoria związane z WRITELOG). nieprawidłowym Może to wskazywać rozmieszczeniem na problemy związane plików z nieprawidłowym baz danych lub rozmieszczeniem zbyt wolnymi plików dyskami baz danych lub przeznaczonymi zbyt wolnymi dyskami na pliki przeznaczonymi dzienników transakcji. na pliki Dzięki dzienników takiej transakcji. analizie administrator Dzięki takiej może analizie administrator przystąpić może do przystąpić dalszego do monitorowania dalszego monitorowania ukierunkowanego ukierunkowanego na konkretne na konkretne problemy, problemy, przez co jest jest w w stanie stanie szybciej szybciej zdiagnozować przyczynę, przyczynę, dla dla której której operacje operacje w w systemie systemie trwają trwają dłużej, przez co dłużej, niż powinny. niż powinny. Kategorie stanów oczekiwania Kategorie stanów systemu oczekiwania SQL Server systemu opisane są SQL w dokumentacji Server opisane do są widoku w dokumentacji sys.dm_ do os_wait_stats (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms aspx) widoku sys.dm_os_wait_stats (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms aspx) oraz w bardzo dobrym, nadal aktualnym artykule oraz w SQL bardzo Server dobrym, 2005 Performance nadal aktualnym Tuning artykule using SQL the Server Waits and 2005 Queues Performance (http://technet. Tuning using microsoft.com/en-us/library/cc aspx). the Waits and Queues (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc aspx). 4. Plany wykonania 4. plany procedur wykonania składowanych procedur składowanych Procedury składowane Procedury są często składowane wykorzystywane są często przez wykorzystywane programistów baz przez danych programistów pracujących baz z systemem SQL Server. pracujących Dzięki z zastosowaniu systemem SQL procedur Server. programista Dzięki zastosowaniu może zaszyć procedur dowolny programista kod implementu- może zaszyć danych jący logikę biznesową dowolny w kod bazie implementujący danych, co upraszcza logikę proces biznesową utrzymania w bazie aplikacji. danych, Procedury co upraszcza dają także proces możliwość ograniczenia utrzymania dostępu aplikacji. użytkowników Procedury dają do tabel. także Wystarczy, możliwość że ograniczenia programista dostępu stworzy użytkowników stosowne procedury składowane tabel. Wystarczy, realizujące że operacje programista na wybranej stworzy tabeli stosowne i nada procedury użytkownikowi składowane uprawnienia realizujące do wykonywania operacje tych procedur, na wybranej a użytkownik tabeli i nada będzie użytkownikowi mógł realizować uprawnienia operacje modyfikacji do wykonywania danych tych w tabeli bez potrzeby procedur, posiadania a użytkownik uprawnień będzie na mógł samej realizować tabeli. Jednocześnie operacje modyfikacji za pomocą kodu danych zaszytego w tabeli bez w procedurach potrzeby programista posiadania może wprowadzić uprawnień własne na samej mechanizmy tabeli. Jednocześnie kontroli jakości za pomocą danych kodu oraz zaszytego przebiegu operacji. w procedurach programista może wprowadzić własne mechanizmy kontroli jakości danych oraz przebiegu operacji. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie wydajnościowych problemów zaistniałych wydajnościowych w procedurach zaistniałych składowanych w nie należy procedurach do prostych zadań. składowanych Jeśli procedura nie realizuje należy do złożoną prostych logikę zadań. i dokonują Jeśli się procedura za pomocą realizuje jej kodu złożoną modyfikacje danych, uruchamianie dokonują się procedury za pomocą w celach jej kodu testowych modyfikacje nie wchodzi danych, często uruchamianie w grę. W takich procedury momentach w celach logikę i dobrym podejściem testowych jest odnalezienie nie wchodzi zapisanego często w grę. pamięci W planu takich wykonania momentach procedury dobrym i wykonanie podejściem jest analizy tego planu. odnalezienie Dostęp do zapisanego planów wykonania w pamięci oraz planu statystyk wykonania uruchamiania procedury procedur i wykonanie składowanych analizy tego można zrealizować planu. za Dostęp pomocą do następującego planów wykonania zapytania: oraz statystyk uruchamiania procedur składowanych można zrealizować za pomocą następującego zapytania: DB_NAME(p.database_id) AS [Baza danych], QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(p.[object_id], p.database_id)) +. + QUOTENAME(OBJECT_NAME(p.[object_id], p.database_id)) AS [Procedura],

6 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server Bazy Danych i Business Intelligence DB_NAME(p.database_id) AS [Baza danych], p.cached_time QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(p.[object_id], AS [Data zapisania planu], p.database_id)) + '.' + p.last_execution_time QUOTENAME(OBJECT_NAME(p.[object_id], AS [Data ostatniego wykonania], p.database_id)) AS [Procedura], p.execution_count p.cached_time AS AS [Data [Ilosc zapisania wykonan], planu], p.last_execution_time AS [Data ostatniego wykonania], CONVERT( p.execution_count AS [Ilosc wykonan], numeric(38,2), CONVERT( CASE numeric(38,2), WHEN CASE p.execution_count = 0 THEN WHEN 0 p.execution_count = 0 ELSE THEN p.total_elapsed_time 0 * 1.0 / p.execution_count END) ELSE AS [Sredni p.total_elapsed_time czas wykonania], * 1.0 / p.execution_count q.query_plan END) AS AS [Sredni [Plan] czas wykonania], FROM q.query_plan sys.dm_exec_procedure_stats AS [Plan] AS p CROSS FROM APPLY sys.dm_exec_procedure_stats sys.dm_exec_query_plan(p.plan_handle) AS p AS q WHERE CROSS p.database_id APPLY sys.dm_exec_query_plan(p.plan_handle) = DB_ID() AS q ORDER WHERE BY p.database_id p.execution_count = DB_ID() DESC; ORDER BY p.execution_count DESC; Rys. 10 Zapytanie do wyświetlania statystyk oraz planów wykonania procedur składowanych Rys. 10 Zapytanie do wyświetlania statystyk oraz planów wykonania procedur składowanych Zapytanie korzysta z DMV o nazwie sys.dm_exec_procedure_stats zwracającego statystyki wykonania procedur Zapytanie składowanych korzysta z DMV oraz z o funkcji nazwie sys.dm_exec_query_plan, sys.dm_exec_procedure_stats która zwracającego między statystyki innymi plan wykonania wykonania w formacie procedur XML. składowanych Przykładowy oraz wynik z funkcji powyższego sys.dm_exec_query_plan, zapytania dla bazy danych która Adventure- zwraca Works2012: między innymi plan wykonania w formacie XML. Przykładowy wynik powyższego zapytania dla bazy danych AdventureWorks2012: Rys. 11 Statystyki Rys. i plany 11 Statystyki wykonania i plany procedur wykonania składowanych procedur składowanych Narzędzie SQL Server Management Studio potrafi interpretować plany wykonania zapisane w formacie XML Narzędzie i wyświetlać SQL Server je w postaci Management graficznej. Studio Przykład potrafi takiego interpretować graficznego plany planu wykonania wykonania zapisane ilustruje rysunek w formacie 6. XML i wyświetlać je w postaci graficznej. Przykład takiego graficznego planu wykonania ilustruje rysunek 6. Rys. 12 Przykładowy Rys. 12 plan Przykładowy wykonania plan procedury wykonania składowanej procedury składowanej Mając plan wykonania procedury w postaci graficznej i w formacie XML, administrator może przeanalizować plan i dowiedzieć się, które polecenie w procedurze wykonywało się najdłużej i powodowało wykorzystanie największej ilości zasobów serwera. 5. podsumowanie

7 Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 Bazy Danych i Business Intelligence 135 Mając plan wykonania procedury w postaci graficznej i w formacie XML, administrator może przeanalizować plan i dowiedzieć się, które polecenie w procedurze wykonywało się najdłużej i powodowało wykorzystanie największej ilości zasobów serwera. 5. Podsumowanie Widoki i funkcje dynamiczne to potężna broń w rękach osób pracujących z systemem Microsoft SQL Server. Dzięki ich znajomości administrator baz danych może uzyskać wiele cennych informacji, których użycie może prowadzić do rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów zarówno z pojedynczymi poleceniami Transact-SQL, jak i z całą bazą danych, a nawet instancją systemu SQL Server. W artykule przedstawiłem zaledwie trzy możliwe zastosowania DMV, ale warto wymienić inne często spotykane zastosowania tych obiektów: monitorowanie sesji i połączeń w tym wystąpień problemu blokowania, poszukiwanie brakujących indeksów, monitorowanie użycia i fragmentacji indeksów, monitorowanie wykorzystania zasobów w bazie tempdb (obiekty tymczasowe), wyszukiwanie zależności między obiektami w bazach danych, przeszukiwanie bufora planów wykonania (np. celem znalezienia planów wykonania wykorzystujących wiele procesorów). Podsumowując, widoki i procedury dynamiczne powinien poznać każdy, kto sprawnie posługuje się językiem Transact-SQL, a chciałby mieć lepszą kontrolę nad procesami, które dzieją się w systemie SQL Server.

8

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Michał Kruk

Bazy danych. Dr inż. Michał Kruk Bazy danych Dr inż. Michał Kruk Informacje o wykładzie Opis wykładu W tym module znajdziesz informację o podstawowych zadaniach administratora systemu bazodanowego. Do zadań tych należy instalacja serwera

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

DBPLUS BETTER PERFORMANCE. Dokumentacja operacyjna do oprogramowania DBPLUS PERFOMANCE MONITOR firmy DBPLUS

DBPLUS BETTER PERFORMANCE. Dokumentacja operacyjna do oprogramowania DBPLUS PERFOMANCE MONITOR firmy DBPLUS DBPLUS BETTER PERFORMANCE Dokumentacja operacyjna do oprogramowania DBPLUS PERFOMANCE MONITOR firmy DBPLUS Data: 24 listopad 2010 Spis treści 1 Cel... 4 2 Problemy wydajnościowe widziane oczami firmy DBPLUS...

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo