MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 POIG/8.3/2013/nabór1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

2 II. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu (200 znaków) Internet dla mieszkańców 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Oś Priorytetowa Działanie Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion 3. Klasyfikacja projektu Temat priorytetowy 15 Forma finansowania 01 Kod Nazwa Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 17 Administracja publiczna 4. Typ projektu Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 TAK NIE 5. Planowany cross-financing TAK NIE 6. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 Uzasadnienie(5000 znaków) TAK NIE Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia 1083/2006, ponieważ jego realizacja jest neutralna dla środowiska oraz nie prowadzi w żaden sposób do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. III. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 7. Forma prawna prowadzonej działalności Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3 Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać jaka) Gminna samorządowa jednostka organizacyjna 8. Dane wnioskodawcy Nazwa Wnioskodawcy Kod PKD lub EKD podstawowej działalności NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki) GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Numer REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Sądowym a) Ewidencji Działalności Gospodarczej c) innym rejestrze (podać nazwę) Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu 14 Nr lokalu MAZOWIECKIE MIŃSKI MIŃSK MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI ulica CHEMOSKIEGO nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Mińsk Mazowiecki Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres skrzynki odbiorczej na platformie epuap Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej (25) (25) /6i99j9rde7/skrytka 9. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Wnioskodawcy 1 Nazwa jednostki realizującej projekt Kod PKD lub EKD podstawowej działalności URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

4 NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki) Numer REGON Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu 14 Nr lokalu MAZOWIECKIE MIŃSKI MIŃSK MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI ulica CHEŁMOŃSKIEGO nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Mińsk Mazowiecki Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej (25) (25) Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu (wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby) Dotyczy Nie dotyczy 11. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Partnera Dane osoby/ osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów Imię i nazwisko Stanowisko RADOSŁAW LEGAT Numer telefonu (25) Numer faksu (25) Adres poczty elektronicznej ZASTĘPCA WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów) IV. OPIS PROJEKTU 13. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy

5 MAZOWIECKIE miński Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) Mińsk Mazowiecki (miasto) Projekt realizowany na terenie całego kraju Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP TAK TAK NIE NIE 14. Cel planowanego projektu (4000 znaków) Projekt zakłada intensyfikację procesu budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do technologii teleinformatycznych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Celem szczegółowym projektu jest udostępnienie rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, a posiadającym dzieci, w szczególności te osiągające najlepsze wyniki w nauce, bezpłatnego dostępu do Internetu oraz przekazanie im w użytkowanie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Grupą docelową projektu jest 90 rodzin spełniających kryterium uprawniające do otrzymywania pomocy w ramach systemu pomocy społecznej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej. Do grupy docelowej zaliczają się także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 7 szkół i biblioteka gminna jako jednostki podległe beneficjentowi. W efekcie realizacji projektu 90 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych otrzyma możliwość korzystania z nowoczesnych technologii ICT, w tym e-usług. Dostęp do Internetu zostanie zapewniony wraz ze wsparciem merytorycznym. Zostanie przeprowadzone 9 szkoleń w grupach nie większych niż 15 osobowych z zakresu podstawowej wiedzy o obsłudze komputera i Internetu, co pozwoli na aktywny udział w życiu społecznym, rozwój zainteresowań, a przede wszystkim zapewni możliwość podnoszenia umiejętności mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki oraz jedno szkolenie dla grupy 16 osób opiekunów, którzy będą udzielali wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które będą korzystali z bazy ICT powstałej w wyniku realizacji projektu w ramach działań koordynacyjnych. W ramach realizacji projektu przewidziany został zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyłonienie dostawcy Internetu. Zostanie również przeprowadzona rekrutacja odbiorców końcowych oraz ich przeszkolenie w zakresie obsługi komputera i niezbędnych programów. Nad właściwą realizacją zadania będzie czuwał kierownik projektu, natomiast działania monitoringowe będzie wykonywała osoba zatrudniona (powierzenie części zadań pracownikowi) w tym celu. Jego zadaniem będzie przygotowanie harmonogramu kontroli grupy docelowej oraz realizacja kontroli zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem. Z przeprowadzonych kontroli będzie przygotowywał raporty dla kierownika projektu. W przypadku wykrycia niewłaściwego użytkowania powierzonego sprzętu będą w konsultacji z zastępcą wójta będą podejmowane kroki zaradcze, w tym odbiór sprzętu i przekazanie go kolejnej osobie z listy rezerwowej spełniającej kryteria dostępu W skład zespołu projektowego będzie jeszcze wchodził pracownik urzędu zajmując się zamówieniami publicznymi. Raporty z realizacji projektu kierownik projektu będzie przesyłał do zastępcy wójta. Na spotkania zespołu projektowego będą zapraszania zarówno dyrektorzy jednostek objętych działaniami koordynacyjnymi jak i kierownik Ośrodka Pomocy społecznej.

6 15.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźnik produktu Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu* Liczba zakupionych zestawów komputerowych* Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych* Jedn RAZEM miary szt szt szt Liczba zakupionych drukarek szt Liczba zainstalowanych kompletów urządzeń do odbioru internetu Liczba zakupionych licencji na oprogramowanie Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu* Liczba szkół, która uzyskała możliwość dostępu do Internetu* Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu* szt szt Wartość bazowa Jedn. (przed rozpoczęciem miary realizacji projektu) szt szt 0 8 szt Liczba przeszkolonych osób* szt Wartość docelowa (na koniec realizacji projektu) 16. Opis projektu (7200 znaków) Realizacja projektu będzie następowała poprzez dostarczenie grupie docelowej sprzętu teleinformatycznego, rozbudowywaniu umiejętności informatycznych i wykształceniu nawyku korzystania z Internetu na co dzień, a także budowaniu świadomości dotyczącej potencjału związanego z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Grupę docelową będą tworzyły osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, żyjące w gospodarstwach domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych, w tym także dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej. Do grupy docelowej zaliczają się także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz szkoły i biblioteka gminna jako jednostki podległe beneficjentowi w ramach działań koordynacyjnych. W ramach realizacji projektu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla

7 gospodarstw domowych zostanie zakupionych i dostarczonych 90 zestawów komputerowych charakteryzujących się parametrami nie niższymi niż: procesor (3M Cache, 3.30 GHz); ilość pamięci operacyjnej 6 GB;rodzaj zastosowanej pamięci DDR3-1333; typ dysku twardego magnetyczny pojemność dysku twardego 500 GB; interfejs dysku twardego Serial ATA/600; napęd optyczny DVD+/-RW; karta graficzna; pamięć karty graficznej 1024 MB; karta dźwiękowa zintegrowana 7.1 HD Realtek; złącza karty graficznej 1xHDMI 2xDVI-I, czytnik kart pamięci uniwersalny (all in 1); obudowa - złącza na przednim panelu audio, 2x USB; złącza na tylnym panelu 1x VGA, 4xUSB, Audio, 1xRJ45, 1xLPT, 1xDVI-D; wolne złącza na płycie głównej PCI-Express x1 (1), PCI (1); zasilacz 400 W; zainstalowane wentylatory 1 wentylator 80mm; opcjonalne wentylatory 1 wentylator 80/92/120mm system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz program antywirusowy, monitora z wbudowanymi głośnikami 21, myszy, klawiatury, zasilacza awaryjnego UPS (min. 500VA). Ponadto planuje się zakup 28 komputerów przenośnych o parametrach nie niższych niż: przekątna ekranu LCD 15.6 cali; nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli; model procesora i5-3210m (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 3 MB Cache); ilość rdzeni 2 szt.; wielkość pamięci RAM 4 GB; typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1600 MHz); pamięć RAM rozszerzalna do 16 GB; rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny); pojemność dysku twardego 750 GB; napęd optyczny DVD+/-RW DL; dedykowana grafika; karta graficzna AMD Radeon HD 7670M; pamięć karty graficznej 2048 MB; wyjścia karty graficznej wyjście HDMI, wyjście D-Sub typ akumulatora litowo-jonowy; czas pracy na akumulatorze (normatywny) 3 godz.; karta dźwiękowa stereo; czytnik kart pamięci SDC, SDHC, SD, MMC; komunikacja WiFi IEEE b/g/n, LAN 1 Gbps, Bluetooth; interfejsy 2x USB 3.0, 1xUSB; dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność kamera 1.0 Mpix; dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność; wbudowany mikrofon), 55 komputerów stacjonarnych (specyfikacja jak dla gospodarstw domowych) oraz 2 drukarek oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością drukowania, skanowania i kopiowania, jako rozbudowę istniejących pracowni komputerowych w 7 szkołach gminnych i bibliotece. Raz na kwartał, w miejscu użytkowania sprzętu w ramach monitoringu systemu będzie przeprowadzona kontrola jego prawidłowej eksploatacji. W przypadku nieprawidłowego użytkowania osoba przeprowadzająca kontrolę niezwłocznie zgłosi zaistniały fakt Gminie, która podejmie działania polegające na odbiorze niewłaściwie użytkowanego sprzętu oraz wytypowaniu gospodarstwa domowego, które wejdzie w prawa i obowiązki wyłączonego z programu odbiorcy końcowego. W celu umożliwienia oraz ułatwienia dostępu do sieci internetowej osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, w drodze postępowania przetargowego zostanie wyłoniony dostawca, który będzie świadczył usługi dostarczania Internetu w postaci łącza o przepustowości minimum 2MB (download) / 256 (upload), limit przesyłu minimum 20 gigabajtów/miesiąc. Dostawca ten zapewni przyłącza internetowe w postaci np. routerów, modemów, nadajników. Ponadto zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne. Planuje się przeprowadzenie 9 szkoleń w grupach nie większych niż 15 osobowych z zakresu podstawowej wiedzy obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz Internetu, w łącznej ilości 16 godzin, przeznaczonych dla każdej grupy. Zakres merytoryczny szkolenia będzie obejmował: Dzień I - Podstawowe informacje o budowie, zasadzie działania i prawidłowej eksploatacji komputera, krótkie omówienie systemu operacyjnego, podstawowe funkcje systemu i ich praktyczne zastosowaniach, praca na plikach i folderach (tworzenie, kasowanie, edycja, itp.), omówienie i zastosowanie ustawień parametrów komputera, omówienie i zastosowanie zainstalowanych programów, praktyczne rady w razie błędów systemowych, obsługa drukarki, myszy, klawiatury, głośników i monitora. Dzień II - Krótki wstęp i charakterystyka Internetu, programy do przeglądanie stron www, poruszanie się po Internecie, efektywne

8 wyszukiwanie potrzebnych informacji, pobieranie plików z Internetu, niebezpieczeństwa w Internecie i ich unikanie np. kontrola rodzicielska), bankowość elektroniczna, poczta elektroniczna, portale społecznościowe. Dodatkowo zostanie przeprowadzone 1 szkolenie dla grupy 16 osobowej, stanowiącej opiekunów w ramach działań koordynacyjnych. Szkolenia zapewnią rozwój umiejętności informatycznych oraz technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet. W ramach projektu przewiduje się ponadto zapewnienie odpowiedniej promocji, która przyczyni się do rozpowszechnienia działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki oraz do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat udziału w projekcie realizowanym ze środków POIG. Działania promocyjne będą polegały na opublikowaniu informacji o projekcie na stronie internetowej beneficjenta, plakatach, tablicach info-promo oraz w trzech kolejnych numerach biuletynu informacyjnego Gminy Mińsk Mazowiecki Głos Ziemi Mińskiej począwszy od listopada 2013, wraz z zamieszczeniem w nagłówkach publikacji informacji o współfinansowaniu zgodnie z zasadami promocji. Ponadto planuje się zakup gadżetów w postaci długopisów, pamięci przenośnych typu pendrive, smyczy, notesów, podkładek pod myszy, tablic informujących o dofinansowaniu do umieszczenia w każdej szkole i bibliotece a także baneru promocyjnego wystawianego na imprezach gminnych Na wszystkich materiałach zostanie zamieszczona informacja o współfinansowaniu zgodnie z zasadami promocji. Nad sprawną realizacją zadania czuwać będzie kierownik projektu, który odpowiadał będzie za obsługę administracyjną projektu, a więc za prawidłowy i terminowy przebieg działań przewidzianych w projekcie, zapewnienie odpowiedniej komunikacji z władzą wdrażającą, w tym w wymianie korespondencji, w sprawowaniu nadzoru nad realizacją postępowań przetargowych oraz monitoringem systemu jak również ewaluacją programu. 17. Opis działań koordynacyjnych jeśli dotyczy (6000 znaków) W ramach realizacji projektu przewiduje się włączenie 7 szkół oraz biblioteki gminnej jako jednostek podległych Beneficjentowi. W zamiarze przyczynienia się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki do placówek oświatowych oraz biblioteki zostanie zakupionych 55 sztuk komputerów stacjonarnych: 28 sztuki komputerów przenośnych (komputery stacjonarne: Huta Mińska 11; Niedziałka 11; Brzóze 11; Marianka 11; Janów 11; komputery przenośne: Huta Mińska 1; Niedziałka 1; Zamienie 12; Janów 1; Stojadła 12; Biblioteka 1), 2 szt. drukarek oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne z możliwością drukowania, skanowania i kopiowania, które umożliwią efektywne korzystanie z łącza internetowego wykorzystywanego przez szkoły i bibliotekę. Dzięki zapewnieniu możliwości podłączenia do sieci większej ilości sprzętu, dzieci i młodzież w wieku szkolnym zdobędą dodatkowe źródło oraz umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji. Poprzez realizację projektu komputery w będą wykorzystywane już nie tylko do nauczania wiedzy o komputerze, ale także do szybkiego i efektywnego uzyskiwania nowych, bardziej interesujących źródeł wiadomości. Nad jakością pracy zainstalowanego sprzętu, jego trwałością i prawidłową eksploatacją przez użytkowników będzie czuwała osoba zatrudniona do pełnienia monitoringu systemu 18. Uzasadnienie projektu (6000 znaków) Wykluczenie cyfrowe dotyka głównie tych obszarów Gminy Mińsk Mazowiecki gdzie występuje ubóstwo i niepełnosprawność, dlatego też projekt obejmuje jako grupę docelową gospodarstwa domowe o trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne, które nie mogą

9 sobie pozwolić na zakup sprzętu komputerowego, a tym bardziej dostępu do Internetu. Dodatkowo wzmocniony zostanie potencjał szkół. Program stworzy realną szansę na poprawę jakości życia oraz rozwój osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym, a brak dostępu do technologii informatycznych oraz brak umiejętności ich wykorzystywania nie będzie już barierą w nowoczesnej edukacji, znalezieniu pracy czy w bieżących sprawach życia codziennego. Efektywne używanie Internetu i narzędzi informatycznych wymaga wiedzy, dlatego też równolegle z tworzeniem dostępu, będą przeprowadzane działania edukacyjne w zakresie możliwości wykorzystania Internetu oraz podstaw obsługi komputera. Zaproponowane przez potencjalnego Dostawcę, wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, możliwości przyłączenia Internetu będą dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt. Przeprowadzone przez Beneficjenta badania w zakresie ograniczeń w dostawie usług internetowych na terenie realizacji zadania potwierdziły, iż około 70% osób nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu, co wynika głównie z możliwości finansowych grupy docelowej. Udostępnienie odpowiedniego sprzętu teleinformacyjnego oraz łącza internetowego, rozbudowywanie umiejętności informatycznych i wykształcenie nawyku korzystania z Internetu na co dzień, a także budzenie świadomości dotyczącej potencjału związanego z dostępem do szerokopasmowego Internetu znacznie zredukuje wykluczenie cyfrowe na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki. 19. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu (9000 znaków) W ramach realizacji projektu Beneficjent będzie dysponował zespołem ludzi zaangażowanych w prawidłowe wykonywanie zadania. Zespołem tym będzie kierował Zastępca Wójta, który posiada doświadczenie we wdrażaniu projektu einclusion w Gminie Siennica jak i projektów współfinansowanych ze środków krajowych. Gmina Mińsk Maz. posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zrealizowała projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła Gmina Mińsk Mazowiecki w ramach PROW , ponadto jest partnerem w projektach kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania 1.7. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu i 2.2 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zastępca Wójta będzie bezpośrednio nadzorował pracę kierownika projektu. Na to stanowisko zostanie zatrudniona osoba posiadająca doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z programów operacyjnych NSRO, w tym projektów informatycznych. Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne tak jak biura i wyposażenie do prawidłowej realizacji projektu. Zostanie wyłoniona firma zewnętrzna specjalizująca się w organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera, która przeprowadzi instruktaż dla grupy docelowej, opiekunów w ramach działań koordynacyjnych oraz szkoleń dla osób chcących podnieść swoje kompetencje informatyczne i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach działań koordynacyjnych. Ponadto zostanie zatrudniona (oddelegowanie na części etatu do projektu) osoba dokonująca kontroli prawidłowego użytkowania sprzętu teleinformatycznego przekazanego grupie docelowej. Zleceniobiorca będzie również odpowiedzialny za bieżące doradztwo w zakresie prawidłowej obsługi i utrzymania sprzętu oraz będzie pełnił funkcję pełnomocnika ds. kontaktów z dostawcami urządzeń teleinformatycznych i usług internetowych. Kontrole będą się odbywały w oparciu o przygotowanych harmonogram, z ich wykonania będą składane raporty do

10 kierownika projektu i dalej do Zastępcy Wójta. Zamówienia publiczne będą przygotowane przez pracownika Gminy, odpowiedzialnego za realizację zamówień publicznych, a który zostanie zaangażowany w zespole projektowym powołanym przez Wójta.

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo