Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), Zarządzenia nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim, Komunikatu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. 1 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY 1. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzony nabór do dziesięciu klas, po 33 uczniów w każdej, scharakteryzowanych w poniższej tabeli: Lp klasa Przedmioty rozszerzone Pierwszy język obcy 1. 1a matematyka, fizyka 2. 1b 3. 1c matematyka, fizyka, informatyka matematyka, geografia, j. angielski Drugi język obcy j.rosyjski j.francuski j.rosyjski Klasa przygotowująca do następujących kierunków studiów matematyka; fizyka; informatyka; mechanika i budowa maszyn; budownictwo; informatyka i ekonometria; informatyka stosowana; fizyka i techniki komputerowe; akustyka; astronomia; biofizyka; automatyka i robotyka; elektronika; metalurgia; zarządzanie i inżynieria produkcji; inżynieria materiałowa, geodezja i kartografia, telekomunikacja, gospodarka przestrzenna, finanse i bankowość, energetyka matematyka; fizyka; informatyka; mechanika i budowa maszyn; budownictwo; informatyka i ekonometria; informatyka stosowana; fizyka i techniki komputerowe; akustyka; astronomia; biofizyka; automatyka i robotyka; elektronika; metalurgia; zarządzanie i inżynieria produkcji; inżynieria materiałowa, geodezja i kartografia, telekomunikacja, gospodarka przestrzenna, finanse i bankowość, energetyka ekonomia; marketing i zarządzanie; matematyka; geografia; geologia; finanse i bankowość; gospodarka przestrzenna; filologia angielska; stosunki międzynarodowe; ochrona środowiska 4. 1d matematyka, geografia, informatyka j.francuski ekonomia; marketing i zarządzanie; matematyka; geografia; geologia; finanse i bankowość; gospodarka przestrzenna; stosunki międzynarodowe; ochrona środowiska; informatyka i ekonometria 1

2 e klasa medyczna 1f klasa medyczna biologia, chemia biologia, chemia 7. 1g biologia, chemia j.rosyjski j.francuski j.hiszpański kierunki lekarskie; stomatologia; farmacja; pielęgniarstwo; położnictwo; analityka medyczna; fizjoterapia; biologia; chemia; biotechnologia; ochrona środowiska uczniowie w drugim roku kształcenia odbywają praktyki w Szpitaliku Dziecięcym na mocy zawartego porozumienia kierunki lekarskie; stomatologia; farmacja; pielęgniarstwo; położnictwo; analityka medyczna; fizjoterapia; biologia; chemia; biotechnologia; ochrona środowiska uczniowie w drugim roku kształcenia odbywają praktyki w Szpitaliku Dziecięcym na mocy zawartego porozumienia kierunki lekarskie; stomatologia; farmacja; pielęgniarstwo; położnictwo; analityka medyczna; fizjoterapia; biologia; chemia; biotechnologia; ochrona środowiska 8. 1h j. polski, historia, wos j.hiszpański filologia polska; historia; socjologia; pedagogika; prawo; ekonomia; archeologia; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; historia sztuki; kulturoznawstwo; filozofia; politologia; psychologia; administracja; europeistyka 9. 1i j.polski, historia, j.francuski filologia polska; historia; prawo; filologia angielska; socjologia; kulturoznawstwo; pedagogika; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; filozofia; politologia; lingwistyka stosowana; europeistyka; etnologia; psychologia; stosunki międzynarodowe; administracja; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; filologia słowiańska; filologia orientalna; język biznesu 10. 1p matematyka, j.niemiecki Klasa przygotowująca do międzynarodowej matury Najlepsi maturzyści z klasy (IB) są przyjmowani bez egzaminu na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harward 2. W szkole zostanie utworzona (jeżeli będzie wystarczająca liczba kandydatów) grupa międzyoddziałowa z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, przygotowująca do egzaminu dyplomowego Deutsches Sprachdiplom (DSD) B2/C1. 2 KRYTERIA REKRUTACJI 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów pkt., w tym: 1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum pkt., 2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną (wymienione w poniższej tabeli w ostatniej kolumnie) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum pkt. 2

3 Lp klasa Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty 1. 1a język polski, matematyka, fizyka, język angielski 2. 1b język polski, matematyka, fizyka, język angielski 3. 1c język polski, matematyka, geografia, język angielski 4. 1d język polski, matematyka, geografia, język angielski 5. 1e język polski, matematyka, biologia, chemia 6. 1f język polski, matematyka, biologia, chemia 7. 1g język polski, matematyka, biologia, chemia 8. 1h język polski, matematyka, historia, język angielski 9. 1i język polski, matematyka, historia, język angielski 10. 1p język polski, matematyka, WOS, język angielski 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego, 2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 3) matematyki, 4) przedmiotów : biologii, geografii, fizyki i chemii, 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta. 3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych maksymalnie 76 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia: 1) celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt), 2) bardzo dobry - 15 punktów, 3) dobry - 10 punktów, 4) dostateczny - 5 punktów, 5) dopuszczający - 2 punkty; 4. Szczególne osiągnięcia ucznia maksymalnie 24 punkty: a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem maksymalnie 5 punktów; b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 1) potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy dla gimnazjalistów organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym: - finaliści jednego konkursu przedmiotowego 4 punkty, - finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów; 2) laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu 3

4 wojewódzkim w konkursach organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół maksymalnie 4 punkty 3) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty (zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w załączniku nr 1 Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty): - na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsce dające awans do finału wojewódzkiego 2 punkty, lub - na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III 3 punkty; 4) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym: - na szczeblu powiatowym (rejonowym) 2 punkty, lub - na szczeblu wojewódzkim 3 punkty 5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. 2 punkty. 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015, o których mowa w ust. 4b pkt. 1 oraz w ust. 5: 1) Konkurs Języka Polskiego, 2) Konkurs Języka Angielskiego, 3) Konkurs Języka Niemieckiego, 4) Konkurs Języka Rosyjskiego, 5) Konkurs Historyczny, 6) Konkurs Matematyczny, 7) Konkurs Fizyczny, 8) Konkurs Biologiczny, 9) Konkurs Chemiczny, 10) Konkurs Geograficzny, 11) Konkurs Informatyczny. 7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkoły bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez Podstawą kwalifikowania kandydata do klasy 1p - przygotowującej do Międzynarodowej Matury jest przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego. Zdobycie określonej liczby punktów z tego testu oznacza, że uczeń może ubiegać się o przyjęcie do klasy 1p na zasadach ogólnych, pod warunkiem, że w wyniku rekrutacji uzyska wymagany próg punktowy co najmniej na poziomie 130 pkt. 4

5 Z testu zwolnieni są: uczniowie posiadający certyfikat językowy Cambridge (FCE, CAE, CPE), laureaci Olimpiady Języka Angielskiego, laureaci Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 9. Podstawą kwalifikacji do grupy międzyoddziałowej z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, przygotowującej do egzaminu dyplomowego Deutsches Sprachdiplom, jest test kompetencji w zakresie języka niemieckiego (poziom B1). Gimnazjaliści, którzy posiadają dyplom DSD A2/B1 są zwolnieni z testu. 10. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowych testów językowych, o których mowa w ust. 8 i 9, nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, są jedynie wstępnym warunkiem rekrutacji. 3 ZASADY REKRUTACJI 1. Rekrutacja jest przeprowadzana za pomocą systemu naboru elektronicznego. 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor szkoły. 3. Kandydaci na pierwszym etapie rekrutacji składają następujące dokumenty: a) wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu naboru elektronicznego potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica, b) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, c) dokumenty dodatkowe: - opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej potwierdzająca problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata lub jednego z rodziców kandydata lub obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne, - dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą, - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica i oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata przez jednego z rodziców oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wychowującej troje i więcej dzieci). Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 5

6 Oświadczenie rodzica jest opatrzone klauzulą, zastępującą pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, następującej treści: Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 4. Kandydaci przyjęci do klas pierwszych zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - karta zdrowia, - dwie fotografie, - karta informacyjna. 5. W przypadku kandydata, który jest obywatelem polskim i pobierał naukę w innym państwie podstawą rekrutacji jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolne ucznia. 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: - wielodzietność rodziny kandydata, - niepełnosprawność kandydata, - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, - objecie kandydata pieczą zastępczą. 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na kolejnym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria: klasa 1a klasa 1b 3. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów 4. ocena z matematyki 5. ocena z fizyki 6. ocena zachowania 3. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów 4. ocena z matematyki 5. ocena z fizyki 6. ocena zachowania 6

7 klasa 1c klasa 1d klasa 1e klasa 1f klasa 1g klasa 1h klasa 1i klasa 1p 3. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów 4. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego na poziomie podstawowym 5. ocena z matematyki 6. ocena z geografii 7. ocena z języka angielskiego 8. ocena zachowania 3. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów 4. ocena z matematyki 5. ocena z geografii 6. ocena zachowania 2. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów 3. ocena z biologii 4. ocena z chemii 5. ocena zachowania 2. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów 3. ocena z biologii 4. ocena z chemii 5. ocena zachowania 2. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 3. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 4. ocena z języka polskiego 5. ocena z historii 6. ocena z wos 7. ocena zachowania 2. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 3. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym 4. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 5. ocena z języka polskiego 6. ocena z języka angielskiego 7. ocena z historii 8. ocena zachowania 3. ocena z języka angielskiego 4. ocena z matematyki 5. ocena z wos 7

8 6. ocena zachowania 4 TERMINARZ REKRUTACJI 1. Od 1 czerwca do 24 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 - składanie dokumentów i wniosków przez kandydatów. 2. Do 25 maja 2015 r. - składanie w sekretariacie szkoły podań o przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego i zaświadczeń o ocenach śródrocznych uzyskanych w klasie trzeciej gimnazjum (na zaświadczeniach wymagana jest pieczątka szkoły i podpis wychowawców) przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p, a także kopii certyfikatu lub zaświadczenia zwalniającego z testu (UWAGA: z testu zwolnieni są: uczniowie posiadający certyfikat językowy Cambridge (FCE, CAE, CPE), laureaci Olimpiady Języka Angielskiego, Laureaci Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty), - składanie w sekretariacie szkoły podań przez uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy międzyoddziałowej z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, przygotowującej do egzaminu dyplomowego Deutsches Sprachdiplom (DSD) B2/C maja 2015 r. - godz. 9:00 - przeprowadzenie testu kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p (Pre IB), przygotowującej do nauki w klasie z Międzynarodową Maturą maja 2015 r. - godz. 10:00 - przeprowadzenie testu kompetencji językowych z języka niemieckiego (poziom B1) dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy międzyoddziałowej z rozszerzonym programem nauczania tego języka, - godz. 13:00 - ogłoszenie wyników testu kompetencji językowych z języka angielskiego czerwca 2015 r. godz. 12:00 - ogłoszenie wyników testu kompetencji językowych z języka niemieckiego. 6. Do 1 lipca 2015 r. do godz. 15:00 - doręczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. 7. Do 3 lipca 2015 r. do godz. 11:00 - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej według przyjętej w szkole procedury lipca 2015 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum. 9. Od 3 lipca 2015 r. od godz. 13:00 do 7 lipca 2015 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8

9 gimnazjalnego. Niedoręczenie przez kandydata wyżej wymienionych dokumentów traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły lipca 2015 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach sierpnia 2015 r. - dodatkowy termin testu kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p.(Pre IB) dla uczniów korzystających ze zwolnień lekarskich lub zmieniających miejsce zamieszkania. 12. Od 9 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. postępowanie uzupełniające. 5 PROCEDURY ODWOŁAWCZE 1. Rodzic kandydata nieprzyjętego do szkoły może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 2. Komisja rekrutacyjna sporządza pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica, o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na decyzję dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 6 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach kandydata należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem. Uwaga: Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach 9

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo