O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia."

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin Studia podyplomowe adresowane do: wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczycieli języka angielskiego absolwentów studiów wyŝszych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku. W programie studiów: Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci. Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, WyŜsza Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najwaŝniejszych projektów zaliczyć moŝemy: Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku Ŝycia realizowany w Lingwistycznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i którego pilotaŝ przeprowadza, Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym", Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci, Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia jednego z powyŝszych kierunków studiów lub specjalności, a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym (First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A, B lub (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (z wynikiem punktów - dawne punktów z testu, i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. 1

2 Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego). Warunki przyjęcia: Kandydat winien spełniać jeden z poniŝszych warunków: posiadać dyplom ukończenia wyŝszych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie pedagogiki posiadać dyplom ukończenia wyŝszych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej, posiadać dyplom ukończenia innego kierunku Organizacja studiów: Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy - druk uczelni 2. Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3. Certyfikat językowy 4. 3 fotografie 5. Kserokopia dowodu osobistego O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. 2

3 Tłumacz konferencyjny - język angielski, niemiecki, rosyjski Dwusemestralne studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów odpowiedniej filologii (angielskiej, germańskiej, rosyjskiej) absolwentów innych kierunków studiów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C2 ESOKJ Rady Europy Słuchacze pracują w systemie intensywnym, w celu stworzenia grupy profesjonalnych tłumaczy (z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy) w zakresie tłumaczenia: konsekutywnego symultanicznego a vista towarzyszącego pisemnego formalnego pisemnego tekstów uwierzytelnionych z uwzględnieniem zróŝnicowanych rejestrów językowych, odmian wymowy, slangu, oraz wielu zakresów tematycznych, takich jak: polityka ekonomia prawo religia medycyna nauka i technika itp. W trakcie studiów słuchacze mają okazję do zapoznania się z olbrzymią ilością wiedzy praktycznej z wielu dziedzin, nieodzowną w pracy zawodowego tłumacza, intensywnego przećwiczenia w warunkach laboratoryjnych zastosowań tej wiedzy, poznania nowatorskich technik samokształcenia tłumaczy, a takŝe skonsolidowania i zintegrowania dotychczas nabytych zdolności językowych. Warunki rekrutacji: dyplom ukończenia studiów wyŝszych z zakresu filologii lub dyplom ukończenia innych studiów wyŝszych wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie C2 ESOKJ Rady Europy rozmowa kwalifikacyjna z tłumaczeniem a vista Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej Organizacja studiów: 3

4 Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 8 razy w semestrze w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego 4

5 Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe Studia kierowane są do: absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków pedagogicznych, nauczycieli - praktyków chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończenie tego typu studiów umoŝliwi im podwyŝszenie warsztatu pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III oraz wyposaŝy w gwarantowaną wiedzę merytoryczno-metodyczną, rzeczową i praktyczną. W programie studiów: Psychologia rozwojowa dziecka okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Pedagogika wczesnoszkolna, Metodyka zajęć wychowawczo - dydaktycznych w przedszkolu, Konstruowanie autorskich programów nauczania, Podstawy komunikacji, Modele pracy dydaktycznowychowawczej w klasach I-III, Logopedia, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Metodyka terapii pedagogicznej, Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagogika zabawy z rytmiką, Edukacja muzyczna z metodyką, Edukacja plastyczna z metodyką, Edukacja techniczna z metodyką, Multimedia w edukacji przedszkolnej, Elementy informatyki, Metodyka pracy korekcyjno - kompensacyjnej i dynamizującej rozwój w przedszkolu i klasach I - III, Pedeutologia, Edukacja fizyczna z metodyką, Literatura dla dzieci. Organizacja studiów: Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. 3 fotografie. Kserokopia dowodu osobistego 5

6 Tłumacz Przysięgły - studium podyplomowe przygotowujące do egzaminu Program studium: Cel studium: Celem studium jest jak najlepsze przygotowanie Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego. Rodzaje, techniki i ilość poszczególnych przedmiotów zaplanowane zostały tak, aby największy nacisk połoŝyć na skuteczne przysposobienie Słuchacza do części pisemnej i ustnej egzaminu państwowego. Grupa celowa: Studium podyplomowe adresowane jest dla absolwentów studiów magisterskich kierunku filologia i innych kierunków chcących poznać lub udoskonalić rodzaje i techniki tłumaczeń pisemnych oraz ustnych jak o tym mówi ustawa o zawodzie tłumacza (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702): Art Tłumaczem przysięgłym moŝe być osoba fizyczna, która: 1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 2) zna język polski; 3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; 5) ukończyła magisterskie studia wyŝsze na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyŝsze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka; 6) złoŝyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego". 2. Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Treści programowe: Program studium oferuje 310 godz. dydaktycznych, dzieli się na cześć ogólną dla wszystkich słuchaczy niezaleŝnie od języka specjalności, która obejmuje zagadnienia jak: Teorię tłumaczeń ustnych Teorię tłumaczeń pisemnych Techniki i strategie tłumaczeń Stylistykę j. polskiego Zagadnienia europejskie Elementy prawa (cywilnego, karnego, administracyjnego oraz handlowego) Etykę zawodową i czynności tłumacza przysięgłego Emisję głosu 6

7 Drugi blok składa się z segmentu specjalistycznego, jak: Tłumaczenia TAP (administracyjno-prawne) A->B, B->A Tłumaczenia TEF (ekonomiczno-finansowe) A->B, B->A Tłumaczenia TK (konsekutywne) Tłumaczenia TWU (a veu) Symulacji egzaminu państwowego Skład prowadzących: Kadrę studium stanowią wysokiej klasy naukowcy w dziedzinie translatoryki, prawa, ekonomi, j. polskiego oraz specjaliści praktycy tłumacze przysięgli z danego języka z wieloletnią praktyką, przedstawiciele PT TEPIS oraz osoby z otoczenia komisji egzaminacyjnej. Minimalna liczba uczestników: 15 Koszt studium: 1800 zł za semestr Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego 7

8 Dydaktyka języka polskiego jako obcego - trzysemestralne studia kwalifikacyjne Biorąc pod uwagę rosnące w Polsce i poza jej granicami zainteresowanie znajomością języka polskiego i kultury polskiej, a w związku z tym potrzebę profesjonalnego przygotowania nauczycieli, którzy uczyliby tego języka cudzoziemców, ogłaszamy nabór na studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Studia adresowane są do absolwentów filologii polskiej studiów drugiego stopnia oraz filologii obcych oraz innych kierunków humanistycznych posiadających bardzo dobrą znajomość gramatyki języka polskiego i kultury polskiej. Celem studiów jest umoŝliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania cudzoziemców, (a takŝe dzieci Polonii, które nie wynoszą znajomości tego języka z domu rodzinnego) języka i kultury polskiej w kraju i za granicą: na róŝnych poziomach i we wszystkich typach szkół oraz w innych instytucjach prowadzących działalność edukacyjną. Nabyte umiejętności powinny równieŝ pomóc absolwentom w promowaniu kultury polskiej i organizowaniu polskiego Ŝycia kulturalnego w świecie. Liczba godzin: 370 Liczba semestrów: 3 Forma niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Warunki przyjęcia: Absolwenci filologii polskiej przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów, a pozostałych kierunków - po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawę do uzyskania dyplomu ukończenia studiów stanowią: Uzyskanie przewidzianych w programie kształcenia zaliczeń i złoŝenie egzaminów, zaliczenie praktyk pedagogicznych oraz pozytywny wynik obrony pracy dyplomowej. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk Uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 września. 8

9 Metody aktywizujące i twórcze w edukacji - dwusemestralne studia doskonalące Studia skierowane są do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Cel studiów: Rozbudzenie w uczestnikach potrzeby aktywności twórczej oraz przekonania co do znaczenia owej aktywności w procesie kształcenia. W trakcie studiów słuchacze poznają: sposoby diagnozy i rozwoju własnych predyspozycji do aktywnego nauczania, sposoby diagnozy i rozwoju twórczego potencjału swoich uczniów, metody i techniki aktywizujące uczniów do pracy w czasie lekcji, moŝliwości, jakie dają aktywizujące metody nauczania, właściwe sposoby posługiwania się tymi metodami w swojej pracy. Program zajęć obejmuje między innymi następujące zajęcia: pedagogikę twórczości, pedagogika zabawy, pedagogikę C. Freine'ta, gry dydaktyczne, metodę projektów, plan daltoński, pracę w małych grupach, dramę, techniki szybkiego czytania, metodę kinezjologii edukacyjnej, muzykoterapię, terapię baśnią. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trakcie dwóch semestrów i obejmują łącznie 220 godzin. Prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia 9

10 Metodyka zdalnego nauczania języka angielskiego - dwusemestralne studia doskonalące Studia adresowane są do nauczycieli języka angielskiego pracujących na wszystkich poziomach kształcenia lingwistycznego. W studiach mogą teŝ uczestniczyć osoby niebędące nauczycielami języka angielskiego, a pragnące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz narzędzi Web 2.0. Językiem wykładowym jest jednak język angielski a większość materiałów została przygotowana z myślą o nauczycielach języka obcego a w szczególności języka angielskiego. Cele studiów: poznanie moŝliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego, wzbogacenie i uatrakcyjnienie warsztatu edukatora o współczesne techniki informacyjne i multimedialne, zapoznanie uczestników z nowymi trendami w edukacji, zaprezentowanie moŝliwości wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi Web 2.0 w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, nabycie wiedzy i umiejętności do opracowania własnego PLE Personal Learning Environment, zbudowania cyfrowej toŝsamości uczestnika (Digital ID). Absolwent studiów zdobędzie umiejętność praktycznego wykorzystania wielu nowych narzędzi i technologii informacyjnych takich jak: blog, podcast, Wiki, narzędzia społecznościowe, Personal Learning Environment, Virtual Learning Environment, platforma do nauczania na odległość, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych (authoring tools). Oprócz poznania narzędzi, absolwent zdobędzie umiejętności wykorzystania ich w nauczaniu języka angielskiego zarówno jako uzupełnienie zajęć tradycyjnych, jak i w nauczaniu on-line. Absolwent będzie potrafił równieŝ wykorzystać je w samokształceniu językowym i doskonaleniu zawodowym. Będzie teŝ potrafił zbudować swoją cyfrową toŝsamość (digital ID) oraz swoje osobiste środowisko nauczania - Personal Learning Environment. Około 90% zajęć realizowana jest przez Internet, co umoŝliwi uczestnikom naukę w dogodnym dla nich czasie i miejscu oraz poznanie specyfiki e-learningu od wewnątrz. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego 10

11 Podyplomowe Studium w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Podyplomowe Studium w zakresie PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO jest przeznaczone dla osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyŝszych magisterskich lub licencjackich, ale nie posiadających wykształcenia pedagogicznego umoŝliwiającego pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w kontekście umiejętności informatycznych w połączeniu z opanowaniem języka angielskiego. I. CEL POWOŁANIA STUDIUM PODYPLOMOWEGO Zasadniczym celem powołania Studium Podyplomowego w zakresie przygotowania pedagogicznego jest wyposaŝenie słuchacza w wiedzę przygotowującą do efektywnej realizacji celów kształcąco-wychowawczych w placówkach oświatowo-wychowawczych. Cele szczegółowe: 1. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: strategii i stylów nauczania interakcyjnych umiejętności nauczyciela-wychowawcy organizacyjnych umiejętności nauczyciela-wychowawcy programów monitoringu uczniów aktywizujących metod i technik nauczania i uczenia się 2. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy w zakresie czynności wychowawczych podejmowanych w celu: zaprowadzenia i utrzymania sprawności organizacyjnej szkoły (ładu, porządku, dyscypliny) ze szczególnym uwzględnieniem warunków skutecznych metod, form oddziaływań wychowawczych umiejętnego współdziałania ze środowiskiem rodzinnym 3. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji językowej werbalnej i niewerbalnej w róŝnych sytuacjach edukacyjnych 4. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologiczno-socjologicznego ułatwiających poznawanie społecznych podstaw zachowania się, technik terapeutycznych modyfikujących zachowanie, motywujących do działania, metod profilaktyki i zwalczania patologii w obszarze edukacyjnym 5. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych w zakresie pracy z pokoleniem tj. z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych (e-lerningu), niezbędnych w edukacji XXI. 6. Aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy, umiejętności i postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczości. Absolwent Podyplomowego Studium, oprócz pogłębienia wiedzy pedagogicznopsychologicznej, powinien odznaczać się w szczególności: 11

12 1. umiejętnością aktywizowania i motywowania wychowanków do uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, tj. biegłym opanowaniem metodyki zdalnego nauczania; 2. wzrostem umiejętności poznawczych i sprawności językowej w języku ojczystym i języku obcym. Organizacja kształcenia Czas trwania studium: 3 semestry Forma: niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Liczba godzin: 370 Liczba zjazdów: 6 Rozpoczęcie zajęć: październik 2009 Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. REKRUTACJA O przyjęcie na Studium mogą się ubiegać osoby, które do dnia 25 września złoŝą w Biurze Rekrutacji komplet dokumentów: odpis dyplomu ukończenia studiów wyŝszych magisterskich lub licencjackich kwestionariusz osobowy oraz 3 fotografie O przyjęciu na Studium Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 12

13 Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami terapii pedagogicznej Program zawiera: podstawowe zagadnienia z pedagogiki specjalnej, zagadnienia wstępnego diagnozowania upośledzenia, formy i metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztaty pracy, metody kształcenia specjalnego, psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii pedagogicznej, Cel studiów: to przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo, zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami i dorosłymi upośledzonymi umysłowo, a takŝe wyposaŝenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów i dorosłych z obniŝoną sprawnością intelektualną w róŝnym stopniu od lekkiego do głębokiego. Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i umiejętności umoŝliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych uczniów. Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowujące do pracy w szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umoŝliwiające im diagnozowanie niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnymi interpersonalnym. Podstawa prawna: Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, Dz. Nr 207 poz Uczestnicy studiów : Absolwenci studiów wyŝszych magisterskich i zawodowych, posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy planują pracę z osobami specjalnej troski. Czas trwania : Liczba godzin: 350 Liczba semestrów: 3 Forma: niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Liczba zjazdów w semestrze: 6 Termin rozpoczęcia: październik 2009 Warunki naboru: złoŝenie dokumentów kolejność zgłoszeń Organizacja i metody prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo- treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę 13

14 teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. 14

15 Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami resocjalizacji i profilaktyki społecznej Program zawiera: podstawowe zagadnienia z pedagogiki specjalnej, zagadnienia wstępnego diagnozowania upośledzenia, formy i metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztaty pracy, metody kształcenia specjalnego, teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Cel studiów: to przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo, zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami i dorosłymi upośledzonymi umysłowo, a takŝe wyposaŝenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań resocjalizacyjnych i profilaktyki społecznej w stosunku do osób z obniŝoną sprawnością intelektualną w róŝnym stopniu od lekkiego do głębokiego. Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego w zakresie profilaktyki i resocjalizacji oraz dają moŝliwość uzyskania zaświadczenia o kwalifikacjach do organizowania i prowadzenia stosownych działań w środowisku lokalnym. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umoŝliwiające im diagnozowanie niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnymi interpersonalnym. Podstawa prawna: Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, Dz. Nr 207 poz Uczestnicy studiów : Absolwenci studiów wyŝszych magisterskich i zawodowych, posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy planują pracę z osobami specjalnej troski. Czas trwania : Liczba godzin: 350 Liczba semestrów: 3 Forma niestacjonarna, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Liczba zjazdów w semestrze: 6 Termin rozpoczęcia: październik 2009 Warunki naboru: złoŝenie dokumentów kolejność zgłoszeń Organizacja i metody prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo- treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną. 15

16 Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. 16

17 Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej Studia są przeznaczone dla kandydatów z wyŝszym wykształceniem magisterskim bądź zawodowym i przygotowują słuchaczy do pracy na rzecz jednostek, środowisk i grup społecznych potrzebujących działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego czy resocjalizacyjnego a w szczególności: pracowników resocjalizacji (placówek wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych), nauczycieli i pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych (rodzinnych lub dla dorosłych), pracowników ochrony porządku publicznego i innych słuŝb interwencyjnych (policja, straŝ miejska itp.), pracowników ośrodków pomocy społecznej, organizacji społecznych i pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinie, interwencjami w sytuacjach kryzysowych, uzaleŝnieniami itp. Cel studiów: słuchacz zostaje wyposaŝony w umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: oceny i analizy zagroŝeń współczesnego świata, uzaleŝnień, wpływu i działania grup przestępczych, sekt na jednostkę i środowisko; zagroŝeń zdrowotnych; zagroŝeń internetowych i medialnych; profilaktyki społecznej; rozwoju pomocy społecznej; patologii i jej mechanizmów; środków i metod zapobiegających oraz zwalczających stany zagroŝenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, systemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i regionalnych; opanowania umiejętności analizowania informacji, danych, upowszechniania zagadnień związanych prewencją w środowisku lokalnym i poza nim; zdolności do twórczego rozwiązywania trudnych problemów, moralnego i etycznego postępowania oraz działania; zarządzania zespołami ludzkimi i placówkami resocjalizacyjnymi i pomocy społecznej; negocjacji wymagających oceny zagroŝenia, znajomości mechanizmów kierujących psychiką ludzka w stanach stresu; zagadnień z kryminologii; pedagogiki penitencjarnej; organizowania pierwszej pomocy przedlekarskiej i współpracy odpowiednimi słuŝbami medycznymi; panowania nad emocjami, sposobami radzenia sobie z agresją, tłumionymi emocjami, reagowania z rozwagą na konflikty, sytuacje kryzysowe; projektowania i ewaluacji programów probacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych; ogólnych zagadnień z pedagogiki, psychologii prawa i diagnostyki. Program studiów zawiera wykłady i konwersatoria z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej, metod i technik psychokorekcji, teoretycznych koncepcji zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, profilaktyki i terapii alkoholizmu, profilaktyki i terapii narkomanii, pedagogiki specjalnej, wybranych zagadnień psychiatrii, wybranych zagadnień kryminologii, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz seminarium dyplomowego (przygotowuje do napisania pracy dyplomowej). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, terapeuci i praktycy. Szczegółowy program studium obejmuje m.in.: Prawne podstawy resocjalizacji, Zarys historii resocjalizacji, Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Psychologia resocjalizacji: koncepcje nieprzystosowania oraz metody i techniki psychokorekcji; Podstawy pracy resocjalizacyjnej, Metodyka pracy resocjalizacyjnej, Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna, Elementy patologii społecznej zagroŝenia społeczne i cywilizacyjne, Współczesne systemy w resocjalizacji, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Problematyka uzaleŝnień wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych, Terapia pedagogiczna, Podstawy kryminologii; Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego, Komunikacja interpersonalna, Techniki relaksacyjne w pracy resocjalizacyjnej, Mediacje i negocjacje w resocjalizacji, Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych, Zachowania w sytuacjach kryzysowych, Problematyka wypalenia zawodowego, Metodyka pracy kuratora sądowego, Etyka zawodu pracownika resocjalizacyjnego. 17

18 Czas trwania: liczba godzin 350; Liczba semestrów 3; liczba zjazdów w semestrze 6. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele. Rozpoczęcie roku akademickiego październik 2009 r., zakończenie sierpień 2010 r. Warunki naboru: złoŝenie dokumentów kolejność zgłoszeń. Uruchomienie studiów jest uzaleŝnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku. Organizacja i metody prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Uprawnienia absolwentów: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zapewniające szerokie moŝliwości pracy zawodowej: uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz moŝliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego. 18

19 Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości Studia są przeznaczone dla absolwentów filologii angielskiej pragnących podnieść kompetencje w zakresie specjalistycznego języka obcego oraz zdobyć kwalifikacje nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i Wychowanie do aktywnego udziału w Ŝyciu gospodarczym. O wyjątkowości programu stanowi połączenie teorii z praktyką językową. Zagadnienia edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości przekazywane są w przewaŝającym stopniu w języku obcym dzięki czemu słuchacz oprócz wiedzy merytorycznej dotyczącej szeroko pojętego krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego uzyskuje jednocześnie kompetencje z zakresu specjalistycznego języka obcego. Zajęcia prowadzą nauczyciele języka biznesu oraz praktycy biegle władający językiem obcym. Cele studiów: zapoznanie słuchaczy z obcojęzycznym słownictwem oraz wiadomościami merytorycznymi z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędnymi do wykonywania pracy na własny rachunek lub w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, w takich dziedzinach jak: o zarządzanie, o finanse, o marketing, o handel międzynarodowy, o transport i logistyka, o obsługa ruchu lotniczego, zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasadami racjonalnego gospodarowania i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek wyposaŝenie w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w biznesie (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie), wykształcenie i rozwinięcie u słuchaczy postawy przedsiębiorczości i kreatywności. Kwalifikacje: Oprócz kompetencji w zakresie specjalistycznego języka obcego absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do: nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w szkołach średnich zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w Ŝyciu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych. Organizacja studiów: Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umoŝliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają 19

20 się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy - druk uczelni Dyplom ukończenia studiów wyŝszych 3 fotografie Kserokopia dowodu osobistego O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia 20

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM Rok akademicki 2013/2014 Autorzy raportu: mgr Anna Waligórska-Kotfas

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo