REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Leszno, dnia r. 1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - ORGANIZATORA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej Organizatorem lub Zamawiającym) jest: Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia Leszno woj. wielkopolskie tel./faks NIP Czynności Kierownika Zamawiającego, zastrzeżone dla Organizatora Konkursu wykonuje Prezydent Miasta Leszna - Tomasz Malepszy Siedzibą Organizatora konkursu jest: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno. Siedzibą Prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta Leszna Wydział Promocji i Rozwoju Al. Jana Pawła II 21a Leszno 1.4. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora: - Martyna Włudarczyk, tel.: ; Beata Nawrocka, tel.: Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Klasyfikacja wg CPV Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (usługi reklamowe) (usługi prowadzenia kampanii reklamowych) (doradcze usługi reklamowe) (usługi marketingowe) (usługi w zakresie promocji) (usługi public relations) 2

3 II. FORMA KONKURSU 2.1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Adresowany jest do uczestników, których przedmiot działania obejmuje łącznie opracowywanie koncepcji kampanii promocyjnych, prowadzenie/realizację kampanii promocyjnych oraz projektowanie graficzne Regulamin konkursu powstał na podstawie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 2.3. Językiem konkursu jest język polski. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i realizacja kampanii promocyjnej klastra budowlanego w ramach projektu "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowozachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie wyłoniony autor wybranej pracy konkursowej - koncepcji kampanii promocyjnej, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie negocjacji zostanie uszczegółowione opracowanie koncepcji promocyjnej oraz warunki jej realizacji. Wybranemu autorowi po uzgodnieniu warunków umowy, w oparciu o wybraną koncepcję, zostanie zlecona realizacja kampanii. CEL I ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Koncepcja kampanii promocyjnej klastra musi odzwierciedlać idee upowszechniane przez projekt oraz wpisywać się w cele strategii marki i strategii promocji klastra (stanowiących odpowiednio załączniki nr 11 i 12). Głównym celem promocji klastra jest budowanie świadomości jego funkcjonowania w sektorze budowlanym subregionu leszczyńskiego (8 powiatów). 3

4 Cele szczegółowe promocji zostały określone dla poszczególnych grup docelowych i przedstawione są w strategii promocji (załącznik nr 12) Przyjęto następujące wyznaczniki dla działań promocyjnych: W związku ze zróżnicowaniem grup docelowych stosowane będzie podejście bazujące na marketingu docelowym; Z uwagi na instytucjonalny charakter grup docelowych działania promocyjne będą planowane zgodnie z podejściem sieciowym w marketingu business-to-business proponowanym przez IMP Group; Działania promocyjne służą zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności uczestników sieci biorących udział w projekcie; Budżet promocyjny oraz ogólny harmonogram działań są przyjęte zgodnie z założeniami projektu "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności", który będzie trwał do końca 2013r. GRUPY DOCELOWE PROMOCJI Kampania promocyjna będąca przedmiotem konkursu kierowana jest do następujących grup odbiorców komunikatów: 1. Przedsiębiorstwa sektora budowlanego i specjaliści sektora budowlanego (rozumiane jako firmy oferujące materiały budowlane, usługi budowlane, deweloperzy, generalni wykonawcy, biura projektowe w tym architekci, elektrycy, inżynierowie budownictwa i sanitarni) 2. Media (prasa, portale internetowe, stacje radiowe, stacje TV, media branżowe) 3. Instytucje otoczenia biznesu (m.in. organizacje branżowe, izby przemysłowe, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, ośrodki wspierania przedsiębiorczości) 4. Samorządy z subregionu leszczyńskiego obejmującego osiem powiatów (władze powiatów, osoby odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji, osoby wydające decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę i nadzoru budowlanego) 5. Inwestorzy (inwestorzy indywidualni i instytucjonalni) 6. Członkowie klastra (właściciele firm, przedstawiciele szczebla menedżerskiego, pracownicy firm) Działania promocyjne powinny być dopasowane swoim charakterem do opisanych wcześniej grup docelowych. III. ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ W poniższej tabeli przedstawiono zakres rzeczowy koncepcji i zakres realizacji kampanii promocyjnej. Praca konkursowa powinna zawierać zakres koncepcji oraz uwzględniać w kosztorysie i harmonogramie zakres realizacji kampanii promocyjnej. 4

5 Tabela nr 1 Zakres koncepcji Zakres realizacji kampanii promocyjnej 1. Stworzenie nazwy klastra Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny 2. Projekt logo (logotypu) klastra Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny 3. Opracowanie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej (zwanego dalej SIW) marki dla trzech alternatywnych projektów logo, obejmujących w szczególności: Logo (logotyp): o kolorystyka logo (logotypu) (wariant: kolorowy, monochromatyczny, w odcieniach szarości) oraz warianty na różnych tłach o typografia (podstawowa czcionka marki) o wersja pozioma i pionowa o reguły występowania (pola ochronne, wielkość minimalna, układy kompozycyjne itp.) Przygotowanie koncepcji nośników identyfikacji (3 alternatywne propozycje dla każdego z nośników), w której należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: o wizytówka firmowa o szablon prezentacji PowerPoint (strona startowa, strona tekstowa, strona ze zdjęciem) o teczka A4 Powyższe koncepcje muszą uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz logotyp Miasta Leszna 1a. Dopracowanie wybranej propozycji nazwy 2a. Dopracowanie wybranego projektu (przekazanie na nośnikach elektronicznych) 3a. Dopracowanie i realizacja SIW marki klastra dla projektu wybranego przez Zamawiającego: logo (logotyp) - dopracowanie poniższych elementów wybranego przez Zamawiającego logo (logotypu): o kolorystyka logo (logotypu) (wariant: kolorowy, monochromatyczny, w odcieniach szarości) oraz warianty na różnych tłach o typografia (podstawowa czcionka marki) o wersja pozioma i pionowa o reguły występowania (pola ochronne, wielkość minimalna itp.) o nieprawidłowe użycie o inne określenie wytycznych do stosowania nazwy i logo (logotypu) klastra (na wszelkich nośnikach) wraz z przykładami niewłaściwego wykorzystania poszcz. elementów SIW podstawowe nośniki identyfikacji wykorzystujące wybrane przez Zamawiającego logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną: o papier firmowy o pierwsza strona w materiałach drukowanych o stopka mailowa o wizytówka firmowa o szablon prezentacji PowerPoint (strona otwierająca, strona z rozmieszczeniem wykresu, strona tekstowa, strona z użyciem zdjęcia, strona zamykająca) o teczka A4 o segregator o płyta CD o druk zaproszenia o identyfikator o naklejka o szablon newslettera 5

6 4.Przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii w postaci: - głównego motywu kreatywnego prezentującego hasło, key visual - przykładów wykorzystania głównego motywu na wybranych nośnikach (np. broszura, plakat, reklama prasowa) Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny 5. Opracowanie (w formie opisowej i graficznej) szczegółowego media planu na podstawie założeń strategii promocji oraz zakresu czasowego i budżetu. Szczegółowe przedstawienie i rozpisanie kampanii promocyjnej pod kątem: a. Rzeczowym (jakie instrumenty i działania proponuje Uczestnik konkursu) b. Jakościowym (jakość i technika wykonania, określenie m.in. następujących parametrów: objętość/ilość stron, wymiary/format, rodzaj papieru i druku, materiał, wykończenie, kształt itp.) c. Ilościowym (ilość w sztukach - proponowanych instrumentów/materiałów reklamowych i informacyjnych) d. Czasowym (harmonogram produkcji i emisji) e. Wartościowym (koszty poszczególnych działań, budżet zaplanowany do końca grudnia 2013r.) Przygotowanie media planu obejmującego co o broszura o ulotka o plakat o reklama i ogłoszenie prasowe o nośniki outdoorowe o baner internetowy o roll-up o ścianka prezentacyjna o tablica informacyjna na budynku o długopis o pendriv e i inne o inne nośniki zaproponowane przez Uczestnika konkursu, zaakceptowane przez Zamawiającego standaryzacja wykorzystanych narzędzi (ogłoszenia prasowe i inne) 4. Dopracowanie wybranej przez Zamawiającego koncepcji kreatywnej (hasło, key visual) i jej realizacja 5a. Doprecyzowanie i realizacja media planu oraz planu budżetu (w tym zakup mediów) Produkcja elementów zaproponowanych w media planie i zaakceptowanych przez Zamawiającego (nośniki identyfikacji, materiały reklamowe i informacyjne, gadżety reklamowe) 6

7 najmniej następujące elementy: Nośniki identyfikacji: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych stopka mailowa wizytówka firmowa szablon prezentacji PowerPoint (strona otwierająca, strona z rozmieszczeniem wykresu, strona tekstowa, strona z użyciem zdjęcia, strona zamykająca) teczka A4 segregator (grubość ok. 40mm) druk zaproszenia identyfikator naklejka Materiały reklamowe i informacyjne: Broszura (broszura będzie zawierała informacje nt.: klastra, idei, celów jego powstania oraz profilu członków klastra) Ulotka Plakat Płyta CD (zawierająca gotowe informacje o klastrze, z możliwością dogrywania) Reklama i ogłoszenie prasowe Nośniki outdoorowe Nośniki online (baner internetowy) Spot radiowy Roll-up Ścianka prezentacyjna Tablica informacyjna itp. Gadżety reklamowe: długopisy pendrive y inne W media planie (harmonogramie rzeczowym, czasowym i wartościowym) należy umieścić działania przewidziane w punktach od 8 do 12, a ich opis zamieścić w części odnoszącej się do tych punktów. Ponadto należy uwzględnić akcje promocyjne przed konferencjami tematycznymi klastra organizowanymi 2 razy w roku (marzec i wrzesień) reklama w radio i prasie lokalnej 6. Przedstawienie próbek/przykładów, które oddają technikę i jakość wykonania, prezentują 6a. Przygotowanie projektów i produkcja zaproponowanych nośników identyfikacji 7

8 parametry (format/wymiary, rodzaj papieru i druku, materiał, wykończenie) następujących nośników ujętych w Systemie Identyfikacji Wizualnej: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych wizytówka firmowa teczka A4 segregator (grubość ok. 40mm) druk zaproszenia identyfikator 7. Na podstawie SIW przygotowanie wstępnych projektów materiałów reklamowych i informacyjnych. W koncepcji należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: Broszura (broszura będzie zawierała informacje nt. klastra, idei, celów jego powstania, profilu członków klastra ) w zakres pracy wchodzi zaprezentowanie co najmniej 3 stron do oceny pierwsza oraz dwie środkowe, w tym jedna prezentująca profil członka klastra) Ulotka Plakat Przedstawione projekty mają odzwierciedlać wszystkie koncepcje kreatywne Przedstawienie wizualizacji gadżetów reklamowych (długopis, pendrive i inne zaproponowane przez Uczestnika konkursu) wykorzystujących wybrane przez Zamawiającego logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną ujętych w zaakceptowanym media planie (5) 7a. Dopracowanie projektów i produkcja materiałów reklamowych i informacyjnych wykorzystujących wybrane przez Zamawiającego logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną ujętych w zaakceptowanym media planie (5) Zarówno w przypadku materiałów reklamowych i informacyjnych, jak i gadżetów reklamowych należy przedstawić przykłady/próbki, które oddają technikę i jakość wykonania, materiał, wielkość itp. 8. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej i graficznej strony www klastra W koncepcji należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: layout strony internetowej (strona główna oraz jedna z podstron) zgodnej z proponowanym SIW propozycja zawartości zgodna z załącznikiem nr 10 Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny wykorzystujących wybrane przez 8a. Dopracowanie grafiki i funkcjonalności strony www, wdrożenie serwisu internetowego Uwzględnienie następujących elementów: - opłata hostingu oraz domeny na rzecz Zamawiającego - opcja szukaj (wyszukiwarka wg słów kluczowych na stronie głównej, wyszukiwarka firm w Zakładce dot. Partnerów wg nazwy, branży itp.) - newsletter rozsyłany do zdefiniowanej grupy odbiorców (przygotowanie szablonu newslettera) - wersja w języku polskim (rozszerzona) oraz w języku angielskim (zawierająca najważniejsze 8

9 Uczestnika konkursu logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną 9. Koncepcja opracowania profilu klastra w stosownych mediach społecznościowych, wybór mediów Przedstawienie layoutów profili zgodnych z SIW 10. Koncepcja działań z zakresu PR (m.in. media relations, konferencje prasowe, informacje prasowe, wysyłka press releases) z uwzględnieniem niekonwencjonalnych sposobów realizacji ww. działań Propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz z harmonogramem (uwzględnienie w media planie) 11. Przygotowanie koncepcji działań ambientowych (niestandardowych, innowacyjnych, odpowiadających współczesnym trendom, stosownych do branży) gotowych do wdrożenia Propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz z harmonogramem (uwzględnienie w media planie) 12. Przygotowanie koncepcji działań skierowanych do pracowników firm klastra a. Koncepcja organizacji festynu dla pracowników firm z klastra (tematyka ekologiczna) z uwzględnieniem propozycji niskokosztowych i elementów działań CSR b. Koncepcja spotkań promocyjnych wśród pracowników informacje, uzgodnione z Zamawiającym po dopracowaniu przyjętej koncepcji strony www ) opracowanie językowe po stronie Uczestnika konkursu - przygotowanie treści (zdjęcia, teksty, itp.- przygotowanie po stronie Uczestnika konkursu) - po uruchomieniu strony możliwość moderowania i aktualizacji przez koordynatora klastra (system cms) w zakresie treści - możliwość wprowadzania zmian w zawartości strony www (inne niż treść) realizacja zmian po stronie Uczestnika konkursu - możliwość przeglądania strony na urządzeniach typu tablet, smartfon - zintegrowanie strony z mediami społecznościowymi - pozycjonowanie strony www i linkowanie ze stronami WWW uczestników klastra - inne do uzgodnienia 9a. Dopracowanie koncepcji i realizacja profili w mediach społecznościowych Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia profili przez przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora klastra) 10a. Dopracowanie koncepcji i realizacja działań z zakresu PR przez okres 2-3 miesięcy od rozpoczęcia kampanii. Przygotowanie przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora klastra) i jego wsparcie w trakcie realizacji działań z zakresu PR do końca trwania kampanii 11a. Dopracowanie koncepcji i jej realizacja 12a. Dopracowanie koncepcji działań: festynu (ok. 150 osób) i spotkań promocyjnych oraz ich organizacja 9

10 13. Przedstawienie opisu sposobu monitorowania i raportowania przez cały okres trwania kampanii promocyjnej 13a. Bieżąca koordynacja akcji, monitorowanie przebiegu, raportowanie przez cały okres trwania kampanii promocyjnej. Wszelkie formy promocji muszą zawierać odwołanie do strony www klastra oraz informacje o fakcie współfinansowania projektu ze środków unijnych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji (dostępne na stronie Koncepcja kampanii promocyjnej klastra musi odzwierciedlać idee upowszechniane przez projekt oraz wpisywać się w cele strategii marki i strategii promocji klastra. Strategia wskazuje jedynie kierunki działań, natomiast nie ogranicza możliwości zaproponowania przez Uczestnika konkursu innych, niż zapisane w strategii, rozwiązań w zakresie metod i narzędzi promocyjnych. IV. BUDŻET Koszt realizacji kampanii promocyjnej na podstawie szczegółowo opracowanej koncepcji nie może przekroczyć kwoty , 00 zł brutto. ROZDZIAŁ III WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Postanowienia ogólne a) Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. UWAGA: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. b) Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu. c) Jeżeli Uczestnik konkursu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. d) Jeżeli Uczestnik konkursu, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt Regulaminu konkursu, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Uczestników konkursu przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Regulaminu konkursu (Rozdział III) 1.2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: a) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu 10

11 b) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu. c) pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika konkursu/uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. Warunki udziału w konkursie W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej ustawą PZP), którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP spełniają warunki, dotyczące: A) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; B) Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 zamówienie, dotyczące realizacji lub uczestniczenia w realizacji (przynajmniej jako nominalny współorganizator) minimum 1 kompleksowej kampanii promocyjnej o wartości co najmniej ,00 zł brutto. Za kompleksową kampanię promocyjną uważa się taką, w której wykorzystano przynajmniej następujące elementy: 1. Opracowanie nazwy, logo (logotypu), Systemu Identyfikacji Wizualnej 2. Opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii 3. Produkcja podstawowych nośników identyfikacji (papier firmowy, wizytówki, zaproszenia, identyfikatory, teczki, segregatory, płyty CD itp.) oraz opracowanie koncepcji i produkcja narzędzi promocyjnych (foldery, ulotki, plakaty, banery, roll-up y, gadżety reklamowe itp.) 4. Opracowanie koncepcji i realizacja reklam: prasowych, radiowych, zewnętrznych 5. Opracowanie projektów funkcjonalnych i graficznych oraz wdrożenie serwisów internetowych 6. Opracowanie koncepcji i realizacja działań z zakresu PR (konferencje prasowe, media relations itp.) C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazując, że Uczestnik konkursu dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W skład zespołu osób powinny wejść co najmniej: - kierownik zespołu, posiadający minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi oraz który kierował minimum 1 projektem dotyczącym realizacji kompleksowej kampanii promocyjnej o wartości co najmniej ,00 zł brutto. Za kompleksową kampanię promocyjną uważa się taką, w której wykorzystano co najmniej elementy wskazane w punkcie 2.1.B) - 3 dodatkowe osoby, z których każda posiada doświadczenie z zakresu obsługi organizacyjnokreacyjnej przynajmniej 1 kampanii promocyjnej o wartości co najmniej ,00 zł brutto. Za kompleksową kampanię promocyjną uważa się taką, w której wykorzystano co najmniej elementy wskazane w punkcie 2.1.B) D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Wymienione wyżej warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Uczestnik konkursu złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, wskazane w regulaminie konkursu oraz w wypełnionych i przedłożonych oświadczeniach i dokumentach składających się na wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wykaże, że spełnił wszystkie wymagane warunki. 11

12 2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane we wnioskach o dopuszczenie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie Złożenie przez Uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie będzie stanowiło podstawę do oceny przez Sąd Konkursowy, spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi składać się z: W przypadku Uczestników konkursu krajowych - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP: A. wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu B. pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do regulaminu (Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo) C. oświadczenia uczestnika konkursu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu wg załącznika nr 3 do regulaminu (Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu) D. kartę identyfikacyjną wg załącznika nr 4 do regulaminu (Karta identyfikacyjna) E. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 5 do regulaminu F. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z konkursu oraz z postępowania o udzielenie zamówienia dla osób fizycznych wg załącznika nr 6 do regulaminu G. wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 7 do regulaminu Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających jednocześnie spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt. 2.1.C regulaminu konkursu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. H. wykazu wykonanych usług wg załącznika nr 8 do regulaminu, wraz z kopiami posiadanych listów referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kampanii promocyjnych (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie). I. oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora własności prac konkursowych oraz autorskich praw majątkowych i praw zależnych do prac konkursowych - wg załącznika nr 9 do regulaminu J. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 12

13 K. aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie L. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP: A. dokumentów wymienionych w punkcie w podpunktach od A do I, stanowiących odpowiednio załączniki od 1 do 9 niniejszego regulaminu B. dokumentu lub dokumentów (odpowiadających dokumentom z punktu J-L), wystawionych w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego/ych odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie B.1. Dokumenty, o których mowa w pkt B a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt B b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. B.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. B.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Uczestnika konkursu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie a) Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie, a oryginał pełnomocnictwa według wzoru załącznika nr 2 załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 13

14 b) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienionych we właściwym rejestrze lub ewidencji uczestnika konkursu, a także przez Pełnomocnika. c) Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, w tym również dokumenty, które wymagane warunkami regulaminu konkursu zostaną wystawione na poszczególnych uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przedkłada wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie ustanowiony Pełnomocnik. d) W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt G-H, powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Uczestników konkursu, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie. e) Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 2.1. Regulaminu konkursu, spełniają łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu. f) Zamawiający wymaga, aby Uczestnicy konkursu wspólnie występujący w konkursie, których praca konkursowa zostanie wybrana przez Sąd Konkursowy zawarli, najpóźniej w dacie przystąpienia do negocjacji, umowę regulującą współpracę tych Uczestników konkursu i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, po. 1817). UWAGA: 2.5. Organizator wzywa Uczestnika Konkursu do uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń w trybie natychmiastowym umożliwiającym podjęcie decyzji o dopuszczeniu do udziału w konkursie zgodnie z harmonogramem konkursu. Uczestnik Konkursu musi uzupełnić brakujące dokumenty i oświadczenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w regulaminie zostaną wykluczeni. Do w/w dokumentów należy załączyć wzór pokwitowania złożenia wniosku. III. WYMOGI FORMALNE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 3.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt.1.2. Regulaminu konkursu (Rozdział III) 3.3. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści ustalonej w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt.1.2. Regulaminu konkursu. 14

15 3.4. Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt.1.2. Regulaminu konkursu (Rozdział III) W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników. IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKIEM/AMI KONKURSU 4.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do prowadzącego postępowanie konkursowe, o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu: Urząd Miasta Leszna Wydział Promocji i Rozwoju Al. Jana Pawła II 21a Leszno woj. wielkopolskie tel./faks Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu oraz z opracowaniem i składaniem prac konkursowych pod warunkiem, że otrzyma je w terminach określonych w pkt Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali regulamin konkursu, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator zamieści pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie na swojej stronie internetowej: Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 15

16 V. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 5.1. Ogłoszenie konkursu: 28 listopada 2011r Dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt 2.2 należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i złożyć w kopercie oznaczonej hasłem: "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację w siedzibie prowadzącego postępowanie konkursowe, wskazanej w pkt 4.1. w terminie do dnia 8 grudnia 2011 r. do godz Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu składać można na adres prowadzącego postępowanie konkursowe, wskazany w pkt 4.1., do dnia 2 grudnia 2011 r. do godz Po tym terminie Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników konkursu Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21 a, Leszno, Polska 5.5. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie pisemnej w miejscu wskazanym w pkt 4.1. i w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej VI. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 6.1. Sąd konkursowy dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 16

17 6.2. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach oceny i kwalifikacji Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. ROZDZIAŁ IV ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ I. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ A. Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomika przyjętych rozwiązań oraz wartości komunikacyjne, promocyjne i użytkowe. B. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów. II. SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z regulaminem konkursu, jego Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej. Koperta musi zawierać: a) kartę identyfikacyjną wypełnioną wg załącznika nr 4 do regulaminu konkursu (podana nazwa Uczestnika konkursu oraz skład zespołu autorskiego). b) płytę(y) CD zawierającą całość pracy konkursowej (rysunki oraz tekst) w wersji elektronicznej na płytach CD, w formatach: dla rysunków (*.dxf lub *.dwg) oraz ( *.jpg ), (*.pdf) lub ( *.tif ) w rozdzielczości 300 dpi. dla tekstu ( *.doc ) dla Windows lub (*.txt) albo (*rtf). c) całość pracy konkursowej w wersji papierowej w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, o dowolnej objętości d) próbki i przykłady wszelkich materiałów wymaganych przez Zamawiającego w Zakresie koncepcji (poniżej) potwierdzające jakość wykonania proponowanych przez Uczestnika konkursu materiałów 17

18 III. ZAKRES RZECZOWY PRACY KONKURSOWEJ 1. Stworzenie nazwy klastra Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny 2. Projekt logo (logotypu) klastra Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny 3. Opracowanie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej (zwanego dalej SIW) marki dla trzech alternatywnych projektów logo, obejmujących w szczególności: Logo (logotyp): o kolorystyka logo (logotypu) (wariant: kolorowy, monochromatyczny, w odcieniach szarości) oraz warianty na różnych tłach o typografia (podstawowa czcionka marki) o wersja pozioma i pionowa o reguły występowania (pola ochronne, wielkość minimalna, układy kompozycyjne itp.) Przygotowanie koncepcji nośników identyfikacji (3 alternatywne propozycje dla każdego z nośników), w której należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: o wizytówka firmowa o szablon prezentacji PowerPoint (strona startowa, strona tekstowa, strona ze zdjęciem) o teczka A4 Powyższe koncepcje muszą uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz logotyp Miasta Leszna 4. Przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii w postaci: - głównego motywu kreatywnego prezentującego hasło, key visual - przykładów wykorzystania głównego motywu na wybranych nośnikach (np. broszura, plakat, reklama prasowa) Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny 5. Opracowanie (w formie opisowej i graficznej) szczegółowego media planu na podstawie założeń strategii promocji oraz zakresu czasowego i budżetu. Szczegółowe przedstawienie i rozpisanie kampanii promocyjnej pod kątem: a. Rzeczowym (jakie instrumenty i działania proponuje Uczestnik konkursu) b. Jakościowym (jakość i technika wykonania, określenie m.in. następujących parametrów: objętość/ilość stron, wymiary/format, rodzaj papieru i druku, materiał, wykończenie, kształt itp.) c. Ilościowym (ilość w sztukach - proponowanych instrumentów/materiałów reklamowych i informacyjnych) d. Czasowym (harmonogram produkcji i emisji) e. Wartościowym (koszty poszczególnych działań, budżet zaplanowany do końca grudnia 2013r.) Przygotowanie media planu obejmującego co najmniej następujące elementy: Nośniki identyfikacji: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych stopka mailowa wizytówka firmowa szablon prezentacji PowerPoint (strona otwierająca, strona z rozmieszczeniem wykresu, strona 18

19 tekstowa, strona z użyciem zdjęcia, strona zamykająca) teczka A4 segregator (grubość ok. 40mm) druk zaproszenia identyfikator naklejka Materiały reklamowe i informacyjne: Broszura (broszura będzie zawierała informacje nt.: klastra, idei, celów jego powstania oraz profilu członków klastra) Ulotka Plakat Płyta CD (zawierająca gotowe informacje o klastrze, z możliwością dogrywania) Reklama i ogłoszenie prasowe Nośniki outdoorowe Nośniki online (baner internetowy) Spot radiowy Roll-up Ścianka prezentacyjna Tablica informacyjna itp. Gadżety reklamowe: długopisy pendrive y inne W media planie (harmonogramie rzeczowym, czasowym i wartościowym) należy umieścić działania przewidziane w punktach od 8 do 12, a ich opis zamieścić w części odnoszącej się do tych punktów. Ponadto należy uwzględnić akcje promocyjne przed konferencjami tematycznymi klastra organizowanymi 2 razy w roku (marzec i wrzesień) reklama w radio i prasie lokalnej 6. Przedstawienie próbek/przykładów, które oddają technikę i jakość wykonania, prezentują parametry (format/wymiary, rodzaj papieru i druku, materiał, wykończenie) następujących nośników ujętych w Systemie Identyfikacji Wizualnej: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych wizytówka firmowa teczka A4 segregator (grubość ok. 40mm) druk zaproszenia identyfikator 7. Na podstawie SIW przygotowanie wstępnych projektów materiałów reklamowych i informacyjnych. W koncepcji należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: Broszura (broszura będzie zawierała informacje nt. klastra, idei, celów jego powstania, profilu członków klastra ) w zakres pracy wchodzi zaprezentowanie co najmniej 3 stron do oceny pierwsza oraz dwie środkowe, w tym jedna prezentująca profil członka klastra) Ulotka Plakat 19

20 Przedstawione projekty mają odzwierciedlać wszystkie koncepcje kreatywne Przedstawienie wizualizacji gadżetów reklamowych (długopis, pendrive i inne zaproponowane przez Uczestnika konkursu) Zarówno w przypadku materiałów reklamowych i informacyjnych, jak i gadżetów reklamowych należy przedstawić przykłady/próbki, które oddają technikę i jakość wykonania, materiał, wielkość itp. 8. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej i graficznej strony www klastra W koncepcji należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: layout strony internetowej (strona główna oraz jedna z podstron) zgodnej z proponowanym SIW propozycja zawartości zgodna z załącznikiem nr 10 Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji do oceny wykorzystujących wybrane przez Uczestnika konkursu logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną 9. Koncepcja opracowania profilu klastra w stosownych mediach społecznościowych, wybór mediów Przedstawienie layoutów profili zgodnych z SIW 10. Koncepcja działań z zakresu PR (m.in. media relations, konferencje prasowe, informacje prasowe, wysyłka press releases) z uwzględnieniem niekonwencjonalnych sposobów realizacji ww. działań Propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz z harmonogramem (uwzględnienie w media planie) 11. Przygotowanie koncepcji działań ambientowych (niestandardowych, innowacyjnych, odpowiadających współczesnym trendom, stosownych do branży) gotowych do wdrożenia propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz z harmonogramem (uwzględnienie w media planie) 12. Przygotowanie koncepcji działań skierowanych do pracowników firm klastra a. Koncepcja organizacji festynu dla pracowników firm z klastra (tematyka ekologiczna) z uwzględnieniem propozycji niskokosztowych i elementów działań CSR b. Koncepcja spotkań promocyjnych wśród pracowników 13. Przedstawienie opisu sposobu monitorowania i raportowania przez cały okres trwania kampanii promocyjnej Wszelkie formy promocji muszą zawierać odwołanie do strony www klastra oraz informacje o fakcie współfinansowania projektu ze środków unijnych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji (dostępne na stronie Zakres koncepcji musi nawiązywać do założeń zawartych w strategii marki i strategii promocji klastra. Strategia wskazuje jedynie kierunki działań, natomiast nie ogranicza możliwości zaproponowania przez Uczestnika konkursu innych, niż zapisane w strategii, rozwiązań w zakresie metod i narzędzi promocyjnych. Koncepcja ma charakteryzować się oryginalnością, czytelnością i przejrzystością przesłania pozwalającą dotrzeć do wskazanych grup docelowych. Kampania musi być wewnętrznie spójna i łatwa do przełożenia na różnorodne narzędzia tak, by zwiększyć siłę oddziaływania. Przekaz reklamowy ma być czytelny, intrygujący, przyciągający uwagę i łatwy do zapamiętania. 20

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo