NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY"

Transkrypt

1 NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

2 ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World Alternative Investments, New World Holding SA (dawniej New World Sp. z o.o.) nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Decyzja zawarcia jakiejkolwiek transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez New World Holding SA, określić jej ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z związane z transakcją, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny powinien ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko transakcyjne. New World Holding SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji. New World Holding SA, nie posiada licencji KNF na prowadzenie działalności maklerskiej czy zarządzanie aktywami w publicznym obrocie papierami wartościowymi, nie jest dystrybutorem tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie zarządza funduszami inwestycyjnymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi. Spółka nie oferuje również maklerskich instrumentów finansowych zarówno w obrocie publicznym jak i niepublicznym. New World Holding SA nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela instytucji finansowych. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność New World Holding SA. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody New World Holding SA, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 2

3 ZASTRZEŻENIE Agent ds. Rozliczeń Indeksu oraz Sponsor Indeksu nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek zmianę w metodologii używanej przy obliczaniu Indeksu. Agent ds. Rozliczeń Indeksu oraz Sponsor Indeksu nie są zobowiązani do ciągłego obliczania, publikacji lub rozpowszechniania Indeksu i nie mogą ponosić odpowiedzialności z tytułu zawieszenia lub przerwania obliczania Indeksu. Agent ds. Rozliczeń Indeksu oraz Sponsor Indeksu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej w poziomem Indeksu w danym czasie. Ani Agent ds. Rozliczeń Indeksu ani Sponsor Indeksu nie ponoszą odpowiedzialności za jakakolwiek stratę, bezpośrednio lub pośrednio związaną z Indeksem. Metodologia Indeksu jest poufna. BNP Paribas nie gwarantuje dokładności lub kompletności Metodologii Indeksu lub metod rozliczeń. BNP Paribas nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne błędy lub zaniechania wynikłe w związku z wyliczaniem lub rozpowszechnianiem Indeksu, a także za jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Państwa. Metodologia Indeksu jest oparta o pewne założenia, modele wyceny i metody kalkulacji przyjęte przez BNP Paribas, z którymi nieodłącznie wiążą się pewne ograniczenia. Informacje przygotowane w oparciu o różne modele, metody kalkulacji lub założenia mogą dawać różne wyniki. Liczne czynniki mogą wpływać na analizę, co może lecz nie musi zostać wzięte pod uwagę. Dlatego analiza informacji może się zasadniczo różnić od analiz uzyskanych z innych źródeł lub od innych uczestników rynku. Metodologia Indeksu jest ściśle poufna. Nie jesteście Państwo upoważnieni do wykorzystania lub kopiowana Metodologii Indeksu w jakikolwiek sposób, a BNP Paribas nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę powstałą w wyniku wykorzystania metodologii indeksu lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z powyższym. 3

4 OPIS TRANSAKCJI Produkt Nowe Perspektywy II został przygotowany z myślą osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów inwestycyjnych, w każdym warunkach rynkowych, przy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i zachowaniu niskiej zmienności oczekiwanych zwrotów inwestycyjnych. Zyskowność jaką zapewnia mechanizm inwestycyjny wbudowany w indeks Długie i krótkie pozycje możliwości wzrostu indeksu niezależnie od aktualnych trendów rynkowych, strategia wykorzystuje zarówno długie jak i krótkie pozycje (możliwość zarabiania na spadkach) Elastyczność sposób inwestycji dostosowuje się do warunków rynkowych, poprzez zasadę comiesięcznej realokacji (dzięki temu strategia jest dynamiczna) Dywersyfikacja aktywów indeksu Rynkowa ekspozycja na giełdowe indeksy akcji, nieruchomości, rynek pieniężny, surowce oraz obligacje Geograficzna - inwestycje na rynkach europejskich, USA, Japonii oraz krajów rozwijających się (BRIC) Systemowa - wykorzystanie zasady comiesięcznej rekonstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego Bezpieczeństwo inwestycji Możliwość bieżącej obserwacji wartości indeksu w serwisie internetowym Bloomberg Długa historia indeksu (wyniki oparte o symulacje do lipca 2007) umożliwia obserwację zachowania indeksu w przeszłości, w czasie kryzysów rynkowych 100% gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia 4

5 SZCZEGÓŁY INWESTYCJI Waluta inwestycji PLN Forma inwestycji Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczyciel TU na Życie Europa SA Ubezpieczający New World Holding SA Forma potwierdzenia Certyfikat ubezpieczeniowy Zapadalność 4 lata Data wpłaty składki do Suma ubezpieczenia na dożycie 100% składki + Premia Minimalna kwota inwestycji zł Podatek od zysków kapitałowych Nie 5

6 Premia Płatna w dacie zapadalności. Liczona według wzoru: PREMIA Składka * Współczynnik udziału * Max Indeks 0%; Indeks Final Initial Współczynnik udziału 100,00% - 115,00% poziom ostatecznie zostanie określony dnia Indeks Indeks BNP Paribas New Frontier 8 ER (kod Bloomberg: BNPINF8E:IND ) Indeks Initial Wartość Indeksu z dnia Indeks Final Wartość Indeksu z dnia

7 Opłata dystrybucyjna 0,0% Opłata za zarządzanie 0,0% Rezygnacja z ubezpieczenia Wartość wykupu KTU OPŁATY / RYNEK WTÓRNY wypłata środków w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia dyspozycji do Ubezpieczyciela równa wycenie rynkowej wartości transakcji, pomniejszona o koszty transakcyjne ubezpieczyciela (KTU) 2,0% wartości wpłaty w okresie ubezpieczenia 7

8 INDEKS - DEFINICJE BNP Paribas New Frontier 8 Excess Return Index (wcześniejsza nazwa: BNP Paribas NF8 Europe Excess Return, wcześniejszy kod Bloomberg: SPBNF8EE:IND) to aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna, stworzona i wykorzystywana z powodzeniem przez część inwestycyjną banku BNP Paribas. Celem strategii jest generowanie ponadprzeciętnych zwrotów inwestycyjnych, w każdych warunkach rynkowych, przy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i zachowaniu niskiej zmienności oczekiwanych zwrotów inwestycyjnych. Założenia strategii uwzględniają teorię Alokacji środków finansowych w warunkach niepewności Harrego M. Markowitz a, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Główne założenia Indeksu α Zwroty indeksu przekraczające stopę wolną od ryzyka α Dynamiczna kontrola ryzyka i stopy zwrotu α Zmienność (odchylenie standardowe) rocznego zwrotu inwestycyjnego nie większa niż 8% α Niska korelacja z jakimkolwiek rynkiem bazowym (giełdy, waluty, surowce, ryzyko kredytowe, obligacje) α Stabilność dochodów, zarówno podczas wzrostów jak i spadków na każdym z niżej wymienionych rynków, dzięki wykorzystaniu długich jak i krótkich pozycji α Dywersyfikacja dochodów z różnych, nie powiązanych ze sobą rynków Dywersyfikacja i komponenty Indeksu α Różne klasy aktywów reprezentowane poprzez osiem komponentów indeksu, których odpowiedni udział dobierany jest i alokowany raz na miesiąc: rynek surowców rynek międzynarodowych obligacji skarbowych rynek kapitałowy poprzez indeksy akcji amerykańskich, europejskich, japońskich oraz krajów BRIC rynek nieruchomości strefy euro rynek pieniężny α Dywersyfikacja regionalna elementów indeksu, co pozwala osiągnąć globalny zasięg: Europa, Stany Zjednoczone, Azja Rynki Wschodzące. 8

9 MECHANIZM INWESTYCYJNY Teorię portfela sformułował w 1952 roku, późniejszy laureat Nagrody Nobla, Harry Markowitz. Rozwinął on teorię alokacji środków finansowych w warunkach niepewności, która zajmuje się optymalizowaniem inwestycji w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka. Teorię konstrukcji krzywych portfeli inwestycyjnych Markowitz a uprościł jego uczeń William Sharp, za co otrzymał nagrodę Nobla. W latach , naukowcy: Sharpe, Lintner i Mossin opracowali model wyceny dóbr kapitałowych. Model ten służył nie tylko wycenie papierów wartościowych, ale także analizie wszelkich poczynań na rynkach finansowych. Inwestor poszukuje takich możliwości lokowania kapitału, w których dla danego ryzyka zwiększa stopę zwrotu lub dla danej stopy zwrotu zmniejsza ryzyko. Możliwość zrealizowania tak sformułowanego założenia stwarza konstruowanie portfela papierów wartościowych, czyli optymalizowania inwestycji w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka. Mechanizm aktywnej alokacji α Niezmienne zasady inwestycyjne, eliminujące ryzyko błędów zarządzającego strategią α Wykorzystanie dynamicznych wag alokacji pomiędzy zdefiniowane klasy aktywów α Zmiany wag poszczególnych klas aktywów uzależnione od najbardziej aktualnej sytuacji rynkowej w odniesieniu do poszczególnych komponentów strategii (pod uwagę brany jest m.in. 200 dniowy trend danego indeksu) α Uwzględnienie wzajemnych korelacji i zmienności poszczególnych klas aktywów α Zmienność zwrotu inwestycyjnego na poziomie max. 8% w skali roku. Główne założenia alokacji α Większe alokacje na składniki portfela generujące wyższe oczekiwane zwroty α W przypadku dwóch aktywów o podobnych zwrotach preferowane są aktywa postrzegane jako mniej ryzykowne α Przy określaniu alokacji na bardziej ryzykowne składniki portfela uwzględniane jest podejmowane ryzyko α Pod uwagę brana jest wzajemna korelacja pomiędzy składnikami portfela 9

10 INDEKS BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 ER 400% Indeks BNP Paribas New Frontier 8 ER 350% 300% 250% 9/11 Kryzys maja 06 Kryzys kredytowy 200% Kryzys obligacji Kryzys iracki 150% Bańka internetowa 100% Kryzys rosyjski Źródło: BNP Paribas Uwaga: Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako gwarancja uzyskania jakiejkolwiek stopy zwrotu z omawianej inwestycji w przyszłości. W wyniku kształtowania się wartości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłaty Premii na poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100,00% wartości zainwestowanego kapitału. Jedynym wiążącym dokumentem są warunki ubezpieczenia, dostępne na stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 10

11 WYNIKI HISTORYCZNE a Szczegóły symulacji Rozpoczęcie symulacji Zakończenie symulacji Częstotliwość symulacji Dzienne Liczba symulacji Poziom partycypacji 110% a Wartość porównawcza * Wartość porównawcza (p.a.)* Wartość premii Całkowita W skali roku Max 102,99% 20,22% 83,42% 16,38% Min 27,62% 6,39% 22,37% 5,18% Średnia 60,38% 12,80% 48,91% 10,37% Rozkład średniorocznych wysokości Premii (w skali roku) a Często stość 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zwrot * Wartość Premii w kolumnie Wartość porównawcza oraz Wartość porównawcza (p.a.) obrazuje dochód porównywalny ze zwrotem z inwestycji nieefektywnej podatkowo (lokata, depozyt bankowy, fundusz inwestycyjny, obligacja) o przedstawionym oprocentowaniu Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BNP Paribas Uwaga: Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako gwarancja uzyskania jakiejkolwiek stopy zwrotu z omawianej inwestycji w przyszłości. W wyniku kształtowania się wartości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłaty Premii na poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100,00% wartości zainwestowanego kapitału. Jedynym wiążącym dokumentem są warunki ubezpieczenia, dostępne na stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 11

12 WYNIKI I EDYCJI PRODUKTU Poniższy wykres przedstawia historię indeksu BNP Paribas New Frontier 8 ER w porównaniu do indeksu MSCI World, do którego odnosi się BNP Paribas dokonując prezentacji wyników swojego produktu. Indeks BNP Paribas New Frontier 8 ER wypracował zwrot 3% podczas gdy indeks MSCI World stracił 39%. 110% 100% Indeks BNP Paribas New Frontier 8 ER 90% 80% Indeks MSCI World 70% 60% 50% Źródło: BNP Paribas, MSCI Barra Uwaga: Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako gwarancja uzyskania jakiejkolwiek stopy zwrotu z omawianej inwestycji w przyszłości. W wyniku kształtowania się wartości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłaty Premii na poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100,00% wartości zainwestowanego kapitału. Jedynym wiążącym dokumentem są warunki ubezpieczenia, dostępne na stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 12

13 BEZPIECZEŃSTWO α Stabilna strategia inwestycyjna generująca historycznie* wysokie dochody niezależnie od cykli gospodarczych i ekonomicznych α Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia α BNP Paribas dba o poprawność określania wartości indeksu i naliczania wartości Premii α Brak dodatkowych kosztów α Prosta procedura zawarcia transakcji α Ciągły monitoring wartości inwestycji na rynku wtórnym α Ciągła dostępność Dyrektora Inwestycyjnego NWAI Uwaga: Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako gwarancja uzyskania jakiejkolwiek stopy zwrotu z omawianej inwestycji w przyszłości. W wyniku kształtowania się wartości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłaty Premii na poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100,00% wartości zainwestowanego kapitału. Jedynym wiążącym dokumentem są warunki ubezpieczenia, dostępne na stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 13

14 KORZYŚCI α Dynamicznie zarządzana strategia inwestycyjna przynosząca historycznie* wysokie i stabilne zyski w każdych warunkach ekonomicznych α Strategia funduszu hedge, pozbawiona typowych dla tego segmentu ograniczeń (opłata za zarządzanie, opłata od zysku, brak płynności na rynku wtórnym, niedostępność wycen) α Brak ograniczeń wzrostu premii α Brak podatku od zysków kapitałowych α 100% gwarancja kapitału w dacie zapadalności inwestycji α Dostępność długiej historii* wyników α Średnioterminowy charakter inwestycji α Brak ryzyka walutowego (zysk w PLN) α Płynny rynek wtórny α Możliwość zaciągnięcia kredytu pod inwestycje α Dostęp do wielu rynków w jednej strategii α Brak korelacji z polskim rynkiem giełdowym α Brak dodatkowych kosztów transakcyjnych Uwaga: Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako gwarancja uzyskania jakiejkolwiek stopy zwrotu z omawianej inwestycji w przyszłości. W wyniku kształtowania się wartości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłaty Premii na poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100,00% wartości zainwestowanego kapitału. Jedynym wiążącym dokumentem są warunki ubezpieczenia, dostępne na stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 14

15 DLA KOGO? α Alternatywa wobec lokaty bankowej α Alternatywa wobec funduszy inwestycyjnych α Alternatywa wobec inwestycji giełdowych α Osoby poszukujące dywersyfikacji inwestycji α Osoby poszukujące bezpiecznych inwestycji o sporym potencjale wzrostu Bardzo duży potencjał zysku 100% bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału Aktywne zarządzanie Strategia funduszy hedge Brak korelacji z rynkami kapitałowymi Możliwość zarabiania na spadkach notowań Duża przewidywalność wyniku inwestycji Płynność Dostęp do wielu rynków zagranicznych Brak kosztów transakcyjnych Wykorzystanie teorii portfelowej laureata Nagrody Nobla Harrego M. Markowitza Wysokie historyczne* stopy zwrotu Uwaga: Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako gwarancja uzyskania jakiejkolwiek stopy zwrotu z omawianej inwestycji w przyszłości. W wyniku kształtowania się wartości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłaty Premii na poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100,00% wartości zainwestowanego kapitału. Jedynym wiążącym dokumentem są warunki ubezpieczenia, dostępne na stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 15

16 HARMONOGRAM Od Rozpoczęcie subskrypcji Zakończenie subskrypcji, ostateczna data płatności składki Ustalenie poziomu współczynnika udziału, rozpoczęcie inwestycji Ustalenie wartości początkowej indeksów Zakończenie inwestycji. Wypłata kapitału i Premii z tytułu dożycia, jeżeli jest należna, następuje w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od zakończenia okresu ubezpieczenia 16

17 PYTANIA I ODPOWIEDZI Kto jest gwarantem powierzonego kapitału? TU na Życie Europa SA. Jaką rolę w transakcji pełni TU na Życie Europa SA? Pełni rolę ubezpieczyciela. Gdzie można złożyć zapis na transakcję Nowe Perspektywy II? Dystrybutorem transakcji Nowe Perspektywy II jest New World Alternative Investments. W celu złożenia zapisu prosimy o kontakt przez lub telefonicznie pod numerami: oraz Czy istnieje minimalny gwarantowany dochód z inwestycji? Dochody Klientów w transakcji Nowe Perspektywy II nie są gwarantowane i w pełni zależą od kształtowania się wartości Indeksu, z którym powiązane jest ubezpieczenie. Gwarantowany jest natomiast zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności. Jaka jest wartość świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego? Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności równe jest 100,5% składki. Co w przypadku chęci wycofania się z inwestycji przed upływem 4 lat? Ubezpieczony ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w każdym momencie przed końcem okresu ubezpieczenia. W razie rezygnacji z ubezpieczenia, zostanie wypłacona Wartość wykupu. 17

18 PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy ubezpieczony może zaciągnąć kredyt pod zastaw ubezpieczenia? Tak, New World Alternative Investments, przy współpracy z bankami oferuje taką możliwość. Procedura kredytowa jest w takim przypadku uproszczona, jedyne zabezpieczenie kredytu stanowi cesja praw z ubezpieczenia. Jaką formę ma inwestycja Nowe Perspektywy II? Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie. Co oznacza pojęcie zwrotu 100% kapitału? Inwestor ma gwarancję otrzymania zwrotu 100% zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności inwestycji (po 4 latach). Jaką funkcję pełni w transakcji New World Alternative Investments? New World Alternative Investments jest pomysłodawcą i aranżerem transakcji, jak również dystrybutorem produktu. Jakie jest doświadczenie NWAI w oferowaniu podobnych produktów? New World Alternative Investments jest firmą wyspecjalizowaną w szerokiej gamie inwestycji alternatywnych. Transakcja Nowe Perspektywy II jest kolejną z transakcji strukturyzowanych oferowanych przez New World Alternative Investments. Szczegółowy opis zrealizowanych transakcji znajduje się na stronie internetowej Jaka jest procedura zawarcia transakcji Nowe Perspektywy II? Kontakt z New World Alternative Investments, zapoznanie się z dokumentami informacyjnymi transakcji, złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, wpłata środków. 18

19 PYTANIA I ODPOWIEDZI Gdzie jest dostępna pełna dokumentacja transakcji Nowe Perspektywy II? W formie elektronicznej dokumentacja dostępna jest na stronie w formie papierowej w siedzibie New World Alternative Investments w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 41. Jaka jest forma potwierdzenia transakcji Nowe Perspektywy II? Ubezpieczony po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki otrzymuje certyfikat ubezpieczeniowy. Certyfikat wystawiany jest TU na Życie Europa SA. Certyfikat przesyłany jest do Ubezpieczonego w formie papierowej w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia okresu subskrypcji. 19

20 Aleje Ujazdowskie Warszawa web: tel: fax:

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Magdalena Szczepańska Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Niniejszy artykuł ma charakter edukacyjny, a jego celem jest przedstawienie nowego rodzaju ubezpieczeń na życie, określanych

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick IV w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na strategii obejmującej surowce, obligacje oraz akcje, która dopasowuje się do aktywa

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo