AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Nie dotyczy Cele przedmiotu: Wyjaśnienie znaczenia i celów analizy finansowej oraz przedstawienie procedur analizy, w tym analizy wartości i zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 Analizuje i ocenia zyskowność kapitału własnego, aktywów i sprzedaży, w tym z punktu widzenia kreowania wartości przedsiębiorstwa K_W0, K_U06, KU_08 EKP_02 Analizuje i ocenia płynność finansową i wypłacalność w długim okresie K_W0, K_U06, K_U08 EKP_0 EKP_04 EKP_05 EKP_06 Analizuje i ocenia wartość dodaną, w tym z punktu widzenia kreowania wartości przedsiębiorstwa Analizuje poziom EVA z punktu widzenia kreowania wartości przedsiębiorstwa Identyfikuje i demonstruje wybrane funkcje dyskryminacji dla potrzeb oceny ryzyka upadłości Interpretuje formułę liczenia i ustala wielkość EVA K_W0, K_W2, K_U02, KU_08 K_W, K_W2, K_U02, K_U06 K_W0, K_W2, K_U02, K_U06 K_W0, K_W2, K_U02, K_U08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Cel, zakres i metody tradycyjnej analizy sprawozdań finansowych, cel i kierunki analizy wartości przedsiębiorstwa 5 EKP_0, EKP_02, EKP_04, 2 Definicja wartości dodanej, sprawozdanie o wielkości i podziale wartości dodanej i jego analiza 2 EKP_0 Interpretacja ekonomicznej wartości dodanej (EVA ) jako miernika procesu kreowania wartości przedsiębiorstwa, procedura ustalania EVA 2 4 Analiza EVATM (analiza kreowania wartości), istota, ustalanie i analiza rynkowej wartości dodanej 5 6 Analiza zagrożenia upadłością ogólna charakterystyka problemu, w tym ocena tradycyjnych wskaźników jako sygnalizatorów zagrożenia upadłością. Istota analizy dyskryminacyjnej jako metody oceny zagrożenia upadłością. Prezentacja i zastosowania wybranych modeli dyskryminacyjnych. EKP_04, EKP_06 EKP_04, EKP_06 2 EKP_05 2 EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_0 X X EKP_04 X X

2 EKP_05 X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie pisemne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 20 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5 Udział w konsultacjach 5 0 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 50 Literatura: Literatura podstawowa.gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa Literatura uzupełniająca.karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Pogorzelski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Budowanie zespołów Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 4 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem pracy zespołowej we współczesnych organizacjach oraz mechanizmem budowania zespołów Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP 2 EKP EKP 4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej, jej istotę, mechanizm tworzenia, cechy charakterystyczne efektywnych zespołów i ich znaczenie dla funcjonowania współczesnych organizacji potrafi zastosować w nauce oraz pracy zaawansowaną wiedzę i umiejetności dotyczące kształtowania zespołów w organizacjach umie dobierać właściwe metody i narzędzia budowania zespołu (np. `układanie kwadratów`, `Sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono`), oraz oddziaływania na zespół (komunikacja, styl kierowania, styl rozwiazywania konfliktów) dla osiągnięcia jego efektywności jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim, brania odpowiedzialności za efekty pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07 K_U0 K_U06 K_K0, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Grupy-zespoły pracownicze i ich znaczenie w zarządzaniu organizacją: grupa a zespół, definicje, podobieństwa, różnice, cechy charakterystyczne (normy, wielkość, zwartość, pozycja, próżniactwo społeczne); rodzaje grup/zespołów i ich cechy; skład i spoistość grupy; fazy rozwoju grupy/ zespołu 2 EKP 2 Role w grupie: definicja i istota ról grupowych, cechy i przykłady ról, ich znaczenie i zastosowanie w organizacji i pracy zespołowej. Przemiana grupy w zespół 2 4 Efektywność zespołu: istota i cechy charakterystyczne 2 5 Komunikowanie się w zespole istota, znaczenie, skuteczność 2 6 Przewodzenie zespołowi styl kierowania, jego dobór i znaczenie w pracy zespołowej 2 7 Rozwiązywanie konfliktów w zespole 2 8 Wpływ kultury organizacyjnej na pracę zespołu (opcjonalnie) 2 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

4 EKP X X X EKP 2 X X X EKP X X X EKP 4 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie przedmiotu na podstawie: obecności i aktywności na zajęciach, sprawozdań z poszczególnych przypadków/ćwiczeń (4-5 osób), pracy pisemnej dotyczącej przypadków praktycznych oraz zagadnień teoretycznych Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa M. Kossowska, I. Sołtysińska, Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego. Wolters Kluwer, Warszawa 20.. B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań M. Mandziej-Jeżyna, Górą zespół!, Personel -5 września 200, s E. Masłyk-Musiał, Ludzie w świecie biznesu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Literatura uzupełniająca. S.P Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa J.A.F. Stoner, E. Freeman, D.R. Gilbreth, Kierowanie, PWE, Warszawa P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Marzena Wysińska-Gajek dr Michał Igielski Jednostka dydaktyczna

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_4 6 7 Przedmiot: Eksploracja danych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i znajomość arkusza kalkulacyjnego Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką inteligentnej analizy danych 2 Przedstawienie istoty eksploracji danych oraz jej zastosowań Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych technik i narzędzi zgłębiania danych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wyjaśnia znaczenie oraz potrzebę inteligentnej analizy danych K_W0, K_W2 EKP2 definiuje zadania eksploracji danych oraz definiuje poszczególne składowe procesu odkrywania wiedzy z danych K_W2 EKP charakteryzować techniki, metody i narzędzia eksploracji danych K_W0, K_U06 EKP4 planować zadania eksploracji K_W0, K_W2, K_U09 EKP5 EKP6 EKP7 używać wybrane narzędzia eksploracji danych oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników korzystać z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby wykorzystania narzędzi drążenia danych oraz interpretacji uzyskanych wyników podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_W0, K_W2, K_U0, K_U06, K_U09, K_U0 K_U09, K_U0, K_K09, K_K0 K_U09, K_U0, K_K0, K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota eksploracji danych studium przypadku, podstawowe definicje 2 Zadania eksploracji danych Wizualizacja a eksploracja danych 4 Przetwarzanie danych Algorytmy eksploracji danych 6 Modelowanie opisowe Modelowanie predykcyjne Reguły asocjacyjne 4 9 Narzędzia eksploracji danych 0 Hurtownie danych i narzędzia przetwarzania analitycznego.5 Przykłady zastosowań eksploracji danych w zarządzaniu, e-biznesie, bankowości, w sektorze ubezpieczeń Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X X

6 EKP5 X X X EKP6 X X X EKP7 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 48 4 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 44 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 6 Literatura: Literatura podstawowa.daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa D.Hand, H.Mannila, P.Smyth, Eksploracja Danych, WNT Warszawa 2005.K.Krawiec, J. Stefanowski, Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej C. Seidman, Zgłebianie i analiza danych w Microsoft SQL Server P.Cichosz, Systemy uczące się, WNT Warszawa Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca.trueblood R.P., Lovet J.N., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych. MOKOM, Warszawa Han J., Micheline Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 2005.Witten I.H., Frank E., Hall M.A., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 20 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Finansowanie przedsiewzięć logistycznych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów finansowych do sfinansowania przedsięwzięć transportowych lub logistycznych przez przedsiębiorstwo Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 EKP_05 EKP_0 EKP_04 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: prezentuje instrumenty finansowe wykorzystywane do finansowania przedsiębiorstw i przedsięwzięć transportowych przedstawić strukturę kapitałową przedsięwzięcia transportowego opisać podstawowe charakterystyki kredytu i leasingu i ich znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstwa lub/i przedsięwzięcia transportowego lub logistycznego opisać podstawowe charakterystyki obligacji i ich znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw transportowych opisać podstawowe charakterystyki funduszy venture capital i ich znaczenie dla finansowania przedsiębiorstwa i/lub przedsięwzięcia transportowego lub logistycznego Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W; K_U8;K_U20;K_K02 K_W05; K_W06; K_U05;K_U07 K_U0;K_U;K_K05 K_U0;K_U;K_K05 K_U0;K_U;K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota finansowania inwestycji logistycznych. Przedmioty finansowania w logistyce. Charakterystyka techniczno-technologiczna przedmiotów logistycznych. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw branży TSL. Instrumenty oraz źródła finansowania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa branży TSL. 2 EKP_0 2 Kredyty wykorzystywane przez przedsiębiorstwa branży TSL Pojęcie kredytu. Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy. Kredyt terminowy. Kredyt odnawialny. Kredyt stand-by. Kredyt pomostowy. Kredyt o stałych ratach płatności. Kredyt równych ratach płatności. Kredyt baloonowy. Kredyt dewizowy z opcją zamiany waluty. Kredyty z odroczona spłatą. Ocena efektywności kredytu. Kredyty eksportowe i gwarancje. EKP_0 Leasing jako podstawowa forma finansowania przedsięwzięć branży TSL Rodzaje leasingu. Leasing finansowy. Leasing operacyjny. Leasing zwrotny. Leasing mokry. Leasing suchy. Warunki umowy leasingowej. Strony umowy leasingowej: finansujący, korzystający, zbywający. Umowa leasingu a umowa charterowa. Subleasing. Korzyści i wady leasing. Koszt leasingu. Struktura kapitału i dźwignia wykorzystywana przez przedsiębiorstwa branży TSL EKP_0 4 5 Docelowa struktura kapitału. Ryzyko działalności gospodarczej i ryzyko finansowe. Wyznaczenie optymalnej struktury kapitału. Stopień dźwigni finansowej. Analiza płynności i przepływów pieniężnych. Teoria struktury kapitału. Obligacje i akcje jako instrumenty finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstw branży TSL Rodzaje obligacji. Klasyfikacja obligacji Wycena obligacji Wycena akcji uprzywilejowanych. 2 4 EKP_02 EKP_04

8 Fundusze venture capial jako źródło finansowania przedsięwzięć logistycznych 6 Istota funduszy venture capital. Ich rola i miejsce w finansowaniu przedsięwzięć branży TSL. Obszary współpracy funduszy venture capital z przedsiębiorstwami. Zasady współpracy funduszu z przedsiębiorstwem. Koszt pozyskania kapitału z funduszu venture capital. Argumenty za i przeciw korzystania z funduszu venture cpital. 2 2 EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_05 X X EKP_0 X X EKP_04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin 6 6 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 42 Literatura: Literatura podstawowa Czekaj J., Dresler Z. Podstawy zarządzania finansami firm, Warszawa 995 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 994 Zalewski H.: Finanse spółek i innych podmiotów gospodarczych, Gdańsk 998 Bradley R.C., Meyers S.C.:Principles of corporate finance, N.Y. 988 Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa 995 Literatura uzupełniająca Ellies W., Williams D.: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Warszawa 997 Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Warszawa 2000 Stopford M.: Maritimes economics, London 997 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Robert Marek dr Robert Marek Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_4 6 8 Przedmiot: Gospodarka elektroniczna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza podstawowa z zakresu mikro i makro ekonomii oraz podstaw systemów informacyjnych Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami i trendami w gospodarce elektronicznej Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Posiada wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej K_W08 EKP2 Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych K_W09 EKP EKP4 EKP5 EKP6 EKP7 Zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii, systemów (w tym informatycznych) i metodologii wspomagających zarządzanie organizacją Integrować wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia rozwiązań określonych problemów Dobierać i zarządzać zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich Definiować i samodzielnie kierowanać złożonymi projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć K_W2 K_W5 K_U09 K_U6 K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP ROLA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W GOSPODARCE; społeczeństwo informacyjne, gospodarka elektroniczna (definicje, składniki, infrastruktura, kategorie, struktura, rozwój, szanse i korzyści), rynek elektroniczny, handel elektroniczny. EKP,EKP2,E KP 2 INTEGRACJA W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: *przyczyny integracji systemów informacyjnych, elektroniczne platformy współpracy, możliwości przykładowych platform, realizacja oczekiwań partnerów wobec elektronicznych platform współpracy w łańcuchach logistycznych; *elektroniczna wymiana danych, podział i klasyfikacja systemów wymiany danych, implementacja systemu EDI, aspekty ekonomiczne EDI, standardy EDI, inicjatywy standaryzacyjne i przyszłość standardów w gospodarce elektronicznej. 4 EKP2,EKP,E KP4,EKP5

10 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: *założenia bezpieczeństwa informacji (poufność, niezaprzeczalność, prywatność, integralność, dostępność, rzetelność, autoryzacja, uwierzytelnianie), klasyfikacja i działanie wirusów komputerowych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, włamania do sieci i ataki, ataki bezpośrednie i rozproszone, atak DoS, sniffing, spoofing, phishing, hackerzy; *zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, kategorie zagrożeń, błędy w zabezpieczeniach systemów informatycznych, polityka bezpieczeństwa; *zagrożenia związane z bezpieczeństwem klienta banku, zagrożenia związane z komunikacją pomiędzy bankiem a klientem, zagrożenia informatyczne serwera banku; *płatności elektroniczne, warunki rozwoju płatności elektronicznych, płatności kartami płatniczymi, Elektroniczne systemy płatności. 5 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 4 UWIERZYTELNIANIE I AUTORYZACJA TRANSAKCJI W INTERNECIE: *problemy dotyczące bezpieczeństwa transakcji, identyfikacja uczestników transakcji, uwierzytelnianie proste, uwierzytelnianie silne, uwierzytelnianie biometryczne, podpis elektroniczny, klucz prywatny, klucz publiczny, karta mikroprocesorowa. 4 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 5 ZAGROŻENIA W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: *rodzaje zagrożeń, klasyfikacja potencjalnych strat, źródła zagrożeń, obszary zagrożeń, włamania do sieci i ataki systematyka, działania poprzedzające atak lub włamanie, łamanie haseł, programy złośliwe, zjawisko hakerstwa, socjotechnika; *przechwycenie, przerwanie, podrobienie, modyfikacja, klasyfikacja zagrożeń (bierne, czynne, wewnętrzne, zewnętrzne, przypadkowe, celowe), klasyfikacja i charakter strat w gospodarce elektronicznej, źródła zagrożeń w gospodarce elektronicznej, obszary zagrożeń w gospodarce elektronicznej. 4 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 6 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ; Dane. Struktury danych. Środowisko przetwarzania plików. Środowisko przetwarzania baz danych. Hurtownie danych i magazyny danych. Metody eksploracyjne. Podejmowanie decyzji. Dedykowane systemy analityczne. Zarządzanie systemami informacyjnymi organizacji. 8 EKP2,EKP,E KP4,EKP5,EK P6,EKP7 7 PRAWO W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ: *aspekty prawne podpisu elektronicznego, ochrona prywatności w Internecie, podstawy prawne działalności gospodarczej w Internecie- zawieranie umów, aspekty prawne usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa autorskie i ochrona programów komputerowych, problemy prawne marketingu internetowego, podpis kwalifikowany. 2 EKP,EKP4,E KP5,EKP6,EK P7 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X EKP X EKP4 X EKP5 X EKP6 X EKP7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 0 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7 Literatura: Literatura podstawowa

11 . T. Teluk, IT w firmie, One Press, P.Jędrzejowicz, J.Żółkiewicz: Podstawy informatyki dla menedżerów, Wyd. Fundacji Rozwoju WSM, Gdynia, P.Jędrzejowicz: Informacyjne systemy zarządzania, Wyd. Fundacji Rozwoju WSM, Gdynia, Laudon K.C., J.P.Laudon: Management Information Systems. Organization and Technology in the Networked Enterprise, Prentice Hall, Upper Saddle River, 200 (wyd. IV) 5. Białas A., Bezpieczenstwo informacji i usług w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007; 6. Reuvid J., E-biznes bez ryzyka, Helion, Gliwice 2007; 7. Waglowski P., Prawo w sieci, Helion, Gliwice 2005; 8. Urbanowicz P., Ochrona informacji w sieciach komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004; 9. Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa Niedzwiedzinski M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Malara Z., Przedsiebiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesnosci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kierzkowska P., E-biznes. Relacje z klientem, Wydawnictwo Helion, Gliwice Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Literatura uzupełniająca. Z.Szyjewski: Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa, Turban E., R.Kelly Rainer, R.E.Potter: Introduction to Information Technology, John Wiley & Sons, New York 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Maria Szypulska dr Piotr Czechowski Jednostka dydaktyczna KSI KSI

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_7 6 5 Przedmiot: Historia myśli ekonomicznej Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności w zakresie szkoły średniej. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej na przestrzeni XIX i XX wieku. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 EKP5 EKP6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy. Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego. Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Wykazuje się umiejętnością korzystania z literatury w celu pogłębiania treści związanych z tematyką wykładu. Wykazuje się umiejętnościami pracy w zespole podejmując się w niej różnych ról. Akceptuje i zna zasady współpracy. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_U0 K_W02, K_U04 K_W0 K_W05, K_U04 K_U02, K_U06,K_K0 K_K02,K_K0, K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Przedmiot myśli ekonomicznej. Systemowy opis. Obiekt i współczesnej myśli ekonomicznej. Analiza poszczególnych działów. Metody badawcze. Tradycje myśli gospodarczej i jej wpływ na ekonomię. Powiązania myśli ekonomicznej z działalnością gospodarczą. Funkcje idei ekonomicznych. 2 EKP2, EKP, EKP 2 Ekonomia subiektywizmu Priorytet badań mikroekonomicznych nad makroekonomicznymi jak w ekonomii klasycznej.badania subiektywistyczno psychologiczne naczelny postulat. Przestrzeganie prymatu konsumpcji nad produkcją. Konieczność stosowania metod rachunku marginalnego w ekonomii. Trzy szkoły: wiedeńska C. Mengera, londyńska W. S. Jevonsa, lozańska czyli matematyczna L. Walrasa. 2 EKP, EKP4 Amerykańska szkoła neoklasyczna. Myśl ekonomiczna J.Clarka.Ekonomia izolowanego człowieka. Ekonomia gospodarstwa społecznego czyli ekonomia polityczna i społeczna. Kapitał i praca dwa czynniki produkcji. Prawo malejących przychodów. Prawo malejącej produkcyjności krańcowej. Prawo harmonii kapitału i pracy. 2 EKP2, EKP, EKP 4 Teoria i praktyka Keynesa oraz jego następców. Ogólna teoria Keynesa. Aktywna ingerencja państwa w gospodarkę. Uwzględnienie w cyklach gospodarczych krótkich okresów czasu. Negacja prymatu mikroekonomicznego traktowania procesów gospodarczych i zajęcie się wielkościami makroekonomicznymi. Przyczynowo skutkowe traktowanie teorii ekonomicznych. Popyt główną siłą napędową. Nakręcanie koniunktury przez państwo. 2 EKP, EKP2, EKP4

13 5 Neoliberalizm. Nawiązanie do zasad liberalizmu wyrażających się w hasłach : laissez fair, laissez passe. Odrzucenie interwencjonizmu państwowego w USA i Niemczech.. Ograniczenie zadań i roli państwa w gospodarce. Monetaryzm i M. Friedman. Ograniczenie socjalnych funkcji państwa do kontrolowania wzrostu masy pieniężnej Walka z inflacją przy pomocy instrumentów polityki monetarnej. Wolny rynek i wolne przedsiębiorstwa. 2 EKP2, EKP4 6 Nowa szkoła austriacka. F.von Hayek Ograniczona rola państwa w gospodarce. Rynek najskuteczniejszym mechanizmem gospodarczym. Zadania rządu ograniczone do doskonalenia przepisów prawa. Brak równowagi pieniężnej źródłem zakłóceń gospodarczych. Konieczność utrzymania równowagi ekonomicznej. 2 EKP2, EKP, EKP4 7 Ekonomia neoklasyczna. Ekonomiczna teoria polityki. Przedmiot badań tego nurtu : związek między sferą ekonomii i polityki. Przedstawiciele: James Mcgill Buchanan, Gordon Tallock, Bruno Frey. Buchanan twórca szkoły publicznego wyboru. Krytyka państwa za brak odzwierciedlania interesów całego społeczeństwa. EKP, EKP, EKP4, 8 Teoria P. Druckera, E. Luttwaka i B. Gatesa. Drucker.- zależności poziome główne założenia. Rola zarządzania. Zarządzanie przez cele i kontrolę. Struktura zarządzania.podejmowanie decyzji. Luttwak- teoria i praktyka turbokapitalizmu. Interpretacja pojęcia. Różnice w poziomie życia. Teoria i praktyka geoekonomii. Wolny handel jako ideologia. Gates ryzyko w przedsiębiorczości. Style zarządzania. 2 EKP, EKP4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X EKP X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia Ocena końcowa z przedmiotu w semestrze składa się z zaliczenia pisemnego (test). Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 2 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7 Literatura: Literatura podstawowa. Burnham J., Rewolucja menedżerska, Warszawa Drucker P., Praktyka zarządzania, Warszawa Drucker P., Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa Micklethwait J.,A. Wooldridge, Szamani zarządzania, Warszawa Szaban J., Miękkie zarządzanie, Warszawa Fontana D., Zarządzanie czasem, Warszawa Gates B., Biznes szybki jak myśl, Warszawa Snowdon B., H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii.warszawa 200. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko Jednostka dydaktyczna

14 . Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Bogusław Gałka dr Bogusław Gałka

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_8 6 4 Przedmiot: Kompleksowe usługi transportowe II Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Zapoznaie studentów z trendami rozwojowymi odnoszącymi się do usług tranportowych i istotą kompleksowych usług transportowych 2 Zapoznanie studentów z istotą, wyróżnikami, zagadnieniami organizacyjno-prawnymi i dokumentacyjnymi konwencjonalnego systemu transportowego oraz kombinowanego, intermodalnego i multimodalnego systemu transportowego Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wskazac tendencje rozwojowe odnoszące się do usług transportowych, wyjasnic istotę kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zdefiniowac pojęcie kontenera, omówic tendencje w zakresie zmian parametrów kontenerów, technologii ich przewozu i przeładunku oraz wymienic i omówic płaszczyzny integracji zachodzącej dzięki zastosowaniu kontenerów (techniczno-technologicznej, organizacyjnej i prawnej) Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0; K_W4; K_W05; K_W06; K_U0; K_U7 K_W0; K_W05; K_W4; K_U7; K_U8 EKP_0 wskazac istotę i wyróżniki konwencjonalnego systemu transportowego i transportu kombinowanego wyjaśnic tendencje w zakresie rozwoju wymienionych systemów transportowych, interpretowac, scharakteryzowac, w sposób pogłębiony, wskazane systemy z uwzględnieniem: rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych, systemu odpowiedzialności organizatora transportu, stosowanych regulacji prawnych i zabezpieczenia dokumentacyjnego K_W0; K_W; K_W4; K_U02; K_U04; KU_7; KU_8 EKP_04 EKP_05 EKP_06 EKP_07 wskazac istotę i wyróżniki intermodalnego i multimodalnego systemu transportowego, wyjaśnic tendencje w zakresie rozwoju wymienionych systemów transportowych interpretowac, w sposób pogłębiony, wskazane systemy z uwzględnieniem: rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych, systemu odpowiedzialności organizatora transportu (m.in. MTO), stosowanych regulacji prawnych i zabezpieczenia dokumentacyjnego wymienic i omówic zawartośc dokumentów przewozowych występujących w poszczególnych gałęziach transportu w przewozach krajowych i międzynarodowych w ramach przewozów konwencjonalnych oraz pozostałych systemów transportowych, wyjaśnic znaczenie wybranych rubryk i wypełnic dokumenty (n.p. Fiata Bill of Lading) omówic i wyjaśnic zapisy taryf i cenników za kompleksowe usługi transportowe prezenowac przygotowaną pracę; w ramach prezentacji własnej pracy dotyczącej kompleksowych usług transportowych, na forum grupy, odpowiadac na zadawane pytania, wyjaśniac pojawiające się problemy, stawiac wybrane problemy pod dyskusję, przekonywac grupę będąc jednocześnie otwartym na innych K_W0; K_W05; K_W06; K_W; K_W4; K_U02; K_U04; K_U7; K_U8 K_U0; K_U09; K_U K_W0; K_W; K_U0; K_U04; K_U8 K_U04; K_U7; K_U8: K_K04 Treści programowe:

16 Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Koncepcja kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym 2.5 EKP_0 2 Infrastruktura kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym.5 2 EKP_02; EKP_0; EKP_04 Konteneryzacja i procesy integracyjne w transporcie.5 2 EKP_02 4 Konwencjonalne systemy transportowe EKP_0 5 Kombinowane systemy transportowe.5 6 Intermodalne systemy transportowe Multimodalne systemy transportowe 2 2 EKP_0; EKP_02; EKP_0; EKP_05; EKP_06 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05; EKP_06 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05; EKP_06 8 Kompleksowe usługi logistyczne.5 EKP_0 9 Zarządzania kompleksowymi usługami w transporcie międzyanrodowym 0.5 EKP_07 0 Efekty synergii w kompleksowych usługach w transporcie międzynarodowym 0.5 EKP_07 Studia przypadków 2.5 EKP_07 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X X EKP_0 X X EKP_04 X X X EKP_05 X X EKP_06 X X X EKP_07 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-65% dostateczny 66-7% dostateczny plus 72-77% dobry 78-8% dobry plus 84-00% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 9 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 2 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 9 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 5 Liczba punktów ECTS.5.5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 4 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 4 Literatura:

17 Literatura podstawowa.kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wydawnictwo WSM Gdynia Neider J. Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE Warszawa Neider J., Transport multimodalny w Europie, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa-Szczecin Literatura uzupełniająca.payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa Rozwój infrastruktury transportu, pod red. K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Rynek usług logistycznych, Praca zb. pod red. nauk. M. Ciesielskiego, Difin, Warszawa Sikorski P.M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 998 i wydania następne. 6.Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr Joanna Miklińska Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Komunikacja interpersonalna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Ma wiedzę o zachowaniach w relacjach międzyludzkich w organizacji Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 0 opisać podstawowe elementy procesu komunikowania się K-W 02 stosować odpowiednie kanały przekazu w komunikacji K_U06; 0 prezentować umiejętności werbalne w zespole K_U06;K_K0 04 rozpoznawać i eliminować przeszkody w komunikowaniu się K_K0;K_U06 05 dostosować treści werbalne do demonstrowanych gestów, mimiki i kontaktu wzrokowego z otoczeniem K_K0;K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Komunikowanie się jako podstwowy proces społeczny Typy i rodzaje komunikacji 02 Umiejętności werbalne komunikacji interpersonalnej Bariery w komunikacji werbalnej Umiejętności w komunikacji niewerbalnej(gesty, mimika,kontakt wzrokowy) 4 05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X 0 X 04 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) test i prezentacja Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0

19 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 0 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 55 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 25 Literatura: Literatura podstawowa.dobek Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław 999..Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w sporach publicznych, Wyd. Znak, Kraków Knapp M., Hall J., Komunikacja niewrbalna w interakcjach międzyludzkich,wyd. Astrum Wrocław 2000 Literatura uzupełniająca.komunikowanie się we współczesnym świecie, [red:] B. Kaczmarek, Wyd. UMCS, Lublin Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Wyd. AE, Kraków 999. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

20 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Logistyczna obsługa klienta Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): logistyka, marketing Cele przedmiotu: przedstawienie elementów logistycznej obsługi klienta 2 przedstawienie metod pomiaru i oceny logistycznych elementów obsługi klienta Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 opisać podstawowe pojęcia z zakresu obługi klienta K_W08 EKP_02 opisać istotę logistycznej obsługi klienta K_W08 EKP_0 analizować elementy obsługi klienta K_W08, K_W2 EKP_04 ustalić strategię wdrażania poszczególnych elementów obsługi klienta K_W2, K_U09, K_U EKP_05 przygotować i przedstawić projekt dotyczący wdrażania i analizy poziomu logistycznej obsługi klienta K_W2, K_W4, K_U09, K_U, K_U6 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota i zakres obsługi klienta, znaczenie obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4 EKP_0 2 Miejsce logistyki w obsłudze klienta, definicja logistycznej obsługi klienta, znaczenie logistycznej obsługi klienta Elementy i zakres logistycznej obsługi klienta 4 4 EKP_0, EKP_02 EKP_0, EKP_02, EKP_0 4 Standardy logistycznej obsługi klienta, metody ustalania standardów 4 EKP_04 5 Mierniki logistycznej obsługi klienta, metody ustalania standardów 4 EKP_04 6 Koszty obsługi klienta, zależność między kosztami a poziomem logistycznej obsługi klienta 2 EKP_0 7 8 Sposoby badania zadowolenia z obsługi klienta, badania zadowolenia z logistycznej obsługi klienta za pomocą kwestionariusza Etapy ustalania polityki obsługi klient, strategie obsługi klienta na różnych szczeblach integracji logistycznej 9 Logistyczna obsługa klienta studium przypadku 4 2 EKP_04 2 EKP_04 EKP_04, EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X EKP_0 X EKP_04 X EKP_05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo