Budżet Województwa Małopolskiego na rok CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI"

Transkrypt

1 Budżet Województwa Małopolskiego na rok CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą zł, z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć zł, tj. 18,6 % planowanych wydatków. Porównanie planowanych wydatków na 2002 r. w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. Wykaz zadań budżetowych planowanych do realizacji w 2002 r. zawiera załącznik nr 4. DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU 1. Numer zadania budżetowego SR/1. 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego W ramach realizacji zadania zostanie wydany raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie małopolskim. Następnie opracowany zostanie skrót raportu w języku angielskim. Wydanie raportu poprzedzone zostanie wykonaniem kilku opracowań specjalistycznych a także zakupiona zostanie baza danych statystycznych dla obszaru województwa. Ponadto planuje się także zakup publikacji specjalistycznych. Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie wdrażania strategii. 4. Wartość zadania w zł Prowadzenie monitoringu stanowi podstawowy element w procesie realizacji strategii. Monitoring umożliwia śledzenie procesów zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej województwa. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji strategii. Monitoring winien obejmować wszystkie cele strategii. 1. Numer zadania budżetowego SR/2. 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie strategii rozwoju województwa. Proces wdrażania strategii początkowo obejmował będzie działania związane z nadzorem zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego, w tym min.: kontaktów z podmiotami uprawnionymi, wprowadzaniem zmian do kontraktu, obsługą Regionalnego Komitetu Sterującego dla kontraktu wojewódzkiego , opracowywaniem raportów z realizacji kontraktu. Następnie proces wdrażania strategii obejmował będzie działania związane z przygotowywaniem II edycji programu wojewódzkiego oraz kontraktu wojewódzkiego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2000 r. - o zasadach wspierania rozwoju regionalnego do momentu podpisania kontraktu konieczne będzie częściowe ponoszenie kosztów jego negocjacji, porad eksperckich w ramach uzgadniania

2 programu wojewódzkiego, opracowywania ekspertyz w sprawach spornych. Zaplanowano również powielenie II edycji programu wojewódzkiego oraz kontraktu wojewódzkiego. 4. Wartość zadania w zł Na terenie Małopolski realizowane są zadania zapisane w kontrakcie wojewódzkim i bezpośrednio wynikające z celów strategii objętych finansowaniem. W ramach II edycji kontraktu wojewódzkiego (lata ) na terenie Małopolski realizowane będą zadania bezpośrednio wynikające z poszczególnych celów strategii wytypowanych do finansowania i umieszczonych w II edycji programu operacyjnego (lata ). 1. Numer zadania budżetowego: SR/3. 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie polityki rozwoju województwa Województwo Małopolskie winno angażować się w organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu, dlatego też w budżecie departamentu zarezerwowano środki na wspieranie konferencji i spotkań, a także dofinansowanie inicjatyw wydawniczych z tym związanych z rozwojem Województwa. Niezwykle ważne jest również stałe prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej związanej z rozwojem województwa: wykonania poligraficzne, prezentacje, materiały informacyjne itp. Ponadto w zadaniu tym zaplanowano środki na współfinansowanie wdrażania umowy bliźniaczej zawartej pomiędzy województwem małopolskim, a hiszpańskim regionem Comunidad de Madrid. 4. Wartość zadania w zł Polityka rozwoju województwa będzie prowadzona w oparciu o cele zapisane w strategii. Realizacja umowy bliźniaczej ma wpływ na realizację nadrzędnego celu strategii K.3 - "Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji", a zwłaszcza celu strategicznego K Zwiększenie zdolności absorpcyjnych oraz K "Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej". Numer zadania budżetowego: SR/4 Nazwa zadania budżetowego: Prace przygotowawcze, wydanie multimedialnego atlasu województwa małopolskiego, zasady reprodukowania i rozpowszechniania Opis zadania Wydany zostanie multimedialny atlas województwa małopolskiego na płycie CD, adresowany dla użytkowników popularnych narzędzi komputerowych, pozwalający na przeglądanie wybranych danych przestrzennych. W skład atlasu wejdą informacje ogólnogeograficzne, administracyjno-gospodarcze, stanowiące obecnie zasób bazy danych "Komputerowy Atlas Województwa Małopolskiego". Ich uzupełnieniem będą informacje dotyczące atrakcji turystycznych województwa, zabytków, szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. 4. Wartość zadania w zł , w tym: ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.. Zadanie jest ukierunkowane na realizację następujących celów strategii rozwoju województwa:

3 w zakresie komunikacji - określenie szczegółowej inwentaryzacji przebiegu i stanu technicznego sieci drogowej w zakresie infrastruktury - przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia terenów i możliwości jej dalszej rozbudowy, określenie możliwości prawidłowej lokalizacji planowanych inwestycji. W zakresie rozwoju usług turystycznych i popularyzowania dziedzictwa kulturowego 1. Numer zadania budżetowego: SR/5 2. Nazwa zadania budżetowego: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest w bezpośredni sposób powiązany ze strategią rozwoju województwa, która określa cele i kierunki rozwoju województwa, natomiast plan określa zasady organizacji struktury przestrzennej województwa, w tym uwzględnia: podstawowe elementy sieci osiedleńczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury - z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie, oraz sformułowane przez strategię cele i kierunki rozwoju województwa. 4. Wartość zadania w zł Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego Cele strategiczne: B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu Cele strategiczne: D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Numer zadania budżetowego: SR/6 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej : Opracowanie systemu zarządzania informacjami środowiskowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym: a) tworzenie bazy jednostek korzystających gospodarczo ze środowiska, rejestru wielkości emisji zanieczyszczeń, składowanych odpadów i wnoszonych opłat. b) opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych. c) szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, prenumerata specjalistycznych czasopism.

4 4. Wartość zadania w zł Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego Cele strategiczne: B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu Cele strategiczne: D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Numer zadania budżetowego: SR/7 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa : Zadania związane z opracowywaniem, przygotowywaniem i przekazywaniem uwag, wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na podstawie studiów zagospodarowania przestrzennego województw. Przygotowywanie wniosków, wytycznych, uwag oraz opinii dla Zarządu Gminy w celu uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zadaniami wpisanymi do rejestru zadań samorządu województwa. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa zawierających protesty wnoszone do projektów ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu przez gminę. Przygotowywanie opinii programów zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Przygotowanie organizacyjne negocjacji prowadzonych przez Marszałka Województwa z Radą Ministrów o rozstrzygnięcie wprowadzenia zadania województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywanie projektów wniosków Marszałka do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie wprowadzenia zadania samorządowego województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przechowywanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Wartość zadania w zł Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego Cele strategiczne: B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

5 B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu Cele strategiczne: D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Numer zadania budżetowego SR/8. 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych. W ramach realizacji zadania zostaną wydane okresowe raporty o stanie zaawansowania prac przy realizacji zadań zawartych w Kontrakcie Wojewódzkim. Monitoring zapewni bieżące informowanie organów Województwa o zachodzących procesach inwestycyjnych. Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie inwestycyjnym. 4. Wartość zadania w zł C.6. Wysoki poziom inwestycji. Prowadzenie monitoringu jest podstawowym elementem w procesie realizacji inwestycji. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji zadań Kontraktu Wojewódzkiego. 1. Numer zadania budżetowego SR/9. 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie procedury: "Proces inwestycyjny w Województwie Małopolskim". Wdrożenie procedury zapewni sprawne i prawidłowe realizowanie zadań inwestycyjnych, ujednolici dokumentację inwestycyjną, pozwoli na stałe monitorowanie inwestycji oraz usprawni przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami procesu inwestycyjnego. 4. Wartość zadania w zł C.6. Wysoki poziom inwestycji. Sprawna realizacja polityki inwestycyjnej w Województwie Małopolskim, z uwzględnieniem kontroli nad jakością techniczną, terminowością i kosztami. Numer zadania budżetowego: SR/10 Nazwa zadania budżetowego: Polityka ekologiczna województwa małopolskiego. Opis zadania: Opracowanie systemu zarządzania informacjami środowiskowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym:

6 Tworzenie Wojewódzkiej Bazy Danych dot. Wytwarzania i Gospodarowania Odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń Prowadzenie rejestru producentów, importerów i eksporterów opakowań Prowadzenie rejestru importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach z zakresu ochrony środowiska, dla których organem właściwym jest Marszałek Województwa Opracowanie wojewódzkich programów: gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska Opracowanie z udziałem środków WFOŚiGW wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu oraz studium możliwości zagospodarowania wód geotermalnych na terenie województwa małopolskiego. Wartość zadania w zł , w tym środki WFOŚiGW: zł Realizowany cal lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie stanowi pośrednio realizację celów strategicznych nr B.1.3 "Uporządkowanie gospodarki odpadami" oraz B.1.2 "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń". Numer zadania budżetowego: SR/11 Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych" Opis zadania Kontynuacja realizacji projektu polsko - duńskiego, który ma na celu przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych, co pozwoli oszacować poziom zagrożeń skażenia gleby, wskaże ogniska koncentracji skażeń zwłaszcza tych, których przyczyna tkwi w działalności gospodarczej prowadzonej w przeszłości. W roku 2002 przewidziane jest wykonanie mapy obrazowej (ortofotomapy) województwa małopolskiego, pozyskanie informacji o skażeniach poprzez współpracę ze społecznością lokalną, utworzenie bazy danych o skażeniach i zagrożeniach w województwie a także przeprowadzenie seminariów szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla gmin. Wartość zadania w zł całość z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie jest ukierunkowane na realizację celu strategii rozwoju województwa w zakresie gospodarki odpadami i planowania przestrzennego, w szczególności w zakresie planowania nowych ujęć wodociągowych i urządzeń oczyszczania ścieków, wreszcie ochrony krajobrazu przez określenie możliwości prawidłowej lokalizacji planowanych inwestycji. Numer zadania budżetowego: SR/12 Nazwa zadania budżetowego: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Opis zadania Stworzona zostanie baza danych w oparciu o operat ewidencji gruntów, operat klasyfikacji i kartografii gleb oraz wywiad terenowy. Opracowany zostanie raport dla samorządu województwa

7 dotyczący struktury agrarnej Prowadzone będą analizy zmian w strukturze agrarnej. Po przeprowadzeniu analiz nastąpi programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Obok planowania i koordynacji wspierane będą prace szczegółowe zwłaszcza w zakresie wytyczenia granicy polno-leśnej. Wartość zadania w zł całość ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie jest ukierunkowane na realizację celu strategii rozwoju województwa w zakresie rozwoju gospodarczego i rolnictwa - przygotowanie struktury rolnictwa małopolskiego do przekształceń wymaganych w UE i podniesienie aktywizacji terenów wiejskich. 1. Numer zadania budżetowego: SR/13 2. Nazwa zadania budżetowego: Przygotowanie projektów do aplikacji środków pomocowych UE. Województwo Małopolskie winno angażować się w organizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektów, które mogłyby ubiegać się o finansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, dlatego też w budżecie departamentu zarezerwowano fundusze na wspieranie przygotowania takich zadań. 4. Wartość zadania zł. Projekty zostaną przygotowane w oparciu o zapisy strategii rozwoju, i wpływać będą na realizację poszczególnych celów strategicznych. W szczególności przygotowanie projektów ma wpływ na realizację nadrzędnego celu strategii K.3 - "Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji", a zwłaszcza celu strategicznego K "Zwiększenie zdolności absorpcyjnych". DEPARTAMENT GOSPODARKI, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY 1. Numer zadania budżetowego: GR/1 2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój województwa w tym: małej i średniej przedsiębiorczości : Małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i stabilizacji wzrostu gospodarczego. Ich rozwój determinowany jest przez szereg czynników, takich jak m.in.: dostęp do informacji i nowoczesnych technologii, doradztwo gospodarcze oraz łatwy dostęp do kapitału. Czynniki te mogą stanowić element ograniczający lub wspierający rozwój postaw przedsiębiorczych

8 obywateli, dlatego też istotnym jest rozpowszechnianie wzorców postępowania, horyzontów myślenia i motywacji do osiągnięć. O powodzeniu działalności gospodarczej decydują także takie czynniki, jak umiejętność korzystania z wiedzy i doświadczeń innych oraz zaufanie społeczne. Postawy te powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w dużej mierze w sektorze MŚP, w którego rozwoju upatruje się często jedno z narzędzi rozwiązywania skomplikowanych problemów społeczno gospodarczych. Zarówno przygotowanie merytoryczne w zakresie przedsiębiorczości, jak i promocja postaw nie są w chwili obecnej obszarem zadawalającej aktywności podmiotów publicznych, obywatelskich czy komercyjnych. Stąd konieczność konstruktywnej, skoordynowanej współpracy MŚP, regionalnych i ogólnopolskich instytucji otoczenia biznesu samorządów lokalnych oraz samorządu województwa. Udział w projektach realizowanych na rzecz rozwoju województwa, w tym szczególnie Małej i Średniej Przedsiębiorczości i aktywizacji rynku pracy ma na celu realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i obejmuje: współpracę przy realizacji projektów wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego na lata oraz udział w wyłanianiu projektów na lata następne; ułatwienie dostępu do szkoleń współfinansowanych przez władze publiczne nt. warunków funkcjonowania MŚP w UE oraz programów pomocowych dla MŚP wzrost konkurencyjności MŚP w perspektywie integracji z UE; zwiększenie dostępności do usług doradczych dla MŚP i inicjowanie ich rozwoju - zidentyfikowanie problemów gospodarczych w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem i udział w ich rozwiązywaniu, - udział w projektach rządowych i międzynarodowych oraz inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym: transferu wysokich technologii, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem, (ISO, TQM), integracji z UE i in. 4. Wartość zadania w zł : C.3. Innowacyjne firmy C.3.1. Regionalne partnerstwo dla innowacji C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich i zaawansowanych technologicznie C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP 1. Numer zadania budżetowego: GR/2 2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarcza współpraca międzyregionalna i programy gospodarcze : Województwo Małopolskie podpisało umowy o współpracy partnerskiej

9 z regionami Europy podobnymi do siebie pod względem gospodarczym i ludnościowym. Daje mu to szansę wykorzystania ich doświadczeń, zastosowania wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań, a także, w przypadku regionów graniczących z Małopolską wspólnej realizacji programów gospodarczych. Połączenie sił zarówno regionów partnerskich jak i znajdujących się na obszarach stykowych daje możliwość wspólnego ubiegania się o środki pomocowe, celowe, dotacje. Zadanie jest realizowane poprzez: inicjowanie i nawiązanie współpracy gospodarczej zgodnie z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa w zakresie innowacyjności, wysokich technologii, wspierania MŚP. pozyskiwanie i gromadzenie informacji dot. zagadnień gospodarczych (np. giełdy kooperacyjne, targi, etc.) oraz informacji o programach pomocowych w zakresie rozwoju gospodarczego, wymianę doświadczeń z regionami partnerskimi poprzez staże, szkolenia i seminaria. promocję potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i agroturystycznego Małopolski. rozwój gospodarczy województwa, przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, korzystanie z doświadczeń regionów partnerskich. opracowywanie i upowszechnianie informacji gospodarczych, gromadzenie informacji do bazy danych. 4. Wartość zadania w zł Kontekst: współpraca międzyregionalna K.2. Wzajemne wsparcie regionów sąsiadujących w działaniach na rzecz rozwoju K.2.1. Harmonijna współpraca na obszarach stykowych K.2.2. Wspólne rozwiązywanie problemów o znaczeniu ponadregionalnym K.2.3. Wykorzystanie i rozwój potencjału Krakowa jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym 1. Numer zadania budżetowego: GR/3 2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój wsi i rolnictwa : Promocja małopolskiej wsi i produkcji rolniczej - podnoszenie jakości produktów rolnych, promowanie popytu na małopolską żywność przeprowadzenie konkursu im. Kwiatkowskiego promującego małopolską żywność zorganizowanie wystawy rolniczej na Dożynkach Województwa Małopolskiego zorganizowanie wystawy rolniczej tzw. Agropromocja 2002 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji giełd i rolniczych rynków hurtowych w Małopolsce współpraca z istniejącymi podmiotami; Tarnowskim Rynkiem Hurtowym w Tarnowie i Małopolska Giełdą Rolniczą "MAGRO S.A." i na rzecz zorganizowania nowoczesnego rynku produktów rolnych Wspieranie działań na rzecz budowania grup producenckich w Województwie Małopolskim współpraca z organizacjami samorządowymi i branżowymi rolników oraz otoczeniem rolnictwa na rzecz tworzenia grup producenckich Wspieranie działań na rzecz tworzenia marki regionalnej dla produktów rolniczych - na przykładzie oscypka współpraca z GRET współudział w opracowaniu i wydaniu przewodnika praktyk i not technicznych, tłumaczenia środki promocyjne

10 4. Wartość zadania w zł C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów gospodarki C.2.1. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych z uwzględnieniem specjalizacji i standaryzacji produkcji rolniczej, szczególnie w sadownictwie, warzywnictwie i hodowli C.2.2. Podniesienie jakości produkcji rolnej C.2.3. Rozwój instytucji i organizacji rynku rolnego C.2.4. Rozwój rolnictwa ekologicznego C.3.2. Wspieranie rozwoju potencjału naukowego i badawczego w regionie C.5.2. Rozwijanie instytucji i firm otoczenia rolnictwa C.5.4. Rozwój centrów targowych i giełd A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności K.1.3. Wykorzystanie potencjału Krakowa na rzecz rozwoju regionu K.3.3. Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej K.3.1. Zintegrowanie międzynarodowej współpracy regionalnej 1. Numer zadania budżetowego: GR/4 2. Nazwa zadania budżetowego: Wydawanie zezwoleń na krajowy, drogowy przewóz osób, nadzór nad Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem kierowców w zakresie dopuszczania do przewozów materiałów niebezpiecznych : Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób wynika, iż organem właściwym do udzielania, cofnięcia, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia jest właściwy dla siedziby (miejsca zamieszkania) przedsiębiorcy Marszałek Województwa w określonym przez ustawę zakresie. Zadanie realizowane jest przez następujące działania: zmiany zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób, informacje dotyczące zezwoleń, prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania zarobkowego przewozu osób, prowadzenie postępowania o cofnięcie zezwolenia (wszczęcie, przesłuchania stron, cofnięcie zezwolenia, umorzenie postępowań). 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego.

11 1. Numer zadania budżetowego: G/5 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja rozkładów jazdy : Zadanie własne województwa, kontynuowane corocznie, wynikające z ustawy o samorządzie województwa (Art. 14 pkt. 1 ust. 10, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U.98. Nr 91 poz. 576 ze zm.). Realizowane na mocy następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. "Prawo przewozowe (Dz. U. Z 2000r Nr 50, poz. 601) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych (Dz. U. Nr 82 poz. 933) W skład zadania wchodzą następujące działania: przyjmowanie wniosków od zainteresowanych przewoźników, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób na terenie województwa małopolskiego (ilość linii , planowana roczna ilość wozokilometrów - ok ) - analiza i weryfikacja rozkładów jazdy, opracowanie i wydanie w formie książkowej rozkładów jazdy przewoźników, dla których koordynacje prowadzi Zarząd Województwa Małopolskiego; organizowanie spotkań i narad z lokalnymi samorządami oraz organizacjami przewoźników w sprawach koordynacji rozkładów jazdy. 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego. 1. Numer zadania budżetowego: GR/6 2. Nazwa zadania budżetowego: Dopłaty do kapitału spółki działającej pod firmą Małopolska Agencja Energii i Środowiska : Realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XIX/217/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, na mocy której Województwo Małopolskie stało się współwłaścicielem Spółki oraz dyspozycji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAEiŚ Sp. z o.o. zawartych w protokole określającym wielkość i harmonogram dopłat realizowanych przez Województwo Małopolskie. 4. Wartość zadania w zł B.1. - Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

12 B.2. - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 1. Numer zadania budżetowego: GR/7 2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarka paliwowo-energetyczna : Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa Województwo prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska oraz racjonalne gospodarowanie środowiskiem to cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii, wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych pozwoli na sformułowanie odpowiednich zaleceń, których realizacja doprowadzi do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, mających swoje źródło w produkcji ciepła. Przeprowadzone obliczenia i pomiary określą obecny stan faktycznych wybranych obiektów. Wyniki analizy pozwolą określić hierarchię przedsięwzięć, zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery pod kątem maksymalizacji efektów ekologicznych w ramach dostępnych środków finansowych. W ramach zadania opracowywany jest harmonogram realizacji projektu w zakresie termomodernizacji oraz opracowanie audytów obiektów wojewódzkich jednostek samorządowych., opiniowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji między gminami, opiniowanie projektów planów rozwoju (przedsiębiorstw energetycznych) w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe, energię elektryczną 4. Wartość zadania w zł B.1. - Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B.2. - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 1. Numer zadania budżetowego: GR/8 2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działań związanych z realizacją Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej : Integracja sieci kolejowej i tramwajowej poprzez gęsto rozmieszczone powiązania oraz węzły przesiadkowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej Krakowa i gmin przyległych. Oczekiwanym rezultatem jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z potrzebami mieszkańców systemu przemieszczania osób wewnątrz regionu i ułatwienie przemieszczania do regionów zewnętrznych poprzez: zintegrowanie sieci kolejowej i tramwajowej w obsłudze aglomeracji, koordynację przewozów kolejowych i autobusowych, usprawnienie przesiadek w punktach węzłowych.

13 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego 1. Numer zadania budżetowego: GR/9 2. Nazwa zadania budżetowego: Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. : Zadanie własne województwa wynikające z Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z dnia 8 września 2000r. (Dz.U ) Zadanie opiera się na: utrzymaniu obsługi pasażerskiej w ruchu regionalnym, zakupie nowego taboru, wprowadzeniu modelu regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim, utrzymaniu dotychczasowej roli transportu kolejowego w przewozach regionalnych. W skład zadania wchodzą: przygotowanie projektów dofinansowania, wnioskowanie o uruchomienie dotacji, analiza, symulacja i tworzenie bazy danych regionalizacji przewozów, okresowa ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dotacje, przygotowanie sprawozdań i informacji. 4. Wartość zadania w zł : D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego 1. Numer zadania budżetowego: GR/10 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie należących do właściwości Marszałka i ZWM spraw z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i zarządzania ruchem na drogach oraz numeracji i zaliczania dróg do poszczególnych kategorii Opis zadania: Zadanie obejmuje prowadzenie należących do właściwości Marszałka i Zarządu Województwa

14 Małopolskiego spraw z zakresu: organizacji i zarządzania ruchem na drogach, bezpieczeństwa ruchu na drogach, numeracji i zaliczania dróg do poszczególnych kategorii i jest realizacją: z zakresu przepisów dot. organizacji i zarządzania ruchem drogowym na drogach: art. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym - Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach - Dz. U. Nr 90, poz. 1006, z zakresu przepisów dot. wykorzystania dróg w sposób szczególny art. 65 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym - Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami, z zakresu nadawania numerów dla dróg powiatowych i gminnych ( 4 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U. Nr 32, poz.393). z zakresu zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii (art.5, art.6, art.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r z późniejszymi zmianami o drogach publicznych). współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 4. Wartość zadania w zł : D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej D.2.1.Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast D.2.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Numer zadania budżetowego: GR/11 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w Województwie Małopolskim : Zadanie wynika z porozumienia o przyznaniu środków oraz warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim, zawartego 20 września 2000r. w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Małopolskim. Zadanie będzie realizowane w ramach następujących obszarów: Mikropożyczki, dotacje Poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania, zatrudnienie okresowe Doradztwo dla MŚP Inkubatory przedsiębiorczości Szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół Poprawa jakości materiałów edukacyjnych i wyposażenia oraz stanu szkół Szkolenia dla radnych i urzędników samorządowych Poprawa stanu infrastruktury wiejskiej 4. Wartość zadania w zł Kontekst: współpraca międzyregionalna

15 K.1. Harmonijny rozwój całej Małopolski K.1.3. Aktywizacja rozwoju terenów wiejskich 1. Numer zadania budżetowego: GR/12 2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Małopolskie Inkubatory Przedsiębiorczości (MIP) objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata : Zadanie wynika z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Małopolskiego i obejmuje utworzenie systemu wsparcia dla rozpoczynających działalność mikroprzedsiębiorstw przy założeniu utworzenia 5. MIP w ramach tego kontraktu. W trakcie realizacji zadania zostaną stworzone struktury przygotowane merytorycznie do: zarządzania inkubatorem świadczenia usług doradczych z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, finansów, pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów, dialogu z administracją i instytucjami finansowymi, pomocy w tworzeniu biznes planów, tłumaczenia z języków obcych, Nastąpi również przygotowanie powierzchni biurowych i produkcyjnych dla rozwoju MŚP m.in. poprzez: wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe, przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej (okablowanie strukturalne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny i telefoniczny) 4. Wartość zadania w zł C.3. Innowacyjne firmy C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich i zaawansowanych technologicznie C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP 1. Numer zadania budżetowego: GR/13 2. Nazwa zadania budżetowego: Budowa drogi startowej lotniska Kraków-Balice : Zadanie wynika z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Małopolskiego. Wydłużenie drogi startowej lotniska Kraków - Balice spowoduje możliwość zwiększenia masy startowej operujących samolotów, a w konsekwencji wzrost wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego.

16 Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest utrzymanie przez port lotniczy w Balicach roli drugiego portu lotniczego w Polsce, a jego strefy ekonomicznej - jako ważnego zespołu przemysłowo-biznesowego. W ramach zadania będą realizowane następujące działania: Przygotowanie projektów dofinansowania \Wnioskowanie o uruchomienie dofinansowania Kontrola realizacji zadań wynikających z harmonogramu inwestycji. Okresowa ocena wykorzystania środków finansowych Przygotowanie sprawozdań i informacji 4. Wartość zadania w zł D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.1.5. Rozwój międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY 1. Numer zadania budżetowego: EK/1 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych W ramach realizacji zadania zostanie utworzony system wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół i zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie. System stypendialny umożliwi udzielenie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej oraz premiowanie uczniów za dobre wyniki w nauce. W zadaniu tym przewiduje się organizację szkoleń dla dyrektorów, księgowych oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakresie organizacji roku szkolnego, zadań oświatowych Województwa Małopolskiego, zasad finansowania szkół i placówek oraz zasad awansu zawodowego nauczycieli. Zadanie przewiduje ponadto finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 4. Wartość zadania w zł A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/2 2. Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela Realizacja zadania przewiduje przyznawanie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przydzielanie przez Marszałka Województwa nagród organu prowadzącego dla nauczycieli szkół i placówek Województwa Małopolskiego, wypłacanie odszkodowań dla nauczycieli z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podstawie orzeczeń Lekarza Orzecznika ZUS oraz funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów. 4. Wartość zadania w zł

17 nie dotyczy 1. Numer zadania budżetowego: EK/3 2. Nazwa zadania budżetowego: Granty edukacyjne Województwa Małopolskiego w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli : Realizacja zadania przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego mającego na celu wyłonienie wykonawców szkoleń i kursów dla nauczycieli uzupełniających kwalifikacje w związku z wprowadzaniem reformy systemu edukacji. W konkursie wezmą udział publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli realizujące zadania na terenie województwa małopolskiego. Przewiduje się, że w szkoleniach i kursach realizowanych w ramach grantów weźmie udział ok nauczycieli szkół różnych typów ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. 4. Wartość zadania w zł A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/4 2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Zdolnej Młodzieży Zadanie przewiduje realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Promocji Zdolnej Młodzieży. Program skierowany jest do uczącej się młodzieży otwartej na aktywny udział w inicjatywach wzbogacających wiedzę oraz służących doskonaleniu umiejętności zawodowych. W ramach Programu zostaną zorganizowane następujące projekty: konkurs grantowy na realizację inicjatyw promujących rozwój edukacji obywatelskiej w środowiskach lokalnych konkurs wiedzy ogólnej "W.W. - Wiem więcej" dla uczniów gimnazjów konkurs wiedzy o Małopolsce i regionach zaprzyjaźnionych "M.M - Moja Małopolska" dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych konkurs dla autorów najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich W ramach zadania udzielane będą także nagrody dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych oraz wybitnych młodych naukowców. Zadanie przewiduje utworzenie regionalnego systemu stypendialnego dla absolwentów szkół średnich pochodzących ze środowisk wiejskich i małych miast, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których podjęcie studiów wyższych jest utrudnione ze względów socjalnych. 4. Wartość zadania w zł A.1.6. Regionalny system stypendiów i nagród dla młodzieży 1. Numer zadania budżetowego: EK/5 2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami Województwa wobec państwowych wyższych szkół zawodowych W ramach realizacji zadania zostaną udzielone dotacje dla państwowych wyższych szkół zawodowych na następujące cele: prowadzenie studiów wieczorowych w zakresie języka angielskiego w PWSZ w Tarnowie

18 rozbudowę bazy dydaktycznej PPWSZ w Nowym Targu działalność dydaktyczną PPWSZ w Nowym Targu Rozbudowę bazy dydaktycznej mającej powstać Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Oświęcimiu. 4. Wartość zadania w zł A.1.3 Rozwój szkolnictwa wyższego poza Krakowem w oparciu o środowisko naukowe Krakowa 1. Numer zadania budżetowego: EK/6 2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca zagraniczna w dziedzinie edukacji W ramach zadania zostaną zrealizowane projekty w zakresie współpracy międzyregionalnej z Regionem Rhone Alpes, Krajem Żylińskim i Preszowskim przygotowane w 2001 roku. Realizacja zadania przewiduje ponadto wsparcie finansowe dla projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, przygotowanych przez podmioty uczestniczące w realizacji umów partnerskich zawartych pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Związkowym Turyngia, Hrabstwem Kopenhaga, Hrabstwem Fionia, Regionem Toskania. 4. Wartość zadania w zł K.3.2 Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej. 1. Numer zadania budżetowego: EK/7 2. Nazwa zadania budżetowego: Program ochrony dóbr kultury W ramach zadania zakłada się: wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez dysponentów obiektów sakralnych, obiektów muzealnych, zabytkowych obiektów świeckich i innych oraz ochronę krajobrazu kulturowego poprzez dofinansowanie i finansowanie prac studialnych i projektowych, programów edukacyjnych, prac dokumentacyjnych, a także pozyskanie informacji o stanie zachowania architektury ludowej na terenie województwa małopolskiego w celu zainicjowania systemu opieki nad tymi zabytkami (z udziałem wszystkich samorządów, muzeów regionalnych, itd.). 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celu strategicznego: B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego; Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/8 2. Nazwa zadania budżetowego: Program mecenatu w dziedzinie kultury

19 W ramach zadania zakłada się: wspieranie finansowe (dotacje i zakupy usług) przedsięwzięć kulturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/167/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2000 r.; realizację programów współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Województwem Małopolskim a instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi; realizację programów o charakterze integracyjnym i promocyjnym: współpraca kulturalna z regionami Europy w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego oraz w ramach rządowych programów kulturalnych, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Małopolskie Dożynki, Nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, w tym Nagroda im. Kazimierza Wyki, wydawnictwa informacyjno-promocyjne Województwa Małopolskiego z zakresu kultury, tworzenie regionalnego systemu informacji kulturalnej w ramach regionalnych serwisów informacyjnych, realizacja programu edukacji regionalnej w Małopolsce z wykorzystaniem sieci szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz współpraca z podmiotami sektora "przemysłu kulturowego". 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: E.2. Regionalny obieg kultury, B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego; Cele nadrzędne: E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna, B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/9 2. Nazwa zadania budżetowego: Sprawowanie funkcji organizatora instytucji kultury oraz inne zadania z zakresu kultury W ramach zadania zakłada się: koordynację i nadzór nad działalnością instytucji filmowej oraz 18 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie, realizację dotacji dodatkowych z budżetu Województwa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na przedsięwzięcia kulturalne na zasadach konkursu; współpracę z Miastem Kraków w zakresie prowadzenia wspólnych instytucji kultury, tj. Krakowski Teatr Scena STU i Muzeum Armii Krajowej oraz z Powiatem Gorlickim w zakresie prowadzenia Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w Gorlicach, koordynację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata tj. Rozwój Skansenów w Małopolsce, Rozbudowa i modernizacja budynku Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół", Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, :koordynację i współrealizację z podległymi instytucjami inicjatyw kulturalnych w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym oraz wynikających ze współpracy kulturalnej z regionami Europy, współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej z innymi instytucjami kultury - państwowymi, samorządowymi, społecznymi i prywatnymi na terenie województwa, przygotowywanie decyzji administracyjnych Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie zezwoleń na organizację i przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie województwa oraz współpracę z powiatami i gminami z terenu województwa w zakresie upowszechniania kultury. 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: E.2. Regionalny obieg kultury, B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego;

20 Cele nadrzędne: E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna, B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego. 1. Numer zadania budżetowego: EK/10 2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Turystyki W ramach zadania zakłada się: wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz kreowanie wizerunku regionu poprzez właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego produktu turystycznego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, organizację kierunkowych prezentacji Województwa Małopolskiego, integrację działań samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wspólnej promocji atrakcji turystycznych i tworzenia nowych regionalnych produktów turystycznych, wspieranie Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz wydawanie folderów, ulotek promocyjnych, organizacje wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i jej zagranicznymi ośrodkami. Ponadto zakłada się realizację II etapu prac przy kreowaniu nowego produktu turystycznego - Szlak Architektury Drewnianej oraz wspieranie aktywności rozwoju "przemysłu czasu wolnego". 4. Wartość zadania w zł W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy" (C.4.2. Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego") Cel nadrzędny: C. Trwały rozwój gospodarczy. 1. Numer zadania budżetowego: EK/11 2. Nazwa zadania budżetowego: Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej W ramach zadania zakłada się: podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz poprawę jej wizerunku poprzez: współpracę ze stowarzyszeniami turystycznymi, samorządami gospodarczymi i lokalnymi w zakresie tworzenia nowych produktów i pakietów turystycznych i rekreacyjnych uwzględniających rozwój "przemysłu czasu wolnego", w tym szczególnie agroturystyki i ekoturystyki. Ponadto zakłada się wspieranie finansowe przedsięwzięć turystycznych takich jak inwestycje turystyczne, szkolenia kadry turystycznej, realizację wydawnictw turystycznych, m.in. corocznie wydawany Informator Turystyczny Województwa Małopolskiego, foldery tematyczne. Jako założenie przyjęto również wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie tworzenia nowych źródeł dochodów w sektorze gospodarki jaką jest turystyka, w postaci gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych oraz sezonowych schronisk młodzieżowych. 4. Wartość zadania w zł Realizowany cel lub cele strategiczne zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych: C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy" (C.4.2. Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego") Cel nadrzędny:

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2001 - WYDATKI -

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2001 - WYDATKI - Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2001 - WYDATKI - DEPARTAMENT GOSPODARKI, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY Data utworzenia Numer aktu Kadencja DEPARTAMENT GOSPODARKI, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2005-04-26. Numer aktu 374. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2005-04-26. Numer aktu 374. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 374/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2005 (dotyczy wprowadzenia dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Część opisowa (dochody, wydatki) - Budżet 2003

Część opisowa (dochody, wydatki) - Budżet 2003 Część opisowa (dochody, wydatki) - Budżet 2003 Data utworzenia Numer aktu Kadencja CZĘŚĆ OPISOWA Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2003 rok określa: - prognozę dochodów w kwocie 263 889 364

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo