Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus"

Transkrypt

1 Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa

2 Wspólne studia udział polskich uczelni w programie

3 Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Programów Erasmus,, Tempus, Eksperci Bolońscy Korekta: Agnieszka Pawłowiec Opracowanie graficzne: Eliza Goszczyńska Druk: Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard ul. Wojska Polskiego 8-4 Łomża Nakład: szt. Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 4-55 Warszawa 46 Program Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa

4 Spis treści Wstęp... 5 Program z polskiej perspektywy... 6 Jak zostać uczelnią Mundusową, czyli taką, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego wspólne studia dofinansowane z budżetu programu?... 6 Czym charakteryzują się wspólne studia magisterskie/ doktoranckie programu?... 7 Terminologia związana z realizacją wspólnych studiów... Jak zostać stypendystą programu?... Warunki przyjęcia na studia i ubiegania się o stypendium... CEMACUBE: Common European Master s Course in Biomedical Engineering... 8 EMLE: European Master in Law and Economics... 9 EMGS: Global Studies a European Perspective... EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design... ECOHYD: The Master of Science in Ecohydrology... 4 EMMAPA: Master in Adapted Physical Activity... 6 INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones... 7

5 Załączniki Wykres. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, Wykres. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, 9... Wykres. Udział poszczególnych krajów trzecich w realizacji studiów magisterskich EMMC, 9... Wykres 4. Udział poszczególnych krajów w realizacji studiów doktoranckich EMJD, 9... Tabela. Liczba studentów stypendystów, wg kontynentów, Tabela. Liczba nauczycieli stypendystów wg kontynentów,

6 Wstęp W roku 9 rozpoczęła się druga edycja programu, ustanowiona na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego, która potrwa do roku. Program został wzbogacony o nowe możliwości i działania będące wynikiem ewaluacji pierwszej fazy programu zakończonej w roku 8. Obecnie program jeszcze bardziej odpowiada potrzebom zarówno uczelni europejskich, jak i realizuje cele Unii Europejskiej związane ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia w Europie. Do programu włączono inicjatywę Okno Współpracy Zewnętrznej ( External Cooperation Window) funkcjonującą od 6 roku jako odrębny program, którego celem było zwiększenie mobilności studentów i pracowników między uczelniami z krajów europejskich a uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej. W latach 9- działania programu dzielą się na trzy niezależne grupy: Akcja. tworzenie wspólnych europejskich studiów magisterskich i doktoranckich (studia II i III stopnia) przez konsorcja uczelni europejskich i (ewentualnie) uczelni z krajów trzecich oraz finansowanie stypendiów dla studentów z Europy i z państw trzecich na realizację studiów, które posiadają certyfikat programu oraz stypendia dla nauczycieli akademickich na realizację wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach tych studiów; Akcja. tworzenie projektów partnerskich, których celem jest realizacja mobilności studentów na wszystkich poziomach studiów oraz mobilności pracowników uczelni zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych. W ramach tej inicjatywy tworzone są szerokie partnerstwa między uczelniami europejskimi a uczelniami zlokalizowanymi w wybranych rejonach świata, w ramach których realizowane są wyjazdy zgodnie z zaakceptowanym planem; Akcja. wspiera realizację projektów promujących program oraz zwiększających atrakcyjność szkolnictwa wyższego w Europie. W ramach tego działania uczelnie wyższe i inne instytucje działające w sektorze szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty związane z różnorodnymi potrzebami tego sektora, takimi jak: promocja, dostępność do oferty dydaktycznej, zapewnienie jakości oferowanych programów kształcenia, uznawalność akademicka, rozwój programów nauczania, kultura jakości, kultura mobilności. 5

7 Jak pokazują przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej badania, program znacznie się przyczynił do popularyzacji wspólnych studiów w Europie oraz do popularyzacji wymiany studentów pomiędzy krajami trzecimi a Europą. W drugiej edycji programu finansowane są także (po raz pierwszy w roku akademickim /) stypendia dla studentów europejskich podejmujących naukę na wspólnych studiach magisterskich lub doktoranckich programu. Program z polskiej perspektywy Polskie uczelnie doceniły zalety programu już w pierwszej fazie programu (4-8), kiedy to osiem polskich uczelni publicznych rozpoczęło realizację piętnastu programów wspólnych studiów magisterskich programu i osiem różnych instytucji szkolnictwa wyższego, w głównej mierze uczelni wyższych, rozpoczęło realizację dwunastu projektów promujących europejskie szkolnictwo wyższe. Program w drugiej fazie swojego funkcjonowania jest otwarty zarówno dla polskich uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego, jak i polskich obywateli, jako kandydatów ubiegających się o stypendia umożliwiające realizację wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich, którym nadano certyfikat zgodności z założeniami programu. Jak zostać uczelnią Mundusową, czyli taką, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego wspólne studia dofinansowane z budżetu programu? Uczelnie zainteresowane przystąpieniem do programu w pierwszej kolejności powinny: nawiązać kontakt z uczelniami w Europie, i ewentualnie poza nią, w celu stworzenia wspólnego programu kształcenia; wyznaczyć osobę kontaktową lub zespół osób odpowiedzialnych za realizację określonego zadania, jakim jest opracowanie i w dalszej kolejności realizacja wspólnego programu studiów; Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Fundacja Instytutu Praw Publicznych w Warszawie 6

8 ustalić warunki i zasady współpracy między partnerami; uzyskać wsparcie i potwierdzenie przystąpienia do projektu ze strony władz wydziału i uczelni; zabezpieczyć zasoby osobowe i finansowe na realizację projektu. Podstawą do opracowania wspólnych studiów zgodnych z założeniami programu może być program wspólnego kształcenia już realizowany przez grupę uczelni niezależnie od programu. Czym charakteryzują się wspólne studia magisterskie/ doktoranckie programu? Program promuje studia wspólne (czyli realizowane w formule tzw. wspólnego kształcenia) na poziomie: a) studiów drugiego stopnia (tzn. otwartych dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia); b) studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W grupie uczelni, które zdecydują się na przygotowanie i realizację wspólnych studiów, muszą znaleźć się co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów Unii Europejskie oraz/lub krajów EOG-EFTA (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Studia zgodne z założeniami programu powinny charakteryzować się następującymi cechami: wspólny (zintegrowany), uznany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, program studiów. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum realizującego wspólny program kształcenia uznaje wszystkie zajęcia dydaktyczne wraz z przypisanymi do nich efektami uczenia się, formami zaliczeń i/lub egzaminów za spełniające określone w legislacji jej kraju wymagania formalne i jakościowe. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum powinna posiadać potwierdzenie zgodności założeń programowych programu wspólnych studiów z wymaganiami legislacji w danym kraju; wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji kandydatów (europejskich oraz z krajów trzecich) wypracowane przez konsorcjum; Po podpisaniu stosownych porozumień kraje zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Kosowo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia), Turcja i Szwajcaria będą traktowane jak kraje UE 7

9 wspólne metody egzaminowania i pełne wzajemne uznanie wyników sprawdzania efektów uczenia się (egzaminów, zaliczeń) przez uczelnie członków konsorcjum; spójne kryteria pobierania opłat za studia jednakowa kwota czesnego określana i pobierana przez konsorcjum niezależnie od wybranej przez studenta ścieżki kształcenia. Dopuszczalne jest jedynie zróżnicowanie kwoty czesnego w odniesieniu do dwóch grup osób: studentów europejskich i studentów z krajów trzecich; obowiązkowa mobilność studentów ścieżka studiowania studenta przewiduje zrealizowanie programu kształcenia w co najmniej dwóch uczelniach europejskich wchodzących w skład konsorcjum i znajdujących się w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej; możliwość uzyskania określonej w opisie studiów liczby punktów ECTS w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum, w zależności od zdefiniowanej ścieżki kształcenia; uzyskanie wspólnego, wielokrotnego lub co najmniej podwójnego dyplomu 4 kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (niekoniecznie muszą to być dwa języki wykładowe, a język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju); wysokie standardy obsługi studentów i wykładowców z krajów trzecich w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum. Możliwość realizacji studiów wspólnych (wspólnego kształcenia) jest przewidziana w polskiej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł 68 Ustawy z dnia 7 lipca 5 roku określa zasady prowadzenia studiów w formule wspólnego kształcenia, a mianowicie:. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia.. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust., oraz zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust., z zastrzeżeniem art. 67 ust. 4 Dyplom wspólny: jeden dokument wydany przez min. uczelnie prowadzące wspólne studia i uznawany w krajach, w których realizowane są wspólne studia; Dyplom podwójny: dwa osobne dyplomy krajowe uczelni prowadzących wspólne studia wydawane absolwentom tych studiów i uznawane w krajach, które realizują wspólny program kształcenia; Dyplom wielokrotny: więcej niż dwa dyplomy krajowe lub/i wspólne, które otrzyma absolwent wspólnych studiów, i które są uznawane w krajach, w których realizowane są wspólne studia; 8

10 . W przypadku, o którym mowa w ust., może być wydany dyplom jednej uczelni. Informacje o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu. 4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust., oraz wydanie dyplomu, o którym mowa w ust., przez uczelnię niespełniającą wymagań określonych w art. 56 ust. lub w art. 58 ust. 4 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Artykuł 67 Ustawy z dnia 7 lipca 5 roku Prawo o szkolnictwie wyższym daje delegację ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków wydawania i wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne. Zawartość porozumienia o wspólnym kształceniu studentów, o którym mowa w artykule 68 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie jest określona przepisami prawa. Wydaje się jednak, że aby porozumienie to spełniało swoją rolę, powinny w nim być zawarte następujące informacje: nazwa studiów (wspólnego programu kształcenia), nazwa kierunku, na jakim studia są prowadzone w każdym kraju (jeżeli dotyczy, tzn. jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów); nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia; język prowadzenia studiów (język prowadzenia zajęć oraz język sprawdzania kompetencji, czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów itp.); kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia ich kompetencji; status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów; określenie warunków uzyskania tytułu/stopnia (jeżeli dotyczy: określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego); regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów); stosowana skala ocen oraz (jeżeli dotyczy) sposób ich przeliczania na skale krajowe; rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum; forma i kwota odpłatności za studia. Załącznikiem do porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów powinien być opis programu kształcenia (plan i program studiów wraz ze wskazaniem miejsca 9

11 realizacji poszczególnych komponentów edukacyjnych przez studenta oraz uczelni odpowiedzialnej za ich realizację, efekty uczenia się przypisane do programu studiów oraz poszczególnych przedmiotów/zajęć). Zawartość każdego porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów jest zawsze wynikiem ustaleń pomiędzy uczelniami stronami porozumienia. Terminologia związana z realizacją wspólnych studiów: Joint programme wspólny program studiów. Termin ten oznacza program kształcenia opracowany wspólnie przez nauczycieli akademickich pochodzących z różnych uczelni partnerskich. Wspólnie przygotowany program nauczania może być realizowany zarówno samodzielnie, przez każdą uczelnię współautora programu, lub wspólnie, przez kilka lub wiele uczelni. Zjawisko wspólnego kształcenia zyskuje w Europie (i na świecie) na popularności wraz ze zwiększeniem się roli internacjonalizacji kształcenia i znaczenia tzw. wymiaru międzynarodowego wprowadzanego do treści i metod kształcenia. Od początku lat 9. różne instytucje aktywne na polu współpracy międzynarodowej tworzyły definicje wspólnych studiów, wspólnych tytułów i wspólnych dyplomów 5. Joint degree wspólny tytuł/stopień. Wyrażenie to sprawia najwięcej trudności interpretacyjnych. Oznaczać bowiem może zarówno wspólny program kształcenia/wspólne studia, jak również wspólny dokument potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji (czyli zdobycie tytułu/stopnia). Pierwsze znaczenie określenia joint degree jest tożsame z wyrażeniem joint programme, drugie zaś z joint diploma. 5 Council of Europe/UNESCO: A joint degree should be understood as referring to a HE qualification issued jointly by at least two HEIs or jointly by one or more HEIs and other awarding bodies, on the basis of a study programme developed and/or provided jointly by the HEIs. Joint degree may be issued as: A joint diploma in addition to one or more national diplomas; A joint diploma issued by the institutions offering the study programme without being accompanied by any national diploma; One or more national diplomas issued officially as the only attestation of joint qualification. : A joint degree is defined as a joint diploma (a single document) issued by at least two of the institutions offering an integrated study programme

12 Program czerpie z dorobku i doświadczenia instytucji i ekspertów zajmujących się zagadnieniami wspólnego kształcenia, podaje własną definicję wspólnego dyplomu, która wydaje się najbardziej wymagająca, ale w bezpośredni sposób realizująca ideę Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W programie wspólny dyplom to: Joint diploma wspólny dyplom. To jeden dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji i uzyskanie tytułu/stopnia, wydany przez co najmniej dwie uczelnie. Dyplom taki musi spełniać wymagania legislacyjne obydwu lub wszystkich państw, w których znajdują się uczelnie realizujące wspólne studia i wydające wspólny dyplom. Wspólny program kształcenia (joint programme) może zakończyć się uzyskaniem przez studenta dyplomu jednej, macierzystej uczelni, lub uzyskaniem oddzielnych dwóch albo wielu dyplomów uczelni zaangażowanych w program wspólnego kształcenia, lub też uzyskaniem jednego wspólnego dyplomu wydawanego przez te uczelnie. Stąd też często spotykane wyrażenia: double, multiple, joint degree czy też double, multiple, joint diploma (podwójny, wielokrotny, wspólny dyplom). Jak zostać stypendystą programu? Polscy obywatele mogą ubiegać się o przyjęcie na Europejskie Studia Erasmus Mundus na takich samych zasadach, jak pozostali kandydaci z krajów Unii Europejskiej. W tym celu osoby zainteresowane podjęciem studiów Mundusowych powinny: zapoznać się z wykazem studiów drugiego i trzeciego stopnia, zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako europejskie studia magisterskie/doktoranckie. Lista wszystkich dostępnych programów magisterskich i doktoranckich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_ projects_en.php); zapoznać się z warunkami przyjęcia na studia, którymi jest się zainteresowanym (sprawdzając opis programu studiów dostępny na stronie internetowej właściwej dla danego programu studiów). Opis studiów powinien zawierać informacje o wysokości opłat za studia oraz o możliwościach ubiegania się o wsparcie finansowane oferowane czy to z budżetu programu, czy to przez samo konsorcjum lub niektóre uczelnie

13 wchodzące w jego skład, czy to przez sponsorów zewnętrznych. Stypendia, które mogą być wypłacane z budżetu programu, są przyznawane na zasadzie konkursowej. Przyjęcie na studia Mundusowe nie oznacza automatycznie przyznania stypendium, z którego będzie można opłacić koszty nauki i pokryć koszty utrzymania. Warunki przyjęcia na studia i ubiegania się o stypendium W przypadku studiów drugiego stopnia warunkiem przyjęcia w każdym przypadku będzie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w Polsce: posiadanie tytułu licencja/ inżyniera). Dalsze warunki przyjęcia (studia ukończone na konkretnym kierunku studiów, średnia ocen, wykaz przedmiotów zrealizowanych w ramach dotychczasowego kształcenia, opis posiadanych kompetencji) są już zależne od konkretnego programu studiów, których ukończenie powinno wyposażyć absolwenta w określoną w opisie programu kształcenia wiedzę, umiejętności i inne kompetencje. Analogiczne zasady odnoszą się do studiów trzeciego stopnia z tą różnicą, że potencjalny kandydat musi posiadać dyplom uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich (najczęściej posiadać tytuł magistra lub inny równoważny, szczegóły wymagań odnoszących się do konkretnego programu studiów doktoranckich znajdują się w ich opisie). Jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o stypendium Komisji Europejskiej przez kandydata na studenta studiów magisterskich lub doktoranckich jest to, aby kraje europejskie, w których student będzie realizował ścieżkę kształcenia, były inne niż kraj, w którym student uzyskał dyplom uprawniający do rozpoczęcia kolejnego cyklu studiów. Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie opisującej warunki przyjęcia i studiowania określonych studiów Mundusowych. Kryteria decydujące o przyznaniu stypendium z budżetu programu europejskim studentom przyjętym przez konsorcjum na te studia określa konsorcjum uczelni prowadzące wspólne studia.

14 Polskie uczelnie uczestniczą w realizacji następujących wspólnych studiów magisterskich 6 : Europejskie studia magisterskie (EMMC Master Course) Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Rok rozpoczęcia studiów Mundusowych. EMLE European Master in Law and Economics Szkoła Główna Handlowa / (do 4/5). EMGS Global Studies a European Perspective. EMSHIP European Education in Advanced Ship Design 4. CEMACUBE Common European Master s Course in Biomedical Engineering 5. ECOHYD The Erasmus Mundus Master of Science and Ecohydrology Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Wydział Techniki Morskiej) Polska Akademia Nauk w Warszawie (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej) 7 Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) Polska Akademia Nauk w Łodzi 8 / (do 4/5 sukcesor programu European Master in Global Studies, realizowanego w pierwszej fazie programu 4-8 / (do 4/5) / (do 4/5) / (do 4/5) 6. EMMAPA Master in Adapted Physical Activity Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) 9 / (do 4/5) 7. ASC Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry Uniwersytet Jagielloński (Wydział Chemii) 8/9 (do /) 8. EMARO European Master on Advanced Robotics 9. EMMEP Minerals and Environmental Programme Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych/ Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) 8/9 (do /) 8/9 (do /) 6 Stan na kwiecień 7 Partner stowarzyszony 8 jw. 9 jw.

15 Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Rok rozpoczęcia studiów Mundusowych. EMQAL European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories. MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications. EMIDReB European Master in Diagnosis and Repair of Buidlings. GEMMA Mater s Degree in Women s and Gender Studies 4. IMESS: International Masters in Economy, State and Society 5. OPSCITECH Optics in Science and Technology 6. MONABIPHOT Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies 7. EUROPUBHEALTH European Public Health Master 8. M.E.S.C. Materials for Energy Storage and Conversion Politechnika Gdańska (Wydział Chemiczny) Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury) Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki) Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny) Uniwersytet Wrocławski (Wydział Chemii) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Wydział Nauk o Zdrowiu) Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny) 8/9 (do /) 8/9 (do /) 8/9 (do /) 7/8 (do /) 7/8 (do /) 7/8 (do /) 6/7 (do /) 6/7 (do /) 6/7 (do /) 9. EUROCULTURE Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) 6/7 (do /). GEM Goe-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Uniwersytet Warszawski (Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska) / (ale bez stypendiów KE), sukcesor programu GEM realizowanego w pierwszej fazie programu 4-8 W drugiej edycji programu, w konkursie wniosków zorganizowanym w roku 9, uczelnie miały po raz pierwszy możliwość wnioskowania o uzy- Brak stypendiów Mundusowych dla studentów tego programu 4

16 skanie dofinansowania na prowadzenie wspólnych studiów doktoranckich Erasmus Mundus. Polska uczelnia uczestniczy w realizacji jednego programu wspólnych studiów doktoranckich, jako instytucja posiadająca status partnera stowarzyszonego, co oznacza, że polska instytucja może nie wydawać dyplomu ukończenia studiów i nadawać tytułu naukowego doktora, a spełnia jedynie wyznaczone jej w procesie kształcenia zadania. Europejskie studia doktoranckie (EMJD Joint Doctorate) Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Rok rozpoczęcia studiów Mundusowych. INTERZONES Cultural Studies in Literary Interzones Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki) / (do 4/5) O tym, że program zyskuje na popularności świadczą wyniki konkursów ostatniego w fazie I (rok 7) i pierwszego w fazie II (rok 9). Konkurs wniosków. ROK 7 Europejskie studia magisterskie EMMC ROK 9 Europejskie studia magisterskie EMMC ROK 9 Europejskie Studia Doktoranckie EMJD Liczba wszystkich złożonych projektów. Liczba projektów zaakceptowanych w konkursie Liczba złożonych projektów z udziałem polskiej uczelni Liczba projektów zaakceptowanych z udziałem polskiej uczelni Na podstawie dostępnych dla nas danych można stwierdzić, że o miejsce w konsorcjach realizujących studia Mundusowe zabiegały od początku realizacji programu łącznie polskie uczelnie (w tym 5 uczelni publicznych, 4 instytuty PAN i 4 uczelnie niepubliczne). stan na kwiecień Partner stowarzyszony 5

17 W wyniku oceny złożonych propozycji dotychczasowy udział polskich uczelni w realizacji studiów Mundusowych przedstawia się następująco: Liczba realizowanych Lp. Nazwa instytucji/uczelni Tytuł studiów Mundusowych Jednostka organizacyjna w uczelni programów wspólnych studiów. Uniwersytet Jagielloński EUROCULTURE Europubhealth European Public Health Master IMESS: International Masters in Economy, State and Society ASC: Master of Science Advanced Spectroscopy in Chemistry INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones Centrum Studiów Europejskich Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu 5 Centrum Studiów Europejskich Wydział Chemii Wydział Polonistyki. Politechnika Warszawska M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion OPSCITECH: Optics in Science and Technology EMARO: European Master on Advanced Robotics Wydział Chemiczny Wydział Mechatroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych/ Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Uniwersytet Wrocławski European Master in Global Studies MONABIPHOT: Molecular nano- and biophotonics for telecommunications and biotechnologies Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy ego Brandta Wydział Chemii 4. Politechnika Gdańska MATHMODS: Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications EMQAL: European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Chemiczny 5. Politechnika Wrocławska MONABIPHOT: Molecular nano- and biophotonics for telecommunications and biotechnologies EMMEP: Minerals and Environmental Programme Wydział Chemiczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologi 6

18 6. Uniwersytet Łódzki GEMMA: Master s Degree in Women s and Gender Studies ECOHYD: The Master of Science in Ecohydrology Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 7. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie EMMAPA: Master in Adapted Physical Wydział Rehabilitacji Activity 8. Instytut Biocybertnetyki i Inżynierii Biomedycznej PANw Warszawie CEMACUBE: Common European Master s Course in Biomedical Engineering 9. Politechnika Lubelska EMIDIReB: European Master in Diagnosis and Repair Wydział Budownictwa i Architektury of Buildings. Polska Akademia Nauk w Łodzi ECOHYD: The Master of Science in Ecohydrology. Szkoła Główna Handlowa EMLE: European Master in Law and Economics. Uniwersytet Warszawski GEM: Geo Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Zachodniopomorski EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design Wydział Techniki Morskiej Uniwersytet Technologiczny Na następnych stronach przedstawiamy opisy wspólnych studiów zaakceptowane w pierwszym konkursie wniosków w roku 9. Opisy programów wspólnych studiów zaprezentowane na kolejnych stronach są przygotowane na podstawie streszczeń projektów opracowanych przez wnioskujących i stanowiących integralną część formularza wniosku. 7

19 Europejskie Studia Magisterskie CEMACUBE: Common European Master s course in Biomedical Engineering Czas trwania: lata Cel: Europejskie Studia Magisterskie CEMACUBE przygotowują studentów z Europy i spoza niej do pracy w zawodach w sektorze inżynierii biomedycznej. Struktura: Inżynieria Biomedyczna to multidyscyplinarna dziedzina wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień, takich jak: medycyna regeneracyjna, projektowanie implantów, obrazowanie w technologii pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), czujniki biologiczne. Na pierwszym roku studiów (semestr i ), student będzie uczęszczać na wykłady ze wszystkich przedmiotów z zakresu inżynierii biomedycznej na jednym z sześciu uniwersytetów. Podczas trzeciego semestru przeniesie się do jednego z uczestniczących uniwersytetów, gdzie będzie uczestniczyć w wykładach specjalizacyjnych, poświęconych np. obrazowaniu medycznemu, inżynierii tkankowej lub sztucznym organom. Podczas ostatniego semestru zostanie zrealizowany projekt magisterski w dziedzinie specjalizacyjnej na jednym z 6 uczestniczących uniwersytetów lub na jednym z 7 stowarzyszonych uniwersytetów: ETH Zurich (Szwajcaria), Calabria (Włochy), Aalborg (Dania), Strathclyde (UK), Compiegne (Francja), Patras (Grecja), Warszawa (Polska). Każdy student otrzyma podwójny dyplom. Absolwenci Europejskich Studiów Magisterskich w zakresie Inżynierii Biomedycznej mają wykształcenie obejmujące wymiar europejski, doświadczenie w pracy zespołowej o wymiarze interkulturowym i interdyscyplinarnym, są dokładnie zaznajomieni ze wszystkimi dziedzinami inżynierii biomedycznej oraz są przygotowani do samodzielnej specjalizacji w określonej dziedzinie inżynierii biomedycznej. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 5 studentów europejskich i 5 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Licencjat (Bachelor) w dziedzinie inżynierii i dobra znajomość języka angielskiego (wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim), przekonywujący list motywacyjny i referencje. 8

20 Europejskie Studia Magisterskie Strona internetowa: Koordynator projektu: University of Groningen, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Free University of Brussels (VUB), Belgia Czech Technical University Prague, Czechy Trinity College Dublin, Irlandia Aachen University, Niemcy Ghent University, Belgia EMLE: European Master in Law and Economics Czas trwania: miesięcy Cel: Wspólne Europejskie Studia Magisterskie w zakresie prawa i ekonomii (European Master in Law and Economics EMLE) mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z dziedziny ekonomicznej analizy prawa, z uwzględnieniem wykorzystania metod ekonomicznych do wyjaśnienia i oceny skutków regulacji prawnych. Struktura: Program EMLE obejmuje wszystkie główne dziedziny ekonomicznej analizy prawa, od prawa prywatnego przez prawo publiczne do regulacji ekonomicznych. Studia wyposażają studentów w umiejętności niezbędne w pracy w: spółkach prywatnych, organizacjach publicznych, firmach doradczych, wielkich międzynarodowych kancelariach prawnych. Absolwenci zyskają również gruntowne przygotowanie do studiów doktoranckich w zakresie prawa i ekonomii. Program studiów trwa jeden rok akademicki podzielony na trzy trymestry. Podczas pierwszego i drugiego trymestru prowadzone są zajęcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym w zakresie głównych przedmiotów, które obejmuje ekonomiczna analiza prawa. Studenci wybierają jeden przedmiot specjalizacyjny, który ma związek z dalszym wyborem uczelni. Podczas trzeciego trymestru studenci uczęszczają na zajęcia specjalizacyjne i piszą pracę magisterską. 9

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo