PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności: 1. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZEiGO) 2. Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody (OiGZP) Tarnów 2014

2 Spis treści Ogólna charakterystyka programu...3 Plan nauczania...5 Rok I, semestr I, obie specjalności...5 Rok I, semestr II, OZE i gospodarka odpadami...6 Rok II, semestr III, OZE i gospodarka odpadami...7 Rok II, semestr IV, OZE i gospodarka odpadami...8 Rok III, semestr V, OZE i gospodarka odpadami...9 Rok III, semestr VI, OZE i gospodarka odpadami...10 Rok I, semestr II, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody...11 Rok II, semestr III, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody...12 Rok II, semestr IV, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody...13 Rok III, semestr V, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody...14 Rok III, semestr VI, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody

3 Ogólna charakterystyka programu Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla obu specjalności. Pod koniec semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalności, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody. Specjalności są realizowane poprzez kursy wspólne, wykraczające oczywiście poza zakres specjalności, oraz kursy zróżnicowane w zależności od specjalności. Zagadnienia dotyczące jednej ze specjalności są również omawiane, jednak znacznie mniej szczegółowo, na specjalności drugiej. Taka konstrukcja programu umożliwia nabranie biegłości w jednej specjalności, przy równoczesnym pewnym rozeznaniu w całości problematyki ochrony środowiska. Ze względu na interdyscyplinarny charakter i szeroki zakres problematyki ochrony środowiska nie jest możliwe nabycie szczegółowej wiedzy i uzyskanie praktycznych umiejętności w pełnym zakresie, co było słabością dotychczasowego programu. Autorzy programu kierując się dotychczasowym doświadczeniem mają świadomość, że nie wszystkie efekty kształcenia przypisane nauczaniu w szkołach średnich zostały rzeczywiście osiągnięte. Dlatego w pierwszym semestrze przewidziano kursy repetytoryjne z chemii i biologii, na które studenci będą kierowani po sprawdzeniu ich wiedzy i umiejętności. Właściwe kursy chemii i biochemii zostały przesunięte o jeden semestr, aby przychodzili na nie studenci już bardziej dojrzali i po kursach wyrównawczych. Ponadto, podobnie jak w poprzednim programie, studenci lepiej dający sobie radę z materiałem teoretycznym będą mieli dodatkowe zajęcia laboratoryjne, a studenci słabsi dodatkowe ćwiczenia obliczeniowe. Kierując się doświadczeniem poprzedniego programu w odniesieniu do matematyki, zrezygnowano dodatkowo z wykładów z chemii, zastępując je ćwiczeniami tablicowymi, umożliwiającymi lepsze dotarcie do studentów o różnym poziomie przygotowania i uzdolnień. Ćwiczenia z matematyki odbywać się będą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, zgodnie z możliwościami studentów. Fizyka będzie uczona w szerszym zakresie dla specjalności Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, a także tylko ta specjalność będzie miała kurs Chemia fizyczna i Metody chemiczne w gospodarce odpadami. W kształceniu na obu specjalnościach szczególną wagę przykłada się do znajomości ram prawnych, w których ochrona środowiska dokonuje się praktycznie, a także do umiejętności poruszania się w ramach obowiązującego prawa. Student powinien być przygotowany nie tylko do pracy w istniejących instytucjach, ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej nakierowanej na działania wytwórcze i eksperckie w ramach wybranej specjalności. Dlatego wiele zajęć dotyczy praktycznego sporządzania planów, sprawozdań, czy wreszcie na zakończenie aplikowania o fundusze na ochronę przyrody czy środowiska, gdyż zwykle przedsięwzięcia z tego zakresu są wspierane funduszami zewnętrznymi (dotacje, kredyty preferencyjne). Wybrane specjalności wygenerują naszym zdaniem najwięcej miejsc pracy w obszarze ochrony środowiska. Nie chcemy kształcić przyszłych bezrobotnych i dlatego nasz program jest ukierunkowany na działania praktyczne. Program jest realizowany jako profil ogólnoakademicki. Program specjalności Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami może też być łatwo zmodyfikowany w kierunku studiów inżynierskich. Obecny program obejmuje 2236 godzin dla specjalności Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami i 2231 dla specjalności Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody. Jest to około 100 mniej niż w poprzednim programie, ale wymogi ustawowe są ciągle spełnione (minimum to 2200 i 180 punktów ). Większa efektywność nauczania poprzez zamianę kilku wykładów na ćwiczenia i lepsze dostosowanie kursów do możliwości studentów powinna z nawiązką zrekompensować tę zmianę. Studenci zdobywać będą 180 punktów, po 30 w każdym semestrze. Kursy do wyboru dają zgodnie z przepisami 30,5% (620 ) w przypadku specjalności Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami i 30% (640 ) w przypadku specjalności Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiany obejmują mniej niż 30% w stosunku do poprzedniego programu (27% dla specjalności Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami i 28% dla specjalności Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody ). Nie zmieniają także efektów 3

4 kształcenia zatwierdzonych przez Senat PWSZ w Tarnowie dla kierunku. W tabeli na następnych stronach zestawiono zmiany pomiędzy poprzednim programem i programami każdej ze specjalności. Chociaż ciągle obie specjalności mają wiele kursów wspólnych, dla większej czytelności przedstawiono plan nauczania wspólny dla I semestru, a następnie osobno dla każdej specjalności dla semestrów II-VI. Natomiast w Programie nauczania (sylabusach) umieszczono najpierw wszystkie kursy wspólne, a potem dla każdej specjalności. Kursy w tych trzech częściach są uporządkowane wg semestrów. 4

5 Plan nauczania Rok I, semestr I, obie specjalności Forma zalicz. rok 1 Podstawy chemii -repetytorium lub Podstawy biologii - repetytorium Matematyka kurs podstawowy lub Matematyka kurs rozszerzony Zoologia semestr I Geologia i geomorfologia Hydrologia, meteorologia, klimatologia Ekologia Wychowanie fizyczne Technologie informacyjne - kurs podstawowy lub Technologie informacyjne kurs rozszerzony Zdalne nauczanie, poszukiwanie i przechowywanie informacji środowiskowej Szkolenie BHP 1 4 Szkolenie biblioteczne

6 Rok I, semestr II, OZE i gospodarka odpadami Forma zalicz. rok 1 semestr II Chemia ogólna i nieorganiczna Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej lub Ćwiczenia obliczeniowe z chemii ogólnej i nieorganicznej Fizyka ogólna Fizyka - ciepło i elektryczność Botanika Zajęcia terenowe z hydrologii Zajęcia terenowe z meteorologii i klimatologii GIS w ochronie środowiska Biologia ryb, płazów i gadów lub Biologia ptaków Biologia pierwotniaków Hydrobiologia Lektorat języka angielskiego Wychowanie fizyczne

7 Rok II, semestr III, OZE i gospodarka odpadami Forma zalicz. rok 2 semestr III Chemia organiczna Chemia analityczna Fizjologia roślin lub Ekologia i ewolucja człowieka Globalne problemy ekologiczne i zrównoważony rozwój Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Ochrona powietrza Wstęp do OŻE i energia słoneczna Gospodarka odpadami komunalnymi Z kursów dla OiGZP Energetyka konwencjonalna a środowisko Energooszczędność Lektorat języka angielskiego

8 Rok II, semestr IV, OZE i gospodarka odpadami Forma zalicz. rok 2 semestr IV Biochemia Chemia fizyczna Laboratorium z chemii fizycznej lub Laboratorium z biochemii Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska Zajęcia terenowe z ekologii lub Zajęcia terenowe z hydrobiologii Prawne i ekonomiczne aspekty OŻE Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami Metody chemiczne w gospodarce odpadami Podstawy ochrony przyrody Z kursów dla Ochrony i GZP Energia wodna Praktyka przyrodnicza (2 tyg.) 4 1 Praktyka dyplomowa (4 tygodni) 4 2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną Lektorat języka angielskiego

9 Rok III, semestr V, OZE i gospodarka odpadami Forma zalicz. rok 3 semestr V Statystyka Gospodarka wodno-ściekowa Esej przyrodniczy lub Fotografia przyrodnicza Seminarium - OZE i gospodarka odpadowa Energetyka jądrowa Biotechnologia w ochronie środowiska Biomasa jako źródło energii i surowców Gospodarka odpadami przemysłowymi Energia wiatru Komputerowe wspomaganie technologii OZE i gospodarki odpadami Kodeks postępowania administracyjnego Energia geotermalna Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - zajęcia terenowe Mikrobiologia kurs rozszerzony Laboratorium z mikrobiologii lub Mikrobiologia osadów ściekowych Kształtowanie twórczego rozwoju lub Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania lub Etyka i kultura lub Kształtowanie kompetencji pracownika lub Ochrona własności intelektualnej

10 Rok III, semestr VI, OZE i gospodarka odpadami Forma zalicz. rok 3 semestr VI Seminarium dyplomowe OZE i GO Pracownia dyplomowa i praca dyplomowa Ocena oddziaływania na środowisko Skażenia i zanieczyszczenia środowiska oraz monitoring środowiska Metody i technologie oczyszczania ścieków Aplikowanie o fundusze na ochronę środowiska Ekspertyzy i opinie środowiskowe Wybrane technologie w ochronie środowiska Posługiwanie się dokumentacją środowiskową i okołośrodowiskową Ochrona własności intelektualnych Wprowadzenie na rynek pracy I-VI OZE

11 Rok I, semestr II, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody Forma zalicz. rok 1 semestr II Chemia ogólna i nieorganiczna Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej lub Ćwiczenia obliczeniowe z chemii ogólnej i nieorganicznej Fizyka ogólna Botanika Zajęcia terenowe z hydrologii Zajęcia terenowe z meteorologii i klimatologii GIS w ochronie przyrody Podstawy genetyki Biologia ryb, płazów i gadów lub Biologia pierwotniaków Biologia ptaków Hydrobiologia Lektorat języka angielskiego Wychowanie fizyczne

12 Rok II, semestr III, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody Forma zalicz. rok 2 semestr III Chemia organiczna Chemia analityczna Fizjologia roślin lub Ekologia i ewolucja człowieka Genetyka populacyjna Globalne problemy ekologiczne i zrównoważony rozwój Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Ochrona powietrza Ochrona przyrody konserwatorska Ochrona przyrody czynna Gleboznawstwo i rekultywacja gruntów Fizjologia i zachowanie zwierząt Lektorat języka angielskiego

13 Rok II, semestr IV, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody Forma zalicz. rok 2 semestr IV Biochemia Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska Zajęcia terenowe z ekologii lub Zajęcia terenowe z hydrobiologii Z kursów dla OZEiGO Monitoring siedlisk przyrodniczych Ochrona gatunkowa, monitoring roślin i zwierząt Oznaczanie roślin Oznaczanie owadów Zajęcia terenowe z ochrony przyrody Zajęcia terenowe z zoologii lub Zajęcia terenowe z botaniki Zajecia terenowe z geologii i geomorfologii Obszary Natura Praktyka przyrodnicza (2 tyg.) 4 1 Praktyka dyplomowa (4 tygodni) 4 2 Lektorat języka angielskiego

14 Rok III, semestr V, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody Forma zalicz. rok 3 semestr V Statystyka Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody Mikrobiologia - kurs podstawowy Gospodarka wodno-ściekowa Wprowadzenie do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych Seminarium - ochrona przyrody Esej przyrodniczy lub Fotografia przyrodnicza Podstawy gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi Nadzór przyrodniczy nad inwestycjami Kodeks postepowania administracyjnego Ochrona i zarządzanie krajobrazem Z kursów dla OZEiGO Kształtowanie twórczego rozwoju lub Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania lub Etyka i kultura lub Kształtowanie kompetencji pracownika lub Ochrona własności intelektualnej

15 Rok III, semestr VI, Ochrona i gospodarka zasobami przyrody Forma zaliczenia rok 3 semestr VI Seminarium dyplomowe OiGZP Pracownia dyplomowa i praca dyplomowa Ocena oddziaływania na środowisko Skażenia i zanieczyszczenia środowiska oraz monitoring środowiska Metody i technologie oczyszczania ścieków Ekspertyzy, opinie i inwentaryzacje przyrodnicze Aplikowanie o fundusze na ochronę przyrody Wybrane technologie w ochronie środowiska Posługiwanie się dokumentacją środowiskową i okołośrodowiskową Ochrona własności intelektualnych Wprowadzenie na rynek pracy I-VI Ochrona

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 99815493571.doc

Microsoft Word - 99815493571.doc 匯 入 匯 款 之 分 類 及 說 明 : 大 項 分 類 編 號 項 目 說 明 一 服 務 分 為 運 輸 保 險 旅 行 及 其 他 四 大 項 ( 一 ) 運 輸 海 陸 空 之 客 貨 運 輸, 分 為 下 列 各 項 : 111 海 運 貨 運 海 上 貨 物 運 輸 之 112 海 運 客 運 海 上 旅 客 運 輸 之 115 航 空 貨 運 航 空 貨 物 運 輸 之 116 航

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 料 來 北 立 聯 2 3 4 5 GIS 6 7 8 9 車 路 離 北 車 ( ) 0 北 車 5:30 22:30 12-15 15-20 652 北 車 05:30 22:30 12-15 15-20 222 路 5:20 22:30 12-15 15-20 287 路 05:00( 例 05:20) 22:30 4-6 10-15 287() 05:30 22:30 15-20 15-20

Bardziej szczegółowo

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612 菩 提 道 次 第 一 三 九 雪 歌 仁 波 切 講 授 法 炬 法 師 翻 譯 2009/03/01 我 們 聞 思 大 乘 法, 主 要 為 生 起 菩 提 心 學 習 菩 薩 行 故, 因 此 特 別 聞 思 至 尊 仁 波 切 ( 宗 喀 巴 大 師 ) 撰 著 的 道 次 第 論, 所 聞 之 法 是 大 乘 法, 主 要 目 的 是 發 起 菩 提 心 及 學 習 菩 薩 行 所 以,

Bardziej szczegółowo

董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本

董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本 董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本 月 初, 女 兒 臨 盆, 我 信 守 承 諾 到 女 兒 住 處 幫 忙, 隨 著 小 外 孫 新

Bardziej szczegółowo

一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了 重 新 审 核 后 中 央 管 理 的 住 房 城 乡 建 设 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 确

一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了 重 新 审 核 后 中 央 管 理 的 住 房 城 乡 建 设 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 确 联 众 房 地 产 一 周 简 报 苏 州 市 联 众 投 资 顾 问 有 9 月 第 5 期 ( 日 期 :215 年 9 月 28 日 ~215 年 1 月 4 日 ) 联 众 房 地 产 一 周 简 报 1 一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了

Bardziej szczegółowo

武 汉 理 工 大 学 2015 年 教 师 招 聘 需 求 序 号 学 / 单 位 学 科 和 专 业 方 向 计 划 要 求 1 材 料 科 学 与 工 程 学 ( 含 特 种 功 能 材 料 实 验 室 2 交 通 学 3 管 理 学 ( 含 危 机 灾 害 研 究 中 心 ) 4 机 电 工

武 汉 理 工 大 学 2015 年 教 师 招 聘 需 求 序 号 学 / 单 位 学 科 和 专 业 方 向 计 划 要 求 1 材 料 科 学 与 工 程 学 ( 含 特 种 功 能 材 料 实 验 室 2 交 通 学 3 管 理 学 ( 含 危 机 灾 害 研 究 中 心 ) 4 机 电 工 附 录 : 六 校 岗 位 招 聘 信 息 表 电 子 科 技 大 学 2015 年 部 分 学 教 师 岗 位 招 聘 信 息 学 学 科 及 研 究 方 向 层 次 电 子 工 程 学 光 电 信 息 学 计 算 机 科 学 与 工 程 学 射 频 电 路 及 系 统 ; 电 磁 场 及 微 波 技 术 ; 天 线 设 计 ; 图 像 及 数 字 音 视 频 技 术 ; 遥 感 信 息 处 理

Bardziej szczegółowo

?????????????(2008~2020?)

?????????????(2008~2020?) 全 国 水 土 保 持 信 息 化 发 展 纲 要 (2008~2020 年 ) 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 推 进 信 息 化 建 设 是 党 和 国 家 的 一 项 战 略 举 措 党 的 十 七 大 报 告 中 明 确 指 出, 要 全 面 认 识 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 市 场 化 国 际 化 深 入 发 展 的 新 形 势 新 任 务, 深 刻 把 握 我 国 发

Bardziej szczegółowo

目录

目录 1 目 录 认 识 志 愿 服 务... 3 志 愿 服 务... 3 志 愿 者... 3 志 愿 服 务 的 社 会 作 用... 3 社 会 保 障 功 能... 3 社 会 动 员 功 能... 4 社 会 整 合 功 能... 5 社 会 教 化 功 能... 6 反 思 志 愿 服 务... 6 国 外 城 市 社 区 志 愿 服 务 的 实 践... 6 高 校 青 年 志 愿 服 务...

Bardziej szczegółowo

附件:2013-2014学年华南师范大学共青团工作先进集体和优秀个人名单

附件:2013-2014学年华南师范大学共青团工作先进集体和优秀个人名单 关 于 表 彰 2013 2014 学 年 华 南 师 范 大 学 共 青 团 工 作 先 进 集 体 和 优 秀 个 人 的 决 定 各 二 级 团 组 织 : 一 年 来, 我 校 各 级 团 组 织 在 团 省 委 和 校 党 委 的 正 确 领 导 下, 积 极 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 精 神, 狠 抓 共 青 团 思 想 建 设 队 伍 建 设 和 作 风 建 设, 推 动 团

Bardziej szczegółowo

06 电 磁 兼 容 技 术 080805 电 工 理 论 与 新 技 术 01 电 网 络 优 化 设 计 及 故 障 智 能 诊 断 02 电 工 理 论 及 应 用 技 术 03 工 程 电 磁 场 与 磁 技 术 04 生 物 医 学 仪 器 及 智 能 测 试 05 智 能 建 筑 电 气

06 电 磁 兼 容 技 术 080805 电 工 理 论 与 新 技 术 01 电 网 络 优 化 设 计 及 故 障 智 能 诊 断 02 电 工 理 论 及 应 用 技 术 03 工 程 电 磁 场 与 磁 技 术 04 生 物 医 学 仪 器 及 智 能 测 试 05 智 能 建 筑 电 气 福 州 大 学 2014 年 硕 士 研 究 生 招 生 专 业 目 录 单 位 代 码 :10386 地 址 : 福 州 地 区 大 学 新 区 学 园 路 2 号 邮 编 :350116 联 系 部 门 : 研 究 生 招 生 办 公 室 电 话 :0591-22865515 院 系 所 专 业 研 究 方 向 001 电 气 工 程 与 自 动 化 学 院 080801 电 机 与 电 器 01

Bardziej szczegółowo

武 汉 大 本 科 人 才 培 养 方 案 系 统 规 范 地 进 行 体 格 及 精 神 检 查, 能 规 范 书 写 并 口 头 汇 报 病 史 运 用 基 本 的 诊 断 和 技 术 规, 对 所 获 得 的 检 查 结 果 进 行 析 和 解 释 能 判 读 基 本 的 辅 助 检 查 结

武 汉 大 本 科 人 才 培 养 方 案 系 统 规 范 地 进 行 体 格 及 精 神 检 查, 能 规 范 书 写 并 口 头 汇 报 病 史 运 用 基 本 的 诊 断 和 技 术 规, 对 所 获 得 的 检 查 结 果 进 行 析 和 解 释 能 判 读 基 本 的 辅 助 检 查 结 医 部 临 床 医 业 八 年 制 中 法 班 本 科 人 才 培 养 方 案 一 业 代 码 名 称 业 代 码 :100201K 业 名 称 : 临 床 医 ( 八 年 制 )(Clinical Medicine(Eight-year program)) 二 业 培 养 目 标 八 年 制 医 教 育 以 八 年 一 贯, 本 博 融 通 为 原 则 培 养 熟 练 掌 握 英 语 和 法 语

Bardziej szczegółowo

:, : ,(4) ,32 21 :,,( ) : ,(2).--3 7

:, : ,(4) ,32 21 :,,( ) : ,(2).--3 7 2006 5 82 10 *****************************************************************...1 21...1...2 10...2...2...3...3...4...4...4...5...5...6...6...7...7...7...8...8...8...9...9...10...10... 11... 11...12...12...13...13

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303039C4EACAA1BCB6CDF8D5BEC6C0B9C0B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303039C4EACAA1BCB6CDF8D5BEC6C0B9C0B1A8B8E62E646F63> 附 件 : 环 境 保 护 部 办 公 厅 委 托 2009 年 度 省 级 环 保 厅 ( 局 ) 政 府 网 站 绩 效 评 估 报 告 环 境 保 护 部 信 息 中 心 编 制 二 〇 一 〇 年 一 月 目 录 一 综 述...2 二 指 标 体 系 及 评 分 细 则...4 三 评 估 结 果 与 分 析...8 ( 一 ) 平 均 绩 效 得 分 分 析...8 ( 二 ) 信 息

Bardziej szczegółowo

内 容 计 划 2 赴 香 港 北 京 拓 宽 职 场 视 野, 扬 帆 职 业 发 展 就 业 实 践 团 电 信 研 究 生 陈 晨 4 8 月 21 日 - 31 日 北 京 香 港 一 大 陆 和 香 港 城 市 轨 道 交 通 和 信 息 技 术 行 业 发 展 状 况 调 研 就 城 市

内 容 计 划 2 赴 香 港 北 京 拓 宽 职 场 视 野, 扬 帆 职 业 发 展 就 业 实 践 团 电 信 研 究 生 陈 晨 4 8 月 21 日 - 31 日 北 京 香 港 一 大 陆 和 香 港 城 市 轨 道 交 通 和 信 息 技 术 行 业 发 展 状 况 调 研 就 城 市 附 件 1: 项 目 内 容 计 划 1 赴 深 圳 寻 找 榜 样 力 量 拓 展 就 业 市 场 就 业 团 电 信 本 科 生 王 虹 英 5 7 月 17 日 - 23 日 深 圳 1 活 动 形 式 (1) 专 业 相 关 重 点 单 位 采 访 ; (2) 借 助 新 媒 体 海 报 视 频 等 进 行 宣 传 报 道, 媒 体 报 道 的 不 仅 局 限 于 一 般 的 平 面 媒 体,

Bardziej szczegółowo

《世说新语》

《世说新语》 ! " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"%# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!& # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!( # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!))# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!" +# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"&"#

Bardziej szczegółowo

团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 为 进 一 步 加 强 对 系 统 所 属 各 单 位 共 青 团 工 作 的 指 导 考 核 和 评 价, 选 树 一 批 基 础 工 作 扎 实, 重 点 工 作

团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 为 进 一 步 加 强 对 系 统 所 属 各 单 位 共 青 团 工 作 的 指 导 考 核 和 评 价, 选 树 一 批 基 础 工 作 扎 实, 重 点 工 作 江 苏 交 通 控 股 青 春 风 景 线 ( 第 1 期 ) 主 办 : 共 青 团 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 委 员 会 2014 年 4 月 15 日 目 录 团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 1 公 益 志 愿 京 沪 公 司 团 员 青 年 用 实 践 诠 释 雷 锋 精 神

Bardziej szczegółowo

臺 中 市 農 村 再 生 總 體 計 畫 核 定 文 號 : 行 政 院 農 業 委 員 會 民 國 4 年 月 2 日 農 授 水 保 字 第 4887 號 函 核 定 臺 中 市 政 府 農 業 局 摘 要 本 計 畫 依 據 農 村 再 生 條 例 規 定, 以 改 制 後 行 政 轄 區 為 計 畫 範 圍, 並 指 出 臺 中 市 適 用 農 村 再 生 條 例 之 區 域 以 生 產

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4BBBBB2AAC0B77CACECBDC6B2DFA6D2B8D5A8F75FB8D1AA525F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4BBBBB2AAC0B77CACECBDC6B2DFA6D2B8D5A8F75FB8D1AA525F2E646F63> 鳳 山 高 中 102 學 年 度 暑 期 輔 導 高 三 社 會 科 複 習 考 試 卷 答 案 卡 上 基 本 資 料 務 必 正 確 畫 記, 畫 記 錯 誤 者 一 律 扣 總 成 績 5 分! 代 碼 :01 單 一 選 擇 題 ( 每 題 2 分 )100% D1. 花 媽 擔 任 樂 活 市 市 長, 因 鑑 於 近 年 自 行 車 人 口 快 速 成 長, 基 於 使 用 者 付 費

Bardziej szczegółowo

Corporate Profile

Corporate Profile Corporate Profile SC Corporate Profile 3 4 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 5 6 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 7 8 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 9 10 SC Corporate Profile

Bardziej szczegółowo

水资源管理(十七)

水资源管理(十七) 1 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 2 3 ( ) 3 4 1 2 3 4 7 8 200 200 4 5 5 6 1987 4 20% 6 7 8 1985 9 () () () 4 7 3 6 10 14 9 13 4 8 3 7 () 4 7 3 5 3 6 3 5 () () () 3 5 2 4 () () () 15% 10 () (1) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

《太平广记》第二册

《太平广记》第二册 !! "" """""""""""""""""! # """""""""""""""""!$ # """"""""""""""""" # """""""""""""""""! # """""""""""""""""" $% #! """"""""""""""""" ($ # %& ( ################# $ $ " ################# $ ################

Bardziej szczegółowo

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Bardziej szczegółowo

私募基金合同

私募基金合同 泰 玥 盈 泰 定 增 1 号 专 项 私 募 基 金 私 募 基 金 合 同 ( 样 本 ) 私 募 基 金 管 理 人 : 泰 玥 众 合 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 私 募 基 金 托 管 人 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 私 募 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 聯 來 金 理 年 錄 零 參 聯 聯 陸 論 行 年 立 年 度 令 行 立 年 立 聯 聯 年 列 聯 理 練 理 練 行 立 狀 立 聯 立 年 勞 立 年 理 理 立 理 理 理 行 立 理 理 流 理 理 立 立 連 理 立 年 類 行 理 行 年 列 北 立 聯 度 漏 北 量 參 聯 80 年 聯 85 年 行 聯 91 年 行 北 僚 立 理 料 年 北 立 林 立 北 北 北 聯

Bardziej szczegółowo

------------------------------- 6 --------------------22 ------------------------------23 ---------------------------------- 24 1. ----------------------------------25 2. --------------------26 -------------------------------

Bardziej szczegółowo

水工环地质调查实施方案

水工环地质调查实施方案 支 撑 服 务 京 津 冀 协 同 发 展 地 质 调 查 实 施 方 案 (2016-2020 年 ) 国 土 资 源 部 北 京 市 人 民 政 府 天 津 市 人 民 政 府 河 北 省 人 民 政 府 中 国 地 质 调 查 局 2016 年 2 月 前 言 京 津 冀 地 处 京 畿 重 地, 战 略 地 位 十 分 重 要 京 津 冀 地 区 与 长 江 三 角 洲 地 区 珠 江 三

Bardziej szczegółowo

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 二 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Bardziej szczegółowo

月报09-5.doc

月报09-5.doc 目 录 2009 年 4 月 冶 金 行 业 大 事 回 顾 1 五 月 铁 矿 石 供 需 明 显 失 衡 市 场 价 格 受 压 难 启 ( 联 合 金 属 网 铁 矿 石 频 道 杜 薇 胡 凯 唐 静 李 进 朱 竞 成 ) 4 合 金 市 场 有 所 波 动 市 场 整 体 压 力 仍 然 较 大 ( 联 合 金 属 网 铁 合 金 频 道 邓 小 明 王 鑫 张 启 琴 苗 书 辉 卢

Bardziej szczegółowo

标题

标题 提 高 长 春 市 政 府 服 务 能 力 长 春 市 工 业 和 信 息 化 局 长 春 市 在 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导 下, 坚 持 信 息 化 服 务 经 济 建 设, 服 务 社 会 和 谐, 服 务 民 生, 大 力 推 动 电 子 政 务 建 设, 取 得 了 较 大 的 成 效 一 发 展 成 就 1. 构 建 了 全 市 统 一 的 电 子 政 务 网 络 框 架 长

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3CDC1D7CAB7A2A1B232303134A1B33132BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3CDC1D7CAB7A2A1B232303134A1B33132BAC52E646F63> 浙 江 省 国 土 资 源 厅 浙 江 省 水 利 厅 文 件 浙 土 资 发 2014 12 号 浙 江 省 国 土 资 源 厅 浙 江 省 水 利 厅 关 于 印 发 浙 江 省 地 面 沉 降 防 治 规 划 (2013 2020 年 ) 的 通 知 各 市 人 民 政 府, 省 级 有 关 单 位 : 浙 江 省 地 面 沉 降 防 治 规 划 (2013 2020 年 ) ( 以 下 简

Bardziej szczegółowo

目 次 壹 綜 合 評 述... 1 貳 ( 完 整 版 - 含 缺 失 對 業 者 營 運 影 響 認 定 缺 失 原 因 及 )... 2 一 檢 查 評 等... 2 ( 一 ) 法 令 遵 循...2 ( 二 ) 消 費 者 保 護...4 ( 三 ) 風 險 管 理...9 二 專 案 檢

目 次 壹 綜 合 評 述... 1 貳 ( 完 整 版 - 含 缺 失 對 業 者 營 運 影 響 認 定 缺 失 原 因 及 )... 2 一 檢 查 評 等... 2 ( 一 ) 法 令 遵 循...2 ( 二 ) 消 費 者 保 護...4 ( 三 ) 風 險 管 理...9 二 專 案 檢 金 融 監 督 管 理 委 員 會 檢 查 局 Financial Examination Bureau, Financial Supervisory Commission, ROC 101 年 度 - 本 國 銀 行 102 年 8 月 30 日 目 次 壹 綜 合 評 述... 1 貳 ( 完 整 版 - 含 缺 失 對 業 者 營 運 影 響 認 定 缺 失 原 因 及 )... 2 一 檢

Bardziej szczegółowo

第七章 地图的设计与编制

第七章 地图的设计与编制 1. 1.1 4060 1.2 1.3 1.4 GIS (http://www.gissky.net) 1 2 3 1.5 1.6 1.7 2. GIS (http://www.gissky.net) 7.1 2.1 2.2 ( ) 2.3 2.4 GIS (http://www.gissky.net) 7.1 GIS (http://www.gissky.net) 1. 2. 1:250001:500000

Bardziej szczegółowo

1/3 20% 80% GDP 1/3 1/4 3% mm

1/3 20% 80% GDP 1/3 1/4 3% mm 12 5720 4 400 105 11.8 1/3 20% 80% GDP 1/3 1/4 3% 2000 600 800 mm 100 40 20 30 3 5 6 9 20 1 / 86% 0.3 0.86 / 30 150-110 mm 15 30 m 30 4000 5000 UPVC 0.5 1.0 m 3 /h 1 8 m 3 /h 100 m 200 300 2004 3 5 400

Bardziej szczegółowo

1 云南师范大学2016年硕士研究生招生考试专业目录.xls

1 云南师范大学2016年硕士研究生招生考试专业目录.xls 云 南 师 范 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 专 业 目 录 院 系 所 专 业 研 究 方 向 指 导 教 师 考 试 科 目 备 注 001 哲 学 与 政 法 学 院 010101 马 克 思 主 义 哲 学 01 马 克 思 主 义 哲 学 与 社 会 改 革 研 究 02 中 国 马 克 思 主 义 哲 学 与 现 代 化 03 哲 学 与 管 理 010102

Bardziej szczegółowo

2

2 preamble 2014, 如 沐 春 风 2014 年 北 方 的 冰 雪 尚 未 消 融, 人 们 却 已 经 感 受 到 了 春 天 充 满 生 机 的 气 息, 你 瞧, 雪 白 的 玉 兰 雏 黄 的 迎 春 含 羞 的 桃 花 在 北 京 迎 来 了 全 国 的 两 会, 似 乎 正 预 示 着, 中 华 人 民 共 和 国, 这 个 有 着 古 老 过 去 与 辉 煌 未 来 的 国

Bardziej szczegółowo

教育厅政策文件

教育厅政策文件 附 件 2014 年 浙 江 省 省 级 教 学 成 果 奖 高 等 教 育 获 奖 项 目 名 单 一 等 奖 (98 项 ) 序 号 成 果 名 称 成 果 主 要 完 成 人 姓 名 成 果 主 要 完 成 单 位 1 学 科 竞 赛 激 发 学 生 活 力 之 浙 江 二 十 载 探 索 实 强 化 节 能 减 排 意 识, 提 升 创 新 实 能 力, 创 建 与 推 2 进 全 国 大

Bardziej szczegółowo

河北宣化工程机械股份有限公司

河北宣化工程机械股份有限公司 2002 XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 2 3 4 5 9 12 14 15 23 26 28 63-1 - 00-2 - 1 XuanHua XCMC 2 3 21 0313 3012255-2248 0313 3013941 hbxg2@hbxg.com 4 21 075105 www.hbxg.com webmaster@hbxg.com 5

Bardziej szczegółowo

16 97.04.30-1. 2. 3. 4. 17 97.05.01 10 18 97.05.02 ( ) 19 97.05.07 97 ( ) 20 97.05.14 21 97.05.15 50 22 97.05.15 23 97.05.17 24 97.05.20 25 97.05.20 2

16 97.04.30-1. 2. 3. 4. 17 97.05.01 10 18 97.05.02 ( ) 19 97.05.07 97 ( ) 20 97.05.14 21 97.05.15 50 22 97.05.15 23 97.05.17 24 97.05.20 25 97.05.20 2 96 1 97.02.20 1 2 7 500 2 97.02.22 3 97.03.06 4 97.03.11 5 97.03.13 6 97.03.17 96 7 97.03.18 8 97.03.20 9 97.03.27 10 97.03.28 835 377 96 96 97 5 11 97.03.28 ( 12 97.04.16 13 97.04.16 14 97.04.14 2008

Bardziej szczegółowo

【高教資料庫】說明會及學校發問問題

【高教資料庫】說明會及學校發問問題 高 教 資 料 庫 說 明 會 及 學 校 詢 問 問 題 回 應 表 100.10.18 表 學 校 問 題 校 庫 回 覆 1. 基 本 資 料 學 校 資 料 新 增 ( 改 制 ) 資 料 請 問 為 100 學 年 改 制 才 填 還 是 曾 改 制 過 都 要 填? 1. 學 校 資 料 之 改 制 資 料 請 提 供 學 校 自 創 校 以 來 之 改 制 更 歷 程 2. 本 校 醫

Bardziej szczegółowo

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8 ( ) () 2009 7 ~2010 8 12 ( ) 3000 [1] 12 5.5 A B A 7 3 41 2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B

Bardziej szczegółowo

會 議 紀 錄 各 業 務 部 門 工 作 報 告 第 11 屆 第 1 次 定 期 大 會 民 政 委 員 會 第 1 次 工 作 報 告 會 議 紀 錄 時 間 : 民 國 100 年年 4 月 26 日 ( 星 期 二 ) 上 午 10 時 20 分 至 12 時 15 分 地 點 : 本 會

會 議 紀 錄 各 業 務 部 門 工 作 報 告 第 11 屆 第 1 次 定 期 大 會 民 政 委 員 會 第 1 次 工 作 報 告 會 議 紀 錄 時 間 : 民 國 100 年年 4 月 26 日 ( 星 期 二 ) 上 午 10 時 20 分 至 12 時 15 分 地 點 : 本 會 要 目 會 議 紀 錄 ( 各 業 務 部 門 工 作 報 告 ) 第 11 屆 第 1 次 定 期 大 會 民 政 部 門 工 作 報 告 會 議 紀 錄 及 速 記 錄 2068 第 11 屆 第 1 次 定 期 大 會 財 政 建 設 部 門 工 作 報 告 會 議 紀 錄 及 速 記 錄 2156 第 11 屆 第 1 次 定 期 大 會 教 育 部 門 工 作 報 告 會 議 紀 錄 及

Bardziej szczegółowo

(1) (2) (3) 2

(1) (2) (3) 2 100.08.03 100.07.04 100.07.15 (1) (2) (1) 100.07.15 11 20 3.57 / 49.35 / 52.92 / -3.57 / (2) 100.07.15 (1) 6 28 (2) 101 (3) 100.09.02 1 (1) 100.07.15 (2) 100.07.21 1 2 (3) 2 99 4 100 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

- 2 -

- 2 - ( ) - 1 - - 2 - - 3 - 5 64 A 6 28-30 5 97 GIS 7 SM-211 SM-210 8 P-12-4 - - 5 - - 6 - 凖 - 7 - 綫 - 8 - - 9 - 却 - 10 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 11 - 11. 12. 13. 14. 15. 2008 16. 1981-17. 1975-12 -

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F> 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 參 訪 ) 臺 北 市 政 府 教 育 局 100 學 年 度 國 中 國 語 文 領 域 輔 導 小 組 上 海 市 教 育 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 政 府 教 育 局 姓 名 職 稱 : 丁 亞 雯 局 長 等 20 位 派 赴 國 家 : 大 陸 上 海 市 出 國 期 間 :100.12.11-100.12.15

Bardziej szczegółowo

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後 偏 鄉 學 校 執 行 補 救 教 學 困 境 之 探 究 : 以 嘉 義 縣 大 鄉 國 小 為 例 宣 崇 慧 嘉 義 大 學 幼 兒 教 育 學 系 副 教 授 摘 要 補 救 教 學 的 主 要 目 的, 在 於 透 過 有 效 教 學 策 略, 將 每 一 位 學 生 的 數 學 及 語 文 兩 項 基 本 能 力, 推 向 指 標 水 準 然 而, 許 多 偏 鄉 學 校 多 面 臨 教

Bardziej szczegółowo

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察)

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察) 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 考 察 ) 103 年 度 課 程 與 教 學 領 先 標 竿 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 立 育 成 高 級 中 學 姓 名 職 稱 : 周 寤 竹 校 長 等 15 名 赴 派 國 家 : 大 陸 地 區 上 海 市 出 國 期 間 :103 年 6 月 10 至 6 月 14 日 報 告 日 期 :103

Bardziej szczegółowo

安全理事会

安全理事会 安 全 理 事 会 2013 年 综 述 联 合 国 新 闻 稿 SC/11247 旧 问 题 仍 然 存 在 新 现 状 迫 使 安 理 会 反 思 以 往 处 理 全 球 热 点 问 题 的 方 式 安 理 会 召 开 的 会 议 次 数 有 所 减 少 成 员 国 通 过 了 47 项 决 议, 发 表 了 22 份 主 席 声 明 导 言 2013 年, 为 了 更 好 地 适 应 21 世

Bardziej szczegółowo

14审稿专家

14审稿专家 第 69 卷 第 9 期 2014 年 9 月 ACTA GEOGRAPHICA SINICA Vol.69, No.9 September, 2014 审 稿 专 家 名 单 ( 按 单 位 行 政 区 域 和 审 稿 专 家 姓 氏 拼 音 为 序 ) 在 创 刊 80 周 年 之 际, 编 辑 部 谨 向 所 有 为 审 稿 的 专 家 表 示 衷 心 的 感 谢! 以 下 是 2000 年

Bardziej szczegółowo

打 造 新 型 领 导 力 揭 示 未 来 领 导 力 面 临 的 新 挑 战 根 据 Hay ( 合 益 ) 集 团 2030 领 导 力 的 研 究 发 现, 未 来 的 领 导 者 想 要 成 功 就 必 须 掌 握 新 的 技 能 和 素 质 内 容 介 绍 2 1 全 球 范 围 内 的 力 量 对 比 正 在 发 生 变 化 5 2 气 候 变 化 和 资 源 匮 乏 的 问 题 与

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B14DACECA548A457BEC7AED5B1D0AE76B8EAAEE6B065BC66A740B77EB6B7AABE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B14DACECA548A457BEC7AED5B1D0AE76B8EAAEE6B065BC66A740B77EB6B7AABE2E646F63> 專 科 以 上 學 校 教 師 資 格 送 審 作 業 須 知 修 正 規 定 一 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 為 辦 理 專 科 以 上 學 校 教 師 資 格 審 定 作 業, 特 訂 定 本 須 知 二 送 審 教 師 資 格 者 應 繳 交 之 表 件 : ( 一 ) 學 位 送 審 : 依 教 育 人 員 任 用 條 例 第 十 六 條 第 一 款 及 第 十 六 條 之

Bardziej szczegółowo

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川 陸 水 利 局 重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程及用地建設及維護 四 新北市河川環境營造及改善工程 五 流域綜合治理計畫

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

nj14-9.FIT)

nj14-9.FIT) 新 论 摘 登 城 镇 化 是 以 农 业 为 主 的 传 统 乡 村 社 会 向 以 工 业 和 服 务 业 为 主 的 现 代 城 镇 社 会 逐 渐 转 变 的 历 史 过 程 袁 是 现 代 化 的 必 由 之 路 遥 农 业 产 业 化 是 农 业 生 产 模 式 的 重 大 变 革 袁 是 推 进 农 业 经 营 规 模 化 尧 市 场 化 尧 现 代 化 的 有 效 途 径 遥 实 践

Bardziej szczegółowo

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就 常 松 男,1973 年 生, 管 理 科 学 与 工 程 博 士, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 数 量 工 程 部 经 理 有 效 市 场 与 专 业 投 资 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 常 松 在 沃 顿 学 习 的 过 程 中, 深 刻 体 会 到 整 个 金 融 学 的 大 厦 建 立 在 以 均 衡 和 无 套 利 为 基 石 的 有 效 市 场 理 论 基

Bardziej szczegółowo

目 錄

目 錄 第 一 節 依 據 一 災 害 防 救 法 及 其 施 行 細 則 二 臺 北 市 災 害 防 救 規 則 第 一 章 總 則 三 臺 北 市 各 級 災 害 應 變 中 心 作 業 要 點 四 臺 北 市 地 區 災 害 防 救 計 畫 五 臺 北 市 重 大 災 害 災 情 查 ( 蒐 ) 報 通 報 作 業 執 行 計 畫 第 二 節 目 的 為 有 效 執 行 本 市 災 害 防 救 工 作

Bardziej szczegółowo

电力安全管理(四十四).doc

电力安全管理(四十四).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YC5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ( ) 64 65

Bardziej szczegółowo

第三章 雙卡業務之探討.doc

第三章 雙卡業務之探討.doc (the Federal Consumer Credit Protection Act) ()1930 ()1950 ) ( ) () 1983 ( ) ) 1 1. 2 2. 3. 1 2 3 2 3 IC 3 1994 1984/03/251996 7 1998/06/13 20 ( ) () 3.1 - () ( ) ATM 2%3% () 3.2 3.2 VISA () () () ()

Bardziej szczegółowo

9902resitH31_sgeog

9902resitH31_sgeog 私 立 弘 文 高 級 中 學 九 十 九 學 年 度 第 二 學 期 高 中 部 三 年 級 社 會 組 1. 下 列 何 者 非 地 理 學 探 討 醫 學 疾 病 常 用 的 觀 點? (A) 探 討 疾 病 健 康 與 環 境 的 關 係 (B) 探 討 疾 病 的 空 間 分 布 與 擴 散 (C) 探 討 疾 病 的 病 理 成 因 (D) 探 討 疾 病 地 方 性 潛 在 致 病 因

Bardziej szczegółowo

大 綱 壹 推 動 背 景 與 過 程 貳 比 對 結 果 及 推 動 概 況 一 可 行 - 立 即 推 動 或 適 時 開 放 辦 理 二 原 則 可 行 - 朝 開 放 方 向 研 議 三 現 階 段 暫 不 宜 推 動 或 開 放 四 涉 其 他 部 會 職 掌 之 建 議 事 項 參 結

大 綱 壹 推 動 背 景 與 過 程 貳 比 對 結 果 及 推 動 概 況 一 可 行 - 立 即 推 動 或 適 時 開 放 辦 理 二 原 則 可 行 - 朝 開 放 方 向 研 議 三 現 階 段 暫 不 宜 推 動 或 開 放 四 涉 其 他 部 會 職 掌 之 建 議 事 項 參 結 穩 健. 創 新. 開 放 持 續 推 動 金 融 自 由 化 ( 與 星 港 比 對 ) 金 融 監 督 管 理 委 員 會 103 年 1 月 9 日 大 綱 壹 推 動 背 景 與 過 程 貳 比 對 結 果 及 推 動 概 況 一 可 行 - 立 即 推 動 或 適 時 開 放 辦 理 二 原 則 可 行 - 朝 開 放 方 向 研 議 三 現 階 段 暫 不 宜 推 動 或 開 放 四 涉

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 11年16期g.doc

Microsoft Word - 11年16期g.doc 中 国 地 质 学 会 情 况 通 报 第 16 期 ( 总 第 83 期 ) 中 国 地 质 学 会 秘 书 处 2011 年 7 月 26 日 本 期 内 容 朱 立 新 秘 书 长 出 席 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 质 学 会 换 届 大 会 并 与 会 员 代 表 座 谈 新 疆 地 质 学 会 召 开 第 十 次 会 员 代 表 大 会 胡 建 卫 任 理 事 长 张 冀 任 秘

Bardziej szczegółowo

长丰县罗塘乡土地利用总体规划

长丰县罗塘乡土地利用总体规划 长 丰 县 罗 塘 乡 土 地 利 用 总 体 规 划 (2006 2020 年 ) 说 明 ( 报 批 稿 ) 长 丰 县 罗 塘 乡 人 民 政 府 二 一 二 年 七 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 罗 塘 乡 上 轮 规 划 实 施 情 况... 2 第 一 节 上 轮 规 划 主 要 指 标 实 施 情 况... 2 第 二 节 上 轮 规 划 取 得 成 效 分 析... 2

Bardziej szczegółowo

目 錄 表 目 錄... IV 圖 目 錄... VII 附 錄 表 目 錄... IX 壹 摘 要... 1 貳 導 論... 2 參 自 我 評 鑑 結 果... 11 項 目 一 : 目 標 特 色 與 自 我 改 善... 11 1.1 院 系 依 據 中 長 程 校 務 發 展 計 畫 擬

目 錄 表 目 錄... IV 圖 目 錄... VII 附 錄 表 目 錄... IX 壹 摘 要... 1 貳 導 論... 2 參 自 我 評 鑑 結 果... 11 項 目 一 : 目 標 特 色 與 自 我 改 善... 11 1.1 院 系 依 據 中 長 程 校 務 發 展 計 畫 擬 元 智 大 學 102 學 年 度 系 所 評 鑑 社 會 暨 政 策 科 學 學 系 自 我 評 鑑 報 告 聯 絡 人 : 李 姝 諍 聯 絡 電 話 : (03)4638800-2161 電 子 郵 件 : racher@saturn.yzu.edu.tw 系 所 主 管 : 劉 宜 君 教 授 目 錄 表 目 錄... IV 圖 目 錄... VII 附 錄 表 目 錄... IX 壹 摘

Bardziej szczegółowo

户籍人口自然增长率 -2.27 全区户籍 区委常委 宣传部长孙甘霖到区人口计生 人口出生一孩率 95.76% 二孩率 4.14% 委调研 要求再接再厉 保持良好的工作 多孩率 0.10% 出生性别比 107 一般生 势头 鼓足干劲 使人口计生工作一如既 育率 28.71 总和生育率 0.9558 全

户籍人口自然增长率 -2.27 全区户籍 区委常委 宣传部长孙甘霖到区人口计生 人口出生一孩率 95.76% 二孩率 4.14% 委调研 要求再接再厉 保持良好的工作 多孩率 0.10% 出生性别比 107 一般生 势头 鼓足干劲 使人口计生工作一如既 育率 28.71 总和生育率 0.9558 全 八 各区县 人口与计划生育工作 100 打造人口文化精品 破解 钻石地段 宣传阵地难以立足问题 将人口计生宣传 黄 浦 区 挤进 了南京路 外滩 初步形成了人 概况 2008 年 黄浦区人口计生工作 口计生公益宣传 上屏 上网 上街 上 强化 大人口 工作 深化 小人口 工作 车 上船 的局面 各街道形成 一街一品 关注和解决民生问题 黄浦区被国家人口 特色 计生委评为全国计划生育优质服务先进单 依法行政

Bardziej szczegółowo

前 言 交 接 试 验 和 预 防 试 验 是 保 证 系 统 安 全 运 行 的 有 效 手 段 之 一 目 前 执 行 的 电 气 设 备 预 防 性 试 验 堆 积 (DL/T596-1996) 和 电 气 设 备 交 接 试 验 标 准 (GB50150-91) 的 电 力 电 缆 内 容

前 言 交 接 试 验 和 预 防 试 验 是 保 证 系 统 安 全 运 行 的 有 效 手 段 之 一 目 前 执 行 的 电 气 设 备 预 防 性 试 验 堆 积 (DL/T596-1996) 和 电 气 设 备 交 接 试 验 标 准 (GB50150-91) 的 电 力 电 缆 内 容 湖 北 省 电 力 公 司 企 业 标 准 Q/ED116501 2004 橡 塑 绝 缘 电 力 电 缆 交 接 和 预 防 性 试 验 规 程 2004 一 08 16 发 布 2004 一 09 一 01 实 施 湖 北 省 电 力 公 司 发 布 前 言 交 接 试 验 和 预 防 试 验 是 保 证 系 统 安 全 运 行 的 有 效 手 段 之 一 目 前 执 行 的 电 气 设 备 预

Bardziej szczegółowo

北 京 大 学

北 京 大 学 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 ( 信 息 工 程 学 院 报 表 修 订 版 本 ) 一 级 学 科 名 称 专 业 名 称 计 算 机 科 学 与 技 术 计 算 机 应 用 技 术 专 业 代 码 081203 北 京 大 学 研 究 生 院 制 表 填 表 日 期 :2012 年 06 月 16 日 一 学 科 ( 专 业 ) 主 要 研 究 方 向 序 研 究 方 向

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

华中师范大学2015年人文地理学考试科目

华中师范大学2015年人文地理学考试科目 华 中 师 范 大 学 2015 年 人 文 地 理 学 考 试 科 目 适 用 于 人 文 地 理 学 自 然 地 理 学 GIS 专 业 一 考 试 范 围 和 重 点 ( 地 学 考 研 中 心 提 供 ) 考 试 范 围 : 华 大 官 方 没 有 关 于 考 试 范 围 的 具 体 说 明, 但 人 文 地 理 学 科 本 身 肯 定 是 有 重 点 和 难 点 的, 并 且 老 师 在

Bardziej szczegółowo

珠府〔2016〕 号

珠府〔2016〕  号 珠 海 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 珠 海 市 人 民 政 府 2016 年 5 月 1 目 录 第 一 篇 实 现 新 跨 越, 开 启 新 征 程... 7 第 一 章 发 展 形 势... 7 第 一 节 发 展 基 础... 7 第 二 节 发 展 机 遇... 18 第 二 章 总 体 要 求... 21 第 一 节 指 导 思 想...

Bardziej szczegółowo

目 录

目  录 2014 年 山 西 师 范 大 学 现 代 文 理 学 院 就 业 质 量 年 报 山 西 师 范 大 学 数 据 报 告 撰 写 组 编 Shanxi Normal University Student Career Center 山 西 师 范 大 学 数 据 报 告 撰 写 组 项 目 负 责 人 : 赵 春 平 分 析 与 撰 写 : 高 兵 张 大 为 审 稿 : 曹 景 川 校 对 :

Bardziej szczegółowo

致遠管理學院法規提案單

致遠管理學院法規提案單 台 灣 首 府 大 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 行 政 會 議 會 議 議 程 會 議 資 料 請 先 行 參 閱 為 方 便 討 論, 請 於 開 會 當 日 攜 帶 與 會, 謝 謝 您 的 合 作 若 不 克 與 會, 請 於 事 前 告 知 承 辦 人 ( 分 機 215 詹 琬 渝 ) 會 議 時 間 : 民 國 102 年 2 月 6 日 ( 星 期 三 ) 下

Bardziej szczegółowo

?b?b5000?U-102.12???????i??

?b?b5000?U-102.12???????i?? 1 茂 德 科 技 股 份 有 限 公 司 8414XXXX 3,444,399 2 國 產 汽 車 股 份 有 限 公 司 1161XXXX 986,831 3 擎 碧 建 設 股 份 有 限 公 司 2217XXXX 762,260 4 雅 新 實 業 股 份 有 限 公 司 3543XXXX 748,366 5 太 子 汽 車 工 業 股 份 有 限 公 司 3504XXXX 544,711

Bardziej szczegółowo

目 录 Contents 要 闻 回 顾 01-15 业 务 动 态 16-21 01 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 高 红 卫 到 航 天 信 息 做 基 层 工 作 调 研 16 航 天 信 息 中 标 成 为 电 子 港 澳 通 行 证 制 证 设 备 全 国 独 家 供 应 商

目 录 Contents 要 闻 回 顾 01-15 业 务 动 态 16-21 01 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 高 红 卫 到 航 天 信 息 做 基 层 工 作 调 研 16 航 天 信 息 中 标 成 为 电 子 港 澳 通 行 证 制 证 设 备 全 国 独 家 供 应 商 目 录 Contents 要 闻 回 顾 01-15 业 务 动 态 16-21 01 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 高 红 卫 到 航 天 信 息 做 基 层 工 作 调 研 16 航 天 信 息 中 标 成 为 电 子 港 澳 通 行 证 制 证 设 备 全 国 独 家 供 应 商 03 集 团 公 司 纪 检 组 组 长 党 组 成 员 高 福 来 赴 新 疆 航 天 信 息 调

Bardziej szczegółowo

001 仪 器 科 学 与 光 电 工 程 学 院 080401 精 密 仪 器 及 机 械 080402 测 试 计 量 技 术 及 仪 器 0804Z1 光 电 信 息 工 程 复 试 ( 笔 试 ) 业 务 课 为 专 业 技 术 基 础, 包 括 精 密 机 械 设 计 单 片 机 原 理

001 仪 器 科 学 与 光 电 工 程 学 院 080401 精 密 仪 器 及 机 械 080402 测 试 计 量 技 术 及 仪 器 0804Z1 光 电 信 息 工 程 复 试 ( 笔 试 ) 业 务 课 为 专 业 技 术 基 础, 包 括 精 密 机 械 设 计 单 片 机 原 理 合 肥 工 业 大 学 2017 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 部 分 科 目 考 试 大 纲 ( 复 试 业 务 课 考 试 覆 盖 范 围, 仅 供 参 考 ) 1 001 仪 器 科 学 与 光 电 工 程 学 院 080401 精 密 仪 器 及 机 械 080402 测 试 计 量 技 术 及 仪 器 0804Z1 光 电 信 息 工 程 复 试 ( 笔 试 ) 业 务 课 为

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

1. ( 2. 3. 4. 1. 2. 3. - - (EBIT) - (EBT) - 304 _50 254 30 30. 72 60. 72 193.28 3 190. 28 4 _ 200 _ 196 196 10 206 0.75 0.80 0.85 ( ) 300 304 307 (, ) FF1,120,000 :1 =8.00 ( ) FF1.120,000 140 000

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2B0CDE2C9FAB4E6CAD6B2E12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2B0CDE2C9FAB4E6CAD6B2E12E646F63> 前 言 16 年 的 职 业 军 人 生 涯, 使 我 有 机 会 为 特 种 航 空 部 队 (SAS) 服 务 作 为 英 国 皇 家 军 队 的 精 英 之 一, 她 的 训 练 目 标 是 使 得 战 斗 人 员 能 在 全 球 任 一 地 点 完 成 各 种 异 常 艰 巨 的 作 战 任 务, 通 常 是 在 与 主 力 隔 绝 的 敌 占 区 域 进 行 小 组 作 战 这 要 求 战

Bardziej szczegółowo

Part 1 99 10010 98322283 99188 2 4 124 22499 128

Part 1 99 10010 98322283 99188 2 4 124 22499 128 9 99 20162020 2008 127 Part 1 99 10010 98322283 99188 2 4 124 22499 128 129 2010 850 99411439 27 9481 500 99 910 19 OECD 99 99 166 GIS 99 99 22,000 20 9699 RPI5.474.42 99 1,2851,944 2,500CMD 991214 130

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20283130352E392E3229AAF7C4DDA475B77EACE3A873B56FAE69A4A4A4DFA475A661A544A5F4A9DBA5CDC2B2B3B9A7B9BEE3AAA928313035A67EB2C432B4C1292E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20283130352E392E3229AAF7C4DDA475B77EACE3A873B56FAE69A4A4A4DFA475A661A544A5F4A9DBA5CDC2B2B3B9A7B9BEE3AAA928313035A67EB2C432B4C1292E646F63> 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心 內 政 部 委 託 辦 理 營 造 業 工 地 主 任 220 小 時 職 能 訓 練 課 程 講 習 招 生 簡 章 壹 依 據 : 營 造 業 法 第 1 條 第 1 項 及 營 造 業 工 地 主 任 評 定 回 訓 及 管 理 辦 法 貳 目 的 : 一 在 使 符 合 營 造 業 法 第 1 條 第 1 項 各 款 之 一 所 規 定 資 格 者,

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2031302DB3B5C1AACDF8D3EBB3B5C2B7D0ADCDACCDF5D4C6C5F4205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2031302DB3B5C1AACDF8D3EBB3B5C2B7D0ADCDACCDF5D4C6C5F4205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 车 联 网 与 车 路 协 同 王 云 鹏 北 京 航 空 航 天 大 学 交 通 科 学 与 工 程 学 院 教 授 2011/9/6 提 纲 1. 2. 3. 车 联 网 概 述 体 系 架 构 典 型 应 用 车 联 网 车 联 网 : 是 以 车 内 网 车 际 网 和 车 载 移 动 互 联 网 为 基 础, 按 照 约 定 的 通 信 协 议 和 数 据 交 互 标 准, 在 车 - 车

Bardziej szczegółowo

风 景 园 林 ( 学 制 五 年 ) 主 要 课 程 : 该 专 业 设 置 风 景 园 林 历 史 遗 产 保 护 风 景 园 林 规 划 设 计 风 景 园 林 水 环 境 生 态 修 复 等 3 个 专 业 设 计 方 向 选 题, 主 要 开 设 有 设 计 初 步 图 示 思 考 与 表

风 景 园 林 ( 学 制 五 年 ) 主 要 课 程 : 该 专 业 设 置 风 景 园 林 历 史 遗 产 保 护 风 景 园 林 规 划 设 计 风 景 园 林 水 环 境 生 态 修 复 等 3 个 专 业 设 计 方 向 选 题, 主 要 开 设 有 设 计 初 步 图 示 思 考 与 表 学 院 与 专 业 介 绍 本 科 项 目 建 筑 与 城 市 规 划 学 院 设 建 筑 学 系 城 乡 规 划 学 系 设 计 学 系 设 计 基 础 教 学 部 建 筑 史 论 部 建 设 技 术 部 实 验 中 心 等 教 学 部 门 在 2012 年 教 育 部 发 布 的 学 科 评 估 排 名 中, 建 筑 学 名 列 第 9, 城 乡 规 划 学 名 列 12, 风 景 园 林 学

Bardziej szczegółowo

公 司 概 况 优 秀 的 技 术 团 队 骨 干 力 量 : 教 授 注 册 环 保 工 程 师 高 级 工 程 师 团 队 力 量 : 博 士 2 人 硕 士 8 人 本 科 18 人 专 业 覆 盖 : 工 艺 设 计 生 物 给 排 水 自 动 化 环 境 工 程 与 科 学 等 先 进 的

公 司 概 况 优 秀 的 技 术 团 队 骨 干 力 量 : 教 授 注 册 环 保 工 程 师 高 级 工 程 师 团 队 力 量 : 博 士 2 人 硕 士 8 人 本 科 18 人 专 业 覆 盖 : 工 艺 设 计 生 物 给 排 水 自 动 化 环 境 工 程 与 科 学 等 先 进 的 污 染 源 生 态 拦 截 技 术 浙 江 绿 凯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 概 况 企 业 荣 誉 2010 年 浙 江 绿 凯 环 保 科 技 有 限 公 司 成 立 2012 年 被 认 定 为 雏 鹰 计 划 企 业 2013 年 被 评 为 省 科 技 型 中 小 企 业 2014 年 公 司 顺 利 股 改, 更 名 为 浙 江 绿 凯 环 保 科 技 股 份 有

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8> 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 2014 年 12 月 目 录 关 于 编 制 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 的 说 明... 5 第 一 篇 规 章 制 度... 6 第 一 部 分 单 位 层 面 的 规 章 制 度... 6 1. 中 共 上 海 师 范 大 学 委 员 会 常 委 会 议 事 决 策 规 则... 7 2. 中

Bardziej szczegółowo

4f.indd

4f.indd 公 路 集 团 有 限 公 司 主 办 通 往 您 心 中 2015 年 第 02 期 总 第 84 期 特 别 策 划 寻 找 公 路 最 美 微 笑 10/ 新 一 年, 回 顾 与 展 望 20/ 帅 乡 坦 途 26/ 百 日 不 是 终 点, 服 务 永 在 路 上 34/ 微 笑 大 使 黄 倩 : 那 一 抹 最 靓 丽 的 微 笑 37/ 微 笑 大 使 邓 渝 : 十 年 磨 一

Bardziej szczegółowo

(4) 其 他 经 营 指 标 比 较 沙 钢 经 营 业 绩 突 出, 不 仅 体 现 在 其 成 本 控 制 能 力 强, 除 非 钢 收 入 比 率 外, 其 他 各 项 指 标 也 均 表 现 优 秀 ( 为 保 证 对 比 数 据 的 完 整 性, 以 表 4 中 的 2013 年 数 据

(4) 其 他 经 营 指 标 比 较 沙 钢 经 营 业 绩 突 出, 不 仅 体 现 在 其 成 本 控 制 能 力 强, 除 非 钢 收 入 比 率 外, 其 他 各 项 指 标 也 均 表 现 优 秀 ( 为 保 证 对 比 数 据 的 完 整 性, 以 表 4 中 的 2013 年 数 据 沙 钢 转 型 发 展 研 究 胡 恒 谢 文 亮 摘 要 : 金 融 危 机 以 来, 钢 铁 行 业 整 体 微 利 甚 至 亏 损, 沙 钢 效 益 却 逆 势 上 扬,2013 年 和 2014 年 沙 钢 本 部 净 利 润 分 别 达 40 亿 和 50 亿,2015 年 上 半 年 沙 钢 集 团 净 利 润 14.79 亿 元, 其 中 沙 钢 本 部 17 亿 元 沙 钢 有 其

Bardziej szczegółowo

第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 動 機 隨 著 時 代 的 變 遷, 生 活 型 態 的 改 變, 以 往 兒 時 玩 的 一 些 童 玩 或 遊 戲, 尤 其 在 都 會 區, 已 鮮 少 看 見 學 生 在 玩 研 究 者 們 擔 任 多 年 的 低 年 級 及 中 年 級 小 學 教

第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 動 機 隨 著 時 代 的 變 遷, 生 活 型 態 的 改 變, 以 往 兒 時 玩 的 一 些 童 玩 或 遊 戲, 尤 其 在 都 會 區, 已 鮮 少 看 見 學 生 在 玩 研 究 者 們 擔 任 多 年 的 低 年 級 及 中 年 級 小 學 教 下 課 好 好 玩 以 兒 童 遊 戲 提 升 國 小 四 年 級 學 生 人 際 關 係 與 創 造 力 之 研 究 新 湖 國 小 陳 怡 惠 車 正 雲 江 豐 聿 摘 要 本 研 究 旨 在 探 討 遊 戲 教 學 對 學 生 人 際 關 係 及 創 造 力 之 影 響, 目 的 是 希 望 能 藉 由 遊 戲 教 學, 擴 充 學 生 下 課 活 動 的 內 容, 激 發 其 玩 遊 戲

Bardziej szczegółowo

列 席 職 員 : 助 理 法 律 顧 問 3 馮 秀 娟 小 姐 高 級 主 任 (2)1 馬 淑 霞 小 姐 經 辦 人 / 部 門 I. 就 2001 年 4 月 26 日 上 次 會 議 提 出 的 事 項 所 作 的 回 應 [ 立 法 會 CB(2)1529/00-01(01) 號 文

列 席 職 員 : 助 理 法 律 顧 問 3 馮 秀 娟 小 姐 高 級 主 任 (2)1 馬 淑 霞 小 姐 經 辦 人 / 部 門 I. 就 2001 年 4 月 26 日 上 次 會 議 提 出 的 事 項 所 作 的 回 應 [ 立 法 會 CB(2)1529/00-01(01) 號 文 立 法 會 Legislative Council 檔 號 :CB2/BC/11/00 立 法 會 CB(2)162/01-02 號 文 件 ( 此 份 會 議 紀 要 業 經 審 閱 ) 定 額 罰 款 ( 公 眾 地 方 潔 淨 罪 行 ) 條 例 草 案 委 員 會 會 議 紀 要 日 期 : 2001 年 5 月 15 日 ( 星 期 二 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 :

Bardziej szczegółowo

( 1) (JOC ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 (Z E O S ) 8 ( ) 9 ( ) ( ) 0 11 ( ) 1

( 1) (JOC ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 (Z E O S ) 8 ( ) 9 ( ) ( ) 0 11 ( ) 1 ( ) (JOC ) () ( ) 4 () 5 ( ) 6 ( ) 7 (Z E O S) 8 ( ) 9 ( ) 4 ( ) ( ) 4 () ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 4 5 6 8 ( ) 9 ( ) 5 ( ) ( ) 5 4 7 8 ( ) ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 6 ( ) 7 (( ) ) 4 7 9 8 (P O N ) 9 ( ) 8 (

Bardziej szczegółowo

和 谐 李 林 阳 / 摄

和 谐 李 林 阳 / 摄 公 路 集 团 有 限 公 司 主 办 通 往 您 心 中 2015 年 第 09 期 总 第 91 期 特 别 策 划 驿 站 新 生 18 / 重 庆 大 步 迈 入 三 环 时 代 31 / 集 团 第 五 届 职 工 技 能 竞 赛 正 式 启 动 34 / 高 速 路 上 小 小 千 斤 顶 和 谐 李 林 阳 / 摄 平 凡 之 美 文 / 股 份 公 司 雷 海 娅 图 / 黄 中 兵

Bardziej szczegółowo

從外資參與中國銀行業之情況,看我國銀行登陸之可能發展

從外資參與中國銀行業之情況,看我國銀行登陸之可能發展 1949 1979 2006 12 11 (WTO) 2001 (MOU) (2008)3 12 OBU 4 3 27 () (2007) 47 193 440 ( 1) 41% 24 119 2 5 1 23 71 117 ( 1) 1 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 :2007 % 67 1 2007

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled MES IT IT 2 25 3G 20 9 60 2 24 1 3G 3 3 2 3 1 30% 3 2 25 2011 2011 25.5% 2011 2011 30 2011 3 4 4 2 25 10 5 2 26 CAD CAD/CAM 3D/CAT RFID 6 MRO 2 28 3 1 7 GIS GIS 3 2 25.5% 2010 2009 2011 2010 25.5% 8 RFID

Bardziej szczegółowo

99

99 國 立 臺 北 科 技 大 學 教 務 處 Office of Academic Affairs 2010 International Students Orientation 九 九 學 年 度 國 際 新 生 新 生 訓 練 簡 介 Content About 關 於 北 科 大 教 務 處 組 織 Important Regulations 重 要 規 定 Activities 課 程 活 動

Bardziej szczegółowo

主 办 刊 宗 旨 宣 传 母 校 联 络 感 情 服 务 校 友 编 : 王 亚 杰 副 主 编 : 张 英 海 赵 纪 宁 杨 放 春 编 委 : 吕 廷 杰 蔺 志 青 周 晔 责 任 编 辑 : 李 松 媛 地 林 杰 宋 海 军 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 土 城 路 10 号 邮 编 :100876 电 话 :(010)62282628 传 真 :(010)62285095 Email:

Bardziej szczegółowo

46800 40000 6800 8 [450 1000 50 330 2000 180000 750 450 750 800 50000 ( 2200 200) 2 9600 5 2 2 2 50 000 50 000 12 000 5 5 4 50 000 20 000 120007 200 2000 2 4400 4 2 50 000 2 000 12800 15 2 4 50000

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 文件1

Microsoft Word - 文件1 Chapter1 孩 子 很 聰 明, 但 為 何 會 不 專 心 呢? 當 我 們 花 費 許 多 時 間 與 精 力, 讓 孩 子 變 得 更 聰 明, 提 早 坐 在 椅 子 上 讀 書, 真 得 能 讓 孩 子 越 坐 越 專 心 嗎? 究 竟 是 孩 子 不 用 心, 還 是 父 母 使 用 的 方 式 不 恰 當? ( 內 文 ) 在 臨 床 上, 經 常 聽 到 媽 媽 擔 心 的 說

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \304\263\267|\262\3047\251\2411\246\270.doc)

(Microsoft Word - \304\263\267|\262\3047\251\2411\246\270.doc) 壹 民 政 一 區 里 行 政 ( 一 ) 強 化 區 政 監 督 及 輔 導, 貫 徹 便 民 服 務 措 施 1. 落 實 走 動 式 服 務 為 加 強 里 幹 事 正 確 的 服 務 觀 念, 提 升 服 務 效 能, 本 府 民 政 局 除 督 促 各 區 公 所 平 時 查 核 里 幹 事 之 服 勤 外, 亦 要 求 各 里 幹 事 充 分 利 用 下 里 之 機 會 深 入 基 層,

Bardziej szczegółowo

校 园 招 聘 安 排 校 园 招 聘 时 间 大 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 常 年 接 待 用 人 单 位, 鉴 于 学 校 有 寒 暑 假 期 及 学 生 复 习 考 试 时 间, 建 议 贵 单 位 安 排 进 校 招 聘 时 间 尽 量 避 开 寒 暑 假 和 学 生 复 习

校 园 招 聘 安 排 校 园 招 聘 时 间 大 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 常 年 接 待 用 人 单 位, 鉴 于 学 校 有 寒 暑 假 期 及 学 生 复 习 考 试 时 间, 建 议 贵 单 位 安 排 进 校 招 聘 时 间 尽 量 避 开 寒 暑 假 和 学 生 复 习 网 络 版 月 刊 2013 年 8 月 第 1 期 目 录 传 递 学 校 资 讯 服 务 单 位 招 聘 校 园 招 聘 安 排... 1 校 园 招 聘 时 间... 1 招 聘 会 形 式... 1 学 子 风 采 展 示... 2 我 校 学 子 获 全 国 大 学 生 沙 盘 模 拟 经 营 大 赛 二 等 奖... 2 我 校 武 术 队 在 江 西 省 青 少 年 武 术 套 路 比

Bardziej szczegółowo