SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:"

Transkrypt

1 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i jednostki sądownictwa w obszarze apelacji wrocławskiej ZATWIERDZAM: Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wrocław, dnia r. Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. 1

2 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław tel. (071) , fax. (071) Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy. Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i jednostki sądownictwa w obszarze apelacji wrocławskiej, wg rodzaju i ilości zawartych w załącznikach do niniejszej SIWZ. 2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności dostawa: telefonów IP, przełączników sieciowych, kart rozszerzeń do bram głosowych, bramy głosowe, zasilacze do telefonów. 3. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia dostarczone będą do 2 lokalizacji: 1) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, 2) Sąd Okręgowy we Wrocławiu,, Wrocław, ul. Sądowa Wykaz rodzaju, ilości i miejsca dostaw, zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzeń zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. U Zamawiającego i w pozostałych jednostkach sądownictwa w obszarze apelacji wrocławskiej, funkcjonuje system telefonii IP oparty o rozwiązania produkcji Cisco Systems, toteż wskazane parametry techniczne wynikają z konieczności zapewnienia kompatybilności zamawianych urządzeń z możliwością wykorzystania pełnej funkcjonalności posiadanych przez Zamawiającego/Użytkowników telefonów IP firmy CISCO. 6. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w SIWZ, kompatybilne (współpracujące) z istniejącym systemem telefonii w tym samym zakresie, co produkty opisane w siwz. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie ograniczy funkcjonalności posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie będzie powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 7. W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć dokładny opis oferowanych produktów dla każdego z urządzeń równoważnych, z wyszczególnieniem właściwości technicznych i użytkowych, z którego 2

3 wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Opisy te stanowią dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności sprzętu przed wyborem oferty. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Na cały sprzęt objęty przedmiotem zamówienia Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z terminami wskazanymi w projekcie umowy i w załącznikach do umowy, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru 10. Zamawiający wymaga aby sprzęt oraz oprogramowanie dostarczone w ramach postępowania posiadało przynajmniej roczny serwis producenta dostępny przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie z czasem wymiany sprzętu następnego dnia roboczego. 11. Całość oferowanych urządzeń i oprogramowań musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. Dostarczone urządzenia muszą być nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem), nieużywane. 12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: urządzenia i artykuły telekomunikacyjne. 13. Pozostałe warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy. Rozdział IV: Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustaw oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Rozdział VI: Termin wykonania zamówienia. Całość zamówienia zostanie wykonana w okresie 40 dni od zawarcia umowy. Rozdział VII: Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składani e. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3

4 Rozdział VIII: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy, dotyczące.: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie b. posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. polegającą na dostawie urządzeń telefonii IP, na kwotę min ,00 zł zł brutto, c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie d. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a także spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy). Rozdział IX: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ). Oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę, b. wykaz wykonanych dostaw (co najmniej jedna) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 4

5 okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ) oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, c. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu (dot. pkt. b) w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oryginał zobowiązania. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ) oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (w takim wypadku wystarczającym jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, e. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, f. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 5

6 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorum Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesienu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału: 4.1. ppkt b, c, d, f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4.2. ppkt e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. lit. a) i c) oraz pkt 4.2. niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1. lit b) niniejszego Rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt stosuje się odpowiednio. 6. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszy Rozdziale sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, czyli w szczególności spółki cywilne i konsorcja, oświadczenia i dokumenty należy składać następująco: 7.1. oświadczenie i dokumenty z ust. 1 niniejszego Rozdziału podpisuje każdy z Wykonawców lub pełnomocnik zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, 6

7 7.2. oświadczenie z ust. 2 pkt a podpisuje każdy z Wykonawców występujących wspólnie, 7.3. dokumenty z ust. 2 b-f, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie i podpisuje każdy z Wykonawców za siebie, kopie tych dokumentów są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawców których dane dokumenty dotyczą. Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem w przypadku Wykonawców na nr 071/ Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Pisma o których mowa w pkt.1 przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. 4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 5. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 5.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 5.2.Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5.3.Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone za pomocą faksu, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 5.4.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, w tym umieszcza je na stronie internetowej na której została zamieszczona specyfikacja. 6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest, Janusz Semp tel. 071/ Rozdział XI: Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wynosi: ,00 zł złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 7

8 a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział we Wrocławiu nr z zalecanym dopiskiem: wadium dot. ZP PN/63/ Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 w kasie czynnej w godz W ofercie prosimy podać formę i datę w jakiej zostało wniesione wadium lub złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie np. kopii wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (odpowiednio). 8. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Rozdział XII: Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIII: Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty (wszystkie) Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie. 8

9 7. Oferta (Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy załącznik nr 1.1. do SIWZ) musi być złożona w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Oferta musi zawierać dane dotyczące producenta i modelu dla każdej pozycji objętej zamówieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1.1. do SWIZ. 9. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 9.1. Wykonawcy występujący wspólnie w szczególności spółki cywilne i konsorcja muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez: osobę(y) wykazane w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub osobę(y) wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub inną osobę(y) legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 11. W przypadku podpisania oferty przez inna osobę niż osoba uprawniona na podstawie dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, bądź jako kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 12. Dla potrzeb wykazania prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego: osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zaleca się aby Wykonawca ten załączył do oferty aktualny (tzn. wykazujący sytuację faktyczną na dzień składania ofert) odpis z ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli w jego imieniu ofertę podpisuje pełnomocnik również pełnomocnictwo, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo, 13. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 9

10 14. Wymaga się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 15. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 16. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone w: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego: oznaczenie: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wrocław Ul. Energetyczna 4 Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i jednostki sądownictwa w obszarze apelacji wrocławskiej NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10: Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z jakimkolwiek elementem oferty złożonej przez Wykonawcę. 18. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty (np. z powodu braku oznaczenia Oferta na... lub nie otwierać przed Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. 20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, np.: z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania np. poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE OFERTY. Rozdział XIV: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do na adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta, parter do dnia r. do godz

11 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, w sali konferencyjnej, pok 27, p. II Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie. Rozdział XV: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Oferta musi zawierać cenę za cały przedmiot zamówienia, zwaną dalej ceną ofertową. Ceną ofertową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 2. Cenę ofertową należy podać w,,formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena ofertowa będzie wynikać z podsumowania cen jednostkowych i ilości zgodnie z tabelą zawartą w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1. do SIWZ. 3. Cenę ofertową, należy podać z podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert. 4. Wszelkie ewentualne opusty należy wkalkulować w ceny jednostkowe, a nie liczyć od ceny ofertowej. 5. Ceny muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób przedstawienia ceny uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika. Dla pełnomocnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych. Dla pełnomocników spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych. Rozdział XVI: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozdział XVII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie jednego kryterium ceny (ceny ofertowej). 2. Przed porównaniem cen ofert Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto. 11

12 4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą najkorzystniejszą. Rozdział XVIII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. Rozdział XIX: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Rozdział XXI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Spis załączników do SIWZ: 1. zał. nr 1 formularz ofertowy, 2. zał. nr 1.1. formularz cenowy, 3. zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 4. zał. nr 3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 5. zał. nr 4 wykaz zamówień, 6. zał. nr 5 projekt umowy, 7. zał. nr 6 specyfikacja techniczna sprzętu, 8. zał. nr 7 wykaz lokalizacji. 12

13 załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie* Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, województwo, Kraj: ulica, nr domu, nr lokalu: Nr telefonu: Nr faksu: URL: http: // NIP Nr: * w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika Do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i jednostki sądownictwa w obszarze apelacji wrocławskiej, oświadczamy, że: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, za łączną cenę brutto:... zł słownie brutto:... 13

14 2. Cena ofertowa określona w ust. 1 stanowi sumę pozycji ujętych w tabeli zawartej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.1. do SIWZ. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 6. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia na zasadach i w terminach określonych w niniejszej SIWZ. 7. Oświadczamy, że świadczenia serwisowe oparte na świadczeniach gwarancyjnych producenta, będziemy realizować jako autoryzowany partner producenta oferowanych w ofercie urządzeń i rozwiązań. 8. Oświadczamy, że oferowany przedmiot dostawy pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oferowanego sprzętu. 9. Całość rozwiązań i urządzeń zaproponowanych w ofercie pochodzi od jednego producenta / w związku, iż system telefonii IP i przełączniki zaproponowane w ofercie, pochodzą od różnych producentów, składamy zapewnienie o pełnej wzajemnej kompatybilności tych urządzeń.* 10. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*, w tym: zakres powierzonej części zamówienia * - niepotrzebne skreślić Data : (pieczątka i podpis Wykonawcy) 14

15 Formularz cenowy Załącznik nr 1.1. l.p nazwa przedmiotu zamówienia z podaniem pozycji z załącznika nr 6 do siwz j.m. cena jednostkowa netto (zł) wartość netto w zł (d x c) stawka podatku VAT (%) kwota podatku VAT (f x e) w zł wartość brutto (f + h) Nazwa Producenta i model lub nr produktu* a b c d e f g h I 1 telefon IP typ 2 (pkt 5) 1230 Sąd Okręgowy we Wrocławiu 2 brama głosowa typ 1 (pkt 1) 1 A. Razem (1-2) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 3 telefon IP typ 1 (pkt 4) telefon IP typ 3 (pkt 6) 46 5 przełącznik sieciowy typ 1 (pkt 13) 12 6 przełącznik sieciowy typ 2 (pkt 14) 14 7 przełącznik sieciowy typ 3 (pkt 15) 12 8 przełącznik sieciowy typ 4 (pkt 16) 5 9 przełącznik sieciowy typ 5 (pkt 17) 1 15

16 10 moduł do routera (pkt 20 ) 1 11 moduł GBIC (pkt 18) 4 12 kabel do stackowania przełączników (pkt 19) 2 13 zasilacz do telefonów IP (pkt 21) karta E1 (pkt 11) karta głosowa 2xBRI (pkt 12) karta portów analogowych typ 1 (pkt 7) karta portów analogowych typ 2 (pkt 8) karta portów analogowych typ 3 (pkt 9) karta portów analogowych typ 4 (pkt 10) 2 20 brama portów analogowych typ 1 (pkt 2) 7 21 brama portów analogowych typ 2 (pkt 3) 16 B. Razem (3-21) Razem (A+B) CENA OFERTOWA * każdą pozycję należy wypełnić obowiązkowo. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego, Wykonawca winien załączyć do oferty opisy techniczne z których wynikać będzie spełnienie przez oferowane urządzenie warunków równoważności opisanych w SIWZ w Rozdziale III. Data : (pieczątka i podpis Wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy PZP Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenie, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie określonym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.... (czytelny podpis Wykonawcy) Data :... 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.... (czytelny podpis Wykonawcy) Data :... 18

19 Załączniki nr 4 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa L.p. WYKAZ ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagana co najmniej jedna dostawa) Przedmiot (rodzaj wykonanych dostaw) Czas realizacji od do (dzień-miesiąc-rok) Wartość zamówienia brutto Zamawiający Doświadczenie własne Wykonawcy / Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów ** Własne / oddane do dyspozycji* Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunków, o których mowa w Rozdz. VIII ust1 b niniejszej SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, iż dostawy zostały wykonane należycie. Data : (czytelny podpis Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić. ** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 19

20 Projekt umowy UMOWA nr /2012 W dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Załączniki nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego Romana Purgała, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM posiadającym numer identyfikacyjny NIP , a:. reprezentowanym przez:. zwanym dalej WYKONAWCĄ w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZP-PN/63/2012) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i jednostki sądownictwa w obszarze apelacji wrocławskiej, wg rodzaju i ilości zawartych w załącznikach do niniejszej SIWZ. 2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności: 1) dostawa urządzeń: telefonów IP, przełączników sieciowych, kart rozszerzeń do bram głosowych, bramy głosowe, zasilacze do telefonów, 2) dostarczenie instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych do sprzętu, 3) zapewnienie udzielenia licencji na oprogramowanie oraz przekazanie dokumentów licencyjnych i kart gwarancyjnych, 4) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w 2 umowy. 3. Przedmiot umowy dostarczony będzie do dwóch lokalizacji: 1) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, 2) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław, ul. Sądowa 1 zwany w dalszej części umowy Użytkownikiem. 4. Rodzaj sprzętu, ilość i miejsce dostaw, zawarty jest w załączniku nr 3 do umowy. 5. Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzeń zawarty jest w załączniku nr 2 do umowy. 6. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o sprzęcie, urządzeniach, rozwiązaniach, należy przez to rozumieć Przedmiot umowy, określony w załączniku nr 2 do umowy Wykonawca udziela gwarancji opartej na gwarancji producenta sprzętu i oprogramowania na okres. miesięcy (co najmniej rok), licząc od daty podpisania protokołu odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis producenta dostępny przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie (w godzinach pracy Zamawiającego i Użytkownika) z czasem wymiany sprzętu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii. W każdym przypadku efektem usunięcia awarii sprzętu będzie wymiana urządzenia na nowe o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, w pełni kompatybilnych w systemem 20

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo