UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, Szczecin, NIP: , reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a NIP:..., REGON... reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 4 do siwz Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy szczegółowo opisany w 2, polegający na dostawach materiałów promocyjnych miasta z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektu pn.: Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Wykonawca dostarczy następujące materiały promocyjne: 1) AKTÓWKA Z KIESZENIĄ Z PRZODU I KOLOROWYM SPODEM KLAPY 1

2 a) wymiary : 43,5 cm (+/- 1 cm) x 29,5 cm (+/- 1 cm) x 8,5 cm (+/- 1 cm) b) materiał : Polyester 600D, c) kolor : czarna/czerwona, czarna/niebieska, d) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu, projekt znakowania przekazany e) ilość 160 sztuk (po 80 szt. z kaŝdej z dwóch wersji kolorystycznych). 2) TORBA PROMOCYJNA PIONOWA TORBA NA ZAKUPY METALICZNA LAMINACJA a) materiał non woven z metaliczną laminacja i z długimi uchwytami, b) kolor czarny, c) wymiary torby: 35 cm (+/- 1 cm) x 34 cm (+/- 1 cm) x 8 cm (+/- 1 cm), d) znakowanie: jeden kolor w jednym miejscu; maksymalna powierzchnia nadruku 180mm x 180mm; projekt znakowania przekazany e) opakowanie: pakowane zbiorczo w kartony, f) ilość: 500 sztuk. 3) RĘCZNIK 100% BAWEŁNA 450 g/m2 a) wymiary : 150 cm (+/- 5 cm) x 70 cm (+/- 5 cm), b) kolor : niebieski ( zbliŝony do PANTONE 300) i zielony (zbliŝony do PANTONE 375), c) znakowanie: nadruk jeden kolor w jednym miejscu, d) pakowanie w pojedyncze woreczki foliowe, e) projekty znakowania przekazane f) Ilość : 400 sztuk (po 200 szt. z kaŝdego z dwóch kolorów). 4) TORBA SPORTOWA Z BIAŁYMI PASKAMI I TAŚMĄ PARCIANĄ a) Wymiary 31 cm (+/- 3 cm) x 43 cm (+/- 3 cm) x 20 cm (+/- 3 cm), b) materiał Poliester 600D, c) kolor granat i czerwony, d) projekt znakowania przekazany e) ilość : 160 sztuk ( po 80 szt. z kaŝdego z dwóch kolorów). 2

3 5) KUBEK CERAMICZNY a) kubek ceramiczny, b) kolor : wewnątrz: biały/zewnątrz: Ŝółty (zbliŝony do PANTONE 109c), wewnątrz: biały/zewnątrz: pomarańczowy (zbliŝony do PANTONE 021), wewnątrz: biały/zewnątrz: niebieski (zbliŝony do PANTONE 300), c) pojemność 300 ml, d) wymiary: wysokość 102 mm (+/- 5 mm), średnica 85 mm (+/- 5 mm), e) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu, projekt znakowania przekazany f) kubki pakowanie pojedynczo w kartonowe pudełka, g) ilość: 600 sztuk ( w tym po 200 szt. w kaŝdym z trzech zewnętrznych kolorów). 6) FILIśANKA CERAMICZNA a) wymiary : średnica 78 mm (+/- 5 mm) x wysokość 71 mm (+/- 5 mm), b) pojemność 200 ml, c) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu, projekt znakowania przekazany d) filiŝanki pakowanie pojedynczo w kartonowe pudełka, e) kolor: biały, f) ilość : 200 szt. 7) PORTFEL SKÓRZANY SKŁADANY Z KIESZONKĄ NA MONETY a) wymiary : 98 mm (+/- 3 mm), x 125 mm (+/- 3 mm), b) materiał : skóra, c) kolor : czarny, d) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu, projekt znakowania przekazany e) ilość : 150 szt. 8) PAMIĘĆ PRZENOŚNA TYPU PENDRIVE 32 GB 3

4 a) materiał : aluminium, b) pamięć 32 GB, c) wymiary : dł. 30 mm (+/- 10 mm), szer. 15 mm (+/- 10 mm), po rozłoŝeniu dł. 40 mm (+/- 10 mm), d) kolor: srebrny, e) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu, projekt znakowania przekazany f) ilość : 200 sztuk. 9) KOSZULKA POLO a) materiał : 100 % bawełna o splocie pique, b) waga g/m2, c) ścieg 1x1, d) 2 guziczki w kolorze materiału, e) obszyty kołnierzyk i mankiety, f) tasiemka na karku wykonana ściegiem jodełkowym, g) dopasowana forma, h) boczne nacięcia, i) rozmiar : S-XXL (w tym damskie, męskie) oraz 128cm, 140 cm,164 cm ( dziecięce), j) kolor : granatowy (zbliŝony do PANTONE 7463c), niebieski (zbliŝony do PANTONE 652c), czerwony (zbliŝony do PANTONE 1807c), biały, wiśniowy (zbliŝony do PANTONE 215c), zielony (zbliŝony do PANTONE 375), k) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu u dołu koszulki z lewej strony, projekt znakowania przekazany l) ilość 1620 szt. w tym: męskie: -granatowy : L 100 szt, XL 100 szt, XXL 24 szt, - niebieski : L 100 szt, XL 100 szt, XXL 24 szt, - czerwony : L 100 szt, XL 100 szt, XXL 24 szt, damskie: - biały : S 100 szt, M 100 szt, 4

5 L 24 szt, - wiśniowy : S 100 szt, M 100 szt, L 24 szt, - niebieski : S 100 szt, M 100 szt, dziecięce : - zielony : szt, szt, szt, - wiśniowy : szt, szt, szt. 10) KUBEK SZKLANY a) materiał szkło szronione, b) kolor : bezbarwny, c) pojemność 350 ml, d) wymiary: wysokość 104 mm (+/- 3 mm), średnica 91 mm (+/- 3 mm), g) znakowanie: nadruk 1 kolor w jednym miejscu, projekt znakowania przekazany h) kubki pakowane pojedynczo w kartonowe pudełka, g) ilość: 150 sztuk. 3 Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaŝe Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały w formie elektronicznej po podpisaniu umowy oraz będzie udzielał wskazówek pomocnych w jej realizacji. 5

6 2. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu, celem uzyskania akceptacji, próbki wszystkich materiałów promocyjnych, które będą uŝyte do wykonania przedmiotu umowy, w skali rzeczywistej. 3. W przypadku braku ze strony Zamawiającego akceptacji przedłoŝonych próbek, Zamawiający przekaŝe Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeŝenia drogą elektroniczną, w terminie 3 dni od daty otrzymania próbek. Brak odpowiedzi w powyŝszym terminie oznaczać będzie akceptację próbek ze strony Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i zastrzeŝeń Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy uwag i zastrzeŝeń, poczynionych w trybie, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeŝeniem skutków wynikających z nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. Realizacja dostawy materiałów promocyjnych określonych w 2 będzie realizowana w formie zamówienia do umowy. 6. Zamawiający zobowiązuje się do złoŝenia zamówienia całości nakładu po podpisaniu umowy i akceptacji próbek wszystkich materiałów promocyjnych o których mowa w 2, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały promocyjne w terminie 16 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego przedłoŝonych próbek. 7. Zamówienie zawierać będzie informację na temat ilości zamawianego asortymentu, terminu, miejsca i godziny dostawy na terenie miasta Szczecina. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia o którym mowa w 2 do magazynu centralnego Urzędu Miasta Szczecin oraz do innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terenie miasta Szczecina zgodnie z treścią zamówienia o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu. Miejsce to stanowić będzie miejsce wydania przedmiotu umowy. 9. Jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 6 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego. JeŜeli wykonany przedmiot zamówienia, wg oceny Zamawiającego, będzie wymagał istotnych poprawek ze względu na uchybienie wymogom jakościowym lub z jakiegokolwiek innego powodu leŝącego po stronie Wykonawcy, przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany. W tym przypadku Wykonawca dokona, bez osobnego wynagrodzenia, poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 11. Osobami upowaŝnionymi do współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia są: - Joanna Bukowska- Karasiuk nr Tel.: , - Radosław Tumielewicz nr Tel.: , 12. Osobami upowaŝnionymi do współpracy z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia są: -, -. 6

7 5 1.Maksymalna kwota zobowiązania (wraz z podatkiem VAT) nie moŝe przekroczyć... PLN (słownie:... 00/100 PLN), w czasie obowiązywania umowy. 2.Kwota określona w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 2 i na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w szczególności z uwzględnieniem zasad określonych w 4 ust. 9, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do zamówienia. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP Nr i jest uprawniony do otrzymania faktur VAT. 5. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 7 Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania, na niŝej opisanych zasadach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 5 ust. 1; 2. Za kaŝdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 5 ust. 1; 3. Za kaŝdy dzień zwłoki w usunięciu wad w przedmiocie dostawy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 5 ust W przypadku niewykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust 1, a ponadto traci prawo do wynagrodzenia o którym mowa w 5 ust Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu zgodnie z 5 wynagrodzenia. 6. W przypadku gdy szkoda przewyŝszy wysokość zastrzeŝonych w ust 1,2,3 i 4 kar umownych Zamawiający uprawniony będzie do Ŝądania odszkodowania uzupełniającego. 7

8 8 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia, naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 9 W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 10 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Gwarancja obejmuje 12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia o którym mowa w 2 umowy. 11 Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze stron. 12 Zamawiający: Wykonawca: 8

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy. a... 1... 2...

UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy. a... 1... 2... Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo