1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH"

Transkrypt

1 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze wprowadzające w życie Zarządzenia Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu (z dnia 29 września 2009 r. oraz z dnia 11 lipca 2011 r.). Dotyczy studiów magisterskich z teologii, filozofii i pedagogiki (stacjonarnych i niestacjonarnych) 1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1.1. Ilość nauczanych języków W ramach studiów magisterskich stacjonarnych nauczane są cztery języki nowożytne: angielski, niemiecki, włoski i francuski W ramach studiów magisterskich niestacjonarnych nauczane są dwa języki nowożytne: angielski i niemiecki Liczba nauczanych języków może ulec zmianie zależnie od ilości studentów Poziomy nauczania i wymiar godzin W ramach studiów magisterskich stacjonarnych nauka języków obcych nowożytnych odbywa się na dwóch poziomach: I i II po 2 semestry na jeden poziom (oznaczone odpowiednio symbolami I.1, I.2, II.1, II.2) w wymiarze 2 x 90 min./tydz W ramach studiów magisterskich niestacjonarnych nauka języków obcych nowożytnych odbywa się na dwóch poziomach: In i IIn po 2 semestry na jeden poziom (oznaczone odpowiednio symbolami In.1, In.2, IIn.1, IIn.2) w wymiarze 45 min./tydz Przyporządkowywanie studentów do grup Studenci są przyporządkowywani na odpowiednie poziomy według wstępnej znajomości języka, która jest na początku roku weryfikowana przez lektora Aby zapewnić w każdej z grup odpowiednią liczbę osób zostają wprowadzone limity uczestników według następującego klucza: Dla studiów magisterskich stacjonarnych: język angielski ok. 28% studentów objętych nauczaniem języków; język włoski ok. 28%; język niemiecki ok. 28%; język francuski ok. 15% W ramach studiów magisterskich niestacjonarnych danego języka będzie się mogła uczyć ok. połowa studentów objętych nauczeniem języków nowożytnych Jeżeli liczba chętnych na dany lektorat przekroczy podane limity o przyjęciu do grupy decyduje losowanie Wymagania stawiane ubiegającym się o tytuł zawodowy magistra. Aby uzyskać tytuł zawodowy magistra od studentów będzie wymagane zaliczenie jednego lektoratu z języka nowożytnego: dla studentów studiów stacjonarnych na poziomie II.2; dla studentów studiów niestacjonarnych na poziomie IIn.2.

2 Czas i miejsce lektoratów Dla studentów studiów stacjonarnych lektoraty odbywają się w godzinach popołudniowych po zakończeniu wykładów kursorycznych w poniedziałki i czwartki od godz w gmachu PWT we Wrocławiu według podanego na początku roku akademickiego planu Studenci studiów magisterskich stacjonarnych z teologii, filozofii i pedagogiki oraz klerycy MWSD uczęszczają na lektoraty razem Dla studentów studiów niestacjonarnych lektoraty są wpisane w plan zajęć Frekwencja Na lektoratach obecność jest obowiązkowa Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru (2x90 min. dla studentów studiów stacjonarnych; 2x45 min. dla studentów studiów niestacjonarnych), z tym że na najbliższych zajęciach musi zaliczyć materiał przerabiany na lektoracie, który opuścił (sposób weryfikacji jest ustalany przez lektora). Pozostałe nieobecności mogą być usprawiedliwione wyłącznie zwolnieniem lekarskim Jeżeli liczba nieusprawiedliwionych absencji przekroczy ustalony wyżej limit (zob. p ) lub student łącznie opuści więcej niż 30% zajęć, musi powtórzyć lektorat na danym poziomie w następnym roku W przypadkach szczególnych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie) Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu może wyrazić zgodę na zaliczenie materiału w formie egzaminu. Taka możliwość jest wykluczona w przypadku przekroczenia limitu absencji nieusprawiedliwionych Program. Lektorzy prowadzą zajęcia według przyjętego i zaprezentowanego na początku roku programu Weryfikacja wiedzy i ocena końcowa Lektorzy weryfikują wiedzę studentów podczas zajęć w ustalonej wcześniej formie (odpowiedzi ustne, prace pisemne, ćwiczenia, zadania domowe itd.) wystawiając oceny cząstkowe Pod koniec każdego semestru odbywa się kolokwium obejmujące całość materiału, o którym mowa w p Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych oraz oceny z kolokwium końcowego, która liczy się poczwórnie Odwoływanie zajęć Odwoływać lektoraty ma prawo Rektor PWT we Wrocławiu lub Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu Ogłoszenie o odwołaniu lektoratów pojawia się na stronach lub na tablicy ogłoszeń PWT we Wrocławiu. Może ją przekazać również lektor W przypadkach losowych lektoraty odwołuje Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych informując osobiście uczestników i lektora W dniach rektorskich lektoraty nie odbywają się W przypadku odwołania lektoratów z powodu choroby lektora zajęcia muszą zostać odrobione w formie ustalonej między lektorem a studentami.

3 3 2. NAUCZANIE JĘZYKÓW STAROŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH Ilość nauczanych języków W ramach studiów magisterskich stacjonarnych (cykl A i B) nauczane są dwa języki starożytne: łaciński i grecki biblijny W ramach studiów magisterskich niestacjonarnych nauczany jest język łaciński Poziomy nauczania i wymiar godzin W ramach studiów magisterskich stacjonarnych (cykl A i B) nauka języków będzie odbywać się na następujących poziomach i w następującym wymiarze godzin: język łaciński: poziomy I, II, III po 2 semestry na jeden poziom (oznaczone odpowiednio symbolami I.1, I.2, II.1, II.2, III.1, III.2) w wymiarze 2 x 45 min./tydz język grecki: poziom I.1 w wymiarze 30x45 min. Poziom I.1 odpowiada zakresowo poziomowi Id.1 (zob. p ) W ramach studiów magisterskich niestacjonarnych nauka języka łacińskiego odbywa się na dwóch poziomach In i IIn po 2 semestry na jeden poziom (oznaczone odpowiednio symbolami In.1, In.2, IIn.1, IIn.2) w wymiarze 45 min./tydz Przyporządkowywanie studentów do grup. Studenci są przyporządkowani do grup według roku studiów Wymagania stawiane ubiegającym się o tytuł magistra. Aby uzyskać stopień magistra od studentów będzie wymagane zaliczenie następujących poziomów: Studia stacjonarne: Cykl studiów A: język łaciński poziom III.2; język grecki biblijny poziom I Cykl studiów B: język łaciński poziom II.2; język grecki biblijny poziom I Studia niestacjonarne: język łaciński poziom IIn Studenci studiów magisterskich dziennych (cykl A i B) ubiegający się o tytuł zawodowy magistra teologii biblijnej mają obowiązek zaliczyć język hebrajski biblijny na poziomie Id.1 (zob. p ). Lektorat języka hebrajskiego biblijnego zastępuje jeden wykład fakultatywny Poziom I.1 języka greckiego biblijnego może zostać zaliczony w ramach lektoratów dodatkowych (zob. p ). Wybór lektoratu z języka greckiego biblijnego w ramach lektoratów dodatkowych student ma obowiązek zgłosić na początku semestru lektorowi prowadzącemu zajęcia kursoryczne oraz lektorowi prowadzącemu zajęcia dodatkowe Frekwencja Na lektoratach języków starożytnych obecność jest obowiązkowa Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru (2x45 min.), z tym że na najbliższych zajęciach musi zaliczyć materiał przerabiany na lektoracie, który opuścił (sposób weryfikacji jest

4 4 ustalany przez lektora). Pozostałe nieobecności mogą być usprawiedliwione wyłącznie zwolnieniem lekarskim Jeżeli liczba nieusprawiedliwionych absencji przekroczy ustalony wyżej limit (zob. p ) lub student łącznie opuści więcej niż 30% zajęć, musi powtórzyć lektorat na danym poziomie w przyszłym roku W przypadkach szczególnych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie) Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu może wyrazić zgodę na zaliczenie materiału w formie egzaminu. Taka możliwość jest wykluczona w przypadku przekroczenia limitu absencji nieusprawiedliwionych Program. Lektorzy prowadzą zajęcia według przyjętego i zaprezentowanego na początku roku programu Weryfikacja wiedzy i ocena końcowa Lektorzy weryfikują wiedzę studentów podczas zajęć w ustalonej wcześniej formie (odpowiedzi ustne, prace pisemne, ćwiczenia, zadania domowe itd.) wystawiając oceny cząstkowe Pod koniec każdego semestru odbywa się kolokwium obejmujące całość materiału, o którym mowa w p Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych oraz oceny z kolokwium końcowego, która liczy się poczwórnie Odwoływanie zajęć. Lektoraty języków starożytnych są odwoływane podobnie jak inne zajęcia kursoryczne. 3. NAUCZANIE JĘZYKÓW STAROŻYTNYCH W RAMACH LEKTORATÓW DODATKOWYCH 3.1. Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu organizuje dodatkowe lektoraty z następujących języków: łacińskiego, greckiego biblijnego, hebrajskiego biblijnego oraz aramejskiego biblijnego Lektoraty dodatkowe dostępne są dla studentów PWT oraz dla osób z zewnątrz uczelni Nauka języków starożytnych będzie odbywać się na poziomach: Id, IId, IIId, IVd po 2 semestry na jeden poziom (oznaczone odpowiednio symbolami Id.1, Id.2, IId.1, IId.2, IIId.1, IIId.2, IVd.1, IVd.2) w wymiarze po 2 (lub 3) x45 min./tydz zakres materiału kursu języka greckiego biblijnego w ramach lektoratu dodatkowego na poziomie Id.1 odpowiada zakresowi lektoratu na poziomie I.1 prowadzonego w ramach zajęć kursorycznych (zob. p ) Lektoraty dodatkowe z języków starożytnych (język grecki: Id.2, IId.1, IId.2, IIId.1, IIId.2, IVd.1, IVd.2; język hebrajski: Id.1, Id.2, IId.1, IId.2, IIId.1, IIId.2, IVd.1, IVd.2; język łaciński: IIId.1, IIId.2, IVd.1, IVd.2 [poziom III wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych cyklu B]) mogą być wybrane przez studenta w ramach wykładów fakultatywnych, ale nie więcej niż 6 razy w ciągu trwania studiów. Dalsze rozszerzenie możliwości zamiany wykładów

5 5 fakultatywnych na lektoraty języków starożytnych jest możliwe za zgodą Rektora PWT we Wrocławiu. 4. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W RAMACH SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH 4.1. Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu proponuje studentom PWT oraz osobom z zewnątrz kursy języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego) Lektoraty dodatkowe będą odbywać się po zakończeniu zajęć kursorycznych w wymiarze 60x45 min. na semestr Na wyższych poziomach studium języka, zostanie położony nacisk na religijny i teologiczny aspekt języka (praca z tekstami biblijnymi, liturgicznymi, naukowymi z zakresu teologii). 5. OPŁATY ZA KURSY JĘZYKOWE 5.1. Kursy dodatkowe z języków starożytnych wybierane przez studentów w ramach wykładów fakultatywnych są bezpłatne Lektoraty prowadzone w ramach zajęć dodatkowych z języków starożytnych i nowożytnych są płatne według zasad opublikowanych na stronie Powyższe przepisy obowiązują od 1 października 2013 r. Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu Ks. dr Rajmund Pietkiewicz

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN Materiał opracowany dzięki pomocy Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW Drodzy Pierwszoroczniacy! Witamy Was

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo