Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Adres pocztowy: ul. Wspólna 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 18

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: 51/KSOW/PN-U/2014 Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 5 października 2014 r. II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 5 października 2014 r. Wykonawca zapewni: Kompleksową organizację Międzynarodowych Targów Owocowych, w tym: 1. Opracowanie, druk i wysyłkę zaproszeń na Targi. 2. Opracowanie i druk folderu promującego przeznaczonego do dystrybucji podczas i w związku z 3. Wykonanie i dystrybucję gadżetów promocyjnych podczas i w związku z 4. Promocję i reklamę związaną z 5. Teren, na którym odbędą się Targi. 6. Stoiska targowe oraz scenę na Targi. 7. Kompleksową organizację konferencji podczas Targów. 8. Wizytę studyjną delegacji z Węgier (dla maksymalnie 10 uczestników). 9. Wizytę studyjną dla maksymalnie 60 uczestników. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 18

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 51/KSOW/PN-U/2014 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_bm716m Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 16/08/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/08/2014 (dd/mm/rrrr) 3 / 18

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : 51/KSOW/PN-U/2014 Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 5 października 2014 r. Powinno być: 51/KSOW/PN-U/2014 Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 14 grudnia 2014 r. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Zamiast: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 5 października 2014 r. Wykonawca zapewni: Kompleksową organizację Międzynarodowych Targów Owocowych, w tym: 1. Opracowanie, druk i wysyłkę zaproszeń na Targi. 2. Opracowanie i druk folderu promującego przeznaczonego do dystrybucji podczas i w związku z Powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 14 grudnia 2014 r. Wykonawca zapewni: Kompleksową organizację Międzynarodowych Targów Owocowych, w tym: 1. Opracowanie, druk i wysyłkę zaproszeń na Targi. 2. Opracowanie i druk folderu promującego przeznaczonego do dystrybucji podczas i w związku z 4 / 18

5 3. Wykonanie i dystrybucję gadżetów promocyjnych podczas i w związku z 4. Promocję i reklamę związaną z 5. Teren, na którym odbędą się Targi. 6. Stoiska targowe oraz scenę na Targi. 7. Kompleksową organizację konferencji podczas Targów. 8. Wizytę studyjną delegacji z Węgier (dla maksymalnie 10 uczestników). 9. Wizytę studyjną dla maksymalnie 60 uczestników. 3. Wykonanie i dystrybucję gadżetów promocyjnych podczas i w związku z 4. Promocję i reklamę związaną z 5. Teren, na którym odbędą się Targi. 6. Stoiska targowe oraz scenę na Targi. 7. Kompleksową organizację konferencji podczas Targów. 8. Wizytę studyjną delegacji z Węgier (dla maksymalnie 10 uczestników). 9. Wizytę studyjną dla maksymalnie 60 uczestników. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Zamiast: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 5 października 2014 r. Wykonawca zapewni: Kompleksową organizację Międzynarodowych Targów Owocowych, w tym: 1) Opracowanie, druk i wysyłkę zaproszeń na Targi. Wykonawca opracuje i wydrukuje zaproszenia. Zaproszenia zostaną wysłane do co najmniej 55 grup producentów owoców w kraju i zagranicą, listę proponowanych producentów stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. W zaproszeniu Wykonawca zawrze podstawowe informacje dot. Targów (miejsce, datę, nazwę, mapę dojazdu). Deklaracja stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ zostanie dołączona do zaproszeń. Deklarację wypełnią producenci zainteresowani uczestnictwem w Targach. Producenci zaprezentują swoje gospodarstwa, w tym odmiany owoców produkowanych w gospodarstwie wraz ze zdjęciami. Spośród zgłoszonych ww. osób Wykonawca dokona wyboru co najmniej 50 uczestników, z pierwszeństwem dla producentów jabłek i gruszek. zaproszeń logotypami i sloganami wskazanymi Powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowych Targów Owocowych w Gminie Komarówka Podlaska w dniu 14 grudnia 2014 r. Wykonawca zapewni: Kompleksową organizację Międzynarodowych Targów Owocowych, w tym: 1) Opracowanie, druk i wysyłkę zaproszeń na Targi. Wykonawca opracuje i wydrukuje zaproszenia. Zaproszenia zostaną wysłane do co najmniej 55 grup producentów owoców w kraju i zagranicą, listę proponowanych producentów stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. W zaproszeniu Wykonawca zawrze podstawowe informacje dot. Targów (miejsce, datę, nazwę, mapę dojazdu). Deklaracja stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ zostanie dołączona do zaproszeń. Deklarację wypełnią producenci zainteresowani uczestnictwem w Targach. Producenci zaprezentują swoje gospodarstwa, w tym odmiany owoców produkowanych w gospodarstwie wraz ze zdjęciami. Spośród zgłoszonych ww. osób Wykonawca dokona wyboru co najmniej 50 uczestników, z pierwszeństwem dla producentów jabłek i gruszek. zaproszeń logotypami i sloganami wskazanymi 5 / 18

6 w Załączniku nr 7a do SIWZ,. 2. Opracowanie i druk folderu promującego przeznaczonego do dystrybucji podczas i w związku z W oparciu o informacje zawarte w deklaracji Wykonawca przygotuje folder promujący, zawierający informacje o miejscu realizacji Targów oraz prezentujący każdego z 50 wystawców. Wymagania techniczne folderu: - co najmniej 50 stron, - papier kredowy kolor, - oprawa miękka, - nakład 1000 egz., - format A5. folderów logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ Wykonawca dostarczy foldery promujące na Międzynarodowe Targi Owocowe i dokona dystrybucji wśród osób odwiedzających Targi. Folder zostanie wydany najpóźniej w terminie 1 dnia po podpisaniu umowy. 3. Wykonanie i dystrybucja gadżetów promocyjnych podczas i w związku z Wykonawca wykona gadżety promocyjne, w tym: długopis metalowy z zachowaniem - ilość 1000 szt., - wymiary: min. 140x10x10 mm, - długopis metalowy w kolorze zielonym, - wyposażony w niebieski wkład. długopisów logotypami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ,. 2. Opracowanie i druk folderu promującego przeznaczonego do dystrybucji podczas i w związku z W oparciu o informacje zawarte w deklaracji Wykonawca przygotuje folder promujący, zawierający informacje o miejscu realizacji Targów oraz prezentujący każdego z 50 wystawców. Wymagania techniczne folderu: - co najmniej 50 stron, - papier kredowy kolor, - oprawa miękka, - nakład 1000 egz., - format A5. folderów logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ Wykonawca dostarczy foldery promujące na Międzynarodowe Targi Owocowe i dokona dystrybucji wśród osób odwiedzających Targi. Folder zostanie wydany najpóźniej do dnia r. 3. Wykonanie i dystrybucja gadżetów promocyjnych podczas i w związku z Wykonawca wykona gadżety promocyjne, w tym: długopis metalowy z zachowaniem - ilość 1000 szt., - wymiary: min. 140x10x10 mm, - długopis metalowy w kolorze zielonym, - wyposażony w niebieski wkład. długopisów logotypami wskazanymi 6 / 18

7 magnes z zachowaniem - ilość szt., - średnica górnej części 56 mm, - nadruk kolorowy 4+0 na papierze do 90 g/m2, - magnesy w formie owoców na lodówkę, - spód z otwieraczem do kapsli i magnesem. magnesów logotypami wskazanymi torba bawełniana z zachowaniem - ilość szt., - wymiary min. 34,5 x 13 x 34 cm, - kolor zielony (dopuszczalne różne odcieni zieleni), - materiał bawełna. toreb logotypami wskazanymi latarka z zachowaniem poniższych wymagań: - ilość sztuk, - wymiary 10 x 2,5 cm, - kolor czarny, - materiał aluminium, - końcówka w kształcie otwieracza do butelek oraz karabińczyka, - żarówki ledowe. latarek logotypami wskazanymi scyzoryk z zachowaniem - ilość 1000 szt., - wymiary długość nie mniej niż 9 cm, magnes z zachowaniem - ilość szt., - średnica górnej części 56 mm, - nadruk kolorowy 4+0 na papierze do 90 g/m2, - magnesy w formie owoców na lodówkę, - spód z otwieraczem do kapsli i magnesem. magnesów logotypami wskazanymi torba bawełniana z zachowaniem - ilość szt., - wymiary min. 34,5 x 13 x 34 cm, - kolor zielony (dopuszczalne różne odcieni zieleni), - materiał bawełna. toreb logotypami wskazanymi latarka z zachowaniem poniższych wymagań: - ilość sztuk, - wymiary 10 x 2,5 cm, - kolor czarny, - materiał aluminium, - końcówka w kształcie otwieracza do butelek oraz karabińczyka, - żarówki ledowe. latarek logotypami wskazanymi scyzoryk z zachowaniem - ilość 1000 szt., - wymiary długość nie mniej niż 9 cm, - kolor: srebrny, dopuszczalne drewnienie element ozdobne, 7 / 18

8 - kolor: srebrny, dopuszczalne drewnienie element ozdobne, - materiał: stal nierdzewna, - funkcje wielofunkcyjny nie mniej jak 7 funkcji. scyzoryków logotypami wskazanymi smycz z zachowaniem poniższych wymagań: - ilość 1000 szt., - długość po złożeniu nie mniejsza niż 20 cm., - szerokość 10 mm, - zadruk obustronny 4+4, z karabińczykiem + wąs. smyczy logotypami wskazanymi pendrive, z zachowaniem - ilość 1000 sztuk, - wielkość co najmniej 20 x 66 x 8 mm, - kolor w odcieniach owocowych czerwony, żółty, jagodowy, - pojemność nie mniejsza niż 8 GB. pendrive z logotypami wskazanymi kubek min. 200 ml, z zachowaniem - ilość 1000 szt., - pojemność min. 200 ml, - materiał - porcelana, - nadruk bezpośredni dookoła. kubków logotypami wskazanymi - materiał: stal nierdzewna, - funkcje wielofunkcyjny nie mniej jak 7 funkcji. scyzoryków logotypami wskazanymi smycz z zachowaniem poniższych wymagań: - ilość 1000 szt., - długość po złożeniu nie mniejsza niż 20 cm., - szerokość 10 mm, - zadruk obustronny 4+4, z karabińczykiem + wąs. smyczy logotypami wskazanymi pendrive, z zachowaniem - ilość 1000 sztuk, - wielkość co najmniej 20 x 66 x 8 mm, - kolor w odcieniach owocowych czerwony, żółty, jagodowy, - pojemność nie mniejsza niż 8 GB. pendrive z logotypami wskazanymi kubek min. 200 ml, z zachowaniem - ilość 1000 szt., - pojemność min. 200 ml, - materiał - porcelana, - nadruk bezpośredni dookoła. kubków logotypami wskazanymi koszulki z zachowaniem 8 / 18

9 koszulki z zachowaniem - ilość łącznie 900 sztuk (300 szt. - L, 300 szt. -XL, 300 szt.-xxl), - rozmiar L, XL, XXL, - kolor różne odcienie zieleni, - podkoszulek bawełniany, bawełna 100%, 165 g/m2, - taśma wzdłuż karku, bez szwów bocznych, podwójny szef przy rękawach, - nadruk jeden kolor w kilku miejscach. koszulek logotypami wskazanymi Wykonawca dostarczy gadżety promujące na Międzynarodowe Targi Owocowe i dokona dystrybucji wśród osób odwiedzających Targów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne każdego z gadżetów promocyjnych w terminie 1 dnia po podpisaniu umowy. 4. Promocję i reklamę związaną z a) Wykonawca zapewni promocję i reklamę Targów. Ogłoszenia w radiu będą zawierały podstawowe informacje o Targach i zaproszenie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tragach oraz informacje o finansowaniu projektu - logotypy i slogany wskazane w Załączniku nr 7a do SIWZ,. W ramach promocji i reklamy Wykonawca przygotuje i wyemituje: spot reklamowy w radio: czas emisji spotu 30 s + czas niezbędny do odczytania informacji o źródle finansowania projektu, minimum 2 emisje dziennie przez 3 kolejne dni od 3 października 2014 r. do 5 października 2014 r., spot będzie emitowany w 1 rozgłośni o zasięgu co najmniej 4 powiatów na - ilość łącznie 900 sztuk (300 szt. - L, 300 szt. -XL, 300 szt.-xxl), - rozmiar L, XL, XXL, - kolor różne odcienie zieleni, - podkoszulek bawełniany, bawełna 100%, 165 g/m2, - taśma wzdłuż karku, bez szwów bocznych, podwójny szef przy rękawach, - nadruk jeden kolor w kilku miejscach. koszulek logotypami wskazanymi Wykonawca dostarczy gadżety promujące na Międzynarodowe Targi Owocowe i dokona dystrybucji wśród osób odwiedzających Targów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne każdego z gadżetów promocyjnych w terminie 2 dni po podpisaniu umowy. 4. Promocję i reklamę związaną z a) Wykonawca zapewni promocję i reklamę Targów. Ogłoszenia w radiu będą zawierały podstawowe informacje o Targach i zaproszenie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tragach oraz informacje o finansowaniu projektu - logotypy i slogany wskazane w Załączniku nr 7a do SIWZ,. W ramach promocji i reklamy Wykonawca przygotuje i wyemituje: spot reklamowy w radio: czas emisji spotu 30 s + czas niezbędny do odczytania informacji o źródle finansowania projektu, minimum 2 emisje dziennie przez 3 kolejne dni od 12 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 2014 r., spot będzie emitowany w 1 rozgłośni o zasięgu co najmniej 4 powiatów na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, 9 / 18

10 terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, emisja spotu będzie odbywała się przed lub po informacjach, odbiorcy radia - mieszkańcy co najmniej 4 powiatów, w tym: radzyńskiego, bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, spot będzie zawierał informacje o finansowaniu projektu slogan wskazany w Załączniku nr 8 do SIWZ,., odczytane przez lektora. b) Wykonawca zapewni promocję i reklamę Targów. Ogłoszenia w mediach (prasie i radiu) będą zawierały relację z Targów oraz informacje o finansowaniu projektu - logotypy i slogany wskazane w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. Wykonawca przygotuje i wyemituje: ogłoszenia w prasie: co najmniej 3 ogłoszenia (zawierające relacje z Targów) w tygodniku o zasięgu lokalnym o tematyce ogólnej, zasięg tygodnika co najmniej jeden powiat w miejscu odbywania się targów lub w powiatach przyległych, nakład minimum egzemplarzy, ogłoszenia zostaną zamieszczone w terminie od r. do r., będą zawierały informację o finansowaniu projektu - logotypy i slogany wskazane w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. objętość ogłoszenia: powierzchnia około 40 mm x 40 mm, ogłoszenie na 2 lub 3 stronie. W ogłoszeniu zawierającym relację z Targów należy również umieścić co najmniej 2 zdjęcia (każde zdjęcie o wymiarach nie mniejszych niż 40 mm x 40 mm). audycję w radio: emisja spotu będzie odbywała się przed lub po informacjach, odbiorcy radia - mieszkańcy co najmniej 4 powiatów, w tym: radzyńskiego, bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, spot będzie zawierał informacje o finansowaniu projektu slogan wskazany w Załączniku nr 8 do SIWZ,., odczytane przez lektora. b) Wykonawca zapewni promocję i reklamę Targów. Ogłoszenia w mediach (prasie i radiu) będą zawierały relację z Targów oraz informacje o finansowaniu projektu - logotypy i slogany wskazane w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. Wykonawca przygotuje i wyemituje: ogłoszenia w prasie: co najmniej 3 ogłoszenia (zawierające relacje z Targów) w tygodniku o zasięgu lokalnym o tematyce ogólnej, zasięg tygodnika co najmniej jeden powiat w miejscu odbywania się targów lub w powiatach przyległych, nakład minimum egzemplarzy, ogłoszenia zostaną zamieszczone w terminie od r. do r., będą zawierały informację o finansowaniu projektu - logotypy i slogany wskazane w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. objętość ogłoszenia: Powierzchnia zadruku stanowić będzie wielokrotność jednego modułu i obejmować będzie powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2 i nie większą niż 500 cm2 oraz co najmniej 1 zdjęcie. Uzgodniona wielkość zamówienia może ulec korekcie jedynie pod względem dostosowania do łamów czasopisma, poprzez format najbardziej zbliżony do 10 / 18

11 przygotowanie 1 audycji co najmniej 30 minutowej w formie reportażu lub relacji z Targów plus czas niezbędny do odczytania informacji o źródle finansowania projektu, audycja zostanie wyemitowana w jednym wybranym przez Wykonawcę dniu, przypadającym w okresie między r. a r., w rozgłośni radiowej o zasięgu co najmniej 4 powiatów, województwa lubelskiego i mazowieckiego, obejmującej co najmniej powiat radzyński i powiaty ościenne, audycja będzie zawierała informacje o finansowaniu projektu slogan wskazany w Załączniku nr 8 do SIWZ,., odczytane przez lektora. Wykonawca w ofercie poda tytuł prasowy tygodnika oraz nazwę rozgłośni radiowej, w których wykona promocję i reklamę projektu opisaną w niniejszym punkcie. Projekt graficzny ogłoszenia w prasie wraz z informacją o miejscach i terminach publikacji zostaną przedstawione Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 2 dni przed skierowaniem do publikacji. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania informacji prasowej i radiowej we własnym zakresie. Wykonawca przeniesie prawa autorskie do wszystkich dzieł powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zamawiającego. 5. Teren, na którym odbędą się Targi. Teren wielkości nie mniejszej niż 41 arów częściowo utwardzony, w granicach administracyjnych gminy Komarówka Podlaska, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim, umożliwiający przeprowadzenie targów dla wielkości zamówienia, zaokrąglając wymiary w górę. audycję w radio: przygotowanie 1 audycji co najmniej 30 minutowej w formie reportażu lub relacji z Targów plus czas niezbędny do odczytania informacji o źródle finansowania projektu, audycja zostanie wyemitowana w jednym dniu, przypadającym w okresie między r. a r., w rozgłośni radiowej o zasięgu co najmniej 4 powiatów, województwa lubelskiego i mazowieckiego, obejmującej co najmniej powiat radzyński i powiaty ościenne, audycja będzie zawierała informacje o finansowaniu projektu slogan wskazany w Załączniku nr 8 do SIWZ,., odczytane przez lektora. Wykonawca w ofercie poda tytuł prasowy tygodnika oraz nazwę rozgłośni radiowej, w których wykona promocję i reklamę projektu opisaną w niniejszym punkcie. Projekt graficzny ogłoszenia w prasie wraz z informacją o miejscach i terminach publikacji zostaną przedstawione Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 2 dni przed skierowaniem do publikacji. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania informacji prasowej i radiowej we własnym zakresie. Wykonawca przeniesie prawa autorskie do wszystkich dzieł powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zamawiającego. 55. Hala na Targi. Teren wielkości nie mniejszej niż 41 arów częściowo utwardzony 11 / 18

12 maksymalnie 1000 osób, w tym 50 wystawców. Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed opadami deszczu. terenu na powierzchni co najmniej 3 m² logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. Wykonawca zapewni zaplecze higieniczno sanitarne, ochronę terenu, która zapewni bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w targach, zaplecze przeciwpożarowe w tym sprzęt gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia targów w zakresie działań ratowniczo gaśniczych, pomoc medyczną i sprzęt ratowniczy, w zakresie odpowiednim do realizacji targów dla 1000 osób. 6. Stoiska targowe oraz scenę na Targi. Wykonawca zapewni 50 stoisk targowych o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 4 m wykonanych z materiału zabezpieczającego wnętrze przed ewentualnymi opadami deszczu oraz wiatrem, z zamkniętymi 3 bokami (zabezpieczenie od wiatru i deszczu) oraz scenę o wymiarach 10 m x 8 m wraz z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem. Wykonawca zapewni również dwóch prezenterów w godz. od do godz w dniu r. stoisk oraz sceny logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ,. 7. Kompleksową organizację konferencji podczas Targów. Wykonawca zorganizuje konferencję pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w granicach administracyjnych gminy Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim w województwie lubelskim lub w odległości maksymalnie 30 km od Komarówki Podlaskiej, umożliwiający przeprowadzenie targów dla maksymalnie 1000 osób, w tym 50 wystawców. Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed opadami deszczu lub śniegu. terenu na powierzchni co najmniej 3 m² logotypami i sloganami wskazanymi w załączniku nr 7a, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. Wykonawca zapewni zaplecze higieniczno sanitarne, ochronę terenu, która zapewni bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w targach, zaplecze przeciwpożarowe w tym sprzęt gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia targów w zakresie działań ratowniczo gaśniczych, pomoc medyczną i sprzęt ratowniczy, w zakresie odpowiednim do realizacji targów dla 1000 osób. 6. Stoiska targowe oraz scenę na Targi. Wykonawca zapewni 50 stoisk targowych o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 4 m wykonanych z materiału zabezpieczającego wnętrze przed ewentualnymi opadami deszczu oraz wiatrem, z zamkniętymi 3 bokami (zabezpieczenie od wiatru i deszczu) oraz scenę o wymiarach 10 m x 8 m wraz z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem. Wykonawca zapewni również dwóch prezenterów w godz. od do godz w dniu r. stoisk oraz sceny logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ,. 12 / 18

13 w okresie programowania Nowe perspektywy i możliwości dla branży sadowniczej podczas Targów, w dniu 5 października 2014 r. Uczestnikami konferencji będą wystawcy oraz wszyscy zainteresowani uczestnicy Targów oraz zaproszona delegacja z Węgier. Ramowy program Konferencji: 1. około godz. 13:00 - otwarcie konferencji. 2. około godz wystąpienie i wykład eksperta nt. Program Rozwoju Obszarów wiejskich w okresie programowania Nowe perspektywy i możliwości. 3. około godz. 15:00 Dyskusja. 4. około godz. 16:00 Podsumowanie i zakończenie. W ramach konferencji Wykonawca zapewni: a) jednego eksperta, który poprowadzi konferencję i dyskusję, spełniający poniższe wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/konferencji z tematyki rozwoju obszarów wiejskich. Prezentacje i/lub treści/abstrakty/ konspekty wykładów przygotowane przez eksperta na konferencję muszą być opatrzone logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. b) występ zespołu ludowego podczas targów prezentującego walory Lubelszczyzny, poprzez charakterystyczne dla tego terenu zwyczaje, stroje oraz tańce ludowe. Czas trwania koncertu 1,5 godz. Występ zespołu ma na celu promocję Lubelszczyzny, poprzez charakterystyczne dla tego terenu zwyczaje, stroje oraz tańce ludowe. Podczas występu zespół zaprezentuje co najmniej 10 różnych strojów ludowych oraz 7. Kompleksową organizację konferencji podczas Targów. Wykonawca zorganizuje konferencję pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania Nowe perspektywy i możliwości dla branży sadowniczej podczas Targów, w dniu 14 grudnia 2014 r. Uczestnikami konferencji będą wystawcy oraz wszyscy zainteresowani uczestnicy Targów oraz zaproszona delegacja z Węgier. Ramowy program Konferencji: 1. około godz. 13:00 - otwarcie konferencji. 2. około godz wystąpienie i wykład eksperta nt. Program Rozwoju Obszarów wiejskich w okresie programowania Nowe perspektywy i możliwości. 3. około godz. 15:00 Dyskusja. 4. około godz. 16:00 Podsumowanie i zakończenie. W ramach konferencji Wykonawca zapewni: a) jednego eksperta, który poprowadzi konferencję i dyskusję, spełniający poniższe wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/konferencji z tematyki rozwoju obszarów wiejskich. Prezentacje i/lub treści/abstrakty/ konspekty wykładów przygotowane przez eksperta na konferencję muszą być opatrzone logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. b) występ zespołu ludowego podczas targów prezentującego walory Lubelszczyzny, poprzez charakterystyczne dla tego terenu zwyczaje, stroje oraz tańce ludowe. Czas trwania koncertu 1,5 godz. Występ zespołu ma na celu promocję Lubelszczyzny, poprzez charakterystyczne dla tego terenu zwyczaje, stroje oraz tańce ludowe. 13 / 18

14 co najmniej 10 tańców. Każdy taniec zespół zobowiązany jest zaprezentować w grupie co najmniej 10 osobowej, w tym każda z osób będzie ubrana w odpowiedni strój ludowy. c) konkursy wiedzy na temat produkcji ogrodniczej z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Wykonawca zapewni przeprowadzenie cyklu konkursów dla dzieci i dorosłych trwających łącznie co najmniej 1 godzinę zegarową. Należy przeprowadzić konkursy wiedzy związane z tematyką targów i produkcją ogrodniczą oraz konkursy sprawnościowe. Konkursy skierowane zostaną do 3 grup wiekowych: 1. dzieci w wieku do 10 lat, 2. dzieci i młodzież w wieku od 10 lat do 16 lat, 3. młodzież od 16 lat i dorośli. Wykonawca zapewni nagrody rzeczowe za I, II, i III miejsce dla każdej z 3 grup wiekowych oraz nagrody pocieszenia w formie słodyczy (batoniki, cukierki, czekolada). Wykonawca zapewni nagrody w następujących wysokościach: - I miejsce za kwotę nie niższą niż 50 zł, - II miejsce za kwotę nie niższą niż 40 zł, - III miejsce za kwotę nie niższą niż 30 zł. nagród rzeczowych za miejsce I, II i III oraz nagród pocieszenia w formie słodyczy logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ,. d) pokaz tłoczenia soków wraz z degustacją: - zapewnienie urządzenia do tłoczenia soków wraz z obsługą 14 godzin, - zapewnienie namiotu, w celu prowadzenia pokazu tłoczenia soków. Namiot o wymiarach nie mniejszych niż 4 m x 6 m, Podczas występu zespół zaprezentuje co najmniej 10 różnych strojów ludowych oraz co najmniej 10 tańców. Każdy taniec zespół zobowiązany jest zaprezentować w grupie co najmniej 10 osobowej, w tym każda z osób będzie ubrana w odpowiedni strój ludowy. c) konkursy wiedzy na temat produkcji ogrodniczej z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Wykonawca zapewni przeprowadzenie cyklu konkursów dla dzieci i dorosłych trwających łącznie co najmniej 1 godzinę zegarową. Należy przeprowadzić konkursy wiedzy związane z tematyką targów i produkcją ogrodniczą oraz konkursy sprawnościowe. Konkursy skierowane zostaną do 3 grup wiekowych: 1. dzieci w wieku do 10 lat, 2. dzieci i młodzież w wieku od 10 lat do 16 lat, 3. młodzież od 16 lat i dorośli. Wykonawca zapewni nagrody rzeczowe za I, II, i III miejsce dla każdej z 3 grup wiekowych oraz nagrody pocieszenia w formie słodyczy (batoniki, cukierki, czekolada). Wykonawca zapewni nagrody w następujących wysokościach: - I miejsce za kwotę nie niższą niż 50 zł, - II miejsce za kwotę nie niższą niż 40 zł, - III miejsce za kwotę nie niższą niż 30 zł. nagród rzeczowych za miejsce I, II i III oraz nagród pocieszenia w formie słodyczy logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ,. d) pokaz tłoczenia soków wraz z degustacją: 14 / 18

15 wysokość nie mniejsza niż 2,5 m. celem zabezpieczenia sprzętu do tłoczenia soków w razie opadów, z możliwością swobodnego przebywania w nim co najmniej 10 osób, - prezentacja tłoczenia soków wraz z degustacją przez uczestników targów produkcja soku w ilości 1000 litrów, - naczynia jednorazowe co najmniej 1000 szt. kubków do zimnych napojów, - zakup i dostawa owoców jabłek w ilości 1700 kg do produkcji ok litrów soku. namiotu, w którym odbędzie się pokaz tłoczenia skoków logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. e) 50 szt. Sękaczy, każdy zrobiony co najmniej z 30 jaj. Sękacze zostaną wręczone wystawcom. 8. Wizytę studyjną delegacji z Węgier (dla maksymalnie 10 uczestników), w tym: a) transport busem w dniu r. maksymalnie 10 uczestników z Hortobágy (gmina położona w komitacie Hajdú-Bihar w powiecie Balmazújváros) do miejsca zakwaterowania. Wykonawca zapewni bus, który powinien być wyposażony co najmniej w klimatyzację. Pojazd powinien być sprawny technicznie oraz posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, z miejscem na bagaże podręczne. b) obiad dwudaniowy w dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników, w godz , składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda), oraz deserem, na trasie z Hortobágy do miejsca zakwaterowania. - zapewnienie urządzenia do tłoczenia soków wraz z obsługą 14 godzin, - zapewnienie namiotu, w celu prowadzenia pokazu tłoczenia soków. Namiot o wymiarach nie mniejszych niż 4 m x 6 m, wysokość nie mniejsza niż 2,5 m. celem zabezpieczenia sprzętu do tłoczenia soków w razie opadów, z możliwością swobodnego przebywania w nim co najmniej 10 osób, - prezentacja tłoczenia soków wraz z degustacją przez uczestników targów produkcja soku w ilości 1000 litrów, - naczynia jednorazowe co najmniej 1000 szt. kubków do zimnych napojów, - zakup i dostawa owoców jabłek w ilości 1700 kg do produkcji ok litrów soku. namiotu, w którym odbędzie się pokaz tłoczenia skoków logotypami i sloganami wskazanymi w Załączniku nr 7a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie. e) 50 szt. Sękaczy, każdy zrobiony co najmniej z 30 jaj. Sękacze zostaną wręczone wystawcom. 8. Wizytę studyjną delegacji z Węgier (dla maksymalnie 10 uczestników), w tym: a) transport busem w dniu r. maksymalnie 10 uczestników z Hortobágy (gmina położona w komitacie Hajdú-Bihar w powiecie Balmazújváros) do miejsca zakwaterowania. Wykonawca zapewni bus, który powinien być wyposażony co najmniej w klimatyzację. Pojazd powinien być sprawny technicznie oraz posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, z miejscem na bagaże podręczne. b) obiad dwudaniowy w dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników, w godz , składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i 15 / 18

16 c) wykwalifikowanego tłumacza w terminie od dnia r. do dnia r. z języka polskiego na język węgierski i odwrotnie. d) zakwaterowanie w terminie od dnia r. do dnia r. dla maksymalnie 10 uczestników, wraz ze śniadaniem w pensjonacie/hotelu lub innym równoważnym obiekcie, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w granicach administracyjnych miasta Radzyń Podlaski. e) kolacja w dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników w miejscu zakwaterowania w godz , składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek, napoje zimne i gorące. f) transport w dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania się targów i z powrotem. g) obiad podczas trwania targów w dniu r. dla maksymalnie 60 osób w formie szwedzkiego stołu złożony z produktów lokalnych, w tym co najmniej 10 potraw regionalnych, ciasta i ciastka, napoje zimne i gorące. h) kolacja dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników w miejscu zakwaterowania, w godz , składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek oraz napoje zimne i gorące. i) ubezpieczenie uczestników NNW i OC dla maksymalnie 10 uczestników na kwotę co najmniej zł od dnia r. do dnia r. Wykonawca zapewni bus, który będzie wyposażony co najmniej w klimatyzację. Bus będzie sprawny technicznie oraz będzie posiadał odpowiednią ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej. danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda), oraz deserem, na trasie z Hortobágy do miejsca zakwaterowania. c) wykwalifikowanego tłumacza w terminie od dnia r. do dnia r. z języka polskiego na język węgierski i odwrotnie. d) zakwaterowanie w terminie od dnia r. do dnia r. dla maksymalnie 10 uczestników, wraz ze śniadaniem w pensjonacie/hotelu lub innym równoważnym obiekcie, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w granicach administracyjnych miasta Radzyń Podlaski. e) kolacja w dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników w miejscu zakwaterowania w godz , składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek, napoje zimne i gorące. f) transport w dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania się targów i z powrotem. g) obiad podczas trwania targów w dniu r. dla maksymalnie 60 osób w formie szwedzkiego stołu złożony z produktów lokalnych, w tym co najmniej 10 potraw regionalnych, ciasta i ciastka, napoje zimne i gorące. h) kolacja dniu r. dla maksymalnie 10 uczestników w miejscu zakwaterowania, w godz , składająca się z gorącej przystawki oraz zimnej płyty w formie stołu szwedzkiego zawierająca co najmniej zestaw wędlin, serów, warzyw, pieczywa, masła, sałatek oraz napoje zimne i gorące. i) ubezpieczenie uczestników NNW i OC dla maksymalnie 10 uczestników na kwotę co najmniej zł od dnia r. do dnia r. 16 / 18

17 Zamawiający przekaże listę 10 uczestników z Węgier Wykonawcy maksymalnie 5 dni po podpisaniu umowy. 9. Wizytę studyjną dla maksymalnie 60 uczestników, w tym: a) obiad dwudaniowy w dniu r. podczas prezentacji dobrych praktyk na terenie Gminy Komarówka Podlaska dla maksymalnie 60 uczestników, w godz z napojem oraz deserem, składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda). b) kolacja regionalna na terenie Gminy Komarówka Podlaska w dniu r. dla maksymalnie 60 uczestników, w godz , składająca się z potraw regionalnych: pierogi, kartacze z mięsem + barszcz czerwony, kluski śląskie, surówki i sosy, pieczona gęś, racuchy, bułeczki, napoje zimne i gorące. c) ubezpieczenie uczestników NNW i OC dla maksymalnie 60 uczestników na kwotę co najmniej zł od dnia r. do dnia r. d) prezentację 4 praktyk w Gminie Komarówka Podlaska w dniu r.: - prezentacja dobrych praktyk wizyty u czterech producentów owoców na terenie Gminy Komarówka Podlaska korzystających ze wsparcia w ramach PROW , - transport maksymalnie 60 uczestników. Przejazd po Gminie Komarówka Podlaska maksymalnie 100 km. W prezentacji dobrych praktyk uczestniczyć będzie delegacja z Węgier maksymalnie 10 osób, tłumacz oraz maksymalnie 50 wystawców, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w prezentacji dobrych praktyk. Wykonawca zapewni autokar/ Wykonawca zapewni bus, który będzie wyposażony co najmniej w klimatyzację. Bus będzie sprawny technicznie oraz będzie posiadał odpowiednią ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej. Zamawiający przekaże listę 10 uczestników z Węgier Wykonawcy maksymalnie 5 dni po podpisaniu umowy. 9. Wizytę studyjną dla maksymalnie 60 uczestników, w tym: a) obiad dwudaniowy w dniu r. podczas prezentacji dobrych praktyk na terenie Gminy Komarówka Podlaska dla maksymalnie 60 uczestników, w godz z napojem oraz deserem, składający się co najmniej z dwóch dań gorących, w tym zupy i drugiego dania (do wyboru danie mięsne i danie wegetariańskie), gotowanych jarzyn i surówek, napojów (kompot lub soki, woda). b) kolacja regionalna na terenie Gminy Komarówka Podlaska w dniu r. dla maksymalnie 60 uczestników, w godz , składająca się z potraw regionalnych: pierogi, kartacze z mięsem + barszcz czerwony, kluski śląskie, surówki i sosy, pieczona gęś, racuchy, bułeczki, napoje zimne i gorące. c) ubezpieczenie uczestników NNW i OC dla maksymalnie 60 uczestników na kwotę co najmniej zł od dnia r. do dnia r. d) prezentację 4 praktyk w Gminie Komarówka Podlaska w dniu r.: - prezentacja dobrych praktyk wizyty u czterech producentów owoców na terenie Gminy Komarówka Podlaska korzystających ze wsparcia w ramach PROW , - transport maksymalnie 60 uczestników. Przejazd po Gminie Komarówka Podlaska maksymalnie 100 km. W prezentacji dobrych praktyk uczestniczyć będzie delegacja z Węgier maksymalnie 10 osób, 17 / 18

18 autokary, które będą wyposażone tłumacz oraz maksymalnie 50 co najmniej w klimatyzację. wystawców, którzy wyrażą chęć Autokar/autokary będą sprawne wzięcia udziału technicznie oraz będzie posiadał w prezentacji dobrych praktyk. odpowiednią ilość miejsc siedzących Wykonawca zapewni autokar/ dla wszystkich uczestników wizyty autokary, które będą wyposażone studyjnej. co najmniej w klimatyzację. e) transport busem w dniu Autokar/autokary będą sprawne r. maksymalnie technicznie oraz będzie posiadał 10 uczestników z miejsca odpowiednią ilość miejsc siedzących zakwaterowania do Hortobágy dla wszystkich uczestników wizyty (gmina położona w komitacie Hajdú- studyjnej. Bihar w powiecie Balmazújváros). e) transport busem w dniu Pozostałe warunki dotyczące r. maksymalnie realizacji zamówienia zawiera wzór 10 uczestników z miejsca umowy, stanowiący Załącznik nr 11 zakwaterowania do Hortobágy do SIWZ. (gmina położona w komitacie Hajdú- Bihar w powiecie Balmazújváros). Wykonawca zapewni bus, który będzie wyposażony co najmniej w klimatyzację. Bus będzie sprawny technicznie oraz będzie posiadał odpowiednią ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 24/10/2014 II.3) Czas trwania zamówienia lub (dd/mm/rrrr) termin realizacji: Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Zamiast: 22/09/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 30/12/2014 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 08/10/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Zamiast: 22/09/2014 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 08/10/2014 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/09/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: / 18

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo