Cztery Produkty Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cztery Produkty Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim"

Transkrypt

1 Cztery Produkty Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim Podręcznik Dobrych Praktyk Gdaosk Convention Bureau, 2011 r.

2 Podręcznik Dobrych Praktyk Program Rozwoju Czterech Produktów Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim Wydawca: Gdaosk Convention Bureau Gdaoska Organizacja Turystyczna Ul. Długi Targ 28-29, Gdaosk, Polska Te.: (+48 58) , fax: (+48 58) Publikacja powstała w ramach projektu Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdaoska i Pomorza - Plan Rozwoju Czterech Produktów Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (RPO WP), Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna. Wykonawca: Inspiros Consulting Group Aktualizacja 2011 r. str. 2

3 Spis Treści 1. Istota produktu turystycznego Definicje produktu turystycznego Kategorie produktów turystycznych Koncepcja czterech markowych produktów turystyki biznesowej w Województwie Pomorskim Cele i zadania Convention Bureau w rozwijaniu i promocji markowych produktów turystyki biznesowej Charakterystyka czterech produktów turystyki biznesowej w Województwie Pomorskim Dobre praktyki w kształtowaniu i rozwoju produktów turystycznych za granicą Zamek w Warwick Alabama Civil Rights Trail Antwerp a sparkling city Berlin Zjednoczone Miasto Europy Paradores sied historycznych hoteli Dobre praktyki w kształtowaniu i rozwoju produktów turystyki biznesowej w Województwie Pomorskim Organizowanie wydarzeo związanych tematycznie z jednym z czterech wyróżników regionu Dziedzictwo kulturowe i naturalne jako punkt wyjścia do tworzenia atrakcyjnego produktu Współpraca sieciowa w celu tworzenia nowych produktów Różnicowanie ofert ze względu na określone potrzeby klientów Materialne świadectwo produktu turystycznego Inspiracje kulinarne i inne kreatywne pomysły Działalnośd zgodna z ustawą o usługach turystycznych Filmy promujące cztery produkty turystyki biznesowej str. 3

4 str. 4

5 1. Istota produktu turystycznego Złożonośd pojęcia produktu turystycznego, jak i różne podejście do jego definiowania determinuje koniecznośd elastycznego traktowania tego zagadnienia i uwzględnienie szerokiego znaczenia tego terminu. Uogólniając, produktem jest wszystko to, co stanowi przedmiot wymiany rynkowej, ale też ogół usług i świadczeo weryfikowanych przez rynek. Wysoka jakośd produktu turystycznego decyduje o zaspokojeniu potrzeb potencjalnego turysty. Jego odrębnośd, unikatowośd czy ponadsezonowośd sprawiają, iż ma szansę na konsumpcję przez większą grupę potencjalnych nabywców. Dlatego mówiąc o produkcie turystycznym, należy brad pod uwagę korzyśd odbiorcy i korzyśd ekonomiczną jego organizatora. Przyjęte w niniejszym opracowaniu definicje i metodologie zgodne są z dokumentami strategicznymi Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata i Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Polska Organizacja Turystyczna oraz Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata Definicje produktu turystycznego Zgodnie z teorią marketingu, produkt to dobra materialne, usługi i różnego rodzaju środki, które zaspakajają potrzeby i pragnienia konsumentów. Jak wskazuje Philip Kotler produktem mogą byd przedmioty, usługi, osoby, miejsca, organizacje, idee 1. W marketingu turystycznym występuje pojęcie produktu turystycznego. Produkt turystyczny to dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego. Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu. 2 W kontekście produktowym destynacji przyjmuje się, że produkt turystyczny obszaru cechuje się następującymi kryteriami: Dostępnością (komunikacyjną, informacyjną); Wizerunkiem; Atrakcyjnością; Ceną. Infrastrukturą/ zagospodarowaniem turystycznym; 1 Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, Marketing- Podręcznik Europejski PWE, Warszawa Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata i Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Polska Organizacja Turystyczna za: Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata str. 5

6 Struktura produktu turystycznego jest warstwowa i składa się z kilku poziomów. Najniższy tworzy tzw. rdzeo produktu to podstawowe korzyści ściśle związane z potrzebami konsumenta. Ekspansywna polityka rynkowa wymusza stałą weryfikację rdzenia produktu przez producenta zarówno w fazie planowania, jak i realizacji. Pojedyncza oferta, która z założenia realizuje rdzeo produktu, będzie stanowid produkt podstawowy lub rzeczywisty. Każdy produkt można i należy poszerzad ponieważ taka oferta obejmowad będzie wszystkie formy dodatkowych korzyści. Organizatorzy mogą wbudowywad w produkty rzeczywiste elementy uatrakcyjniające ofertę przez co wyróżniają ofertę na rynku i co zadecyduje o wyborze przez konsumenta. Istotne jest podkreślenie unikatowości, niepowtarzalności produktu, eksponując specyfikę miejsca docelowego turysty i możliwośd przeżycia różnego rodzaju emocji. Na produkt rzeczywisty składają się te elementy, które decydują o sile postrzegania przez konsumentów. Produkt rzeczywisty tworzą: marka, stylistyka, jakośd, cechy, cena, opakowanie. Kolejną warstwę produktu czyli produkt poszerzony stanowią korzyści dodatkowe i usługi związane z ofertą. Ten obszar pozwala budowad konkurencyjnośd produktu. Często są to korzyści przekraczające oczekiwania turysty. Produkt turystyczny rozpatrywany jest w dwóch aspektach: szerokim i wąskim. Produkt turystyczny Ujęcie o węższym znaczeniu Ujęcie o szerszym znaczeniu wszystko, co kupują turyści (kupowane oddzielnie usługi jako elementy podróży turystycznej lub całościowo jako pakiet) zbiór: aktywnośd turystów (co robią), dobra i usługi związane z pobytem w miejscu docelowym, dojazd i możliwości spędzenia czasu, z których turyści skorzystali W niniejszej analizie szczególnie podkreślid należy, iż z perspektywy turysty produkt, to przeżyte doświadczenie ujęte całościowo tj. od czasu opuszczenia miejsca zamieszkania do czasu powrotu. Oznacza to, że produkt turystyczny można traktowad jako zbiór składników materialnych i usług (m.in. usługi noclegowe, transportowe, programy incentive, mapy, przewodniki) oraz elementów niematerialnych (m.in. atmosfera miejsca, poczucie bezpieczeostwa, postawa mieszkaoców wobec turystów, wizerunek miejsca). W rynkowych mechanizmach konkurencyjności szansą na zdobycie zaufania i zaangażowania klientów jest wykreowanie markowych produktów turystycznych. Marka odwołując się do zmysłów i przeżyd, tworzy trwałe relacje z klientami. Marka produktu turystycznego składa się z czterech elementów. str. 6

7 Nazwa produktu Tożsamośd produktu Wizerunek produktu Oferta turystyczna charakterystyczna, oryginalna, zgodna ze specyfiką produktu oraz przeanalizowana do stosowania w różnych językach i na różnych rynkach wynikająca z dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego wizji regionu postrzeganie produktu, opinie o produkcie wśród osób świadomych istnienia marki określone części produktu kupowane lub konsumowane przez klienta Marka utrwala pozycję na rynku, pozwala odróżnid produkt od oferty konkurentów. W kształtowaniu marek turystycznych kluczową rolę odgrywa utrzymanie wysokiego poziomu jakości. Oznacza to, że na wzrost świadomości marki, zaangażowanie konsumentów i utrzymanie ich lojalności wpływ mają standardy jakości zachowane w każdym z podmiotów tworzących regionalny produkt turystyczny. Korzyści z tworzenia marki: wzmacnia się pozycja konkurencyjna regionu na rynku usług turystycznych: rośnie świadomośd i rozpoznawalnośd stworzenie elementów tożsamości marki (system identyfikacji wizualnej + jasny komunikat); rośnie zainteresowanie turystów; wzrasta natężenie ruchu turystycznego; zmniejszają się skutki sezonowości; wzrasta grupa turystów lojalnych; wzrasta pragnienie poznania wśród docelowych grup - planowanie przyjazdu, zatrzymania się w regionie (mieście), weekendowych przyjazdów lub specjalistycznych (turystyka kwalifikowana) etc.; następuje sprzężenie zwrotne impuls do działania i dalszego działania. wzrasta aktywnośd inwestycyjna - region wzmacnia pozycję jako turystycznie atrakcyjnego rynku. Potencjał dla rozwoju marki danego produktu jest ważnym czynnikiem podczas dokonywania oceny znaczenia produktu, tworzenia produktu turystycznego regionu oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku. Markowy produkt turystyczny odznacza się rozpoznawalnością na rynku, wyróżnia się wśród innych produktów i pozwala osiągnąd trwałą przewagę konkurencyjną. Przy czym wskazad należy, że kształtowanie markowych produktów turystycznych jest procesem długotrwałym i wymaga strategicznego zarządzania. str. 7

8 1.2 Kategorie produktów turystycznych Przedstawiona poniżej typologia produktów turystycznych oparta została na klasyfikacji przyjętej w Programie Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata Ze względu na złożony charakter zagadnienia i liczne interpretacje, właściwe jest stosowanie jednolitych standardów w zakresie regionalnej polityki kształtowania produktów turystycznych. Podział ze względu na cechy i strukturę Rzecz Usługa Wydarzenie Impreza turystyczna (pakiet) Obiekt Produkt turystyczny miejscowości, obszaru, region Produkt samodzielny lub- najczęściej- jako element innego produktu Pojedyncza usługa turystyczna; zazwyczaj jest składnikiem rozbudowanego produktu Produkt samodzielny lub jako częśd całości; Cechy: odrębnośd, spójnośd tematyczna, niecodziennośd, wyjątkowośd/oryginalnośd lub cyklicznośd; Dzięki dużej atrakcyjności może stad się celem wyjazdu turystycznego; Inspiruje do tworzenia usług turystycznych oferowanych podczas trwania wydarzenia Zbiór/pakiet usług i/lub dóbr materialnych; Oferowana przez organizatora turystyki, agenta lub inny podmiot; Jednolita cena i dodatkowe świadczenia Główna atrakcja oraz elementy towarzyszące umiejscowione w jednym miejscu; Dzięki dużej atrakcyjności może stad się celem podróży i wyjazdu turystycznego Zbiór atrakcji i usług z elementami towarzyszącymi funkcjonujące w wyznaczonej przestrzeni Podział ze względu na formę i organizację produktu Produkt turystyczny liniowy Produkt turystyczny sieciowy Usługi i towary w oznaczonym lub przyjętym ciągu turystycznym; Ciąg turystyczny przebiega przez obszary o specyficznych walorach; Elementy produktu połączone wytyczoną trasą z odpowiednią infrastrukturą; Może wymagad specjalistycznych kwalifikacji lub przygotowao turysty ze względu na stopieo trudności podczas uprawiania turystyki; Ważnym elementem jest przemieszczanie się między elementami produktu Różne i rozproszone w przestrzeni atrakcje i usługi turystyczne; Możliwy jest brak ciągłości infrastruktury oraz brak oznakowania trasy; Cechy: spójna koncepcja i element wiodący będący wyróżnikiem produktu; Mogą byd oparte na bazie walorów oraz usług towarzyszących Podział ze względu na zasięg terytorialny Produkt turystyczny lokalny Produkt turystyczny regionalny Produkt turystyczny ponadregionalny Obejmuje teren mniejszy niż województwo; Może byd liniowy lub sieciowy; Może występowad jako specyficzny produkt rzemieślniczy, spożywczy lub inny zarejestrowany i/lub wytwarzany na określonym obszarze i do niego przyporządkowany Zasięg oddziaływania obejmuje większą częśd regionu/ województwa; Może byd liniowy lub sieciowy; Może występowad jako specyficzny produkt rzemieślniczy, spożywczy lub inny zarejestrowany i/lub wytwarzany na określonym obszarze i do niego przyporządkowany / ma potencjał do przybycia turystów z sąsiednich regionów, całego kraju i/lub zagranicy Obejmuje teren co najmniej dwóch regionów lub ma potencjał do przybycia turystów z sąsiednich regionów, całego kraju i/lub zagranicy; Może byd liniowy lub sieciowy Podział ze względu na rolę i znaczenie produktu w portfelu produktów regionu/kraju Wizerunkowe Podstawowe Niszowe Uzupełniające Produkty zgodne z tendencjami europejskich wyjazdów; Stanowią podstawę obrazu/odbioru turystycznej atrakcyjności Polski czy konkretnych regionów Produkty generujące największą wartośd dodaną i przychody z turystyki Produkty tematyczne; Skierowane i atrakcyjne dla wybranej, wąskiej grupy odbiorców ze specyficznymi zainteresowaniami Produkty występujące przy okazji innego produktu turystycznego; Mają za zadanie zwiększad konsumpcję turystyczną w miejscu docelowym str. 8

9 Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdaoska i Pomorza str. 9

10 2. Koncepcja czterech markowych produktów turystyki biznesowej w Województwie Pomorskim Z powyższych rozważao wynika, że w realizowanym i wdrażanym przez Gdaosk Convention Bureau Planie Rozwoju Czterech Produktów Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim kształtowane i promowane są cztery markowe produkty turystyczne o charakterze regionalnym i sieciowym (szczegółowe informacje o wymienionych produktach znajdują się w rozdziale 2.2). Każdy z produktów określid można poprzez wspólną lokalizację na ograniczonym zasięgiem terytorium oraz odwołanie się do idei tożsamości regionu. 2.1 Cele i zadania Convention Bureau w rozwijaniu i promocji markowych produktów turystyki biznesowej Gdaosk Convention Bureau działa jako miejskie biuro kongresów i konferencji. Jest częścią Gdaoskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza 119 członków, a wśród nich strategicznym partnerem jest Miasto Gdaosk. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 5 marca 2009 roku z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Gdaosk Convention Bureau stało się podmiotem odpowiedzialnym za rozwój i promocję turystyki biznesowej w województwie pomorskim. Głównym celem Gdaosk Convention Bureau jest promocja Gdaoska i Regionu na arenie międzynarodowej jako destynacji konferencyjnej. Ze względu na to, że cztery markowe produkty nie będą miały jednego centralnego operatora, oferującego zintegrowany i kompleksowy produkt do sprzedaży, zasadne jest pełnienie roli koordynatora przez Gdaosk Convention Bureau. Celem lidera jest stworzenie warunków do tworzenia sieciowej współpracy oraz promowanie na rynku polskim i zagranicznym destynacji poprzez wskazane cztery markowe produkty sieciowe. Zadania Gdaosk Convention Bureau we wdrażaniu programu Planu Rozwoju Czterech Produktów Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim w ramach projektu Promocja turystyki Biznesowej jako Markowego Produktu Gdaoska i Pomorza : integracja podmiotów instytucjonalnych, podmiotów biznesowych, osób prywatnych z Województwa Pomorskiego w celu edukacyjnym, wymiany doświadczeo i nawiązywania współpracy sieciowej; inicjowanie działao, przygotowywanie projektów kluczowych, pozyskiwanie partnerów do tych inicjatyw, podział kompetencji, zadao i odpowiedzialności pomiędzy partnerów, określenie sposobów podejmowania decyzji i osiągania założonych celów całościowych i cząstkowych; transfer wiedzy organizacja własnych i współorganizacja z partnerami specjalistycznych szkoleo, konferencji, spotkao z ekspertami oraz bezpośrednie doradztwo; współpraca z Convention Bureau of Poland, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej (zagraniczne ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej); współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz wydziałami promocji i pozyskiwania inwestycji w Urzędach Miejskich w Gdaosku, Sopocie i Gdyni i Pomorską Strefą Ekonomiczną; str. 10

11 współpraca z PAIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A), Wydziałami Promocji i Handlu Ambasad i Konsulatów RP, Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Izbami Gospodarczymi oraz przedstawicielami zagranicznych Ambasad i Konsulatów w Polsce; w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz Regionalnego Klub Ambasadora Kongresów Polskich informowanie i przekazywania materiałów promocyjnych o inicjatywach i możliwościach organizacji spotkao w Gdaosku i Regionie ze szczególnym uwzględnieniem promocji czterech markowych produktów turystyki biznesowej; współpraca ze środowiskiem akademickim, coroczny konkurs na najlepszą pracę magisterską, doktorską z dziedziny turystyki biznesowej; współpraca z pomorskimi PCO, hotelami, obiektami konferencyjnymi, restauracyjnymi, rozrywkowymi, rekreacyjnymi, sportowymi i atrakcjami turystycznymi w celu wymiany informacji i inspirowania do rozwoju oferty; stworzenie systemu rekomendacji partnerów tworzących własne produkty i oferty zgodne z czterema wyróżnikami regionu, w tym wykreowanie cyklicznego wydarzenia - konkursu na najlepsze produkty turystyki biznesowej Województwa Pomorskiego; tworzenie wydawnictw, publikacji o charakterze ogólnodostępnym z uwzględnieniem informacji o turystycznych produktach bursztynowych, morskich, średniowiecznego dziedzictwa i związanych z Solidarnością; inwentaryzacja i aktualizacja ofert i produktów turystyki biznesowej Województwa Pomorskiego poprzez formularz online i prezentację na stronie gdanskconvention.pl, katalog rekomendowanych przez GCB produktów turystyki biznesowej Województwa Pomorskiego, promocja na stronie gdanskconvention.pl podmiotów tworzących oferty turystyki biznesowej; monitoring trendów internetowych, technologicznych, promocji destynacji turystyki biznesowej, oraz adaptowanie ich na potrzeby promocji produktów, tworzenie przyjaznych narzędzi, w tym aplikacji mobilnych i internetowych; współpraca z mediami branżowymi (MICE, konferencje.pl, meetingplanner.pl, eventmapa.pl ekonferencje.pl itp.); patronaty merytoryczne i patronaty medialne nad organizowanymi wydarzeniami regionalnymi, ogólnopolskimi, europejskimi związanymi z czterema wskazanymi wyróżnikami regionu, patronaty nad konkursami, dedykowanymi opracowaniami i raportami, inicjatywami zmierzającymi do powstania nowych atrakcji, wydarzeo związanych z w.w. produktami; organizowanie study-tour dla przedstawicieli branży MICE, press-tour dla dziennikarzy polskich i zagranicznych, których istotnym elementem będzie przygotowanie materiałów tekstowych, zdjęciowych, video oraz prezentacja obiektów, produktów, miejsc, wydarzeo związanych z czterema markowymi produktami prezentacja materiałów zdjęciowych, filmowych, tekstowych dotyczących bursztynu, Solidarności, morza i zamków oraz prowadzenie dwustronnej komunikacji z liderami opinii, blogerami piszącymi o turystyce biznesowej oraz profesjonalnymi organizatorami spotkao w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, GoldenLine, Flickr, Slideshare, itp.); str. 11

12 nietypowe działania pro-aktywne, sales-blizts, road-shows, itp.; uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, seminariach w roli ekspertów i prezentacja Gdaoska i Regionu uwzględniająca regionalne dziedzictwo: bursztyn, Solidarnośd, morze i zamki; uczestnictwo w targach i innych wydarzeniach branży turystyki biznesowej w kraju i za granicą tworzenie stoiska, dedykowanych materiałów promocyjnych, akcji specjalnych w oparciu o cztery markowe produkty; inspirowanie ideą czterech wyróżników regionu i proponowanie rozwiązao profesjonalnym organizatorom spotkao, eventów, spotkao, incentive, imprez typu teambuilding, promocja produktów turystyki biznesowej wśród pomorskich i polskich przedsiębiorstw organizujących własne wyjazdy, szkolenia i eventy firmowe; kreowanie wizerunku atrakcyjnego regionu wśród zagranicznych touroperatorów, profesjonalnych organizatorów spotkao, agencji eventowych, stowarzyszeo; monitorowanie bazy ICCA oraz międzynarodowych stowarzyszeo (tj. stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli branż, profesji, środowisk akademickich związanych z biżuterią, modą, designem, logistyką, przemysłem stoczniowym, energetyką, sztuką, dziedzictwem kulturowym, naturalnym i historycznym, sportem, naukami humanistycznymi oraz zagadnieniem szeroko pojętej wolności) i poszukiwanie cyklicznie organizowanych kongresów, konferencji i innych wydarzeo, których idea związana jest z wyróżnikami regionu; badanie efektywności działao promocyjnych, badania statyczne obiektów konferencyjnych, badania atrakcyjności ofert i stopnia ich wykorzystania. 2.2 Charakterystyka czterech produktów turystyki biznesowej w Województwie Pomorskim Gdaosk Convention Bureau promuje pomorską destynację na rynku MICE w oparciu o cztery produkty turystyczne: bursztyn, Solidarnośd, morze i gotyckie zamki. W ramach projektu prowadzone są działania marketingowe, które mają zachęcid organizatorów spotkao biznesowych do korzystania z oferty nawiązującej do dziedzictwa regionu. Na podstawie tych czterech tematów budowane i rozwijane są produkty turystyki biznesowej. Celem tych działao jest oparta na wyróżnikach promocja Trójmiasta i regionu jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji kongresów, konferencji i różnego rodzaju spotkao biznesowych. Efektem ma byd zwiększenie liczby organizowanych spotkao biznesowych oraz zwiększenie dochodów z turystyki biznesowej. str. 12

13 Amber & Relax - Bursztynowa Komnata czyli przygoda ze Złotem Bałtyku Koncepcja produktu bazuje na wizerunku Gdaoska jako miasta silnie związanego z jantarem, tradycjach regionu związanych z wydobyciem bursztynu, jego obróbką. Szczególnego podkreślenia wymaga nowoczesne wzornictwo i wysoka jakośd wykonania. Założenia produktu "Amber & Relax": promocja Gdaoska jako światowej stolicy bursztynu, promocja Gdaoska i regionu pomorskiego jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji konferencji, wśród międzynarodowych stowarzyszeo i organizacji związanych się bursztynem, modą, biżuterią, historią, sztuką, itp., ścisła współpraca zainteresowanych podmiotów w promocji nowego centrum targowego Amber Expo oraz Międzynarodowych Targów Bursztynu AMBERIF i Międzynarodowych Targów Bursztynu Ambermart stworzenie bazy ofert incentive, teambuldingu, gier terenowych, programów motywacyjnych, cateringu, gadżetów biznesowych i innych propozycji dla organizatorów spotkao biznesowych w oparciu o dziedzictwo bursztynowe i historię regionu, rozwój unikalnej oferty skierowanej do organizatorów spotkao biznesowych i związanej z dziedzictwem bursztynowym. S&A Manufaktura Bursztynu w Gdyni Władcy Bursztynu gra miejska i oferta incentive Manufacture Amber Poland w Gdaosku Sea & Emotions - Morskie Opowieści Celem produktu jest promowanie Trójmiasta i Województwa Pomorskiego jako regionu nadmorskiego oferującego szereg propozycji spędzenia wolnego czasu związanych z morzem. Założenia produktu 'Sea & Emotions": promocja atrakcyjnych nadmorskich miejscowości, promocja jednostek żaglowych i motorowych jako miejsc do zorganizowania konferencji, spotkao integracyjnych, eventów, str. 13

14 promocja instytucji muzealnych i tzw unique venues związanych z dziedzictwem morskim regionu jako miejsc organizacji spotkao oraz uroczystych gali, promocja Gdaoska i regionu pomorskiego jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji konferencji, wśród międzynarodowych stowarzyszeo i organizacji związanych z regionem Morze Bałtyckiego, przemysłem morskim, stoczniowym, portowym, logistycznym, energetycznym, stworzenie bazy ofert incentive, teambuldingu, gier terenowych, programów motywacyjnych, cateringu, gadżetów biznesowych i innych propozycji dla organizatorów spotkao biznesowych w oparciu o nadmorskie położenie i związane z tym atrakcje, rozwój unikalnej oferty skierowanej do organizatorów spotkao biznesowych i związanej z nadmorskim położeniem. Marina w Gdyni Rejsy jachtami Dwór Artusa w Gdaosku Solidarity & Freedom - Konferencje w Mieście Wolności i Solidarności Celem produktu jest propagowanie Gdaoska jako kolebki Solidarności, miasta wolności i Lecha Wałęsy, promowanie regionu, w którym wydarzenia zainicjowały przemiany w Polsce i w konsekwencji przyczyniły się do obalenia komunizmu. Założenia produktu " Solidarity & Freedom": wykreowanie wizerunku miasta jako miejsca gdzie rozpoczął się marsz ku wolności, promocja Gdaoska jako kolebki Solidarności i miasta wolności, promocja Gdyni jako miejsca wydarzeo "Grudnia 70", promocja Europejskiego Centrum Solidarności, obiektów na terenie Stoczni Gdaoskiej jako miejsca na organizację kongresów, konferencji, sympozjów, targów, eventów itp., stworzenie bazy ofert incentive, teambuldingu, gier terenowych, programów motywacyjnych, cateringu, gadżetów biznesowych i innych propozycji dla organizatorów spotkao biznesowych w oparciu o historyczne znaczenie Gdaoska i regionu w obaleniu komunizmu i symbole wolności, rozwój unikalnej oferty skierowanej do organizatorów spotkao biznesowych związanej z dziedzictwem Solidarności. str. 14

15 Warsztat Lecha Wałęsy na terenie dawnej Stoczni Gdaoskiej Śladami Solidarności Gra i oferta incentive Teja Tur Kiosk Souvenire przy Bramie nr 2 w Gdaosk Castle & Adventure - Potyczki nie tylko rycerskie Koncepcją produktu jest promowanie zamków jako atrakcyjnych miejsc do zorganizowanie kongresów, konferencji i wszelkiego typu spotkao. Założenia produktu " Castle & Adventure": promocja Gdaoska, Malborka, Gniewu, Kwidzyna, Bytowa i okolic jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji konferencji, promowanie historycznych obiektów jako miejsc do organizacji konferencji, kongresów, imprez firmowych, promowanie propozycji programu socjalnego dla uczestników konferencji łączenie spotkao biznesowych z poznawaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego danego miejsca, stworzenie bazy ofert incentive, teambuldingu, gier terenowych, programów motywacyjnych, cateringu, gadżetów biznesowych i innych propozycji dla organizatorów spotkao biznesowych w oparciu o zamki gotyckie, rozwój unikalnej oferty skierowanej do organizatorów spotkao biznesowych związanej z pomosrkimi zamkami. Zamek w Gniewie Zamek w Malborku Zamek w Bytowie str. 15

16 Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdaoska i Pomorza str. 16

17 3. Dobre praktyki w kształtowaniu i rozwoju produktów turystycznych za granicą 3.1 Zamek w Warwick Zamek w Warwick to największa średniowieczna atrakcja Wielkiej Brytanii. Został zbudowany w 1068 roku przez Wilhelma I Zdobywcę, wielokrotnie przebudowywany. Położony 1,5 godziny od Londynu, 15 minut od Stratford-upon-Avon, miejsca urodzenia Williama Szekspira. Interaktywne wystawy oraz programy edukacyjne i incentive przygotowane wg. różnych tematów oraz segmentów powodują, że zamek odwiedzany jest przez rocznie przez Źródło: Merlin Entertainments Group pół miliona turystów. Zamkiem zarządza Merlin Entertainments Group, która ma 77 obiektów na całym świecie w tym takie atrakcje i parki rozrywki jak: Madame Tussauds, Legoland Discovery Centre, SeaLife, HeidePark czy London Eye. Wybrane komponenty Wielka Sala (The Great Hall) Największe pomieszczenie w zamku zostało wzniesione w XIV wieku, potem przebudowywane i odbudowane po pożarze. W Wielkiej Sali znajdują zbroje w tym dwie konne, wiele mebli min. tzw. Kenilworth Buffet stworzony przez lokalnych rzemieślników w 1851 roku. Ponadto zobaczyd można 500- letni kocioł zwany Guy s Porridge Pot, w którym przygotowano dania dla żołnierzy garnizonu zamkowego Komnaty (The State Rooms) - Zachowane częściowo i odrestaurowane pomieszczenia średniowiecznego zamku z XIV wieku. Cześd pomieszczeo przebudowana w późniejszych stylach, w tym jadalnia, sypialnia. Wewnątrz są: obrazy, przedmioty codziennego użytku i skarby właścicieli zamku. Kaplica (The Chappel) - Sir Fulke Greville, pierwszy Lord Brooke, zlecił budowę małej kaplicy na początku XVII wieku. Została ona prawdopodobnie zbudowana na miejscu pierwotnie zbudowanej kaplicy 1119 r. Do początku XX wieku była prywatna kaplicą rodziny hrabiów Warwick, a dla służby zamkowej pełniła funkcję kościoła. The Kingmaker - Zbrojownia z czasu, gdy Richard Neville, Kingmaker i hrabia Warwick przygotowywali Zamek w Warwick i swoje wojska do bitwy pod Barnet w Podczas prezentacji można dowiedzied się w jaki sposób tworzono broo, miecze, pancerze rycerzy. Obiekty obronne Brama wjazdowa do zamku, Barbakan, wieże obronne (Caesar's Tower, Guys Tower, Bear and Clarence Tower oraz mury) są dostępne dla zwiedzających. Machiny oblężnicze Odtworzone średniowieczne drewniane machiny oblężnicze - trebusz i balista. Ogrody założone w 1868 wiktoriaoskie ogrody różane, 200-letnie oranżeria i park wiktoriaoski The Peacock Garden. Pozostałe obiekty na zamku: Wieża Księżniczki, Merlin: The Dragon Tower, The Castle Dungeon, Młyn. Przykładowe skomercjalizowane produkty Średniowieczne uczty i bankiety Kingmaker's Mediaeval Banquet to cyklicznie organizowana średniowieczna uczta. Przyrządzona jest jak w roku 1471, za rządów hrabiego Earla z Warwick. Pakiet obejmuje prywatne zwiedzenie zamku, trzydaniowy bankiet w zamkowych pomieszczeniach, nielimitowane piwo, wino i napoje bezalkoholowe. Istnieje możliwośd wypożyczenia strojów z epoki. Cena od 49,50 /osoba. Inne tematyczne propozycje bankietów i uczt: Highwayman's Supper, Dungeon's After Dark. Firmowe przyjęcia bożonarodzeniowe - Oferta spotkao korporacyjnych za zamku promowana na dedykowanym katalogu Christmas at Warwick Castle zawierającym siedem pakietów, ceny od 32 do 107 /osoba. Szkolenie na zamku - Zamek dysponuje wydzieloną, stylizowaną salą szkoleniową mieszczącą od osób. Przyjęcia i sympozja Dwa reprezentacyjne pomieszczenia zamkowe, Wielka Sala i Jadalnia (do 30 osób) oferowane są do organizacji sympozjów, pokazów, gali. Oferty teambildingowe Średniowieczna Szkoła Rycerska to program, w którym uczestnicy nauczą posługiwad się mieczem, łukiem oraz biorą udział w walkach jeden na jeden. Inne oferty: Castle Quest i Traditional Team Building. Dodatki do organizowanych wydarzeo: Zamek oferuje dodatkowe atrakcje np.: namioty, rycerze na koniach, flagi firmowe oraz projekcje logo na murach, walczący rycerze, epokowy mieszkaniec zamku, pokazy ogni. Secrets and Scandals of the Royal Weekend Party - Odtworzona atmosfera wydarzenia z 1898 roku, gdy Daisy, hrabina Warwick, zorganizowała weekendowe spotkanie towarzyskie, na którym najważniejszym z gości był książę Walii, późniejszy Edward VII. W wiktoriaoskich pomieszczeniach uczestnicy obserwują przygotowania hrabiny i jej znajomych do balu. str. 17

18 3.2 Alabama Civil Rights Trail Stan Albama z miejscowościami Montomery, Birmingham, Selma uznawane są za kolebkę walki o równouprawnienie. Dla Afro-Amerykanów symbolem walki o równe prawa i zniesienie segregacji rasowej jest Rosa Parks, która w 1 grudnia 1955 roku w Montgomery odmówiła przejścia do części autobusu przeznaczonej dla czarnoskórych i została aresztowana. Martin Luther King Jr. był pastorem w Montgomery, organizował bojkot transportu publicznego (Montgomery Bus Boycott), zakooczony zniesieniem przez Sąd Najwyższy segregacji rasowej w środkach komunikacji publicznej. W celu zachowania i promocji dziedzictwa stworzono Szlak Praw Obywatelskich a dwa kościoły Bapstystów w Birmingham i kościół Dr. Martina Luthera Kinga w Montgomery zostały nominowane do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Źródło: Alabama Tourism Department Wybrane komponenty Dexter Avenue King Memorial Baptist Church w Montgomery Martin Luther King był tu pastorem i głosił swoje kazania (zachowana historyczna ambona). Kościół był również miejscem, w którym koordynowano działania w ramach Montgomery Bus Boycott. Duży mural w kościele przedstawia historię pokojowych starao o równouprawnienie i sceny z działalności pastora. Dexter Personage Museum w Montgomery - Dr Martin Luther King, Jr mieszkał tutaj z rodziną w latach Obecnie dom udostępniony jest do zwiedzania. The Civil Rights Memorial w Montgomery & Centre Pomnik upamiętniający ofiary z lat 50. i 60. W Centrum 20- minutowy film, interaktywna wystawa oraz tzw. Mur Tolerancji. Rosa Parks Library & Museum w Montgomery W muzeum prezentowane są eksponaty, materiały dotyczące wydarzeo i dokonao osób związanych z tzw. Montgomery Bus Boycott. Stała wystawa, wehikuł czasu, archiwum, sale wykładowe, audytorium i sala konferencyjna. Sixteenth Street Baptist Church w Birmingham miejsce związane z tragicznym wydarzeniem śmiercią czterech młodych kobiet w 1963 roku w zamachu bombowym Ku Klux Klan. The Birmingham Civil Rights Institute Instytut i muzeum prezentujące historię zniesienia segregacji rasowej, równouprawnienia mniejszości w USA i na świecie. Bethl Baptist Church w Birmingham w latach siedziba organizacji Alabama Christian Movement for Human Rights. Edmuns Pettus Bridge w Selma Miejsce związane z marszem protestantów w marcu w 1965 roku z Selma do Montgomery. Corocznie organizowany jest Bridge Crossing Jubilee. National Voting Rights Museum w Selma Instytut i Muzeum otwarte w 1993 roku. Gromadzą i prezentują eksponaty związane z historią Selma i pokojowej walki prawa głosu i zniesienie segregacji rasowej w USA. Przykładowe skomercjalizowane produkty Civil Rights Audio Walking/Driving Tour w Montgomery AudioGuide zawiera 21 nagrao z informacjami na temat miejsc i ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w ruchu praw obywatelskich, m.in. głosy i historie związane z Rosą Parks i Martinem Luterem Kingiem. Wycieczka do samodzielnego zwiedzania Montgomery zaplanowana na dwa dni obejmuje miejsca: Montgomery Area Visitor Center, Historic Union Station, Dexter Avenue King Memorial Baptist Church, Dexter Avenue Parsonage Museum, Civil Rights Memorial, Civil Rights Memorial Center, Alabama Department of Archives & History, Rosa Parks Library & Museum and Children s Wing, Alabama State Capitol, National Center for the Study of Civil Rights and African American Culture at Alabama State University, Freedom Rides Museum. Bezpłatnie do pobrania, także na stronach internetowych organizacji turystycznych. Rosa Parks Museum w Montgomery Children Wing- Dzięki wykorzystaniu prezentacji multimedialnej w autobusie tzw. "Cleveland Avenue Time Machine" dzieci mogą przenieśd się na początek XIX wieku. W dalszej części muzeum odwiedzający mogą wysłuchad nagranych wypowiedzi mężczyzn i kobiet, którzy uczestniczyli w bojkocie w Montgomery w 1955 i 1956 roku. Autobus z czasów Rosy Parks w Montgomery Odrestaurowany autobus z roku 1953, który kursuje w mieście Montgomery między najważniejszymi atrakcjami miasta. Rosa Parks Museum Membership Płatne członkostwo także dla firm (karty członkowskie, srebrne, złote, platynowe) daje przywileje, w tym do 50% rabatu na wynajem sali audytoryjnej. Rotunda w The Birmingham Civil Rights Institute możliwośd wynajęcia reprezentacyjnych pomieszczeo na konferencję, spotkanie firmowe, cocktail, pojemnośd obiektu w zależności od konfiguracji: od 60 do 300 uczestników. Selma-Montgomery National Historic Trail - Szlak został ustanowiony przez Kongres w 1996 roku dla upamiętnienia wydarzeo, ludzi i trasy marcowego marszu protestantów w 1965 r. z Selma do Montgomery. str. 18

19 3.3 Antwerp a sparkling city Antwerpia jest po Brukseli drugim co do wielkości miastem w Belgii i znana jest powszechnie jako miejsce urodzenia Petera Paula Rubensa oraz największy na świecie ośrodek szlifierstwa i handlu diamentami. 80% światowych nieoszlifowanych diamentów, 50% ciętych diamentów i 45% diamentów przemysłowych związanych jest z Antwerpią. Ponad 500-letnie diamentowe dziedzictwo stanowi istotny Źródło: Antwerpen Toerisme & Congres element w kreowaniu marki destynacji. Jako jeden z czterech produktów przewodnich miasta promowany na stronie Antwerpen Toerisme & Congres (Moda, Rubens, Diamenty, Morze). Wybrane komponenty Muzeum Diamentów (Diamantmuseum Provincie Antwerpen) - największe na świecie muzeum, założone w 1972 roku, prezentujące historię górnictwa i handlu diamentami oraz wyroby od XVI wieku do współczesności (m.in. replika brytyjskich klejnotów koronnych, dwa z największych na świecie diamentów: Koh-I-Noor i Cullinan I) Diamentowa Dzielnica położona w pobliżu Dworca Centralnego, na przestrzeni jednego km kw. Znajdują się tu cztery diamentowe giełdy (28 na świecie) i ponad 1800 firm zajmujących się obróbką i handlem diamentami. Antwerp World Diamond Centre AWDC jest fundacją, której zadaniem jest wspieranie i promowanie belgijskiej branży diamentowej. Siedziba fundacji znajduje się w centrum antwerpskiej dzielnicy diamentów. Slogan AWDC Diamonds love Antwerp Antwerp Diamond Trade Fair odbywające się w styczniu targi jubilerskie przyciągające corocznie ponad 100 wystawców z całego świata. DamiondLand największy w Antwerpii salon z diamentowymi wyrobami, oferujący ponad 1500 sztuk biżuterii: pierścionki z diamentami, diamentowe kolczyki, diamentowe naszyjniki, itp. Cut in Antwerp marka jakości i wartości diamentu bazująca na 4c (Cut, Carat Colour, Clarity). The Diamond Lab of HRD Antwerp Certyfikat HRD Antwerp Diamond wydawany przez Laboratorium HDR w Antwerpii jest najbardziej wszechstronnym i uznanym dokumentem gwarantującym jakośd diamentu, opisujący go w kategoriach 4C. HRD Award organizowany od 20 lat przez AWDC międzynarodowy konkurs dla projektantów diamentowej biżuterii, który uznawany jest powszechnie jako wyznacznik kreatywności i trendów we współczesnym wzornictwie diamentów jubilerskich Antwerp Diamond Conference, the World Diamond Industry Forum Cykliczna konferencja światowych specjalistów w branży diamentów i biżuterii, organizowana od 2002 roku. W przeszłości specjalnymi gośdmi konferencji był min.: prezydent USA Bill Clinton i wiceprezydent USA Al Gore, Thabo Mbeki, prezydent RPA i H.E. Ellen Johnson- Sirleaf, prezydent Liberii. Przykładowe skomercjalizowane produkty Exclusive Diamond Introduction in Antwerp World Diamond Centre Propozycja dla grup 6-10 osobowych zawiera: powitanie i prezentacje w siedzibie Antwerp Diamond World Centre, prezentacje szlifowania damientów, pokaz sztuczek stosowanych w handlu diamentami, wizyta w laboratorium diamentów. Cena od 67 euro/ osoba (katalog The Antwerp Boutique Experience). Fancy Colour Diamonds - Ekskluzywne spotkanie grupy max. 10-osobowej w pracowni designera Davida Meneza. Pakiet zawiera: powitanie gości z szampanem, spotkanie z projektantem, prezentacje kolekcji diamentów oraz czekoladowej biżuterii. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladową niespodziankę. Cena od 75 euro/ osoba (katalog The Antwerp Boutique Experience). DiamondLand Salon biżuterii na powierzchni 1200 m.kw., w którym można także zobaczyd pracę szlifierzy i jubilerów. Organizuje bezpłatne zwiedzanie w różnych językach z przewodnikiem dla grup na zamówienie. W sklepiku można kupid drobne upominki: diamentową czekoladę, małe, ale najwyższej klasy brylanty, diamentowe perfumy i diamentowe t-shirty. Engagement and wedding anniversary special Przy zakupie pierścionka zaręczynowego lub z okazji rocznicy ślubu w kwocie minimum 950 euro, DiamondLand zapewnia bezpłatnie jeden nocleg w hotelu w Antwerpii. A Brilliant Story trzygodzinna wycieczka dla grup i turystów indywidualnych. Obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem Diamentowej Dzielnicy oraz Muzeum Diamentów (sprzedawana Antwerpen Toerisme & Congres). A Diamond Package Pakiet zawiera: poranny spacer z przewodnikiem w dzielnicy żydowskiej, podczas której można poznad żydowskie zwyczaje, tradycje; lunch w koszernej restauracji; wizytę w interaktywnym Muzeum Diamentów (indywidualne zwiedzanie z audioprzewodnikeim lub z miejskim przewodnikiem). Diamond Incentives: Diamond cocktail party Lampka szampana z loterią, w której nagrodą jest prawdziwy diament; Diamond lottery party - Każdy uczestnik imprezy otrzymuje kopertę z kamieniem. Tylko w jednej kopercie jest prawdziwy diament. Antwerp Diamond Bus 45 min. wycieczka autobusem po ulicach miasta z przewodnikiem w ośmiu językach. Bilet 11 euro. str. 19

20 3.4 Berlin Zjednoczone Miasto Europy Berlin, miasto symbol podziału Niemiec i Europy na dwa wrogie bloki. Obrazy telewizyjne z przekraczania przejśd granicznych między wschodnim i zachodnim Berlinem w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku stały się symbolem zjednoczenia Niemiec oraz upadku komunizmu. Działania władz miejskich oraz przedsiębiorców przyczyniają się do wzmocnienia wizerunku Berlina Miasta Wolności. Wybrane komponenty Mur Berlioski Budowany w okresie zimnej wojny od 1961 r. Miał 155 km długości, 45 km muru dzieliło miasto na dwie części. Do 1989 roku był symbolem podziału Niemiec i Europy. Wydarzenia z w nocy 9/10 listopada 1989 stały się synonimem upadku komunizmu. CheckPoint Charlie jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji Berlina. W latach najbardziej znane przejście graniczne między strefami radziecką i amerykaoską miasta. East Side Gallery Najdłuższy i najbardziej znany zachowany odcinek Muru Berlioskiego w dzielnicy Friedrichshain. W 1990 roku 118 artystów z 21 krajów stworzyło najdłuższą galerię (1,3km) na świeżym powietrzu. Brama Brandenburska w czasach zimnej wojny na terenie Berlina Zachodniego, niedostępnym do 1989 roku. Współcześnie symbol zjednoczenia Niemiec Potsdamer Platz - Po wojnie nieodbudowana cześd miasta a od 1961 roku przebiegał tu szeroki pas muru berlioskiego. Po upadku muru Plac Poczdamski stał się nowoczesnym centrum miasta z takimi obiektami jak Sony Center, DaimlerChrysler complex, Ritz-Carlton Berlin, Berlin Marriott Hotel. Tu odbywa się Festiwal Filmowy Berlinale. Mauermuseum-Museum Haus am Checkpoint Charlie Prywatne muzeum założone w 1963 roku przez Rainera Hildebrandta. Przedstawia historię muru berlioskiego, Checkpoint Charlie, ucieczek z NRD oraz pokojowej walki o prawa człowieka na całym świecie. Berlin Stasi Museum Muzeum i centrum badawcze o systemie politycznym NRD. W części ekspozycyjnej znajdują się: odtworzone biuro Ericha Mielke - szefa Stasi, eksponaty związane z prześladowaniami opozycji w latach Miejsce pamięci Berlin-Hohenschönhausen muzeum otwarte w 1994 w dawnym budynku głównego więzienia Ministerstwa Bezpieczeostwa Paostwowego NRD (Stasi) prezentuje ekspozycje dotyczące politycznych prześladowao w Niemczech Wschodnich. Die Gedenkstätte Berliner Mauer - Centralne miejsce w Berlinie prezentujące historię podziału Niemiec. Instytucja badawcza, pomnik upamiętniający ofiary, park, Kaplica Pojednania, S-Bahnhof Nordbahnhof, znajdują się przy Bernauer Strasse, gdzie przebiegał dzielący miasto mur (częściowo zachowany). Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde - Muzeum w dawnym Centrum Uchodźców w Berlinie Zachodnim, w latach miejsce azylu dla uchodźców i emigrantów z Niemiec Wschodnich. Przykładowe skomercjalizowane produkty Trabi Safari Firma posiada 110 trabantów, organizuje programy incentive Berlin Classic Wild East i specjalny The Wall Ride - przejazd kolumny trabantów przy min. Bernauer Straße, CheckPoint Charlie, Brama Brandenburska, East Side Gallery, itp. W cenie rosyjski poczęstunek, kawałek muru berlioskiego i trabantowe prawo jazdy. Cena euro/ osoba. Berlin Info Store sied punktów informacji turystycznej i sprzedaży pamiątek związanych z Berlinem, w tym murem berlioskim (kawałki muru, tablice You are leasing american sector, trabanty, i wiele innych gadżetów) Muzeum DDR Muzeum prezentujące w interaktywny sposób codzienne życie w dawnym NRD. Ponad milion mln odwiedzających rocznie. Prowadzi własny sklep online z pamiątkami z epoki. Nominowane do European Museum of the Year Award DDR Restaurant DomKlause Restauracja serwująca dania, napoje z czasów NRD np. Ketwurst, Grilletta, Sojlanka, Jägerschnitzel. Ostel Hostel Berlin Hostel w bloku z płyty z czasów NRD, w pobliżu East Side Gallery. 30 pokoi urządzonych w stylu lat 70. i 80-tych. Berliner Freiheit - Nowoczesny kompleks dwóch sal wielofunkcyjnych, który znajduje się na terenie Beisheim Center na Potsdamer Platz. Berlioska Wolnośd oferuje sale Studio 315 m.kw. i Salon 170 m.kw. The Moskau zbudowana w latach 60. w stylu modernistycznym restauracja, która stała się symbolem wschodniego Berlina. Wyremontowana i przystosowana do organizacji spotkao, dysponuje 10 salami na 3 piętrach. Można tu zorganizowad wydarzenie dla 2400 osób. Berlioski Park Wolności Z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia budowy muru w 2011 r. powstała nowa plenerowa wystawa. Artyści z całego świata (min. Nunca, Anton Unai, Miss Van, McBess) tworzyli graffiti na elementach dawnego muru. Do 25 rocznicy upadku muru (listopad 2014 r.) każdy artysta może wykonad swoją pracę. Mauer Fahrradtouren - Trzy tematyczne, trasy rowerowe - Transit Routes and Checkpoints, The Border System and Its Influence on the Local Public Traffic, Expansion of the Border and Urban Development. Organizowane 3-4 godzinne jazdy dla grup min. 10 osobowych po trasach liczących km. Tematyczne programy organizowane przez Die Gedenkstätte Berliner gry edukacyjne i incentive: ucieczka tunelami na Bernauer Strasse, Gra dla dzieci i dorosłych Zostao ekspertem Muru Berlioskiego, Taxi Wall Tour. str. 20

21 3.5 Paradores sied historycznych hoteli Hiszpaoska sied Paradores to luksusowe hotele w zamkach, pałacach, twierdzach, klasztorach i innych zabytkowych budynkach. W ramach sieci funkcjonują także zbudowane współcześnie hotele w unikatowych miejscach i budowane w tradycyjny sposób. Sied powstała na początku XX wieku z inicjatywy rządu hiszpaoskiego i Narodowej Organizacji Turystycznej. Celem jest: ochrona zabytków, rozwój słabszych gospodarczo regionów, stworzenia nowoczesnej bazy noclegowej dla turystów zagranicznych, prezentującej dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i tworzącej pozytywny Źródło: wizerunek kraju. Pierwszy hotel sieci, The Parador de Gredos, został oddany do użytku w 1928 roku. Hotele znajdują się w całej Hiszpanii, także na Wyspach Kanaryjskich i w Afryce Północnej. Nowym projektem sieci jest Paradores Museum, którego celem jest przekształcenie obiektów Paradores o największych wartościach artystycznych, kulturalnych i historycznych w sied muzeów. Na dedykowanej stronie internetowej publikowane są opisy, zdjęcia, dokumenty z obiektów Paradores Museum. Wybrane komponenty Sied Paradores obejmuje 93 obiekty w tym 14 zamków, 14 klasztorów i opactw, jedną twierdzę, 13 pałaców oraz 32 współczesne obiekty i 23 obiekty zbudowane w stylu regionalnym. Wybrane hotele: Parador de Gredos (Avila) - Pierwszy hotel Parador, wybudowany w 1928 roku w stylu regionalnym. Parador de Granada Mały hotel czterogwiazdkowy w Grenadzie to jeden z najpopularniejszych obiektów sieci. Jest częścią arabskiego założenia pałacowego Alhambra. Budynki, w których obecnie jest hotel, zbudowano w latach 1332 i 1354, zostały w średniowieczu przekształcone w klasztor franciszkanów. Wnętrza urządzone stylu w arabskim i chrześcijaoskim, wyposażone w klasyczne meble, portrety, ryciny, hafty itp., pokoje mają widok na kompleks Alhambra. Parador de Oropesa (Toledo) - Okazały XV-wieczny dom Álvarez de Toledo, hrabiów Oropesa, był niegdyś domem żołnierzy, duchowieostwa i szlachty. Czterogwiazdkowy hotel został otwarty w 1930 roku. Parador de Ubeda (Jaen) Hotel powstał w 1930 roku, posiada cztery gwiazdki. Znajduje się w XVI-wiecznym renesansowym pałacu. Parador de Merida (Badajoz) Czterogwiazdkowy hotel w dawnym XVIII-wiecznym klasztorze zbudowanym na ruinach rzymskiej świątyni. Archeologiczna kolekcja znalezisk z czasów rzymskich i Wizygotów. Hotel powstał w 1933 roku. Parador de Cardona (Barcelona) - Posiadający pięd gwiazdek hotel położony na wzniesieniu w dawnym IX-wiecznym zamku z XI wieżą i kościołem w stylu romaoskim Parador de Alarcón Arabski zamek z IX wieku zbudowany na wzniesieniu, obecnie hotel z czterema gwiazdkami. Parador de Santiago de Compostela Dawny Królewski Szpital i XV obiekt noclegowy dla pielgrzymów położony tuż przy sławnej katedrze. Obecnie pięciogwiazdkowy hotel. Przykładowe skomercjalizowane produkty Pakiety 3- dniowe i 7-dniowe - Przygotowane sześd szlaków tematycznych pomiędzy obiektami Paradores (Kulturowy, Przyrodniczy, Pielgrzymów, Winny, Dziedzictwa Innych Kultur, Nadmorski), które można zwiedzad wykupując trzy lub siedmiodniowe pakiety. W skład pakietu wchodzą nocleg, śniadanie, obiado-kolacja. Wszystkie płatności na trasie muszą byd dokonane podczas pierwszego pobytu w obiekcie Parador. W zależności od pakietu cena od 168 euro /osoba/doba. The 5 Night Card Oferta pięciu noclegów w jednym lub kilku obiektach sieci Paradores. Dodatkowo w pakiecie 20% rabatu w restauracji hotelu. Koszt karty wynosi 525 euro/osoba lub dwie osoby, śniadanie jest płatne dodatkowo (17 euro/osoba). The Golden Days - Goście mający 55 lat i starsi mogą korzystad z 30 % zniżki na cenę pokoju i śniadania. Tylko jedna z osób, która dzieli pokój musi mied minimum 55 lat. Young Persons - Goście od 18 do 35 lat mogą zatrzymad w dowolnym hotelu Parador otrzymując 30 % rabatu od ceny pokoju oraz śniadania w formie bufetu. Tylko jeden z gości, które dzielą pokój, musi mied od 18 do 35 lat. Two night special - 20% rabatu od ceny wyżywienia podczas dwudniowego lub dłuższego pobytu w tym samym obiekcie. Paradores Gift Card Pack Karta upominkowa z opłaconymi pakietami/ usługami w obiektach sieci (Five-night card, Trails gift card, Unique room gift card, Card live Paradores, Table for two). W skład upominku Gift Card Pack wchodzą karta, pendrive z multimedialną prezentacją sieci Paradores oraz eleganckie pudełko w zależności od wykupionego pakietu. Paradores One-Night Voucher specjalna oferta dla firm, organizatorów spotkao i eventów. Trzy rodzaje lojalnościowych i gratyfikacyjnych voucherów ważnych przez cały rok. Należy wykupid minimum 20 voucherów. str. 21

22 str. 22

23 4. Dobre praktyki w kształtowaniu i rozwoju produktów turystyki biznesowej w Województwie Pomorskim 4.1 Organizowanie wydarzeo związanych tematycznie z jednym z czterech wyróżników regionu Organizowanie wydarzeo związanych tematycznie w jakikolwiek sposób z wyróżnikami regionu stanowi ważną częśd działao promocyjnych. Wydarzenia nawiązujące do czterech produktów turystyki biznesowej to element działao stosowanych w kształtowaniu spójnego wizerunku destynacji. To praktyczne potwierdzenie odwoływania się do tożsamości i wyróżników regionu. Konferencja Wikimania lipiec 2010 r. zorganizowana w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdaosku Blog Forum Gdaosk Dwudniowa konferencja blogerów organizowana w latach 2010 i Planowana kolejna edycja w 2012 roku Oblężenie Malborka cyklicznie w lipcu, w 2011 roku odbyła się XII edycja W 2010 r. w Gdaosku, promowanym jako "The City of Freedom, odbyła się Wikimania - światowa coroczna konferencja poświęcona projektom Wikimediów, w tym najbardziej znanemu - Wikipedii. W konferencji organizowanej od 2005 r. udział biorą aktywni redaktorzy i czytelnicy Wikipedii z całego świata, a także osoby ze świata nauki, polityki i biznesu. W trzydniowej konferencji w Gdaosku udział wzięło ponad 500 gości. W gdaoskiej konferencji uczestniczył także założyciel Wikipedii- Jimmy Wales. Konferencję uświetnił koncert poświęcony Władysławowi Szpilmanowi, transmitowany na żywo w Internecie. Wydarzenie wpisuje się w tworzony wizerunek Gdaoska miasta wolności, wolnych idei i kreatywności. Blog Forum Gdaosk to pierwsza w Polsce interdyscyplinarna konferencja blogerów. Konferencja organizowana przez Urząd Miejski w Gdaosku. Koncepcja nawiązuje do idei wolnego blogowania, Gdaoska jako miasta wolności tworzenia, wolności kultury, przestrzeni do swobodnej wymiany myśli. W Gdaoskumieście Solidarności, dialogu i społeczeostwa obywatelskiegopodczas Forum opinie wymieniają twórcy najciekawszych blogów, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele środowiska biznesu. Po raz pierwszy forum odbyło się w 2010 r. na terenach dawnej Stoczni Gdaoskiej W ramach wydarzenia w 2011 r. zorganizowane były: wykłady, spotkania online oraz panele dyskusyjne, blog ringi dyskusyjne oraz blogowy hyde park. W Blog Forum w 2011 roku uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli blogosfery. Odbywające się cyklicznie, biletowane wydarzenie historyczne organizowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Urząd Miejski w Malborku. Jedna z największych tego typu średniowieczna inscenizacja bitwy i oblężenia zamku. W multimedialnym spektaklu bierze w udział kilkuset (w 2011 roku ponad 300) członków bractw, grup rekonstrukcji z Pomorza i całej Polski. Idea wydarzenia ewoluuje, zostaje wydłużony czas trwania do kilku dni, organizowane dodatkowe atrakcje: otwarte obozowiska rycerzy, kramy z produktami nawiązującymi do średniowiecza i rycerstwa. Oblężenie Malbrka otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2005 roku. str. 23

24 4.2 Dziedzictwo kulturowe i naturalne jako punkt wyjścia do tworzenia atrakcyjnego produktu Dziedzictwo kulturowe i naturalne regionu decyduje o jego unikatowości i atrakcyjności. Jest podstawą do kreowania wizerunku danego obszaru, a także umożliwia tworzenie i rozwój produktów turystycznych. Centrum Stocznia Gdaoska Centrum Stocznia Gdaoska znajduje się na terenie historycznej Stoczni Gdaoskiej im. Lenina, w dawnej Hali U- Bootów W CSG organizowane są premiery filmowe i teatralne, pokazy mody, koncerty i widowiska plenerowe, kongresy, konferencje, sympozja, imprez zamknięte, targi oraz gale i eventy. W CSG podjęte zostały inwestycje dostosowania czterech wydzielonych przestrzeni, w których można obecnie aranżowad w zależności od skali i charakteru organizowanego wydarzenia. Sale mogą pomieścid następująco: Sala Koncertowa ze sceną o wymiarach 12 x 9 metrów i dwoma barami (miejsca stojące ok osób; miejsca siedzące, układ kinowy ok. 700), Sala Konferencyjna (powierzchnia 280m2, miejsca stojące ok. 350 osób, miejsca siedzące w wersji konferencyjnej 250), Sala Klubowa C.LUB Stocznia (powierzchnia 420 m2, w wersji klubowej ok. 400 osób). Postindustrialny klimat klubu tworzą zabytkowe stoczniowe wrota, wielkie żyrandole i kinkiety, meble i bar rodem z jadłodajni Stoczni Gdaoskiej oraz wielka suwnica. Zamek w Malborku Zamek w Gniewie Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy "Faktoria" w Pruszczu Gdaoskim Wpisany w 1999 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO zamek w Malborku to największy europejski zamek z cegły. Atrakcyjnośd zabytkowej budowli zwiększają zbiory militariów, zabytków archeologicznych i architektonicznych, a także kolekcje wyrobów z bursztynu należące do jednych z najcenniejszych na świecie. W zabytkowych wnętrzach można zorganizowad konferencje, szkolenia, bankiety czy biesiady. Do dyspozycji są: Kuchnia Konwentu na Zamku Wysokim, Międzymurze (niezadaszony dziedziniec z panoramą zamku od - zachodu i miejscem na ognisko), Sala Siedmiofilarowa ( wschodnie skrzydło Zamku Średniego), Sala Narożna (północno- wschodni narożnik Zamku Średniego). O randze miejsca świadczyd może, miedzy innymi zorganizowanie dwóch oficjalnych spotkao w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Zamek w Gniewie pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku jest największą twierdzą Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu Wisły. Zamek to znane miejsce spotkao bractw rycerskich, spektakli i inscenizacji historycznych. Zabytkowa budowla stanowi także ośrodek dawnego rzemiosła, powstają tu kolczugi, miecze i elementy zbroi. Dzięki swojej działalności w zakresie organizacji inscenizacji historycznych czy turniejów rycerskich zamek zyskał miano Źródło: Zamek w Gniewie Sp. z o.o jednego z głównych ośrodków upowszechniania historii oraz tematycznych ofert incentive w Polsce. W ofercie zajęcia integracyjne w duchu historycznym: Turniej o Skarb Calatravensów, Dwiczenia Piechotne, gra Hej szable w dłoo - Sarmaci wyruszają na wojnę. Oprawy artystyczne do biesiad historycznych to możliwośd odbycia podróży w przeszłośd w strojach biesiadnych, skosztowania tradycyjnego jadła, poznania taoców i zwyczajów wybranej epoki. Do wyboru: Rok 1409 Wizyta u Komtura Gniewskiego, Rok 1626 Werbunek do Regimetu Piechoty Cudzoziemskiej i Wiek XVII - Pospolite ruszenie na wyprawę przeciwko wrogom Rzeczypospolitej. Na terenie zamku w Gniewie funkcjonują trzy obiekty noclegowe. Przez Pruszcz Gdaoski przebiegał w I-V w n.e. Szlak Bursztynowy, a na obszarze miasta usytuowana była faktoria handlowa - starożytne grodzisk. Zrekonstruowana osada, otwarta w 2011 roku, nawiązuje do zabudowy północnych stron Barbaricum z pierwszych wieków naszej ery. Chata Wodza i Chata i Hala Targowa to nowoczesne centra multimedialne, w Chacie Bursztyniarza odtworzono miejsca pracy ówczesnego rzemieślnika. W Faktorii istnieje możliwośd zorganizowania spotkania oraz animacji z osobami, przebranymi w stroje z epoki rzymskiej. str. 24

25 4.3 Współpraca sieciowa w celu tworzenia nowych produktów W kreowaniu produktów turystycznych regionalnych czyli o układzie przestrzennym i złożonym, potrzebna jest współpraca podmiotów sektora publicznego i prywatnego. W celu właściwego funkcjonowania współpracy sieciowej należy występowad powinny zbieżne cele, możliwośd komunikowania się i postrzegana siebie jako partnerów, a nie tylko konkurentów. Bursztynowe Kulinaria na Gdaoskim Bursztynowym Szlaku -Restauracja Malinowy Ogród, Muzeum Burstynu, S&A w Gdaosku Restauracja zachęca do bursztynowego zwiedzania Gdaoska zaczynając od wizyty w Muzeum Bursztynu a koocząc w Domu Muzyka. Powstał szlak łączący Muzeum Bursztynu, Manufakturę Bursztynu S&A w Gdaosku, ulicę Mariacką oraz restaurację Malinowy Ogród w hotelu Dom Muzyka promowany w wydawnictwie oraz w organizowanych wydarzeniach w muzeum oraz restauracji. Bursztynowe menu, które zadebiutowało na targach Ambermart we wrześniu 2011 r. proponowane jest w formie Amber Lunchu lub Amber Buffetu dla grup Źródło: Muzeum Bursztynu w Gdaosku zorganizowanych. W menu znajdują się m.in. bursztynowa Źródło: Muzeum Bursztynu w Gdaosku zupa piwna zaciągana żółtkiem, jantarowy rosół gotowany na perliczce, stek z sarny, podany z blinami i bursztynowym sosem z miodu spadziowego czy deser w postaci bursztynowych pampuchów, podanych na sosie owocowym. Uzupełnieniem zestawu jest kieliszek nalewki bursztynowej lub piwo Amber. Subiektywna Linia Autobusowa Morskie Opowieści, czyli konferencja nad morzem... w Warszawie Subiektywna Linia Autobusowa to wycieczka zabytkowym autobusem "ogórkiem" Jelczem RTO- po dawnym terenie Stoczni Gdaoskiej. W czasie wycieczki przewodnicy- dawni pracownicy Stoczni Gdaoskiej oprowadzają po swoim miejscu pracy, opowiadając osobistą, subiektywną historię tego miejsca. Na trasie znajduje się kilka wybranych ważnych miejsc związanych z historią Solidarności i Stoczni. Autobus zatrzymuje się m.in. przy dawnym warsztacie pracy Lecha Wałęsy, umożliwiając jego zwiedzanie, murze przez który przeskoczył Lech Wałęsa, pochylniach, Stoczni Cesarskiej, dawnej Sali BHP (miejscu podpisania Porozumieo Sierpniowych ), Hali U-bootów, dawnym budynku Dyrekcji Stoczni. Podczas ok. 90 minutowej wycieczki można także odwiedzid dwie wystawy sztuki współczesnej realizowanych przez Instytut Sztuki Wyspa. SLA jest dostępna od czerwca do września, w ciągu dnia organizowane są dwa kursy. Impreza została zorganizowana w maju 2011 roku w Warszawie na pokładzie restauracji Boathouse. Niestandardowe wydarzenie przygotowało Gdaosk Convention Bureau za pośrednictwem rekomendowanego PCO Teja Tur oraz z udziałem przedstawiciel pomorskich hoteli oraz Amber Expo. Celem było zachęcenie warszawskich firm, zajmujących się organizacją konferencji i wydarzeo biznesowych w całej Polsce do rozważenia organizacji takich spotkao na Pomorzu. Podczas spotkania w nietypowy sposób zaprezentowane zostały możliwości hotelowo-konferencyjnych Gdaoska i Regionu Pomorskiego. Oferta związana z Czterema Produktami Turystyki Biznesowej tj. Morze, Bursztyn, Zamki gotyckie, Solidarnośd, przedstawiona została w formie interaktywnej. Były animacje, prezentacje, tematyczny poczęstunek, nagrody i inne niespodzianki. W konferencji wzięło udział ok. 60 osób z warszawskich firm branżowych. str. 25

26 4.4 Różnicowanie ofert ze względu na określone potrzeby klientów W polityce budowania i rozwoju czterech produktów turystycznych istotne jest różnicowanie oferty według różnych kryteriów. Na rynku turystyki biznesowej są to m.in.: kryteria geograficzne, demograficzne, motywy podroży, przynależnośd do określonej grupy społecznej, styl życia. Dla grup odbiorców o podobnej specyfice prowadzona jest określona działalnośd marketingowa oraz tworzone są dedykowane usługi. Rejsy premium jachtami Jeanneau Sun Odyssey 42 DS Śladami Solidarności i Czar PRL Firma Premium Yachting przygotowała żeglarskie propozycje dla klientów biznesowych. Do dyspozycj są: dwa luksusowe jachty żaglowe o długości 13 metrów marki Jeanneau Sun Odyssey 42 Deck Salon. Jachty posiadają kokpit mieszczący 12 osób, 3 kabiny, 2 łazienki, barek i przestronny salon. Spotkania biznesowe i żeglowanie po Zatoce Gdaoskiej firma promuje jako produkty: Elegancki Rejs - kilkugodzinny rejs po wodach Gdaoska i Zatoki Gdaoskiej; Żeglarskie emocje - dzieo pełen wrażeo na wodach Zatoki; Regaty - piękno żeglowania połączone ze sportową rywalizacją; Żagle & Golf - idealne połączenie aktywności lądowej i wodnej; Życie na fali - odkryj piękno Bałtyku na Zatoce Gdaoskiej. Dodatkowo podczas odbywającego się cyklicznie zlotu Baltic Sail w Gdaosku oferowana jest możliwośd wynajmu jednostki na rejs po Motławie i Zatoce Gdaoskiej oraz na Deck Party, czyli impreza na jachcie stojącym na Motławie. Organizator zapewnia wynajem jednostki, catering (zimny bufet, pełne menu), oprawę muzyczną i obsługę kelnerską. Gra Śladami Solidarności otrzymała I Miejsce W Konkursie Gdaoskiej Organizacji Turystycznej Na Gdaoski Produkt Turystyczny 2010 Roku. Czterogodzinny scenariusz obejmuje zaliczanie kolejnych zadao i odwiedzanie miejsc związanych z Lechem Wałęsą i Solidarnością. Na swej drodze uzcestnicy spotykają Stoczniowca, Milicjantów i Cinkciarza. Taka forma gry cieszy się zainteresowaniem głównie wśród klientów zagranicznych, dla których marka Solidarnośd i Lech Wałęsa ma wyłącznie pozytywne skojarzenia. Źródło: Teja Tur Natomiast Gra miejska CZAR PEERELU jest bardziej popularna wśród polskich klientów indywidualnych i biznesowych, gdyż nie kojarzy się w sposób bezpośredni z martyrologią narodową i tragicznymi wydarzeniami stanu wojennego. Podczas tej imprezy uczestnicy przy pomocy map, tekstów, zdjęd odnajdują charakterystyczne miejsca Gdaoska. W grze uwzględniono wiele elementów związanych PRL. Istnieje możliwośd wzbogacenia gry poprzez przejazd Nysą policyjną / czarną Wołgą, zorganizowanie akcja ZOMO/MO, zwiedzanie Wystawy DROGI DO WOLNOŚCI, skok przez płot, wizytę w Barze Mlecznym czy Piwoszu oraz stworzenie reportażu z gry w Dzienniku Telewizyjnym. Apartament Lecha Wałęsy w Hotelu Gdaosk Impulsem do stworzenia apartamentu był Światowy Zjazd laureatów pokojowej nagrody Nobla w 2008 roku. Wówczas w hotelu Gdaosk gościli nobliści, wśród nich Lech Wałęsa. Apartament nazwano imieniem słynnego Polaka w 2010 roku. Hotel Gdaosk mieści się w odbudowanym i zrewitalizowanym XVII- wiecznym spichlerzu. Hotel Gdaosk otrzymał oficjalną zgodę od Lecha Wałęsy na nazwanie najlepszego pokoju w hotelu jego imieniem. Dodatkowym wyposażeniem hotelu są zdjęcia Lecha Wałęsy i ze Światowego Zjazdu laureatów pokojowej nagrody Nobla. Jest to jeden z najpopularniejszych pokoi w hotelu. str. 26

27 4.5 Materialne świadectwo produktu turystycznego Materialne świadectwo to fizyczne dowody usługi, z której skorzystał klient. Są fizycznym śladem w procesie usługowym. W marketingu turystycznym mogą to byd: certyfikaty, dyplomy, gadżety, paszporty, karty okolicznościowe, monety i innego rodzaju przedmioty. Powinny nawiązywad do produktu i posiadad wyraźne oznakowanie pozwalające je zidentyfikowad ( np.: logo, nazwa). Książka Gdaosk według Lecha Wałęsy Certyfikat Władcy Bursztynu Nietypowy przewodnik po mieście został wydany z okazji 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla. Gdaosk widziany oczami Lecha Wałęsy to wycieczka po mieście i praktyczna lekcja historii. Wspomnienia byłego prezydenta Polski wzbogacono o zdjęcia z ważnych wydarzeo w jego życiu jak i historii Solidarności oraz Polski. Publikacja wydana w 2008 r. przez Urząd Miejski w Gdaosku. Jest wręczana podczas wydarzeo organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Gdaosku. Książka została rozdana między innymi nad stu uczestnikom podczas międzynarodowej konferencji ICCA Research, Sales and Marketing Programme w Gdaosku w lipcu 2011 roku. Gra miejska Władcy Bursztynu prowadzona przez firmę Joytrip, składa się z zadao przekazywanych w listach. Grupa realizuje kolejne etapy i poszukuje bursztynu. Planszą tej gry stały się miasto Gdynia (plaża miejska, manufaktura bursztynu) oraz Gdaosk ze swoim Głównym i Starym Miastem oraz Wyspą Spichrzów. Gra została nagrodzona w konkursie Gdaoskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy Produkt Turystyczny. Certyfikat Władcy Bursztynu to przykład Świadectwa materialnego. 4.6 Inspiracje kulinarne i inne kreatywne pomysły W kształtowaniu czterech produktów turystyki biznesowej istotne jest poszukiwanie oryginalnych, innowacyjnych pomysłów i ciągłe uzupełnianie istniejącej oferty. Tego rodzaju działania prowadzone mogą byd w różnych dziedzinach. Tulipan Lech Wałęsa Robert Stoop, Holender mieszkający na Żuławach, jest twórcą nowej odmiany tulipana nazwanego na cześd polskiego noblisty - Lech Wałęsa. Premiera produktu miała miejsce podczas wystawy "Ogród kulturalny Holandia" w Gdaosku w lutym 2011 roku. Wyhodowana i zarejestrowana odmiana tulipan charakteryzuje się białoczerwoną barwą. Ze względu na fakt, że jest to początek hodowli na rynku dostępne są jeszcze małe ilości cebul. Cebule sprzedawane są w specjalnie zaprojektowanym pudełku. W założeniu tulipan ma byd również pamiątką z regionu oraz elementem wystroju organizowanych konferencji i innych wydarzeo str. 27

28 Akademia Kulinarna Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku Akademia Kulinarna w Gothic Restaurant&Cafe na Zamku w Malborku pozwala poznad tajemnice średniowiecznych potraw, tradycji zakonnych i rycerskich. Kulinarne warsztaty dla zorganizowanych grup prowadzi Roman Gałązka, absolwent Akademii Kulinarnej Kurta Schellera i Culinary Academy of New York. Zajęcia prowadzone są w stylowej restauracji na zamku. Program obejmuje m.in: gotowanie w oryginalnych strojach finezyjnych potraw oraz wspólne ucztowanie. Uczestnicy akademii otrzymują także książkę autorstwa Bogdana Gałązki Kuchnia Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku z 50 odtworzonymi przepisami dao kuchni zakonnej Zupa Bursztynowa Andrzeja Ławniczaka Autorski projekt Andrzeja Ławniczaka, współorganizatora Festiwalu Dobrego Humoru w Gdaosku, Sekretarza Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników na Rejon Pomorsk. Zupa bursztynowa w IX konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów 2009 na Pomorzu, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, otrzymała I miejsce w kategorii potrawa. Jest promowana na wydarzeniach organizowanych przez Andrzeja Ławniczaka oraz przygotowywana na wydarzenia biznesowe. Autor jest współzałożycielem pierwszej na Pomorzu Akademii Kulinarnej. Źródło: Andrzej Ławniczak Menu Wolnośd w Hotelu Gdaosk Przygotowane menu przez szefa kuchni hotelu Gdaosk na jedną z zorganizowanych konferencji. Danie pierwsze: Zupa w kociołku, Pełna postulatów zupa serowa; Dania główne: Solidarna sola w cieście na szpinaku, Wolny schab po Gdaosku; Zimne przekąski: Deska wolności i sprawiedliwości- deska serów wędlin, Tatar ze śledzia na chlebie razowym, Sałatka wolności z fetą i arbuzem, Pasztet jedności ze śliwką, Roladka okrągłego stołu, Wolna makrela wędzona, podana na cytrynie; Desery: Mus jedności- mus czekoladowo-imibirowy, Pana Cotta. str. 28

29 5. Działalnośd zgodna z ustawą o usługach turystycznych Turystyka biznesowa stanowi dośd szeroką dziedziną gospodarki turystycznej dlatego działanie w tym obszarze również wymaga stosowanie się do obowiązujących przepisów i aktów prawnych. Podstawowym aktem prawnym określającym warunki świadczenia usług turystycznych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, której celem nadrzędnym jest ochrona interesów konsumenta. Przez kilkanaście lat funkcjonowania, ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Aktualnie obowiązujące akty prawne zostały opublikowane w: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych - Dz. U. z 2004 roku Nr 223, poz Znowelizowany akt (Nowelizacja: Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy kodeks wykroczeo - Dz. U. z 2010 roku Nr 106, poz. 672) dostosowany został do przepisów Unii Europejskiej zwiększając przede wszystkim ochronę klientów korzystających z usług turystycznych oraz liberalizując zasady prowadzenia działalności gospodarczej w tej branży. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Działalnośd gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych (w tym ofert typu MICE) oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa (dla przedsiębiorców zarejestrowanych w woj. pomorskim - Marszałek Województwa Pomorskiego) Zgodnie z Ustawą impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu (np. wyjazd do zamku w Malborku na wieczór integracyjny, rejs jachtem po zatoce gdaoskiej) Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ma obowiązek posiadania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, która aktualna będzie przez cały okres wykonywania działalności. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych dołącza się: 1. Oświadczenie przedsiębiorcy, iż dane zawarte we wniosku są prawdziwe, a także iż zna warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, a także spełnia je; 2. Oryginał umowy ubezpieczenia, gwarancji bankowej ubezpieczeniowej, lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy; 3. Dokument potwierdzający fakt dokonania opłaty skarbowej; 4. W przypadku gdy dokumenty finansowe są sformułowane w języku obcym, dołącza się ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. str. 29

30 Obowiązki Agenta Turystycznego: 1. wykonywanie działalnośd tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru, 2. w umowie zawieranej z klientem wskazywanie jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje, 3. działanie na podstawie ważnej umowy agencyjnej Przedsiębiorcę wpisanego do rejestru, który dopuszcza się uchybieo Marszałek Województwa wykreśla z rejestru organizatorów i pośredników turystycznych i nie może on uzyskad ponownego wpisu przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem stała się ostateczna. Dla przedsiębiorcy który NIE jest wpisany do rejestru, a występuje wobec klientów jako organizator lub agent turystyczny, wydawana jest decyzja o zakazie wykonywania działalności organizatora i pośrednika turystycznego przez 3 lata. Firma eventowa, organizator szkoleo, konferencji a organizator turystyki czy wpis jest potrzebny? Koniecznośd dokonania wpisu do w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zależy od zakresu świadczeo - jeżeli uczestnicy imprezy śpią np. w hotelu, a nocleg aranżuje firma eventowa lub też impreza jest ruchoma czyli obejmuje przejazd, zakwaterowanie i dodatkowe usługi w postaci np. wizyty w muzeum czy to mamy do czynienia z imprezą turystyczną i wtedy zezwolenie jest niezbędne (pomimo, że w przypadku ofert typu incentive kontekst turystyczny nie jest najistotniejszy. Jeżeli natomiast mówimy jedynie o sali, cateringu, nagłośnieniu i np. pokazie mody bursztynowej, to pozwolenie nie jest potrzebne. Podobnie jest w przypadku hotelarzy, jeśli wychodzą z usługami poza obręb obiektu, tj. świadczą organizację usług na terenie innych obiektów turystycznych lub oferują pakiet dodatkowych korzyści wychodzących poza zakres objęty działalnością, traktowani są jako organizatorzy usług turystycznych i zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów i pośredników usług turystycznych. str. 30

31 6. Filmy promujące cztery produkty turystyki biznesowej Narada na luksusowym jachcie, akademia gotowania krzyżackich potraw, poszukiwanie bursztynowego skarbu w ramach firmowej integracji czy gra terenowa dotycząca Solidarności i czasów PRL - to przykładowe propozycje dla organizatorów spotkao biznesowych. Gdaosk Convention Bureau promuje pomorską destynację na rynku MICE w oparciu o cztery produkty turystyczne: bursztyn, Solidarnośd, morze i gotyckie zamki. W ramach projektu prowadzone są działania marketingowe, które mają zachęcid organizatorów spotkao biznesowych do korzystania z oferty nawiązującej do dziedzictwa regionu. W celu promocji produktów turystyki biznesowej zrealizowane zostały cztery filmy. Premierowy pokaz odbył się w Hotelu Hanza w Gdaosku podczas konferencji Gdaosk&Region where business meets cztery produkty turystyki biznesowej 25 listopada 2011 roku. Filmy pokazywane były także podczas targów turystyki biznesowej EIBTM (The Global Meetings and Events Exhibition) w Barcelonie. Filmy dostępne są na oficjalnym kanale YouTube Gdaosk Convention Bureau Filmy Amber&Relax, Sea&Emotions, Solidarity&Freedom oraz Castle&Adventure str. 31

32 Gdaosk Convention Bureau Gdaoska Organizacja Turystyczna Ul. Długi Targ 28-29, Gdaosk, Polska Te.: (+48 58) , fax: (+48 58) Dołącz do nas: facebook.com/gdanskconventionbureau twitter.com/gdanskregioncvb youtube.com/gdanskregioncvb slideshare.net/gdanskregioncvb flickr.com/gdanskregioncvb plus.google.com/gdanskregioncvb foursquare.com/gdanskregioncvb Opracowanie: Inspiros Consulting Group Fot.: Gdaosk Convention Bureau, Andrzej Ławniczak, Merlin Entertainments Group, Paradores, Antwerpen Toerisme & Congres, Alabama Tourism Department, Zamek w Gniewie Sp. z o.o., Muzeum Bursztynu w Gdaosku, Teja Tur, Joytrip, Alicja Kosicka, Jarosław Marciuk Copyright: Gdaosk Convention Bureau, Gdaosk, Polska 2011 str. 32

Gdańsk Convention Bureau GOT

Gdańsk Convention Bureau GOT GOT Konferencja Bursztyn złoto Bałtyku kultura turystyka rekreacja w ramach VII Forum Europa Nostra Bursztyn jako wyróżnik turystyczny i biznesowy Gdańska i Regionu Anna Górska Prezes Zarządu Gdańska Organizacja

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress)

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PEMES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce Szlak Zabytków Techniki należy od stycznia 2010 r. do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI jest tematycznym,

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice

Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT Branżowy Program Promocji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 - Promocja polskiej

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wyszukiwanie informacji w katalogu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO)

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) 2011 2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) Streszczenie Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION www.fashionculture.pl OFERTA SPONSORSKA PRZY SZTUCE FASHION CULTURE W ROLI GŁÓWNEJ: Polsko-Brytyjska Kultura i Sztuka SCENA: MUZEUM PAŁAC w Wilanowie Organizator: Polska Wszechnica w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Amber Heritage Network

Amber Heritage Network http://www.archeologia.pl Amber Heritage Network Dr Tomasz Studzieniecki Amber - the Gold of the Baltic Sea 1 Idea Amber Heritage Network Zasadne jest wdrożenie teorii interesariuszy czyli koncepcji prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego. Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury

Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego. Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury szlak kulturowy definicja sytuacja w Małopolsce bariery w rozwoju definicja szlaku kulturowego

Bardziej szczegółowo

Oferta najmów i prywatnego oprowadzania

Oferta najmów i prywatnego oprowadzania Oferta najmów i prywatnego oprowadzania Muzeum Narodowe w Warszawie oferuje do wynajęcia powierzchnie w Gmachu Głównym oraz na dziedzińcach. To doskonałe miejsce na urządzenie zarówno większych wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Agnieszka Pietrzak Główny specjalista Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau

PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau ORGANIZACJA WYSTĄPIEŃ TARGOWYCH I PREZENTACJI ITB Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie, marzec Glob

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis realizacji zadania poprzez wykonanie działań w trzech obszarach tematycznych

Szczegółowy opis realizacji zadania poprzez wykonanie działań w trzech obszarach tematycznych Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 57/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.05.2013r. Szczegółowy opis realizacji zadania poprzez wykonanie działań w trzech obszarach tematycznych 1.Zadanie, będące przedmiotem

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻOWA. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 00-460 Warszawa, ul. Ag r ykoli 1, tel. +48 22 50 60 159, +48 22 50 60 038

OFERTA SPRZEDAŻOWA. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 00-460 Warszawa, ul. Ag r ykoli 1, tel. +48 22 50 60 159, +48 22 50 60 038 OFERTA SPRZEDAŻOWA MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Letnia Rezydencja króla Stanisława Augusta, to niezwykłe i magiczne miejsce. O ich pięknie stanowi połączenie

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

BALTIC SAIL 2015 2.07-5.07 2016 30.06-3.07 GDAŃSK BULWAR NAD MOTŁAWĄ OFERTA DLA BIZNESU

BALTIC SAIL 2015 2.07-5.07 2016 30.06-3.07 GDAŃSK BULWAR NAD MOTŁAWĄ OFERTA DLA BIZNESU BALTIC SAIL 2015 2.07-5.07 2016 30.06-3.07 GDAŃSK BULWAR NAD MOTŁAWĄ OFERTA DLA BIZNESU Szanowni Państwo! Baltic Sail Gdańsk to międzynarodowa impreza morska, wielkie święto żeglarzy, mieszkańców i turystów.

Bardziej szczegółowo

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości Połącz swój biznes ze światem INDIALLIA 2012 otwiera drzwi do międzynarodowej współpracy biznesowej. Międzynarodowe forum spotkań B2B INDIALLIA to okazja do nawet 12 spersonalizowanych spotkań firm uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Szlak jako markowy produkt turystyczny

Szlak jako markowy produkt turystyczny Szlak jako markowy produkt turystyczny Instytut Geografii Miast i Turyzmu WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET ŁÓDZKI dr Andrzej Stasiak Produkt turystyczny Zagospodarowanie turystyczne Atrakcja turystyczna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

O nas. Mocne strony VENITI Business Travel

O nas. Mocne strony VENITI Business Travel O nas Wiodący organizator Incentive Travel Wyjazdy motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe Wyjazdy na konferencje, kongresy i targi Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie Mocne strony VENITI

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszy produkt turystyczny Etap regionalny

Regulamin konkursu na najlepszy produkt turystyczny Etap regionalny Regulamin konkursu na najlepszy produkt turystyczny Etap regionalny Zarząd PROT informuje, iż nadrzędnym dokumentem, zwierającym wszelkie informacje na temat zasad realizacji konkursu jest Regulamin konkursu

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Edycja (2015)

Pierwsza Edycja (2015) VR Challenge 2016 UNIT9 VR Challenge 2016, Druga edycja pierwszego w Polsce Festiwalu Wirtualnej Rzeczywistości, odbędzie się 28 października w Łodzi. W tym roku w ramach festiwalu Organizatorzy przewidzieli

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego W województwie śląskim zlokalizowanych jest najwięcej zabytków

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

nasze motto najlepsza droga, to nie ta na której spotykamy wiele rozwiązao, ale ta, na której znajdujemy rozwiązania właściwe.

nasze motto najlepsza droga, to nie ta na której spotykamy wiele rozwiązao, ale ta, na której znajdujemy rozwiązania właściwe. reklama eventy szkolenia nasze motto najlepsza droga, to nie ta na której spotykamy wiele rozwiązao, ale ta, na której znajdujemy rozwiązania właściwe. kilka faktów o nas powstaliśmy: w 2006 roku jako

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA MRĄGOWSKA

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA MRĄGOWSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA MRĄGOWSKA została utworzona w 2004 roku. Siedziba mieści się w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej. Zaufało nam już ponad 100 podmiotów turystycznych oraz

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

1. Zoo-Aquarium Berlin

1. Zoo-Aquarium Berlin 1. Zoo-Aquarium Berlin wielki ogród zoologiczny połączony z akwariami, terrariami czy insektariami pełne ryb, gadów, płazów i bezkręgowców z najdalszych zakątków Ziemi. Otwarte: von 18.00-24.00 Uhr pokazy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA.27th SUPER RIO EXPOFOOD 2015

OFERTA.27th SUPER RIO EXPOFOOD 2015 OFERTA.27th SUPER RIO EXPOFOOD 2015 MIASTO: Rio de Janeiro CENTRUM TARGOWE: Riocentro Exhibition & Convention Center DATA: 17 19 Marzec 2015 BRANŻA: przemysł produktów spożywczych CHARAKTER TARGÓW: BUSINESS

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia 19 Hotel Nadmorski Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok HADEX S.A. / Hotel Nadmorski**** Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Strategia marketingowa i identyfikacja wizualna 2012 Whizbrand Group został

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

visitberlin Catarina Erceg Kierownik ds. sprzedaży na terenie Polski

visitberlin Catarina Erceg Kierownik ds. sprzedaży na terenie Polski visitberlin Catarina Erceg Kierownik ds. sprzedaży na terenie Polski 183 Członków Fakty i dane liczbowe z 2011 r. visitberlin personelu 300 Wydarzeo zagranicznych 1 000 Współpracujących międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Western Europe Integration Camp & Language Study 24-30th July 2016 Boston, UK T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Letni Obóz

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Your place in Warsaw!

Your place in Warsaw! Your place in Warsaw! W centrum stolicy i biznesowej części Warszawy, u zbiegu ulic: Grzybowskiej i Żelaznej stoi nowy, 29 piętrowy budynek JM Tower, będący w TOP 10 najwyższych budynków stolicy. Na parterze

Bardziej szczegółowo