SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS"

Transkrypt

1 EFEKTÓW PROJEKTU EFS POKL /12 Okres realizacji: od do dnia Numer i nazwa priorytetu :IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2 PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE EFEKTÓW PRACY Nieodłącznym elementem realizacji tego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej była jego promocja. Była ona zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami. Unia Europejska nakłada obowiązek informowania o działaniach podejmowanych dzięki funduszom europejskim na państwa członkowskie, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów oraz beneficjentów. Promowanie efektów, jakie udaje się uzyskać dzięki środkom pochodzącym z unijnego budżetu ma zapewnić przejrzystość polityki spójności oraz ukazać ogromną udział UE w społeczno-gospodarczym rozwoju państw członkowskich.

3 Wszystkie podejmowane działania informacyjne były zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. Do podstawowych dokumentów nakładających obowiązek promocji na poziomie UE należą: Rozporządzenie ogólne nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006. Ich uszczegółowienie stanowią następujące dokumenty krajowe: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ; Plany komunikacji poszczególnych programów operacyjnych.

4 Istnieje wiele narzędzi docierania do społeczeństwa z informacją o projekcie. W naszym projekcie najbardziej popularne były materiały drukowane takie jak: plakaty, ulotki, foldery, broszury, segregatory i notesy. Ponadto, ważnym sposobem komunikacji była strona internetowa, na której na bieżąco umieszczane były wszystkie informacje związane z realizacją poszczególnych zadań projektu, różnorodne formy promocji w postaci zdjęć, kolaży zdjęć, banerów i merytorycznych prezentacji multimedialnych dot. założeń, celów i rezultatów projektu. Dodatkową formą reklamy zewnętrznej jest tablica umieszczona na elewacji budynku szkoły promująca projekt EFS. Istotnym narzędziem informacji były artykuły promocyjne w prasie branżowej oraz napisanie przez studentkę UAM pracy licencjackiej na temat projektu realizowanego przez szkołę.

5 Zadbano również o odpowiednie oznakowanie całej dokumentacji projektowej, materiałów promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych według szczegółowych zasad Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich. Wyposażone we właściwe znaki graficzne były wszelkie umowy podpisywane w ramach projektu, gadżety (pendrive, długopisy, książki), prezentacje multimedialne, certyfikaty, zaświadczenia i referencje.

6 Odpowiedniemu oznaczeniu podlegało również wyposażenie oraz wszystkie nabyte na potrzeby realizacji projektu (komputery, laptopy, drukarki, sprzęt optyczny)- użyto do tego odpowiednie naklejki z logotypami. Podobnie jest w przypadku pomieszczeń, będących miejscem realizacja projektu (np. sale szkoleniowe, pracownie zawodowe, świetlica, biuro projektu i Szkolny Ośrodek Kariery). Oznakowanie przyjęło tu formy: tablicy informacyjnej, plakatu i standu. Najistotniejsze, było też umieszczenie ich w widocznym dla wszystkich miejscu, aby to co ważne było też czytelne.

7 Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS Bardzo ważnym elementem było również bezpośrednie, systematyczne słowne informowanie o realizacji poszczególnych zadań projektu, o wykonanych założeniach, celach i rezultatach i planach na kolejne okresy realizacji projektu. Informowano również uczestników szkoleń, konferencji, targów, drzwi otwartych szkoły, wyjazdów do okolicznych gimnazjów, wyjść do pracodawców, wyjazdów związanych z kształceniem zawodowym, kursów i innych wydarzeń masowych, że są one współfinansowane ze środków UE.

8 Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS Promocja podczas realizacji projektu obejmowała 3 następujące sfery działań: Obszar I związany z oznaczeniem projektu- tj. wypełnieniu wszelkich obowiązków dot. oznaczenia dokumentów, sprzętu w ramach realizacji zadań projektu oraz posługiwanie się oznakowanym papierem firmowym, dziennikami zajęć, notesami, segregatorami, teczkami, naklejkami, długopisami. Został również wykonano plakat projektu i tablicę promocyjna projektu na fasadę budynku szkoły. Obszar II są to działania promocyjne ukierunkowane na informowanie o projekcie, promowanie jego celów, zadań i rezultatów. Ma to miejsce ciągle i dotyczy z jednej strony nowo wstępujących uczestników projektu oraz tych, którzy w projekcie już funkcjonują i w tym przypadku działa promocja i reklama przypominająca im o harmonogramach, terminach realizowanych zadań projektu. Stosuje się do tego stronę internetową projektu, tablice informacyjne w holu szkoły, spotkania z uczestnikami i ich rodzicami. Obszar III są to działania promocyjno- informacyjne, niezbędne do osiągania celów projektu zarówno w zakresie rekrutacji i dokumentacji.

9 Promocja stanowiła w projekcie pewną i konkretną formę komunikacji z odbiorcami projektu, rodzicami BO, uczniami szkoły i gimnazjów okolicznych, nauczycielami, Radą Osiedla Świerczewo, pracodawcami, firmami i otoczeniem szkoły, dlatego też była skutecznym nośnikiem informacji o projekcie i stanowiła jego promocję.

10 OPIS PROJEKTU Projekt zakładał współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla 100%uczniów oraz realizację działań związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów. Oczekiwany efekt realizacji POKL to objęcie 50% szkół prowadzonych kształcenie zawodowe programami rozwojowymi. Osiągnięcie głównego celu Projektu przyczyniło się do realizacji zakładanego efektu POKL, ponieważ działania w projekcie były skierowane m.in. do uczniów przygotowujących się do matury, a wszystkie działania edukacyjne także pośrednio przyczyniły się do liczby uczniów przystępujących i zdających maturę. Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego POKL nr 4, ponieważ wpływa bezpośrednio do upowszechniania edukacji, a także praktyk zawodowych, sprzyja silnemu powiązaniu z potrzebami przemysłu.

11 Wartość dodana projektu: Bez wsparcia EFS nie byłoby możliwe zrealizowanie tak szerokiego programu wsparcia BO- uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu. Zainicjowana została możliwość przeprowadzania pogłębionych badań grupy docelowej, co przyczyni się do trwałych pozytywnych zmian w szkole. Trwałe została nawiązana współpraca pomiędzy biznesem a młodzieżą, co skutkuje propozycjami pracy skierowanymi do naszych uczniów przez pracodawców.

12 Celem głównym Projektu było wdrożenie w okresie do kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Mechanicznych, zakładającego trwałe podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Cele szczegółowe Projektu to: podniesienie jakości i różnorodności form współpracy z przedsiębiorcami woj. wlkp.,wdrożenie nowoczesnego programu poradnictwa i edukacji zawodowej skierowanego do BO, wzmocnienie nowego kierunku kształcenia-technik optyk oraz uruchomienie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla najsłabszych uczniów, podniesienie skuteczności i jakości działań edukacyjnych skierowanych do maturzystów.

13 Zadania obejmowały: 1) dodatkowe zajęcia zawodowe z pracowni urządzeń mechatronicznych, 2) dodatkowe zajęcia z teoretycznej nauki zawodu przygotowujące do egzaminu zawodowego, 3) dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, 4) zajęcia wyrównawcze dla uczniów (blok humanistyczny, blok matematyczno- przyrodniczy, blok językowy), 5) dodatkowe zajęcia edukacyjne dla maturzystów (seminaria z matematyki, z języka polskiego, języka obcych, fizyki i chemii), 6) dodatkowe zajęcia- warsztaty z zakładania działalności gospodarczej oraz rozwoju osobistego (kompetencje osobiste i społeczne),trening umiejętności społecznych oraz zajęcia z reintegracji społecznej, 7) wyjazdy związane z kształceniem zawodowym, organizowane w ramach współpracy z zakładami optycznymi w Jeleniej Górze i w Warszawie, które pozwolą uczniom zdobyć doświadczenie zawodowe, ułatwiające znalezienie pracy po ukończonej nauce. 8)wizyty u pracodawców polegające na zaktywizowaniu zawodowym BO, zmierzające do kształtowania aktywnych postaw funkcjonowania na rynku pracy, 9)warsztaty w laboratoriach i pracowniach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wiedza- edukacjarozwój szansą na rynku pracy, 10) bezpłatne kursy zawodowe dla uczniów: prawa jazdy kat. B, kurs grafiki inżynierskiej, kurs programowania urządzeń sterowanych numerycznie CNC, kurs spawania TIG/MAG, kurs Podstawy optoelektroniki", kurs Optyka w codziennej praktyce", kurs Obsługa wybranych urządzeń diagnostycznych", kurs uprawnienia elektryczne do 1 kv, kurs programowania sterowników Siemens, kurs programowania robotów przemysłowych FANUC, kurs programowania sterowników PLC, kurs operatora podestów ruchomych, kurs operatora wózków jezdniowych, kurs zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, kurs administrowania siecią TCP/I, kurs Auto Cad oraz kurs grafiki inżynierskiej.

14 REZULTATY/PRODUKTY PROJEKTU Rezultaty miękkie: podniesienie świadomości uczniów z korzyści płynących z kształcenia zawodowego oraz możliwości jakie daje zdobycie wykształcenia technicznego. Podniesienie motywacji do nauki i rozwinięcie kluczowych kompetencji związanych z nauką. Wdrożenie systemów nowoczesnego poradnictwa zawodowego. Rezultaty twarde: Wdrożenie nowego programu rozwojowego Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu- 270 Liczba uczniów kształcących się w zawodzie w branży przemysłowej, która została objęta projektem- 270 Liczba uczniów, która została objęta nowym kierunkiem kształcenia 75 Liczba osobo-kursów zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe- 664

15 CO WYRÓŻNIA PROJEKT- NA CZYM POLEGA JEGO INNOWACYJNOŚĆ? Dostosowanie do wielkopolskiego rynku pracy. Elastyczność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoły i projektu. Szkolenia z nowoczesnych technologii produkcji i usług połączone z wizytami studyjnymi w zakładach pracy. Uczestnictwo w praktykach zawodowych w zakładach pracy. Wzmocnienie nowego kierunku kształcenia- technik optyk. Organizacja szeregu konferencji z udziałem różnych instytucji państwowych tj. PUP, UM, Ośrodków Psychologiczno Pedagogicznych oraz pracodawcami, co skutkowało artykułami w prasie lokalnej - promocja szkolnictwa zawodowego.

16 SUKCES PROJEKTU Możliwość realizacji dodatkowych kursów zawodowych przez uczniów, dzięki którym znajdują pracę na rynku wielkopolskim i nie stają się osobami bezrobotnymi. Doposażenie Pracowni Optycznej (zestaw do optyki geometrycznej, zestawy optyczne wyposażone w laser, 3 ławy optyczne umożliwiające mocowanie różnych soczewek i pryzmatów do ćwiczeń, krążki Newtona do badania barwy widma, zestawy do optyki do badania struktury światła i polaryzacji, zakup do badania rozchodzenia się fal, zakup stanowisk egzaminacyjnych do zawodu technik optyk). Doposażenie Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki (zakup oscyloskopu cyfrowego oraz zakup uniwersalnego zestawu laboratoryjnego). Doposażenie Pracowni Automatyzacji Procesów (zakup falownika, łącznika przyciskowego podwójnego oraz, lampy sygnalizacyjnej czerwonej). Doposażenie Pracowni Robotyki (zakup zestawu Mindstorms NXT oraz kompletów klocków lego, czujników koloru, czujników przyśpieszenia, kompasu, żyroskopu, czujnika dźwięku, czujnika światła i czujnika temperatury). Doposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery (laptop, rzutnik multimedialny, mebli oraz pakietów multimedialnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

17 SPRAWOZDANIE OPRACOWAŁA ASYSTENT DS. REKRUTACJI, PROMOCJI I DYDAKTYKI BEATA MARCINIAK POZNAŃ

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej 13 800 386,38

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo