O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia."

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin Studia podyplomowe adresowane do: wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczycieli języka angielskiego absolwentów studiów wyŝszych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku. W programie studiów: Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci. Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, WyŜsza Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najwaŝniejszych projektów zaliczyć moŝemy: Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku Ŝycia realizowany w Lingwistycznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i którego pilotaŝ przeprowadza, Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym", Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci, Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia jednego z powyŝszych kierunków studiów lub specjalności, a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym (First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A, B lub (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (z wynikiem punktów - dawne punktów z testu, i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. 1

2 Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego). Warunki przyjęcia: Kandydat winien spełniać jeden z poniŝszych warunków: posiadać dyplom ukończenia wyŝszych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie pedagogiki posiadać dyplom ukończenia wyŝszych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej, posiadać dyplom ukończenia innego kierunku Organizacja studiów: Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy - druk uczelni 2. Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3. Certyfikat językowy 4. 3 fotografie 5. Kserokopia dowodu osobistego O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. 2

3 Tłumacz konferencyjny - język angielski, niemiecki, rosyjski Dwusemestralne studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów odpowiedniej filologii (angielskiej, germańskiej, rosyjskiej) absolwentów innych kierunków studiów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C2 ESOKJ Rady Europy Słuchacze pracują w systemie intensywnym, w celu stworzenia grupy profesjonalnych tłumaczy (z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy) w zakresie tłumaczenia: konsekutywnego symultanicznego a vista towarzyszącego pisemnego formalnego pisemnego tekstów uwierzytelnionych z uwzględnieniem zróŝnicowanych rejestrów językowych, odmian wymowy, slangu, oraz wielu zakresów tematycznych, takich jak: polityka ekonomia prawo religia medycyna nauka i technika itp. W trakcie studiów słuchacze mają okazję do zapoznania się z olbrzymią ilością wiedzy praktycznej z wielu dziedzin, nieodzowną w pracy zawodowego tłumacza, intensywnego przećwiczenia w warunkach laboratoryjnych zastosowań tej wiedzy, poznania nowatorskich technik samokształcenia tłumaczy, a takŝe skonsolidowania i zintegrowania dotychczas nabytych zdolności językowych. Warunki rekrutacji: dyplom ukończenia studiów wyŝszych z zakresu filologii lub dyplom ukończenia innych studiów wyŝszych wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie C2 ESOKJ Rady Europy rozmowa kwalifikacyjna z tłumaczeniem a vista Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej Organizacja studiów: 3

4 Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 8 razy w semestrze w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego 4

5 Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe Studia kierowane są do: absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków pedagogicznych, nauczycieli - praktyków chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończenie tego typu studiów umoŝliwi im podwyŝszenie warsztatu pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III oraz wyposaŝy w gwarantowaną wiedzę merytoryczno-metodyczną, rzeczową i praktyczną. W programie studiów: Psychologia rozwojowa dziecka okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Pedagogika wczesnoszkolna, Metodyka zajęć wychowawczo - dydaktycznych w przedszkolu, Konstruowanie autorskich programów nauczania, Podstawy komunikacji, Modele pracy dydaktycznowychowawczej w klasach I-III, Logopedia, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Metodyka terapii pedagogicznej, Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagogika zabawy z rytmiką, Edukacja muzyczna z metodyką, Edukacja plastyczna z metodyką, Edukacja techniczna z metodyką, Multimedia w edukacji przedszkolnej, Elementy informatyki, Metodyka pracy korekcyjno - kompensacyjnej i dynamizującej rozwój w przedszkolu i klasach I - III, Pedeutologia, Edukacja fizyczna z metodyką, Literatura dla dzieci. Organizacja studiów: Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. 3 fotografie. Kserokopia dowodu osobistego 5

6 Tłumacz Przysięgły - studium podyplomowe przygotowujące do egzaminu Program studium: Cel studium: Celem studium jest jak najlepsze przygotowanie Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego. Rodzaje, techniki i ilość poszczególnych przedmiotów zaplanowane zostały tak, aby największy nacisk połoŝyć na skuteczne przysposobienie Słuchacza do części pisemnej i ustnej egzaminu państwowego. Grupa celowa: Studium podyplomowe adresowane jest dla absolwentów studiów magisterskich kierunku filologia i innych kierunków chcących poznać lub udoskonalić rodzaje i techniki tłumaczeń pisemnych oraz ustnych jak o tym mówi ustawa o zawodzie tłumacza (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702): Art Tłumaczem przysięgłym moŝe być osoba fizyczna, która: 1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 2) zna język polski; 3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; 5) ukończyła magisterskie studia wyŝsze na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyŝsze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka; 6) złoŝyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego". 2. Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Treści programowe: Program studium oferuje 310 godz. dydaktycznych, dzieli się na cześć ogólną dla wszystkich słuchaczy niezaleŝnie od języka specjalności, która obejmuje zagadnienia jak: Teorię tłumaczeń ustnych Teorię tłumaczeń pisemnych Techniki i strategie tłumaczeń Stylistykę j. polskiego Zagadnienia europejskie Elementy prawa (cywilnego, karnego, administracyjnego oraz handlowego) Etykę zawodową i czynności tłumacza przysięgłego Emisję głosu 6

7 Drugi blok składa się z segmentu specjalistycznego, jak: Tłumaczenia TAP (administracyjno-prawne) A->B, B->A Tłumaczenia TEF (ekonomiczno-finansowe) A->B, B->A Tłumaczenia TK (konsekutywne) Tłumaczenia TWU (a veu) Symulacji egzaminu państwowego Skład prowadzących: Kadrę studium stanowią wysokiej klasy naukowcy w dziedzinie translatoryki, prawa, ekonomi, j. polskiego oraz specjaliści praktycy tłumacze przysięgli z danego języka z wieloletnią praktyką, przedstawiciele PT TEPIS oraz osoby z otoczenia komisji egzaminacyjnej. Minimalna liczba uczestników: 15 Koszt studium: 1800 zł za semestr Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego 7

8 Dydaktyka języka polskiego jako obcego - trzysemestralne studia kwalifikacyjne Biorąc pod uwagę rosnące w Polsce i poza jej granicami zainteresowanie znajomością języka polskiego i kultury polskiej, a w związku z tym potrzebę profesjonalnego przygotowania nauczycieli, którzy uczyliby tego języka cudzoziemców, ogłaszamy nabór na studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Studia adresowane są do absolwentów filologii polskiej studiów drugiego stopnia oraz filologii obcych oraz innych kierunków humanistycznych posiadających bardzo dobrą znajomość gramatyki języka polskiego i kultury polskiej. Celem studiów jest umoŝliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania cudzoziemców, (a takŝe dzieci Polonii, które nie wynoszą znajomości tego języka z domu rodzinnego) języka i kultury polskiej w kraju i za granicą: na róŝnych poziomach i we wszystkich typach szkół oraz w innych instytucjach prowadzących działalność edukacyjną. Nabyte umiejętności powinny równieŝ pomóc absolwentom w promowaniu kultury polskiej i organizowaniu polskiego Ŝycia kulturalnego w świecie. Liczba godzin: 370 Liczba semestrów: 3 Forma niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Warunki przyjęcia: Absolwenci filologii polskiej przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów, a pozostałych kierunków - po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawę do uzyskania dyplomu ukończenia studiów stanowią: Uzyskanie przewidzianych w programie kształcenia zaliczeń i złoŝenie egzaminów, zaliczenie praktyk pedagogicznych oraz pozytywny wynik obrony pracy dyplomowej. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk Uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 września. 8

9 Metody aktywizujące i twórcze w edukacji - dwusemestralne studia doskonalące Studia skierowane są do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Cel studiów: Rozbudzenie w uczestnikach potrzeby aktywności twórczej oraz przekonania co do znaczenia owej aktywności w procesie kształcenia. W trakcie studiów słuchacze poznają: sposoby diagnozy i rozwoju własnych predyspozycji do aktywnego nauczania, sposoby diagnozy i rozwoju twórczego potencjału swoich uczniów, metody i techniki aktywizujące uczniów do pracy w czasie lekcji, moŝliwości, jakie dają aktywizujące metody nauczania, właściwe sposoby posługiwania się tymi metodami w swojej pracy. Program zajęć obejmuje między innymi następujące zajęcia: pedagogikę twórczości, pedagogika zabawy, pedagogikę C. Freine'ta, gry dydaktyczne, metodę projektów, plan daltoński, pracę w małych grupach, dramę, techniki szybkiego czytania, metodę kinezjologii edukacyjnej, muzykoterapię, terapię baśnią. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trakcie dwóch semestrów i obejmują łącznie 220 godzin. Prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia 9

10 Metodyka zdalnego nauczania języka angielskiego - dwusemestralne studia doskonalące Studia adresowane są do nauczycieli języka angielskiego pracujących na wszystkich poziomach kształcenia lingwistycznego. W studiach mogą teŝ uczestniczyć osoby niebędące nauczycielami języka angielskiego, a pragnące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz narzędzi Web 2.0. Językiem wykładowym jest jednak język angielski a większość materiałów została przygotowana z myślą o nauczycielach języka obcego a w szczególności języka angielskiego. Cele studiów: poznanie moŝliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego, wzbogacenie i uatrakcyjnienie warsztatu edukatora o współczesne techniki informacyjne i multimedialne, zapoznanie uczestników z nowymi trendami w edukacji, zaprezentowanie moŝliwości wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi Web 2.0 w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, nabycie wiedzy i umiejętności do opracowania własnego PLE Personal Learning Environment, zbudowania cyfrowej toŝsamości uczestnika (Digital ID). Absolwent studiów zdobędzie umiejętność praktycznego wykorzystania wielu nowych narzędzi i technologii informacyjnych takich jak: blog, podcast, Wiki, narzędzia społecznościowe, Personal Learning Environment, Virtual Learning Environment, platforma do nauczania na odległość, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych (authoring tools). Oprócz poznania narzędzi, absolwent zdobędzie umiejętności wykorzystania ich w nauczaniu języka angielskiego zarówno jako uzupełnienie zajęć tradycyjnych, jak i w nauczaniu on-line. Absolwent będzie potrafił równieŝ wykorzystać je w samokształceniu językowym i doskonaleniu zawodowym. Będzie teŝ potrafił zbudować swoją cyfrową toŝsamość (digital ID) oraz swoje osobiste środowisko nauczania - Personal Learning Environment. Około 90% zajęć realizowana jest przez Internet, co umoŝliwi uczestnikom naukę w dogodnym dla nich czasie i miejscu oraz poznanie specyfiki e-learningu od wewnątrz. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego 10

11 Podyplomowe Studium w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Podyplomowe Studium w zakresie PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO jest przeznaczone dla osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyŝszych magisterskich lub licencjackich, ale nie posiadających wykształcenia pedagogicznego umoŝliwiającego pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w kontekście umiejętności informatycznych w połączeniu z opanowaniem języka angielskiego. I. CEL POWOŁANIA STUDIUM PODYPLOMOWEGO Zasadniczym celem powołania Studium Podyplomowego w zakresie przygotowania pedagogicznego jest wyposaŝenie słuchacza w wiedzę przygotowującą do efektywnej realizacji celów kształcąco-wychowawczych w placówkach oświatowo-wychowawczych. Cele szczegółowe: 1. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: strategii i stylów nauczania interakcyjnych umiejętności nauczyciela-wychowawcy organizacyjnych umiejętności nauczyciela-wychowawcy programów monitoringu uczniów aktywizujących metod i technik nauczania i uczenia się 2. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy w zakresie czynności wychowawczych podejmowanych w celu: zaprowadzenia i utrzymania sprawności organizacyjnej szkoły (ładu, porządku, dyscypliny) ze szczególnym uwzględnieniem warunków skutecznych metod, form oddziaływań wychowawczych umiejętnego współdziałania ze środowiskiem rodzinnym 3. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji językowej werbalnej i niewerbalnej w róŝnych sytuacjach edukacyjnych 4. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologiczno-socjologicznego ułatwiających poznawanie społecznych podstaw zachowania się, technik terapeutycznych modyfikujących zachowanie, motywujących do działania, metod profilaktyki i zwalczania patologii w obszarze edukacyjnym 5. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych w zakresie pracy z pokoleniem tj. z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych (e-lerningu), niezbędnych w edukacji XXI. 6. Aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy, umiejętności i postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczości. Absolwent Podyplomowego Studium, oprócz pogłębienia wiedzy pedagogicznopsychologicznej, powinien odznaczać się w szczególności: 11

12 1. umiejętnością aktywizowania i motywowania wychowanków do uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, tj. biegłym opanowaniem metodyki zdalnego nauczania; 2. wzrostem umiejętności poznawczych i sprawności językowej w języku ojczystym i języku obcym. Organizacja kształcenia Czas trwania studium: 3 semestry Forma: niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Liczba godzin: 370 Liczba zjazdów: 6 Rozpoczęcie zajęć: październik 2009 Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. REKRUTACJA O przyjęcie na Studium mogą się ubiegać osoby, które do dnia 25 września złoŝą w Biurze Rekrutacji komplet dokumentów: odpis dyplomu ukończenia studiów wyŝszych magisterskich lub licencjackich kwestionariusz osobowy oraz 3 fotografie O przyjęciu na Studium Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 12

13 Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami terapii pedagogicznej Program zawiera: podstawowe zagadnienia z pedagogiki specjalnej, zagadnienia wstępnego diagnozowania upośledzenia, formy i metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztaty pracy, metody kształcenia specjalnego, psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii pedagogicznej, Cel studiów: to przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo, zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami i dorosłymi upośledzonymi umysłowo, a takŝe wyposaŝenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów i dorosłych z obniŝoną sprawnością intelektualną w róŝnym stopniu od lekkiego do głębokiego. Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i umiejętności umoŝliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych uczniów. Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowujące do pracy w szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umoŝliwiające im diagnozowanie niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnymi interpersonalnym. Podstawa prawna: Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, Dz. Nr 207 poz Uczestnicy studiów : Absolwenci studiów wyŝszych magisterskich i zawodowych, posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy planują pracę z osobami specjalnej troski. Czas trwania : Liczba godzin: 350 Liczba semestrów: 3 Forma: niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Liczba zjazdów w semestrze: 6 Termin rozpoczęcia: październik 2009 Warunki naboru: złoŝenie dokumentów kolejność zgłoszeń Organizacja i metody prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo- treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę 13

14 teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. 14

15 Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami resocjalizacji i profilaktyki społecznej Program zawiera: podstawowe zagadnienia z pedagogiki specjalnej, zagadnienia wstępnego diagnozowania upośledzenia, formy i metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztaty pracy, metody kształcenia specjalnego, teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Cel studiów: to przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo, zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami i dorosłymi upośledzonymi umysłowo, a takŝe wyposaŝenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań resocjalizacyjnych i profilaktyki społecznej w stosunku do osób z obniŝoną sprawnością intelektualną w róŝnym stopniu od lekkiego do głębokiego. Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego w zakresie profilaktyki i resocjalizacji oraz dają moŝliwość uzyskania zaświadczenia o kwalifikacjach do organizowania i prowadzenia stosownych działań w środowisku lokalnym. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umoŝliwiające im diagnozowanie niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnymi interpersonalnym. Podstawa prawna: Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, Dz. Nr 207 poz Uczestnicy studiów : Absolwenci studiów wyŝszych magisterskich i zawodowych, posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy planują pracę z osobami specjalnej troski. Czas trwania : Liczba godzin: 350 Liczba semestrów: 3 Forma niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Liczba zjazdów w semestrze: 6 Termin rozpoczęcia: październik 2009 Warunki naboru: złoŝenie dokumentów kolejność zgłoszeń Organizacja i metody prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo- treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną. 15

16 Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. 16

17 Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej Studia są przeznaczone dla kandydatów z wyŝszym wykształceniem magisterskim bądź zawodowym i przygotowują słuchaczy do pracy na rzecz jednostek, środowisk i grup społecznych potrzebujących działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego czy resocjalizacyjnego a w szczególności: pracowników resocjalizacji (placówek wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych), nauczycieli i pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych (rodzinnych lub dla dorosłych), pracowników ochrony porządku publicznego i innych słuŝb interwencyjnych (policja, straŝ miejska itp.), pracowników ośrodków pomocy społecznej, organizacji społecznych i pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinie, interwencjami w sytuacjach kryzysowych, uzaleŝnieniami itp. Cel studiów: słuchacz zostaje wyposaŝony w umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: oceny i analizy zagroŝeń współczesnego świata, uzaleŝnień, wpływu i działania grup przestępczych, sekt na jednostkę i środowisko; zagroŝeń zdrowotnych; zagroŝeń internetowych i medialnych; profilaktyki społecznej; rozwoju pomocy społecznej; patologii i jej mechanizmów; środków i metod zapobiegających oraz zwalczających stany zagroŝenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, systemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i regionalnych; opanowania umiejętności analizowania informacji, danych, upowszechniania zagadnień związanych prewencją w środowisku lokalnym i poza nim; zdolności do twórczego rozwiązywania trudnych problemów, moralnego i etycznego postępowania oraz działania; zarządzania zespołami ludzkimi i placówkami resocjalizacyjnymi i pomocy społecznej; negocjacji wymagających oceny zagroŝenia, znajomości mechanizmów kierujących psychiką ludzka w stanach stresu; zagadnień z kryminologii; pedagogiki penitencjarnej; organizowania pierwszej pomocy przedlekarskiej i współpracy odpowiednimi słuŝbami medycznymi; panowania nad emocjami, sposobami radzenia sobie z agresją, tłumionymi emocjami, reagowania z rozwagą na konflikty, sytuacje kryzysowe; projektowania i ewaluacji programów probacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych; ogólnych zagadnień z pedagogiki, psychologii prawa i diagnostyki. Program studiów zawiera wykłady i konwersatoria z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej, metod i technik psychokorekcji, teoretycznych koncepcji zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, profilaktyki i terapii alkoholizmu, profilaktyki i terapii narkomanii, pedagogiki specjalnej, wybranych zagadnień psychiatrii, wybranych zagadnień kryminologii, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz seminarium dyplomowego (przygotowuje do napisania pracy dyplomowej). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, terapeuci i praktycy. Szczegółowy program studium obejmuje m.in.: Prawne podstawy resocjalizacji, Zarys historii resocjalizacji, Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Psychologia resocjalizacji: koncepcje nieprzystosowania oraz metody i techniki psychokorekcji; Podstawy pracy resocjalizacyjnej, Metodyka pracy resocjalizacyjnej, Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna, Elementy patologii społecznej zagroŝenia społeczne i cywilizacyjne, Współczesne systemy w resocjalizacji, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Problematyka uzaleŝnień wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych, Terapia pedagogiczna, Podstawy kryminologii; Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego, Komunikacja interpersonalna, Techniki relaksacyjne w pracy resocjalizacyjnej, Mediacje i negocjacje w resocjalizacji, Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych, Zachowania w sytuacjach kryzysowych, Problematyka wypalenia zawodowego, Metodyka pracy kuratora sądowego, Etyka zawodu pracownika resocjalizacyjnego. 17

18 Czas trwania: liczba godzin 350; Liczba semestrów 3; liczba zjazdów w semestrze 6. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele. Rozpoczęcie roku akademickiego październik 2009 r., zakończenie sierpień 2010 r. Warunki naboru: złoŝenie dokumentów kolejność zgłoszeń. Uruchomienie studiów jest uzaleŝnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku. Organizacja i metody prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Uprawnienia absolwentów: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zapewniające szerokie moŝliwości pracy zawodowej: uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz moŝliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego. 18

19 Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości Studia są przeznaczone dla absolwentów filologii angielskiej pragnących podnieść kompetencje w zakresie specjalistycznego języka obcego oraz zdobyć kwalifikacje nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i Wychowanie do aktywnego udziału w Ŝyciu gospodarczym. O wyjątkowości programu stanowi połączenie teorii z praktyką językową. Zagadnienia edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości przekazywane są w przewaŝającym stopniu w języku obcym dzięki czemu słuchacz oprócz wiedzy merytorycznej dotyczącej szeroko pojętego krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego uzyskuje jednocześnie kompetencje z zakresu specjalistycznego języka obcego. Zajęcia prowadzą nauczyciele języka biznesu oraz praktycy biegle władający językiem obcym. Cele studiów: zapoznanie słuchaczy z obcojęzycznym słownictwem oraz wiadomościami merytorycznymi z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędnymi do wykonywania pracy na własny rachunek lub w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, w takich dziedzinach jak: o zarządzanie, o finanse, o marketing, o handel międzynarodowy, o transport i logistyka, o obsługa ruchu lotniczego, zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasadami racjonalnego gospodarowania i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek wyposaŝenie w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w biznesie (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie), wykształcenie i rozwinięcie u słuchaczy postawy przedsiębiorczości i kreatywności. Kwalifikacje: Oprócz kompetencji w zakresie specjalistycznego języka obcego absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do: nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w szkołach średnich zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w Ŝyciu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych. Organizacja studiów: Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają 19

20 się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia 20

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., poz. 2110)

(Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., poz. 2110) Standardy kształcenia nauczycieli na studiach wyŝszych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych (Załącznik do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 82/XVIII/08 z dn. 14 maja 2008r STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (liczba godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PSP.40- /12. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

PSP.40- /12. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną PSP.40- /1 (projekt) Uchwała Nr./01 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 8 września 01 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW

I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW 1 I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Wydział Pedagogiczny od roku akademickiego 2007/2008, w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika proponuje

Bardziej szczegółowo

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Rok akademicki 2015/2016 dr Marian Piekarski Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej www.cpip.pk.edu.pl 2 Formy kształcenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia semestr I zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia Historia filozofii 30 30 1 3 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska. w Słupsku. Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

Akademia Pomorska. w Słupsku. Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII I EDYCJA 2013/2014 Kierownik studiów: dr Grzegorz Piekarski Słupsk 2013 Podyplomowe Studia Socjoterapii Edycja I I. CZAS

Bardziej szczegółowo