Realizacja projektu systemowego. w latach Raport z badania ewaluacyjnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego."

Transkrypt

1 Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

2 SPIS TREŚCI strona 1. Wstęp Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu 3 2. Ogólne informacje na temat projektu systemowego Metryka Projektu Budżet projektu Realizacja projektu systemowego Promocja projektu Ogólne dane dotyczące uczestników projektu Status osób biorących udział w projekcie Wiek uczestników projektu systemowego Wykształcenie uczestników projektu Charakterystyka Grupy badawczej Charakterystyka beneficjentów ostatecznych biorących udział w badaniach ankietowych Ogólne dane dotyczące grupy badawczej Analiza danych 16 a) Tematyka szkoleń a potrzeby i oczekiwania beneficjentów ostatecznych 17 b) Materiały szkoleniowe i promocyjne 17 c) Warunki lokalowe 18 d) Merytoryczne przygotowanie wykładowców 18 e) Stopień realizacji rezultatów twardych oraz miękkich 19 f) Kontynuacja udziału w projekcie systemowym 23 g) Ocena pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej przez beneficjentów ostatecznych Charakterystyka grupy badawczej - Kadra projektu systemowego Ogólne dane dotyczące kadry pracującej przy realizacji projektu Analiza Danych 27 a) Źródło wiedzy na temat zasad realizowania projektów systemowym 27 b) Współpraca w projekcie systemowym 28 c) Źródła motywacji pracowników do pracy przy realizacji projektu systemowego 29 d) Ocena harmonogramu realizacji projektu 30 e) Utrudnienia występujące przy realizacji projektu systemowego 30 f) Utrudnienia w realizacji projektu systemowego w odniesieniu do zakresu obowiązków 31 g) Ogólna ocena projektu systemowego Podsumowanie i wnioski Spis wykresów i tabel 35 2

3 1. Wstęp Badanie ewaluacyjne przeprowadzono w ramach projektu systemowego : "Mogę - Potrafię- Teraz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem niniejszej ewaluacji jest ocena jakości realizowanego projektu systemowego w latach rok i wpływ podejmowanych w ramach tego projektu działań na podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu rawickiego. Proces monitoringu w latach miał charakter stały, był prowadzony na bieżąco podczas realizacji projektu. Ocenę realizacji działań oparto na podstawie końcowej oceny udziału uczestników projektu. Kwestionariusz ankiety został dostarczony wszystkim uczestnikom projektu systemowego. Ewaluacja działań podjętych w latach będzie dotyczyła: 1. Stopnia realizacji celu głównego projektu systemowego 2. Stopnia realizacji celów szczegółowych projektu 3. Stopnia uzyskania rezultatów twardych oraz miękkich zawartych w projekcie 4. Sformułowania zagrożeń uniemożliwiających osiągnięcie celu oraz zakładanych rezultatów. 1.2 Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu Badając stopień realizacji założeń projektu zostały zastosowane następujące metody zbierania danych: 1. Analiza dokumentów 2. Obserwacja 3. Rozmowy indywidualne z beneficjentami ostatecznymi oraz z partnerami projektu 4. Ankiety przeprowadzone z beneficjentami ostatecznymi oraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach realizacji założeń projektu systemowego ( załącznik nr 1 oraz nr 2). 3

4 2. Ogólne informacje na temat projektu systemowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu jest realizatorem projektu systemowego "Mogę - Potrafię- Teraz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu r. nr POKL /08/00. Powyższy projekt był odpowiedzią na ogłoszony nabór wniosków na realizację projektów systemowych. Projekt jest realizowany od 2008r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a od 2009r. w partnerstwie z czterema Gminami Powiatu Rawickiego: Miejską Górką, Jutrosinem, Pakosławiem oraz Bojanowem. Realizacja projektu miała swoje odzwierciedlenie w zadaniach Powiatu Rawickiego oraz partnerskich gmin wynikających nie tylko z przepisów prawnych, ale przede wszystkim z potrzeb zgłaszanych przez środowisko lokalne. Cele zawarte w programie są zgodne z Planem Działania na latach dla Priorytetu VII oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Projekt wpisuje się w Strategię Integracji Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego. Celem programu są również zgodne z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata (uchwała Nr XXI/162/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dn. 28 października 2004r.), strategiami integracji i rozwiązywania problemów społecznych gmin partnerskich oraz celami wyznaczonymi w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Projekt jest również zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, w tym z polityką rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju oraz równości płci, poprzez równy dostęp do uczestnictwa w nim wszystkich grup docelowych. 2.1 Metryka projektu Tytuł projektu " MOGĘ- POTRAFIĘ - TERAZ" Źródło dofinansowania Budżet Środków Europejskich Krajowy Wkład Publiczny Wkład Własny JST Gmina Pakosław Gmina Bojanowo Gmina Miejska Górka Gmina Jutrosin Program Priorytet Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Powiat Rawicki 4

5 Działanie Numer Projektu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie POKL /08 Data podpisania umowy oraz aneksów do umowy Okres realizacji Wartość dofinansowania z EFS 2008 rok 2009 rok 2010 rok rok rok rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok ,82 zł ,54 zł ,18 zł Wartość wkładu własnego 2008 rok 2009 rok 2010 rok ,18 zł 42429,21 zł ,42 zł Procent dofinansowania EFS 89,50% 89,50% 89,50% Cel główny realizacji projektu Cele szczegółowe realizacji projektu Zasięg geograficzny Tabela nr 1 - Metryka projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację, społeczną, zawodową i zdrowotną kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym zamieszkujących powiat rawicki - podniesienie umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy - zdobycie umiejętności zawodowych ułatwiających im wejście na rynek pracy - wspomaganie procesu usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych - wzmocnienie wiary w samych siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości - rehabilitacja zdrowotna Powiat Rawicki 2.2 Budżet projektu Nazwa zadania wg. projektu zarządzanie projektem Wysokość wydatków określona we wniosku o dofinansowanie (zł) 2008 rok % 2009 rok % 2010 rok % wydatki ogółem ,75 14, ,31 9, ,10 11, ,16 11,34 % promocja ,51 7, ,90 5, ,41 3,04 aktywna integracja praca socjalna zasiłki i pomoc w ,74 70, ,20 62, ,90 51, ,84 58, ,00 5, ,34 9, ,20 21, ,54 14, ,00 9, ,40 9, ,40 8,27 5

6 naturze koszty pośrednie 2 500,00 1, ,00 3, ,00 4, ,00 3,95 Razem , , , , Tabela nr 2 - budżet projektu 2.3 Realizacja projektu systemowego W okresie od stycznia 2008 roku do grudnia 2010 roku wsparciem objęto 137, w tym 104 kobiety oraz 33 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główne kryteria wyboru osób dotyczyły występowania przesłanek, które powodują powstawanie barier uniemożliwiających osobom samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym bez wsparcia pomocy społecznej. Do powyższych przesłanek należały między innymi: zła sytuacja materialna, niepełnosprawność, niewystarczające wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych, niskie kompetencje społeczne, brak umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, brak wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz odrzucenie społeczne. Corocznie podejmowano działania mające na celu aktywizację zawodową i społeczną grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z poniżej przedstawionym schematem realizacji projektu systemowego. Integralnym elementem realizacji projektu był stały monitoring projektu, który stanowił źródło bieżącej informacji o realizacji projektu systemowego. Monitoring dostarczył wiedzy niezbędnej do opracowania poziomu osiągniętych wskaźników. W celu określenia rezultatów miękkich prowadzono systematyczne badania ankietowe. Celem tych badań było gromadzenie opinii uczestników szkolenia na temat poziomu merytorycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Podejmowane działania w latach roku obejmowały następujące zadania: 1. Zarządzanie 2. Aktywna Integracja 3. Praca socjalna 4. Zasiłki i pomoc w naturze Szkolenia realizowane w 2008 roku Poradnictwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, pomocy społecznej Czas trwania 4 godziny / 1 osobę Miejsce: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 2, Rawicz Liczba uczestników: 23 osób niepełnosprawnych, w tym 18 kobiet i 5 mężczyzn Kurs komputerowy I stopnia Czas trwania : 40 godzin / 1 osobę Miejsce: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Liczba uczestników 25 osób niepełnosprawnych, w tym 19 kobiet i 6 mężczyzn Warsztaty psychologiczno - doradcze aktywne poszukiwanie pracy Czas trwania: 32 godziny / 1 osobę Miejsce: Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników : 26 osób niepełnosprawnych, w tym 19 kobiet, 7 mężczyzn 6

7 Kurs małej przedsiębiorczości z elementami telepracy Czas trwania 42 godziny / 1osobę Miejsce Restauracja "Leśna" ul. Spokojna 17, Rawicz Liczba uczestników 24 osób niepełnosprawnych, w tym 17 kobiet, 7 mężczyzn Tabela nr 3 - szkolenia 2008 rok Szkolenia realizowane w 2009 roku Kurs Komputerowy I stopnia Czas trwania 40 godziny / 1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 40 osób, w tym 31kobiet, 9 mężczyzn Kurs Komputerowy II stopnia Czas trwania 40 godzin/1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 10 osób niepełnosprawnych, w tym 7 kobiet, 3 mężczyzn Kurs grafiki komputerowej Czas trwania 41 godzin/1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 10osób niepełnosprawnych, w tym 7 kobiet, 3 mężczyzn Kurs małej przedsiębiorczości z elementami telepracy Czas trwania 42 godzin/1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 50osób, w tym 38 kobiet, 11 mężczyzn Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społeczne Czas trwania 42 godzin/1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 19 osób, w tym 11 kobiet, 8 mężczyzn Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Czas trwania 32 godzin/1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 30osób, w tym 28 kobiet, 2 mężczyzn Kurs Prawo jazdy kat.b Czas trwania lipiec - wrzesień Miejsce ul. Ignacego Buszy 5, Rawicz siedziba OSK "Kasia" Liczba uczestników 23 osób, w tym 19 kobiet, 4 mężczyzn Poradnictwo Prawne Czas trwania 4 godziny / 1 osobę Miejsce Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4, Rawicz Liczba uczestników 55 osób, w tym 41 kobiet, 14 mężczyzn Tabela nr 4 - szkolenia 2009 rok Szkolenia realizowane w 2010 roku Kurs Komputerowy I stopnia Czas trwania 45 godziny / 1 osobę Miejsce Gimnazjum, ul. Lipowa 2, Bojanowo Liczba uczestników 48 osób, w tym 38 kobiet, 10 mężczyzn 7

8 Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Czas trwania 12 godziny / 1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 21 osób, w tym 21 kobiet Warsztaty umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym Czas trwania 12 godziny / 1 osobę Miejsce Zespół Szkół Zawodowych, ul. Gen. Hallera 12, Rawicz Liczba uczestników 5 osób w tym 3 kobiety, 2 mężczyzn Warsztaty szkoleniowe zwiększające aktywizację społeczno - zawodową Czas trwania 24 godziny / 1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1 Liczba uczestników 29 osób, w tym 19 kobiet, 10 mężczyzn Warsztaty z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji Czas trwania 18 godziny / 1 osobę Miejsce Zespół Szkół Zawodowych, ul. Gen. Hallera 12, Rawicz Liczba uczestników 5 osób, w tym 3kobiety, 2 mężczyzn Kurs prawa jazdy kat. B Czas trwania lipiec - październik Miejsce Klub "Neptun" Rawicz Liczba uczestników 22 osoby, w tym 16 kobiet, 6 mężczyzn Poradnictwo prawne Czas trwania 5 godzin / 1 osobę Miejsce Restauracja "Stół Rawicki" ul. Wawrzyniaka 10, Rawicz Liczba uczestników 47 osób, w tym 39 kobiet, 8 mężczyzn Pierwsza pomoc przedmedyczna Czas trwania 4 godziny / 1 osobę Miejsce Restauracja "Stół Rawicki" ul. Wawrzyniaka 10, Rawicz Liczba uczestników 42 osoby, w tym 34 kobiety, 8 mężczyzn Kurs kosmetyczny z elementami wizażu Czas trwania 144 godzin / 1 osobę Miejsce Klub Neptun, Rawicz Liczba uczestników 10 osób, w tym 10 kobiet Kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej i dzieci do lat 7 Czas trwania 127 godzin / 1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, Dom Pomocy Społecznej, Osiek 54, Pakosław, Przedszkole nr 1, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Rawicz Liczba uczestników 14 osób, w tym 14 kobiet Kurs profesjonalnego sprzątania Czas trwania 60 godzin / 1 osobę Miejsce Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, Pływalnia Akwawit, ul. Św. Józefa 5, Leszno, ul. Biuro na ul. Marcinkowskiego 8, Leszno Liczba uczestników 6 osób, w tym 6 kobiet Kurs nauki czytania Brailem Czas trwania 30 godzin / 1 osobę Miejsce Folwark 2, Rawicz Liczba uczestników 1 osoba,w tym 1 kobieta Tabela nr 5- szkolenia 2010 rok 2.4 Promocja projektu Promocja projektu systemowego miała na celu skierowanie działań informacyjnych zwiększających stopień znajomości przez potencjalnych beneficjentów ostatecznych 8

9 zakresu oraz tematyki projektu systemowego. W związku z realizacją projektu systemowego zostały założone następujące elementy promocji zwiększające wiedzę społeczeństwa lokalnego na temat projektu: Lp nazwa ilość miejsce cel zakupu 1 ulotki 150 sztuk rozpowszechnienie w miejscach użyteczności publicznej 2 plakaty A3 40 sztuk urzędy gmin, Starostwo Powiatowe, Sołtysi, PCPR, OPS -y PUP, ZUS, KRUS, 3 tablice informacyjne do oznaczenia biur projektu i pomieszczeń Kościoły parafialne, organizacje pozarządowe 4 sztuki umieszczone w pomieszczeniach osób zajmujących się realizacją projektu 4 potykacz 1 sztuka umieszczany w miejscach gdzie odbędą się szkolenia 5 naklejki na oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu i materiałów biurowych 6 płatne ogłoszenia w prasie lokalnej i samorządowej 7 utworzenie strony internetowej 8 Torby na dokumenty, z oznaczeniem PO KL i UE 9 smycz, z oznaczeniem PO KL i UE 10 identyfikator, z oznaczeniem PO KL i UE 11 pendrive z logo: w tym materiały szkoleniowe folder ze zdjęciami z uczestnictwa w projekcie z oznaczeniem PO KL i UE 37 sztuk umieszczone na dokumentacji zawiązanej z prowadzeniem promocji oraz na sprzęcie zakupionym ze środków UE w ramach realizacji projektu po 2 ogłoszenia w 2 gazetach aktualizacja 6 razy "Gazeta ABC" oraz "Życie Rawicza" utworzenie strony www. niepelnosprawni.powiatraw icki.pl 26 sztuk przekazane beneficjentom ostatecznym 30 sztuk przekazane min: beneficjentom ostatecznym, pracownikom 35 sztuk przekazane min: beneficjentom ostatecznym, pracownikom 26 sztuk przekazane beneficjentom ostatecznym zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród społeczeństwa lokalnego zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród społeczeństwa lokalnego oznaczenie miejsca pracy w związku z realizacją projektu jak im oznaczenie zgodnie z wytycznymi do projektu systemowego oznaczenie zgodnie z wytycznymi do projektu systemowego promocja działań w ramach realizacji projektu systemowego utworzenie strony internetowej aktualizacja po każdym etapie realizacji i poszczególnych zadań z zakresu aktywnej integracji oraz po zakończeniu projektu 12 informator z zakresu 45 sztuk przekazane osobom informator na 9

10 prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej prawa rodzinnego, w kontekście osób niepełnosprawnych 13 wydanie kalendarzy na 2009 rok z oznaczeniami projektu 50 sztuk kalendarzy ściennych 50 sztuk książkowych Tabela nr rok niepełnosprawnym i przedstawicielom stowarzyszeń przekazane osobom niepełnosprawnym i przedstawicielom stowarzyszeń temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych Lp. nazwa ilość miejsce cel zakupu 1 ulotki 500 sztuk rozpowszechnienie w miejscach użyteczności publicznej 2 plakaty A3 50 sztuk urzędy gmin, Starostwo Powiatowe, Sołtysi, PCPR, OPS -y PUP, ZUS, KRUS, 3 tablice informacyjne do oznaczenia biur projektu i pomieszczeń 5 naklejki na oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu i materiałów biurowych 6 płatne ogłoszenia w prasie lokalnej i samorządowej 7 aktualizacja strony internetowej 8 gadżety dla uczestników projektu w tym: smycz, identyfikator, pendrive z logo w tym materiały szkoleniowe folder ze zdjęciami z uczestnictwa w projekcie, torba na dokumenty wraz z oznaczeniem PO KL i UE Kościoły parafialne, organizacje pozarządowe 8 sztuki umieszczone w pomieszczeniach osób zajmujących się realizacją projektu - partnerzy projektu 200 sztuk umieszczone na dokumentacji zawiązanej z prowadzeniem promocji oraz na sprzęcie zakupionym ze środków UE w ramach realizacji projektu 8 ogłoszeń w 2 gazetach aktualizacja 6 razy ilość : pendrive: 40 szt Torba - 80 szt smycz identyfikator 100 szt "Gazeta ABC" oraz "Życie Rawicza" aktualizacja strony www. niepelnosprawni.powiatraw icki.pl przekazane zostaną, min: pracownikom beneficjentom ostatecznym oraz osobom zainteresowanym projektem zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród społeczeństwa lokalnego zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród społeczeństwa lokalnego oznaczenie miejsca pracy w związku z realizacją projektu oznaczenie zgodnie z wytycznymi do projektu systemowego promocja działań w ramach realizacji projektu systemowego aktualizacja po każdym etapie realizacji i poszczególnych zadań z zakresu aktywnej integracji oraz po zakończeniu projektu 10

11 9 filiżanki z oznaczeniem PO KL i UE 10 parasol z oznaczeniem PO KL i UE długopis z oznaczeniem PO KL i UE 9 informator z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej prawa rodzinnego, w kontekście osób niepełnosprawnych 10 wydanie kalendarzy na 2010 rok z oznaczeniami projektu 100 sztuk przekazane min: beneficjentom ostatecznym, partnerom projektu, 100 sztuk przekazane min: beneficjentom ostatecznym, partnerom projektu, 50 sztuk przekazane min: beneficjentom ostatecznym, partnerom projektu, 70 sztuk przekazane osobom niepełnosprawnym i przedstawicielom stowarzyszeń 50 szt kalendarzy ściennych 50 sztuk książkowych przekazane osobom niepełnosprawnym i przedstawicielom stowarzyszeń 11 aparat fotograficzny 1 sztuka dokumentacja działań w zakresie realizacji projektu systemowego Tabela nr 7- Promocja projektu 2009 rok informator na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych Lp. nazwa ilość miejsce cel zakupu 1 ulotki 500 szt rozpowszechnienie w miejscach użyteczności publicznej 2 plakaty A3 50 szt urzędy gmin, Starostwo Powiatowe, Sołtysi, PCPR, OPS -y PUP, ZUS, KRUS, Kościoły parafialne, organizacje pozarządowe 3 Promocja projektu na sesjach gmin biorących udział w projekcie jako partner 4 spotkania na sesjach w każdej gminie Sesja Rady Miasta i Gminy Bojanowo Miejska Górka Jutrosin Pakosław zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród społeczeństwa lokalnego zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród społeczeństwa lokalnego zwiększenie wiedzy na temat projektu wśród władz gmin 4 Baner z logami 1 szt umieszczany w miejscach gdzie odbędą się szkolenia jak i oznaczenie zgodnie z wytycznymi do projektu systemowego 11

12 5 długopisy 100 szt przekazanie osobom zainteresowanym 6 płatne ogłoszenia w prasie lokalnej i samorządowej 7 aktualizacja strony internetowej projektu 8 Teczki konferencyjne,z oznaczeniem PO KL i UE po 2 ogłoszenia w 2 gazetach aktualizacja 6 razy "Gazeta ABC" oraz "Życie Rawicza" utworzenie strony www. niepelnosprawni.powiatra wicki.pl 55 szt przekazane zostaną beneficjentom ostatecznym promocja działań w ramach realizacji projektu systemowego aktualizacja po każdym etapie realizacji i poszczególnych zadań z zakresu aktywnej integracji oraz po zakończeniu projektu 9 pendrive z logo: w tym folder ze zdjęciami z uczestnictwa w projekcie, z oznaczeniem PO KL i UE 10 Polary, z oznaczeniem PO KL i UE 11 Breloki z oznaczeniem PO KL i UE 12 długopisy z oznaczeniem PO KL i UE 13 zakup kalendarzy na 2010 rok z oznaczeniami projektu z oznaczeniem PO KL i UE 14. Torba ekologiczna z oznaczeniem PO KL i UE 15 Informacje w prasie Tabela nr 8 - Promocja projektu 2010 rok 75 szt przekazane beneficjentom ostatecznym i pracownikom 75 szt przekazane beneficjentom ostatecznym i pracownikom 200 szt przekazanie osobom zainteresowanym 100 szt przekazanie osobom zainteresowanym 100 szt kalendarzy ściennych 50 szt książkowych przekazane beneficjentom ostatecznym i osobom zainteresowanym 200 szt przekazanie osobom zainteresowanym 2.5 Ogólne dane dotyczące uczestników projektu W projekcie w latach uczestniczyło 137 osób, w tym 104 kobiety i 33 mężczyzn, zamieszkujących teren powiatu rawickiego w wieku produkcyjnym i nieaktywnych zawodowo. Wśród wszystkich uczestników najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, stanowiąc 75,91% ogółu uczestników. Odpowiednio liczba mężczyzn uczestniczących w projekcie wyniosła 24,09% ogółu uczestników. Ponadto 127 uczestników zostało objętych działaniami w jednym roku budżetowym, a 10 osób uczestniczyło w cyklu działań na przestrzeni dwóch lat LICZBA UCZESTNIKÓW LP 2008 rok 2009 rok 2010 rok Razem Mężczyźni w tym osoby kontynuujące Kobiety

13 w tym osoby kontynuujące Razem Tabela nr 9 - Liczba uczestników w podziale na ilość kobiet i mężczyzn. Podstawowym determinantem wyboru kierunków podejmowanych działań był status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy. Wśród beneficjentów zalazły się dwie grupy osób: - osoby nieaktywne zawodowo -103 uczestników (74 kobiety, 29 mężczyzn) - osoby bezrobotne - 44 uczestników (44 kobiety) Jak można zauważyć najliczniejszą grupą uczestników były osoby nieaktywne zawodowo stanowiąc 70 % ogółu beneficjentów. Wśród tych osób wyróżniono dwie podgrupy uczestników: - osoby uczące się lub kształcące, - osoby niepełnosprawne. W latach działaniami objęto 13 osób uczących się, co stanowi 16 % ogółu uczestników z grupy osób nieaktywnych zawodowo oraz 90 osób niepełnosprawnych, stanowiąc 87 % ogółu uczestników z grupy osób nieaktywnych zawodowo Status osób biorących udział w projekcie Struktura osób biorących udział w projekcie wg statusu Liczba osób 2008r 2009r 2010r Razem Bezrobotni w tym kobiety w tym mężczyźni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym kobiety w tym mężczyźni w tym uczące się lub kształcące się w tym osoby niepełnosprawne Ogółem Tabela nr 10- status Beneficjentów Ostatecznych Analizując strukturę uczestników w działaniach w poszczególnych latach, można stwierdzić, że liczba Beneficjentów Ostatecznych ma tendencję wzrostową. Takie zwiększenie liczby uczestników wiąże się z pozyskaniem większej ilości środków finansowych z Unii Europejskiej, a tym samym z natężeniem działań na rzecz 13

14 środowiska lokalnego Wiek uczestników projektu systemowego Najliczniejszą grupę beneficjentów ostatecznych stanowiły osoby z przedziału wiekowego od 25 do 54 lat ( 75% ogółu uczestników) oraz osoby młode w wieku od 15 do 24 lat (20% ogółu uczestników). Najmniej liczną grupę beneficjentów ostatecznych stanowią osoby w przedziale wiekowym od 55 do 64 lat ( 5 % ogółu uczestników). 20% 5% % Wykres nr 1 - Wiek uczestników projektu Wykształcenie uczestników projektu Najliczniejsza grupa beneficjentów ostatecznych posiadała wykształcenie ponadgimnazjalne, stanowiąc 75% ogółu uczestników projektu. Ponadto 20% uczestników posiadała wykształcenie podstawowe, gimnazjalne bądź niższe. Najmniej liczną grupę osób stanowią uczestnicy posiadający wykształcenie pomaturalne oraz wyższe ( 5,% ogółu uczestników). 20% 2% 3% podstaw ow e, gimnazjalne, niższe ponadgimnazjalne pomaturalne w yższe 75% Wykres nr 2 - Wykształcenie uczestników projektu 14

15 Projekt systemowy w latach zakładał aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z wcześniej ustalonymi danymi statystycznymi można zauważyć, że aktywizacji zawodowej oraz społecznej w powiecie rawickim najczęściej wymagają kobiety w przedziale wiekowym od lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Takie wnioski wynikają z faktu, że najliczniejszą grupą beneficjentów ostatecznych stanowiły: - kobiety 76% ogółu uczestników, - osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym 75 % ogółu uczestników, - osoby w przedziale wiekowym od lat 75 % ogółu uczestników. 3. Charakterystyka Grupy badawczej W trakcie przygotowania ewaluacji projektu wytypowano dwie grupy badawcze: Beneficjentów ostatecznych oraz Kadrę projektu systemowego. Ujęcie w ewaluacji dwóch grup badawczych było konieczne w celu odzwierciedlenia opinii uczestników działań, a także osób pracujących przy realizacji projektu systemowego. Zakończenie projektu wiązało się z uzyskaniem opinii oceniającej jakość działań jak i stopień osiągnięcia rezultatów miękkich oraz stopień realizacji celu szczegółowego i głównego. Podczas realizacji projektu systemowego Beneficjenci ostateczni jak i kadra projektu wypełniła ankiety oceniające jakość poszczególnych działań. Informacje, które zostały przekazane przez uczestników w powyższych ankietach stanowią dla osób realizujących projekt cenne narzędzie pracy na następne lata realizacji projektu systemowego. 3.1 Charakterystyka beneficjentów ostatecznych biorących udział w badaniach ankietowych Uczestnicy projektu kończąc udział w działaniach przewidzianych zgodnie z zawartą umową lub podpisanym kontraktem otrzymali ankiety ewaluacyjne. Beneficjenci wypełniali powyższą ankietę podczas spotkań podsumowujących działania lub w miejscu zamieszkania po uprzednim otrzymaniu druku ankiety drogą pocztową lub mailową. Spośród wszystkich uczestników projektu w trakcie badań ewaluacyjnych uzyskano 115 kompletnie wypełnionych formularzy ankietowych, co oznacza, iż 84% beneficjentów ostatecznych wypowiedziało się na temat uczestnictwa w projekcie systemowym, stanowiąc 100% grupy badawczej Ogólne dane dotyczące grupy badawczej Grupę docelową projektu systemowego stanowią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najliczniejsza grupa wśród respondentów to kobiety ( 77% ogółu respondentów) odpowiednio liczba mężczyzn wypełniających ankietę stanowiła 23% ogółu respondentów. 15

16 23% Kobiety Mężczyźni 77% Wykres nr 3 ogólna liczba respondentów z podziałem na liczbę kobiet i mężczyzn Respondenci to w przeważającej liczbie osoby biorące udział w realizacji projektu w roku 2009 ( 44% ogółu respondentów) oraz osoby objęte działaniami w 2010 roku ( 43% respondentów). Najmniej liczną grupą osób objętych badaniami są osoby, które uczestniczyły realizacji projektu w 2008 roku ( 12% ogółu respondentów). Ogólna liczba respondentów z podziałem na rok udziału projekcie LP 2008 rok 2009 rok 2010 rok Razem Mężczyźni Kobiety Razem Tabela nr 11 - ogólna liczba respondentów Analiza danych Kwestionariusz ankiety na podstawie, której uzyskano dane niezbędne celem przygotowania ewaluacji zawierała następujące części: - tematyka szkoleń a potrzeby i oczekiwania uczestników - ocena materiałów szkoleniowych, promocyjnych uzyskanych w trakcie działań - ocena warunków lokalowych w których prowadzono działania - ocena przygotowania merytorycznego wykładowców - określenie przydatności działań prowadzonych w trakcie projektu systemowego -stopień osiągnięcia rezultatów miękkich podczas realizacji projektu systemowego - ocena pracowników PCPR i OPS przygotowujących projekt -zasadność realizacji szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej umożliwiających podnoszenie kwalifikacji społecznych i zawodowych - chęć uczestnictwa w kolejnej fazie projektu z uwzględnieniem tematyki szkoleń. - uwagi wnioski dotyczące projektu. Wzór ankiety przekazanej beneficjentom ostatecznym stanowi załącznik nr 1do niniejszego opracowania. 16

17 Poniżej zostały przedstawiona analiza uzyskanych odpowiedzi z podziałem na poszczególne obszary badań. a) Tematyka szkoleń a potrzeby i oczekiwania beneficjentów ostatecznych Respondenci w znacznej większości ocenili tematykę szkoleń jako zgodną z ich potrzebami oraz oczekiwaniami. 96% respondentów pozytywnie odniosła się do podejmowanych w ramach projektu działań. Pozostali uczestnicy nie odnieśli się do w/w tematyki stanowiąc 4 % respondentów. Ponadto można zauważyć, że żaden z respondentów nie odniósł się negatywnie do tematyki szkoleń. Pozytywna ocena działań przez respondentów w ramach realizacji projektu systemowego świadczy o właściwym doborze tematyki szkoleń w odniesieniu do potrzeb respondentów ostatecznych. Szeroki wachlarz szkoleń w ramach jednego projektu pozwolił każdemu z respondentów na odnalezienie tematyki zgodnej z jego potrzebami i oczekiwaniami celem osiągnięcia rezultatów miękkich. 4% tematyka zgodna z potrzebami nie w iem czy tematyka jest zgodna z potrzebami 96% Wykres nr 4- tematyka szkoleń a potrzeby beneficjentów ostatecznych b) Materiały szkoleniowe i promocyjne Materiały dydaktyczne w projekcie systemowym obejmowały: - skrypty szkoleniowe, - książki, - informator dotyczący ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych. Powyższe materiały szkoleniowe stworzyły możliwość samodzielnego kształcenia się, jak i przypomnienia sobie wiadomości uzyskanych w trakcie podejmowanych działań. Materiały szkoleniowe w trakcie trwania działań przygotowywane zostały przez poszczególne firmy realizujące szkolenia. Materiały promocyjne zostały zapewnione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu systemowego. Beneficjenci ostateczni w trakcie realizacji działań otrzymali: - torby ekologiczne, - pendrive, - parasole, - bluzy polarowe, - teczki konferencyjne, - kalendarze, - długopisy, - breloki. Respondenci ocenili materiały szkoleniowe, jak i promocyjne otrzymane podczas realizacji projektu systemowego jako przydatne oraz dobrze przygotowane do prowadzonych działań. 97 % ogółu respondentów była bardzo zadowolona z materiałów promocyjnych i szkoleniowych, 2 % respondentów przeciętnie oceniła otrzymane 17

18 gadżety. Ponadto jedna osoba wstrzymała się od odpowiedzi stanowiąc 1 % ogółu respondentów. c) Warunki lokalowe Respondenci w swoich ocenach odnieśli się także do warunków lokalowych, które zapewniały firmy prowadzące określone działania w zakresie realizacji projektu systemowego. Analizując odpowiedzi respondentów można stwierdzić, że firmy szkolące dobrze wywiązały się z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych dla uczestników projektu. Lokale spełniały określone warunki, w tym warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Zajęcia odbywały się między innymi w Domu Kultury w Rawiczu, Szkole w Bojanowie, w Restauracji Leśna, w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w Klubie Neptun w Rawiczu, w Restauracji Stół Rawicki w Rawiczu oraz w Restauracji Aurora w Bojanowie. 1%3% 37% b. dobrze dobrze przeciętnie źle 59% Wykres nr 5- ocena warunków lokalowych, w których przeprowadzano działania d) Merytoryczne przygotowanie wykładowców Integralnym elementem realizacji projektu systemowego był stały monitoring projektu. W celu zbadania poziomu merytorycznego wykładowców prowadzono systematycznie badania, obserwację oraz rozmowy indywidualne z uczestnikami. Zgodnie z analizą wyników badań ewaluacyjnych, zdecydowana większość respondentów określiła, iż przygotowanie merytoryczne wykładowców było bardzo dobre stanowiąc 72% ogółu respondentów lub dobre - 25% respondentów. Tylko 3 % badanych wskazało na przeciętne przygotowanie wykładowców. 18

19 3% 25% b.dobrze dobrze przecietnie 72% Wykres nr 6 ocena merytorycznego przygotowania wykładowców Prowadząc na bieżąco rozmowy z uczestnikami szkoleń oraz analizując wypełnione ankiety po zakończeniu działań można zauważyć, że respondenci wysoko oceniają jakość prowadzonych szkoleń. Działania okazały się zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników, materiały szkoleniowe oraz promocyjne, warunki lokalowe oraz przygotowanie merytoryczne wykładowców oceniono wysoko. e) Stopień realizacji rezultatów miękkich oraz twardych Rezultaty miękkie W celu określenia rezultatów miękkich prowadzono systematycznie badania ankietowe cząstkowe oraz podsumowujące działania w roku budżetowym. Oceniając stopień realizacji rezultatów miękkich określono następujące stopnie oceny: wysoko, przeciętnie, nisko, wcale. Niektórzy respondenci nie odnieśli się do poszczególnych rezultatów. Osiągnięcie rezultatów przedstawiono w formie tabeli ukazując odniesienie respondentów do uzyskania korzyści ze zdobytych szkoleń. Rezultat Stopień oceny wysoko przeciętnie nisko wcale brak odp. zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i 48% 39% 4% 1% 8% aktywizacji zawodowej zwiększenie szansy zatrudnienia lub 37% 39% 11% 3% 9% rozpoczęcia własnej działalności podniesienie umiejętności komunikacyjnych i 55% 38% 1% 1% 4% autoprezentacji zwiększenie zaufania we własne siły i 61% 28% 7% 0 4% umiejętności podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji 49 % 42% 1% 3% 6% zawodowych integracja z osobami niepełnosprawnymi 57% 30% 3% 2% 9% Tabela nr 12 ocena osiągnięcia rezultatów miękkich Analizując stopień osiągnięcia rezultatów miękkich można zauważyć, że respondenci najlepiej oceniają uzyskanie rezultatów miękkich z zakresu aktywizacji społecznej, w tym: 19

20 - podniesienia umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji - zwiększenia zaufania we własne siły i umiejętności - integracji z osobami niepełnosprawnymi Respondenci w stopniu wysokim lub przeciętnym ocenili uzyskanie rezultatów w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym: - podwyższenia lub uzupełnienia kompetencji zawodowych - zwiększenia szansy zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności Niektórzy z respondentów (od 1%-3% ogółu uzyskanych odpowiedzi) stwierdzili, że wcale nie zauważają osiągnięcia zamierzonych rezultatów miękkich. Analizując wszystkie uzyskane odpowiedzi można stwierdzić, że respondenci bardzo pozytywnie odnieśli się do uzyskania korzyści w zakresie osiągnięcia rezultatów miękkich, co pokazują niżej przedstawione wykresy poszczególnych rezultatów. 8% 1% 4% 48% w ysoko przeciętnie nisko w cale brak odpow iedzi 39% Wykres nr 7 - rezultat miękki ocena zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy i aktywizacji zawodowej 37% 9% 4% 11% w ysoko przeciętnie nisko w cale brak odpow iedzi 39% Wykres nr 8 - rezultat miękki- ocena zwiększenia szansy zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności 20

21 2% 4% 1% 55% 38% w ysoko przeciętnie nisko w cale brak odpow iedzi Wykres nr 9 - rezultat miękki ocena podniesienia umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji 4% 7% 28% w ysoko przeciętnie nisko w cale brak odpow iedzi 61% Wykres nr 10- rezultat miękki ocena zwiększenia zaufania we własne siły i umiejętności 6% 2% 1% 49% w ysoko przecietnie nisko w cale brak odpow iedzi 42% Wykres nr 11- rezultat miękki ocena podwyższenia lub uzupełnienia kompetencji zawodowych 21

22 9% 2% 3% 57% 30% w ysoko przecietnie nisko w cale brak odpow iedzi Wykres nr 12 - rezultat miękki ocena integracji z osobami niepełnosprawnymi Rezultaty twarde (Stopień realizacji rezultatów twardych zweryfikowano na podstawie dokumentacji, umów, kontraktów, aneksów, list obecności, liczby wydanych zaświadczeń, faktur w latach ) LP. Nazwa działania 1 Liczba osób, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu integracyjnym 2 Liczba osób, poddanych na rozpoczęciu testom psychometrycznym 3 Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach psychologiczno-doradczych/aktywizacji społecznej i zawodowej Planowane rezultaty twarde zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Osiągnięte rezultaty Liczba osób, które zakończyły kurs komputerowy I stopnia 5 Liczba osób, uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym Liczba osób, które ukończyły kurs prawa jazdy kat. B

23 7 Liczba osób, które uczestniczyły w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. 8 Liczba osób, uczestniczących na pobycie profilaktyczno- leczniczym 9 Liczba osób uczestniczących w warsztatach umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym 10 Liczba osób uczestniczących w warsztatach z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji Liczba osób, które wykonały badania medycyny pracy Liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe Liczba osób, uczestniczących w zajęciach z zakresu poradnictwa prawnego 18 Liczba osób uczestniczących w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej 19 Liczba osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym 20 Liczba osób biorących udział w warsztatach psychologicznych 21 Liczba osób które podniosły wiedzę z zakresu małej przedsiębiorczości i telepracy 22 Liczba osób, która ukończyła kurs komputerowy II stopnia 23 Liczba osób, które ukończyły kurs grafiki komputerowej 24 Liczba osób uczestniczących w drugim spotkaniu integracyjnym 25 Liczba osób poddanych testom psychometrycznym na zakończenie projektu Tabela nr 13 - rezultaty twarde Stopień osiągnięcia rezultatów twardych został określony we wniosku o dofinansowanie, zakładając szacunkowy udział osób w określonych działaniach. Zgodnie z posiadaną dokumentacją można stwierdzić, że beneficjenci ostateczni osiągnęli wysoki poziom realizacji rezultatów twardych, a nawet w niektórych działaniach przekroczyli 100% zakładanych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie ( dane uzyskano z załącznika nr 2 wniosku o płatność ). Wysoki pozom osiągnięcia rezultatów twardych miał wpływ na pozytywną ocenę uzyskanych postaw, umiejętności i kompetencji przez beneficjentów ostatecznych w zakresie rezultatów miękkich. Respondenci chętnie uczestniczyli w przewidzianych działaniach, a zdarzające się nieobecności podczas zajęć były krótkotrwałe i wynikały z sytuacji losowych tj.: sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej. f) Kontynuacja udziału w projekcie systemowym Respondenci dokonali subiektywnej oceny, tego czy dalsza kontynuacja projektu systemowego jest zasadna. Większość Beneficjentów (95%) wysoko oceniła zasadność realizacji szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej. Zaledwie 1% ogółu respondentów nie widzi zasadności dalszej kontynuacji projektu systemowego, a 4 % 23

24 respondentów nie odniosła się do zasadności dalszego uczestnictwa w działaniach projektowych. Większość Beneficjentów biorących udział w badaniu (86%) stwierdziła, że realizowane działania są zdecydowanie potrzebne. Grupie respondentów zostało zadane pytanie wielokrotnego wyboru "Czy szkolenia faktycznie podnoszą kwalifikacje społeczne i zawodowe?". Większość respondentów uważa, że realizacja szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na podnoszenie kwalifikacji społecznych (63% ) oraz pozytywnie wpływa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (58 %). Ponadto respondenci stwierdzili, że odbyte szkolenia wpływają na ich sytuację na rynku pracy (38%). Tylko 4 % respondentów stwierdziła, że udział w projekcie systemowym nie wpływa na ich sytuację na rynku pracy, a 4 % respondentów nie odniosła się do zadanego pytania. Oceniając potrzeby szkoleniowe w zakresie kontynuacji udziału w projekcie systemowym ustalono, że respondenci widząc duże efekty w osiągnięciu założonych rezultatów oraz uzyskując duże korzyści osobiste ( podniesienie kwalifikacji społecznych oraz zawodowych) chcieliby uczestniczyć w dalszej realizacji projektu systemowego. 1% 6% 3% tak nie nie w iem brak odpow iedzi 90% Wykres nr 13 - chęć dalszego uczestnictwa w projekcie systemowym Beneficjenci, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie systemowym w znacznej większości są pozytywnie nastawieni na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Respondenci wskazali preferowaną tematykę szkoleń. Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszą się kursy komputerowe, kursy językowe, gastronomiczne, kursy kasy fiskalnej, kursy kosmetyczne oraz kursy opiekuna osoby starszej i dzieci do lat 7. Wykaz proponowanych szkoleń przez beneficjentów ostatecznych. LP Nazwa szkolenia Ilość osób Procent 1 Kursy językowe Kursy opiekunek Kurs fryzjerski Kurs kosmetyczny Kurs gastronomiczny

25 6 Kurs komputerowy Kurs kasy fiskalnej Poradnictwo prawne Warsztaty psychologiczne Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej Kurs florystyki Kurs księgowości Kurs wizażu i stylizacji kurs tańca Kurs sekretarek Kurs ochroniarski Kurs palacza CO Kurs małej przedsiębiorczości Pierwsza pomoc przedmedyczna Agroturystyka Kurs ogrodniczy Kurs wózków widłowych Kurs prawo jazdy Kurs pilotów wycieczek Kurs plastyczny Kurs nauki szycia Kurs Braila 1 1 Tabela nr 14 - propozycja działań na następne lata realizacji projektu g)ocena pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej przez beneficjentów ostatecznych Respondenci w trakcie realizacji projektu systemowego na bieżąco mieli kontakt z pracownikami socjalnymi oraz z asystentem koordynatora projektu. Zgodnie z analizą ankiety ewaluacyjnej stwierdzono, że beneficjenci wysoko oceniają kompetencje pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. 74 % respondentów stwierdziła, że bardzo dobrze ocenia pracowników PCPR i OPS, a 25 % dobrze oceniła pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Jedna osoba nie odniosła się od powyższego zapytania stanowiąc 1% ogółu respondentów. 25

26 1% 25% bardzo dobrze dobrze nie mam zdania 74% Wykres nr 17 - współpraca z pracownikami zatrudnionymi do realizacji projektu systemowego Pozytywna ocena pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu systemowego dowodzi, że współpraca beneficjentów ostatecznych z pracownikami socjalnymi nakierowana została na ich potrzeby i oczekiwania. Współpraca przebiegała bez zastrzeżeń, uczestnicy postrzegają pracowników socjalnych jako specjalistów, którzy bardzo dobrze lub dobrze przygotowani są do pracy zawodowej Charakterystyka grupy badawczej - Kadra projektu systemowego Od 2008 roku do 2010 roku przy realizacji projektu systemowego pracowało 29 pracowników. 29 pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu wypełniło anonimowe ankiety, stanowiąc 100% grupy badawczej. Wzór ankiety na podstawie, której przeprowadzono badanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania Ogólne dane dotyczące kadry pracującej przy realizacji projektu Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu to w większości kobiety, spośród wszystkich respondentów zatrudniono 2 mężczyzn i 27 kobiet. 20 zatrudnionych pracowników posiada wykształcenie wyższe, a 9 osób wykształcenie pomaturalne. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby zatrudnione przy projekcie od dwóch lat, stanowiąc 66% ogółu respondentów. Trzy osoby pozostają zatrudnienie przy realizacji projektu od 3 lat, a 7 osób zostało zatrudnionych w roku Ponadto 22 respondentów to osoby pracujące w Ośrodkach Pomocy Społecznej, a 7 pracowników to osoby zatrudnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 26

27 10% 24% trzy lata zatrudnienia dw a lata zatrudnienia 1 rok zatrudnienia 66% Wykres nr 15 - Struktura zatrudnienia wg czasu pracy przy realizacji projektu Analiza danych Kadra pracująca przy realizacji projektu otrzymała anonimowe ankiety zawierające następujące części: - źródło informacji na temat projektu - motywy udziału w projekcie - ocenę projektu - ocenę współpracy pomiędzy liderem projektu a partnerami - przepływ informacji - potrzeby szkoleniowe - utrudnienia w realizacji projektu. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi na zadane pytania dokonano analizy projektu systemowego w obrębie niżej przedstawionych obszarów badawczych. a)źródło wiedzy na temat zasad realizowania projektów systemowym Wiedza na temat zasad realizacji projektu systemowego stanowi bardzo ważny element przy realizacji swoich obowiązków zleconych przez przełożonego jednostki. Z uzyskanych odpowiedzi wielokrotnego wyboru ustalono, że najczęściej pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu systemowego swoją wiedzę na temat zasad realizowania projektów systemowych uzyskują od Lidera Projektu, czyli od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto, także pracownicy w tym zakresie korzystają z wiedzy zamieszczonej w mas mediach, czyli z prasy, radia, telewizji oraz z portali internetowych. Wiedza na temat realizacji projektu systemowego została wzbogacona poprzez uczestniczenie pracowników w szkoleniach oraz warsztatach. Istnieje także zasada przekazywania uzyskanej wiedzy pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w ramach realizacji projektu systemowego. 27

28 prasa, radio, telew zja portale internetow e Lider projektu z innych źródeł Wykres nr 16 - Źródło wiedzy na temat realizacji projektów systemowych b) Współpraca w projekcie systemowym Respondenci ocenili współpracę w ramach partnerstwa pozytywnie. 69 % ogółu respondentów stwierdziła, że bardzo dobrze można ocenić współpracę w ramach partnerstwa, dobrze współpracę ocenia 28 % respondentów, a jedna osoba nie odniosła się do w/w tematyki (3% ogółu respondentów). 3% 28% bardzo dobrze dobrze nie mam zdania 69% Wykres nr 20 ocena współpracy w ramach partnerstwa Ponadto ocenie poddano także komunikację i przepływ informacji w ramach projektu systemowego pomiędzy Liderem projektu a partnerami projektu. 72 % ogółu beneficjentów ostatecznych uważa, że przepływ informacji jak i komunikacja w omawianym zakresie jest bardzo dobra, a 21% respondentów uważa, że jest dobra. 7% pracowników przeciętnie oceniło przepływ informacji oraz komunikację pomiędzy 28

29 Liderem a Partnerem projektu. Taki stan rzeczy jest związany z rozległą siecią kontaktów pomiędzy kierownikami i pracownikami OPS/ PCPR, co w znaczniej mierze ułatwia współpracę pomiędzy instytucjami. Współpraca przy realizacji projektu w obrębie jednostki, czyli pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w OPS lub w PCPR kształtuje się następująco: - 69 % oceniło współpracę bardzo dobrze - 24 % oceniło współpracę dobrze - 7 % oceniło współpracę przeciętnie. Większość pracowników uważa, że ilość spotkań w zakresie omówienia spraw bieżących, kontaktów oraz zebrań Partnerów oraz Lidera są odpowiednio dostosowane do wymagań projektu, stanowiąc 97 % ogółu respondentów. Ponadto jeden pracownik nie odniósł się do w/w tematyki stanowiąc 3% ogółu respondentów. c) Źródła motywacji pracowników do pracy przy realizacji projektu systemowego Respondenci, odpowiadając na pytanie wielokrotnego wyboru dotyczące źródła motywacji do pracy przy realizacji projektu wskazali na następujące czynniki motywujące: - możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ( 55% ogółu respondentów ) - prestiż instytucji, w której pracownik jest zatrudniony ( 52% ogółu respondentów) Powyższe czynniki okazały się najważniejszymi motywami przystąpienia do realizacji zadań z zakresu projektu systemowego. Ponadto pojawiły się także następujące motywy przystąpienia osób do pracy przy realizacji projektu systemowego: -poprawa sytuacji bytowej i materialnej uczestników projektu, czyli beneficjentów ostatecznych. - konieczność związana z poleceniem służbowym przełożonego - zalecenia przez instytucję wdrażającą projekty systemowe o konieczności przystąpienia do projektu instytucji zajmujących się pomocą społeczną inne 3 nie mam zdania 2 polecenie służbow e 3 dodoatkow e w ynagrodzenie 16 zalecenie przez instytucje w drażającą 6 prestiż instytucji Wykres nr 18 - motywy udziału w projekcie systemowym 29

30 d) Ocena harmonogramu realizacji projektu 86 % respondentów określiła harmonogram realizacji projektu jako dostosowany do możliwości realizacji projektu, 11 % pracowników uważa, że przeciętnie dostosowano harmonogram do realizacji projektu, a 3 % ogółu respondentów nie odniósł się do w/w tematyki 3% 11% dostosow any do realizacji projektu przeciętnie dostosow any do realizacji projektu nie mam zdania 86% Wykres nr 19- ocena harmonogramu realizacji projektu e) Utrudnienia występujące przy realizacji projektu systemowego Podczas realizacji projektu systemowego pracownicy obsługujący zadania zauważyli, że występowały różnorodne utrudnienia na poszczególnych etapach realizacji projektu systemowego. Największym problemem w realizacji projektu systemowego dla pracowników obsługujących projekt systemowy okazał się brak płynnego przepływu środków finansowych na linii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a jednostką realizującą projekt. Taki stan rzeczy okazał się bardzo stresujący dla pracowników i kierownictwa jednostki realizującej projekt. Z uwagi na opóźnienia w podpisywaniu umów odraczano moment realizacji projektu, co powodowało nadmierne zagęszczenie działań projektowych oraz ograniczenia możliwości szerszego wsparcia beneficjentów ostatecznych. Respondenci oświadczyli, że małe zainteresowanie projektem systemowym ze strony środowiska lokalnego i mała motywacja beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie systemowym znacznie utrudniała realizację projektu systemowego. Także rezygnacje beneficjentów ostatecznych z uczestnictwa w projekcie systemowym w trakcie realizacji projektu były przeszkodą w wywiązywaniu się z założeń programowych projektu systemowego. Ponadto 28% pracowników oświadczyło, że nie występowały utrudnienia w realizacji projektu, a dwie osoby nie odniosły się do w/w tematyki. 30

31 28% 7% brak utrudnień w ystępow ały utrudnienia nie mam zadania 65% Wykres nr 20- utrudnienia w realizacji założeń programowych f) Utrudnienia w realizacji projektu systemowego w odniesieniu do zakresu obowiązków Większość respondentów uważa, że nie występowały utrudnienia w realizacji projektu systemowego odnosząc się do powierzonych zakresów obowiązków. Takie zdanie wyraziło 55% ogółu respondentów. 31 % ogółu respondentów uważa, że duży zakres podstawowych obowiązków utrudniło im kompleksowe wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków z zakresu realizacji założeń programowych projektu systemowego. Realizowanie projektu systemowego przez jednostki wymagają nakładu związanego z obsługą administracyjną, co utrudnia realizację projektu systemowego. 14% respondentów oświadczyła, że niska motywacja finansowa była barierą w wykonywaniu obowiązków w związku z realizacją projektu systemowego. Utrudnienia w realizacji swoich obowiązków w 7% ogółu respondentów pracownicy upatrywali w niskim przepływie informacji i współpracy pomiędzy pracownikami. nie mam zdania 1 nie w ystępow ały utrudnienia 16 duży zakres obow iązków podstaw ow ych 9 mała motyw acja finansow a 4 mały przepływ informacji Wykres nr 21- utrudnienia w realizacji projektu systemowego w odniesieniu do zakresu obowiązków 31

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Raport końcowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo