AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Nie dotyczy Cele przedmiotu: Wyjaśnienie znaczenia i celów analizy finansowej oraz przedstawienie procedur analizy, w tym analizy wartości i zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 Analizuje i ocenia zyskowność kapitału własnego, aktywów i sprzedaży, w tym z punktu widzenia kreowania wartości przedsiębiorstwa K_W0, K_U06, KU_08 EKP_02 Analizuje i ocenia płynność finansową i wypłacalność w długim okresie K_W0, K_U06, K_U08 EKP_0 EKP_04 EKP_05 EKP_06 Analizuje i ocenia wartość dodaną, w tym z punktu widzenia kreowania wartości przedsiębiorstwa Analizuje poziom EVA z punktu widzenia kreowania wartości przedsiębiorstwa Identyfikuje i demonstruje wybrane funkcje dyskryminacji dla potrzeb oceny ryzyka upadłości Interpretuje formułę liczenia i ustala wielkość EVA K_W0, K_W2, K_U02, KU_08 K_W, K_W2, K_U02, K_U06 K_W0, K_W2, K_U02, K_U06 K_W0, K_W2, K_U02, K_U08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Cel, zakres i metody tradycyjnej analizy sprawozdań finansowych, cel i kierunki analizy wartości przedsiębiorstwa 5 EKP_0, EKP_02, EKP_04, 2 Definicja wartości dodanej, sprawozdanie o wielkości i podziale wartości dodanej i jego analiza 2 EKP_0 Interpretacja ekonomicznej wartości dodanej (EVA ) jako miernika procesu kreowania wartości przedsiębiorstwa, procedura ustalania EVA 2 4 Analiza EVATM (analiza kreowania wartości), istota, ustalanie i analiza rynkowej wartości dodanej 5 6 Analiza zagrożenia upadłością ogólna charakterystyka problemu, w tym ocena tradycyjnych wskaźników jako sygnalizatorów zagrożenia upadłością. Istota analizy dyskryminacyjnej jako metody oceny zagrożenia upadłością. Prezentacja i zastosowania wybranych modeli dyskryminacyjnych. EKP_04, EKP_06 EKP_04, EKP_06 2 EKP_05 2 EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_0 X X EKP_04 X X

2 EKP_05 X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie pisemne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 20 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5 Udział w konsultacjach 5 0 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 50 Literatura: Literatura podstawowa.gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa Literatura uzupełniająca.karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Pogorzelski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Budowanie zespołów Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 4 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem pracy zespołowej we współczesnych organizacjach oraz mechanizmem budowania zespołów Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP 2 EKP EKP 4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej, jej istotę, mechanizm tworzenia, cechy charakterystyczne efektywnych zespołów i ich znaczenie dla funcjonowania współczesnych organizacji potrafi zastosować w nauce oraz pracy zaawansowaną wiedzę i umiejetności dotyczące kształtowania zespołów w organizacjach umie dobierać właściwe metody i narzędzia budowania zespołu (np. `układanie kwadratów`, `Sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono`), oraz oddziaływania na zespół (komunikacja, styl kierowania, styl rozwiazywania konfliktów) dla osiągnięcia jego efektywności jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim, brania odpowiedzialności za efekty pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07 K_U0 K_U06 K_K0, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Grupy-zespoły pracownicze i ich znaczenie w zarządzaniu organizacją: grupa a zespół, definicje, podobieństwa, różnice, cechy charakterystyczne (normy, wielkość, zwartość, pozycja, próżniactwo społeczne); rodzaje grup/zespołów i ich cechy; skład i spoistość grupy; fazy rozwoju grupy/ zespołu 2 EKP 2 Role w grupie: definicja i istota ról grupowych, cechy i przykłady ról, ich znaczenie i zastosowanie w organizacji i pracy zespołowej. Przemiana grupy w zespół 2 4 Efektywność zespołu: istota i cechy charakterystyczne 2 5 Komunikowanie się w zespole istota, znaczenie, skuteczność 2 6 Przewodzenie zespołowi styl kierowania, jego dobór i znaczenie w pracy zespołowej 2 7 Rozwiązywanie konfliktów w zespole 2 8 Wpływ kultury organizacyjnej na pracę zespołu (opcjonalnie) 2 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

4 EKP X X X EKP 2 X X X EKP X X X EKP 4 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie przedmiotu na podstawie: obecności i aktywności na zajęciach, sprawozdań z poszczególnych przypadków/ćwiczeń (4-5 osób), pracy pisemnej dotyczącej przypadków praktycznych oraz zagadnień teoretycznych Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa M. Kossowska, I. Sołtysińska, Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego. Wolters Kluwer, Warszawa 20.. B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań M. Mandziej-Jeżyna, Górą zespół!, Personel -5 września 200, s E. Masłyk-Musiał, Ludzie w świecie biznesu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Literatura uzupełniająca. S.P Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa J.A.F. Stoner, E. Freeman, D.R. Gilbreth, Kierowanie, PWE, Warszawa P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Marzena Wysińska-Gajek dr Michał Igielski Jednostka dydaktyczna

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_4 6 7 Przedmiot: Eksploracja danych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i znajomość arkusza kalkulacyjnego Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką inteligentnej analizy danych 2 Przedstawienie istoty eksploracji danych oraz jej zastosowań Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych technik i narzędzi zgłębiania danych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wyjaśnia znaczenie oraz potrzebę inteligentnej analizy danych K_W0, K_W2 EKP2 definiuje zadania eksploracji danych oraz definiuje poszczególne składowe procesu odkrywania wiedzy z danych K_W2 EKP charakteryzować techniki, metody i narzędzia eksploracji danych K_W0, K_U06 EKP4 planować zadania eksploracji K_W0, K_W2, K_U09 EKP5 EKP6 EKP7 używać wybrane narzędzia eksploracji danych oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników korzystać z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby wykorzystania narzędzi drążenia danych oraz interpretacji uzyskanych wyników podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_W0, K_W2, K_U0, K_U06, K_U09, K_U0 K_U09, K_U0, K_K09, K_K0 K_U09, K_U0, K_K0, K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota eksploracji danych studium przypadku, podstawowe definicje 2 Zadania eksploracji danych Wizualizacja a eksploracja danych 4 Przetwarzanie danych Algorytmy eksploracji danych 6 Modelowanie opisowe Modelowanie predykcyjne Reguły asocjacyjne 4 9 Narzędzia eksploracji danych 0 Hurtownie danych i narzędzia przetwarzania analitycznego.5 Przykłady zastosowań eksploracji danych w zarządzaniu, e-biznesie, bankowości, w sektorze ubezpieczeń Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X X

6 EKP5 X X X EKP6 X X X EKP7 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 48 4 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 44 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 6 Literatura: Literatura podstawowa.daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa D.Hand, H.Mannila, P.Smyth, Eksploracja Danych, WNT Warszawa 2005.K.Krawiec, J. Stefanowski, Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej C. Seidman, Zgłebianie i analiza danych w Microsoft SQL Server P.Cichosz, Systemy uczące się, WNT Warszawa Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca.trueblood R.P., Lovet J.N., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych. MOKOM, Warszawa Han J., Micheline Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 2005.Witten I.H., Frank E., Hall M.A., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 20 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Finansowanie przedsiewzięć logistycznych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów finansowych do sfinansowania przedsięwzięć transportowych lub logistycznych przez przedsiębiorstwo Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 EKP_05 EKP_0 EKP_04 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: prezentuje instrumenty finansowe wykorzystywane do finansowania przedsiębiorstw i przedsięwzięć transportowych przedstawić strukturę kapitałową przedsięwzięcia transportowego opisać podstawowe charakterystyki kredytu i leasingu i ich znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstwa lub/i przedsięwzięcia transportowego lub logistycznego opisać podstawowe charakterystyki obligacji i ich znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw transportowych opisać podstawowe charakterystyki funduszy venture capital i ich znaczenie dla finansowania przedsiębiorstwa i/lub przedsięwzięcia transportowego lub logistycznego Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W; K_U8;K_U20;K_K02 K_W05; K_W06; K_U05;K_U07 K_U0;K_U;K_K05 K_U0;K_U;K_K05 K_U0;K_U;K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota finansowania inwestycji logistycznych. Przedmioty finansowania w logistyce. Charakterystyka techniczno-technologiczna przedmiotów logistycznych. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw branży TSL. Instrumenty oraz źródła finansowania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa branży TSL. 2 EKP_0 2 Kredyty wykorzystywane przez przedsiębiorstwa branży TSL Pojęcie kredytu. Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy. Kredyt terminowy. Kredyt odnawialny. Kredyt stand-by. Kredyt pomostowy. Kredyt o stałych ratach płatności. Kredyt równych ratach płatności. Kredyt baloonowy. Kredyt dewizowy z opcją zamiany waluty. Kredyty z odroczona spłatą. Ocena efektywności kredytu. Kredyty eksportowe i gwarancje. EKP_0 Leasing jako podstawowa forma finansowania przedsięwzięć branży TSL Rodzaje leasingu. Leasing finansowy. Leasing operacyjny. Leasing zwrotny. Leasing mokry. Leasing suchy. Warunki umowy leasingowej. Strony umowy leasingowej: finansujący, korzystający, zbywający. Umowa leasingu a umowa charterowa. Subleasing. Korzyści i wady leasing. Koszt leasingu. Struktura kapitału i dźwignia wykorzystywana przez przedsiębiorstwa branży TSL EKP_0 4 5 Docelowa struktura kapitału. Ryzyko działalności gospodarczej i ryzyko finansowe. Wyznaczenie optymalnej struktury kapitału. Stopień dźwigni finansowej. Analiza płynności i przepływów pieniężnych. Teoria struktury kapitału. Obligacje i akcje jako instrumenty finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstw branży TSL Rodzaje obligacji. Klasyfikacja obligacji Wycena obligacji Wycena akcji uprzywilejowanych. 2 4 EKP_02 EKP_04

8 Fundusze venture capial jako źródło finansowania przedsięwzięć logistycznych 6 Istota funduszy venture capital. Ich rola i miejsce w finansowaniu przedsięwzięć branży TSL. Obszary współpracy funduszy venture capital z przedsiębiorstwami. Zasady współpracy funduszu z przedsiębiorstwem. Koszt pozyskania kapitału z funduszu venture capital. Argumenty za i przeciw korzystania z funduszu venture cpital. 2 2 EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_05 X X EKP_0 X X EKP_04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin 6 6 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 42 Literatura: Literatura podstawowa Czekaj J., Dresler Z. Podstawy zarządzania finansami firm, Warszawa 995 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 994 Zalewski H.: Finanse spółek i innych podmiotów gospodarczych, Gdańsk 998 Bradley R.C., Meyers S.C.:Principles of corporate finance, N.Y. 988 Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa 995 Literatura uzupełniająca Ellies W., Williams D.: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Warszawa 997 Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Warszawa 2000 Stopford M.: Maritimes economics, London 997 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Robert Marek dr Robert Marek Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_4 6 8 Przedmiot: Gospodarka elektroniczna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza podstawowa z zakresu mikro i makro ekonomii oraz podstaw systemów informacyjnych Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami i trendami w gospodarce elektronicznej Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Posiada wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej K_W08 EKP2 Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych K_W09 EKP EKP4 EKP5 EKP6 EKP7 Zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii, systemów (w tym informatycznych) i metodologii wspomagających zarządzanie organizacją Integrować wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia rozwiązań określonych problemów Dobierać i zarządzać zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich Definiować i samodzielnie kierowanać złożonymi projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć K_W2 K_W5 K_U09 K_U6 K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP ROLA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W GOSPODARCE; społeczeństwo informacyjne, gospodarka elektroniczna (definicje, składniki, infrastruktura, kategorie, struktura, rozwój, szanse i korzyści), rynek elektroniczny, handel elektroniczny. EKP,EKP2,E KP 2 INTEGRACJA W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: *przyczyny integracji systemów informacyjnych, elektroniczne platformy współpracy, możliwości przykładowych platform, realizacja oczekiwań partnerów wobec elektronicznych platform współpracy w łańcuchach logistycznych; *elektroniczna wymiana danych, podział i klasyfikacja systemów wymiany danych, implementacja systemu EDI, aspekty ekonomiczne EDI, standardy EDI, inicjatywy standaryzacyjne i przyszłość standardów w gospodarce elektronicznej. 4 EKP2,EKP,E KP4,EKP5

10 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: *założenia bezpieczeństwa informacji (poufność, niezaprzeczalność, prywatność, integralność, dostępność, rzetelność, autoryzacja, uwierzytelnianie), klasyfikacja i działanie wirusów komputerowych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, włamania do sieci i ataki, ataki bezpośrednie i rozproszone, atak DoS, sniffing, spoofing, phishing, hackerzy; *zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, kategorie zagrożeń, błędy w zabezpieczeniach systemów informatycznych, polityka bezpieczeństwa; *zagrożenia związane z bezpieczeństwem klienta banku, zagrożenia związane z komunikacją pomiędzy bankiem a klientem, zagrożenia informatyczne serwera banku; *płatności elektroniczne, warunki rozwoju płatności elektronicznych, płatności kartami płatniczymi, Elektroniczne systemy płatności. 5 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 4 UWIERZYTELNIANIE I AUTORYZACJA TRANSAKCJI W INTERNECIE: *problemy dotyczące bezpieczeństwa transakcji, identyfikacja uczestników transakcji, uwierzytelnianie proste, uwierzytelnianie silne, uwierzytelnianie biometryczne, podpis elektroniczny, klucz prywatny, klucz publiczny, karta mikroprocesorowa. 4 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 5 ZAGROŻENIA W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: *rodzaje zagrożeń, klasyfikacja potencjalnych strat, źródła zagrożeń, obszary zagrożeń, włamania do sieci i ataki systematyka, działania poprzedzające atak lub włamanie, łamanie haseł, programy złośliwe, zjawisko hakerstwa, socjotechnika; *przechwycenie, przerwanie, podrobienie, modyfikacja, klasyfikacja zagrożeń (bierne, czynne, wewnętrzne, zewnętrzne, przypadkowe, celowe), klasyfikacja i charakter strat w gospodarce elektronicznej, źródła zagrożeń w gospodarce elektronicznej, obszary zagrożeń w gospodarce elektronicznej. 4 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 6 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ; Dane. Struktury danych. Środowisko przetwarzania plików. Środowisko przetwarzania baz danych. Hurtownie danych i magazyny danych. Metody eksploracyjne. Podejmowanie decyzji. Dedykowane systemy analityczne. Zarządzanie systemami informacyjnymi organizacji. 8 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 7 PRAWO W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: *aspekty prawne podpisu elektronicznego, ochrona prywatności w Internecie, podstawy prawne działalności gospodarczej w Internecie- zawieranie umów, aspekty prawne usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa autorskie i ochrona programów komputerowych, problemy prawne marketingu internetowego, podpis kwalifikowany. 2 EKP,EKP4,E KP5,EKP6,EK P7 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X EKP X EKP4 X EKP5 X EKP6 X EKP7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 0 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7 Literatura: Literatura podstawowa

11 . T. Teluk, IT w firmie, One Press, P.Jędrzejowicz, J.Żółkiewicz: Podstawy informatyki dla menedżerów, Wyd. Fundacji Rozwoju WSM, Gdynia, P.Jędrzejowicz: Informacyjne systemy zarządzania, Wyd. Fundacji Rozwoju WSM, Gdynia, Laudon K.C., J.P.Laudon: Management Information Systems. Organization and Technology in the Networked Enterprise, Prentice Hall, Upper Saddle River, 200 (wyd. IV) 5. Białas A., Bezpieczenstwo informacji i usług w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007; 6. Reuvid J., E-biznes bez ryzyka, Helion, Gliwice 2007; 7. Waglowski P., Prawo w sieci, Helion, Gliwice 2005; 8. Urbanowicz P., Ochrona informacji w sieciach komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004; 9. Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa Niedzwiedzinski M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Malara Z., Przedsiebiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesnosci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kierzkowska P., E-biznes. Relacje z klientem, Wydawnictwo Helion, Gliwice Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Literatura uzupełniająca. Z.Szyjewski: Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa, Turban E., R.Kelly Rainer, R.E.Potter: Introduction to Information Technology, John Wiley & Sons, New York 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Maria Szypulska dr Piotr Czechowski Jednostka dydaktyczna KSI KSI

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_7 6 5 Przedmiot: Historia myśli ekonomicznej Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności w zakresie szkoły średniej. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej na przestrzeni XIX i XX wieku. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 EKP5 EKP6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy. Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego. Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Wykazuje się umiejętnością korzystania z literatury w celu pogłębiania treści związanych z tematyką wykładu. Wykazuje się umiejętnościami pracy w zespole podejmując się w niej różnych ról. Akceptuje i zna zasady współpracy. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_U0 K_W02, K_U04 K_W0 K_W05, K_U04 K_U02, K_U06,K_K0 K_K02,K_K0, K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Przedmiot myśli ekonomicznej. Systemowy opis. Obiekt i współczesnej myśli ekonomicznej. Analiza poszczególnych działów. Metody badawcze. Tradycje myśli gospodarczej i jej wpływ na ekonomię. Powiązania myśli ekonomicznej z działalnością gospodarczą. Funkcje idei ekonomicznych. 2 EKP2, EKP, EKP 2 Ekonomia subiektywizmu Priorytet badań mikroekonomicznych nad makroekonomicznymi jak w ekonomii klasycznej.badania subiektywistyczno psychologiczne naczelny postulat. Przestrzeganie prymatu konsumpcji nad produkcją. Konieczność stosowania metod rachunku marginalnego w ekonomii. Trzy szkoły: wiedeńska C. Mengera, londyńska W. S. Jevonsa, lozańska czyli matematyczna L. Walrasa. 2 EKP, EKP4 Amerykańska szkoła neoklasyczna. Myśl ekonomiczna J.Clarka.Ekonomia izolowanego człowieka. Ekonomia gospodarstwa społecznego czyli ekonomia polityczna i społeczna. Kapitał i praca dwa czynniki produkcji. Prawo malejących przychodów. Prawo malejącej produkcyjności krańcowej. Prawo harmonii kapitału i pracy. 2 EKP2, EKP, EKP 4 Teoria i praktyka Keynesa oraz jego następców. Ogólna teoria Keynesa. Aktywna ingerencja państwa w gospodarkę. Uwzględnienie w cyklach gospodarczych krótkich okresów czasu. Negacja prymatu mikroekonomicznego traktowania procesów gospodarczych i zajęcie się wielkościami makroekonomicznymi. Przyczynowo skutkowe traktowanie teorii ekonomicznych. Popyt główną siłą napędową. Nakręcanie koniunktury przez państwo. 2 EKP, EKP2, EKP4

13 5 Neoliberalizm. Nawiązanie do zasad liberalizmu wyrażających się w hasłach : laissez fair, laissez passe. Odrzucenie interwencjonizmu państwowego w USA i Niemczech.. Ograniczenie zadań i roli państwa w gospodarce. Monetaryzm i M. Friedman. Ograniczenie socjalnych funkcji państwa do kontrolowania wzrostu masy pieniężnej Walka z inflacją przy pomocy instrumentów polityki monetarnej. Wolny rynek i wolne przedsiębiorstwa. 2 EKP2, EKP4 6 Nowa szkoła austriacka. F.von Hayek Ograniczona rola państwa w gospodarce. Rynek najskuteczniejszym mechanizmem gospodarczym. Zadania rządu ograniczone do doskonalenia przepisów prawa. Brak równowagi pieniężnej źródłem zakłóceń gospodarczych. Konieczność utrzymania równowagi ekonomicznej. 2 EKP2, EKP, EKP4 7 Ekonomia neoklasyczna. Ekonomiczna teoria polityki. Przedmiot badań tego nurtu : związek między sferą ekonomii i polityki. Przedstawiciele: James Mcgill Buchanan, Gordon Tallock, Bruno Frey. Buchanan twórca szkoły publicznego wyboru. Krytyka państwa za brak odzwierciedlania interesów całego społeczeństwa. EKP, EKP, EKP4, 8 Teoria P. Druckera, E. Luttwaka i B. Gatesa. Drucker.- zależności poziome główne założenia. Rola zarządzania. Zarządzanie przez cele i kontrolę. Struktura zarządzania.podejmowanie decyzji. Luttwak- teoria i praktyka turbokapitalizmu. Interpretacja pojęcia. Różnice w poziomie życia. Teoria i praktyka geoekonomii. Wolny handel jako ideologia. Gates ryzyko w przedsiębiorczości. Style zarządzania. 2 EKP, EKP4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X EKP X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia Ocena końcowa z przedmiotu w semestrze składa się z zaliczenia pisemnego (test). Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 2 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7 Literatura: Literatura podstawowa. Burnham J., Rewolucja menedżerska, Warszawa Drucker P., Praktyka zarządzania, Warszawa Drucker P., Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa Micklethwait J.,A. Wooldridge, Szamani zarządzania, Warszawa Szaban J., Miękkie zarządzanie, Warszawa Fontana D., Zarządzanie czasem, Warszawa Gates B., Biznes szybki jak myśl, Warszawa Snowdon B., H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii.warszawa 200. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko Jednostka dydaktyczna

14 . Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Bogusław Gałka dr Bogusław Gałka

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_8 6 4 Przedmiot: Kompleksowe usługi transportowe II Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Zapoznaie studentów z trendami rozwojowymi odnoszącymi się do usług tranportowych i istotą kompleksowych usług transportowych 2 Zapoznanie studentów z istotą, wyróżnikami, zagadnieniami organizacyjno-prawnymi i dokumentacyjnymi konwencjonalnego systemu transportowego oraz kombinowanego, intermodalnego i multimodalnego systemu transportowego Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wskazac tendencje rozwojowe odnoszące się do usług transportowych, wyjasnic istotę kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zdefiniowac pojęcie kontenera, omówic tendencje w zakresie zmian parametrów kontenerów, technologii ich przewozu i przeładunku oraz wymienic i omówic płaszczyzny integracji zachodzącej dzięki zastosowaniu kontenerów (techniczno-technologicznej, organizacyjnej i prawnej) Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0; K_W4; K_W05; K_W06; K_U0; K_U7 K_W0; K_W05; K_W4; K_U7; K_U8 EKP_0 wskazac istotę i wyróżniki konwencjonalnego systemu transportowego i transportu kombinowanego wyjaśnic tendencje w zakresie rozwoju wymienionych systemów transportowych, interpretowac, scharakteryzowac, w sposób pogłębiony, wskazane systemy z uwzględnieniem: rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych, systemu odpowiedzialności organizatora transportu, stosowanych regulacji prawnych i zabezpieczenia dokumentacyjnego K_W0; K_W; K_W4; K_U02; K_U04; KU_7; KU_8 EKP_04 EKP_05 EKP_06 EKP_07 wskazac istotę i wyróżniki intermodalnego i multimodalnego systemu transportowego, wyjaśnic tendencje w zakresie rozwoju wymienionych systemów transportowych interpretowac, w sposób pogłębiony, wskazane systemy z uwzględnieniem: rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych, systemu odpowiedzialności organizatora transportu (m.in. MTO), stosowanych regulacji prawnych i zabezpieczenia dokumentacyjnego wymienic i omówic zawartośc dokumentów przewozowych występujących w poszczególnych gałęziach transportu w przewozach krajowych i międzynarodowych w ramach przewozów konwencjonalnych oraz pozostałych systemów transportowych, wyjaśnic znaczenie wybranych rubryk i wypełnic dokumenty (n.p. Fiata Bill of Lading) omówic i wyjaśnic zapisy taryf i cenników za kompleksowe usługi transportowe prezenowac przygotowaną pracę; w ramach prezentacji własnej pracy dotyczącej kompleksowych usług transportowych, na forum grupy, odpowiadac na zadawane pytania, wyjaśniac pojawiające się problemy, stawiac wybrane problemy pod dyskusję, przekonywac grupę będąc jednocześnie otwartym na innych K_W0; K_W05; K_W06; K_W; K_W4; K_U02; K_U04; K_U7; K_U8 K_U0; K_U09; K_U K_W0; K_W; K_U0; K_U04; K_U8 K_U04; K_U7; K_U8: K_K04 Treści programowe:

16 Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Koncepcja kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym 2.5 EKP_0 2 Infrastruktura kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym.5 2 EKP_02; EKP_0; EKP_04 Konteneryzacja i procesy integracyjne w transporcie.5 2 EKP_02 4 Konwencjonalne systemy transportowe EKP_0 5 Kombinowane systemy transportowe.5 6 Intermodalne systemy transportowe Multimodalne systemy transportowe 2 2 EKP_0; EKP_02; EKP_0; EKP_05; EKP_06 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05; EKP_06 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05; EKP_06 8 Kompleksowe usługi logistyczne.5 EKP_0 9 Zarządzania kompleksowymi usługami w transporcie międzyanrodowym 0.5 EKP_07 0 Efekty synergii w kompleksowych usługach w transporcie międzynarodowym 0.5 EKP_07 Studia przypadków 2.5 EKP_07 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X X EKP_0 X X EKP_04 X X X EKP_05 X X EKP_06 X X X EKP_07 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-65% dostateczny 66-7% dostateczny plus 72-77% dobry 78-8% dobry plus 84-00% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 9 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 2 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 9 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 5 Liczba punktów ECTS.5.5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 4 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 4 Literatura:

17 Literatura podstawowa.kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wydawnictwo WSM Gdynia Neider J. Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE Warszawa Neider J., Transport multimodalny w Europie, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa-Szczecin Literatura uzupełniająca.payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa Rozwój infrastruktury transportu, pod red. K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Rynek usług logistycznych, Praca zb. pod red. nauk. M. Ciesielskiego, Difin, Warszawa Sikorski P.M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 998 i wydania następne. 6.Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr Joanna Miklińska Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Komunikacja interpersonalna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Ma wiedzę o zachowaniach w relacjach międzyludzkich w organizacji Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 0 opisać podstawowe elementy procesu komunikowania się K-W 02 stosować odpowiednie kanały przekazu w komunikacji K_U06; 0 prezentować umiejętności werbalne w zespole K_U06;K_K0 04 rozpoznawać i eliminować przeszkody w komunikowaniu się K_K0;K_U06 05 dostosować treści werbalne do demonstrowanych gestów, mimiki i kontaktu wzrokowego z otoczeniem K_K0;K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Komunikowanie się jako podstwowy proces społeczny Typy i rodzaje komunikacji 02 Umiejętności werbalne komunikacji interpersonalnej Bariery w komunikacji werbalnej Umiejętności w komunikacji niewerbalnej(gesty, mimika,kontakt wzrokowy) 4 05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X 0 X 04 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) test i prezentacja Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0

19 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 0 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 55 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 25 Literatura: Literatura podstawowa.dobek Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław 999..Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w sporach publicznych, Wyd. Znak, Kraków Knapp M., Hall J., Komunikacja niewrbalna w interakcjach międzyludzkich,wyd. Astrum Wrocław 2000 Literatura uzupełniająca.komunikowanie się we współczesnym świecie, [red:] B. Kaczmarek, Wyd. UMCS, Lublin Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Wyd. AE, Kraków 999. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

20 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Logistyczna obsługa klienta Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): logistyka, marketing Cele przedmiotu: przedstawienie elementów logistycznej obsługi klienta 2 przedstawienie metod pomiaru i oceny logistycznych elementów obsługi klienta Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 opisać podstawowe pojęcia z zakresu obługi klienta K_W08 EKP_02 opisać istotę logistycznej obsługi klienta K_W08 EKP_0 analizować elementy obsługi klienta K_W08, K_W2 EKP_04 ustalić strategię wdrażania poszczególnych elementów obsługi klienta K_W2, K_U09, K_U EKP_05 przygotować i przedstawić projekt dotyczący wdrażania i analizy poziomu logistycznej obsługi klienta K_W2, K_W4, K_U09, K_U, K_U6 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota i zakres obsługi klienta, znaczenie obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4 EKP_0 2 Miejsce logistyki w obsłudze klienta, definicja logistycznej obsługi klienta, znaczenie logistycznej obsługi klienta Elementy i zakres logistycznej obsługi klienta 4 4 EKP_0, EKP_02 EKP_0, EKP_02, EKP_0 4 Standardy logistycznej obsługi klienta, metody ustalania standardów 4 EKP_04 5 Mierniki logistycznej obsługi klienta, metody ustalania standardów 4 EKP_04 6 Koszty obsługi klienta, zależność między kosztami a poziomem logistycznej obsługi klienta 2 EKP_0 7 8 Sposoby badania zadowolenia z obsługi klienta, badania zadowolenia z logistycznej obsługi klienta za pomocą kwestionariusza Etapy ustalania polityki obsługi klient, strategie obsługi klienta na różnych szczeblach integracji logistycznej 9 Logistyczna obsługa klienta studium przypadku 4 2 EKP_04 2 EKP_04 EKP_04, EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X EKP_0 X EKP_04 X EKP_05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE EKONOMIKA TRANSPORTU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS7 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-626 Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo