Bazy danych 1. Wykład 4 Metodologia projektowania baz danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych 1. Wykład 4 Metodologia projektowania baz danych"

Transkrypt

1 Bazy danych 1 Wykład 4 Metodologia projektowania baz danych

2 Fazy cyklu Ŝycia aplikacji bazodanowych Planowanie bazy danych Definicja systemu Gromadzenie i analiza wymagań Projektowanie bazy danych Konceptualne projektowanie bazy danych Logiczne projektowanie bazy danych Projektowanie aplikacji Fizyczne projektowanie bazy danych

3 Fazy cyklu Ŝycia aplikacji bazodanowych (cd) Implementacja Powrót do początku Konwersja i przenoszenie danych Faza Testowanie BieŜąca konserwacja

4 Cykl Ŝycia aplikacji bazy danych Faza Planowanie bazy danych Definicja systemu Gromadzenie i analiza wymagań Projektowanie bazy danych Selekcja DBMS (opcjonalnie) Projektowanie aplikacji Tworzenie prototypów (opcjonalnie) Implementacja Konwersja i przenoszenie danych Testowanie Bieżą żąca konserwacja Główne czynności Planowanie najbardziej skutecznych i wydajnych metod realizacji faz cyklu życia. Określenie zakresu i granic stosowania danej aplikacji bazy danych,, wskazanie jej użytkowników oraz obszarów zastosowań. Zbieranie i analiza wymagań pochodzących od użytkowników i wynikających z obszarów zastosowań. Projektowanie konceptualne, logiczne i fizyczne bazy danych. Wybór DBMS odpowiedniego dla aplikacji bazy danych. Projektowanie interfejsów użytkowników i programów użytkowych, które będą przetwarzać bazę danych. Budowanie działającego modelu aplikacji bazy danych, który pozwala projektantom i użytkownikom zobrazować i ocenić sposób działania i wygląd końcowego systemu. Tworzenie zewnętrznych, konceptualnych i wewnętrznych definicji bazy danych i programów użytkowych. Przenoszenie danych ze starego systemu do nowego. Testowanie i usuwanie błę łędów z aplikacji bazy danych oraz sprawdzanie zgodności z wymaganiami użytkowników. Aplikacja bazy danych jest w pełni zaimplementowana. System jest na bieżą żąco monitorowany i konserwowany. W razie potrzeby do aplikacji bazy danych są wprowadzane nowe wymagania poprzez ponowne przejście przez powyższe fazy.

5 Metody projektowania bazy danych Metoda wstępująca nadaje się do projektowania prostych baz danych zawierających względnie małą liczbę atrybutów, proces projektowania bazy danych rozpoczyna się od zidentyfikowania wszystkich atrybutów, a następnie poprzez analizę zaleŝności funkcyjnych (powiązań) pomiędzy atrybutami łączy się je w relacje (tabele) Metoda zstępująca nadaje się do projektowania złoŝonych baz danych zawierających względnie duŝą liczbę atrybutów, proces projektowania bazy danych rozpoczyna się od zidentyfikowania istotnych encji (bytów) oraz związków pomiędzy nimi, a następnie stosując metodę kolejnych uściśleń wprowadza się encje, związki oraz atrybuty niŝszego poziomu.

6 Etapy projektowania bazy danych Konceptualne projektowanie bazy danych to proces konstrukcji modelu danych, który jest niezaleŝny od wszelkich aspektów fizycznych (specyficzny model danych, docelowy SZBD, programy uŝytkowe, języki programowania, platforma sprzętowa) Logiczne projektowanie bazy danych to proces konstrukcji modelu, który jest oparty na specyficznym modelu danych (np. model relacyjny, model obiektowy) ale niezaleŝny od konkretnego SZBD i innych aspektów fizycznych. Fizyczne projektowanie bazy danych to proces tworzenia opisu implementacji bazy danych w pamięci zewnętrznej. Opis ten zawiera bazowe relacje oraz organizacje plików i indeksów zapewniających efektywny dostęp do danych, realizacje więzów integralności i środków bezpieczeństwa danych.

7 Metodologie tworzenia systemów Obecnie stosowane są dwie główne metodologie tworzenia systemów informatycznych. Metodologia strukturalna podejście starsze, ale ciągle jeszcze rozpowszechnione w praktyce. Metodologia obiektowa podejście nowsze, zdobywające coraz większą popularność na rynku.

8 Podejście strukturalne czyli encje i związki

9 Modelowanie strukturalne W podejściu strukturalnym do modelowania danych wykorzystujemy głównie diagram związków encji Diagram związków encji (ang. Entity Relationship Diagram, ERD) opisuje warstwę danych w systemie; składa się ze zbioru obiektów - encji i struktury powiązań między nimi. Diagramy ERD szczególnie dobrze nadają się do modelowania relacyjnych baz danych, poniewaŝ umoŝliwiają prawie bezpośrednie przejście od diagramu do końcowego schematu relacyjnego. PowyŜsza cecha sprawia, Ŝe diagramy ERD i obejmująca je metodologia strukturalna są ciągle rozpowszechnione w praktyce firm rozwijających oprogramowanie. Diagramy ERD posiadają ograniczenia reprezentacji charakterystyczne dla relacyjnego modelu danych (m.in. problemy z modelowaniem dziedziczenia) i mogą sprawiać problemy przy integracji warstwy danych z obiektowym modelem reszty aplikacji. Cechy te skłaniają wytwórców oprogramowania do stopniowego zastępowania metodologii strukturalnej obiektową.

10 Diagram związków encji (ERD) Podstawowe pojęcia zbiór (typ) encji (ang. entity type) to grupa obiektów wziętych z rzeczywistego świata o tych samych właściwościach (cechach). wystąpienie (instancja) encji (ang. entity) to unikalny i rozpoznawalny obiekt ze zbioru encji; związek (ang. relationship) to zbiór powiązań pomiędzy jednym lub większą liczbą uczestniczących w tym związku encji. wystąpienie związku to unikalne i identyfikowalne powiązanie zachodzące pomiędzy pojedynczymi wystąpieniami encji z uczestniczących w związku zbiorów encji atrybut (ang. attribute) własność, cecha encji lub związku asocjacja (ang. association) reprezentuje związek między encjami, który posiada pewne cechy, ale nie ma bezpośredniej interpretacji jako obiekt świata rzeczywistego.

11 Encje Encja Encja jest rzeczą, która w modelowanej organizacji jest rozpoznawana jako istniejący niezaleŝnie obiekt, zdarzenie lub pojęcie. Encja daje się wyodrębnić i odróŝnić od pozostałych elementów opisu świata. ENCJE Charakter fizyczny np. Personel, Nieruchomość. Charakter pojęciowy np. Wizyta, SprzedaŜ. Encja jest wystąpieniem typu encji, czyli obiektem, który jest elementem pewnej klasy (np. encja Sieciowe bazy danych jest wystąpieniem typu encji Przedmiot ). JednakŜe w metodologiach projektowych powszechnie uŝywa się terminu encja w znaczeniu typ encji.

12 Związki Związek reprezentuje powiązanie między encjami, wynikające z opisu modelowanego fragmentu rzeczywistości Przykład: Zazwyczaj rozpatrujemy związki binarne, to znaczy łączące jednocześnie dwie encje. Związki mogą być równieŝ wieloelementowe łączące wiele encji. Przykład: Biuro zatrudnia Personel Związek binarny - Biuro zatrudnia Personel Związek potrójny Personel rejestruje Klienta w Biurze Kontekst związku między encjami jest często wyznaczany przez rolę, którą jedna encja pełni względem drugiej (np. encja Grupa składa się ze Studentów ; Wykładowca prowadzi Przedmiot ). Między dwiema encjami moŝe istnieć więcej niŝ jeden związek, co moŝe wynikać z róŝnych ról, które są wzajemnie pełnione przez encje (np. Grupa składa się ze Studentów, ale jednocześnie Student jest starostą w Grupie ).

13 Związki KaŜdy związek jest opisywany przez dwie cechy: liczebność i uczestnictwo. Liczebność (stopień) określa liczbę wystapień encji biorących udział w związku: 1:1 (jeden-do-jednego), 1:N (jeden-do-wielu), N:M (wiele-do-wielu).

14 Związki Uczestnictwo (opcjonalność): opcjonalne - jeśli istnieje przynajmniej jedna instancja encji, która nie bierze udziału w związku (w diagramach reprezentowane przez kółko przy encji); wymagane - jeśli wszystkie instancje muszą brać udział w związku (w diagramach reprezentowane przez kreskę przy encji).

15 Związki Przykład: PoniŜszy diagram mówi, Ŝe kaŝdy student moŝe naleŝeć do jednej grupy, a grupa musi się składać się przynajmniej z jednego studenta. Tak więc uczestnictwo encji Grupa w związku jest opcjonalne (w danym okresie student moŝe nie naleŝeć do Ŝadnej grupy na przykład w czasie urlopu dziekańskiego), natomiast uczestnictwo encji Student w związku jest obowiązkowe (nie moŝe powstać grupa, w której nie ma Ŝadnych studentów).

16 Związki Liczebność i uczestnictwo moŝna wyraŝać poprzez podanie przedziałów (Min, Max) lub Min, Max lub Min..Max po kaŝdej stronie encji: 0, 1 lub znaczenie 1 :?, opcjonalne; 1, 1 lub znaczenie 1 :?, wymagane; 0, N lub 0..N - znaczenie N :?, opcjonalne; 1, N lub 1..N - znaczenie N :?, wymagane. Wybór konkretnej formy reprezentacji liczebności i uczestnictwa zaleŝy od moŝliwości narzędzia, w którym tworzymy diagramy ERD.

17 Związki Związek rekurencyjny to związek, w którym ten sam zbiór encji występuje więcej niŝ jeden raz w róŝnych rolach Przykład: Związek rekurencyjny Personel (kierownik) kieruje Personelem (kierowanymi)

18 Asocjacja asocjacja (ang. association) reprezentuje związek między encjami, który posiada pewne cechy, ale nie ma bezpośredniej interpretacji jako obiekt świata rzeczywistego. asoscjacja posiada więc swoje własne atrybuty

19 Atrybuty Atrybut to cecha encji lub związku Dziedzina atrybutu to zbiór dopuszczalnych wartości dla danego atrybutu Atrybut prosty to atrybut zawierający tylko jedną składową, która moŝe istnieć niezaleŝnie. Przykład: Atrybuty stanowisko i pensja w encji Personel Atrybut złoŝony to atrybut zbudowany z wielu składowych z których kaŝda moŝe istnieć niezaleŝnie. Przykład: Atrybut adres w encji Biuro ma składowe ulica, miasto, kod

20 Atrybuty Atrybut jednowartościowy to atrybut, który ma tylko jedną wartość dla kaŝdego wystąpienia encji. Przykład: Atrybut biuronr w encji Biuro Atrybut wielowartościowy to atrybut, który moŝe zawierać wiele wartosci dla pojedynczego wystąpienia encji. Przykład: Atrybut telnr moŝe przyjmować wiele wartości dla kaŝdego wystąpienia encji Biuro Atrybut pochodny to atrybut reprezentujący wartość, która jest wyliczana z innego atrybutu lub zbioru atrybutów, niekoniecznie pochodzących z tego samego zbioru encji Przykład: Atrybut okresnajmu moŝe być wyliczony z atrybutów wynajeteod i wynajetedo

21 Klucze Klucz kandydujący to najmniejszy zbiór atrybutów, który jednoznacznie identyfikuje kaŝde wystąpienie encji w zbiorze encji. Przykład: Atrybut biuronr jest kluczem kandydującym dla zbioru encji Biuro Klucz główny (ang. primary key) to klucz kandydujący. Który został wybrany do jednoznacznej identyfikacji kaŝdego z wystąpień encji w zbiorze encji. Klucz złoŝony to klucz kandydujący, który składa się co najmniej z dwóch atrybutów.

22 Pułapki Pułapka wachlarzowa występuje w sytuacji, gdy model przedstawia związek zek pomiędzy pewnymi zbiorami encji (klasami), ale wynikające z tego ścieŝki pomiędzy wystąpieniami encji (obiektami) nie sąs jednoznaczne; pułapka taka moŝe e wystąpi pić,, gdy co najmniej dwa związki zki typu 1:* wychodzą z tej samej encji (klasy) Problem: Rozwiązanie: zanie:

23 Pułapki Pułapka szczelinowa występuje gdy model sugeruje istnienie związku zku pomiędzy zbiorami encji (klasami), ale nie istnieje ścieŝka łącz cząca ca pewne wystąpienia tych encji (obiekty); pułapka ta moŝe e wystąpi pić,, gdy w modelu znajduje się co najmniej jeden związek zek o minimalnej krotności zero, który jest elementem ścieŝki pomiędzy powiązanymi encjami (klasami) Problem: Rozwiązanie: zanie:

24 Projektowanie konceptualne przegląd krok po kroku 1. Określ występujące zbiory encji 2. Ustal typy występujących związków 3. Określ atrybuty odpowiadające poszczególnym encjom 4. Określ dziedziny poszczególnych atrybutów 5. Ustal klucze kandydujące i klucze główne 6. RozwaŜ moŝliwość zastosowania zaawansowanych metod modelowania 7. Zweryfikuj utworzony model pod kątem występowania redundancji 8. Zweryfikuj moŝliwość realizacji transakcji 9. Omów konceptualny model z uŝytkownikiem

25 Projektowanie konceptualne (krok 1) Określ występujące zbiory encji Nazwa zbioru encji Opis Aliasy Własności Rozmiar zbioru Firma Pojęcie ogólne opisujące wszystkie firmy koncernu Zakład KaŜda firma ma 4 wydziały 20 Wydział Pojęcie ogólne opisujące wszystkie oddziały firm koncernu Wydziałfirmy KaŜdy oddział naleŝy do jednej firmy i kaŝdy wydział zatrudnia przynajmniej jednego pracownika 80

26 Projektowanie konceptualne (krok 2) Ustal typy występujących związków UŜywaj diagramów związków encji Ustal krotności w poszczególnych związkach encji Sprawdź, czy nie występują pułapki wachlarzowe lub szczelinowe Sprawdź, czy kaŝdy zbiór występuje przynajmniej w jednym związku Udokumentuj typy związków Nazwa encji Rola Krotność Związek Nazwa encji Krotność Rola Firma x 1..1 Ma Wydział 4..4 x Wydział Pracodawca 1..1 Zatrudnia Pracownik 1..* Pracobiorca

27 Projektowanie konceptualne (krok 3) Określ atrybuty odpowiadające zbiorom encji i związkom Potencjalne problemy Atrybut naleŝy do więcej niŝ jednego zbioru encji Zidentyfikowaliśmy zbiory encji, które powinny być reprezentowane jako jedna encja Wykryliśmy nowy związek między encjami Opis atrybutów Firma Id_Firmy, Nazwa, Adres_siedziby (złoŝony: ulica, nr, Kod, Miejscowość), Nr_Wpisu_KRG

28 Projektowanie konceptualne (krok 3) Określ atrybuty odpowiadające zbiorom encji i związkom Dokumentowanie informacji o atrybutach Nazwa i opis atrybutu Typ danych, długość i dziedzina atrybutu Wszystkie aliasy danego atrybutu Czy atrybut jest złoŝony Czy jest to atrybut wielowartościowy Czy jest to atrybut pochodny, formuła słuŝąca do wyliczenia Domyślna wartość atrybutu

29 Projektowanie konceptualne (krok 3) Określ atrybuty odpowiadające zbiorom encji i związkom Nazwa zbioru encji Atrybuty Opis Typ danych Długość Dziedzina Aliasy Pracownik ID_Pracownika ImięNazwisko Jednoznacznie identyfikuje pracownika Łańcuch 4 Numer Personel Imię Nazwisko DataUrodzenia Imię pracownika Nazwisko pracownika Data urodzenia pracownika Łańcuch Łańcuch Data maks. 15 maks. 20 Tekst Tekst Data_ur X X x

30 Projektowanie konceptualne (krok 3) Określ atrybuty odpowiadające zbiorom encji i związkom Atrybut Wartości puste Wielowartościowy Pochodny Wartość domyślna ID_Pracownika Nie Nie Nie Brak ImięNazwisko Imię Nie Nie Nie Brak Nazwisko Nie Nie Nie Brak Data urodzenia Tak Nie Nie Brak

31 Projektowanie konceptualne (krok 4) Określ dziedziny poszczególnych atrybutów Dziedzina to zbiór wartości, które moŝe przyjmować jeden atrybut Określenie dziedziny powinno obejmować: Dopuszczalny zbiór wartości atrybutu Dopuszczalny zakres długości i format atrybutu NaleŜy dokumentować zdefiniowane dziedziny w słowniku danych Nazwa dziedziny Typ danych Długość Format Dopuszczalny zbiór wartości atrybutu Płeć Znak 1 X M lub K Data Data_ur x rrrr-mm-dd od do data bieŝąca 18 lat

32 Projektowanie konceptualne (krok 5) Ustal klucze kandydujące i klucze główne W tym kroku ustalamy klucze kandydujące i klucze główne Przy wyborze klucza głównego warto rozwaŝyć Klucz o najmniejszej liczbie atrybutów Klucz, którego wartości najrzadziej ulęgają zmianom Klucz kandydujący o najmniejszej liczbie znaków Klucz o najmniejszej wartości maksymalnej Klucz z którego najłatwiej będzie korzystać uŝytkownikowi Nazwa encji Klucze kandydujące Klucz główny Firma Id_Firmy Nazwa Nr_Wpisu_KRG Id_Firmy

33 Projektowanie konceptualne (krok 5) Ustal klucze kandydujące i klucze główne Encję nazywamy silną jeśli jej istnienie nie jest zaleŝne od innych zbiorów encji, cechą charakterystyczną jest jednoznaczna identyfikacja kaŝdego wystąpienia encji przez atrybut(y) klucza głównego Encję nazywamy słabą jeśli jej istnienie zaleŝy od innych zbiorów encji, cechą charakterystyczną jest brak jednoznacznej identyfikacji kaŝdego wystąpienia encji za pomocą atrybutów przypisanych wyłącznie tej encji. Przykład: Klient Określa Preferencje Nr_klienta Typ_preferencji Encja Personel nie ma swojego klucza głównego, zidentyfikowanie klucza głównego tej encji jest moŝliwe dopiero po odwzorowaniu tego zbioru encji na relacje (klucz obcy)

34 Projektowanie konceptualne (krok 6) RozwaŜ moŝliwość zastosowania zaawansowanych metod modelowania (krok opcjonalny) Brak jest ścisłych reguł wskazujących, w jakich sytuacja ch naleŝy zastosować w modelu związków encji zaawansowane metody modelowania, wybór jest zazwyczaj subiektywny i zaleŝy od specyfiki modelowanego zagadnienia. Przy wyborze naleŝy kierować się zasadą wyboru jak najczytelniejszej reprezentacji w diagramie ER dla istotnych zbiorów encjii związków miedzy nimi. Po wykonaniu tego kroku wykonujemy pełny digram związków encji

35 Uogólnienie Relacja uogólnienia jest jednym z elementów w nie występuj pujących w modelowaniu strukturalnym. Reprezentuje ona informację, Ŝe e dana klasa (nadklasa) jest uogólnieniem innej klasy (podklasy). Podklasa posiada wszystkie cechy nadklasy oraz cechy dodatkowe. Przykład: Klasa Pracownik posiada wszystkie cechy klasy Osoba,, a ponadto szereg atrybutów w dodatkowych, charakterystycznych tylko dla pracowników. w. Nadklasa i podklasa odnoszą się do tego samego obiektu.

36 Uogólnienie Podklasa jest niezaleŝną klasą i dlatego moŝe e sama posiadać podklasy. Wtedy powstaje hierarchia uogólnienia: obiekty znajdujące się niŝej w hierarchii dziedziczą atrybuty i związki zki od obiektów, które sąs nad nimi; uczestnictwo nadklasy w związku zku uogólnienia jest zawsze opcjonalne i ma liczebność 1, natomiast uczestnictwo podklasy w związku zku uogólnienia jest zawsze wymagane i ma liczebność *

37 Uogólnienie Podklasy rozłączne nie mają Ŝadnych wspólnych obiektów. Przykład: Klasy Pracownik administracyjny i Pracownik techniczny (nadklasa Pracownik) są rozłączne, poniewaŝ Ŝaden pracownik nie moŝe być jednocześnie pracownikiem administracyjnym i technicznym. Podklasy przecinające się mogą zawierać wspólne obiekty. Przykład: Klasy Student i Pracownik (nadklasa Osoba) są przecinające się, poniewaŝ dana osoba moŝe być jednocześnie studentem i pracownikiem.

38 Projektowanie konceptualne (krok 7) Zweryfikuj utworzony model pod kątem występowania redundancji Ponowne sprawdzenie zwiazków wzajemnie jednoznacznych (1:1) W trakcie ustalania występujących zbiorów encji moŝe dojść do utworzenia dwóch róŝnych zbiorów reprezentujących te same obiekty ze świata rzeczywistego, naleŝy w tej sytuacji te zbiory encji połączyć Usunięcie związków redundantnych O związku moŝna powiedzieć, Ŝe jest redundantny (nadmiarowy), jeśli informacje, których on dostarcza, moŝna uzyskać w oparciu o inny związek. Związki nadmiarowe mogą zostać usunięte, poniewaŝ nie wnoszą nowej informacji. Zalecana ostroŝność. Sprawdzenie, czy nie występują pułapki wachlarzowe i szczelinowe

39 Projektowanie konceptualne (krok 8) Transakcja to jedna lub kilka operacji odwołujących się do zawartości bazy danych lub ją modyfikujących, które przeprowadza pojedynczy uŝytkownik lub aplikacja Własności transakcji to: niepodzielność transakcja jest wykonywana w całości albo wcale spójność transakcja zachowuje spójność bazy danych izolacja transakcje, są całkowicie od siebie niezaleŝne trwałość zmiany dokonane przez pomyślnie zakończoną transakcję są zachowywane na trwale Weryfikacji opisanej w punkcie 8 moŝemy dokonać poprzez: sporządzenie opisu transakcji wykorzystanie ścieŝek transakcji

40 Na tę chwilę to koniec (uff) c.d.n. Dziękuję za uwagę!

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne)

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne) Bazy danych 1 Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych (projektowanie logiczne) Projektowanie logiczne przegląd krok po kroku 1. Usuń własności niekompatybilne z modelem relacyjnym 2. Wyznacz relacje

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Modelowanie danych Diagramy ERD Modelowanie danych dlaczego? Od biznesowego gadania do magazynu na biznesowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 5. Modelowanie danych. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 5. Modelowanie danych. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 5. Modelowanie danych 1 Etapy tworzenia systemu informatycznego Etapy tworzenia systemu informatycznego - (według CASE*Method) (CASE Computer Aided Systems Engineering ) Analiza wymagań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH GŁÓWNE ETAPY PROJEKTOWANIA BAZY MODELOWANIE LOGICZNE

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH GŁÓWNE ETAPY PROJEKTOWANIA BAZY MODELOWANIE LOGICZNE PLAN WYKŁADU Modelowanie logiczne Transformacja ERD w model relacyjny Odwzorowanie encji Odwzorowanie związków Odwzorowanie specjalizacji i generalizacji BAZY DANYCH Wykład 7 dr inż. Agnieszka Bołtuć GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Elementy procesu projektowania bazy danych Badanie zależności funkcyjnych Normalizacja Projektowanie bazy danych Model ER, diagramy ERD Encje, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji.

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bazy danych Wykład 3: Model związków encji. dr inż. Magdalena Krakowiak makrakowiak@wi.zut.edu.pl Co to jest model związków encji? Model związków

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 2 czyli Kilka słów o tworzeniu aplikacji bazodanowej

Bazy danych 2. Wykład 2 czyli Kilka słów o tworzeniu aplikacji bazodanowej Bazy danych 2 Wykład 2 czyli Kilka słów o tworzeniu aplikacji bazodanowej Metody projektowania baz danych Metoda wstępująca nadaje się do projektowania prostych baz danych zawierających względnie małą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA. Modelowanie danych. Model związków-encji

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA. Modelowanie danych. Model związków-encji Modelowanie danych. Model związków-encji Plan wykładu Wprowadzenie do modelowania i projektowania kartograficznych systemów informatycznych Model związków-encji encje atrybuty encji związki pomiędzy encjami

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Modele danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM,

Bazy Danych. Modele danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, Bazy Danych Modele danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@agh.edu.pl Cele modelowania Strategia informatyzacji organizacji Cele informatyzacji Specyfikacja wymagań użytkownika Model procesów

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Projektowanie baz danych Etapy procesu projektowania BD Określenie celów, jakim ma służyć baza danych (w kontakcie z decydentem z firmy zamawiającej projekt). Sprecyzowanie zakresu dostępnych danych, kategorii

Bardziej szczegółowo

Modelowanie związków encji. Oracle Designer: Diagramy związków encji. Encja (1)

Modelowanie związków encji. Oracle Designer: Diagramy związków encji. Encja (1) Modelowanie związków encji Oracle Designer: Modelowanie związków encji Technika określania potrzeb informacyjnych organizacji. Modelowanie związków encji ma na celu: dostarczenie dokładnego modelu potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informacyjnych

Projektowanie Systemów Informacyjnych Projektowanie Systemów Informacyjnych Wykład II Encje, Związki, Diagramy związków encji, Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.Widom Copyrights by Arkadiusz Rzucidło

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne. Modelowanie danych systemów informatycznych

Systemy informatyczne. Modelowanie danych systemów informatycznych Modelowanie danych systemów informatycznych Diagramy związków encji Entity-Relationship Diagrams Modelowanie danych diagramy związków encji ERD (ang. Entity-Relationship Diagrams) diagramy związków encji

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Modelowanie związków encji Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. II Jesień 2014 1 / 28 Modelowanie Modelowanie polega na odwzorowaniu

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 2 rzeczywistość uzyskanie od użytkowników początkowych informacji i wymagań dotyczących przetwarzania danych analiza

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 4 (1) 1 Plan wykładu Transformacja encji Transformacja związków Transformacja hierarchii encji BD wykład 4 (2)

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Technologie baz danych Wykład 4: Diagramy związków encji (ERD). SQL funkcje grupujące. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Diagramy związków encji elementy ERD

Bardziej szczegółowo

Wykład II Encja, atrybuty, klucze Związki encji. Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.

Wykład II Encja, atrybuty, klucze Związki encji. Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J. Bazy Danych Wykład II Encja, atrybuty, klucze Związki encji Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.Widom Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Encja Byt pojęciowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie związków encji

Modelowanie związków encji Modelowanie związków encji 1. Cel modelowania - tworzenia związków encji Metoda modelowania tworzenie związków encji (ERD) odnosi się do etapów strategii i analizy cyklu życia systemu informacyjnego. Cykl

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska Systemy baz danych Wykład 1 mgr inż. Sylwia Glińska Baza danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych z określonej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający do nich dostęp. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Bazy danych. Wykład 4: Model SERM. dr inż. Magdalena Krakowiak

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Bazy danych. Wykład 4: Model SERM. dr inż. Magdalena Krakowiak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bazy danych Wykład 4: Model SERM dr inż. Magdalena Krakowiak makrakowiak@wi.zut.edu.pl Słabości modelu ERD Wraz ze wzrostem złożoności obiektów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane Modelowanie I Analiza Systemów Informatycznych

Zaawansowane Modelowanie I Analiza Systemów Informatycznych Zaawansowane Modelowanie I Analiza Systemów Informatycznych ORM - Kroki 4 (c.d.) i5 mgr. inż. Tomasz Pieciukiewicz tomasz.pieciukiewicz@gmail.com ORM 7 kroków tworzenia schematu 1. Przekształć przykłady

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL;

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL; Program wykładu 1 Model relacyjny (10 godz.): podstawowe pojęcia, języki zapytań (algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, relacyjny rachunek dziedzin), zależności funkcyjne i postaci normalne (BCNF,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Projektowanie struktury danych

Projektowanie struktury danych Jarosław aw Kuchta Rozproszonych Projektowanie qhta@eti.pg.gda.pl J.Kuchta@eti.pg.gda.pl Zagadnienia Sposoby zapisu danych zewnętrznych Odwzorowanie dziedziny problemu w dziedzinę danych Normalizacja relacyjnej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA MODELU ER DO MODELU RELACYJNEGO

TRANSFORMACJA MODELU ER DO MODELU RELACYJNEGO TRANSFORMACJA MODELU ER DO MODELU RELACYJNEGO Biologiczne Aplikacje Baz Danych dr inż. Anna Leśniewska alesniewska@cs.put.poznan.pl REPETYTORIUM Schemat bazy danych zbiór schematów relacji Relacja (tabela)

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Wyklad 3 mgr inż. Maciej Lasota mgr inż. Karol Wieczorek Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Kielce, 2009 Definicje Operacje na

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji ERD Ćwiczenia w modelowaniu danych

Diagramy związków encji ERD Ćwiczenia w modelowaniu danych Diagramy związków encji ERD Ćwiczenia w modelowaniu danych dr Lidia Stępień wykład 5 ERD ang. Entity-Relationship Diagram Diagram związków encji Proces konstruowania projektu systemu bazy danych. Abstrakcyjna

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH model związków encji. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH model związków encji. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH model związków encji Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Świat rzeczywisty a baza danych Świat rzeczywisty Diagram związków encji Model świata rzeczywistego Założenia, Uproszczenia, ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 Utrwalanie danych zastosowanie obiektowego modelu danych warstwy biznesowej do generowania schematu relacyjnej bazy danych Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 1. Relacyjne

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE SZBD. ZSE - Systemy baz danych 1

FUNKCJE SZBD. ZSE - Systemy baz danych 1 FUNKCJE SZBD ZSE - Systemy baz danych 1 System zarządzania bazami danych System zarządzania bazami danych (SZBD, ang. DBMS) jest zbiorem narzędzi stanowiących warstwę pośredniczącą pomiędzy bazą danych

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1. Wprowadzenie do problematyki baz danych

WYKŁAD 1. Wprowadzenie do problematyki baz danych WYKŁAD 1 Wprowadzenie do problematyki baz danych WYKŁAD 2 Relacyjny i obiektowy model danych JĘZYK UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) Zunifikowany język modelowania SAMOCHÓD

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Relacyjny model danych

Wykład 2. Relacyjny model danych Wykład 2 Relacyjny model danych Wymagania stawiane modelowi danych Unikanie nadmiarowości danych (redundancji) jedna informacja powinna być wpisana do bazy danych tylko jeden raz Problem powtarzających

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

1. Mapowanie diagramu klas na model relacyjny.

1. Mapowanie diagramu klas na model relacyjny. Rafał Drozd 1. Mapowanie diagramu klas na model relacyjny. 1.1 Asocjacje Wpływ na sposób przedstawienia asocjacji w podejściu relacyjnym ma przede wszystkim jej liczność (jeden-do-jednego, jeden-do-wielu,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System)

System zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System) Podstawowe pojęcia Baza danych Baza danych jest logicznie spójnym zbiorem danych posiadających określone znaczenie. Precyzyjniej będzie jednak powiedzieć, Ŝe baza danych jest informatycznym odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Definiowanie przeznaczenia aplikacji Definiowanie funkcji aplikacji Projektowanie bazy danych i procesów aplikacji Implementacja

Wykład 2. Definiowanie przeznaczenia aplikacji Definiowanie funkcji aplikacji Projektowanie bazy danych i procesów aplikacji Implementacja Wykład 2 Definiowanie przeznaczenia aplikacji Definiowanie funkcji aplikacji Projektowanie bazy danych i procesów aplikacji Implementacja 2017-02-16 Bazy danych 2 W2 1 Definiowanie przeznaczenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu Dane wejściowe Oracle Designer Generowanie bazy danych Diagramy związków encji, a w szczególności: definicje encji wraz z atrybutami definicje związków między encjami definicje dziedzin atrybutów encji

Bardziej szczegółowo

Modelowanie związków encji. Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (1/4) Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (2/4)

Modelowanie związków encji. Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (1/4) Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (2/4) 1 Plan rozdziału 2 Modelowanie związków encji Przykładowy opis miniświata Encje Związki stopień związku typ asocjacji Notacje diagramów E Hierarchie encji Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych 2008 Część 1 Egzamin Pisemny

Bazy Danych 2008 Część 1 Egzamin Pisemny Bazy Danych 2008 Część Egzamin Pisemny. Zagadnienia związane z CDM a) Model danych SłuŜy do wyraŝania struktury danych, projektowanego lub istniejącego systemu. Przez strukturę rozumiemy typ danych, powiązania

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM,

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Oczekiwania? 2 3 Bazy danych Jak przechowywać informacje? Jak opisać rzeczywistość?

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Słowo wstępne (13) Przedmowa i podziękowania (drugie wydanie) (15) Podziękowania (15) Przedmowa i podziękowania (pierwsze wydanie)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka oprogramowania obiektowego

Charakterystyka oprogramowania obiektowego Charakterystyka oprogramowania obiektowego 1. Definicja systemu informatycznego 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu Ŝycia oprogramowania 3. Wymagania 4. Problemy z podejściem nieobiektowym

Bardziej szczegółowo

KSS: Modelowanie konceptualne przykład

KSS: Modelowanie konceptualne przykład Modelowanie konceptualne model ER KSS: Modelowanie konceptualne przykład Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski Model ER służy do nieformalnego przedstawienia modelu systemu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Wykład zerowy. P. F. Góra

Bazy danych Wykład zerowy. P. F. Góra Bazy danych Wykład zerowy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Patron? Św. Izydor z Sewilli (VI wiek), biskup, patron Internetu (sic!), stworzył pierwszy katalog Copyright c 2011-12 P.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Relacyjny model danych: opis modelu, podstawowe pojęcia, ograniczenia, więzy.

Plan wykładu: Relacyjny model danych: opis modelu, podstawowe pojęcia, ograniczenia, więzy. Plan wykładu: Relacyjny model danych: opis modelu, podstawowe pojęcia, ograniczenia, więzy. Przejście od modelu związków encji do modelu relacyjnego: odwzorowanie zbiorów encji, odwzorowanie związków encji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Projektowanie baz danych Uwagi ogólne Projektowanie baz danych jest częścią tworzenia systemu z bazą danych. Podlega ogólnym zasadom tworzenia projektu. Przed rozpoczęciem projektowania Modelowanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Systemy baz danych

Systemy GIS Systemy baz danych Systemy GIS Systemy baz danych Wykład nr 5 System baz danych Skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do wykonywania różnych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane Modelowanie I Analiza Systemów Informatycznych

Zaawansowane Modelowanie I Analiza Systemów Informatycznych Zaawansowane Modelowanie I Analiza Systemów Informatycznych ORM mapowanie do schematu relacyjnego mgr. inż. Tomasz Pieciukiewicz tomasz.pieciukiewicz@gmail.com Zasady mapowania Predykaty mające role funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 7. Piotr Syga

Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 7. Piotr Syga Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 7 Piotr Syga 27.11.2017 Wstęp Projektowanie baz bazodanowy komponent aplikacji projektujemy w sposób analogiczny do całej aplikacji ustalamy główne wymagania klienta,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. 1. Plan: 2. Zadania: Projekt Bazy Danych - wybór tematów, wstępna kategoryzacja 8. Projekt Bazy Danych - diagram ER

Systemy baz danych. 1. Plan: 2. Zadania: Projekt Bazy Danych - wybór tematów, wstępna kategoryzacja 8. Projekt Bazy Danych - diagram ER Systemy baz danych 13.03.2013 1. Plan: 7. Projekt Bazy Danych - wybór tematów, wstępna kategoryzacja 8. Projekt Bazy Danych - diagram ER 2. Zadania: 1. Zastanowić się nad tematem do opracowania bazy danych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych. Projektowanie warstwy danych

Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych. Projektowanie warstwy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie warstwy danych Zagadnienia Sposoby zapisu danych zewnętrznych Odwzorowanie dziedziny problemu w dziedzinę danych Normalizacja relacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203 Program nauczania Systemy baz technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Zapoznanie z pojęciem baz 53 1. Pojęcie bazy podstawowe definicje 2 PKZ(E.b)11 2.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie konceptualne. Modelowanie konceptualne przykład. Modelowanie konceptualne model ER. Model ER Entity-Relationship

Modelowanie konceptualne. Modelowanie konceptualne przykład. Modelowanie konceptualne model ER. Model ER Entity-Relationship Modelowanie konceptualne model ER Modelowanie konceptualne przykład Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski Model ER służy do nieformalnego przedstawienia modelu systemu rzeczywistego i

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM KLAS. Kamila Vestergaard. materiał dydaktyczny

DIAGRAM KLAS. Kamila Vestergaard. materiał dydaktyczny DIAGRAM KLAS Kamila Vestergaard materiał dydaktyczny DEFINICJA D I A G R A M K L A S Diagram klas pokazuje wzajemne powiązania pomiędzy klasami, które tworzą jakiś system. Zawarte są w nim informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Bazy Danych - Projekt. Zasady przygotowania i oceny projektów

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Bazy Danych - Projekt. Zasady przygotowania i oceny projektów Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Bazy Danych - Projekt Zasady przygotowania i oceny projektów 1 Cel projektu Celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i implementacja

Bardziej szczegółowo

KaŜdemu atrybutowi A przyporządkowana jest dziedzina Dom(A), czyli zbiór dopuszczalnych wartości.

KaŜdemu atrybutowi A przyporządkowana jest dziedzina Dom(A), czyli zbiór dopuszczalnych wartości. elacja chemat relacji chemat relacji jest to zbiór = {A 1,..., A n }, gdzie A 1,..., A n są artybutami (nazwami kolumn) np. Loty = {Numer, kąd, Dokąd, Odlot, Przylot} KaŜdemu atrybutowi A przyporządkowana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver. 2.6. Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład trzeci. trzeci Modelowanie schematu bazy danych 1 / 40

Bazy danych wykład trzeci. trzeci Modelowanie schematu bazy danych 1 / 40 Bazy danych wykład trzeci Modelowanie schematu bazy danych Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa trzeci Modelowanie schematu bazy danych 1 / 40 Outline 1 Zalezności funkcyjne

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018 Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Model wiedzy dziedzinowej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie związków encji. Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (1/4) Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (2/4)

Modelowanie związków encji. Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (1/4) Etapy budowy systemu informatycznego przedsiębiorstwa (2/4) 1 Plan rozdziału 2 Modelowanie związków encji Przykładowy opis miniświata Encje Związki stopień związku typ asocjacji opcjonalność i mandatoryjność Notacje diagramów E Hierarchie encji Etapy budowy systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Projekt z przedmiotu Komputerowe Systemy Zarządzania (INE3608) pt. System. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logiki aplikacji

Projektowanie logiki aplikacji Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie logiki aplikacji Zagadnienia Rozproszone przetwarzanie obiektowe (DOC) Model klas w projektowaniu logiki aplikacji Klasy encyjne a klasy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA Relacyjny model danych. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA Relacyjny model danych. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe Relacyjny model danych Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe Charakterystyka baz danych Model danych definiuje struktury danych operacje ograniczenia integralnościowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo