UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW"

Transkrypt

1 UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie Programy podwójnego dyplomowania Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski dyplom master Program podwójnego dyplomowania z Hochschule Heilbronn (Niemcy) Międzynarodowe warsztaty studenckie Kursy intensywne w ramach programu LLP-Erasmus Zajęcia w językach obcych realizowane w WSG wykłady otwarte, seminaria, ćwiczenia Gra w Przedsiębiorstwo WSG Kursy i certyfikaty językowe Egzaminy TELC Egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certificate (BEC) Egzaminy Accueil Program LLP-Erasmus Informacje ogólne o programie Erasmus Wymiana studentów Rekrutacja Wyjazdy na praktykę Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 1

2 1. Wprowadzenie Umiędzynarodowienie Uczelni jest jednym z priorytetów w strategii rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Obecnie uczelnia posiada ok. 40 uczelni partnerskich w większości krajów Unii Europejskiej, poza tym również na Ukrainie, w Rosji, Białorusi oraz Maroko. Do najważniejszych działań związanych z procesem umiędzynarodowienia należą m.in. oferta studiów w językach obcych, międzynarodowe treści w programach studiów (również tych realizowanych w języku polskim), nauka języków obcych, rekrutacja zagranicznych studentów, zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy (tzw. visiting professors), współpraca z uczelniami z zagranicy dotycząca wymiany studentów i pracowników, wspólnego kształcenia (programy podwójnego / wielokrotnego dyplomowania), wspólnych projektów, warsztatów, konferencji, praktyki zagraniczne. W roku akademickim 2010/2011 w Wyższej Szkole Gospodarki studiowało ponad 150 obcokrajowców. W znacznej większości byli to studenci ze Wschodu, m. in. z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, którzy dzięki dobrej znajomości języka polskiego uczęszczali na zajęcia prowadzone właśnie w naszym języku wspólnie ze studentami polskimi. Uczelnia przygotowuje się również na przyjęcie studentów z innych zakątków świata. W tym celu już od dłuższego czasu trwają prace nad ofertą dydaktyczną w języku angielskim. Jednak również na osoby studiujące w języku polskim już teraz czeka ciekawa oferta kształcenia w języku obcym. Do tych form kształcenia należą opisane w dalszej części tekstu. 2. Programy podwójnego dyplomowania 2.1. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski dyplom master Od 1999 roku naszym strategicznym partnerem zagranicznym jest Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie. Nasz partner to jeden z najlepiej rozpoznawalnych uniwersytetów w Europie z bogatymi doświadczeniami z zakresu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr turystycznych i hotelarskich. Studia magisterskie Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie stanowią niepowtarzalną ofertę kształcenia, opracowaną na bazie doświadczeń dwóch znaczących Uczelni z zakresu gospodarki turystycznej i hotelarstwa. Dyplom otrzymywany przez absolwentów studiów Master jest dyplomem francuskim, nie różniącym się niczym od tego, który otrzymują tamtejsi studenci tego samego kierunku. Program studiów Master jest wysoko cenionym sposobem kształcenia specjalistów na całym świecie. Jego celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych technologii informatycznych, niezwykle przydatnych do funkcjonowania na turystycznym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Studia trwają 4 semestry i odbywają się w trybie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 2

3 zaocznym. Część zajęć prowadzonych jest w języku angielskim i francuskim dodatkowo wsparte są one lekcjami ze specjalistycznego języka francuskiego i angielskiego oraz stażami i praktykami zagranicznymi, co prowadzi do biegłej znajomości tych języków. UWAGA! Znajomość języka francuskiego nie jest warunkiem przyjęcia na te studia. Studenci Master mają także szansę realizowania tzw. podwójnego dyplomowania, które polega na tym, że studenci poza dyplomem Uniwersytetu Le Mirail mogą otrzymać również dyplom magistra WSG. Aby tego dokonać, studenci uczestniczący w tym programie muszą zaliczyć dodatkowo kilka przedmiotów, których lista udostępniona jest w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Atutem studiów Master jest możliwość odbywania zajęć z wykładowcami francuskimi, którzy regularnie przyjeżdżają na wykłady do Bydgoszczy oraz ze starannie dobranymi profesorami polskich uczelni. Rekrutacja na studia Master odbywa się poprzez Moduł przygotowawczy wtedy właśnie kadra kierownicza ma możliwość wyselekcjonowania najlepszych studentów. Moduł ten zaczyna się w styczniu każdego roku. Z uwagi na troskę o jakość kształcenia liczba miejsc na studiach MASTER jest ograniczona. Jakość tę można realizować poprzez m.in. niezwykle indywidualne podejście do procesu nauczania. Sytuacja ta mobilizuje nie tylko wykładowców, ale i studentów do bardziej wytężonej pracy podczas studiowania problematyki turystycznej Program podwójnego dyplomowania z Hochschule Heilbronn (Niemcy) W marcu 2010 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Hochschule Heilbronn (Niemcy) podpisały umowę dotyczącą utworzenia programu podwójnego dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja. Na mocy podpisanego porozumienia studenci naszej Uczelni mają możliwość otrzymania dwóch dyplomów ukończenia studiów (dyplomu WSG oraz dyplomu Hochschule Heilbronn) bez konieczności uiszczania opłat za studia w niemieckiej uczelni! Co ważne wszystkie zajęcia w ramach oferowanej specjalności, zarówno w Bydgoszczy, jak i w Heilbronn, odbywać się będą w języku angielskim. Umowa dotycząca podwójnego dyplomowania jest efektem wieloletniej, bardzo udanej współpracy pomiędzy WSG a niemiecką uczelnią, m. in. na płaszczyźnie wymiany studentów i wykładowców. Dzięki m.in. bogatej ofercie zajęć w języku angielskim, świetnej opiece nad studentami z zagranicy Hochschule Heilbronn jest od kilku lat najczęściej wybieraną uczelnią przez studentów wyjeżdżających na stypendium w ramach programu Erasmus. Tylko w tym roku akademickim aż siedmiu studentów WSG odbyło bądź odbywa semestralne studia w Heilbronn. Aby wziąć udział w programie podwójnego dyplomowania, student Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy musi spełnić następujące kryteria: a) ukończyć studia pierwszego stopnia oraz pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o specjalności turystyka międzynarodowa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, b) wykazać się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 3

4 W pierwszej fazie realizacji projektu szansę uzyskania dyplomu obu uczelni będzie miało w danym roku akademickim pięciu studentów WSG (w przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu do udziału w programie podejmować będzie specjalna komisja). Aby otrzymać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w Hochschule Heilbronn na kierunku International Tourism Management, student WSG zakwalifikowany do programu powinien spełnić następujące warunki: a) zaliczyć dwa semestry studiów na studiach drugiego stopnia w Hochschule Heilbronn na kierunku International Tourism Management, b) uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS za przedmioty zrealizowane w Hochschule Heilbronn, c) zaliczyć ostatni semestr studiów na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, by uzyskać łącznie (w pierwszym i ostatnim semestrze) za studia zrealizowane w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przynajmniej 60 punktów ECTS, d) przedłożyć pracę magisterską napisaną pod kierunkiem promotora, którym może zostać profesor z polskiej lub z niemieckiej uczelni. Recenzentem pracy musi być profesor z uczelni partnerskiej. Praca może być napisana w języku niemieckim, angielskim lub polskim. Obrona pracy magisterskiej może odbyć się w Heilbronn albo w Bydgoszczy. Studenci WSG uiszczają opłatę za studia tylko w naszej Uczelni. Uczelnia partnerska przyjmująca na studia studentów objętych programem podwójnego dyplomowania nie pobiera opłat za studia. 3. Międzynarodowe warsztaty studenckie Wyższa Szkoła Gospodarki daje studentom także możliwość uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach, w których uczestniczą studenci i wykładowcy uczelni partnerskich. Warsztaty te odbywają się na terenie naszej Uczelni, np.: projekt pt. Consumer behaviour in Tourism prowadzony przez wykładowców z Laurea University of Applied Sciences z Finlandii, warsztaty z zakresu logistyki i transportu prowadzone przez wykładowców z Łotwy lub w plenerze w kraju i za granicą, m.in.: warsztaty ze studentami z Fachhochschule Eberswalde dotyczące rozwoju turystyki zrównoważonej na Ziemi Lubuskiej, polsko-niemieckie warsztaty na Kaszubach poświęcone ekoturystyce oraz zagospodarowaniu turystycznemu szlaków wodnych, polsko-francuskie (studenci z Uniwersytetu w Tuluzie) projekty dotyczące turystyki międzynarodowej, realizowane w Tleniu oraz za granicą w uczelniach partnerskich, np.: wspólne projekty z międzynarodowymi grupami studentów z Francji, Malezji i Hiszpanii odbywające się w Uniwersytecie w Tuluzie (Francja), międzynarodowy program UNESCO z zakresu projektowania urbanistycznego i architektury na Maderze (Portugalia), warsztaty w Odessie (Ukraina) razem ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie, coroczne międzynarodowe warsztaty we Florencji (Włochy) dla studentów z kilkunastu krajów europejskich, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 4

5 międzynarodowa gra symulacyjna pt. Business 2 University organizowana przez uczelnię partnerską Cologne Business School (Niemcy). 4. Kursy intensywne w ramach programu LLP-Erasmus Kurs intensywny programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez grupę nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dzięki bardzo dużej liczbie partnerskich uczelni zagranicznych oferuje swoim studentom uczestnictwo w kilku Kursach intensywnych, koordynowanych przez WSG lub nasze uczelnie partnerskie. Do ważniejszych Kursów, które realizowaliśmy w ostatnich latach lub wciąż realizujemy, należą m.in.: Promoting Intercultural Competencies for Working Life in the Baltic Sea Region w którym uczestniczą studenci i wykładowcy z Niemiec, Finlandii, Szwecji, Danii, Litwy, Estonii oraz naszej Uczelni, Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods w którym uczestniczą studenci i wykładowcy z Niemiec, Finlandii, Estonii i WSG, International Approaches to Entrepreneurship w którym uczestniczą studenci i wykładowcy z Hiszpanii, Litwy, Węgier, Belgii, Finlandii oraz WSG. 5. Zajęcia w językach obcych realizowane w WSG wykłady otwarte, seminaria, ćwiczenia W WSG regularnie odbywają się zajęcia w językach obcych (głównie w języku angielskim) prowadzone przez licznych gości z zagranicy (visiting professors) oraz polskich wykładowców dla naszych studentów oraz dla studentów z zagranicy, którzy odbywają w naszej Uczelni semestr studiów w ramach współpracy swojej uczelni macierzystej z WSG. W wyżej wspomnianych zajęciach może bezpłatnie uczestniczyć każdy student naszej Uczelni. Informacje o terminach zajęć oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Centrum Współpracy z Zagranicą oraz od sekretarzy instytutów / katedr. 6. Gra w Przedsiębiorstwo WSG Gra w Przedsiębiorstwo WSG to nowa forma dydaktyki szkoły wyższej, która polega na rozwiązywaniu przez jej uczestników zadania związanego z funkcjonowaniem nowo powołanego przedsiębiorstwa. Koncepcja Gry narodziła się we Francji i stosowana jest na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie od wielu lat. Dzięki współpracy WSG z tym uniwersytetem Gra została przeniesiona do naszej Uczelni. Dydaktyka dająca dużą swobodę w wyborach dokonywanych przez studentów i późniejsza krytyczna ocena wyników ich pracy ma wiele zalet, wyzwala też kreatywność i zaangażowanie jej uczestników. To świetny sposób na naukę opartą również na uczeniu się na własnych błędach. Gra skierowana jest do wszystkich studentów i podzielona na kilka poziomów: gry instytutowe, gra uczelniana, regionalna i międzynarodowa. Czteroosobowe drużyny poznają swe zadanie dopiero w dniu gry. Jest to zlecenie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 5

6 pewnej firmy, której przedstawiciel zasiada w jury konkursu. Zespół z najlepiej wykonanym zleceniem wygrywa. Od 2008 roku w odbywającej się raz w roku (kwiecień lub maj) międzynarodowej edycji gry pt. WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup licznie biorą udział również drużyny z zagranicy, m.in. z Niemiec, Finlandii, Litwy, Łotwy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Belgii, a nawet Meksyku. 7. Kursy i certyfikaty językowe Znajomość języków to również znakomita karta przetargowa na rynku pracy. Obecnie niemal każdy pracodawca, zatrudniając nowego pracownika, bierze pod uwagę jego kompetencje językowe czyli nie tylko znajomość poszczególnych słów danego języka obcego, lecz także znajomość kultury i obyczajów innych krajów. Życie w globalnej wiosce, jaką stał się dzisiejszy świat, coraz częściej wymaga od nas umiejętności współpracy w środowiskach zróżnicowanych zarówno językowo, jak i kulturowo. Działająca przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Szkoła Języków Obcych oferuje studentom naszej Uczelni (a także osobom niestudiującym w WSG) możliwość uczestnictwa w kursach następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, czeski, arabski, chiński, japoński, grecki, migowy Egzaminy TELC Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od 1 sierpnia 2006 r. jest Licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC. Dzięki temu każdy chętny do uzyskania tego certyfikatu ma możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego TELC (na poziomach B1 oraz B2) z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego w siedzibie Szkoły Języków Obcych WSG. Do egzaminu TELC przystąpić może każdy, niekoniecznie uczestnik kursu prowadzonego przez Szkołę Języków Obcych, zgłaszając się 6 tygodni przed planowanym terminem egzaminu. TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non profit WBT (Weiterbildungs Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. WBT posiada obecnie już 40 letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 6

7 7.2. Egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certificate (BEC) Szkoła Języków Obcych WSG we współpracy z British Council jako Wewnętrzne Centrum Egzaminacyjne organizuje egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher). SzJO oferuje również kursy przygotowujące do wyżej wymienionych egzaminów. Business English Certificate jest egzaminem uznawanym zarówno w Polsce, jak i na całym świecie przez instytucje państwowe, edukacyjne oraz firmy komercyjne. BEC Vantage i BEC Higher są uznawane jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także od pracowników polskiej służby cywilnej. Egzaminy BEC ważne są bezterminowo. Więcej informacji o egzaminach PET i BEC można znaleźć na stronach oraz Egzaminy Accueil Szwajcarski certyfikat Hotelarstwo i Turystyka zaświadcza o umiejętnościach językowych niezbędnych do wykonywania zawodu w branżach: hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej. SzJO prowadzi w tym zakresie kursy przygotowujące do egzaminów z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 8. Program LLP-Erasmus 8.1. Informacje ogólne o programie Erasmus Erasmus jest programem Unii Europejskiej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Wyższa Szkoła Gospodarki uczestniczy w programie Erasmus od marca 2005 r. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który będzie realizowany w latach Kraje uczestniczące w programie Erasmus to: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 7

8 Od roku akademickiego 2007/08 uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość: prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy / przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji); prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni); organizowania kursów intensywnych cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów; udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć, np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem; udziału w sieciach tematycznych Erasmusa Wymiana studentów Podstawowym celem wyjazdu studenta jest zrealizowanie części studiów w uczelni partnerskiej. Podczas pobytu za granicą dany student pozostaje studentem polskiej uczelni i nie traci praw studenta w Polsce, tj. zachowuje np. polską legitymację studencką, przysługują mu również uzyskane stypendia (naukowe, socjalne). Grant Erasmusa przysługuje danemu studentowi tylko raz, tj. uczestnictwo danego studenta w wymianie w ramach programu Erasmus jest jednokrotne. Minimalny okres studiowania za granicą to 3 miesiące, maksymalny jeden rok akademicki (łącznie z ewentualną praktyką). Pobyt w uczelni zagranicznej nie może jednak wykroczyć poza dany rok akademicki. Uczelnia macierzysta, czyli WSG, jest zobowiązana do uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej, jeśli dany student zrealizował uzgodniony przed wyjazdem program studiów Learning Agreement. Learning Agreement ( Porozumienie o programie zajęć ) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Stypendium Erasmusa przyznawane studentowi wyjeżdżającemu na okres studiów do uczelni partnerskiej jest z założenia dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Miesięczna wysokość stypendium wynosi, w zależności od kraju, w którym student odbywa studia, od 250 do 550. Poza tym studenci zakwalifikowani do wyjazdu zwolnieni są z czesnego w WSG na cały okres pobytu w uczelni partnerskiej. Samo studiowanie w uczelni zagranicznej jest bezpłatne uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżającego studenta opłat za naukę (wpisowego, czesnego itp.). W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 8

9 Dokąd można wyjechać? Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: macierzysty wydział studenta musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu. Dotychczas Wyższa Szkoła Gospodarki podpisała stosowne umowy bilateralne umożliwiające wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi: Aalborg University (Dania), Alanus University (Niemcy), Cologne Business School (Niemcy), Cukurova University (Turcja), Estonian IT College in Tallinn (Estonia), Fachhochschule Eberswalde (Niemcy), Hochschule Heilbronn (Niemcy), Hochschule Neubrandenburg (Niemcy), Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Lille (Francja), Instituto Piaget (Portugalia), Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Niemcy), KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Belgia), Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Maastricht Hotel Management School (Holandia), Reinhold Würth Hochschule Künzelsau (Niemcy), Róbert Károly College (Węgry), Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia), The Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia), Transport and Telecommunication Institute (Łotwa), Universidad de Cantabria (Hiszpania), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba lulia (Rumunia), Université de Toulouse-II-Le Mirail (Francja), Vilnius College of Higher Education (Litwa), Vilnius Law and Business College (Litwa), VSB - Technicka Univerzita Ostrava (Czechy), Vysoká Skola Polytechnická Jihlava (Czechy), Daugavpils University (Łotwa), University of Ljubljana (Słowenia), Rezeknes Augstskola (Łotwa), Akdeniz University (Turcja), Universidad de Vigo (Hiszpania), Technische Universitat Darmstadt (Niemcy), Universidad de Navarra (Hiszpania) Rekrutacja Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 9

10 być zarejestrowanym w WSG na studiach prowadzących do uzyskania stopnia / dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra); mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); być obywatelem Polski (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce). O udział w wymianie studentów ubiegać się mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Rekrutacja na wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus odbywa się zawsze w marcu lub kwietniu danego roku akademickiego poprzedzającego rok wyjazdu. Kryteria selekcji studentów: średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów (min. 4,0; w wyjątkowych przypadkach pod uwagę mogą być brane również osoby z niższą średnią); za średnią 5,0 kandydat otrzymuje 50 punktów, za 4,0 30 punktów; dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, potwierdzona odpowiednimi certyfikatami językowymi; studenci posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 (np. Certificate in Advanced English, BEC Higher, Prüfung Wirtschaftsdeutsch) są zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują automatycznie 30 punktów; kandydaci z certyfikatem językowym na poziomie B2 (np. First Certificate in English, BEC Vantage, Zertifikat Deutsch für den Beruf) otrzymują automatycznie 10 punktów oraz mają możliwość uzyskania kolejnych 20 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej; osoby nieposiadające żadnych certyfikatów językowych mogą otrzymać podczas rozmowy kwalifikacyjnej 30 punktów; pozostałe 20 punktów kandydaci mogą otrzymać za aktywną działalność w: o życiu Uczelni, o kołach naukowych, o innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich, niebędących kołami naukowymi (obsługa targów, pomoc w organizacji konferencji). Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Centrum Współpracy z Zagranicą WSG), CV (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających informacje zawarte w CV), list motywacyjny, opinia nauczyciela akademickiego. 9. Wyjazdy na praktykę Od roku akademickiego studenci Wyższej Szkoły Gospodarki mogą wyjeżdżać na praktyki zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus. Zainteresowane osoby podobnie jak w przypadku wyjazdu na studia składają niezbędne dokumenty i przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W procesie rekrutacji studenci mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: a) dobra znajomość języka obcego (waga 25%), b) średnia ocen z ostatniego roku studiów (waga 25%), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 10

11 c) wynik rozmowy kwalifikacyjnej motywacja studenta do odbycia praktyki w instytucji przyjmującej (30%), d) aktywna działalność na rzecz Uczelni, aktywna działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w programie Study Buddy, aktywna działalność w innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich, niebędących kołami naukowymi (obsługa, pomoc w organizacji konferencji), zajęcia nadprogramowe, motywacja studenta (waga 20%). Przed wyjazdem studenta na praktykę trzy strony, tj. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, instytucja przyjmująca oraz student, podpisują Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement, TA), określające program i planowany przebieg praktyki. Osobą odpowiedzialną za akceptację i rozliczenie się z realizacji TA po stronie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jest Dyrektor Studium Przygotowania Zawodowego. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 11

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG 10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki uważam za rozpoczęty. Po raz pierwszy słowa te usłyszeli nowo przyjęci studenci Uczelni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014 www.ambafrance-pl.org Pod redakcją: Dr Dominique Le Masne Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce dominique.lemasne@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie INFORMATOR Wydanie 2011-2012 www.ambafrance-pl.org Nadzór Corinne Baylac, attachée ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Polsce corinne.baylac@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo