Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych"

Transkrypt

1 Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych W dniu. w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pomiędzy: Gminą Wolin, reprezentowaną przez: Eugeniusza Jasiewicza - Burmistrza Wolina przy udziale Romana Kleszczyńskiego - Skarbnika Gminy zwaną dalej Zleceniodawcą, a zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym ustawą Prawo Zamówień Publicznych w formie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym takich jak: 1.1 Torby papierowe. 1.2 Pendrive silikonowe wodoszczelne. 1.3 Pendrive skórzano-metalowe. 1.4 Bluzy polarowe. 1.5 Kubeki z kartonikiem. 1.6 Koszulki t-shirt. 1.7 Koszulki polo. 1.8 Smycze. 1.9 Torby sportowa Zawieszki odblaskowe Długopisy metalowe Kubki termiczne z pokrywką Notesy i długopisy EKO Flagi reklamowe ze stojakiem Zestawy filiżanek. 1

2 1.16 Zestawy kredek Kamizelki odblaskowa dla dzieci Breloki żeton z grawerem reklamowym Zdjęcia w antyramie. 2. Wyżej wymienione materiały są zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz formularzem kalkulacji cenowej złożonej oferty (załącznik nr 2 do umowy) stanowiących integralną część niniejszej umowy. 3. Każdy materiał promocyjny opatrzony będzie logotypami oraz informacją zgodnie z PRZEWODNIKIEM W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU 4. Materiały promocyjne, których powierzchnia będzie pozwalała opatrzone będą dodatkowo logotypami: herb Wolina, logo Mariny w Wolinie, logo Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i napisami. 5. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zakres informacji jaki powinien znaleźć się na materiałach promocyjnych, o których mowa w punkcie 3 i 4 tego paragrafu. 6. Druk i wykonanie materiałów promocyjnych, o których mowa w pkt 1, nastąpi po pisemnej akceptacji projektów przez Zamawiającego. 7. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 10 listopada 2014 roku. Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego Dostawa materiałów promocyjnych określonych w pkt. 1 odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy i będzie obejmować również rozładunek z samochodu oraz wniesienie materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, Wolin. 2. Wykonawca będzie zgłaszać dostawy telefonicznie osobie wyznaczonej do kontaktów w 7 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Dostawa materiałów promocyjnych następować będzie w godzinach pracy Zamawiającego, to jest w dniach poniedziałek-piątek każdego tygodnia w godzinach Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych materiałów promocyjnych dokona powołana przez Zamawiającego komisja po wykonaniu kompletnej dostawy do w/w pomieszczeń budynku. 2

3 5. W przypadku braku zastrzeżeń z w/w czynności zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowego. 6. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w dostarczonych materiałach promocyjnych, jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty stwierdzenia wad potwierdzonych protokołem sporządzonym przez komisję określoną w 3 pkt 4, wymienić wadliwy towar na wolny od wad. 7. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonych przedmiotów z tytułu rękojmi, według zasad Kodeksu cywilnego. 8. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby materiały promocyjne, o których mowa w 1 pkt 1, były odpowiednio zapakowane i nie uległy zniszczeniu podczas transportu do siedziby Zamawiającego W celu właściwego wykonania umowy Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług określonych w umowie Wykonawca przedstawi w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy po minimum 2 projekty i/lub wizualizacje każdego z materiałów promocyjnych, o których mowa w 1 pkt 3 i 4, do akceptacji Zamawiającego. 2. Zamawiający niezwłocznie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę projektów graficznych dokona ich odbioru z wydaniem oświadczenia o przyjęciu lub określeniu zmian i poprawek, które Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne, o których mowa w 1 pkt 1, były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania. 4. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na materiały promocyjne, o których mowa w 1 pkt 1, począwszy od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu Wykonawca z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego opracowania przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do projektów, o których mowa w 1 pkt 3 i Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: a) utrwalania na wszelkich nośnikach, b) zwielokrotniania każdą techniką, 3

4 c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, a zwłaszcza Internetu, e) publicznego odtwarzania, f) wyświetlania, g) nadawania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity. 7 Wszelkie kontakty dotyczące procesu produkcji materiałów promocyjnych pomiędzy stronami będą dokonywane przez następujące osoby: ze strony Urzędu Miejskiego w Wolinie pan Jarosław Niewinczany ( telefon: ); ze strony Wykonawcy 8 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 pkt 1 oraz dostarczenie przedmiotu umowy na adres określony w 3 pkt 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę stanowiąca iloczyn ilości i cen jednostkowych określonych w ofercie zapytania ofertowego z dnia 2. Całkowita wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT zostaje określona na kwotę brutto:.. zł (słownie: ), w tym VAT. zł. 3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przejściowo, w układzie narastającym na podstawie: 1) faktur częściowych VAT, wystawionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obejmujących całościowo przynajmniej jeden z przedmiotów określonych w 1 pkt 1. 2) faktury końcowej VAT, wystawionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w wysokości pozostałej do rozliczenia umownego wynagrodzenia, z którego rozliczona zostanie wypłacona zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu zaliczka, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury końcowej, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego, końcowego. 3) wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy.. 4. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Gmina Wolin, ul. Zamkowa 23, Wolin, NIP: Zamawiający po podpisaniu umowy w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy faktury proformy wpłaci zaliczkę w wysokości 20% ceny ofertowej tj. kwotę 6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4

5 7. Zamawiający nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Wykonawcy. 8. Za zgłoszone przez Zleceniodawcę uwagi, które uwzględni Wykonawca dokonując korekty, wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje. 9. Ceny jednostkowe określone w ofercie nie mogą ulec zmianie przez czas trwania umowy. 10. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszelkie koszty dodatkowe wynikłe z tytułu realizacji umowy, w szczególności koszty transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia do budynku, ubezpieczeń W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 pkt. 1, lub jego części, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia. 2. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w 9 pkt 1 zostaną one potrącone z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 pkt 1, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub powstałe na skutek zadziałania tzw. siły wyższej, przez którą rozumie się nadzwyczajne okoliczności powstałe po zawarciu umowy, i których, przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca nie mógł przewidzieć lub ich skutkom zapobiec. 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 5

6 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 12 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Akceptuję wzór umowy... 6

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Olsztynie w dniu...r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn, utworzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo