edycja 2007 Hubert Ludwiczak 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edycja 2007 Hubert Ludwiczak 1"

Transkrypt

1 PhD in Germany +++ Studia doktoranckie w Niemczech +++ PhD in Germany with focus on Life Sciences / w naukach biomedycznych edycja 2007 Hubert Ludwiczak 1 Ponisza broszura opisuje studia doktoranckie w Niemczech ze szczególnym naciskiem na nauki biomedyczne. Jest ona skierowana do polskich studentów oraz absolwentów studiów medycznych i przyrodniczych, którzy studiuj lub studiowali w Polsce i/lub przez jaki czas w Niemczech i myl o doktoracie poza granicami kraju. Praca pokazuje, i doktorat w Niemczech moe by ciekaw alternatyw dla studiów w Polsce ze wzgldu na silnie rozwinity tamtejszy sektor nauk biomedycznych. Praca ukazuje równie, jak wybra odpowiedni dla siebie ofert studiów doktoranckich, jakie dokumenty wysła oraz jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej 2. Jest to ju druga edycja broszury, tym razem przeznaczona głównie dla tych, którzy chc si ubiega o doktorat w roku 2007 i roku akademickim 2007/2008 i podane s w niej najblisze terminy składania poda. SPIS TRECI: 1. Ogólne zasady przyj na studia doktoranckie i studiów doktoranckich w Niemczech Co to s studia doktoranckie Punkt wyjcia do podjcia studiów doktoranckich System studiów doktoranckich w Niemczech - wiele instytucji, róne drogi Gdzie szuka doktoratu w naukach biomedycznych? Dlaczego studia doktoranckie w Niemczech w naukach biomedycznych Jakie warunki powinien spełnia zagraniczny kandydat na studia doktoranckie w Niemczech w naukach biomedycznych? Czy studia doktoranckie w Niemczech s finansowane? Kiedy najlepiej ubiega si o studia doktoranckie? Gdzie szuka ofert doktoratów w naukach biomedycznych? Wyspecjalizowane portale internetowe Instytuty naukowo-badawcze Uniwersytety Szkoły doktorantów Firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne Jak ubiega si o miejsce na studiach doktoranckich w Niemczech? Czy wysyła dokumenty przez internet, czy te klasyczn poczt? Jakie dokumenty wysła ubiegajc si o miejsce na studiach doktoranckich? Wysyłanie dokumentów mailem Wysyłanie dokumentów listownie W jakim jzyku wysła dokumenty? Powiadczenie dyplomów, certyfikatów, zawiadcze Jakie tytuły doktora s przyznawane w Niemczech w naukach biomedycznych? Jak przygotowa si na rozmow kwalifikacyjn? Polecane linki Poratle zwizane z nauk i badaniami naukowymi w Niemczech Portale dla młodych naukowców...59 Załcznik A - przykładowy list motywacyjny po niemiecku...61 Załcznik B - Przykładowy list motywacyjny po angielsku Załcznik C - Przykładowe CV po angielsku w wersji kompaktowej Załcznik D - Przykładowe CV po niemiecku w wersji kompaktowej Kontakt z autorem: Hubert Ludwiczak, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Klinikum der Medizinischen Fakultät, Institut für Medizinische Immunologie, Magdeburger Str. 2, Halle, 2 UWAGA!: poruszanie si po stronach internetowych, do których linki przedstawiane s w pracy, wymaga przede wszystkim znajomoci jzyka niemieckiego

2 1 OGÓLNE ZASADY PRZYJ NA STUDIA DOKTORANCKIE I STUDIÓW DOKTORANCKICH W NIEMCZECH 1.1 Co to s studia doktoranckie? Studia doktoranckie s pierwszym po ukoczeniu studiów wyszych potwierdzeniem kwalifikacji naukowych i pierwszym krokiem do dalszej, nie tylko naukowej kariery. Zasadniczym elementem tych studiów jest praca doktorska w postaci pisemnej rozprawy naukowej. Jest ona odzwierciedleniem teoretycznych i praktycznych umiejtnoci doktoranta, jak równie przedstawia jego samodzielny wkład dla nauki (niejednokrotnie potwierdzony publikacj w czasopimie naukowym). Bardzo wany jest wybór miejsca, gdzie realizowane bd studia doktoranckie - renomowany orodek gwarantuje doskonałe warunki pracy i na pewno pomaga w dalszej karierze, ale ju w procesie aplikacyjnym naley spodziewa si duej konkurencji i duego odsiewu kandydatów. 1.2 Punkt wyjcia do podjcia studiów doktoranckich Przy podejmowaniu decyzji dotyczcej tego, czy robi doktorat, czy te nie, naley zada sobie pytanie, czy jest si w stanie całkowicie powici pracy w laboratorium przez najblisze trzy lub cztery lata (bo tyle trwaj przecitnie studia doktoranckie w Niemczech) po rednio 8-10, czasem nawet 12 godzin dziennie. Naley równie uwiadomi sobie, dlaczego chce si robi doktorat: czy ma by to przyczynek do dalszej wyłcznie naukowej kariery i pozostania na uczelni lub w jakim instytucie naukowo-badawczym, czy te moe chce si w przyszłoci znale zatrudnienie w prywatnych firmach biotechnologicznych i biofarmaceutycznych, a moe te mie lepszy punkt wyjcia i załoy własn firm, np. biotechnologiczn, w Polsce lub gdzie za granic. Bardzo wane jest to, na co niemieccy profesorowie i doktorzy zwracaj szczególna uwag przy selekcji kandydatów na studia doktoranckie, a mianowicie: samodzielno, pomysłowo i jednoczenie umiejtno pracy w zespole kandydata, jak równie cierpliwo, umiejtno znajdowania i pokonywania problemów, które mog si pojawi we własnej pracy. Oczywicie nie trzeba dodawa, i naley posiada solidnie ugruntowan wiedz teoretyczn i praktyczn. W renomowanych orodkach wybierani s czsto kandydaci, którzy posiadaj ju jakie osignicia naukowe, najlepiej poparte publikacjami. 1.3 System studiów doktoranckich w Niemczech - wiele instytucji, róne drogi. Niemiecki system studiów doktoranckich róni si zasadniczo od systemów anglosaskich, gdzie doktorat najczciej jest wpleciony w trzystopniowy system studiów (najpierw po trzech latach licencjat, Bachelor of Science - B.Sc., nastpnie po dwóch latach magister, Master of Science - M.Sc., a po rozprawie doktorskiej tytuł doktora, Philosphy Doctor - Ph.D. lub Medical Doctor - MD). Natomiast system ten jest praktycznie taki sam jak w przypadku Polski i innych krajów europejskich - najpierw koczy si studia wysze, a nastpnie osobno aplikuje si na studia doktoranckie do wybranej uczelni lub instytutu

3 DOKTORAT W SKRÓCIE Doktor (z łac. docere - uczy, naucza; doctus - uczony) oznacza w Niemczech najwyszy stopie akademicki. Uzyskuje si go poprzez studia doktoranckie na uniwersytecie (Universität), politechnice (Technische Universität), w Gesamthochschule lub wyszej szkole pedagogicznej (Pädagogische Hochschule). Studia doktoranckie (uwaga: dotyczy absolwentów uczelni niemieckich) mona rozpocz majc tytuł magistra (Magister, Diplom, Master lub Bachelor), lub ukoczone studia w Fachhochschule z wynikiem 5.0. Prawnicy, lekarze i nauczyciele mog rozpocz studia doktoranckie ju po pierwszym egzaminie pastwowym (Staatsexamen), w niektórych przypadkach z odpowiedni ocen kocow. W celu uzyskania tytułu doktora, naley napisa prac (rozpraw doktorsk), która zawiera nowe osignicia naukowe. W czasie studiów opiek nad doktorantem sprawuje promotor (Doktorvater lub Doktormutter), którym jest najczciej profesor (Professor) lub doktor habilitowany (Privatdozent), bdcy samodzielnym pracownikiem naukowym. W zalenoci od przepisów doktorat moe by robiony na uniwersytecie (intern) lub poza nim (extern) w jednostce majcej status uniwersytecki. Egzamin doktorski odbywa si przed gremium złoonym z przedstawicieli wydziału i składa si z ustnej obrony rozprawy doktorskiej (Disputation) oraz z pyta dotyczcych wiedzy z okrelonych przedmiotów lub zakresu materiału odnoszcego si do tematyki doktoratu (Rigorosum). Rozprawa doktorska musi by zasadniczo opublikowana w czasopimie naukowym, przy czym dopuszcza si równie moliwo publikacji on-line. Dopiero wówczas procedura przyznawania tytułu jest zakoczona, a absolwent uzyskuje dyplom potwierdzajcy tytuł doktora i moe si nim oficjalnie posługiwa. Niektóre uczelnie dopuszczaj równie moliwo posługiwania si tytułem doktora ju w okresie midzy obron a publikacj wyników pracy. W Niemczech tytuł doktora nadawany jest wyłcznie przez uniwersytety lub instytuty majce status uniwersytecki ("wissenschaftliche Hochschule"). Tytułów tych nie nadaj uczelnie o charakterze wyszej szkoły zawodowej, czyli Fachhochschule. TYTUŁY DOKTORSKIE W NIEMCZECH Dr. agr. (agriculturae): Doktor Rolnictwa Dr. disc. pol. (disciplinarum politicarum): Doktor Nauk Społecznych lub Politycznych Dr.-Ing. (Doktor-Ingenieur): Doktor-Inynier. (wprowadzony w 1899 roku na niemieckich politechnikach). Dr. iur. (iuris): Doktor Nauk Prawnych Dr. iur. utr. (iuris utriusque): Doktor Obydwu Praw (wieckich i kocielnych) Dr. iur. can. (iuris canonici): Doktor Prawa Kanonicznego Dr. med. (medicinae): Doktor Medycyny Dr. med. dent. (medicinae dentariae): Doktor Stomatologii Dr. med. vet. (medicinae veterinariae): Doktor Weterynarii Dr. nat. techn. (naturalium technicarum): Doktor Gleboznawstwa Dr. oec. (oeconomiae): Doktor Ekonomii Dr. oec. publ. (oeconomiae publicae): Doktor Gospodarki Narodowej Dr. oec. troph. (oecotrophologiae): Doktor Nauk o ywnoci Dr. paed. (paedogogiae): Doktor Owiaty Dr. phil. (philosophiae): Doktor Filozofii (obejmuje wydziały filozofii, ale równie filologi, histori, psychologi, pedagogik, a take matematyk) Dr. phil. nat. (philosophiae naturalis): Doktor Nauk Przyrodniczych (z naciskiem na aspekty społeczne, dotyczy dziedzin, w których nie s przeprowadzane eksperymenty naukowe na organizmach ywych lecz jedynie prac teoretycznych, np. z matematyki) Dr. PH (public health): Doktor Nauk o Zdrowiu Dr. rer. agr. (rerum agriculturarum): Doktor Nauk Rolniczych Dr. rer. biol. vet. (rerum biologiae veterinariae): Doktor Nauk o Zwierztach Dr. rer. biol. hum. (rerum biologiae humanae habilitatus): Doktor Nauk o Ludziach Dr. rer. comm. (rerum commercialium lub mercantilium): Doktor Nauk o Handlu Dr. rer. cult. (rerum culturarum): Doktor Nauk o Kulturze Dr. rer. cur. (rerum curae): Doktor Nauk o Pielgniarstwie - 3 -

4 Dr. rer. forest. (rerum forestalium): Doktor Nauk Lenych Dr. rer. hort. (rerum horticulturarum) Doktor Nauk Ogrodniczych Dr. rer. medic. (rerum medicarum): Doktor Nauk Medycznych Dr. rer. mont. (rerum montanarum): Doktor Nauk Górniczych Dr. rer. nat. (rerum naturalium): Doktor Nauk Przyrodniczych Dr. rer. oec. (rerum oeconomicarum): Doktor Nauk Ekonomicznych Dr. rer. pol. (rerum politicarum): Doktor Nauk Politycznych Dr. rer. physiol. (rerum physiologicarum): Doktor Biologii Człowieka Dr. rer. publ. (rerum publicarum): Doktor Nauk Administracyjnych Dr. rer. sec. (rerum securitatem): Doktor Nauk o Bezpieczestwie Dr. rer. silv. (rerum silvestrium): Doktor Nauk Lenych (w byłym DDR) Dr. rer. soc. (rerum sociologiae): Doktor Nauk o Socjologii Dr. sc. hum. (scientiarum humanarum): Doktor Nauk o Człowieku Dr. sc. pol. (scientiae socialis): Doktor Nauk Społecznych Dr. sc. agr. (scientiae agriculturae): Doktor Nauk o Rolnictwie Dr. Sportwiss.: Doktor Nauk o Sporcie Dr. theol. (theologiae): Doktor Teologii Dr. troph. (throphologiae): Doktor Nauk o ywieniu Wykaz tytułów mona znale na stronie: Aby dosta si na doktorat, naley przede wszystkim znale promotora, który wyrazi zgod na opiek, czyli bdzie dla doktoranta "Doktorvater" lub, jeli to kobieta, "Doktormutter". Najprostszym sposobem jest zapoznanie si np. w internecie z ofert uniwersytetów niemieckich i wybranie interesujcej nas dziedziny bada, a nastpnie napisanie maila lub listu do profesora (dokładny opis tego, jakie dokumenty naley przesła, mona znale w nastpnym rozdziale). Oferty doktoratów wszelkich instytucji publicznych (uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych) niezalenie od dziedziny s powszechnie ogłaszane i mona je znale w gazetach, czasopismach lub na odpowiednich stronach internetowych. Doktorat mona robi: w specjalnych szkołach doktorantów (GRAKOs = Graduiertenkollegs, ang. graduate colleges), które działaj albo wyłcznie w obrbie uniwersytetu, albo tworzone s wspólnie przez róne instytuty naukowo-badawcze uniwersyteckie i pozauniwersyteckie. Graduiertenkollegs finansowane i nadzorowane s przez Niemieck Wspólnot Badawcz (DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft - odpowiednika polskiego Komitetu Bada Naukowych); w ramach uniwersyteckich centrów badawczych (SFB = Sonderforschungsbereich, ang. coolaborative research centers); bdc zatrudnionym na wyszej uczelni (Universitäten, Technische Universitäten, Technische Hochschulen, ang. universities, technical universities) i prowadzc badania na wydziale - jest to wówczas praca na pół etatu, doktorant nie ma zaj ze studentami; bdc zatrudnionym w instytucie naukowo-badawczym pastwowym lub prywatnym (Forschungsinstitute, ang. non-university research institutes) - praca na pół etatu; wieczorowo, pracujc np. w dzie w firmie; Istnieje wic duo moliwoci podjcia studiów doktoranckich dostosowanych do sytuacji yciowej i materialnej kandydata

5 Studia doktoranckie w Niemczech s indywidualnymi badaniami naukowymi doktoranta nadzorowanymi przez promotora i nie wymagaj uczszczania na dodatkowe zajcia (z wyjtkiem Graduiertenkollegs i innych szkół doktorantów) ani tym bardziej zaj ze studentami 3. Obecnie w Niemczech kształci si około 100 tys. doktorantów. 2 GDZIE SZUKA DOKTORATU W NAUKACH BIOMEDYCZNYCH? Dlaczego studia doktoranckie w Niemczech w naukach biomedycznych? Niemcy s krajem, który od wielu lat stawia na nauk i inwestuje w badania o charakterze innowacyjnym, głównie w informatyce i biotechnologii. Obowizek inwestowania w nowe technologie spoczywa nie tylko na pastwie, ale równie na sektorze prywatnym. Działania te wymagaj pracy wykształconych fachowców. Niemcy jako kraj ubogi w zasoby naturalne skazany jest na inwestowanie w kapitał ludzki, aby utrzyma konkurencyjno w gospodarce. Udział Niemiec w wiatowym handlu dobrami innowacyjnymi stale ronie, liczba patentów w zakresie nowych technologii znajduje si powyej redniej w porównaniu z innymi rozwinitymi krajami 5, 60% wszystkich niemieckich przedsibiorstw wypuciło na rynek w ostatnich miesicach innowacyjne produkty i usługi. Publikacje naukowców niemieckich stanowi 8,4% wszystkich publikacji w naukach przyrodniczych, medycznych i inynieryjnych, przy czym ich jako jest bardzo wysoka; 12% wszystkich patentów pochodzi z Niemiec. Wydatki Niemiec na badania stanowi 6% ogólnowiatowych wydatków na ten cel. Nakłady na badania naukowe i działalno naukow w Niemczech rosn z roku na rok przez co łatwiej pozyska rodki, zwłaszcza w obszarze nauk biomedycznych. Wydatki brutto na badania i rozwój (B+R) w 2004 wyniosły ponad 55 mld.. Wydatki na B+R stanowiły w 2004 roku 2,5% Produktu Krajowego Brutto (PKB) Niemiec 6. Około 66% tych nakładów pochodziło z firm (pastwowych i prywatnych). Wydatki Federalnego Ministerstwa Edukacji i Bada Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF) na działalno B+R w 2005 roku to 9,9 mld. (wzrost o 37,5% w stosunku do roku 1998). Biotechnologia i nauki biomedyczne s okrelane przez rzd Niemiec za kluczowe dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego (rok 2001 był powicony włanie naukom biomedycznym), std ich szczodre finansowanie oraz liczne ułatwienia dla przedsibiorców zakładajcych firmy biotechnologiczne. W Niemczech znajduje si 30 bioregionów skupiajcych łcznie ponad 600 firm biotechnologicznych - absolutny rekord w Europie. Istnieje równie dosy pokany kapitał joint-venture i do tego wyspecjalizowany w finansowaniu firm biotechnologicznych. 3 Autor w czasie przegldania ofert doktoratów od pocztku 2005 roku na jednym z niemieckich portali natrafił jedynie na pojedyncze przypadki, w których doktorant na kierunkach biomedycznych musiał w trakcie studiów odby zajcia ze studentami lub w inny sposób uczestniczy w zajciach dydaktycznych. 4 Informacje dotyczce warunków ubiegania si o studia doktoranckie (w edycji 2007) s przedstawione zgodnie ze stanem wiedzy na wrzesie 2006 r patentów na 1 mln. pracujcych; rednia Unii Europejskiej patenty, a OECD patenty; ZA: Die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands 2006, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2006, 6 Dla porównania udział procentowy wydatków na B+R w PKB innych krajów w 2003 roku: Francja=2,2% Wielka Brytania=1,9% Szwecja=2,3%, Japonia=3,2%, USA=2,7%; ZA: Forschung und Innovation in Deutschland 2006, Bundesministerium für Bildung und Forschung,

6 Cho regulacje prawne dotyczce biotechnologii w Niemczech s dosy restrykcyjne w porównaniu np. do brytyjskich (Niemcy ogólnie lubuj si w produktach ekologicznych i upraw rolin GM jest niewiele, istnieje zakaz klonowania zarodków ludzkich i pozyskiwania z nich komórek macierzystych), to jednak o biotechnologii i całej dziedzinie life sciences sporo si mówi i zajmuj one duo miejsca w rodkach masowego przekazu. Przytłacza równie ogromna liczba portali i stron internetowych podejmujcych tematyk life sciences. Niemcy zajmuj w 2005 roku trzecie miejsce pod wzgldem iloci publikacji naukowych (za USA i Japoni) oraz pod wzgldem liczby cytowa w wysoko cenionych czasopismach naukowych (tutaj za Szwajcari i USA) 7. Niemcy s krajem, z którego wywodzi si a 82 laureatów Nagrody Nobla (w tym 16 za osignicia w medycynie i fizjologii). Stanowi oni łcznie 11% wszystkich dotychczasowych laureatów tej nagrody. Ostatnie wyrónienia Niemców miały miejsce w 2005 roku (z fizyki), a w naukach biomedycznych w 1999 roku (Günter Blobel za prace dotyczce białek) 8. Nazwiska wielu niemieckich naukowców s powszechnie znane (Robert Koch, Paul Ehrlich, Wilhelm Conrad Röntgen, Max Planck, Albert Einstein, Gustav Hertz, Werner Heisenberg, Max Born, Ernst Ruska, August Arrhenius, Wilhelm Ostwald, Walther Nernst, Otto Wieland, Otto Hahn, Max Delbrück, Justus Liebig,). Warto podj studia doktoranckie w Niemczech, poniewa s one finansowane (ze rodków uczelni lub pozauczelnianych - ze stypendium) i najczciej maj posta umowy o prac. Oczywicie nie s to kokosy, ale rodki pozwalaj na pewn niezaleno finansow, tak e studenci nie musz obawia si o swoj przyszło, ale mog powici si wyłcznie pracy naukowo-badawczej. Dla osób, które w miar płynnie (na poziomie CAE lub TOEFL) rozmawiaj po angielsku w przypadku jeli jest to ich jedyny jzyk obcy, a zwłaszcza dla tych, którzy mówi swobodnie po niemiecku i dodatkowo umiej angielski na poziomie wystarczajcym do publikowania, czytania i zrozumienia literatury naukowej, jak równie do podejmowania kontaktów z naukowcami zagranicznymi, nie ma adnych przeszkód, by robiły doktorat w Niemczech. Ci, którzy znaj jzyk niemiecki bardzo dobrze i mieli w przeszłoci okazj studiowa na niemieckiej uczelni (np. w ramach programu Sokrates/Erasmus) i zetknli si z niemieck kultur, bd si tu czu doskonale. 2.2 Jakie warunki powinien spełnia zagraniczny kandydat na studia doktoranckie w Niemczech w naukach biomedycznych? Aby zosta przyjtym na studia doktoranckie w Niemczech w naukach biomedycznych, naley ukoczy studia wysze (tytuł mgr, mgr in., lek. med., lek. wet., mgr farm.) w dziedzinie pokrewnej z dziedzin studiów doktoranckich. Najbardziej podani s absolwenci: biotechnologii, biologii (najlepiej ze specjalizacj biologia molekularna), medycyny, farmacji, weterynarii. 7 Müller Berndt, Gute Noten für deutsche Wissenschaftler, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, , w: Informationsdienst Wissenschaft, 8 Dla porównania polscy noblici w liczbie szeciu stanowi zaledwie 0,79% wszystkich 758 laureatów (włcznie z rokiem 2005) - przyp.aut

7 O doktorat ubiega si mog równie absolwenci innych kierunków medycznych lub przyrodniczych, ale ostatecznie o przyjciu (przede wszystkim o tym, czy dany tytuł naukowy + ukoczony kierunek uprawniaj do podjcia studiów doktoranckich) decyduj przepisy danej uczelni, tzw. porzdek studiów doktoranckich (Promotionsordnung) i przepisy o szkolnictwie wyszym w danym landzie (Hochschulrahmengesetz 9 ). Oczywistym jest, i np. mgr matematyki nie zostanie dopuszczony do doktoratu z chemii. Niekiedy w naukach biomedycznych doktorat mog robi absolwenci studiów licencjackich (ang. B.Sc.). Dzieje si tak najczciej w szkołach doktorantów, gdzie absolwenci z licencjatem najpierw przez półtora roku lub dwa lata uzupełniaj studia na dodatkowych kursach, aby nastpnie płynnie przej na studia doktoranckie. Z reguły jednak wymagany jest ukoczony pełny picioletni okres studiów. Kady kandydat na studia doktoranckie w Niemczech powinien posługiwa si biegle lub bardzo dobrze przynajmniej jednym z nastpujcych jzyków obcych: niemieckim - certyfikat DSH 10 ZMP 11 lub ZOP 12, a wic na poziomie pozwalajcym na swobodne komunikowanie si; mona równie zapyta si promotora, czy przyjmie nas na doktorat z niszym certyfikatem lub bez niego, ale w zamian za to zobowiemy si na uczestnictwo w kursie jzyka niemieckiego, który skoczy si egzaminem DSH po semestrze lub dwóch; angielskim - najlepiej certyfikat TOEFL 13, IELTS 14, CAE 15 lub CPA 16. Nie ma adnych problemów, gdy kandydat z Polski nie zna w ogóle jzyka niemieckiego, jednak powinien wykaza si doskonał znajomoci angielskiego i to ju w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej RADA: W kadym przypadku naley zapozna si z wymogami danej uczelni lub instytutu odnonie warunków przyjcia na studia doktoranckie. 2.3 Czy studia doktoranckie w Niemczech s finansowane? Tak. Najczciej przy ofercie doktoratu moemy znale tajemniczy skrót BAT IIa/2, który okrela włanie sposób wynagradzania doktorantów. BAT oznacza po prostu Bundesangestelltentarif (wicej na 17, czyli wynagrodzenia urzdników 9 Tekst ustawy dostpny jest na stronie: 10 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang - egzamin dopuszczajcy do studiów na niemieckojzycznej uczelni. 11 Zentrale Mittelstufenprüfung - drugi stopniem trudnoci certyfikat powiadczajcy znajomo jzyka niemieckiego. 12 Zentrale Oberstufenprüfung - trzeci stopniem trudnoci certyfikat powiadczajcy znajomo jzyka niemieckiego (po ZD - Zertifikat Deutsch i ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung). 13 Test of English as Foreign Language - certyfikat powiadczajcy znajomo jzyka angielskiego, popularny dla kandydatów na amerykaskie uczelnie. 14 International English Language Testing System - certyfikat powiadczajcy znajomo jzyka angielskiego, popularny dla kandydatów na brytyjskie (ale nie tylko) uczelnie. 15 Certificate of Advanced English - trzeci stopniem trudnoci certyfikat powiadczajcy znajomo jzyka angielskiego. 16 Certificate of Proficiency in English - czwarty stopniem trudnoci certyfikat powiadczajcy znajomo jzyka angielskiego. 17 Z dniem roku weszła w ycie ustawa zastpujca dotychczasowe BAT o nazwie TVöD (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst). Ustawa ta obejmuje coraz szersze krgi pracowników w zalenoci od wynegocjowanych porozumie zwizków zawodowych z Rzdem Federalnym. W wielu ogłoszeniach doktoratów zaczyna w zwizku z powyszym pojawia si skrót TVöD odnonie rodzaju wynagrodzenia, ale w - 7 -

8 pastwowych, a IIa/2 oznacza, e doktorant naley do grupy IIa pracowników umysłowych i otrzymuje połow tej stawki, gdy zatrudniony jest na pół etatu (19,75 godziny tygodniowo). Taki sposób zatrudnienia i wynagradzania jest bardzo atrakcyjny, poniewa doktorant jest urzdnikiem pastwowym - pracownikiem uniwersytetu, trzy lata spdzone na doktoracie wliczaj si do emerytury, doktorant ma prawo do dni urlopu (tak jak zatrudnieni na pełen etat!) w roku (w zalenoci od wieku) i innych przywilejów zgodnie z ustaw o wynagradzaniu urzdników pastwowych, ale musi te rozlicza si z fiskusem (co oznacza take, e mona otrzyma zwrot nadpłaconego podatku). Czsto w ofercie doktoratu mona znale równie słowo aus Drittmitteln, czyli ze rodków pozauczelnianych, najczciej z DFG lub przemysłu - wtedy studia doktoranckie s stypendium i tutaj nie ma zastosowania ustawa o urzdnikach pastwowych. Niezalenie od tego, czy jest to BAT IIa/2, czy te aus Drittmitteln, doktorant otrzymuje zawsze mniej wicej tyle samo ( netto/m-c w zalenoci od landu; na pocztku doktoratu mniej, natomiast pod koniec studiów wicej) 18 i pracuje na pół etatu (cho w rzeczywistoci nierzadko na półtora etatu, ale takie s koszty powicenia si dla nauki). Naley równie zwróci uwag na to, i we wschodnich landach Niemiec otrzymuje si BAT IIa/2-O, czyli Ost, stawk nisz o kilkadziesit euro od BAT IIa/2-W, czyli West przewidzian dla "bogatszych" landów zachodnich. Jeli dostaniemy si do firmy prywatnej, wtedy wysoko wynagrodzenia zaley wyłcznie od polityki finansowej firmy (ale i tak najczciej jest to ekwiwalent BAT IIa/2 - równie w odniesieniu do godzin pracy). Studia doktoranckie moemy równie finansowa z "własnej kieszeni"- jeli nas na to sta. Wtedy wystarczy wybra odpowiedni uczelni, zapyta si, czy dany promotor zgodzi si przyj nas na doktorat (bo akurat prowadzone s tam interesujce nas badania i mamy odpowiednie kwalifikacje) i wtedy z odpowiednim zawiadczeniem o posiadanych rodkach na utrzymanie si mona otrzyma miejsce. Naley jednak wykluczy utrzymywanie si z ewentualnej dodatkowej pracy w Niemczech chociaby dlatego, i badania pochłaniaj bardzo duo czasu. Mona równie ubiega si o stypendium doktoranckie dla obcokrajowców w rónych instytucjach. Stypendia s róne: kilkumiesiczne, jednoroczne (z ewentualnym przedłueniem) lub na cały okres studiów doktoranckich w Niemczech; dla tych, którzy ju rozpoczli studia doktoranckie w Polsce i chc wyjecha do Niemiec na cz bada oraz dla tych, którzy od pocztku chc odby pełne studia doktoranckie w Niemczech. Stypendia mog dotyczy konkretnej dziedziny bada (tzw. Fachbezogene), mog by ogólne (tzw. allgemeine Promotionsstipendien) oraz mog by wyłcznie dla obcokrajowców (tzw. spezielle Auslandstipendien). Najbardziej popularnymi programami stypendialnymi s: przewaajcej wikszoci ogłosze nadal spotyka si BAT. Poza drobnymi przepisami i oczywicie pienidzmi obydwa systemy wynagrodze nie róni si. 18 Oczywicie górn granic wynagrodzenia rzadko si spotyka, raczej w programach stypendiów doktoranckich (dodatek np. na materiały i pomoce naukowe), a take gdy mamy rodzin (dodatek np. na dziecko). Przecitnie jest to jednak około 1000 netto

9 DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst = Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, ang. German Academic Exchange Service) Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej to organizacja wspólna niemieckich szkół wyszych, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymian studentów i naukowców. Programy DAAD s skierowane do wszystkich krajów i obejmuj wszystkie dziedziny nauki, co jest korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i obcokrajowców. Ponadto DAAD wspiera midzynarodow działalno szkół wyszych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo. DAAD jest finansowana ze rodków publicznych Republiki Federalnej Niemiec, głównie ze rodków federalnych rónych ministerstw, a przede wszystkim ze rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 19 Stypendia DAAD i Wspólnoty Naukowej im. Leibniza dla doktorantów i młodych naukowców Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza e.v. Wspólnota Naukowa im. Leibniza jest organizacj zrzeszajc 84 pozauniwersyteckie instytuty badawcze oraz organizacje działajce na rzecz bada naukowych. Instytuty Leibniza pracuj interdyscyplinarnie oraz łcz badania teoretyczne z praktyk na najwyszym poziomie naukowym. Informacje na temat zakresu bada kadego Instytutu Leibniza znajd Pastwo na stronie internetowej Wspólnoty Leibniza oraz na stronach poszczególnych Instytutów. Cel stypendium Stypendia umoliwiajce młodym naukowcom przeprowadzenie prac badawczych w jednym z Instytutów Leibniza. Stypendia finansowane s ze rodków Instytutów Leibniza, przyznawane za zgodnie z procedur kwalifikacyjn DAAD. Instytuty biorce udział w programie stypendialnym wraz z zakresem realizowanych na nich bada znajd Pastwo w załczeniu. Szczegółowe informacje dostpne s na stronach internetowych Wspólnoty Naukowej oraz na stronach poszczególnych Instytutów (http://www.wgl.de, Czas trwania stypendium Typ A: dla doktorantów realizujcych prace badawcze połczone z prac doktorsk w Typ B: Niemczech, czas trwania stypendium: maksymalnie 36 miesicy; dla doktorantów realizujcych prace badawcze połczone z prac doktorsk w Polsce, czas trwania stypendium: od 12 do 24 miesicy; Stypendia przyznawane s najpierw na okres do 12 miesicy. Decyzja o przedłueniu stypendium zostaje podjta w porozumieniu z Instytutem Leibniza na podstawie odpowiednich sprawozda z realizacji prac badawczych. Finansowanie Co najmniej 975 miesicznie, moliwe dodatkowe wiadczenia takie jak ryczałt na podró, ubezpieczenie społeczne, dodatki rodzinne. Warunki uzyskania stypendium 19 ródło: DAAD,

10 O stypendium mog ubiega si: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczcia stypendium ukocz studia z dyplomem lub uzyskaj tytuł magistra (Typ A i Typ B). Wanym kryterium kwalifikacyjnym s dotychczasowe osignicia w czasie studiów lub badawcze w dziedzinach oferowanych przez Instytuty Leibniza. Znajomo jzyka niemieckiego bdzie atutem przy kwalifikacji. Przyjmujcy Instytut Leibniza moe podj decyzj o przyznaniu stypendycie dodatkowo dwumiesicznego kursu jzyka niemieckiego. Udokumentowana dobra znajomo jzyka angielskiego bdzie akceptowana szczególnie w przypadku naukowców reprezentujcych kierunki przyrodnicze oraz techniczne (TOEFL: 550/217). Kandydaci, którzy zamierzaj uzyska tytuł doktora w Polsce (Typ B), powinny mie otwarty przewód doktorski na macierzystej uczelni. Kandydaci na stypendium Typu A nie mog mie przekroczonego 32 roku ycia w momencie składania wniosku, kandydaci na stypendium Typu B nie mog mie przekroczonego 36 roku ycia. O stypendia nie mog ubiega si osoby, które w momencie składania wniosku przebywaj w Niemczech dłuej ni dwa lata. Szczególne uwagi dla absolwentów medycyny: Adekwatnie do niemieckiej licencji wykonywania zawodu, absolwenci medycyny musz ukoczy 7-letnie studia oraz posiada pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. Najbliszy termin aplikacji: pocztek wrzenia 2006 do 15. grudnia 2006 na rok akademicki 2006/2007. Wysyłanie aplikacji: tylko kompletne aplikacje bd przyjmowane, wszelkie braki w dokumentach powoduj dyskwalifikacj ubiegajcego si. Aplikacji nie naley wysyła bezporednio do centrali DAAD, czyli do Bonn, ale naley składa w przedstawicielstwach dyplomatycznych Niemiec w Polsce lub w regionalnych przedstawicielstwach DAAD. Kontakt: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Czeska 24/ Warszawa Tel.: , Fax: Internet: Od poniedziałku do czwartku i , pitek Stypendia DAAD i Wspólnoty Naukowej Helmholtza (http://www.helmholtz.de) dla doktorantów i młodych naukowców. Stypendia przyznawane s przez Wspólnote Naukow Helmholtza za porednictwem DAAD. Doktorat realizowany jest w jednym z centrów naukowo-badawczych Helmholza. Cel stypendium

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej Wydawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Studia w Niemczech: inwestycja w rozwój Twojego dziecka 15 pytań i odpowiedzi dla rodziców

Studia w Niemczech: inwestycja w rozwój Twojego dziecka 15 pytań i odpowiedzi dla rodziców Studia w Niemczech: inwestycja w rozwój Twojego dziecka 15 pytań i odpowiedzi dla rodziców Plakat powstał w Monachium i przedstawia zdjęcie termograficzne Katedry Najświętszej Marii Panny. Studia w Niemczech:

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo