Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1.6 Numer konkursu: 01/POKL/6.1.1/ Tytuł projektu: Absolwent na rynku pracy 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 2.2 Status prawny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 9 Nr lokalu: Miejscowość: 3 Maja Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Roland Budnik 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Alicja Stankiewicz Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: nie dotyczy 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) W ostatnich 2 latach uwidoczniły się zjawiska, które stawiają utrzymanie szybkiego tempa wzmacniania się polskiej gospodarki pod dużym znakiem zapytania. Chodzi przede wszystkim o kwestię rosnącego niezrealizowanego popytu na pracę. Badania przeprowadzone na zlecenie Narodowego Banku Polskiego w 2006 r. jednoznacznie pokazały, że przedsiębiorcy mają większy problem z zapełnieniem wakatów (boryka się z tym ponad 2/3 pracodawców) niż z tworzeniem nowych miejsc pracy. Wiele firm byłoby w stanie np. zwiększyć produkcję, gdyby tylko znalazły ludzi zdolnych podjąć u nich zatrudnienie. Główna przyczyna braków kadrowych to niedostatek kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami (85,2% wskazań). Znacznie mniejszy (28,2%) był odsetek badanych, którzy wskazywali na wygórowane oczekiwania płacowe. Wśród wad lokalnego rynku pracy, ankietowani pracodawcy na czołowych miejscach wymieniali duże trudności w znalezieniu "dobrych fachowców" (49,2%) oraz duże trudności w znalezieniu pracowników w odpowiednich zawodach (33,0%). Takie odpowiedzi można odebrać jako skargę na wyjątkową nieelastyczność polskiego rynku pracy. Jako główną przyczyną takiego stanu rzeczy większość ekspertów podaje niedoskonałość naszego systemu edukacyjnego, który nie przygotowuje kształcących się w jego ramach ludzi do wchodzenia i sprawnego poruszania się na rynku pracy. Badania drugiej strony, mianowicie samych absolwentów i ich losów zawodowych, przeprowadzają na razie we własnym zakresie nieliczne szkoły, zwłaszcza uczelnie wyższe. Brak jest jednak systematycznych, kompleksowych danych dotyczących opinii absolwentów w kwestiach takich jak: aspiracje edukacyjne (motywy wyboru szkoły), jakość i efekty kształcenia, status na rynku pracy, wykorzystanie uzyskanych kompetencji w pracy zawodowej, oczekiwania względem pracy zawodowej i zadowolenie z niej, dalsze podnoszenie kwalifikacji. Ze wszech miar pożyteczne byłoby dokładniejsze przyjrzenie się wyżej zasygnalizowanym problemom, zwłaszcza w kontekście lokalnym. Taki będzie właśnie główny cel niniejszego projektu - rozpoznanie istotnych dla edukacji, pracodawców i samych absolwentów warunków ich wejścia na gdański, trójmiejski i pomorski rynek pracy. Wobec tego, projektodawca pragnie wykorzystać środki EFS na zbadanie, po pierwsze, oczekiwań pracodawców względem zatrudnianych absolwentów i, po drugie, szans i zagrożeń, jakie dostrzegają sami absolwenci podczas wchodzenia na rynek pracy. Kluczowe będzie poznanie opinii obydwu grup o systemie kształcenia. Niniejszy projekt przysłuży się "wsparciu osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy", postulowanym w Poddziałaniu PO KL. Upowszechnienie wyników badania pomoże w kształtowaniu takiej polityki oświatowej, w której dostrzegane będą realne problemy zarówno pracodawców jak i przyszłych absolwentów. Projekt wychodzi naprzeciw problemom lokalnego rynku pracy zdiagnozowanym w Planie Działania na lata dla priorytetu VI w województwie pomorskim. Według tego dokumentu, "dostęp do diagnoz pokazujących rzeczywistą sytuację na lokalnych rynkach pracy w województwie pomorskim, w szczególności w odniesieniu do grup społecznych oraz pracodawców, jest ograniczony ze względu na brak szczegółowych opracowań w tym zakresie". Gdański Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata przewiduje realizację na terenie miasta projektów badawczych w ramach Poddziałania PO KL. W kierunkach i celach zapisanych w obszarze "Rynek pracy" Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 2

3 podkreślona jest wola tworzenia rozwiązań systemowych służących zwiększaniu mobilności zawodowej. Postulowane w programie "zwiększenie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, z uwzględnieniem promocji kształcenia się przez całe życie" osiągnie się również poprzez zbadanie potrzeb działających na lokalnym rynku pracodawców. Analiza ankiet skierowanych do absolwentów pomoże między innymi "we wczesnej identyfikacji potrzeb osób bezrobotnych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego". 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Odbiorcą niniejszego projektu będzie między innymi jego wnioskodawca - PUP w Gdańsku, jednostka organizacyjna Miasta Gdańsk, realizująca zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Jednym z nich jest opracowywanie analiz i sprawozdań, jednakże Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obliguje urząd jedynie do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Tymczasem do prowadzenia efektywnych działań i racjonalnego dysponowania ograniczonymi środkami - finansami oraz zasobami ludzkimi - potrzebna jest też wiedza odnośnie innych zagadnień. Odbiorcami projektu będą też objęte badaniem grupy - pracodawcy i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych z terenu miasta Gdańska. W roku szkolnym 2007/8 w ostatnich klasach 47 szkół ponadgimnazjalnych uczy się ogółem 5666 uczniów. W ubiegłym roku mury 28 funkcjonujących w województwie pomorskim uczelni wyższych (większość z nich zlokalizowana jest na obszarze Gdańska) opuściło z dyplomem w ręce osób. Na dzień 31.XII.2006 r. w Gdańsku zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (56010 z sektora prywatnego, 2839 z sektora publicznego). Obok samych pojedynczych przedsiębiorstw szczególną grupą odbiorców będą organizacje zrzeszające pracodawców, np. Gdański Związek Pracodawców. Zainteresowane rezultatami badań będą także osoby zarządzające i kierujące placówkami oświatowymi, dyrektorzy szkół, rektorzy wyższych uczelni oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Na zasadzie wymiany doświadczeń korzystać z efektów projektu będą mogły także wszelkie podmioty i instytucje zajmujące się regulowaniem procesów zachodzących na rynku pracy, a działające w innych regionach Polski Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ilość osób Ogółem 0 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 3

4 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie PROMOCJA: Najefektywniej rozpowszechnieniu wyników badań służyć będzie publikacja raportu. Będzie on syntetycznie prezentować same dane statystyczne oraz wysnute na ich podstawie wnioski. Drukowane wersje podsumowania otrzymają najbardziej zainteresowane instytucje i podmioty, w tym Wojewódzki Urząd Pracy, PUP z całego regionu, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, rektorzy pomorskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, lokalne organizacje pracodawców. Wersja elektroniczna umieszczona zostanie na stronach internetowych PUP w Gdańsku. O możliwości zapoznania się z raportem powiadomione zostaną lokalne media, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli tytułów prasowych wydających tematyczne dodatki dotyczące pracy. Poza tym wnioskodawca opublikuje w prasie obszerne ogłoszenia podsumowujące rezultaty projektu. Ciekawym elementem promocji, wzmacniającym efektywność badań, będzie upominek dla uczestniczących w ankiecie absolwentów, czyli pamięć przenośna USB oraz smycz. Na gadżetach znajdzie się stosownie wyeksponowana informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską (napis i loga). W pamięci pendrive'a nagrane zostaną materiały promocyjno-informacyjne dotyczące POKL i EFS oraz szczególnie przydatne dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy materiały edukacyjne: przykłady CV i listu motywacyjnego. BADANIA: W celu dokładnego i kompleksowego poznania problematyki związanej z zatrudnieniem młodych ludzi, ich szans na znalezienie pracy w Gdańsku, ich oczekiwań i planów zawodowych, postanowiono przeprowadzić kilka badań. Proces badawczy przebiegać będzie zgodnie ze standardami stawianymi badaniom rynku pracy, zastosowane zostanie łączenie różnego rodzaju metod i technik badawczych. Badanie składać będzie się z 3 modułów: badania ilościowego wśród absolwentów, badania ilościowego wśród pracodawców, badania jakościowego z ekspertami. A)MODUŁ BADAŃ ILOŚCIOWYCH - PANEL LOSÓW ABSOLWENTÓW Dzięki badaniu panelowemu będzie istnieć możliwość wychwycenia dynamiki zmian, porównania, jak potoczyły się losy absolwentów, czy zrealizowali oni swoje plany, jak oceniają rynek pracy w Gdańsku. Badania panelowe są jednymi z najtrudniejszych badań. Wymagają kilkukrotnego, rozciągniętego w czasie badania tych samych osób, a to wiąże się z licznymi odmowami przy drugim pomiarze. W przypadku wąsko zdefiniowanej grupy docelowej - absolwentów rozumianych jako osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne, policealne lub studia rok wcześniej - dochodzi jeszcze problem dotarcia do nich. Pierwszy problem będzie zminimalizowany dzięki dwukrotnemu zwiększeniu próby przy rekrutacji i pierwszym pomiarze. Upominki wręczane przy pierwszym pomiarze ułatwią ankieterom przekonanie respondentów do udziału w projekcie. Druga trudność będzie rozwiązana przez rekrutację w miejscu nauki. Do badania zaproszeni zostaną uczniowie i studenci ostatniego roku. Moduł ten będzie przeprowadzony dwuetapowo: CZĘŚĆ I: Badanie odbędzie się za pomocą techniki PAPI - badanie face-to-face przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu. W ten etap zaangażowani będą doświadczeni ankieterzy. Ich zadaniem będzie zachęcić do udziału w projekcie, zrekrutować i przeprowadzić wywiad wstępny. Próba do badania będzie miała charakter kwotowo-losowy. Na etapie rekrutacji struktura próby powinna odpowiadać strukturze populacji. Próba do rekrutacji osób: a) 1200 uczniów ostatniego roku szkół ponadgimnazjalnych i policealnych: liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników, zawodówek i szkół policealnych b) 1200 studentów ostatniego roku; wytypowane zostaną kierunki, podzielone następnie na 3 grupy: techniczne, ekonomiczne i humanistyczne Rekrutacja respondentów odbędzie się w szkołach lub pod szkołami/ uczelniami i dotyczyć będzie tylko uczniów i studentów zamierzających po szkole zostać w Gdańsku i podjąć pracę (również dorywczą lub na czarno). Zebrane zostaną od nich numery telefonów, niezbędne do realizacji etapu II. CZĘŚĆ II: Badanie odbędzie się 12 miesięcy po pierwszym pomiarze, w momencie, gdy respondenci będą już absolwentami. Zostanie zrealizowane za pomocą techniki CATI (wywiad telefoniczny wspierany komputerowo). Do przeprowadzenia wywiadów posłuży oprogramowanie NIPO, przekształcające lokalną sieć komputerową w inteligentny system teleinformatyczny, integrujący wszystkie funkcje konieczne do prowadzenia wywiadów, kontrolowania ich jakości i dokonywania wstępnych obliczeń (odpowiedzi są bezpośrednio zapisywane w arkuszu statystycznym). Taka metoda jest tańsza i efektywniejsza od tradycyjnych ankiet, usprawnia nadzór nad pracą ankieterów, skraca czas realizacji i nie wymaga drukowania ankiet (jest proekologiczna). Próba to 2400 absolwentów zrekrutowanych 12 miesięcy wcześniej. Ze względu na Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 4

5 zakładany duży odsetek odmów bądź trudności w skontaktowaniu się z respondentami, planuje się realizację 1200 wywiadów (600 z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych i policealnych i 600 z absolwentami wyższych uczelni). Wywiady nie będą możliwe do zrealizowania również wtedy, gdy respondenci podjęli dalszą naukę i nie pracują. B)MODUŁ BADAŃ ILOŚCIOWYCH - BADANIE PRACODAWCÓW Badanie zostanie zrealizowane za pomocą techniki CATI. Próba będzie miała charakter losowo-kwotowy, znajdzie się w niej 400 firm i instytucji z Gdańska. Nałożone zostaną kwoty na wielkość firmy/instytucji. Ze względu na duże dysproporcje w liczebności przedsiębiorstw w poszczególnych kategoriach wielkości, dobór będzie nieproporcjonalny do ich rzeczywistej liczby (nadreprezentowane zostaną duże i średnie firmy). Do analizy statystycznej zostanie zastosowana technika ważenia wyników. Przywróci ona rzeczywiste proporcje i reprezentatywność danych. Wywiady przeprowadzi się z osobami decyzyjnymi w firmie: prezesem, dyrektorem, kierownikiem działu zarządzania zasobami ludzkimi, kadrową. Będą dotyczyć planów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniami, oczekiwań wobec pracowników, możliwości zatrudnienia młodych osób. Statystyczny opis wyników badań modułów ilościowych ("a" i "b") wraz z estymacją, wnioskowaniem i sporządzeniem raportu, wykonany będzie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych (SPSS) przez zespół analityków. Przez cały okres projektowania, realizacji i tworzenia raportu, zespół badawczy wspierany będzie przez eksperta ds. rynku pracy. C)MODUŁ BADAŃ JAKOŚCIOWYCH - BADANIE Z EKSPERTAMI Zastosowana będzie technika IDI (indywidualny wywiad pogłębiony), pozwalająca na osobiste spotkanie moderatora wywiadu z respondentem. Dopasowując miejsce i termin rozmowy do wymagań respondenta, uzyskamy większą akceptację dla udziału w badaniu. Zbadany będzie wpływ organizacji EURO 2012 na rynek pracy w województwie pomorskim. Do wywiadów wytypowanych zostanie 15 ekspertów, podzielonych na 3 grupy: urzędników, przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych i pracodawców z branż, które mogą skorzystać na organizacji Euro Po każdym module, etapie badawczym powstanie raport z jego realizacji oraz zestawienie tabelaryczne wyników. Efektem końcowym będzie raport prezentujący wyniki wszystkich badań. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Przewidywane twarde rezultaty projektu to: - 4 raporty z realizacji poszczególnych etapów (opis metodologii, efektywności i ewentualnych problemów związanych z realizacją); - 3 zestawienia tabelaryczne z etapów dotyczących badań ilościowych; - raport badawczy obejmujący wszystkie zrealizowane badania (200 egz. papierowych +wer.elektroniczna na stronę internetową) Dysponowanie wiedzą na temat sytuacji na rynku pracy przez jednostki budżetowe gminy, jednostki organizacyjne oraz szkolnictwo wyższe - będzie pomocne w opracowywaniu strategii dostosowanej do realiów rynku pracy. Zharmonizuje się programy kształcenia młodzieży z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Dzisiejszy program edukacyjny w bardzo małej mierze skupia się na szkolnictwie technicznym oraz zawodowym. Młodzież kształcona jest ogólnie i nie jest nakierowywana na konkretny zawód. System edukacyjny już dawno przestał inwestować w szkoły techniczne i zawodowe, a brak wykwalifikowanej siły roboczej skutkuje wyhamowaniem rozwoju gospodarczego. Dla pracowników PUP badania mogą okazać się przydatne zwłaszcza przy opracowywaniu planów działania. Skorygowana może zostać dotychczasowa strategia wspierania bezrobotnych absolwentów. Oferta szkoleniowa zostanie ściślej skorelowana z oczekiwaniami pracodawców. Pogłębioną wiedzę o rynku pracy wykorzysta się, realizując szereg innych ustawowych zobowiązań PUP. Gdy zidentyfikuje się największe problemy, jakie wchodząc na rynek pracy napotykają absolwenci, będzie można skuteczniej pomagać tej grupie w ich przezwyciężaniu, na przykład przygotowując ciekawszy wachlarz ofert staży. Doradcy zawodowi, dysponując danymi bogatszymi niż "gołe" statystyki zgłaszanych do urzędu ofert pracy, będą mogli śmielej sugerować swoim klientom konkretną ścieżkę dokształcania się. Pośrednicy pracy mają obowiązek pomagać pracodawcy w takim sformułowaniu oferty pracy, aby zapoznający się z nią absolwent uznał ją za godną uwagi. Będą to robić tym skuteczniej, im bardziej będą świadomi oczekiwań, jakie mają młodzi ludzie względem pierwszej pracy zawodowej. Być może sami absolwenci - obecni oraz przyszli - nie sięgną bezpośrednio do wyników badań, ale na poświęcone im artykuły w lokalnej prasie prawdopodobnie zwrócą uwagę. Taka wiedza stanie się jednym z elementów, które rozważą, planując swoją edukację i karierę zawodową. Nie zawsze racjonalna "moda" na niektóre kierunki studiów czy typy szkół będzie wówczas miała mniejszy wpływ na dokonywane przez młodych ludzi wybory. Także sam okres nauki będą oni mogli lepiej spożytkować. Gdy dowiedzą się, jakich cech poszukują pracodawcy w kandydatach do pracy, będą mogli te cechy odpowiednio wcześnie w sobie wyrabiać i szlifować. Na projekcie skorzysta także wcale niemała grupa absolwentów objęta badaniem. Prezentacja nagrana na pendrive, który otrzymają, poszerzy ich wiedzę na temat funduszy strukturalnych UE. Być może pod wpływem zamieszczonych w pamięci Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 5

6 urządzenia przykładów napiszą swoje pierwsze profesjonalne CV. Dla wszystkich zainteresowanych rezultatami projektu grup ważny będzie również jego lokalny charakter, skupienie się na specyfice sytuacji niewielkiego obszaru. Tym, co wyróżnia Gdańsk, jest chociażby perspektywa organizacji EURO Możliwy wpływ tej imprezy na rynek pracy ukazany zostanie w badaniu eksperckim. Na podstawie ogólnokrajowych, czy nawet regionalnych badań nie wypracuje się skutecznych w każdych warunkach metod łagodzenia negatywnych tendencji na rynku pracy. Warto też wspomnieć, że projektodawca zamierza objąć badaniem naprawdę spory odsetek absolwentów, a to przyda wynikom wiarygodności. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Wnioskodawca ma bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzednim okresie budżetowania ( ) urząd wdrożył 8 projektów na łączną kwotę w wysokości około 18 mln zł. Dodatkowo, co 6 miesięcy PUP sporządza szczegółowe raporty dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Aby zapewnić sprawne zarządzanie projektem, PUP w Gdańsku stworzy Zespół, składający się z osób, które miały już okazję pracować przy realizacji podobnych przedsięwzięć (finansowanie ze środków własnych poza projektem). Koordynatorem zostanie pracownik Działu Programów Rynku Pracy. Do jego zadań należeć będzie: moderowanie pracy pozostałych członków Zespołu, monitoring, archiwizacja, korespondencja, kontakty z Instytucją Pośredniczącą, współpraca z podwykonawcami i nadzór nad wywiązywaniem się przez nich z zawartych umów. Drugi członek Zespołu, także pracownik Działu Programów Rynku Pracy, będzie odpowiedzialny za promocję projektu, w tym za umieszczenie elektronicznej wersji raportu na stronach internetowych urzędu oraz za zaprojektowanie podsumowujących projekt ogłoszeń w prasie. Całokształtem spraw związanych z finansami zajmie się trzeci członek Zespołu, pracownik Działu Finansowo-Księgowego. Przeprowadzenie badań i sporządzenie raportu zlecone zostanie doświadczonej w tego typu przedsięwzięciach instytucji. Zlecenie badania, jak również pozostałe zakupy (dotyczące promocji projektu) odbędą się zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie Zadanie 1 : Promocja w tym koszty personelu Zadanie 2 : Badania w tym koszty personelu Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 3 Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/ Łącznie Kwartał II III IV I II liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Promocja Etap 1 - Przygotowanie promocji projektu Etap 2 - Promocja wśród osób ankietowanych Etap 3 - Rozpowszechnienie raportu Zaangażowany personel Pracownik Działu Programów Rynku Pracy - 1/8 etatu (finansowany ze środków własnych beneficjenta poza projektem) Liczba uczestników Zadanie 2 - Badania Etap 1 - Panel losów absolwentów - część I - Przygotowanie ankiety Etap 2 - Panel losów absolwentów - część I - Przeprowadzenie rekrutacji i wywiadów wstepnych (PAPI) Etap 3 - Panel losów absolwentów - część I - Wprowadzenie danych do zbioru Etap 4 - Panel losów absolwentów - część I - Kontrola jakości pracy ankieterskiej Etap 5 - Panel losów absolwentów - część I - Czyszczenie zbioru i analiza danych Etap 6 - Panel losów absolwentów - część I - Przygotowanie raportu z realizacji modułu i zestawień tabelarycznych Etap 7 - Panel losów absolwentów - część I - Płatność Etap 8 - Badanie pracodawców - Przygotowanie ankiety Etap 9 - Badanie pracodawców - Przeprowadzenie wywiadów (CATI) Etap 10 - Badanie pracodawców - Kontrola jakości pracy ankieterskiej Etap 11 - Badanie pracodawców - Czyszczenie zbioru i analiza danych Etap 12 - Badanie pracodawców - Przygotowanie raportu z realizacji modułu i zestawień tabelarycznych Etap 13 - Badanie pracodawców - Płatność Etap 14 - Badanie jakościowe z ekspertami - Przygotowanie scenariuszy wywiadu Etap 15 - Badanie jakościowe z ekspertami - wybór i rekrutacja ekspertów Etap 16 - Badanie jakościowe z ekspertami - przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) Etap 17 - Badanie jakościowe z ekspertami - Przygotowanie transkrypcji i analiza wywiadów Etap 18 - Badanie jakościowe z ekspertami - przygotowanie raportu z realizacji modułu Etap 19 - Badanie jakościowe z ekspertami - płatność Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 9

10 Etap 20 - Panel losów absolwentów - część II - Przygotowanie ankiety Etap 21 - Panel losów absolwentów - część II - Przeprowadzenie wywiadów właściwych (CATI) Etap 22 - Panel losów absolwentów - część II - Kontrola jakości pracy ankieterskiej Etap 23 - Panel losów absolwentów - część II - Czyszczenie zbioru i analiza danych Etap 24 - Panel losów absolwentów - część II - Przygotowanie raportu z realizacji modułu i zestawień tabelarycznych Etap 25 - Panel losów absolwentów - część II - Płatność Etap 26 - Przygotowanie raportu zawierającego wyniki wszystkich badań Etap 27 - Przygotowanie raportu z badań - płatność Zaangażowany personel Pracownik Działu Programów Rynku Pracy - 1/8 etatu (finansowany ze środków własnych beneficjenta poza projektem) Liczba uczestników Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE sztuk ,00 zł NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk 0 NIE NIE zlecenie 0 5. Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie 0 6. Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie 0 NIE NIE zlecenie 0 8. Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk NIE NIE zlecenie Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie NIE NIE zlecenie 0 8. Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk NIE NIE sztuk NIE NIE zlecenie 0 5. Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie 0 6. Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie 0 NIE NIE zlecenie Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 13

14 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m. Razem NIE NIE sztuk NIE NIE sztuk NIE NIE sztuk NIE NIE zlecenie Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie NIE NIE zlecenie Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 14

15 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: 1 4 Uzasadnienie: Bardzo ważnym elementem założonym w projekcie jest rozpowszechnienie wśród ankietowanych absolwentów pamięci flash-usb typu pendrive. Ten z pozoru jedynie symboliczny upominek pełni w projekcie dwojakie funkcje: a) zwiększy efektywność całego przedsięwzięcia w jego drugiej, kluczowej fazie, czyli podczas kontynuacji badania tej samej grupy; doświadczenie pokazuje, że ankieter łatwiej uzyskuje zgodę na powtórzenie/ kontynuację wywiadu, gdy "zrekompensuje" respondentowi poświęcony przez niego czas b) przyczyni się do promocji nie tylko samego projektu, ale przede wszystkim do upowszechnienia wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych; akcja informacyjna skierowana zostanie do precyzyjnie zdefiniowanej grupy docelowej - absolwentów, czyli ludzi, którzy na działaniach współfinansowanych w ramach PO KL mogą potencjalnie bardzo wiele skorzystać Zaletami takiego rozwiązania kwestii promocji są m.in.: - pojemność nośnika - atrakcyjny sposób przekazu (w młodym pokoleniu powszechna jest "moda" na nowinki techniczne) - możliwość przekazywania zawartych na nośniku treści kolejnym zainteresowanym osobom (np. w grupie znajomych) - możliwość przekazania uczestnikom badania przykładów CV i listu motywacyjnego Uzasadnienie: Tak wysoki koszt tego badania spowodowany jest stopniem jego złożoności. Przeprowadzenie pierwszego etapu - badania PAPI połączonego z rekrutacją osób do drugiego etapu - wymaga szczególnej staranności i udziału doświadczonych ankieterów. Czasochłonne będzie "wyłowienie" w miejscu przeprowadzania badań (w szkołach/ na uczelniach lub w ich okolicach) tak licznej (2400 osób) interesującej nas grupy docelowej. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 15

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE Data wpływu / 200 Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PRIORYTETU 2 WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II Załącznik nr 5 do uchwały nr 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r. Wniosek złożono Nr sprawy: w...pfron w dniu... Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA*

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA* WYPEŁNIA LOS Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy Zgłoszenie do udziału w projekcie DOBRY ZAWÓD NOWE PERSPEKTYWY Realizowanym w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów 1 składanych w trybie pozakonkursowym A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów 1 składanych w trybie pozakonkursowym A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi, 9, 0 RPO WM 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UMOśLIWIENIA OSOBOM

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

... 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy. Gmina Powiat Województwo Nr kierunkowy

... 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy. Gmina Powiat Województwo Nr kierunkowy ...... pieczątka podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie miejscowość i data PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy: Miejscowość

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Część A Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu Numer Formularza zgłoszenia: Data i godzina wpływu: Podpis osoby przyjmującej: FORMULARZ REKRUTACYJNY.. Pieczęć firmowa Uwaga: Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie*

Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Data przyjęcia deklaracji Numer deklaracji Lp. Nazwa 1 projekt: Uczę się i pracuję 2 Nr projektu: WND-POKL.07.04.00-02-006/12 3 4 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 992500/UE/UE/2/2009/46/Z18/S1/1431/123/2012/AF Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo