Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 OBR /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 1

2 Projekt Załącznik do uchwały Nr.../.../2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku OŚWIĘCIM, marzec 2015 r. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 1

3 Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, zwany dalej Programem, został przyjęty przez Radę Powiatu w Oświęcimiu Uchwałą Nr XXXIV/388/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, po konsultacjach z podmiotami społecznymi. Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych. Decyzją Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2013 roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Organizacje pozarządowe miały możliwość złożenia opinii i uwag do projektu Programu w terminie do 16 października 2013r. Uwagi wniosła Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu, proponując zmiany w rozdziale IV. Formy współpracy (ust. 2 pkt 4 lit. d) - wprowadzono zmiany w Programie. ADRESACI PROGRAMU: - organizacje pozarządowe, - podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. KOORDYNATOR PROGRAMU: - Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, który poprzez Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zapewnia bieżący nadzór nad realizacją Programu. OKRES REALIZACJI PROGRAMU od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Podstawowym celem realizacji Programu w 2014r. było dążenie do skutecznego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi (w szczególności dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy). Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: 1. Wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Powiecie Oświęcimskim działających dla dobra lokalnej społeczności. 2. Promocja działalności organizacji pozarządowych. 3. Integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i administracji samorządowej dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy. 4. Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 2 1

4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku odbywała się na zasadach: partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Współpraca realizowana była w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym oraz współpracy o charakterze pozafinansowym. WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZADANIA PRIORYTETOWE Współpraca finansowa Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku opierała się o przepisy w/w Ustawy (odnoszące się do trybu otwartych konkursów ofert oraz trybu określonego w art. 19a Ustawy). Współpracę zaplanowano w sześciu obszarach: 1) Pomoc społeczna. 2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 4) Turystyka i krajoznawstwo. 5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 6) Ochrona i promocja zdrowia. I. POMOC SPOŁECZNA 1. Dotacja na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na podstawie umowy z 2013 r. (obejmującej lata ) Powiat Oświęcimski zlecił Fundacji Bliżej Człowieka w 2014 r. realizację zadania z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, jaką jest Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku, przeznaczonej dla 36 dzieci. Na realizację ww. zadania Powiat przeznaczył roczną dotację w wysokości zł, z której Fundacja wykorzystała ,15 zł. Nadzór nad poprawnością realizacji zadania sprawowano przez kontrolę dokumentacji dostarczanej przez organizację, co trzy miesiące w formie kwartalnego sprawozdania z realizacji w/w zadania. 2. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na umieszczaniu i zapewnianiu niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Powiat Oświęcimski zlecał w 2014 r. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na umieszczaniu i zapewnianiu niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, dwóm podmiotom: Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 3 2

5 - Caritas Archidiecezji Krakowskiej - Zgromadzeniu Braci Albertynów w Krakowie Umowy zawarte zostały na okres pięciu lat, poczynając od 2014 r., a przekazywane corocznie kwoty aktualizowane będą poprzez aneksy. Natomiast wysokość dotacji przekazywanej z budżetu Wojewody Małopolskiego, uzależniona jest od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przekazywanej powiatowi oświęcimskiemu na każdą osobę umieszczoną w placówce przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz średniej odpłatności za pobyt przebywających tam mieszkańców. Na realizację powyższego zadania Powiat przeznaczył roczną dotację w łącznej kwocie ,00 zł. a) Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Zatorze (przeznaczony dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie) otrzymał dotację w wysokości ,00 zł. b) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach (przeznaczony dla 81 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych) otrzymał dotację w wysokości ,00 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach, otrzymał dotację z budżetu Powiatu w wysokości zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu w zakresie utrzymania standardów w DPS (wykonanie elewacji budynku). Nadzór nad domami, polegający na sprawdzaniu i weryfikowaniu przyznanej umową dotacji na funkcjonowanie domów sprawuje Starosta Oświęcimski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, na podstawie kwartalnych sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności placówek, rocznych sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego oraz wewnętrznych kontroli przeprowadzanych przez Dyrektora PCPR. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie pomocy społecznej: zapewnienie realizacji zadania z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. II. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur konkursowych przyznano dotacje: Oferent Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Nazwa zadania Krakowski Salon Poezji przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł 3 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 4

6 Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Alternatywna scena MDSM 4 000,00 zł Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie Weekend z Oszpicinem 6 000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej Odnowienie tablic upamiętniających wybitne i zasłużone postacie w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu oraz tablic poświęconych historii i tradycji szkoły Opracowanie i wydanie monografii p.t. Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 r." Fundacja Animatornia - Twórcze Zima w Teatrze Działania Robotnicze Stowarzyszenie Organizacja imprez plenerowych, Twórców Kultury w Chełmku festynów, festiwali, wystaw 4 000,00 zł 3 000,00 zł Towarzystwo Miłośników Kęt Spacer ul. Sobieskiego w Kętach 1 000,00 zł Łączna wartość przekazanych dotacji: ,00 zł Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie wspierania działalności kulturalnej: wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców, promowanie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, umożliwienie bezpośredniego kontaktu mieszkańców Powiatu z kulturą, poezją i sztuką, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej. Środki nie wykorzystane zostały przekazane na zadania związane ze współorganizacją przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur konkursowych przyznano dotacje: Oferent Uczniowski Klub Pływacki Unia" w Oświęcimiu Nazwa zadania Nauka pływania i szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł 4 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 5

7 Międzyszkolny Klub Sportowy Tempo Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska" Unia Oświęcim Klub Sportowy NIWA Uczniowski Klub Sportowy Ósemka" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim" Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Szkolenie sportowe młodzieży oraz udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu Przygotowanie czołowych lekkoatletów MKS Tempo Kęty do startu w Mistrzostwach Polski i innych imprezach mistrzowskich szkolenie sportowe Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki Mikołajkowe Mistrzostwa UKS Ósemka" Oświęcim Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie Krzewienie Kultury Fizycznej na wsi ,00 zł ,00 zł ,00 zł UKS Akademia Piłkarska Oświęcim Realizacja procesu szkolenia sportowego Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Zator Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet Unia Oświęcim" Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej powiatu oświęcimskiego Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym Realizacja i wdrożenie systemu szkolenia w zakresie Kolarstwa oraz Piłki Siatkowej opartego na programie autorskim: I Ty możesz zostać Mistrzem Olimpijskim " Prowadzenie szkolenia młodzieży żeńskiej w zakresie gry hokeja na lodzie. Rozgrywanie meczy w PLH na lodzie kobiet-ekstraliga oraz w Pucharze Polski Realizacja procesu szkolenia juniorów starszych i juniorów młodszych w piłce nożnej ,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 5 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 6

8 Uczniowski Klub Sportowy Setbol" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" Ludowy Klub Sportowy Iskra" Brzezinka Szkolenie sportowe piłki siatkowej Szkolenie oraz udział w zawodach zawodników w kolarstwie górskim i szosowym Organizacja i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2 500,00 zł 5 540,00 zł 3 000,00 zł Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Kęczanin" Klub Sportowy Górnik" Brzeszcze Ludowy Klub Sportowy Niwa" Łączna wartość przekazanych dotacji: Piłka siatkowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Oświęcimskiego Podniesienie poziomu sportowego drużyn uczestniczących w rozgrywkach związkowych ,00 zł 2 960,00 zł ,00 zł Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie upowszechnienia sportu, zwłaszcza sportu dzieci i młodzieży: polepszenie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Oświęcimskiego, popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja z ludźmi zdrowymi, podniesienie w Powiecie Oświęcimskim poziomu wyszkolenia sportowego utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, upowszechnienie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród lokalnej społeczności, integracja różnych środowisk sportowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym. IV. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Zadanie publiczne zrealizowane w trybie art. 19a Ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, przez organizacje: Oferent Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu Łączna wartość przekazanych dotacji: Nazwa zadania Rola rehabilitacji w zapobieganiu występowania i leczenia obrzęku limfatycznego Świat bodźców i zmysłów wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł 9 793,06 zł ,06 zł Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 7 6

9 Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie ochrony i promocji zdrowia: usprawnienie fizyczne osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz poprawa jakości życia, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci niepełnosprawnych poprzez zajęcia z logopedą, zajęcia komputerowe oraz zajęcia fizyczne V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu. Od 1999 r. na terenie powiatu oświęcimskiego Fundacja im. Brata Alberta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku, który wraz z trzema filiami obejmuje opieką 100 (od 1 grudnia 2012 r.) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w sumie zł, z czego wydatkowano: zł ze środków PFRON, zł ze środków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, zł ze środków Urzędu Miasta Oświęcim. Nadzór nad działalnością Warsztatu sprawowany jest poprzez kontrolę dokumentacji dostarczanej, co kwartał w formie kwartalnego sprawozdania merytoryczno - finansowego oraz corocznej kontroli przeprowadzanej w siedzibie WTZ przez pracownika merytorycznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia pracy stworzono możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do poprawy ich sprawności, a w konsekwencji wpływ na niezależne, samodzielne i aktywne życie w lokalnym środowisku. VI. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Zadanie publiczne nie zrealizowane z powodu braku ofert. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Współpraca pozafinansowa polegała głównie na: 1) Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania Zadanie realizowane na bieżąco poprzez udostępnianie informacji w mediach oraz wykorzystaniu poczty elektronicznej, 2) Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 8 7

10 W 2014 roku skonsultowano: - projekt Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 3) Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej: W dniu 10 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu powołał na dwuletnią kadencję ( ) Komitet Doradczy złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego celem było kształtowanie współpracy organów Powiatu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W skład Komitetu Doradczego w kadencji weszli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: L. p Członkowie Komitetu organizacja PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1 Banaś Mirosław Uczniowski Klub Sportowy Seido Karate Kęty 2 Chałupnik Józef Koło Pszczelarzy Oświęcim 3 Goryczka Bogumiła Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu 4 Grygiel Kamila Stowarzyszenie Zrzeszenie Ludzi z Gór 5 Handzlik Józef Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Terenowe w Kętach 6 Kocot Edyta Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA Chełmek 7 Kruczalak Ewa Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach 8 Leszczyńska Stanisława Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Podolszanka" 9 Lewandowski Kazimierz Koło nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oświęcimiu 10 Marszałek Janusz Polska Unia Seniorów, LC Oświęcim Miasto Pokoju 11 Merta Alina Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Górniczych i Innych Branż Zawodowych w Piotrowicach 12 Molenda Agnieszka Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau 13 Noworyta Jan PTTK Ziemi Oświęcimskiej Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 9 8

11 14 Wójtowicz Mieczysław Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 15 Chrząszcz Jerzy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 16 Kos Elżbieta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 17 Stalica Monika Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Komitet w ramach w swoich zadań zajmował się przede wszystkim: opiniowaniem na wniosek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu projektów uchwał związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, doradzaniem w sprawach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, wnioskowaniem do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych. 4) Udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez: 4.1. Prowadzenie doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń. Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych udzielał osobom zainteresowanym informacji na temat zakładania stowarzyszeń, procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji, a Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu udzielał osobom zainteresowanym informacji na temat zakładania i funkcjonowania uczniowskich klubów sportowych. W 2014 roku do ewidencji organizacji pozarządowych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu wpisano 17 podmiotów. Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Oświęcimskiego został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Organizowanie konferencji i szkoleń. W 2014 nie organizowano szkoleń, natomiast aktywnie współpracowano z instytucjami zewnętrznymi w celu promocji szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne Promocję działalności organizacji pozarządowych, poprzez ogłaszanie konkursów promujących ich działalność. a) Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - KALEJDOSKOP INICJATYW, Konkurs dotyczył inicjatyw zrealizowanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 10 9

12 Do konkursu zgłosiło się 6 organizacji. Lp Organizacja Inicjatywa 1 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim" Hokejowa pasja Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze BRZOST" Robótki ręczne inspirowane historią Gminy Brzeszcze 3 Klub Wrzos w Malcu Organizacja całorocznej sali do rekreacji i rehabilitacji dla seniorów mieszkańców Malca 4 Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" 5 6 Stowarzyszenie Pokolenia przy DDP w Oświęcimiu Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Wielki Bal Seniorów Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu oświęcimskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji Finałów Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym i sztafetowym Podmioty nagrodzone: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, za inicjatywę: Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu oświęcimskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji Finałów Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym i sztafetowym Stowarzyszenie otrzymało nagrodę finansową w wysokości 1.800,00 zł Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze BRZOST", za inicjatywę: Robótki ręczne inspirowane historią Gminy Brzeszcze Stowarzyszenie otrzymało nagrodę finansową w wysokości - 600,00 zł Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy", za inicjatywę: Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" Fundacja otrzymała nagrodę finansową w wysokości - 600,00 zł b) Konkurs na najlepszy materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego, Konkurs dotyczył własnych materiałów promocyjnych organizacji pozarządowych, planowanych do realizacji w 2014 r. Do konkursu zgłosiło się 5 organizacji. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 11 10

13 Lp Organizacja Projekt 1 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim" proporczyk 2 Towarzystwo Przyjaciół LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu materiały promocyjne Towarzystwa - folder, gadżety reklamowe (smycze) 3 Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach karta pamięci- pendrive 4 Stowarzyszenie "Pokolenia " przy DDP w Oświęcimiu układanka piramida zdrowego żywienia 5 Towarzystwo Miłośników Kęt torby reklamowe Podmioty nagrodzone: Stowarzyszenie "Pokolenia " przy DDP w Oświęcimiu, za projekt: układanka piramida zdrowego żywienia Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego materiału promocyjnego. Towarzystwo Miłośników Kęt, za projekt: torby reklamowe Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego materiału promocyjnego. Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach, za projekt: karta pamięci- pendrive z materiałami promującymi profilaktykę raka piersi Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego materiału promocyjnego. Zgodnie z regulaminem przekazanie nagrody nastąpiło w formie zapłaty faktury wystawionej na Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przez wykonawcę materiału promocyjnego po realizacji zlecenia lub sprzedawcę surowców, z których organizacja nagrodzona wykonała, własnym nakładem pracy materiał promocyjny. 4.4 Organizację plenerowej imprezy prezentującej dorobek organizacji pozarządowych oraz zachęcającej do działania w trzecim sektorze. W dniu 27 września 2014 roku Powiat Oświęcimski wspólnie z Gminą Miasto Oświęcim zorganizował Piknik Organizacji Pozarządowych, po raz pierwszy na oświęcimskim rynku. Impreza miała charakter międzynarodowy (uczestniczyły w niej grupy z Włoch i Ukrainy). W trakcie Pikniku zaprezentowało się około 50 stowarzyszeń i fundacji. Pod koniec Pikniku wręczono nagrody dla laureatów konkursów realizowanych w ramach Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi... oraz konkursu na najlepsze stanowisko promujące organizacje pozarządową. Zwycięzcy konkursu na najlepsze stanowisko promujące organizacje pozarządową podczas Pikniku: Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 12 11

14 I miejsce - ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Oświęcim nagroda 1.000,00 zł II miejsce (równoległe) - Stowarzyszenie Pokolenia oraz Amatorski Klub Hokejowy WIKING nagroda - 600,00 zł III miejsce - Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji nagroda - 400,00 zł Stowarzyszenie Pokolenia nagrodzone drugą nagrodą w konkursie na najciekawsze stoisko organizacji okazało się wielkim zwycięzcą Pikniku, ponieważ zostało również laureatem nagrody publiczności, która uhonorowała stoisko tejże organizacji największą liczbą oddanych głosów. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie pkt : promocja organizacji pozarządowych poprzez aktywny udział organizacji pozarządowych w w/w przedsięwzięciach proponowanych przez Powiat Oświęcimski, umożliwienie zaprezentowania własnych osiągnięć przez organizacje pozarządowe mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej, w ramach konkursu KALEJDOSKOP INICJATYW oraz podczas Pikniku /na stoiskach i na scenie/, wsparcie przez Powiat Oświęcimski własnej kampanii promocyjnej stowarzyszeń i fundacji poprzez pokrycie kosztów realizacji materiału promocyjnego w ramach Konkursu na najlepszy materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego, stworzenie warunków do nawiązania kontaktów zagranicznych przez organizacje pozarządowe Pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych oraz wspieranie inicjatyw o charakterze międzynarodowym W 2014 r. Powiat Oświęcimski współorganizował udział Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia w Oświęcimiu w Mistrzostwach Świata w Hockejball w Bratysławie. 4.6 Współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Poniżej prezentujemy wybrane imprezy/przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: Lp. Organizacja Nazwa imprezy Przyznana kwota 1. Fundacja Live Festival Organizacja Live Festival ,00 zł Bieg Uliczny Life Festival ,00 zł 2. Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie Wystawa Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia ,00 zł 3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich Narodowy dzień pamięci - 69 rocznica deportacji do KL Auschwitz Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych 12 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 13

15 4. Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom Wigilia miejska 500,00 zł Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 7. Związek Podhalan oddział w Oświęcimiu Klasztor Niepokalanego Poczęcia 8. NMP XXXIII SESJA KOLBIAŃSKA V edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno- Politycznego wyjazd Zespołu Folklorystycznego "Dolina Soły" na XV Dni Europejskiej Kultury Ludowej Wsparcie wystawy Klisze Pamięci. Labirynty 1 327,00 zł 8 000,00 zł 700,00 zł 3 449,95 zł 9. Parafia Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach Jawiszowickie Niedziele Organowe Uczniowski Klub Łyżwiarstwa 10. Figurowego Unia" w Oświęcimiu Stowarzyszenie Inicjatyw 11. Społecznych w Osieku Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym na lodzie Współorganizacja Zimowej Ligi Piłki Nożnej w Osieku 1 000,00 zł 12. Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji Współorganizacja Motopikniku 1 000,00 zł Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego Stowarzyszenie Bratnich Serc dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu Współorganizacja Turnieju Piłkarskiego Sobótka Sportowa sobota 300,00 zł 398,65 zł 399,40 zł 15. Oświęcimski Klub Biegowy Zadyszka 16. KS Niwa Oświęcim Majówka z Zadyszką Współorganizacja wyjazdu drużyny koszykarzy na turniej do Gniezna 800,00 zł 1 000,00 zł Łączna suma środków przekazach na współorganizacje imprez ,84 zł Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w pkt. 4.6: zmiana stylu życia mieszkańców Powiatu poprzez aktywny wypoczynek, rywalizacja sportowa w duchu fair-play, nawiązanie relacji interpersonalnych - integracja różnych środowisk, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia, poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Powiatu, wsparcie działalności ponad 20 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 14 13

16 Ponadto w ramach realizacji Programu i merytorycznej działalności Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zakupił usługi leczenia i transportu rannych dzikich zwierząt, przy ścisłej współpracy z OTOZ Animals w Oświęcimiu (za kwotę 7626,00 zł), co przyczyniło się do ochrony zwierząt dzikich na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Dokonano zakupu również leków i środków dezynfekcyjnych dla kół pszczelarskich (zainteresowanych) z terenu powiatu, celem rozdzielenia pomiędzy ich członków (za kwotę 7997,21 zł). Działanie to miało na celu poprawę stanu zdrowotnego wpływającego na liczebność pszczół a ich ochron a to jedno z ważniejszych działań zakresu bioróżnorodności. Mając na uwadze ochronę wód lokalnych i rybactwa śródlądowego Powiat udzielił również wsparcia Społecznej Straży Rybackiej w Zatorze Podolszu, poprzez zakup kompletu roboczych ubrań i oprzyrządowania do prowadzonych czynności kontrolnych dla członków strażników (2 620,00 zł). Współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadził również Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w zakresie podejmowanych działań służących szeroko rozumianej promocji Powiatu Oświęcimskiego. PODSUMOWANIE Organizacje pozarządowe podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując to doświadczenie Powiat we wzajemnej współpracy z organizacjami pozarządowymi współdziała dla realizacji głównego celu Programu tj. poprawy jakości życia mieszkańców. Natomiast szczegółowe rezultaty realizacji poszczególnych punktów Programu w 2014 roku zostały omówione w powyższym sprawozdaniu. Źródło finansowania Programu stanowiła uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2014r. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosiła ,00 zł (Uchwała Nr XXXIV/388/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013r.). Na realizację Programu wydatkowano środki w wysokości ,82 zł. W stosunku do planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, przyznano w trakcie 2014 r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem organizacji pozarządowych. Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejsze sprawozdanie zostało przedłożone Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu, natomiast nie później niż do dnia 30 kwietnia br. Zarząd jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie Radzie Powiatu. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Opracowanie Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 15 14

17 Uzasadnienie Zgodnie z art. 5a ust. 3 znowelizowanej w 2010 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Przyjęcie przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wynika z przepisów ww. ustawy. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 1

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 NR 6 L ubuszanie STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 KWARTALNIK ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W samo południe 18 grudnia 2013 r. powiększyła się rodzina zielonogórskich bachusików. Tego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/713/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Wstęp Rada Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo