Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1.6 Numer konkursu: 01/POKL/6.1.1/ Tytuł projektu: Absolwent na rynku pracy 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 2.2 Status prawny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 9 Nr lokalu: Miejscowość: 3 Maja Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Roland Budnik 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Alicja Stankiewicz Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: nie dotyczy 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) W ostatnich 2 latach uwidoczniły się zjawiska, które stawiają utrzymanie szybkiego tempa wzmacniania się polskiej gospodarki pod dużym znakiem zapytania. Chodzi przede wszystkim o kwestię rosnącego niezrealizowanego popytu na pracę. Badania przeprowadzone na zlecenie Narodowego Banku Polskiego w 2006 r. jednoznacznie pokazały, że przedsiębiorcy mają większy problem z zapełnieniem wakatów (boryka się z tym ponad 2/3 pracodawców) niż z tworzeniem nowych miejsc pracy. Wiele firm byłoby w stanie np. zwiększyć produkcję, gdyby tylko znalazły ludzi zdolnych podjąć u nich zatrudnienie. Główna przyczyna braków kadrowych to niedostatek kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami (85,2% wskazań). Znacznie mniejszy (28,2%) był odsetek badanych, którzy wskazywali na wygórowane oczekiwania płacowe. Wśród wad lokalnego rynku pracy, ankietowani pracodawcy na czołowych miejscach wymieniali duże trudności w znalezieniu "dobrych fachowców" (49,2%) oraz duże trudności w znalezieniu pracowników w odpowiednich zawodach (33,0%). Takie odpowiedzi można odebrać jako skargę na wyjątkową nieelastyczność polskiego rynku pracy. Jako główną przyczyną takiego stanu rzeczy większość ekspertów podaje niedoskonałość naszego systemu edukacyjnego, który nie przygotowuje kształcących się w jego ramach ludzi do wchodzenia i sprawnego poruszania się na rynku pracy. Badania drugiej strony, mianowicie samych absolwentów i ich losów zawodowych, przeprowadzają na razie we własnym zakresie nieliczne szkoły, zwłaszcza uczelnie wyższe. Brak jest jednak systematycznych, kompleksowych danych dotyczących opinii absolwentów w kwestiach takich jak: aspiracje edukacyjne (motywy wyboru szkoły), jakość i efekty kształcenia, status na rynku pracy, wykorzystanie uzyskanych kompetencji w pracy zawodowej, oczekiwania względem pracy zawodowej i zadowolenie z niej, dalsze podnoszenie kwalifikacji. Ze wszech miar pożyteczne byłoby dokładniejsze przyjrzenie się wyżej zasygnalizowanym problemom, zwłaszcza w kontekście lokalnym. Taki będzie właśnie główny cel niniejszego projektu - rozpoznanie istotnych dla edukacji, pracodawców i samych absolwentów warunków ich wejścia na gdański, trójmiejski i pomorski rynek pracy. Wobec tego, projektodawca pragnie wykorzystać środki EFS na zbadanie, po pierwsze, oczekiwań pracodawców względem zatrudnianych absolwentów i, po drugie, szans i zagrożeń, jakie dostrzegają sami absolwenci podczas wchodzenia na rynek pracy. Kluczowe będzie poznanie opinii obydwu grup o systemie kształcenia. Niniejszy projekt przysłuży się "wsparciu osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy", postulowanym w Poddziałaniu PO KL. Upowszechnienie wyników badania pomoże w kształtowaniu takiej polityki oświatowej, w której dostrzegane będą realne problemy zarówno pracodawców jak i przyszłych absolwentów. Projekt wychodzi naprzeciw problemom lokalnego rynku pracy zdiagnozowanym w Planie Działania na lata dla priorytetu VI w województwie pomorskim. Według tego dokumentu, "dostęp do diagnoz pokazujących rzeczywistą sytuację na lokalnych rynkach pracy w województwie pomorskim, w szczególności w odniesieniu do grup społecznych oraz pracodawców, jest ograniczony ze względu na brak szczegółowych opracowań w tym zakresie". Gdański Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata przewiduje realizację na terenie miasta projektów badawczych w ramach Poddziałania PO KL. W kierunkach i celach zapisanych w obszarze "Rynek pracy" Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 2

3 podkreślona jest wola tworzenia rozwiązań systemowych służących zwiększaniu mobilności zawodowej. Postulowane w programie "zwiększenie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, z uwzględnieniem promocji kształcenia się przez całe życie" osiągnie się również poprzez zbadanie potrzeb działających na lokalnym rynku pracodawców. Analiza ankiet skierowanych do absolwentów pomoże między innymi "we wczesnej identyfikacji potrzeb osób bezrobotnych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego". 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Odbiorcą niniejszego projektu będzie między innymi jego wnioskodawca - PUP w Gdańsku, jednostka organizacyjna Miasta Gdańsk, realizująca zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Jednym z nich jest opracowywanie analiz i sprawozdań, jednakże Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obliguje urząd jedynie do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Tymczasem do prowadzenia efektywnych działań i racjonalnego dysponowania ograniczonymi środkami - finansami oraz zasobami ludzkimi - potrzebna jest też wiedza odnośnie innych zagadnień. Odbiorcami projektu będą też objęte badaniem grupy - pracodawcy i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych z terenu miasta Gdańska. W roku szkolnym 2007/8 w ostatnich klasach 47 szkół ponadgimnazjalnych uczy się ogółem 5666 uczniów. W ubiegłym roku mury 28 funkcjonujących w województwie pomorskim uczelni wyższych (większość z nich zlokalizowana jest na obszarze Gdańska) opuściło z dyplomem w ręce osób. Na dzień 31.XII.2006 r. w Gdańsku zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (56010 z sektora prywatnego, 2839 z sektora publicznego). Obok samych pojedynczych przedsiębiorstw szczególną grupą odbiorców będą organizacje zrzeszające pracodawców, np. Gdański Związek Pracodawców. Zainteresowane rezultatami badań będą także osoby zarządzające i kierujące placówkami oświatowymi, dyrektorzy szkół, rektorzy wyższych uczelni oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Na zasadzie wymiany doświadczeń korzystać z efektów projektu będą mogły także wszelkie podmioty i instytucje zajmujące się regulowaniem procesów zachodzących na rynku pracy, a działające w innych regionach Polski Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ilość osób Ogółem 0 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 3

4 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie PROMOCJA: Najefektywniej rozpowszechnieniu wyników badań służyć będzie publikacja raportu. Będzie on syntetycznie prezentować same dane statystyczne oraz wysnute na ich podstawie wnioski. Drukowane wersje podsumowania otrzymają najbardziej zainteresowane instytucje i podmioty, w tym Wojewódzki Urząd Pracy, PUP z całego regionu, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, rektorzy pomorskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, lokalne organizacje pracodawców. Wersja elektroniczna umieszczona zostanie na stronach internetowych PUP w Gdańsku. O możliwości zapoznania się z raportem powiadomione zostaną lokalne media, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli tytułów prasowych wydających tematyczne dodatki dotyczące pracy. Poza tym wnioskodawca opublikuje w prasie obszerne ogłoszenia podsumowujące rezultaty projektu. Ciekawym elementem promocji, wzmacniającym efektywność badań, będzie upominek dla uczestniczących w ankiecie absolwentów, czyli pamięć przenośna USB oraz smycz. Na gadżetach znajdzie się stosownie wyeksponowana informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską (napis i loga). W pamięci pendrive'a nagrane zostaną materiały promocyjno-informacyjne dotyczące POKL i EFS oraz szczególnie przydatne dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy materiały edukacyjne: przykłady CV i listu motywacyjnego. BADANIA: W celu dokładnego i kompleksowego poznania problematyki związanej z zatrudnieniem młodych ludzi, ich szans na znalezienie pracy w Gdańsku, ich oczekiwań i planów zawodowych, postanowiono przeprowadzić kilka badań. Proces badawczy przebiegać będzie zgodnie ze standardami stawianymi badaniom rynku pracy, zastosowane zostanie łączenie różnego rodzaju metod i technik badawczych. Badanie składać będzie się z 3 modułów: badania ilościowego wśród absolwentów, badania ilościowego wśród pracodawców, badania jakościowego z ekspertami. A)MODUŁ BADAŃ ILOŚCIOWYCH - PANEL LOSÓW ABSOLWENTÓW Dzięki badaniu panelowemu będzie istnieć możliwość wychwycenia dynamiki zmian, porównania, jak potoczyły się losy absolwentów, czy zrealizowali oni swoje plany, jak oceniają rynek pracy w Gdańsku. Badania panelowe są jednymi z najtrudniejszych badań. Wymagają kilkukrotnego, rozciągniętego w czasie badania tych samych osób, a to wiąże się z licznymi odmowami przy drugim pomiarze. W przypadku wąsko zdefiniowanej grupy docelowej - absolwentów rozumianych jako osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne, policealne lub studia rok wcześniej - dochodzi jeszcze problem dotarcia do nich. Pierwszy problem będzie zminimalizowany dzięki dwukrotnemu zwiększeniu próby przy rekrutacji i pierwszym pomiarze. Upominki wręczane przy pierwszym pomiarze ułatwią ankieterom przekonanie respondentów do udziału w projekcie. Druga trudność będzie rozwiązana przez rekrutację w miejscu nauki. Do badania zaproszeni zostaną uczniowie i studenci ostatniego roku. Moduł ten będzie przeprowadzony dwuetapowo: CZĘŚĆ I: Badanie odbędzie się za pomocą techniki PAPI - badanie face-to-face przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu. W ten etap zaangażowani będą doświadczeni ankieterzy. Ich zadaniem będzie zachęcić do udziału w projekcie, zrekrutować i przeprowadzić wywiad wstępny. Próba do badania będzie miała charakter kwotowo-losowy. Na etapie rekrutacji struktura próby powinna odpowiadać strukturze populacji. Próba do rekrutacji osób: a) 1200 uczniów ostatniego roku szkół ponadgimnazjalnych i policealnych: liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników, zawodówek i szkół policealnych b) 1200 studentów ostatniego roku; wytypowane zostaną kierunki, podzielone następnie na 3 grupy: techniczne, ekonomiczne i humanistyczne Rekrutacja respondentów odbędzie się w szkołach lub pod szkołami/ uczelniami i dotyczyć będzie tylko uczniów i studentów zamierzających po szkole zostać w Gdańsku i podjąć pracę (również dorywczą lub na czarno). Zebrane zostaną od nich numery telefonów, niezbędne do realizacji etapu II. CZĘŚĆ II: Badanie odbędzie się 12 miesięcy po pierwszym pomiarze, w momencie, gdy respondenci będą już absolwentami. Zostanie zrealizowane za pomocą techniki CATI (wywiad telefoniczny wspierany komputerowo). Do przeprowadzenia wywiadów posłuży oprogramowanie NIPO, przekształcające lokalną sieć komputerową w inteligentny system teleinformatyczny, integrujący wszystkie funkcje konieczne do prowadzenia wywiadów, kontrolowania ich jakości i dokonywania wstępnych obliczeń (odpowiedzi są bezpośrednio zapisywane w arkuszu statystycznym). Taka metoda jest tańsza i efektywniejsza od tradycyjnych ankiet, usprawnia nadzór nad pracą ankieterów, skraca czas realizacji i nie wymaga drukowania ankiet (jest proekologiczna). Próba to 2400 absolwentów zrekrutowanych 12 miesięcy wcześniej. Ze względu na Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 4

5 zakładany duży odsetek odmów bądź trudności w skontaktowaniu się z respondentami, planuje się realizację 1200 wywiadów (600 z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych i policealnych i 600 z absolwentami wyższych uczelni). Wywiady nie będą możliwe do zrealizowania również wtedy, gdy respondenci podjęli dalszą naukę i nie pracują. B)MODUŁ BADAŃ ILOŚCIOWYCH - BADANIE PRACODAWCÓW Badanie zostanie zrealizowane za pomocą techniki CATI. Próba będzie miała charakter losowo-kwotowy, znajdzie się w niej 400 firm i instytucji z Gdańska. Nałożone zostaną kwoty na wielkość firmy/instytucji. Ze względu na duże dysproporcje w liczebności przedsiębiorstw w poszczególnych kategoriach wielkości, dobór będzie nieproporcjonalny do ich rzeczywistej liczby (nadreprezentowane zostaną duże i średnie firmy). Do analizy statystycznej zostanie zastosowana technika ważenia wyników. Przywróci ona rzeczywiste proporcje i reprezentatywność danych. Wywiady przeprowadzi się z osobami decyzyjnymi w firmie: prezesem, dyrektorem, kierownikiem działu zarządzania zasobami ludzkimi, kadrową. Będą dotyczyć planów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniami, oczekiwań wobec pracowników, możliwości zatrudnienia młodych osób. Statystyczny opis wyników badań modułów ilościowych ("a" i "b") wraz z estymacją, wnioskowaniem i sporządzeniem raportu, wykonany będzie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych (SPSS) przez zespół analityków. Przez cały okres projektowania, realizacji i tworzenia raportu, zespół badawczy wspierany będzie przez eksperta ds. rynku pracy. C)MODUŁ BADAŃ JAKOŚCIOWYCH - BADANIE Z EKSPERTAMI Zastosowana będzie technika IDI (indywidualny wywiad pogłębiony), pozwalająca na osobiste spotkanie moderatora wywiadu z respondentem. Dopasowując miejsce i termin rozmowy do wymagań respondenta, uzyskamy większą akceptację dla udziału w badaniu. Zbadany będzie wpływ organizacji EURO 2012 na rynek pracy w województwie pomorskim. Do wywiadów wytypowanych zostanie 15 ekspertów, podzielonych na 3 grupy: urzędników, przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych i pracodawców z branż, które mogą skorzystać na organizacji Euro Po każdym module, etapie badawczym powstanie raport z jego realizacji oraz zestawienie tabelaryczne wyników. Efektem końcowym będzie raport prezentujący wyniki wszystkich badań. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Przewidywane twarde rezultaty projektu to: - 4 raporty z realizacji poszczególnych etapów (opis metodologii, efektywności i ewentualnych problemów związanych z realizacją); - 3 zestawienia tabelaryczne z etapów dotyczących badań ilościowych; - raport badawczy obejmujący wszystkie zrealizowane badania (200 egz. papierowych +wer.elektroniczna na stronę internetową) Dysponowanie wiedzą na temat sytuacji na rynku pracy przez jednostki budżetowe gminy, jednostki organizacyjne oraz szkolnictwo wyższe - będzie pomocne w opracowywaniu strategii dostosowanej do realiów rynku pracy. Zharmonizuje się programy kształcenia młodzieży z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Dzisiejszy program edukacyjny w bardzo małej mierze skupia się na szkolnictwie technicznym oraz zawodowym. Młodzież kształcona jest ogólnie i nie jest nakierowywana na konkretny zawód. System edukacyjny już dawno przestał inwestować w szkoły techniczne i zawodowe, a brak wykwalifikowanej siły roboczej skutkuje wyhamowaniem rozwoju gospodarczego. Dla pracowników PUP badania mogą okazać się przydatne zwłaszcza przy opracowywaniu planów działania. Skorygowana może zostać dotychczasowa strategia wspierania bezrobotnych absolwentów. Oferta szkoleniowa zostanie ściślej skorelowana z oczekiwaniami pracodawców. Pogłębioną wiedzę o rynku pracy wykorzysta się, realizując szereg innych ustawowych zobowiązań PUP. Gdy zidentyfikuje się największe problemy, jakie wchodząc na rynek pracy napotykają absolwenci, będzie można skuteczniej pomagać tej grupie w ich przezwyciężaniu, na przykład przygotowując ciekawszy wachlarz ofert staży. Doradcy zawodowi, dysponując danymi bogatszymi niż "gołe" statystyki zgłaszanych do urzędu ofert pracy, będą mogli śmielej sugerować swoim klientom konkretną ścieżkę dokształcania się. Pośrednicy pracy mają obowiązek pomagać pracodawcy w takim sformułowaniu oferty pracy, aby zapoznający się z nią absolwent uznał ją za godną uwagi. Będą to robić tym skuteczniej, im bardziej będą świadomi oczekiwań, jakie mają młodzi ludzie względem pierwszej pracy zawodowej. Być może sami absolwenci - obecni oraz przyszli - nie sięgną bezpośrednio do wyników badań, ale na poświęcone im artykuły w lokalnej prasie prawdopodobnie zwrócą uwagę. Taka wiedza stanie się jednym z elementów, które rozważą, planując swoją edukację i karierę zawodową. Nie zawsze racjonalna "moda" na niektóre kierunki studiów czy typy szkół będzie wówczas miała mniejszy wpływ na dokonywane przez młodych ludzi wybory. Także sam okres nauki będą oni mogli lepiej spożytkować. Gdy dowiedzą się, jakich cech poszukują pracodawcy w kandydatach do pracy, będą mogli te cechy odpowiednio wcześnie w sobie wyrabiać i szlifować. Na projekcie skorzysta także wcale niemała grupa absolwentów objęta badaniem. Prezentacja nagrana na pendrive, który otrzymają, poszerzy ich wiedzę na temat funduszy strukturalnych UE. Być może pod wpływem zamieszczonych w pamięci Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 5

6 urządzenia przykładów napiszą swoje pierwsze profesjonalne CV. Dla wszystkich zainteresowanych rezultatami projektu grup ważny będzie również jego lokalny charakter, skupienie się na specyfice sytuacji niewielkiego obszaru. Tym, co wyróżnia Gdańsk, jest chociażby perspektywa organizacji EURO Możliwy wpływ tej imprezy na rynek pracy ukazany zostanie w badaniu eksperckim. Na podstawie ogólnokrajowych, czy nawet regionalnych badań nie wypracuje się skutecznych w każdych warunkach metod łagodzenia negatywnych tendencji na rynku pracy. Warto też wspomnieć, że projektodawca zamierza objąć badaniem naprawdę spory odsetek absolwentów, a to przyda wynikom wiarygodności. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Wnioskodawca ma bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzednim okresie budżetowania ( ) urząd wdrożył 8 projektów na łączną kwotę w wysokości około 18 mln zł. Dodatkowo, co 6 miesięcy PUP sporządza szczegółowe raporty dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Aby zapewnić sprawne zarządzanie projektem, PUP w Gdańsku stworzy Zespół, składający się z osób, które miały już okazję pracować przy realizacji podobnych przedsięwzięć (finansowanie ze środków własnych poza projektem). Koordynatorem zostanie pracownik Działu Programów Rynku Pracy. Do jego zadań należeć będzie: moderowanie pracy pozostałych członków Zespołu, monitoring, archiwizacja, korespondencja, kontakty z Instytucją Pośredniczącą, współpraca z podwykonawcami i nadzór nad wywiązywaniem się przez nich z zawartych umów. Drugi członek Zespołu, także pracownik Działu Programów Rynku Pracy, będzie odpowiedzialny za promocję projektu, w tym za umieszczenie elektronicznej wersji raportu na stronach internetowych urzędu oraz za zaprojektowanie podsumowujących projekt ogłoszeń w prasie. Całokształtem spraw związanych z finansami zajmie się trzeci członek Zespołu, pracownik Działu Finansowo-Księgowego. Przeprowadzenie badań i sporządzenie raportu zlecone zostanie doświadczonej w tego typu przedsięwzięciach instytucji. Zlecenie badania, jak również pozostałe zakupy (dotyczące promocji projektu) odbędą się zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie Zadanie 1 : Promocja w tym koszty personelu Zadanie 2 : Badania w tym koszty personelu Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 3 Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/ Łącznie Kwartał II III IV I II liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Promocja Etap 1 - Przygotowanie promocji projektu Etap 2 - Promocja wśród osób ankietowanych Etap 3 - Rozpowszechnienie raportu Zaangażowany personel Pracownik Działu Programów Rynku Pracy - 1/8 etatu (finansowany ze środków własnych beneficjenta poza projektem) Liczba uczestników Zadanie 2 - Badania Etap 1 - Panel losów absolwentów - część I - Przygotowanie ankiety Etap 2 - Panel losów absolwentów - część I - Przeprowadzenie rekrutacji i wywiadów wstepnych (PAPI) Etap 3 - Panel losów absolwentów - część I - Wprowadzenie danych do zbioru Etap 4 - Panel losów absolwentów - część I - Kontrola jakości pracy ankieterskiej Etap 5 - Panel losów absolwentów - część I - Czyszczenie zbioru i analiza danych Etap 6 - Panel losów absolwentów - część I - Przygotowanie raportu z realizacji modułu i zestawień tabelarycznych Etap 7 - Panel losów absolwentów - część I - Płatność Etap 8 - Badanie pracodawców - Przygotowanie ankiety Etap 9 - Badanie pracodawców - Przeprowadzenie wywiadów (CATI) Etap 10 - Badanie pracodawców - Kontrola jakości pracy ankieterskiej Etap 11 - Badanie pracodawców - Czyszczenie zbioru i analiza danych Etap 12 - Badanie pracodawców - Przygotowanie raportu z realizacji modułu i zestawień tabelarycznych Etap 13 - Badanie pracodawców - Płatność Etap 14 - Badanie jakościowe z ekspertami - Przygotowanie scenariuszy wywiadu Etap 15 - Badanie jakościowe z ekspertami - wybór i rekrutacja ekspertów Etap 16 - Badanie jakościowe z ekspertami - przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) Etap 17 - Badanie jakościowe z ekspertami - Przygotowanie transkrypcji i analiza wywiadów Etap 18 - Badanie jakościowe z ekspertami - przygotowanie raportu z realizacji modułu Etap 19 - Badanie jakościowe z ekspertami - płatność Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 9

10 Etap 20 - Panel losów absolwentów - część II - Przygotowanie ankiety Etap 21 - Panel losów absolwentów - część II - Przeprowadzenie wywiadów właściwych (CATI) Etap 22 - Panel losów absolwentów - część II - Kontrola jakości pracy ankieterskiej Etap 23 - Panel losów absolwentów - część II - Czyszczenie zbioru i analiza danych Etap 24 - Panel losów absolwentów - część II - Przygotowanie raportu z realizacji modułu i zestawień tabelarycznych Etap 25 - Panel losów absolwentów - część II - Płatność Etap 26 - Przygotowanie raportu zawierającego wyniki wszystkich badań Etap 27 - Przygotowanie raportu z badań - płatność Zaangażowany personel Pracownik Działu Programów Rynku Pracy - 1/8 etatu (finansowany ze środków własnych beneficjenta poza projektem) Liczba uczestników Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE sztuk ,00 zł NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk 0 NIE NIE zlecenie 0 5. Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie 0 6. Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie 0 NIE NIE zlecenie 0 8. Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk NIE NIE zlecenie Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie NIE NIE zlecenie 0 8. Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE sztuk 0 NIE NIE sztuk NIE NIE sztuk NIE NIE zlecenie 0 5. Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie 0 6. Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie 0 NIE NIE zlecenie Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 13

14 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja 1. Zakup pakietów promocyjnych dla absolwentów uczestniczących w badaniach 2. Druk (wliczony koszt składu i opracowanie graficznego) raportu z badania w formie ksiązkowej 3. Artykuł sponsorowany w prasie lokalnej dotyczący wyników badania Zadanie 2: Badania 4. Panel losów absolwentów - część I Cross-financing Pomoc publiczna j.m. Razem NIE NIE sztuk NIE NIE sztuk NIE NIE sztuk NIE NIE zlecenie Badanie pracodawców NIE NIE zlecenie Badanie jakościowe z ekspertami 7. Panel losów absolwentów - część II NIE NIE zlecenie NIE NIE zlecenie Przygotowanie raportu z badań NIE NIE zlecenie KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 14

15 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: 1 4 Uzasadnienie: Bardzo ważnym elementem założonym w projekcie jest rozpowszechnienie wśród ankietowanych absolwentów pamięci flash-usb typu pendrive. Ten z pozoru jedynie symboliczny upominek pełni w projekcie dwojakie funkcje: a) zwiększy efektywność całego przedsięwzięcia w jego drugiej, kluczowej fazie, czyli podczas kontynuacji badania tej samej grupy; doświadczenie pokazuje, że ankieter łatwiej uzyskuje zgodę na powtórzenie/ kontynuację wywiadu, gdy "zrekompensuje" respondentowi poświęcony przez niego czas b) przyczyni się do promocji nie tylko samego projektu, ale przede wszystkim do upowszechnienia wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych; akcja informacyjna skierowana zostanie do precyzyjnie zdefiniowanej grupy docelowej - absolwentów, czyli ludzi, którzy na działaniach współfinansowanych w ramach PO KL mogą potencjalnie bardzo wiele skorzystać Zaletami takiego rozwiązania kwestii promocji są m.in.: - pojemność nośnika - atrakcyjny sposób przekazu (w młodym pokoleniu powszechna jest "moda" na nowinki techniczne) - możliwość przekazywania zawartych na nośniku treści kolejnym zainteresowanym osobom (np. w grupie znajomych) - możliwość przekazania uczestnikom badania przykładów CV i listu motywacyjnego Uzasadnienie: Tak wysoki koszt tego badania spowodowany jest stopniem jego złożoności. Przeprowadzenie pierwszego etapu - badania PAPI połączonego z rekrutacją osób do drugiego etapu - wymaga szczególnej staranności i udziału doświadczonych ankieterów. Czasochłonne będzie "wyłowienie" w miejscu przeprowadzania badań (w szkołach/ na uczelniach lub w ich okolicach) tak licznej (2400 osób) interesującej nas grupy docelowej. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: E439-03CD-DE9E-0B27 15

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo