Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus"

Transkrypt

1 Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa

2 Wspólne studia udział polskich uczelni w programie

3 Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Programów Erasmus,, Tempus, Eksperci Bolońscy Korekta: Agnieszka Pawłowiec Opracowanie graficzne: Eliza Goszczyńska Druk: Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard ul. Wojska Polskiego 8-4 Łomża Nakład: szt. Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 4-55 Warszawa 46 Program Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa

4 Spis treści Wstęp... 5 Program z polskiej perspektywy... 6 Jak zostać uczelnią Mundusową, czyli taką, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego wspólne studia dofinansowane z budżetu programu?... 6 Czym charakteryzują się wspólne studia magisterskie/ doktoranckie programu?... 7 Terminologia związana z realizacją wspólnych studiów... Jak zostać stypendystą programu?... Warunki przyjęcia na studia i ubiegania się o stypendium... CEMACUBE: Common European Master s Course in Biomedical Engineering... 8 EMLE: European Master in Law and Economics... 9 EMGS: Global Studies a European Perspective... EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design... ECOHYD: The Master of Science in Ecohydrology... 4 EMMAPA: Master in Adapted Physical Activity... 6 INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones... 7

5 Załączniki Wykres. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, Wykres. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, 9... Wykres. Udział poszczególnych krajów trzecich w realizacji studiów magisterskich EMMC, 9... Wykres 4. Udział poszczególnych krajów w realizacji studiów doktoranckich EMJD, 9... Tabela. Liczba studentów stypendystów, wg kontynentów, Tabela. Liczba nauczycieli stypendystów wg kontynentów,

6 Wstęp W roku 9 rozpoczęła się druga edycja programu, ustanowiona na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego, która potrwa do roku. Program został wzbogacony o nowe możliwości i działania będące wynikiem ewaluacji pierwszej fazy programu zakończonej w roku 8. Obecnie program jeszcze bardziej odpowiada potrzebom zarówno uczelni europejskich, jak i realizuje cele Unii Europejskiej związane ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia w Europie. Do programu włączono inicjatywę Okno Współpracy Zewnętrznej ( External Cooperation Window) funkcjonującą od 6 roku jako odrębny program, którego celem było zwiększenie mobilności studentów i pracowników między uczelniami z krajów europejskich a uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej. W latach 9- działania programu dzielą się na trzy niezależne grupy: Akcja. tworzenie wspólnych europejskich studiów magisterskich i doktoranckich (studia II i III stopnia) przez konsorcja uczelni europejskich i (ewentualnie) uczelni z krajów trzecich oraz finansowanie stypendiów dla studentów z Europy i z państw trzecich na realizację studiów, które posiadają certyfikat programu oraz stypendia dla nauczycieli akademickich na realizację wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach tych studiów; Akcja. tworzenie projektów partnerskich, których celem jest realizacja mobilności studentów na wszystkich poziomach studiów oraz mobilności pracowników uczelni zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych. W ramach tej inicjatywy tworzone są szerokie partnerstwa między uczelniami europejskimi a uczelniami zlokalizowanymi w wybranych rejonach świata, w ramach których realizowane są wyjazdy zgodnie z zaakceptowanym planem; Akcja. wspiera realizację projektów promujących program oraz zwiększających atrakcyjność szkolnictwa wyższego w Europie. W ramach tego działania uczelnie wyższe i inne instytucje działające w sektorze szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty związane z różnorodnymi potrzebami tego sektora, takimi jak: promocja, dostępność do oferty dydaktycznej, zapewnienie jakości oferowanych programów kształcenia, uznawalność akademicka, rozwój programów nauczania, kultura jakości, kultura mobilności. 5

7 Jak pokazują przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej badania, program znacznie się przyczynił do popularyzacji wspólnych studiów w Europie oraz do popularyzacji wymiany studentów pomiędzy krajami trzecimi a Europą. W drugiej edycji programu finansowane są także (po raz pierwszy w roku akademickim /) stypendia dla studentów europejskich podejmujących naukę na wspólnych studiach magisterskich lub doktoranckich programu. Program z polskiej perspektywy Polskie uczelnie doceniły zalety programu już w pierwszej fazie programu (4-8), kiedy to osiem polskich uczelni publicznych rozpoczęło realizację piętnastu programów wspólnych studiów magisterskich programu i osiem różnych instytucji szkolnictwa wyższego, w głównej mierze uczelni wyższych, rozpoczęło realizację dwunastu projektów promujących europejskie szkolnictwo wyższe. Program w drugiej fazie swojego funkcjonowania jest otwarty zarówno dla polskich uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego, jak i polskich obywateli, jako kandydatów ubiegających się o stypendia umożliwiające realizację wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich, którym nadano certyfikat zgodności z założeniami programu. Jak zostać uczelnią Mundusową, czyli taką, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego wspólne studia dofinansowane z budżetu programu? Uczelnie zainteresowane przystąpieniem do programu w pierwszej kolejności powinny: nawiązać kontakt z uczelniami w Europie, i ewentualnie poza nią, w celu stworzenia wspólnego programu kształcenia; wyznaczyć osobę kontaktową lub zespół osób odpowiedzialnych za realizację określonego zadania, jakim jest opracowanie i w dalszej kolejności realizacja wspólnego programu studiów; Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Fundacja Instytutu Praw Publicznych w Warszawie 6

8 ustalić warunki i zasady współpracy między partnerami; uzyskać wsparcie i potwierdzenie przystąpienia do projektu ze strony władz wydziału i uczelni; zabezpieczyć zasoby osobowe i finansowe na realizację projektu. Podstawą do opracowania wspólnych studiów zgodnych z założeniami programu może być program wspólnego kształcenia już realizowany przez grupę uczelni niezależnie od programu. Czym charakteryzują się wspólne studia magisterskie/ doktoranckie programu? Program promuje studia wspólne (czyli realizowane w formule tzw. wspólnego kształcenia) na poziomie: a) studiów drugiego stopnia (tzn. otwartych dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia); b) studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W grupie uczelni, które zdecydują się na przygotowanie i realizację wspólnych studiów, muszą znaleźć się co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów Unii Europejskie oraz/lub krajów EOG-EFTA (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Studia zgodne z założeniami programu powinny charakteryzować się następującymi cechami: wspólny (zintegrowany), uznany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, program studiów. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum realizującego wspólny program kształcenia uznaje wszystkie zajęcia dydaktyczne wraz z przypisanymi do nich efektami uczenia się, formami zaliczeń i/lub egzaminów za spełniające określone w legislacji jej kraju wymagania formalne i jakościowe. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum powinna posiadać potwierdzenie zgodności założeń programowych programu wspólnych studiów z wymaganiami legislacji w danym kraju; wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji kandydatów (europejskich oraz z krajów trzecich) wypracowane przez konsorcjum; Po podpisaniu stosownych porozumień kraje zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Kosowo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia), Turcja i Szwajcaria będą traktowane jak kraje UE 7

9 wspólne metody egzaminowania i pełne wzajemne uznanie wyników sprawdzania efektów uczenia się (egzaminów, zaliczeń) przez uczelnie członków konsorcjum; spójne kryteria pobierania opłat za studia jednakowa kwota czesnego określana i pobierana przez konsorcjum niezależnie od wybranej przez studenta ścieżki kształcenia. Dopuszczalne jest jedynie zróżnicowanie kwoty czesnego w odniesieniu do dwóch grup osób: studentów europejskich i studentów z krajów trzecich; obowiązkowa mobilność studentów ścieżka studiowania studenta przewiduje zrealizowanie programu kształcenia w co najmniej dwóch uczelniach europejskich wchodzących w skład konsorcjum i znajdujących się w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej; możliwość uzyskania określonej w opisie studiów liczby punktów ECTS w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum, w zależności od zdefiniowanej ścieżki kształcenia; uzyskanie wspólnego, wielokrotnego lub co najmniej podwójnego dyplomu 4 kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (niekoniecznie muszą to być dwa języki wykładowe, a język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju); wysokie standardy obsługi studentów i wykładowców z krajów trzecich w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum. Możliwość realizacji studiów wspólnych (wspólnego kształcenia) jest przewidziana w polskiej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł 68 Ustawy z dnia 7 lipca 5 roku określa zasady prowadzenia studiów w formule wspólnego kształcenia, a mianowicie:. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia.. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust., oraz zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust., z zastrzeżeniem art. 67 ust. 4 Dyplom wspólny: jeden dokument wydany przez min. uczelnie prowadzące wspólne studia i uznawany w krajach, w których realizowane są wspólne studia; Dyplom podwójny: dwa osobne dyplomy krajowe uczelni prowadzących wspólne studia wydawane absolwentom tych studiów i uznawane w krajach, które realizują wspólny program kształcenia; Dyplom wielokrotny: więcej niż dwa dyplomy krajowe lub/i wspólne, które otrzyma absolwent wspólnych studiów, i które są uznawane w krajach, w których realizowane są wspólne studia; 8

10 . W przypadku, o którym mowa w ust., może być wydany dyplom jednej uczelni. Informacje o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu. 4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust., oraz wydanie dyplomu, o którym mowa w ust., przez uczelnię niespełniającą wymagań określonych w art. 56 ust. lub w art. 58 ust. 4 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Artykuł 67 Ustawy z dnia 7 lipca 5 roku Prawo o szkolnictwie wyższym daje delegację ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków wydawania i wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne. Zawartość porozumienia o wspólnym kształceniu studentów, o którym mowa w artykule 68 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie jest określona przepisami prawa. Wydaje się jednak, że aby porozumienie to spełniało swoją rolę, powinny w nim być zawarte następujące informacje: nazwa studiów (wspólnego programu kształcenia), nazwa kierunku, na jakim studia są prowadzone w każdym kraju (jeżeli dotyczy, tzn. jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów); nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia; język prowadzenia studiów (język prowadzenia zajęć oraz język sprawdzania kompetencji, czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów itp.); kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia ich kompetencji; status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów; określenie warunków uzyskania tytułu/stopnia (jeżeli dotyczy: określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego); regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów); stosowana skala ocen oraz (jeżeli dotyczy) sposób ich przeliczania na skale krajowe; rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum; forma i kwota odpłatności za studia. Załącznikiem do porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów powinien być opis programu kształcenia (plan i program studiów wraz ze wskazaniem miejsca 9

11 realizacji poszczególnych komponentów edukacyjnych przez studenta oraz uczelni odpowiedzialnej za ich realizację, efekty uczenia się przypisane do programu studiów oraz poszczególnych przedmiotów/zajęć). Zawartość każdego porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów jest zawsze wynikiem ustaleń pomiędzy uczelniami stronami porozumienia. Terminologia związana z realizacją wspólnych studiów: Joint programme wspólny program studiów. Termin ten oznacza program kształcenia opracowany wspólnie przez nauczycieli akademickich pochodzących z różnych uczelni partnerskich. Wspólnie przygotowany program nauczania może być realizowany zarówno samodzielnie, przez każdą uczelnię współautora programu, lub wspólnie, przez kilka lub wiele uczelni. Zjawisko wspólnego kształcenia zyskuje w Europie (i na świecie) na popularności wraz ze zwiększeniem się roli internacjonalizacji kształcenia i znaczenia tzw. wymiaru międzynarodowego wprowadzanego do treści i metod kształcenia. Od początku lat 9. różne instytucje aktywne na polu współpracy międzynarodowej tworzyły definicje wspólnych studiów, wspólnych tytułów i wspólnych dyplomów 5. Joint degree wspólny tytuł/stopień. Wyrażenie to sprawia najwięcej trudności interpretacyjnych. Oznaczać bowiem może zarówno wspólny program kształcenia/wspólne studia, jak również wspólny dokument potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji (czyli zdobycie tytułu/stopnia). Pierwsze znaczenie określenia joint degree jest tożsame z wyrażeniem joint programme, drugie zaś z joint diploma. 5 Council of Europe/UNESCO: A joint degree should be understood as referring to a HE qualification issued jointly by at least two HEIs or jointly by one or more HEIs and other awarding bodies, on the basis of a study programme developed and/or provided jointly by the HEIs. Joint degree may be issued as: A joint diploma in addition to one or more national diplomas; A joint diploma issued by the institutions offering the study programme without being accompanied by any national diploma; One or more national diplomas issued officially as the only attestation of joint qualification. : A joint degree is defined as a joint diploma (a single document) issued by at least two of the institutions offering an integrated study programme

12 Program czerpie z dorobku i doświadczenia instytucji i ekspertów zajmujących się zagadnieniami wspólnego kształcenia, podaje własną definicję wspólnego dyplomu, która wydaje się najbardziej wymagająca, ale w bezpośredni sposób realizująca ideę Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W programie wspólny dyplom to: Joint diploma wspólny dyplom. To jeden dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji i uzyskanie tytułu/stopnia, wydany przez co najmniej dwie uczelnie. Dyplom taki musi spełniać wymagania legislacyjne obydwu lub wszystkich państw, w których znajdują się uczelnie realizujące wspólne studia i wydające wspólny dyplom. Wspólny program kształcenia (joint programme) może zakończyć się uzyskaniem przez studenta dyplomu jednej, macierzystej uczelni, lub uzyskaniem oddzielnych dwóch albo wielu dyplomów uczelni zaangażowanych w program wspólnego kształcenia, lub też uzyskaniem jednego wspólnego dyplomu wydawanego przez te uczelnie. Stąd też często spotykane wyrażenia: double, multiple, joint degree czy też double, multiple, joint diploma (podwójny, wielokrotny, wspólny dyplom). Jak zostać stypendystą programu? Polscy obywatele mogą ubiegać się o przyjęcie na Europejskie Studia Erasmus Mundus na takich samych zasadach, jak pozostali kandydaci z krajów Unii Europejskiej. W tym celu osoby zainteresowane podjęciem studiów Mundusowych powinny: zapoznać się z wykazem studiów drugiego i trzeciego stopnia, zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako europejskie studia magisterskie/doktoranckie. Lista wszystkich dostępnych programów magisterskich i doktoranckich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_ projects_en.php); zapoznać się z warunkami przyjęcia na studia, którymi jest się zainteresowanym (sprawdzając opis programu studiów dostępny na stronie internetowej właściwej dla danego programu studiów). Opis studiów powinien zawierać informacje o wysokości opłat za studia oraz o możliwościach ubiegania się o wsparcie finansowane oferowane czy to z budżetu programu, czy to przez samo konsorcjum lub niektóre uczelnie

13 wchodzące w jego skład, czy to przez sponsorów zewnętrznych. Stypendia, które mogą być wypłacane z budżetu programu, są przyznawane na zasadzie konkursowej. Przyjęcie na studia Mundusowe nie oznacza automatycznie przyznania stypendium, z którego będzie można opłacić koszty nauki i pokryć koszty utrzymania. Warunki przyjęcia na studia i ubiegania się o stypendium W przypadku studiów drugiego stopnia warunkiem przyjęcia w każdym przypadku będzie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w Polsce: posiadanie tytułu licencja/ inżyniera). Dalsze warunki przyjęcia (studia ukończone na konkretnym kierunku studiów, średnia ocen, wykaz przedmiotów zrealizowanych w ramach dotychczasowego kształcenia, opis posiadanych kompetencji) są już zależne od konkretnego programu studiów, których ukończenie powinno wyposażyć absolwenta w określoną w opisie programu kształcenia wiedzę, umiejętności i inne kompetencje. Analogiczne zasady odnoszą się do studiów trzeciego stopnia z tą różnicą, że potencjalny kandydat musi posiadać dyplom uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich (najczęściej posiadać tytuł magistra lub inny równoważny, szczegóły wymagań odnoszących się do konkretnego programu studiów doktoranckich znajdują się w ich opisie). Jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o stypendium Komisji Europejskiej przez kandydata na studenta studiów magisterskich lub doktoranckich jest to, aby kraje europejskie, w których student będzie realizował ścieżkę kształcenia, były inne niż kraj, w którym student uzyskał dyplom uprawniający do rozpoczęcia kolejnego cyklu studiów. Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie opisującej warunki przyjęcia i studiowania określonych studiów Mundusowych. Kryteria decydujące o przyznaniu stypendium z budżetu programu europejskim studentom przyjętym przez konsorcjum na te studia określa konsorcjum uczelni prowadzące wspólne studia.

14 Polskie uczelnie uczestniczą w realizacji następujących wspólnych studiów magisterskich 6 : Europejskie studia magisterskie (EMMC Master Course) Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Rok rozpoczęcia studiów Mundusowych. EMLE European Master in Law and Economics Szkoła Główna Handlowa / (do 4/5). EMGS Global Studies a European Perspective. EMSHIP European Education in Advanced Ship Design 4. CEMACUBE Common European Master s Course in Biomedical Engineering 5. ECOHYD The Erasmus Mundus Master of Science and Ecohydrology Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Wydział Techniki Morskiej) Polska Akademia Nauk w Warszawie (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej) 7 Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) Polska Akademia Nauk w Łodzi 8 / (do 4/5 sukcesor programu European Master in Global Studies, realizowanego w pierwszej fazie programu 4-8 / (do 4/5) / (do 4/5) / (do 4/5) 6. EMMAPA Master in Adapted Physical Activity Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) 9 / (do 4/5) 7. ASC Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry Uniwersytet Jagielloński (Wydział Chemii) 8/9 (do /) 8. EMARO European Master on Advanced Robotics 9. EMMEP Minerals and Environmental Programme Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych/ Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) 8/9 (do /) 8/9 (do /) 6 Stan na kwiecień 7 Partner stowarzyszony 8 jw. 9 jw.

15 Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Rok rozpoczęcia studiów Mundusowych. EMQAL European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories. MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications. EMIDReB European Master in Diagnosis and Repair of Buidlings. GEMMA Mater s Degree in Women s and Gender Studies 4. IMESS: International Masters in Economy, State and Society 5. OPSCITECH Optics in Science and Technology 6. MONABIPHOT Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies 7. EUROPUBHEALTH European Public Health Master 8. M.E.S.C. Materials for Energy Storage and Conversion Politechnika Gdańska (Wydział Chemiczny) Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury) Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki) Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny) Uniwersytet Wrocławski (Wydział Chemii) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Wydział Nauk o Zdrowiu) Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny) 8/9 (do /) 8/9 (do /) 8/9 (do /) 7/8 (do /) 7/8 (do /) 7/8 (do /) 6/7 (do /) 6/7 (do /) 6/7 (do /) 9. EUROCULTURE Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) 6/7 (do /). GEM Goe-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Uniwersytet Warszawski (Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska) / (ale bez stypendiów KE), sukcesor programu GEM realizowanego w pierwszej fazie programu 4-8 W drugiej edycji programu, w konkursie wniosków zorganizowanym w roku 9, uczelnie miały po raz pierwszy możliwość wnioskowania o uzy- Brak stypendiów Mundusowych dla studentów tego programu 4

16 skanie dofinansowania na prowadzenie wspólnych studiów doktoranckich Erasmus Mundus. Polska uczelnia uczestniczy w realizacji jednego programu wspólnych studiów doktoranckich, jako instytucja posiadająca status partnera stowarzyszonego, co oznacza, że polska instytucja może nie wydawać dyplomu ukończenia studiów i nadawać tytułu naukowego doktora, a spełnia jedynie wyznaczone jej w procesie kształcenia zadania. Europejskie studia doktoranckie (EMJD Joint Doctorate) Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Rok rozpoczęcia studiów Mundusowych. INTERZONES Cultural Studies in Literary Interzones Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki) / (do 4/5) O tym, że program zyskuje na popularności świadczą wyniki konkursów ostatniego w fazie I (rok 7) i pierwszego w fazie II (rok 9). Konkurs wniosków. ROK 7 Europejskie studia magisterskie EMMC ROK 9 Europejskie studia magisterskie EMMC ROK 9 Europejskie Studia Doktoranckie EMJD Liczba wszystkich złożonych projektów. Liczba projektów zaakceptowanych w konkursie Liczba złożonych projektów z udziałem polskiej uczelni Liczba projektów zaakceptowanych z udziałem polskiej uczelni Na podstawie dostępnych dla nas danych można stwierdzić, że o miejsce w konsorcjach realizujących studia Mundusowe zabiegały od początku realizacji programu łącznie polskie uczelnie (w tym 5 uczelni publicznych, 4 instytuty PAN i 4 uczelnie niepubliczne). stan na kwiecień Partner stowarzyszony 5

17 W wyniku oceny złożonych propozycji dotychczasowy udział polskich uczelni w realizacji studiów Mundusowych przedstawia się następująco: Liczba realizowanych Lp. Nazwa instytucji/uczelni Tytuł studiów Mundusowych Jednostka organizacyjna w uczelni programów wspólnych studiów. Uniwersytet Jagielloński EUROCULTURE Europubhealth European Public Health Master IMESS: International Masters in Economy, State and Society ASC: Master of Science Advanced Spectroscopy in Chemistry INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones Centrum Studiów Europejskich Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu 5 Centrum Studiów Europejskich Wydział Chemii Wydział Polonistyki. Politechnika Warszawska M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion OPSCITECH: Optics in Science and Technology EMARO: European Master on Advanced Robotics Wydział Chemiczny Wydział Mechatroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych/ Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Uniwersytet Wrocławski European Master in Global Studies MONABIPHOT: Molecular nano- and biophotonics for telecommunications and biotechnologies Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy ego Brandta Wydział Chemii 4. Politechnika Gdańska MATHMODS: Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications EMQAL: European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Chemiczny 5. Politechnika Wrocławska MONABIPHOT: Molecular nano- and biophotonics for telecommunications and biotechnologies EMMEP: Minerals and Environmental Programme Wydział Chemiczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologi 6

18 6. Uniwersytet Łódzki GEMMA: Master s Degree in Women s and Gender Studies ECOHYD: The Master of Science in Ecohydrology Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 7. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie EMMAPA: Master in Adapted Physical Wydział Rehabilitacji Activity 8. Instytut Biocybertnetyki i Inżynierii Biomedycznej PANw Warszawie CEMACUBE: Common European Master s Course in Biomedical Engineering 9. Politechnika Lubelska EMIDIReB: European Master in Diagnosis and Repair Wydział Budownictwa i Architektury of Buildings. Polska Akademia Nauk w Łodzi ECOHYD: The Master of Science in Ecohydrology. Szkoła Główna Handlowa EMLE: European Master in Law and Economics. Uniwersytet Warszawski GEM: Geo Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Zachodniopomorski EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design Wydział Techniki Morskiej Uniwersytet Technologiczny Na następnych stronach przedstawiamy opisy wspólnych studiów zaakceptowane w pierwszym konkursie wniosków w roku 9. Opisy programów wspólnych studiów zaprezentowane na kolejnych stronach są przygotowane na podstawie streszczeń projektów opracowanych przez wnioskujących i stanowiących integralną część formularza wniosku. 7

19 Europejskie Studia Magisterskie CEMACUBE: Common European Master s course in Biomedical Engineering Czas trwania: lata Cel: Europejskie Studia Magisterskie CEMACUBE przygotowują studentów z Europy i spoza niej do pracy w zawodach w sektorze inżynierii biomedycznej. Struktura: Inżynieria Biomedyczna to multidyscyplinarna dziedzina wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień, takich jak: medycyna regeneracyjna, projektowanie implantów, obrazowanie w technologii pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), czujniki biologiczne. Na pierwszym roku studiów (semestr i ), student będzie uczęszczać na wykłady ze wszystkich przedmiotów z zakresu inżynierii biomedycznej na jednym z sześciu uniwersytetów. Podczas trzeciego semestru przeniesie się do jednego z uczestniczących uniwersytetów, gdzie będzie uczestniczyć w wykładach specjalizacyjnych, poświęconych np. obrazowaniu medycznemu, inżynierii tkankowej lub sztucznym organom. Podczas ostatniego semestru zostanie zrealizowany projekt magisterski w dziedzinie specjalizacyjnej na jednym z 6 uczestniczących uniwersytetów lub na jednym z 7 stowarzyszonych uniwersytetów: ETH Zurich (Szwajcaria), Calabria (Włochy), Aalborg (Dania), Strathclyde (UK), Compiegne (Francja), Patras (Grecja), Warszawa (Polska). Każdy student otrzyma podwójny dyplom. Absolwenci Europejskich Studiów Magisterskich w zakresie Inżynierii Biomedycznej mają wykształcenie obejmujące wymiar europejski, doświadczenie w pracy zespołowej o wymiarze interkulturowym i interdyscyplinarnym, są dokładnie zaznajomieni ze wszystkimi dziedzinami inżynierii biomedycznej oraz są przygotowani do samodzielnej specjalizacji w określonej dziedzinie inżynierii biomedycznej. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 5 studentów europejskich i 5 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Licencjat (Bachelor) w dziedzinie inżynierii i dobra znajomość języka angielskiego (wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim), przekonywujący list motywacyjny i referencje. 8

20 Europejskie Studia Magisterskie Strona internetowa: Koordynator projektu: University of Groningen, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Free University of Brussels (VUB), Belgia Czech Technical University Prague, Czechy Trinity College Dublin, Irlandia Aachen University, Niemcy Ghent University, Belgia EMLE: European Master in Law and Economics Czas trwania: miesięcy Cel: Wspólne Europejskie Studia Magisterskie w zakresie prawa i ekonomii (European Master in Law and Economics EMLE) mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z dziedziny ekonomicznej analizy prawa, z uwzględnieniem wykorzystania metod ekonomicznych do wyjaśnienia i oceny skutków regulacji prawnych. Struktura: Program EMLE obejmuje wszystkie główne dziedziny ekonomicznej analizy prawa, od prawa prywatnego przez prawo publiczne do regulacji ekonomicznych. Studia wyposażają studentów w umiejętności niezbędne w pracy w: spółkach prywatnych, organizacjach publicznych, firmach doradczych, wielkich międzynarodowych kancelariach prawnych. Absolwenci zyskają również gruntowne przygotowanie do studiów doktoranckich w zakresie prawa i ekonomii. Program studiów trwa jeden rok akademicki podzielony na trzy trymestry. Podczas pierwszego i drugiego trymestru prowadzone są zajęcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym w zakresie głównych przedmiotów, które obejmuje ekonomiczna analiza prawa. Studenci wybierają jeden przedmiot specjalizacyjny, który ma związek z dalszym wyborem uczelni. Podczas trzeciego trymestru studenci uczęszczają na zajęcia specjalizacyjne i piszą pracę magisterską. 9

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. w polskim prawie o szkolnictwie wyższym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. w polskim prawie o szkolnictwie wyższym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Wspólne Erasmus studia Mundus w polskim prawie o szkolnictwie wyższym Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Tempus w pigułce wczoraj i dziś PHARE 1989 (Poland Hungary Assistance for Restructuring Economy) Tempus 1990 (Trans-European Mobility Scheme for

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2015/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW STUDENCI KRAJ ŚWIAT MIASTA RODZAJ STUDIÓW ERASMUS STYPENDIA LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH STUDIUJĄCYCH W POZNANIU - PEŁNY PROGRAM STUDIÓW 2013/2014 AMERYKA PÓŁNOCNA - USA - 214 - KANADA - 138 AFRYKA -

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 6 lutego 2015 r. Program spotkania Sesja I Mobilność z krajami programu Przerwa na obiad

Bardziej szczegółowo

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW STUDENCI KRAJ RODZAJ STUDIÓW MIASTA ŚWIAT ERASMUS STYPENDIA LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH - PEŁNY PROGRAM STUDIÓW 2013/2014 AMERYKA PÓŁNOCNA - USA - 214 - KANADA - 138 AFRYKA - NIGERIA - 22 - KAMERUN

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni Kompendium projektów Akcji 1 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2016/2017 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnego kształcenia w programie. Erasmus Mundus. realizowane przy współudziale polskich uczelni

Programy wspólnego kształcenia w programie. Erasmus Mundus. realizowane przy współudziale polskich uczelni Programy wspólnego kształcenia w programie Erasmus Mundus realizowane przy współudziale polskich uczelni 2004-2008 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2007 Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus Mobilność studentów z krajami pozaeuropejskimi Erasmus

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2015/2016 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +KA103

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +KA103 STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +KA103 Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach? Jesteś zainteresowany wyjazdem stypendialnym w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus +KA103?

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Zasady wyjazdu na praktykę programu IAESTE. Rok akademicki 2011/12

Zasady wyjazdu na praktykę programu IAESTE. Rok akademicki 2011/12 Zasady wyjazdu na praktykę programu IAESTE Rok akademicki 2011/12 Praktyki IAESTE Dokąd? Jeden z 83 krajów całego świata. Gdzie? Zawodowe w firmach, naukowe na uczelniach Jak długo? 6 tygodni 3 miesięcy

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą

Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą Marek Orciuch Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW Dyplomy ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne » Inspiracją dla programu IPS były organizowane od 1986 roku praktyki dla studentów ze Stanów Zjednoczonych.» Polska

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo