Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 OBR /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 1

2 Projekt Załącznik do uchwały Nr.../.../2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku OŚWIĘCIM, marzec 2015 r. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 1

3 Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, zwany dalej Programem, został przyjęty przez Radę Powiatu w Oświęcimiu Uchwałą Nr XXXIV/388/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, po konsultacjach z podmiotami społecznymi. Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych. Decyzją Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2013 roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Organizacje pozarządowe miały możliwość złożenia opinii i uwag do projektu Programu w terminie do 16 października 2013r. Uwagi wniosła Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu, proponując zmiany w rozdziale IV. Formy współpracy (ust. 2 pkt 4 lit. d) - wprowadzono zmiany w Programie. ADRESACI PROGRAMU: - organizacje pozarządowe, - podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. KOORDYNATOR PROGRAMU: - Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, który poprzez Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zapewnia bieżący nadzór nad realizacją Programu. OKRES REALIZACJI PROGRAMU od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Podstawowym celem realizacji Programu w 2014r. było dążenie do skutecznego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi (w szczególności dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy). Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: 1. Wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Powiecie Oświęcimskim działających dla dobra lokalnej społeczności. 2. Promocja działalności organizacji pozarządowych. 3. Integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i administracji samorządowej dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy. 4. Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 2 1

4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku odbywała się na zasadach: partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Współpraca realizowana była w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym oraz współpracy o charakterze pozafinansowym. WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZADANIA PRIORYTETOWE Współpraca finansowa Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku opierała się o przepisy w/w Ustawy (odnoszące się do trybu otwartych konkursów ofert oraz trybu określonego w art. 19a Ustawy). Współpracę zaplanowano w sześciu obszarach: 1) Pomoc społeczna. 2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 4) Turystyka i krajoznawstwo. 5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 6) Ochrona i promocja zdrowia. I. POMOC SPOŁECZNA 1. Dotacja na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na podstawie umowy z 2013 r. (obejmującej lata ) Powiat Oświęcimski zlecił Fundacji Bliżej Człowieka w 2014 r. realizację zadania z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, jaką jest Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku, przeznaczonej dla 36 dzieci. Na realizację ww. zadania Powiat przeznaczył roczną dotację w wysokości zł, z której Fundacja wykorzystała ,15 zł. Nadzór nad poprawnością realizacji zadania sprawowano przez kontrolę dokumentacji dostarczanej przez organizację, co trzy miesiące w formie kwartalnego sprawozdania z realizacji w/w zadania. 2. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na umieszczaniu i zapewnianiu niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Powiat Oświęcimski zlecał w 2014 r. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na umieszczaniu i zapewnianiu niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, dwóm podmiotom: Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 3 2

5 - Caritas Archidiecezji Krakowskiej - Zgromadzeniu Braci Albertynów w Krakowie Umowy zawarte zostały na okres pięciu lat, poczynając od 2014 r., a przekazywane corocznie kwoty aktualizowane będą poprzez aneksy. Natomiast wysokość dotacji przekazywanej z budżetu Wojewody Małopolskiego, uzależniona jest od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przekazywanej powiatowi oświęcimskiemu na każdą osobę umieszczoną w placówce przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz średniej odpłatności za pobyt przebywających tam mieszkańców. Na realizację powyższego zadania Powiat przeznaczył roczną dotację w łącznej kwocie ,00 zł. a) Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Zatorze (przeznaczony dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie) otrzymał dotację w wysokości ,00 zł. b) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach (przeznaczony dla 81 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych) otrzymał dotację w wysokości ,00 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach, otrzymał dotację z budżetu Powiatu w wysokości zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu w zakresie utrzymania standardów w DPS (wykonanie elewacji budynku). Nadzór nad domami, polegający na sprawdzaniu i weryfikowaniu przyznanej umową dotacji na funkcjonowanie domów sprawuje Starosta Oświęcimski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, na podstawie kwartalnych sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności placówek, rocznych sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego oraz wewnętrznych kontroli przeprowadzanych przez Dyrektora PCPR. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie pomocy społecznej: zapewnienie realizacji zadania z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. II. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur konkursowych przyznano dotacje: Oferent Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Nazwa zadania Krakowski Salon Poezji przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł 3 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 4

6 Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Alternatywna scena MDSM 4 000,00 zł Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie Weekend z Oszpicinem 6 000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej Odnowienie tablic upamiętniających wybitne i zasłużone postacie w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu oraz tablic poświęconych historii i tradycji szkoły Opracowanie i wydanie monografii p.t. Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 r." Fundacja Animatornia - Twórcze Zima w Teatrze Działania Robotnicze Stowarzyszenie Organizacja imprez plenerowych, Twórców Kultury w Chełmku festynów, festiwali, wystaw 4 000,00 zł 3 000,00 zł Towarzystwo Miłośników Kęt Spacer ul. Sobieskiego w Kętach 1 000,00 zł Łączna wartość przekazanych dotacji: ,00 zł Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie wspierania działalności kulturalnej: wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców, promowanie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, umożliwienie bezpośredniego kontaktu mieszkańców Powiatu z kulturą, poezją i sztuką, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej. Środki nie wykorzystane zostały przekazane na zadania związane ze współorganizacją przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur konkursowych przyznano dotacje: Oferent Uczniowski Klub Pływacki Unia" w Oświęcimiu Nazwa zadania Nauka pływania i szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł 4 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 5

7 Międzyszkolny Klub Sportowy Tempo Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska" Unia Oświęcim Klub Sportowy NIWA Uczniowski Klub Sportowy Ósemka" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim" Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Szkolenie sportowe młodzieży oraz udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu Przygotowanie czołowych lekkoatletów MKS Tempo Kęty do startu w Mistrzostwach Polski i innych imprezach mistrzowskich szkolenie sportowe Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki Mikołajkowe Mistrzostwa UKS Ósemka" Oświęcim Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie Krzewienie Kultury Fizycznej na wsi ,00 zł ,00 zł ,00 zł UKS Akademia Piłkarska Oświęcim Realizacja procesu szkolenia sportowego Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Zator Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet Unia Oświęcim" Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej powiatu oświęcimskiego Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym Realizacja i wdrożenie systemu szkolenia w zakresie Kolarstwa oraz Piłki Siatkowej opartego na programie autorskim: I Ty możesz zostać Mistrzem Olimpijskim " Prowadzenie szkolenia młodzieży żeńskiej w zakresie gry hokeja na lodzie. Rozgrywanie meczy w PLH na lodzie kobiet-ekstraliga oraz w Pucharze Polski Realizacja procesu szkolenia juniorów starszych i juniorów młodszych w piłce nożnej ,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 5 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 6

8 Uczniowski Klub Sportowy Setbol" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" Ludowy Klub Sportowy Iskra" Brzezinka Szkolenie sportowe piłki siatkowej Szkolenie oraz udział w zawodach zawodników w kolarstwie górskim i szosowym Organizacja i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2 500,00 zł 5 540,00 zł 3 000,00 zł Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Kęczanin" Klub Sportowy Górnik" Brzeszcze Ludowy Klub Sportowy Niwa" Łączna wartość przekazanych dotacji: Piłka siatkowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Oświęcimskiego Podniesienie poziomu sportowego drużyn uczestniczących w rozgrywkach związkowych ,00 zł 2 960,00 zł ,00 zł Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie upowszechnienia sportu, zwłaszcza sportu dzieci i młodzieży: polepszenie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Oświęcimskiego, popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja z ludźmi zdrowymi, podniesienie w Powiecie Oświęcimskim poziomu wyszkolenia sportowego utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, upowszechnienie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród lokalnej społeczności, integracja różnych środowisk sportowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym. IV. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Zadanie publiczne zrealizowane w trybie art. 19a Ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, przez organizacje: Oferent Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu Łączna wartość przekazanych dotacji: Nazwa zadania Rola rehabilitacji w zapobieganiu występowania i leczenia obrzęku limfatycznego Świat bodźców i zmysłów wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyznana kwota dotacji 5 000,00 zł 9 793,06 zł ,06 zł Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 7 6

9 Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie ochrony i promocji zdrowia: usprawnienie fizyczne osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz poprawa jakości życia, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci niepełnosprawnych poprzez zajęcia z logopedą, zajęcia komputerowe oraz zajęcia fizyczne V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu. Od 1999 r. na terenie powiatu oświęcimskiego Fundacja im. Brata Alberta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku, który wraz z trzema filiami obejmuje opieką 100 (od 1 grudnia 2012 r.) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w sumie zł, z czego wydatkowano: zł ze środków PFRON, zł ze środków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, zł ze środków Urzędu Miasta Oświęcim. Nadzór nad działalnością Warsztatu sprawowany jest poprzez kontrolę dokumentacji dostarczanej, co kwartał w formie kwartalnego sprawozdania merytoryczno - finansowego oraz corocznej kontroli przeprowadzanej w siedzibie WTZ przez pracownika merytorycznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia pracy stworzono możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do poprawy ich sprawności, a w konsekwencji wpływ na niezależne, samodzielne i aktywne życie w lokalnym środowisku. VI. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Zadanie publiczne nie zrealizowane z powodu braku ofert. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Współpraca pozafinansowa polegała głównie na: 1) Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania Zadanie realizowane na bieżąco poprzez udostępnianie informacji w mediach oraz wykorzystaniu poczty elektronicznej, 2) Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 8 7

10 W 2014 roku skonsultowano: - projekt Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 3) Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej: W dniu 10 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu powołał na dwuletnią kadencję ( ) Komitet Doradczy złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego celem było kształtowanie współpracy organów Powiatu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W skład Komitetu Doradczego w kadencji weszli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: L. p Członkowie Komitetu organizacja PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1 Banaś Mirosław Uczniowski Klub Sportowy Seido Karate Kęty 2 Chałupnik Józef Koło Pszczelarzy Oświęcim 3 Goryczka Bogumiła Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu 4 Grygiel Kamila Stowarzyszenie Zrzeszenie Ludzi z Gór 5 Handzlik Józef Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Terenowe w Kętach 6 Kocot Edyta Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA Chełmek 7 Kruczalak Ewa Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach 8 Leszczyńska Stanisława Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Podolszanka" 9 Lewandowski Kazimierz Koło nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oświęcimiu 10 Marszałek Janusz Polska Unia Seniorów, LC Oświęcim Miasto Pokoju 11 Merta Alina Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Górniczych i Innych Branż Zawodowych w Piotrowicach 12 Molenda Agnieszka Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau 13 Noworyta Jan PTTK Ziemi Oświęcimskiej Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 9 8

11 14 Wójtowicz Mieczysław Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 15 Chrząszcz Jerzy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 16 Kos Elżbieta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 17 Stalica Monika Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Komitet w ramach w swoich zadań zajmował się przede wszystkim: opiniowaniem na wniosek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu projektów uchwał związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, doradzaniem w sprawach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, wnioskowaniem do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych. 4) Udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez: 4.1. Prowadzenie doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń. Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych udzielał osobom zainteresowanym informacji na temat zakładania stowarzyszeń, procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji, a Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu udzielał osobom zainteresowanym informacji na temat zakładania i funkcjonowania uczniowskich klubów sportowych. W 2014 roku do ewidencji organizacji pozarządowych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu wpisano 17 podmiotów. Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Oświęcimskiego został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Organizowanie konferencji i szkoleń. W 2014 nie organizowano szkoleń, natomiast aktywnie współpracowano z instytucjami zewnętrznymi w celu promocji szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne Promocję działalności organizacji pozarządowych, poprzez ogłaszanie konkursów promujących ich działalność. a) Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - KALEJDOSKOP INICJATYW, Konkurs dotyczył inicjatyw zrealizowanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 10 9

12 Do konkursu zgłosiło się 6 organizacji. Lp Organizacja Inicjatywa 1 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim" Hokejowa pasja Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze BRZOST" Robótki ręczne inspirowane historią Gminy Brzeszcze 3 Klub Wrzos w Malcu Organizacja całorocznej sali do rekreacji i rehabilitacji dla seniorów mieszkańców Malca 4 Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" 5 6 Stowarzyszenie Pokolenia przy DDP w Oświęcimiu Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Wielki Bal Seniorów Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu oświęcimskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji Finałów Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym i sztafetowym Podmioty nagrodzone: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, za inicjatywę: Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu oświęcimskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji Finałów Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym i sztafetowym Stowarzyszenie otrzymało nagrodę finansową w wysokości 1.800,00 zł Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze BRZOST", za inicjatywę: Robótki ręczne inspirowane historią Gminy Brzeszcze Stowarzyszenie otrzymało nagrodę finansową w wysokości - 600,00 zł Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy", za inicjatywę: Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" Fundacja otrzymała nagrodę finansową w wysokości - 600,00 zł b) Konkurs na najlepszy materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego, Konkurs dotyczył własnych materiałów promocyjnych organizacji pozarządowych, planowanych do realizacji w 2014 r. Do konkursu zgłosiło się 5 organizacji. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 11 10

13 Lp Organizacja Projekt 1 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim" proporczyk 2 Towarzystwo Przyjaciół LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu materiały promocyjne Towarzystwa - folder, gadżety reklamowe (smycze) 3 Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach karta pamięci- pendrive 4 Stowarzyszenie "Pokolenia " przy DDP w Oświęcimiu układanka piramida zdrowego żywienia 5 Towarzystwo Miłośników Kęt torby reklamowe Podmioty nagrodzone: Stowarzyszenie "Pokolenia " przy DDP w Oświęcimiu, za projekt: układanka piramida zdrowego żywienia Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego materiału promocyjnego. Towarzystwo Miłośników Kęt, za projekt: torby reklamowe Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego materiału promocyjnego. Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach, za projekt: karta pamięci- pendrive z materiałami promującymi profilaktykę raka piersi Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego materiału promocyjnego. Zgodnie z regulaminem przekazanie nagrody nastąpiło w formie zapłaty faktury wystawionej na Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przez wykonawcę materiału promocyjnego po realizacji zlecenia lub sprzedawcę surowców, z których organizacja nagrodzona wykonała, własnym nakładem pracy materiał promocyjny. 4.4 Organizację plenerowej imprezy prezentującej dorobek organizacji pozarządowych oraz zachęcającej do działania w trzecim sektorze. W dniu 27 września 2014 roku Powiat Oświęcimski wspólnie z Gminą Miasto Oświęcim zorganizował Piknik Organizacji Pozarządowych, po raz pierwszy na oświęcimskim rynku. Impreza miała charakter międzynarodowy (uczestniczyły w niej grupy z Włoch i Ukrainy). W trakcie Pikniku zaprezentowało się około 50 stowarzyszeń i fundacji. Pod koniec Pikniku wręczono nagrody dla laureatów konkursów realizowanych w ramach Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi... oraz konkursu na najlepsze stanowisko promujące organizacje pozarządową. Zwycięzcy konkursu na najlepsze stanowisko promujące organizacje pozarządową podczas Pikniku: Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 12 11

14 I miejsce - ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Oświęcim nagroda 1.000,00 zł II miejsce (równoległe) - Stowarzyszenie Pokolenia oraz Amatorski Klub Hokejowy WIKING nagroda - 600,00 zł III miejsce - Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji nagroda - 400,00 zł Stowarzyszenie Pokolenia nagrodzone drugą nagrodą w konkursie na najciekawsze stoisko organizacji okazało się wielkim zwycięzcą Pikniku, ponieważ zostało również laureatem nagrody publiczności, która uhonorowała stoisko tejże organizacji największą liczbą oddanych głosów. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie pkt : promocja organizacji pozarządowych poprzez aktywny udział organizacji pozarządowych w w/w przedsięwzięciach proponowanych przez Powiat Oświęcimski, umożliwienie zaprezentowania własnych osiągnięć przez organizacje pozarządowe mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej, w ramach konkursu KALEJDOSKOP INICJATYW oraz podczas Pikniku /na stoiskach i na scenie/, wsparcie przez Powiat Oświęcimski własnej kampanii promocyjnej stowarzyszeń i fundacji poprzez pokrycie kosztów realizacji materiału promocyjnego w ramach Konkursu na najlepszy materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego, stworzenie warunków do nawiązania kontaktów zagranicznych przez organizacje pozarządowe Pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych oraz wspieranie inicjatyw o charakterze międzynarodowym W 2014 r. Powiat Oświęcimski współorganizował udział Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia w Oświęcimiu w Mistrzostwach Świata w Hockejball w Bratysławie. 4.6 Współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Poniżej prezentujemy wybrane imprezy/przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: Lp. Organizacja Nazwa imprezy Przyznana kwota 1. Fundacja Live Festival Organizacja Live Festival ,00 zł Bieg Uliczny Life Festival ,00 zł 2. Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie Wystawa Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia ,00 zł 3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich Narodowy dzień pamięci - 69 rocznica deportacji do KL Auschwitz Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych 12 Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 13

15 4. Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom Wigilia miejska 500,00 zł Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 7. Związek Podhalan oddział w Oświęcimiu Klasztor Niepokalanego Poczęcia 8. NMP XXXIII SESJA KOLBIAŃSKA V edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno- Politycznego wyjazd Zespołu Folklorystycznego "Dolina Soły" na XV Dni Europejskiej Kultury Ludowej Wsparcie wystawy Klisze Pamięci. Labirynty 1 327,00 zł 8 000,00 zł 700,00 zł 3 449,95 zł 9. Parafia Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach Jawiszowickie Niedziele Organowe Uczniowski Klub Łyżwiarstwa 10. Figurowego Unia" w Oświęcimiu Stowarzyszenie Inicjatyw 11. Społecznych w Osieku Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym na lodzie Współorganizacja Zimowej Ligi Piłki Nożnej w Osieku 1 000,00 zł 12. Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji Współorganizacja Motopikniku 1 000,00 zł Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego Stowarzyszenie Bratnich Serc dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu Współorganizacja Turnieju Piłkarskiego Sobótka Sportowa sobota 300,00 zł 398,65 zł 399,40 zł 15. Oświęcimski Klub Biegowy Zadyszka 16. KS Niwa Oświęcim Majówka z Zadyszką Współorganizacja wyjazdu drużyny koszykarzy na turniej do Gniezna 800,00 zł 1 000,00 zł Łączna suma środków przekazach na współorganizacje imprez ,84 zł Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w pkt. 4.6: zmiana stylu życia mieszkańców Powiatu poprzez aktywny wypoczynek, rywalizacja sportowa w duchu fair-play, nawiązanie relacji interpersonalnych - integracja różnych środowisk, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia, poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Powiatu, wsparcie działalności ponad 20 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 14 13

16 Ponadto w ramach realizacji Programu i merytorycznej działalności Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zakupił usługi leczenia i transportu rannych dzikich zwierząt, przy ścisłej współpracy z OTOZ Animals w Oświęcimiu (za kwotę 7626,00 zł), co przyczyniło się do ochrony zwierząt dzikich na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Dokonano zakupu również leków i środków dezynfekcyjnych dla kół pszczelarskich (zainteresowanych) z terenu powiatu, celem rozdzielenia pomiędzy ich członków (za kwotę 7997,21 zł). Działanie to miało na celu poprawę stanu zdrowotnego wpływającego na liczebność pszczół a ich ochron a to jedno z ważniejszych działań zakresu bioróżnorodności. Mając na uwadze ochronę wód lokalnych i rybactwa śródlądowego Powiat udzielił również wsparcia Społecznej Straży Rybackiej w Zatorze Podolszu, poprzez zakup kompletu roboczych ubrań i oprzyrządowania do prowadzonych czynności kontrolnych dla członków strażników (2 620,00 zł). Współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadził również Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w zakresie podejmowanych działań służących szeroko rozumianej promocji Powiatu Oświęcimskiego. PODSUMOWANIE Organizacje pozarządowe podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując to doświadczenie Powiat we wzajemnej współpracy z organizacjami pozarządowymi współdziała dla realizacji głównego celu Programu tj. poprawy jakości życia mieszkańców. Natomiast szczegółowe rezultaty realizacji poszczególnych punktów Programu w 2014 roku zostały omówione w powyższym sprawozdaniu. Źródło finansowania Programu stanowiła uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2014r. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosiła ,00 zł (Uchwała Nr XXXIV/388/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013r.). Na realizację Programu wydatkowano środki w wysokości ,82 zł. W stosunku do planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, przyznano w trakcie 2014 r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem organizacji pozarządowych. Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejsze sprawozdanie zostało przedłożone Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu, natomiast nie później niż do dnia 30 kwietnia br. Zarząd jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie Radzie Powiatu. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Opracowanie Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 15 14

17 Uzasadnienie Zgodnie z art. 5a ust. 3 znowelizowanej w 2010 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Przyjęcie przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wynika z przepisów ww. ustawy. Id: BEED7611-7E39-441A-8CB7-88F90D8B089C. Projekt Strona 1

Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/329/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/329/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/329/2013 Rady Powiatu z dnia 17 kwietnia 2013 r. S p r a w o z d a n i e z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 października 2015 r. Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi Na podstawie art. 4 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia r. OBR.0006.150.2016 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/192/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/192/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/192/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. S p r a w o z d a n i e z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr L/342/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/132/2016 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/132/2016 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 2566 UCHWAŁA NR XXIII/132/2016 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia.. 2014 r.

Uchwała Nr /2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia.. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr /2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia.. 2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Ilekroć w Programie jest mowa o:

Rozdział I Definicje. Ilekroć w Programie jest mowa o: Wieloletni program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Współpraca z organizacjami Współpraca finansowa

Wprowadzenie Współpraca z organizacjami Współpraca finansowa Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mirsk 2015 rok Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r

Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r Projekt Prezydenta z dn. 02.09.2013r. Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OLESKIEGO

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OLESKIEGO SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OLESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 1 I. WPROWADZENIE Na

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2016 I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ...

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ... Formularz uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:... 2. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XI/124/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr XI/124/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr XI/124/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011 r. Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŃSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012 Końskie, 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok PROJEKT Załącznik do uchwały Nr Rady Gminy Wietrzychowice z dnia Program współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU Projekt z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Świeckiego z dnia.. Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Rozdział I Cel główny i cele szczegółowe programu. 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza organizacje pozarządowe Wielopole Skrzyńskie 13.10. 2011r. O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie 5 ust.3 Uchwały Nr XL/VI/232/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -projekt- Program współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Formy współpracy.

I. Wstęp. II. Formy współpracy. Załącznik do Uchwały Nr / 2013 Rady Gminy Pleśna z dnia Program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok I. Wstęp 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III SPRAWOZDANIE z realizacji współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2011 r. Wstęp Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Zasady współpracy

Rozdział 2 Zasady współpracy Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. XXI/153/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRASNYSTAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała nr /2012. Rady Gminy Urzędów. z dnia. 2012 roku

Projekt. Uchwała nr /2012. Rady Gminy Urzędów. z dnia. 2012 roku Projekt Uchwała nr /2012 Rady Gminy Urzędów z dnia. 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/338/14 RADY GMINY SANTOK. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/338/14 RADY GMINY SANTOK. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/338/14 RADY GMINY SANTOK z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo