Budżet Województwa Małopolskiego na rok CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI"

Transkrypt

1 Budżet Województwa Małopolskiego na rok CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą zł, z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć zł, tj. 18,6 % planowanych wydatków. Porównanie planowanych wydatków na 2002 r. w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. Wykaz zadań budżetowych planowanych do realizacji w 2002 r. zawiera załącznik nr 4. DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU 1. Numer zadania budżetowego SR/1. 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego W ramach realizacji zadania zostanie wydany raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie małopolskim. Następnie opracowany zostanie skrót raportu w języku angielskim. Wydanie raportu poprzedzone zostanie wykonaniem kilku opracowań specjalistycznych a także zakupiona zostanie baza danych statystycznych dla obszaru województwa. Ponadto planuje się także zakup publikacji specjalistycznych. Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie wdrażania strategii. 4. Wartość zadania w zł Prowadzenie monitoringu stanowi podstawowy element w procesie realizacji strategii. Monitoring umożliwia śledzenie procesów zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej województwa. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji strategii. Monitoring winien obejmować wszystkie cele strategii. 1. Numer zadania budżetowego SR/2. 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie strategii rozwoju województwa. Proces wdrażania strategii początkowo obejmował będzie działania związane z nadzorem zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego, w tym min.: kontaktów z podmiotami uprawnionymi, wprowadzaniem zmian do kontraktu, obsługą Regionalnego Komitetu Sterującego dla kontraktu wojewódzkiego , opracowywaniem raportów z realizacji kontraktu. Następnie proces wdrażania strategii obejmował będzie działania związane z przygotowywaniem II edycji programu wojewódzkiego oraz kontraktu wojewódzkiego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2000 r. - o zasadach wspierania rozwoju regionalnego do momentu podpisania kontraktu konieczne będzie częściowe ponoszenie kosztów jego negocjacji, porad eksperckich w ramach uzgadniania

2 programu wojewódzkiego, opracowywania ekspertyz w sprawach spornych. Zaplanowano również powielenie II edycji programu wojewódzkiego oraz kontraktu wojewódzkiego. 4. Wartość zadania w zł Na terenie Małopolski realizowane są zadania zapisane w kontrakcie wojewódzkim i bezpośrednio wynikające z celów strategii objętych finansowaniem. W ramach II edycji kontraktu wojewódzkiego (lata ) na terenie Małopolski realizowane będą zadania bezpośrednio wynikające z poszczególnych celów strategii wytypowanych do finansowania i umieszczonych w II edycji programu operacyjnego (lata ). 1. Numer zadania budżetowego: SR/3. 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie polityki rozwoju województwa Województwo Małopolskie winno angażować się w organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu, dlatego też w budżecie departamentu zarezerwowano środki na wspieranie konferencji i spotkań, a także dofinansowanie inicjatyw wydawniczych z tym związanych z rozwojem Województwa. Niezwykle ważne jest również stałe prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej związanej z rozwojem województwa: wykonania poligraficzne, prezentacje, materiały informacyjne itp. Ponadto w zadaniu tym zaplanowano środki na współfinansowanie wdrażania umowy bliźniaczej zawartej pomiędzy województwem małopolskim, a hiszpańskim regionem Comunidad de Madrid. 4. Wartość zadania w zł Polityka rozwoju województwa będzie prowadzona w oparciu o cele zapisane w strategii. Realizacja umowy bliźniaczej ma wpływ na realizację nadrzędnego celu strategii K.3 - "Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji", a zwłaszcza celu strategicznego K Zwiększenie zdolności absorpcyjnych oraz K "Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej". Numer zadania budżetowego: SR/4 Nazwa zadania budżetowego: Prace przygotowawcze, wydanie multimedialnego atlasu województwa małopolskiego, zasady reprodukowania i rozpowszechniania Opis zadania Wydany zostanie multimedialny atlas województwa małopolskiego na płycie CD, adresowany dla użytkowników popularnych narzędzi komputerowych, pozwalający na przeglądanie wybranych danych przestrzennych. W skład atlasu wejdą informacje ogólnogeograficzne, administracyjno-gospodarcze, stanowiące obecnie zasób bazy danych "Komputerowy Atlas Województwa Małopolskiego". Ich uzupełnieniem będą informacje dotyczące atrakcji turystycznych województwa, zabytków, szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. 4. Wartość zadania w zł , w tym: ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.. Zadanie jest ukierunkowane na realizację następujących celów strategii rozwoju województwa:

3 w zakresie komunikacji - określenie szczegółowej inwentaryzacji przebiegu i stanu technicznego sieci drogowej w zakresie infrastruktury - przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia terenów i możliwości jej dalszej rozbudowy, określenie możliwości prawidłowej lokalizacji planowanych inwestycji. W zakresie rozwoju usług turystycznych i popularyzowania dziedzictwa kulturowego 1. Numer zadania budżetowego: SR/5 2. Nazwa zadania budżetowego: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest w bezpośredni sposób powiązany ze strategią rozwoju województwa, która określa cele i kierunki rozwoju województwa, natomiast plan określa zasady organizacji struktury przestrzennej województwa, w tym uwzględnia: podstawowe elementy sieci osiedleńczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury - z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie, oraz sformułowane przez strategię cele i kierunki rozwoju województwa. 4. Wartość zadania w zł Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego Cele strategiczne: B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu Cele strategiczne: D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Numer zadania budżetowego: SR/6 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej : Opracowanie systemu zarządzania informacjami środowiskowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym: a) tworzenie bazy jednostek korzystających gospodarczo ze środowiska, rejestru wielkości emisji zanieczyszczeń, składowanych odpadów i wnoszonych opłat. b) opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych. c) szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, prenumerata specjalistycznych czasopism.

4 4. Wartość zadania w zł Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego Cele strategiczne: B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu Cele strategiczne: D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Numer zadania budżetowego: SR/7 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa : Zadania związane z opracowywaniem, przygotowywaniem i przekazywaniem uwag, wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na podstawie studiów zagospodarowania przestrzennego województw. Przygotowywanie wniosków, wytycznych, uwag oraz opinii dla Zarządu Gminy w celu uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zadaniami wpisanymi do rejestru zadań samorządu województwa. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa zawierających protesty wnoszone do projektów ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu przez gminę. Przygotowywanie opinii programów zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Przygotowanie organizacyjne negocjacji prowadzonych przez Marszałka Województwa z Radą Ministrów o rozstrzygnięcie wprowadzenia zadania województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywanie projektów wniosków Marszałka do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie wprowadzenia zadania samorządowego województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przechowywanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Wartość zadania w zł Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego Cele strategiczne: B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

5 B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu Cele strategiczne: D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Numer zadania budżetowego SR/8. 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych. W ramach realizacji zadania zostaną wydane okresowe raporty o stanie zaawansowania prac przy realizacji zadań zawartych w Kontrakcie Wojewódzkim. Monitoring zapewni bieżące informowanie organów Województwa o zachodzących procesach inwestycyjnych. Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie inwestycyjnym. 4. Wartość zadania w zł C.6. Wysoki poziom inwestycji. Prowadzenie monitoringu jest podstawowym elementem w procesie realizacji inwestycji. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji zadań Kontraktu Wojewódzkiego. 1. Numer zadania budżetowego SR/9. 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie procedury: "Proces inwestycyjny w Województwie Małopolskim". Wdrożenie procedury zapewni sprawne i prawidłowe realizowanie zadań inwestycyjnych, ujednolici dokumentację inwestycyjną, pozwoli na stałe monitorowanie inwestycji oraz usprawni przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami procesu inwestycyjnego. 4. Wartość zadania w zł C.6. Wysoki poziom inwestycji. Sprawna realizacja polityki inwestycyjnej w Województwie Małopolskim, z uwzględnieniem kontroli nad jakością techniczną, terminowością i kosztami. Numer zadania budżetowego: SR/10 Nazwa zadania budżetowego: Polityka ekologiczna województwa małopolskiego. Opis zadania: Opracowanie systemu zarządzania informacjami środowiskowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym:

6 Tworzenie Wojewódzkiej Bazy Danych dot. Wytwarzania i Gospodarowania Odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń Prowadzenie rejestru producentów, importerów i eksporterów opakowań Prowadzenie rejestru importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach z zakresu ochrony środowiska, dla których organem właściwym jest Marszałek Województwa Opracowanie wojewódzkich programów: gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska Opracowanie z udziałem środków WFOŚiGW wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu oraz studium możliwości zagospodarowania wód geotermalnych na terenie województwa małopolskiego. Wartość zadania w zł , w tym środki WFOŚiGW: zł Realizowany cal lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie stanowi pośrednio realizację celów strategicznych nr B.1.3 "Uporządkowanie gospodarki odpadami" oraz B.1.2 "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń". Numer zadania budżetowego: SR/11 Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych" Opis zadania Kontynuacja realizacji projektu polsko - duńskiego, który ma na celu przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych, co pozwoli oszacować poziom zagrożeń skażenia gleby, wskaże ogniska koncentracji skażeń zwłaszcza tych, których przyczyna tkwi w działalności gospodarczej prowadzonej w przeszłości. W roku 2002 przewidziane jest wykonanie mapy obrazowej (ortofotomapy) województwa małopolskiego, pozyskanie informacji o skażeniach poprzez współpracę ze społecznością lokalną, utworzenie bazy danych o skażeniach i zagrożeniach w województwie a także przeprowadzenie seminariów szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla gmin. Wartość zadania w zł całość z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie jest ukierunkowane na realizację celu strategii rozwoju województwa w zakresie gospodarki odpadami i planowania przestrzennego, w szczególności w zakresie planowania nowych ujęć wodociągowych i urządzeń oczyszczania ścieków, wreszcie ochrony krajobrazu przez określenie możliwości prawidłowej lokalizacji planowanych inwestycji. Numer zadania budżetowego: SR/12 Nazwa zadania budżetowego: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Opis zadania Stworzona zostanie baza danych w oparciu o operat ewidencji gruntów, operat klasyfikacji i kartografii gleb oraz wywiad terenowy. Opracowany zostanie raport dla samorządu województwa

7 dotyczący struktury agrarnej Prowadzone będą analizy zmian w strukturze agrarnej. Po przeprowadzeniu analiz nastąpi programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Obok planowania i koordynacji wspierane będą prace szczegółowe zwłaszcza w zakresie wytyczenia granicy polno-leśnej. Wartość zadania w zł całość ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie jest ukierunkowane na realizację celu strategii rozwoju województwa w zakresie rozwoju gospodarczego i rolnictwa - przygotowanie struktury rolnictwa małopolskiego do przekształceń wymaganych w UE i podniesienie aktywizacji terenów wiejskich. 1. Numer zadania budżetowego: SR/13 2. Nazwa zadania budżetowego: Przygotowanie projektów do aplikacji środków pomocowych UE. Województwo Małopolskie winno angażować się w organizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektów, które mogłyby ubiegać się o finansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, dlatego też w budżecie departamentu zarezerwowano fundusze na wspieranie przygotowania takich zadań. 4. Wartość zadania zł. Projekty zostaną przygotowane w oparciu o zapisy strategii rozwoju, i wpływać będą na realizację poszczególnych celów strategicznych. W szczególności przygotowanie projektów ma wpływ na realizację nadrzędnego celu strategii K.3 - "Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji", a zwłaszcza celu strategicznego K "Zwiększenie zdolności absorpcyjnych". DEPARTAMENT GOSPODARKI, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY 1. Numer zadania budżetowego: GR/1 2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój województwa w tym: małej i średniej przedsiębiorczości : Małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i stabilizacji wzrostu gospodarczego. Ich rozwój determinowany jest przez szereg czynników, takich jak m.in.: dostęp do informacji i nowoczesnych technologii, doradztwo gospodarcze oraz łatwy dostęp do kapitału. Czynniki te mogą stanowić element ograniczający lub wspierający rozwój postaw przedsiębiorczych

8 obywateli, dlatego też istotnym jest rozpowszechnianie wzorców postępowania, horyzontów myślenia i motywacji do osiągnięć. O powodzeniu działalności gospodarczej decydują także takie czynniki, jak umiejętność korzystania z wiedzy i doświadczeń innych oraz zaufanie społeczne. Postawy te powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w dużej mierze w sektorze MŚP, w którego rozwoju upatruje się często jedno z narzędzi rozwiązywania skomplikowanych problemów społeczno gospodarczych. Zarówno przygotowanie merytoryczne w zakresie przedsiębiorczości, jak i promocja postaw nie są w chwili obecnej obszarem zadawalającej aktywności podmiotów publicznych, obywatelskich czy komercyjnych. Stąd konieczność konstruktywnej, skoordynowanej współpracy MŚP, regionalnych i ogólnopolskich instytucji otoczenia biznesu samorządów lokalnych oraz samorządu województwa. Udział w projektach realizowanych na rzecz rozwoju województwa, w tym szczególnie Małej i Średniej Przedsiębiorczości i aktywizacji rynku pracy ma na celu realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i obejmuje: współpracę przy realizacji projektów wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego na lata oraz udział w wyłanianiu projektów na lata następne; ułatwienie dostępu do szkoleń współfinansowanych przez władze publiczne nt. warunków funkcjonowania MŚP w UE oraz programów pomocowych dla MŚP wzrost konkurencyjności MŚP w perspektywie integracji z UE; zwiększenie dostępności do usług doradczych dla MŚP i inicjowanie ich rozwoju - zidentyfikowanie problemów gospodarczych w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem i udział w ich rozwiązywaniu, - udział w projektach rządowych i międzynarodowych oraz inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym: transferu wysokich technologii, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem, (ISO, TQM), integracji z UE i in. 4. Wartość zadania w zł : C.3. Innowacyjne firmy C.3.1. Regionalne partnerstwo dla innowacji C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich i zaawansowanych technologicznie C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP 1. Numer zadania budżetowego: GR/2 2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarcza współpraca międzyregionalna i programy gospodarcze : Województwo Małopolskie podpisało umowy o współpracy partnerskiej

9 z regionami Europy podobnymi do siebie pod względem gospodarczym i ludnościowym. Daje mu to szansę wykorzystania ich doświadczeń, zastosowania wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań, a także, w przypadku regionów graniczących z Małopolską wspólnej realizacji programów gospodarczych. Połączenie sił zarówno regionów partnerskich jak i znajdujących się na obszarach stykowych daje możliwość wspólnego ubiegania się o środki pomocowe, celowe, dotacje. Zadanie jest realizowane poprzez: inicjowanie i nawiązanie współpracy gospodarczej zgodnie z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa w zakresie innowacyjności, wysokich technologii, wspierania MŚP. pozyskiwanie i gromadzenie informacji dot. zagadnień gospodarczych (np. giełdy kooperacyjne, targi, etc.) oraz informacji o programach pomocowych w zakresie rozwoju gospodarczego, wymianę doświadczeń z regionami partnerskimi poprzez staże, szkolenia i seminaria. promocję potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i agroturystycznego Małopolski. rozwój gospodarczy województwa, przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, korzystanie z doświadczeń regionów partnerskich. opracowywanie i upowszechnianie informacji gospodarczych, gromadzenie informacji do bazy danych. 4. Wartość zadania w zł Kontekst: współpraca międzyregionalna K.2. Wzajemne wsparcie regionów sąsiadujących w działaniach na rzecz rozwoju K.2.1. Harmonijna współpraca na obszarach stykowych K.2.2. Wspólne rozwiązywanie problemów o znaczeniu ponadregionalnym K.2.3. Wykorzystanie i rozwój potencjału Krakowa jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym 1. Numer zadania budżetowego: GR/3 2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój wsi i rolnictwa : Promocja małopolskiej wsi i produkcji rolniczej - podnoszenie jakości produktów rolnych, promowanie popytu na małopolską żywność przeprowadzenie konkursu im. Kwiatkowskiego promującego małopolską żywność zorganizowanie wystawy rolniczej na Dożynkach Województwa Małopolskiego zorganizowanie wystawy rolniczej tzw. Agropromocja 2002 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji giełd i rolniczych rynków hurtowych w Małopolsce współpraca z istniejącymi podmiotami; Tarnowskim Rynkiem Hurtowym w Tarnowie i Małopolska Giełdą Rolniczą "MAGRO S.A." i na rzecz zorganizowania nowoczesnego rynku produktów rolnych Wspieranie działań na rzecz budowania grup producenckich w Województwie Małopolskim współpraca z organizacjami samorządowymi i branżowymi rolników oraz otoczeniem rolnictwa na rzecz tworzenia grup producenckich Wspieranie działań na rzecz tworzenia marki regionalnej dla produktów rolniczych - na przykładzie oscypka współpraca z GRET współudział w opracowaniu i wydaniu przewodnika praktyk i not technicznych, tłumaczenia środki promocyjne

10 4. Wartość zadania w zł C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów gospodarki C.2.1. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych z uwzględnieniem specjalizacji i standaryzacji produkcji rolniczej, szczególnie w sadownictwie, warzywnictwie i hodowli C.2.2. Podniesienie jakości produkcji rolnej C.2.3. Rozwój instytucji i organizacji rynku rolnego C.2.4. Rozwój rolnictwa ekologicznego C.3.2. Wspieranie rozwoju potencjału naukowego i badawczego w regionie C.5.2. Rozwijanie instytucji i firm otoczenia rolnictwa C.5.4. Rozwój centrów targowych i giełd A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności K.1.3. Wykorzystanie potencjału Krakowa na rzecz rozwoju regionu K.3.3. Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej K.3.1. Zintegrowanie międzynarodowej współpracy regionalnej 1. Numer zadania budżetowego: GR/4 2. Nazwa zadania budżetowego: Wydawanie zezwoleń na krajowy, drogowy przewóz osób, nadzór nad Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem kierowców w zakresie dopuszczania do przewozów materiałów niebezpiecznych : Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób wynika, iż organem właściwym do udzielania, cofnięcia, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia jest właściwy dla siedziby (miejsca zamieszkania) przedsiębiorcy Marszałek Województwa w określonym przez ustawę zakresie. Zadanie realizowane jest przez następujące działania: zmiany zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób, informacje dotyczące zezwoleń, prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania zarobkowego przewozu osób, prowadzenie postępowania o cofnięcie zezwolenia (wszczęcie, przesłuchania stron, cofnięcie zezwolenia, umorzenie postępowań). 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego.

11 1. Numer zadania budżetowego: G/5 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja rozkładów jazdy : Zadanie własne województwa, kontynuowane corocznie, wynikające z ustawy o samorządzie województwa (Art. 14 pkt. 1 ust. 10, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U.98. Nr 91 poz. 576 ze zm.). Realizowane na mocy następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. "Prawo przewozowe (Dz. U. Z 2000r Nr 50, poz. 601) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych (Dz. U. Nr 82 poz. 933) W skład zadania wchodzą następujące działania: przyjmowanie wniosków od zainteresowanych przewoźników, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób na terenie województwa małopolskiego (ilość linii , planowana roczna ilość wozokilometrów - ok ) - analiza i weryfikacja rozkładów jazdy, opracowanie i wydanie w formie książkowej rozkładów jazdy przewoźników, dla których koordynacje prowadzi Zarząd Województwa Małopolskiego; organizowanie spotkań i narad z lokalnymi samorządami oraz organizacjami przewoźników w sprawach koordynacji rozkładów jazdy. 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego. 1. Numer zadania budżetowego: GR/6 2. Nazwa zadania budżetowego: Dopłaty do kapitału spółki działającej pod firmą Małopolska Agencja Energii i Środowiska : Realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XIX/217/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, na mocy której Województwo Małopolskie stało się współwłaścicielem Spółki oraz dyspozycji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAEiŚ Sp. z o.o. zawartych w protokole określającym wielkość i harmonogram dopłat realizowanych przez Województwo Małopolskie. 4. Wartość zadania w zł B.1. - Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

12 B.2. - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 1. Numer zadania budżetowego: GR/7 2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarka paliwowo-energetyczna : Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa Województwo prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska oraz racjonalne gospodarowanie środowiskiem to cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii, wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych pozwoli na sformułowanie odpowiednich zaleceń, których realizacja doprowadzi do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, mających swoje źródło w produkcji ciepła. Przeprowadzone obliczenia i pomiary określą obecny stan faktycznych wybranych obiektów. Wyniki analizy pozwolą określić hierarchię przedsięwzięć, zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery pod kątem maksymalizacji efektów ekologicznych w ramach dostępnych środków finansowych. W ramach zadania opracowywany jest harmonogram realizacji projektu w zakresie termomodernizacji oraz opracowanie audytów obiektów wojewódzkich jednostek samorządowych., opiniowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji między gminami, opiniowanie projektów planów rozwoju (przedsiębiorstw energetycznych) w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe, energię elektryczną 4. Wartość zadania w zł B.1. - Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B.2. - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 1. Numer zadania budżetowego: GR/8 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działań związanych z realizacją Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej : Integracja sieci kolejowej i tramwajowej poprzez gęsto rozmieszczone powiązania oraz węzły przesiadkowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej Krakowa i gmin przyległych. Oczekiwanym rezultatem jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z potrzebami mieszkańców systemu przemieszczania osób wewnątrz regionu i ułatwienie przemieszczania do regionów zewnętrznych poprzez: zintegrowanie sieci kolejowej i tramwajowej w obsłudze aglomeracji, koordynację przewozów kolejowych i autobusowych, usprawnienie przesiadek w punktach węzłowych.

13 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego 1. Numer zadania budżetowego: GR/9 2. Nazwa zadania budżetowego: Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. : Zadanie własne województwa wynikające z Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z dnia 8 września 2000r. (Dz.U ) Zadanie opiera się na: utrzymaniu obsługi pasażerskiej w ruchu regionalnym, zakupie nowego taboru, wprowadzeniu modelu regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim, utrzymaniu dotychczasowej roli transportu kolejowego w przewozach regionalnych. W skład zadania wchodzą: przygotowanie projektów dofinansowania, wnioskowanie o uruchomienie dotacji, analiza, symulacja i tworzenie bazy danych regionalizacji przewozów, okresowa ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dotacje, przygotowanie sprawozdań i informacji. 4. Wartość zadania w zł : D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego 1. Numer zadania budżetowego: GR/10 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie należących do właściwości Marszałka i ZWM spraw z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i zarządzania ruchem na drogach oraz numeracji i zaliczania dróg do poszczególnych kategorii Opis zadania: Zadanie obejmuje prowadzenie należących do właściwości Marszałka i Zarządu Województwa

14 Małopolskiego spraw z zakresu: organizacji i zarządzania ruchem na drogach, bezpieczeństwa ruchu na drogach, numeracji i zaliczania dróg do poszczególnych kategorii i jest realizacją: z zakresu przepisów dot. organizacji i zarządzania ruchem drogowym na drogach: art. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym - Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach - Dz. U. Nr 90, poz. 1006, z zakresu przepisów dot. wykorzystania dróg w sposób szczególny art. 65 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym - Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami, z zakresu nadawania numerów dla dróg powiatowych i gminnych ( 4 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U. Nr 32, poz.393). z zakresu zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii (art.5, art.6, art.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r z późniejszymi zmianami o drogach publicznych). współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 4. Wartość zadania w zł : D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.1.Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast D.2.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Numer zadania budżetowego: GR/11 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w Województwie Małopolskim : Zadanie wynika z porozumienia o przyznaniu środków oraz warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim, zawartego 20 września 2000r. w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Małopolskim. Zadanie będzie realizowane w ramach następujących obszarów: Mikropożyczki, dotacje Poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania, zatrudnienie okresowe Doradztwo dla MŚP Inkubatory przedsiębiorczości Szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół Poprawa jakości materiałów edukacyjnych i wyposażenia oraz stanu szkół Szkolenia dla radnych i urzędników samorządowych Poprawa stanu infrastruktury wiejskiej 4. Wartość zadania w zł Kontekst: współpraca międzyregionalna

15 K.1. Harmonijny rozwój całej Małopolski K.1.3. Aktywizacja rozwoju terenów wiejskich 1. Numer zadania budżetowego: GR/12 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Małopolskie Inkubatory Przedsiębiorczości (MIP) objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata : Zadanie wynika z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Małopolskiego i obejmuje utworzenie systemu wsparcia dla rozpoczynających działalność mikroprzedsiębiorstw przy założeniu utworzenia 5. MIP w ramach tego kontraktu. W trakcie realizacji zadania zostaną stworzone struktury przygotowane merytorycznie do: zarządzania inkubatorem świadczenia usług doradczych z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, finansów, pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów, dialogu z administracją i instytucjami finansowymi, pomocy w tworzeniu biznes planów, tłumaczenia z języków obcych, Nastąpi również przygotowanie powierzchni biurowych i produkcyjnych dla rozwoju MŚP m.in. poprzez: wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe, przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej (okablowanie strukturalne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny i telefoniczny) 4. Wartość zadania w zł C.3. Innowacyjne firmy C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich i zaawansowanych technologicznie C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP 1. Numer zadania budżetowego: GR/13 2. Nazwa zadania budżetowego: Budowa drogi startowej lotniska Kraków-Balice : Zadanie wynika z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Małopolskiego. Wydłużenie drogi startowej lotniska Kraków - Balice spowoduje możliwość zwiększenia masy startowej operujących samolotów, a w konsekwencji wzrost wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego.

16 Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest utrzymanie przez port lotniczy w Balicach roli drugiego portu lotniczego w Polsce, a jego strefy ekonomicznej - jako ważnego zespołu przemysłowo-biznesowego. W ramach zadania będą realizowane następujące działania: Przygotowanie projektów dofinansowania \Wnioskowanie o uruchomienie dofinansowania Kontrola realizacji zadań wynikających z harmonogramu inwestycji. Okresowa ocena wykorzystania środków finansowych Przygotowanie sprawozdań i informacji 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.5. Rozwój międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY 1. Numer zadania budżetowego: EK/1 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych W ramach realizacji zadania zostanie utworzony system wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół i zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie. System stypendialny umożliwi udzielenie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej oraz premiowanie uczniów za dobre wyniki w nauce. W zadaniu tym przewiduje się organizację szkoleń dla dyrektorów, księgowych oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakresie organizacji roku szkolnego, zadań oświatowych Województwa Małopolskiego, zasad finansowania szkół i placówek oraz zasad awansu zawodowego nauczycieli. Zadanie przewiduje ponadto finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 4. Wartość zadania w zł A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/2 2. Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela Realizacja zadania przewiduje przyznawanie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przydzielanie przez Marszałka Województwa nagród organu prowadzącego dla nauczycieli szkół i placówek Województwa Małopolskiego, wypłacanie odszkodowań dla nauczycieli z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podstawie orzeczeń Lekarza Orzecznika ZUS oraz funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów. 4. Wartość zadania w zł

17 nie dotyczy 1. Numer zadania budżetowego: EK/3 2. Nazwa zadania budżetowego: Granty edukacyjne Województwa Małopolskiego w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli : Realizacja zadania przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego mającego na celu wyłonienie wykonawców szkoleń i kursów dla nauczycieli uzupełniających kwalifikacje w związku z wprowadzaniem reformy systemu edukacji. W konkursie wezmą udział publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli realizujące zadania na terenie województwa małopolskiego. Przewiduje się, że w szkoleniach i kursach realizowanych w ramach grantów weźmie udział ok nauczycieli szkół różnych typów ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. 4. Wartość zadania w zł A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/4 2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Zdolnej Młodzieży Zadanie przewiduje realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Promocji Zdolnej Młodzieży. Program skierowany jest do uczącej się młodzieży otwartej na aktywny udział w inicjatywach wzbogacających wiedzę oraz służących doskonaleniu umiejętności zawodowych. W ramach Programu zostaną zorganizowane następujące projekty: konkurs grantowy na realizację inicjatyw promujących rozwój edukacji obywatelskiej w środowiskach lokalnych konkurs wiedzy ogólnej "W.W. - Wiem więcej" dla uczniów gimnazjów konkurs wiedzy o Małopolsce i regionach zaprzyjaźnionych "M.M - Moja Małopolska" dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych konkurs dla autorów najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich W ramach zadania udzielane będą także nagrody dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych oraz wybitnych młodych naukowców. Zadanie przewiduje utworzenie regionalnego systemu stypendialnego dla absolwentów szkół średnich pochodzących ze środowisk wiejskich i małych miast, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których podjęcie studiów wyższych jest utrudnione ze względów socjalnych. 4. Wartość zadania w zł A.1.6. Regionalny system stypendiów i nagród dla młodzieży 1. Numer zadania budżetowego: EK/5 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami Województwa wobec państwowych wyższych szkół zawodowych W ramach realizacji zadania zostaną udzielone dotacje dla państwowych wyższych szkół zawodowych na następujące cele: prowadzenie studiów wieczorowych w zakresie języka angielskiego w PWSZ w Tarnowie

18 rozbudowę bazy dydaktycznej PPWSZ w Nowym Targu działalność dydaktyczną PPWSZ w Nowym Targu Rozbudowę bazy dydaktycznej mającej powstać Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Oświęcimiu. 4. Wartość zadania w zł A.1.3 Rozwój szkolnictwa wyższego poza Krakowem w oparciu o środowisko naukowe Krakowa 1. Numer zadania budżetowego: EK/6 2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca zagraniczna w dziedzinie edukacji W ramach zadania zostaną zrealizowane projekty w zakresie współpracy międzyregionalnej z Regionem Rhone Alpes, Krajem Żylińskim i Preszowskim przygotowane w 2001 roku. Realizacja zadania przewiduje ponadto wsparcie finansowe dla projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, przygotowanych przez podmioty uczestniczące w realizacji umów partnerskich zawartych pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Związkowym Turyngia, Hrabstwem Kopenhaga, Hrabstwem Fionia, Regionem Toskania. 4. Wartość zadania w zł K.3.2 Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej. 1. Numer zadania budżetowego: EK/7 2. Nazwa zadania budżetowego: Program ochrony dóbr kultury W ramach zadania zakłada się: wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez dysponentów obiektów sakralnych, obiektów muzealnych, zabytkowych obiektów świeckich i innych oraz ochronę krajobrazu kulturowego poprzez dofinansowanie i finansowanie prac studialnych i projektowych, programów edukacyjnych, prac dokumentacyjnych, a także pozyskanie informacji o stanie zachowania architektury ludowej na terenie województwa małopolskiego w celu zainicjowania systemu opieki nad tymi zabytkami (z udziałem wszystkich samorządów, muzeów regionalnych, itd.). 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celu strategicznego: B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego; Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/8 2. Nazwa zadania budżetowego: Program mecenatu w dziedzinie kultury

19 W ramach zadania zakłada się: wspieranie finansowe (dotacje i zakupy usług) przedsięwzięć kulturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/167/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2000 r.; realizację programów współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Województwem Małopolskim a instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi; realizację programów o charakterze integracyjnym i promocyjnym: współpraca kulturalna z regionami Europy w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego oraz w ramach rządowych programów kulturalnych, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Małopolskie Dożynki, Nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, w tym Nagroda im. Kazimierza Wyki, wydawnictwa informacyjno-promocyjne Województwa Małopolskiego z zakresu kultury, tworzenie regionalnego systemu informacji kulturalnej w ramach regionalnych serwisów informacyjnych, realizacja programu edukacji regionalnej w Małopolsce z wykorzystaniem sieci szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz współpraca z podmiotami sektora "przemysłu kulturowego". 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: E.2. Regionalny obieg kultury, B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego; Cele nadrzędne: E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna, B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/9 2. Nazwa zadania budżetowego: Sprawowanie funkcji organizatora instytucji kultury oraz inne zadania z zakresu kultury W ramach zadania zakłada się: koordynację i nadzór nad działalnością instytucji filmowej oraz 18 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie, realizację dotacji dodatkowych z budżetu Województwa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na przedsięwzięcia kulturalne na zasadach konkursu; współpracę z Miastem Kraków w zakresie prowadzenia wspólnych instytucji kultury, tj. Krakowski Teatr Scena STU i Muzeum Armii Krajowej oraz z Powiatem Gorlickim w zakresie prowadzenia Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w Gorlicach, koordynację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata tj. Rozwój Skansenów w Małopolsce, Rozbudowa i modernizacja budynku Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół", Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, :koordynację i współrealizację z podległymi instytucjami inicjatyw kulturalnych w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym oraz wynikających ze współpracy kulturalnej z regionami Europy, współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej z innymi instytucjami kultury - państwowymi, samorządowymi, społecznymi i prywatnymi na terenie województwa, przygotowywanie decyzji administracyjnych Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie zezwoleń na organizację i przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie województwa oraz współpracę z powiatami i gminami z terenu województwa w zakresie upowszechniania kultury. 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: E.2. Regionalny obieg kultury, B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego;

20 Cele nadrzędne: E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna, B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/10 2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Turystyki W ramach zadania zakłada się: wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz kreowanie wizerunku regionu poprzez właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego produktu turystycznego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, organizację kierunkowych prezentacji Województwa Małopolskiego, integrację działań samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wspólnej promocji atrakcji turystycznych i tworzenia nowych regionalnych produktów turystycznych, wspieranie Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz wydawanie folderów, ulotek promocyjnych, organizacje wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i jej zagranicznymi ośrodkami. Ponadto zakłada się realizację II etapu prac przy kreowaniu nowego produktu turystycznego - Szlak Architektury Drewnianej oraz wspieranie aktywności rozwoju "przemysłu czasu wolnego". 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy" (C.4.2. Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego") Cel nadrzędny: C. Trwały rozwój gospodarczy. 1. Numer zadania budżetowego: EK/11 2. Nazwa zadania budżetowego: Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej W ramach zadania zakłada się: podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz poprawę jej wizerunku poprzez: współpracę ze stowarzyszeniami turystycznymi, samorządami gospodarczymi i lokalnymi w zakresie tworzenia nowych produktów i pakietów turystycznych i rekreacyjnych uwzględniających rozwój "przemysłu czasu wolnego", w tym szczególnie agroturystyki i ekoturystyki. Ponadto zakłada się wspieranie finansowe przedsięwzięć turystycznych takich jak inwestycje turystyczne, szkolenia kadry turystycznej, realizację wydawnictw turystycznych, m.in. corocznie wydawany Informator Turystyczny Województwa Małopolskiego, foldery tematyczne. Jako założenie przyjęto również wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie tworzenia nowych źródeł dochodów w sektorze gospodarki jaką jest turystyka, w postaci gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych oraz sezonowych schronisk młodzieżowych. 4. Wartość zadania w zł Realizowany cel lub cele strategiczne zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy" (C.4.2. Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego") Cel nadrzędny:

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo