w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i gadżetów promujących projekty realizowane przez PKP S.A. i współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: KPDA/2015/WNP ZATWIERDZAM SIWZ /-/ Daniel Matolicz Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego Warszawa, 29 kwietnia 2015 Strona 1 z 59

2 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy -XII Wydz. Gosp. REGON , NIP Kapitał zakładowy Spółki zł w całości wpłacony adres strony internetowej: I. Informacje o Zamawiającym 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod: , ul. Szczęśliwicka 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa. 2. Dokładny adres do korespondencji: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: do korespondencji w sprawie zamówienia: Strona internetowa Zamawiającego: Znak Postępowania: KPDA/2015/WNP II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieorganicznego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), z zastosowaniem przepisów dla postępowań, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ilekroć w niniejszej SIWZ, użyte jest pojęcie ustawa Pzp - należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i gadżetów promujących projekty realizowane przez PKP S.A. i współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 2. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Materiały reklamowe Artykuły informacyjne i promocyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. Strona 2 z 59

3 3. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a 91c ustawy Pzp. 4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. IV. Informacje o umowie ramowej W wyniku prowadzonego postępowania nie zostanie zawarta umowa ramowa. V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VII. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VIII. Informacja o możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom realizacji dostaw, o których mowa w rozdziale III SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest równocześnie wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Brak informacji, o której mowa w ust. 2. będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 4. Wykonawca zobowiązany jest również do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakieś części zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 6. Za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne. IX. Termin realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany od dnia zawarcia umowy do dnia roku. X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. b) posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Strona 3 z 59

4 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy gadżetów reklamowych, każda o wartości nie mniejszej niż zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw oraz załączy dowody, że powyższe dostawy zostały wykonane należycie. Jeżeli wartość wykonanych dostaw została wyrażona w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Strona 4 z 59

5 e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego Strona 5 z 59

6 niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 5. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 7. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę: 1) spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) oraz ust. 2, 3 i 4 będzie oceniane odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia osobno; 2) spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w ust. 1 pkt. b) - d) będzie oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w ust. 2 i 4 oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Strona 6 z 59

7 12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału opisanych w ust. 1 w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale XI SIWZ. 13. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia. 14. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. 15. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy obowiązani są złożyć niżej wymienione dokumenty: 1) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu dostawy, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udział w postępowaniu dokument ten składa przynajmniej jeden z nich; 2) Dowody, celem udokumentowania należytej realizacji dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej. Dowodami są: a) poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane); b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca przedstawi dodatkowo dane kontaktowe do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizował lub realizuje dostawy, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawianych przez Wykonawcę w oświadczeniu. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udział w postępowaniu dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udział w postępowaniu udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 2. WYKAZ DOKUME NTÓW I OŚW IADCZEŃ na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (w tym każdy Wykonawca z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) składa: Strona 7 z 59

8 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający dopuszcza dokumenty pobrane ze stron https://ems.ms.gov.pl/ oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wzór listy/ informacji stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Strona 8 z 59

9 1) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ust. 2 SIWZ: a) pkt 1), 2), 3), 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) pkt 4) i 8) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 Pzp. 3) Dokumenty, o których mowa rozdziale XI ust. 3 pkt 2) lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale XI w ust. 3 pkt 2) lit. a) tiret drugie SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3 pkt 3) SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 pkt 5) SIWZ, które powinno być przedstawione w oryginale. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności Strona 9 z 59

10 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI ust. 2 pkt 1) - 6), 8) oraz ust. 3 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale XI ust. 2 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w myśl przepisu art. 23 ust. 3 ustawy Pzp wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia oryginału umowy regulującej współpracę tych Wykonawców lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 10. Reprezentacja i pełnomocnictwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3) Oferta oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez pełnomocnika osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą zawierać oświadczenie za zgodność z oryginałem. Strona 10 z 59

11 XII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (jako załączniki do oferty) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wybrane przez Zamawiającego próbki (po jednej) oferowanych gadżetów poz. 3, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32 (próbki przedstawione do oceny mają mieć jakikolwiek nadruk naniesiony tą samą metodą, która będzie zastosowana przy umieszczaniu logo wymaganego przez Zamawiającego) opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający będzie oceniał zgodność i jakość dostarczonej próbki z opisem przedmiotu zamówienia. Zaleca się każdą z przekazywanych Zamawiającemu próbek oznakować nazwą / logo Wykonawcy lub też innym jednolitym dla całego asortymentu znakiem odróżniającym próbki od próbek pozostałych Wykonawców. Zaleca się umieścić oznakowanie na każdej próbce w sposób trwały (np. naklejka) tj. uniemożliwiającym przemieszczenie lub zagubienie oznakowania. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferta nie została wybrana, na ich wniosek, złożone przez nich próbki/wzory. XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest: 1) w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 2) w myśl 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zwane dalej Rozporządzeniem dla oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składanych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. 4. Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest znakiem KPDA/2015/WNP Wskazane jest, aby Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływał się na ten znak. Forma pisemna 1. W myśl art Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 2. W myśl 7 ust. 1 Rozporządzenia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Strona 11 z 59

12 3. Adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala; Departament Zakupów i Administracji; Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62; faks ; osoba prowadząca postępowanie: Justyna Szymczyk. 4. Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 5. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego: lub w formie skanu pod adres poczty elektronicznej: Droga elektroniczna 1. Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące u Zamawiającego warunki techniczne za pomocą poczty elektronicznej. 2. Adres elektroniczny, tj. oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, na który należy kierować oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje: 3. Zamawiający wyróżnia dwie formy poczty elektronicznej: 1) opatrzoną przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 2) nieposiadającą podpisu, o którym mowa w pkt 1 ( ). 4. Warunki dla poczty elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu: 1) w myśl przepisu art Kodeksu cywilnego, w związku z art. 14 ustawy Pzp oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, w związku z tym Zamawiający nie wymaga potwierdzania go formą pisemną, 2) w tytule wiadomości należy wpisać nr sprawy, 3) wiadomości w swojej treści powinny zawierać następujące informacje: a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, b) adres do korespondencji, c) numer telefonu do kontaktów, d) adres elektroniczny lub numer faksu. 5. Warunki dla poczty elektronicznej nieposiadającej podpisu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ( ): Strona 12 z 59

13 1) winien zawierać skan / kopię oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do Zamawiającego, 2) , który nie będzie zawierał skanu / kopii oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do Zamawiającego, zostanie uznany jako niezłożony i nie będzie podlegać rozpatrzeniu, 3) w tytule należy wpisać nr sprawy, 4) w swojej treści powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, b) adres do korespondencji, c) numer telefonu do kontaktów, d) adres elektroniczny lub numer faksu. 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje kierowane do Zamawiającego w postaci elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z ich treścią. 7. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez odesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w ust Korzystanie z drogi elektronicznej, z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się z ryzykiem, które Wykonawca akceptuje. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 10. W związku z przyjętą przedmiotową formą porozumiewania się, tj. drogą elektroniczną, zaleca się Wykonawcom bieżące monitowanie skrzynek adresów elektronicznych, z których przekazano oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje lub które podano w ofertach, jako skrzynki kontaktowe. Tryb udzielania wyjaśnień sprawach dotyczących SIWZ 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na adres elektroniczny: Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie treści zapytań również w wersji edytowalnej na adres: 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Strona 13 z 59

14 3. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html) bez ujawniania źródła zapytania. 4. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego (www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html). Zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: od spraw formalno-prawnych Justyna Szymczyk od poniedziałku do piątku w godz Dokładny adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala Departament Zakupów i Administracji, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, Kancelaria ogólna - z dopiskiem: Postępowanie pn. Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i gadżetów promujących projekty realizowane przez PKP S.A. i współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. nr postępowania: KPDA/2015/WNP Prowadzący postępowanie: Justyna Szymczyk XIV. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SIWZ 1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; Strona 14 z 59

15 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy z dopiskiem Wadium do postępowania nr KPDA//2015/WNP Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5) powyżej, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; 2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2 5) powyżej, może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 3) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie; 4) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) 5) SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego (beneficjent Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa) i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego Centrala PKP S.A., Kancelaria Ogólna, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, parter z dopiskiem: Wadium do postępowania na Wykonanie i dostawę materiałów reklamowych i gadżetów promujących projekty realizowane przez PKP S.A. i współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. nr postępowania: KPDA/2015/WNP Departament Zakupów i Administracji, Prowadzący postępowanie: Justyna Szymczyk. Zaleca się, aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię dokumentu dołączyć do oferty. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 3) 4) powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62; Warszawa), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, Strona 15 z 59

16 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku składania oferty na kilka zadań wymagane jest wniesienie wadium w wysokości odpowiadającej sumie wymaganych kwot dla zadań, na które składana jest oferta. 11. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 12 i Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. Strona 16 z 59

17 XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 6. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby). 5. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem za zgodność z oryginałem. W myśl 7 ust. 2 Rozporządzenia, dokumenty podmiotów, o których mowa rozdziale XI ust. 5 SIWZ i które będą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginał lub Strona 17 z 59

18 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione). 7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte i ponumerowane. Zaleca się aby wszystkie strony oferty zostały zaparafowane lub podpisane przez osoby uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Zaleca się, aby do oryginału oferty wraz z załącznikami został dołączony dodatkowy egzemplarz (kopia) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (preferowany format.pdf). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w treści oferty (oryginału) z jej kopiami, za prawidłową i wiążącą przyjmuje się treść oryginału oferty. 9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na Wykonanie i dostawę materiałów reklamowych i gadżetów promujących projekty realizowane przez PKP S.A. i współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. nr postępowania: KPDA/2015/WNP Prowadzący postępowanie Justyna Szymczyk Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowienia art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio ust. 4, 5 i 6. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 12. Elementy oferty oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.) wraz z zastrzeżeniem, że nie mogą one zostać udostępnione powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej tajemnica przedsiębiorstwa dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Strona 18 z 59

19 XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty to całkowita cena brutto. 2. Wykonawca określi cenę jednostkową oferty brutto i netto oraz cenę całkowitą brutto, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podając ją w zapisie liczbowym, w oparciu o wyliczenia dokonane w tabeli cenowej (ilość x cena jednostkowa = wartość netto + wysokość podatku VAT = wartość brutto suma poszczególnych pozycji powinna stanowić odpowiednio wartość netto i wartość brutto). Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej. 3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360). 4. Cenę całkowitą oferty stanowi cena wynikająca z wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca określa cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III SIWZ i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. XIX. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryterium 1 całkowita cena brutto Waga kryterium 70% Liczba punktów w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: najniższa cena brutto z badanych ofert C = x 70 pkt cena brutto oferty badanej Cena oferty wskazana przez Wykonawcę stanowi sumę składników określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA - W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający dla celów porównania ofert i oceny według powyższego kryterium cenę takiej oferty powiększy o wymagany w Polsce podatek od towarów i usług (VAT), oraz cło które miałby obowiązek w wysokości zgodnej ze stanem prawnym w tym zakresie. 2. Kryterium 2 jakość wykonania materiałów reklamowych i gadżetów (J) Zamawiający oceni oferty na podstawie załączonych do oferty próbek. Zamawiający przyzna punkty (maksymalnie 45 pkt) zgodnie z poniższą tabelą, jeżeli w próbce znajdzie bezpośrednie uzasadnienie do niżej wymienionych podkryteriów (za spełnienie każdego komponentu Zamawiający przyzna jeden punkt). Oferty zostaną ocenione w następujący sposób: Strona 19 z 59

20 Nr (zgodny z SIWZ i OPZ) 3 10 Nazwa gadżetu (zgodna z SIWZ i OPZ) Torba z materiału, bawełniana Wielofunkcyjny długopis kulkowy 12 Termos 13 Parasol automatyczny 14 Walizka podróżna 16 Multitool 21 Powerbank 3w1 Komponent * staranność wykonanych szwów [szwy wytrzymują obciążenie ciężarem o wadze 6 kg (+/-1 kg)] * brak wystających luźno nitek i fragmentów niedopasowanego materiału * brak skaz na materiale * wyraźny nadruk * wielofunkcyjne elementy są trwałe i dobrze złączone w całość, nie rozpadają się * treści lub logotypy nie ścierają się * stal jest wysokiej jakości, odporna na zarysowania * po napełnieniu termosu płynem i zakręceniu, pozostaje on szczelny * element, o który zaczepia karabińczyk, jest wykonany z wytrzymałego i trwałego plastiku * nadruk na materiale jest trwały i jednolity * poszczególne elementy (metalowe, plastikowe, drewniane, materiałowe) są ze sobą połączone w sposób utrudniający ich zniszczenie poprzez wielokrotne otwarcie i zamknięcie * nadruk jest widoczny, jednolity * staranność wykonanych szwów, brak niedopasowanego materiału * możliwość wypełnienia walizki przedmiotami wagi 10 kg (+/-2 kg) * wytrzymała teleskopowa rączka, ułatwiająca manewrowanie ciągniętą walizką * walizka z materiału odpornego na zarysowania * sprawne i wygodne otwieranie i zamykanie zamków, suwaków, pasów * sprawne kółka, nie zacinające się przy jeździe wypełnionej walizki po powierzchni * przedmiot wykonany z odpornej na zarysowania stali * niezacinający się mechanizm ułatwiający otwarcie kolejnych elementów * funkcjonalne wykonanie, umożliwiające wielokrotne korzystanie z poszczególnych elementów poprzez ich składanie i rozkładanie w momencie, w którym zadecyduje o tym użytkownik * treści lub logotypy nie ścierają się * przedmiot może być wielokrotnie składany i rozkładany, bez uszczerbku dla jego funkcjonalności * zdolność zapisu tekstu długopisem przy pierwszej próbie (bez przerywania) strony o formacie A4 * nie występują pęknięcia ani zarysowania - powierzchnia jest gładka Punktacja (pkt.) Strona 20 z 59

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo