PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015

2 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. Staszica 1 tel.: , fax: Fotografie: Archiwum PWSZ w Nowym Sączu Skład komputerowy: Mariusz Kałyniuk Angelina Dranka Przygotowanie i druk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c Nowy Sącz, ul. Lwowska 143 tel.: , fax: ISBN

3 spis treści Władze UCZELNI... 4 Słowo od Rektora... 5 Instytut Ekonomiczny... 6 Instytut Języków Obcych INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Instytut Pedagogiczny Instytut Techniczny Instytut Zdrowia Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/ Uczelniana Rada Samorządu STUDENTÓW Akademicki Związek Sportowy Stypendia i pomoc materialna dla studentów PWSZ przyjazna osobom niepełnosprawnym Biblioteka Uczelniana Dom Akademicki Akademickie Biuro Karier Baza informatyczna WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA PROGRAM ERASMUS

4 Władze UCZELNI Rektor PWSZ w Nowym Sączu prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ w Nowym Sączu doc. dr Marek Reichel Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu dr Janusz Pater 4

5 Słowo od Rektora Drodzy Kandydaci! Wybór Uczelni i kierunku studiów jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją w tej chwili przed Wami. W celu ułatwienia tego zadania, oddajemy w Wasze ręce Informator dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w którym znajdziecie wszystkie informacje o naszej Uczelni, niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. PWSZ jest uczelnią publiczną, finansowaną z budżetu państwa, w dodatku umiejscowioną w pobliżu Waszych miejsc zamieszkania, co jest nie bez znaczenia dla rodzinnych budżetów. Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto studenci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej. W Uczelni dysponujemy bardzo bogatą ofertą edukacyjną i dobrymi warunkami studiowania. Kształcimy na studiach I i II stopnia o profilach praktycznych lub ogólnoakademickich w ramach 13 kierunków i ponad 30 specjalności kształcenia (wybór specjalności kształcenia następuje po ukończeniu pierwszego roku studiów). Znajdziecie tutaj między innymi kierunki ekonomiczne, techniczne, pedagogiczne, społeczne, z zakresu języków obcych oraz nauk o zdrowiu. Staramy się w każdym roku akademickim tworzyć nowe kierunki kształcenia, zwłaszcza na studiach drugiego stopnia, co pozwoli absolwentom studiów licencjackich bądź inżynierskich, zdobyć w Nowym Sączu wykształcenie magisterskie. Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, należyte przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną Gwarantujemy także atrakcyjne warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W PWSZ istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, wolontariacie studenckim i innych organizacjach. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto podkreślić, że w minionym roku akademickim Uczelnia została uhonorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą miliona złotych za najlepiej przygotowany program kształcenia na studiach II stopnia, na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Instytut Techniczny otrzymał także dofinansowanie z MNiSW za projekt popularyzujący rozwój aktywności naukowej w ogólnopolskim programie p.n. Uniwersytet młodych wynalazców. PWSZ została także wyróżniona przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikatem UCZELNIA LIDERÓW. Szanowni Państwo, Wyrażam nadzieję, a wręcz przekonanie, że od nowego roku akademickiego, znajdziecie się Państwo w gronie naszej społeczności akademickiej. SERDECZNIE ZAPRASZAM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek Rektor 5

6 Instytut Ekonomiczny ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz tel.: , , Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Zastępca Dyrektora dr Honorata Trzcińska Charakterystyka Instytutu Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu powstał wraz z utworzeniem Uczelni. Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskali tytuł licencjata w roku akademickim 2000/2001. W skład bazy dydaktycznej wchodzą sale wykładowe, sale do prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń, pracownie komputerowe oraz nowoczesna pracownia do rachunkowości. Pracownie i sale 6

7 wykładowe zostały zmodernizowane w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia o profilu praktycznym na tym kierunku trwają 6 semestrów. Charakterystyka kierunku e-administracja Absolwent tego kierunku będzie wykwalifikowanym pracownikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku e-administracja stanowi dla absolwenta wartość dodaną na rynku pracy oraz podnosi jego znaczenie jako potencjalnego pracownika. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Kierunek e-administracja przygotuje absolwenta do pracy w administracji, zarówno publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych. Ukończenie studiów o kierunku e-administracja studiów stwarza możliwości podjęcia zatrudnienia w np.: administracji publicznej, administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych i konsultingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e-administracji. Absolwent kierunku e-administracja, bez względu na wybraną specjalność ma możliwość kontynuacji studiów drugiego stopnia. Specjalności w ramach kierunku e-administracja: e-administracja SAMORZĄDOWA, e-administracja GOSPODARCZA. 7

8 E-ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Absolwent w ramach specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji elektronicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. E-ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Studia tej specjalności przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w prywatnych podmiotach wykorzystujących w swojej działalności informatyczne nośniki danych i systemy teleinformatyczne. Kierunek: EKONOMIA Charakterystyka kierunku Ekonomia Proces dydaktyczny na kierunku Ekonomia koncentruje się w szczególności na analizie, wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, charakterystycznych dla gospodarki rynkowej obejmując wymiar mikro i makroekonomiczny. Kształcenie ukierunkowane jest na nabycie przez studentów praktycznych umiejętności zgodnie ze współczesnymi tendencjami akcentującymi działalność podmiotów na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Absolwenci są przygotowani do analizy i oceny zjawisk gospodarczych, społecznych i politycznych w ramach jednostek terytorialnych, szczególnie na poziomie lokalnym, co stwarza im szanse podejmowania pracy także w sektorze publicznym. W czasie trwania studiów studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. W trakcie studiów studenci 8

9 realizują praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni w jednostkach, których profil działalności jest zbieżny ze specjalnością studiów. Absolwent kierunku Ekonomia, bez względu na wybraną specjalność ma możliwość kontynuacji studiów drugiego stopnia. Specjalności w ramach kierunku Ekonomia: ADMINISTRACJA I FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, EKONOMIKA TURYSTYKI i REKREACJI, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Program studiów umożliwia studentom wybór jednej z czterech wymienionych specjalności kształcenia. Następuje on podczas II roku studiów, przed rozpoczęciem IV semestru. ADMINISTRACJA I FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO Administracja i finanse sektora publicznego to specjalność na której studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, ich zadaniach i specyfice zarządzania. Profil kształcenia daje studentom możliwość poznania ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej oraz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym. W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów, które dają absolwentom teoretyczne podstawy do podjęcia pracy w urzędach administracji samorządowej, a także w organizacjach pozarządowych i komercyjnych realizujących zadania samorządów terytorialnych. 9

10 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Studenci specjalności Finanse i rachunkowość zdobywają wykształcenie niezbędne dla pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym. Podczas cyklu kształcenia studenci zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów oraz rachunkowości, poznają rzeczowe, finansowe i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej jednostek gospodarczych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego. Dzięki temu absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Program kształcenia przygotowuje ich również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej np. w charakterze: eksperta rachunkowości uprawnionego do weryfikowania okresowych sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, prowadzenia biur doradztwa podatkowego, podejmowania pracy w firmach audytorskich. EKONOMIKA TURYSTYKI i REKREACJI Wiedza i umiejętności zdobyte zarówno podczas zajęć teoretycznych jak również licznych zajęć praktycznych, na które składają się warsztaty terenowe i wycieczki metodyczne - pomogą absolwentom podjąć pracę w prywatnych i uspołecznionych podmiotach gospodarczych związanych z działalnością turystyczną, rekreacją oraz zarządzaniem środowiskiem dla potrzeb turystyki. Nabyte kwalifikacje otwierają perspektywy zatrudnienia w hotelach, biurach turystycznych, domach wypoczynkowych i pensjonatach, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, uzdrowiskach, gospodarstwach agroturystycznych, przy organi- 10

11 zacji imprez turystycznych oraz w terenowych jednostkach administracji państwowej. Absolwenci otrzymają również przygotowanie do wypełniania roli animatorów i realizatorów turystyki alternatywnej (agroturystyka, ekoturystyka, turystyka wiejska) w Polsce jak też w innych krajach UE. Zdobyte kwalifikacje są także przydatne w organizowaniu i prowadzeniu własnej działalności turystycznej. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie projektami to specjalność, która umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania projektami, opartej na konkretnych zagadnieniach praktyki gospodarczej, obejmującej metody i narzędzia możliwe do zastosowania oraz zapewniającej nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami. Szczególny nacisk położony jest na kwestie praktyczne związane z zapewnieniem efektywności realizacji projektów, wykorzystywanymi w tym zakresie systemami informatycznymi, jak również z metodami zarządzania, wdrażanymi przez przedsiębiorstwa, organizacje non-profit i jednostki administracyjne. Absolwent specjalności Zarządzanie projektami, poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kierownika projektu małej skali (project manager, menedżer projektu, lider projektu) asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) Kierunek: EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW* *studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11

12 KOŁA NAUKOWE Celem studenckiego ruchu naukowego w Instytucie Ekonomicznym jest umożliwienie pogłębiania wiedzy stosownie do zainteresowań studentów. Działające w ramach ruchu studenckiego koła naukowe organizują seminaria, wykłady, konferencje, warsztaty, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje umiejętności pracy w zespole, pozyskiwania informacji i ich wykorzystania, zarządzania czasem itp. Działalność w kołach naukowych w Instytucie Ekonomicznym daje możliwości rozwoju osobistego studentów i zdobycia praktycznego doświadczenia. Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego Koło Naukowe Marketer Akademickie Koło Turystyczne Kuklik Koło Naukowe INFerno Koło Naukowe Akredytywa Dziennikarskie Koło Naukowe STUDIA PODYPLOMOWE Instytut Ekonomiczny daje absolwentom studiów możliwość poszerzenia wiedzy specjalistycznej z wybranego zakresu w formie studiów podyplomowych: Specjalista ds. zamówień publicznych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 12

13 Instytut Języków Obcych ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz tel: , tel: (numer uruchamiany w okresie rekrutacji) fax: Dyrektor Instytutu Języków Obcych dr Monika Madej-Cetnarowska Zastępca Dyrektora doc. dr Elżbieta Stanisz Charakterystyka Instytutu Instytut mieści się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym, przestronnym budynku. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych dysponuje on laboratorium językowym, pracownią komputerową oraz pracownią do nauki tłumaczeń symultanicznych. Sale wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. W budynku znajduje się także biblioteka z czytelnią. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra polska i nauczyciele cudzoziemcy (native speakers). 13

14 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: FILOLOGIA Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Charakterystyka kierunku Filologia Studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Absolwenci legitymują się, zbliżoną do rodzimej, znajomością wybranego języka obcego. W trakcie studiów należy odbyć 4 lub 6 tygodni praktyki zawodowej w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, urzędach i instytutcjach z sektora usług, które wymagają dobrej znajomości języka obcego i umiejętności translatorskich. Liczba tygodni praktyk uzależniona jest od wybranej specjalności. UWAGA! Język rosyjski i język niemiecki można studiować od poziomu ZERO. Specjalności w ramach kierunku Filologia: JĘZYK ANGIELSKI TRANSLATORYKA, JĘZYK NIEMIECKI TRANSLATORYKA, JĘZYK ROSYJSKI TRANSLATORYKA. Studenci po zaliczeniu I roku studiów wybierają jeden z dostępnych modułów kształcenia PRZYPISANY DO DANEJ SPECJALNOŚCI: JĘZYK ANGIELSKI TŁUMACZENIOWY, DWUJĘZYCZNY TŁUMACZENIOWY (jako drugi język do wyboru niemiecki lub rosyjski), JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE, JĘZYK NIEMIECKI TŁUMACZENIOWY, JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE, JĘZYK ROSYJSKI TŁUMACZENIOWY, JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE. UWAGA! Moduł biznesowy zawiera ponad 400 godzin drugiego języka. 14

15 Podstawowym celem wszystkich specjalności jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie języka biznesu. Studenci zostaną przygotowani do pracy translatorskiej w różnych dziedzinach zawodowych z różnymi typami tekstów użytkowych. Nabyte, praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne wykonywanie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych, w dziedzinie ekonomii, prawa, turystyki i nauk technicznych. Niewątpliwym atutem bazy dydaktycznej jest pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych, w której studenci zapoznają się z technikami przekładu konferencyjnego oraz z innymi formami tłumaczeń ustnych (tłumaczenie konsekutywne, a vista, szeptane). Pracownie i sale wykładowe zostały doposażone w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa. Absolwenci wybranych specjalności będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka oraz praktycznego przygotowania do zawodu. Studenci IJO korzystają z wyjazdów zagranicznych m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin, a w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżają także na stypendia do wielu europejskich uczelni i instytucji partnerskich. Ponadto mogą podnosić kwalifikacje na kursach i seminariach organizowanych przez Instytut Brytyjski, Instytut Goethego oraz Instytut im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. W Instytucie kilka razy w roku odbywają się warsztaty metodyczne, organizowane przez wydawnictwa zagraniczne: Longman, Oxford University Press, Macmillan, Cambridge University Press, LektorKlett, Hueber. 15

16 KOŁA NAUKOWE W IJO działają organizacje, które pozwalają zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez bezpośredni kontakt z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych. Koło Naukowe Lingwista STUDIA PODYPLOMOWE Nauczyciel języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym, Specjalista językowo-biznesowy. 16

17 Instytut Kultury Fizycznej ul. Kościuszki 2, Nowy Sącz tel./fax: Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr Tomasz Cisoń Zastępca Dyrektora dr Katarzyna Zwolińska-Mirek Charakterystyka Instytutu Siedzibą Instytutu jest nowoczesny kompleks dydaktycznonaukowo-sportowy, w skład którego wchodzą: budynek dydaktyczny z nowoczesnymi pracowniami naukowymi: anatomii, antropologii, fizjologii i biochemii (laboratorium hipoksji, komora termoklimatyczna), biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu, terapii manualnej, diagnostyki wad postawy oraz psychologii sportu. Poza tym w skład kompleksu wchodzą nowoczesne obiekty sportowe: pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym i salą fitness, hala gimnastyczna z siłownią, kryta pływalnia, wielofunkcyjne boiska 17

18 zewnętrzne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem. Budowa kompleksu została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Charakterystyka kierunku Fizjoterapia Fizjoterapia należy do kierunków medycznych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem przyszłych studentów ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne. Związane jest to z sytuacją społeczno-demograficzną w Europie i starzejącym się społeczeństwem, a także z coraz popularniejszym prozdrowotnym trybem życia. Studia o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia, pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, a także innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu oraz w jednostkach ochrony zdrowia student zostaje przygotowany do samodzielnego planowania, realizowania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 18

19 Absolwent zostaje przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia np. szpitalach, poradniach, gabinetach rehabilitacyjnych, specjalistycznych przychodniach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sanatoriach rehabilitacyjnych, oraz podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodki odnowy biologicznej, gabinety SPA, kluby sportowo-rekreacyjne, ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną). Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Charakterystyka kierunku Wychowanie fizyczne Studiując na kierunku Wychowanie fizyczne, student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz środowisku lokalnym. Posiada umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Program studiów obejmuje obowiązkową praktykę zawodową oraz udział w obozach szkoleniowych: zimowym (sporty śnieżne) i letnim (sporty wodne). Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach. 19

20 Wybór specjalności następuje pod koniec II semestru studiów. Absolwent jest przygotowany do pracy: jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Posiada dodatkowe kwalifikacje, zgodnie z wybraną specjalnością studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Specjalności w ramach kierunku Wychowanie fizyczne: WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ, WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPECJALIZACJĄ INSTRUKTORSKĄ, WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ I SPECJALIZACJĄ INSTRUKTORSKĄ. Student kierunku Wychowanie fizyczne wszystkich 3 specjalności ma możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień instruktorskich w wybranych sportach, w ramach dodatkowych zajęć nieobjętych planem studiów. MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE ODNOWA BIOLOGICZNA Absolwent, jako specjalista odnowy biologicznej, posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Posiada umiejętności programowania procesu odnowy biologicznej u sportowców, osób uprawiających sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku starszym. Zdobywa uprawnienia do świadczenia usług w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach kultury fizycznej, sanatoriach, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-sportowych i ośrodkach SPA. 20

21 GIMNASTYKA KOREKCYJNA Absolwent, jako specjalista zajęć gimnastyki korekcyjnej, posiada umiejętność dokonywania diagnozy wad postawy ciała. Potrafi projektować i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz profilaktyczne z dziećmi w różnym wieku. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowych i pozaszkolnych. SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA Absolwent uzyskuje kwalifikacje i tytuł instruktora sportu w jednym z wybranych sportów, takich jak: narciarstwo zjazdowe, gimnastyka sportowa, lekka atletyka, pływanie, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna. Absolwent może podjąć pracę w klubach sportowych i innych instytucjach kultury fizycznej. KOŁA NAUKOWE W IKF działa koło naukowe, które zajmuje się głównie zagadnieniami z dziedziny gimnastyki korekcyjnej. Studenci prowadzą badania m.in. wady postawy dzieci w regionie nowosądeckim, aktywność fizyczna seniorów. Ponadto dbają o własną formę fizyczną, organizują rajdy terenowe, a także współpracują z innymi kołami naukowymi. Koło Naukowe Axios 21

22 Instytut Pedagogiczny ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz tel.: , , , fax: Dyrektor Instytutu Pedagogicznego doc. dr Zofia Muzyczka Zastępca Dyrektora dr Beata Lisowska Charakterystyka Instytutu Instytut kształci przede wszystkim nauczycieli określonych specjalności. Ich miejscem pracy mogą być przedszkola lub szkoły podstawowe, w zależności od wybranej specjalności. Oferuje także na wszystkich kierunkach kształcenie w specjalnościach nienauczycielskich. Studia są powiązane z obowiązkowymi praktykami zawodowymi. Siedzibą Instytutu jest budynek przy ul. Chruślickiej, w którym prowadzona jest większość zajęć dydaktycznych. Studenci mogą w nim korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej, biblioteki i czytelni. Część zajęć z zakresu edukacji artystycznej odbywa się także w pracowniach budynku Krokus przy al. Wolności. 22

23 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Charakterystyka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego plastyka twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Absolwent jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki oraz edukacji pozaszkolnej; mass mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie. Integralną część procesu kształcenia stanowią praktyki zawodowe, organizowane w tych typach placówek, instytucji i szkół, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje. Specjalność nauczycielska w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: EDUKACJA PLASTYCZNA Z INFORMATYKĄ Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania plastyki i informatyki w szkole podstawowej, do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych (domy kultury, pałace młodzieży) oraz do pracy w instytucjach artystyczno-kulturalnych (muzeach, galeriach). 23

24 Specjalność nienauczycielska w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: SZTUKI WIZUALNE I CYFROWA KREACJA OBRAZU Absolwent uzyskuje kwalifikacje artystyczne, pozwalające na przygotowanie projektów i wykonanie transformacji plastycznych za pomocą nowoczesnych technik cyfrowych. Ponadto jest przygotowany do pracy w instytucjach artystyczno-kulturalnych (muzeach, galeriach). Wybór specjalności następuje po I roku studiów. Kierunek: MATEMATYKA Charakterystyka kierunku Matematyka Studia na tym kierunku wyposażają studenta w podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, np. w finansach i ubezpieczeniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, czyli do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz doradztwa finansowego. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent uzyskuje także kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych. Plan studiów przewiduje obowiązkowe praktyki zawodowe. 24

25 Specjalność nauczycielska w ramach kierunku Matematyka: EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej oraz przyrody w klasach IV VI szkoły podstawowej. Specjalność nienauczycielska w ramach kierunku Matematyka: MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych (w tym ubezpieczeń zdrowotnych obecnie NFZ), w firmach doradztwa finansowego, pracowniach analiz społecznych, wywiadowniach ekonomicznych oraz wszelkich innych firmach wykorzystujących w swojej działalności metody statystyczne. Uruchomienie jednej ze specjalności następuje po I roku studiów. Kierunek: PEDAGOGIKA Charakterystyka kierunku Pedagogika Student tego kierunku zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe, zależne od wybranej specjalności. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Ukończenie specjalności nienauczycielskiej uprawnia do pracy w instytucjach kulturalnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych (w zależności od wybranej specjalności). Student kierunku pedagogika uczestniczy w obowiązkowej praktyce zawodowej. W przypadku specjalności nauczycielskich jest to praktyka pedagogiczna. 25

26 Specjalności nauczycielskie w ramach kierunku Pedagogika: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. NAUCZANIE POCZĄTKOWE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej (zajęcia dydaktyczno -wychowawcze i korekcyjno-kompensacyjne) z dziećmi mającymi trudności w nauce i/lub przejawiającymi problemy w zachowaniu. Może również prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w przedszkolu i szkole oraz prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego. Może być również zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej, w których prowadzi się diagnozę i terapię wad wymowy. Ponadto absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej (zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i korekcyjno-kompensacyjne) z dziećmi mającymi trudności w nauce i/lub przejawiającymi problemy w zachowaniu. Może również prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 26

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo