Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin, ul. Akademicka 13 NIP: , REGON: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z 29 kwietnia 2008r.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 14 tys. EURO. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Modyfikacja znaku uczelni w oparciu o wskazówki Zamawiającego zebrane w załączniku nr 1. 2) Modyfikacja znaków siedmiu wydziałów, w taki sposób, aby były spójne z opracowanym znakiem uczelni. 3) Opracowanie pozostałych elementów systemu identyfikacji wizualnej, na który składać się będą: a. Papier firmowy, A4, format pliku Microsoft Word oraz CorelDraw, z rozróżnieniem na ogólny oraz specjalny: rektor, wydział, kanclerz, jednostka administracji, w języku polskim i angielskim, w wersji zadruku pełnokolorowego oraz w wersji monochromatycznej. b. Wizytówki, wersja ogólna oraz specjalna (rektor, dziekan, kanclerz) w języku polskim i angielskim c. Koperty, format C4, C5, C6, DL, format pliku: Microsoft Word; w języku polskim i angielskim, w wersji zadruku pełnokolorowego oraz w wersji monochromatycznej. d. Teczka gratulacyjna, format A4, w wersjach: rektor, wydział, kanclerz, jednostka administracji, w języku polskim i angielskim e. Teczka konferencyjna, format A4, format A4, z rozróżnieniem na ogólną oraz specjalną: rektor, wydział, kanclerz, jednostka administracji, w języku polskim i angielskim f. Notesy konferencyjne, format A4 i B5 1

2 g. Dyplom uznania h. Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego i. Folder ogólny: strona pierwsza i kolejne j. Ulotka ogólna, składana, trzyczęściowa k. Ulotka wydziałowa, składana, trzyczęściowa l. Reklama prasowa: wersja pozioma i pionowa m. Plakat, format A4 i B1 n. Billboard o. Roll-up, wymiar: 200 cm x 100 cm, w języku polskim i angielskim p. Baner, w formacie 300 cm x 150 cm q. Ścianka konferencyjna w formacie 180 cm x 220 cm wraz z trybunką r. Gadżety: smycz, kubek, koszulka (t-shirt), zakładka do książki s. Tablica informacyjne: projekt graficzny "nagłówka" wnętrza tablicy informacyjnej t. Tabliczka informacyjna przy drzwiach do poszczególnych jednostek/działów uczelni; z uwzględnieniem miejsca na nazwę jednostki/działu oraz wykaz pracowników i zajmowanych przez nich stanowisk u. Identyfikatory i. projekt graficzny identyfikatora w formacie 90 mm x 55 mm dla pracownika uczelni (z uwzględnieniem miejsca na imię i nazwisko, stanowisko i jednostkę/dział) ii. projekt graficzny identyfikatora w formacie 90 mm x 55 mm i 105 mm x 65 mm dla organizatora imprez i wydarzeń plenerowych (z uwzględnieniem napisu ORGANIZATOR, miejsca na nazwę imprezy oraz imię i nazwisko) v. - projekt graficzny uwzględniający podpis pracownika tzw. stopka. W projekcie należy umieścić odnośniki do portali społecznościowych, na których uczelnia posiada oficjalne konto oraz do strony internetowej w. Wzór newslettera elektronicznego x. Layout prezentacji Power Point (strona pierwsza, środkowa i ostatnia) wersja polska i angielska; format ppt, pptx 4) Opracowanie Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej: zasad użycia godła oraz znaku uczelni i znaków wydziałowych, w której znajdą się w szczególności: a. opis budowy znaku b. kolorystykę znaku: CMYK, Pantone, RGB c. umieszczenie znaków na różnych rodzajach tła: w wersji barwnej, monochromatycznej, achromatycznej, pole ochronne d. skalowanie e. typografia firmowa f. formy uzupełniające (układ pionowy i poziomy znaku, zastosowanie logo/logotypu w języku angielskim, zastosowanie znaku na małych materiałach promocyjnych np. długopis, pendrive), g. wzory pozostałych elementów systemu określonych w punkcie 2.3 5) Dostarczenie systemu w wersji w 3 zestawach, składających się z: a. Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej w wersji drukowanej, 2

3 b. Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD (plik należy zapisać w formacie PDF, plik otwarty z możliwością edycji), c. kompletu elementów systemu identyfikacji wizualnej, wymienionych w punkcie 2.3, zapisanych zgodnie z założeniami określonymi w pkt w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD. 3. Ogólne wytyczne, co do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu od 2 do 3 koncepcji Systemu Identyfikacji Wizualnej w wersji elektronicznej, w pliku PDF, celem dokonania przez Zamawiającego wyboru jednej z nich. 2) O ile nie zaznaczono w części III inaczej, wykonawca zapisze projekty graficzne wszystkich elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej w postaci plików produkcyjnych PDF, CDR (w wersji kompatybilnej z wersją Corel Draw X5 15), EPS z czcionkami zamienionymi na krzywe oraz w otwartych plikach do edycji, z załączonymi czcionkami. W przypadku, gdy dany element wymaga innego zapisu, Wykonawca zapisze go w zaproponowanym przez siebie programie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu prezentację multimedialną Power Point, zapisaną na płycie CD lub DVD w jednym egzemplarzu, przedstawiającą System Identyfikacji Wizualnej w sposób oryginalny, wzbudzający zainteresowanie odbiorców. Prezentacja stanowić będzie materiał promujący System Identyfikacji Wizualnej. 4) Wykonawca podczas realizacji Zamówienia zobowiązany jest do wyjaśniania wątpliwości dotyczących przedmiotu Zamówienia i zastosowanych rozwiązań, osobom wskazanym przez Zamawiającego, telefonicznie, pisemne lub w przypadku konieczności podczas osobistego spotkania w siedzibie Zamawiającego. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym przy wykorzystaniu telefonu, poczty elektronicznej lub faksu. 5) W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępnia obecny znak/godło uczelni w postaci pliku w formacie CorelDraw i JPG. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym dokumencie. 2. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą oferty brutto PLN dla przedmiotu zamówienia, podając je w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 3

4 1) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług oraz transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, upusty, rabaty. 3. Cena opisana w punkcie 2 niniejszego ustępu jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający. 4. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania 2) wykaz zrealizowanych podobnych zamówień wg Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich staranne i terminowe wykonanie 3) portfolio firmy w wersji drukowanej, w którym zawarte są wyłącznie prace związane z projektowaniem identyfikacji wizualnej, w tym prace będące podstawą do uznania warunku posiadania doświadczenia z ustępu VII punkt 1. 4) Do trzech projektów graficznych znaku uczelni (wariant wielobarwny) w wersji papierowej i elektronicznej. Wersję elektroniczną projektu/projektów należy zapisać w pliku PDF na płycie CD lub DVD. Zaproponowany znak będzie w przypadku wyboru oferty podstawą do opracowania systemu identyfikacji wizualnej. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (koperta), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 6. Na opakowaniu należy umieścić nazwę Wykonawcy, jego adres i numer telefonu oraz napis: Oferta - Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie otwierać do dnia r. do godz VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego tj.: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Uczelni, pokój 209, budynek Agro II ul. Akademicka 13, Lublin do dnia do godziny 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 4

5 VII. OCENA OFERT 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą (Załącznik nr 3), iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością i wdrożyli co najmniej dwie usługi (dla różnych podmiotów) w zakresie opracowania systemu identyfikacji wizualnej, poparte odpowiednimi dokumentami (referencje). 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1) Cena, waga 50% Punktacja za kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Cn PC = x 0,50 x 100 Co PC - ilość punktów w ramach kryterium ceny Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert Co - cena brutto oferty ocenianej 2) Jakość wykonania projektu graficznego znaku, waga 50% Jeśli Oferent przedstawi więcej niż jeden (ustęp V punkt 4.4) projekt graficzny znaku uczelni, Zamawiający dokona wyboru najlepszego z nich według swojej oceny, a następnie oceni go według poniższych kryteriów. Lp. Opis kryteriów oceny Liczba punktów 1 Funkcja promocyjna i informacyjna, w tym łatwość 0 10 implementacji w różnych materiałach 2 Oryginalność Spójność z wytycznymi przekazanymi w załączniku nr Przyznane punkty zostaną zsumowane. Na podstawie tak otrzymanego wyniku zostanie wyliczona punktacja, poprzez zastosowanie poniższego wzoru: SD PJ = x 0,50 x 100 So PJ - ilość punktów w ramach kryterium jakość wykonania projektu graficznego znaku So - suma punktów oferty ocenianej SD - najwyższa liczba przyznanych punktów za to kryterium z ocenianych ofert Opis poszczególnych kryterium oceny: 5

6 Ad 1. Funkcja promocyjna i informacyjna, w tym łatwość implementacji w różnych materiałach wykorzystywanych przez uczelnię do tych celów: to estetyczny sposób prezentacji elementów graficznych, możliwość ich rozpowszechniania w sposób uporządkowany, uwzględniający charakter instytucji państwowej uczelni. Znak może być stosowany w różnych materiałach: papierowych, elektronicznych. Ad 2. Oryginalność znak jest projektem niepowtarzalnym, nie powiela innych gotowych wzorców. Odróżnia się od znaków konkurencji (np. innych szkół wyższych). Ad 3. Spójność z wytycznymi przekazanymi w załączniku nr 1 zgodność z przekazanymi wytycznymi. 3. Ostateczna ilość punktów będzie liczona według wzoru: S = PC + PJ VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu r., o godzinie 11:00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia r. 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem IX. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowych informacji udziela: mgr Agnieszka Wasilak, Specjalista ds. Promocji Uczelni, numer telefonu , adres 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. X. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 (Założenia projektowe wraz z aktualnie stosowanym znakiem w formacie CDR i JPG) Załącznik 2 (Wzór formularza ofertowego) Załącznik 3 (Wykaz wykonanych podobnych zamówień) 6

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo