z dnia 18 grudnia 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 18 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 15 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny Pl. Krasińskich 2/4/ Warszawa Powódka: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa Reprezentowana przez: zerro007 ul. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Warszawa Pozwana: Open Finance S.A. ul. Przyokopowa 33, Warszawa reprezentowana przez adwokata Bartłomieja Stawickiego adres do doręczeń: Open Finance S.A., adw. Bartłomiej Stawicki ul. Przyokopowa 33, Warszawa Sygn.akt. XXIV C 828/13 wartość przedmiotu sporu: zł Odpowiedź powódki na apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 roku W odpowiedzi na apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie XXIV C 828/13, która została mi doręczona w dniu 4 maja 2015 r. wnoszę w imieniu powódki (pełnomocnictwo w aktach) o oddalenie apelacji jako bezzasadnej. Str. 1

2 Uzasadnienie Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawidłowy. Sąd prawidłowo zinterpretował i zastosował przepisy prawa oraz prawidłowo i kompleksowo ocenił dowody zgromadzone w sprawie. Wyrok zatem powinien być utrzymany, a apelacja pozwanej oddalona. Zarzut pełnomocnika pozwanej, jakoby Sąd Okręgowy dokonał błędnych ustaleń faktycznych w zakresie zachowań pozwanej stanowiących nieuczciwą praktykę rynkową, jest całkowicie pozbawiony podstaw. Twierdzenie pozwanej jakoby powódka została należcie poinformowana o wszystkich cechach produktu i przed podpisaniem deklaracji przystąpienia zapoznała się i zrozumiała treść wszystkich dokumentów jest z gruntu fałszywe i niepoparte żadnymi racjonalnymi dowodami. Zachowanie pozwanej na etapie przedsprzedaży i sprzedaży można oceniać poprzez analizę zachowania osobno pozwanej jako osoby prawnej instytucji finansowej, a osobno jej przedstawiciela doradcy finansowego pana J. G.. Oceny zachowania pozwanej jako osoby prawnej strona powodowa dokona m. in. poprzez analizę tekstu prospektu produktu Pareto wręczanego potencjalnym klientom, co wydaje się podejściem racjonalnym, jako że Pozwana w apelacji wielokrotnie powołuje się na zawarte tam treści. Powódka potwierdza, że otrzymała prezentację sprzedażową, prospekt produktu Pareto, a pozwana nie zaprzeczyła, że jest to egzemplarz załączony do akt (w aktach, karty nr 92 do 111). Prezentacja ta zawiera m. in. następujące zdania, twierdzenia i sformułowania (wytłuszczenia jak w prospekcie), kolejno: Strona 3 prezentacji: Taka konstrukcja produktu podnosi efektywną stopę zwrotu bazującą na historycznej przeciętnej zyskowności za 15 lat z 275% (9.22% średniorocznie) do 502,83% (12.72% średniorocznie).** Strona 4 prezentacji: Przeciętny historyczny zysk**: przeciętny średnioroczny zysk to 9,22% za okres 15 lat* Strona 12 prezentacji: Wynik indeksu w poszczególnych latach poniżej znajduje się tabela z nagłówkiem : Historyczne wyniki indeksu wskazują na to, że strategia doskonale sprawdza się niezależnie od aktualnej koniunktury rynkowej na rynkach światowych i w okresie obejmującym zarówno hossę, jak i bessę i daje zdecydowanie najlepszy wynik w porównaniu z tradycyjnymi aktywami., oraz odnośnikiem: Źródło:Paribas oraz bloomberg.com ******* Strona 13 prezentacji: Wyniki historyczne na tle szerokiego spektrum rynków Poniżej znajduje się tabela opatrzona odnośnikiem: Źródło: bloomberg.com, dane za okres od do r.******* Strona 14 prezentacji: Wyniki indeksu na tle rynków akcji Poniżej znajdują się wykresy opatrzone odnośnikiem: Źródło: bloomberg.com, dane za okres od do r.******* Strona 15 prezentacji: Wyniki indeksu na tle polskiej giełdy w 2008 r. Poniżej znajduje tabela z wykresami opatrzona nagłówkiem: Także w ciągu ostatniego roku, podczas gdy inwestorzy na polskiej giełdzie przeżywali nerwowe chwile, strategia doskonale się sprawdziła. Stabilność wyników pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość. Str. 2

3 i odnośnikiem: Źródło: bloomberg.com******* Strona 19 prezentacji zawiera treść odnośników, wśród nich następujące: **Średnioroczna stopa zwrotu indeksu. Źródło: obliczenia własne na podstawie Bloomberg.com, dane za okres od do r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. **** Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji produktowej i danych BNP Paribas oraz zaczerpniętych z Bloomberg.com. Obliczenia oparte na przeciętnym wyniku historycznym pomniejszonym o opłatę administracyjną. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ******* Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione powyżej fragmenty prezentacji sprzedażowej zawierają szereg nieprawdziwych informacji i w istocie stanowią oszustwo mające na celu wprowadzenie w błąd klienta co do rzeczywistego charakteru produktu. We wszystkich powyższych stwierdzeniach pozwana powołuje się na dane z przeszłości, historyczne wyniki, uzyskaną stopę zwrotu itp. Pozwana nie informuje, że w rzeczywistości indeks nie istniał w przedziałach czasowych, do których odnoszą się w/w stwierdzenia. Przedstawiane wykresy i dane wynikają z symulacji, czyli jak mógłby wyglądać indeks, gdyby istniał i był notowany. Dodatkowo nawet te symulacje nie dają jednoznacznych wyników, co oznacza, że mogą one podlegać manipulacji. Należy zauważyć, że ani na stronie BNP Paribas ani Bloomberg.com ani też na stronie TU Europa nie sposób znaleźć jakichkolwiek informacji o indeksie lub zachowaniu się indeksu Paribas New Frontier 8 Europe Excess Return Index przed 2009 r., co nie tyle nasuwa uzasadnione przypuszczenia, ale czyni wręcz pewnym, iż de facto został on utworzony w roku 2009, a przed tą datą, mówiąc kolokwialnie, po prostu nie istniał. Nieco szczerzej piszą inni sprzedawcy produktów opartych o w/w indeks. I tak, w ulotce produktu Nowe Horyzonty proponowanej przez Commercial Union stwierdza się wprost:... stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie historycznych symulacji tak skonstruowanego produktu...,... Z uzyskanych symulacji zaprezentowano trzy wartości: najniższą, najwyższą i średnią. Z kolei z ulotki produktu Nowe Perspektywy oferowanej przez New World Alternative Investments wynika, że nawet analizy (czyli dane na podstawie których tworzone są symulacje) nie dają danych jednoznacznych, lecz zależą od przyjętego modelu i metod kalkulacji, z czego można wnioskować, iż w dużym zakresie można dowolnie kształtować symulowany przebieg tego indeksu w latach poprzednich. Potwierdza to również Maciej Kossowski, prezes firmy Wealth Solution pisząc o metodologii tworzenia indeksu i możliwości tworzenia historycznych wyników za wiele lat wstecz. Poniżej zamieszczono adresy internetowe wraz z fragmentami w/w publikacji: https://www.google.pl/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cc4qfjaa&url=https%3a%2f %2Fwww.analizy.pl%2Ffundusze%2Fdokument%2Fpobierz%2Fprod_strukt %2FPSCUT008%2FWAR%2F &ei=5NZEVfOnCYGfygP2q4HQBA&usg=AFQjCNEV7s0hxP6f0pQT7- c74be3so627w&bvm=bv ,d.bgq&cad=rja CU Gwarancja Nowe Horyzonty Commertial Union Aviva...BNP Paribas New Frontier 8 Europe ER... Str. 3

4 Powyższe stopy zwrotu zostały obliczone na podstawie historycznych symulacji tak skonstruowanego produktu, w oparciu o notowania indeksu w okresie od r. do r. Współczynnik partycypacji został założony na poziomie 80% (środek przedziału przewidywanego dla CU Gwarancja Nowe Horyzonty). Z uzyskanych symulacji zaprezentowano trzy wartości: najniższą, najwyższą i średnią. NOWE PERSPEKTYWY II New World Alternative Investments Metodologia Indeksu jest oparta o pewne założenia, modele wyceny i metody kalkulacji przyjęte przez BNP Paribas, z którymi nieodłącznie wiążą się pewne ograniczenia. Informacje przygotowane w oparciu o różne modele, metody kalkulacji lub założenia mogą dawać różne wyniki. Liczne czynniki mogą wpływać na analizę, co może lecz nie musi zostać wzięte pod uwagę. Dlatego analiza informacji może się zasadniczo różnić od analiz uzyskanych z innych źródeł lub od innych uczestników rynku. Metodologia Indeksu jest ściśle poufna. https://wealth.pl/drukuj-news/347 Maciej Kossowski Prezes firmy Wealth Solution New Frontier. Mamy więc koncept inwestycyjny funduszu hedge działający w sposób automatyczny, według z góry ustalonej metodologii. Dzięki temu, że zasady konstrukcji są ściśle określone, a niektóre indeksy wchodzące w skład strategii mają wieloletnią historię można pokazać historyczne wyniki New Frontier za wiele lat wstecz.... New Frontier był stosowany w Polsce jako podstawa dla produktów strukturyzowanych Open Finance, Jeszcze dobitniej w kwestii historycznych wyników indeksu wypowiada się Raport Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. (w aktach, str. 42 i 43 Raportu) : Otóż jak można wnioskować z informacji przekazywanych przez ubezpieczonych, potencjalne korzyści płynące z lokowania środków w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym są prezentowane na tle danych odzwierciedlających historyczne wyniki wyceny instrumentów pochodnych, w które lokowane mają być środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, przy czym sposób prezentacji przedmiotowej, jak również stopień skomplikowania zasad na jakich opiera się inwestowanie w produkty strukturyzowane prowadzi do wywołania u ubezpieczonych przeświadczenia, że są to wyniki, które rzeczywiście zostały osiągnięte przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, podczas gdy w istocie prezentowane dane, są zaledwie symulacją możliwego do osiągnięcia zarówno w przeszłości jak i w przyszłości wyniku finansowego funduszu, który dopiero jest tworzony. Istotne jest również to, że ani przy okazji prezentacji możliwych do osiągnięcia zysków, jak też na żadnym innym etapie prezentacji produktu klienci nie są informowani o istnieniu i skali ryzyka inwestycyjnego, jakie wiąże się z podjęciem proponowanej formy lokaty kapitału, co w zestawieniu z prezentacją dotyczącą symulacji możliwych do osiągnięcia zysków prowadzi do wywołania wrażenia, że ryzyko takie w ogóle nie istnieje... Z braku bezpośrednich notowań indeksu Paribas New Frontier 8 Europe Excess Return Index przed rokiem 2009 oraz z powyższych ustaleń należy wysnuć wniosek, iż indeks ten nie istniał w rzeczywistości w 15 letnim okresie do którego odwołuje się pozwana w swojej prezentacji sprzedażowej, ani w żadnym innym okresie przed 2009 r. Aby nie być posądzonym o manipulowanie pojęciami strona powodowa będzie się w analizie tekstu Prezentacji posługiwać definicjami słownikowymi (Słownik języka polskiego PWN). I tak, według powyższego słownika: historyczny: - istniejący w przeszłości lub pochodzący z niej; istnieć: - Str. 4

5 mieć miejsce w rzeczywistości; istnienie: to, co istnieje; fakt: to co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości; rzeczywisty: obiektywnie istniejący, taki, który się istotnie zdarzył; Ponieważ indeks Paribas New Frontier w rzeczywistości nie istniał w odnośnym 15 letnim okresie (przed rokiem 2009), wszelkie stwierdzenia odnoszące się do jego cech historycznych, czyli realnie istniejących w obiektywniej rzeczywistości są z gruntu fałszywe. Poniżej przedstawiono nieprawdziwe stwierdzenia występujące kolejno w rozważanym prospekcie produktu Pareto: 1. stopę zwrotu bazującą na historycznej przeciętnej zyskowności za 15 lat - oszustwo, odniesienie do danych historycznej stwierdza, iż indeks rzeczywiście istniał w przeszłości i wykazał się zyskownością, co jest oczywistą nieprawdą, nie może posiadać w rzeczywistości jakiejkolwiek cechy, w tym zyskowności, coś, co nie istniało w rzeczywistości; 2. Przeciętny historyczny zysk oszustwo jak w pkt. 1; 3. przeciętny średnioroczny zysk to 9,22% za okres 15 lat oszustwo, nie można pisać jako o fakcie o zysku czegoś, co nie istniało w rzeczywistości w omawianym okresie; 4. Wynik indeksu w poszczególnych latach oszustwo, nie można pisać o wynikach indeksu w latach, w których nie istniał; 5. Historyczne wyniki indeksu wskazują oszustwo, przedstawianie wyników niewiarygodnej symulacji jako wyników rzeczywistych, czyli takich, które miały miejsce w rzeczywistości; 6. Wyniki historyczne......dane za okres od do r. - oszustwo jak w pkt. 5; 7. Wyniki indeksu na tle rynków akcji......od do r. - oszustwo, indeks nie notowany w rzeczywistości w omawianych latach, porównanie niewiarygodnej symulacji z rzeczywistymi wynikami realnie istniejących indeksów; 8. Wyniki indeksu na tle polskiej giełdy w 2008 r. - oszustwo jak w pkt. 7; 9. Także w ciągu ostatniego roku,... strategia doskonale się sprawdziła oszustwo, dotyczy roku 2008 w którym indeks nie istniał w rzeczywistości, natomiast czas przeszły dokonany może odnosić się jedynie do faktu, który miał miejsce w rzeczywistości; 10. Średnioroczna stopa zwrotu indeksu. dane za okres od do r. - oszustwo, nie można przedstawiać jako faktu średniorocznej stopy indeksu, który nie istniał rzeczywistości w omawianym okresie; 11. Wyniki osiągnięte w przeszłości oszustwo, imiesłów przymiotnikowy dokonany osiągnięte oznacza istnienie rzeczywistych wyników w przeszłości, co nie może mieć miejsca dla nieistniejącego indeksu; 12. oparte na przeciętnym wyniku historycznym - oszustwo jak w pkt. 5; 13. Wyniki osiągnięte w przeszłości oszustwo jak w pkt. 11; 14. Wyniki osiągnięte w przeszłości oszustwo jak w pkt. 11; Jak wynika z przedstawionej powyżej analizy w tekście niezbyt obszernej prezentacji znalazło się (co najmniej) 14 stwierdzeń fałszywych. Ponadto w tekście znajdują się następujące fragmenty (wytłuszczenia jak w Prezentacji): oszczędzaj regularnie ze stabilną strategią Bardziej bezpiecznej, płynnej i efektywnej alternatywy... Str. 5

6 Bardziej bezpiecznej, płynnej i efektywnej alternatywy dla regularnej inwestycji dzięki zyskowi naliczanemu od docelowej kwoty inwestycji, unikalnemu i bardzo stabilnemu indeksowi zarządzanemu przez światowego lidera w kreowaniu strategii o ograniczonym ryzyku oraz gwarancji kapitału. Niespotykanie niskie opłaty... BNP Paribas New Frontier Index jest to aktywnie zarządzany indeks o ściśle ograniczonym ryzyku......pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach......możliwość osiągnięcia zysku także w sytuacji spadków......znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury......wysoka stopa zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej wynika z restrykcyjnej kontroli ryzyka... Historyczne wyniki indeksu wskazują na to, że strategia doskonale sprawdza się niezależnie od aktualnej koniunktury na rynkach światowych i w okresie obejmującym zarówno hossę, jak i bessę daje zdecydowanie najlepszy wynik w porównaniu z tradycyjnymi aktywami......także w ciągu ostatniego roku, podczas gdy inwestorzy na polskiej giełdzie przeżywali nerwowe chwile, strategia doskonale się sprawdziła. Stabilność wyników pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość....do najważniejszych zalet produktu należą: sprawdzony model aktywnego zarządzania, który pozwala w praktyce stabilnie zarabiać niezależnie od sytuacji rynkowej, a więc zarówno na wzrostach jak i spadkach......bardzo duży potencjał zysku... Stwierdzenia powyższe mają za zadanie wytworzyć w umyśle potencjalnego klienta fałszywy obraz produktu jako produktu bezpiecznego, stabilnego, charakteryzującego się ponadprzeciętnym zyskiem, przynoszącego zysk w każdej sytuacji i praktycznie pozbawionego ryzyka. Prospekt zawiera również jedno ostrzeżenie. Na przedostatniej stronie zawierającej odnośniki, znajduje się odnośnik o treści: * Inwestycja Pareto III nie jest lokatą bankową i nie gwarantuje zysku a jedynie zwrot 100% początkowo zainwestowanej kwoty pomniejszonej o opłaty administracyjne......w przypadku...wcześniejszego zerwania inwestycji musi liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału... Należy zauważyć, że ostrzeżenie to nie ma charakteru bezwzględnego. Informacja, iż produkt nie jest lokatą bankową i nie gwarantuje zysku, jest całkowicie zneutralizowana wcześniejszymi, występującymi wielokrotnie w treści prezentacji zapewnieniami o stabilności, bezpieczeństwie, sprawdzonej strategii, ograniczonym ryzyku i zysku w każdej sytuacji rynkowej. Informacja, że w przypadku wcześniejszego zerwania inwestycji należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału... jest odbierana przez potencjalnych klientów jako kontynuacja informacji o istnieniu opłat likwidacyjnych, i nic ponadto. W kolejnych odnośnikach znajdują się zastrzeżenia o treści: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości... Powyższe zastrzeżenie tylko pozornie jest ostrzeżeniem, w rzeczywistości ma skierować uwagę czytelnika do wyników pozornie osiągniętych w przeszłości. Analizując przedstawione wykresy i wyliczenia (a tak naprawdę odpowiednio spreparowane symulacje) klient widzi wspaniałe wyniki Str. 6

7 indeksu bez najmniejszego załamanie w całym 15 letnim okresie, mimo wielu zawirowań jakie miały miejsce na giełdach zarówno krajowej jak i światowych w prezentowanych okresach. Tak więc nawet to zastrzeżenie stanowi dalszy ciąg nieuczciwej reklamy. Fakt umieszczenia w Prospekcie produktu tak znacznej ilości informacji nieprawdziwych jest oczywistą nieuczciwą praktyką rynkową w świetle Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: Art Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 2. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności: 1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji; Ponadto, nawet gdyby uznać, że Prezentacja produktu Pareto stanowi jedynie produkt marketingowy (ulotkę), to zgodnie z orzecznictwem SOKiK, przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania w sposób rzetelny i prawdziwy o cechach oferowanego towaru już w reklamie, a klient zwabiony jego ofertą nie ma obowiązku jej weryfikacji w miejscu sprzedaży. (wyrok SOKiK z dnia 19 grudnia 2007 roku XVII Ama 64/07) Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż twierdzenie pozwanej jakoby w trakcie sprzedaży produktu Pareto w zachowaniu pozwanej nie sposób dopatrzeć się zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami, a informacje dostarczone powódce nie zniekształciły lub nie mogły zniekształcić w sposób istotny jej zachowań rynkowych, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego należy uznać za z gruntu fałszywe. Przechodząc do zachowań sprzedażowych pracownika pozwanej pana G. oraz w odpowiedzi na zarzut pozwanej, jakoby Sąd Okręgowy błędnie ustalił fakty dotyczące sugerowania przez pana G. możliwości osiągnięcia zysku po 6 latach trwania Produktu przy 5 letnim zasilaniu konta, oraz że w postępowaniu nie udowodniono, iż przedmiotowa kartka pochodzi od p. G. i dotyczy produktu Pareto, strona powodowa stwierdza co następuje: Fakt posiadania przez powódkę wyliczeń dokonanych przez p. G. był sygnalizowany już w skierowanym do pozwanej w dniu r. Oświadczeniu o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (dalej Oświadczenie o uchyleniu, w aktach, karty 1 do 6), jak też w następnym piśmie do pozwanej z dnia r. (w aktach karty 17 do 20). Ponadto w Pozwie z dnia r. został wymieniony i dołączony załącznik określony jako wyliczenia pana J. G. (w aktach, karty 8 i 9). Z faktu, iż pozwana datowała Odpowiedź na pozew na 2 kwietnia 2014 r., a pierwsza rozprawa odbyła się 18 września 2014 r. wynika, że pozwana miała aż nadto czasu (ponad pół roku) na zapoznanie się z w/w dowodem. Pomimo tego pozwana nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń względem rzeczonego dowodu ani w Odpowiedzi na pozew, ani w trakcie I wokandy w dniu 18 września 2014 r., ani też w trakcie II wokandy w dniu 4 grudnia 2014 r. W związku z powyższym zgodnie z art. 230 k.p.c. Sąd Okręgowy miał prawo uznać za przyznany zarówno fakt pochodzenie dowodu od p. G., jak też fakt, iż odnosi się on od produktu Pareto. Dodatkowo nie bez znaczenia są zeznania świadka, pana G., który w trakcie okazania rzeczonego dowodu na pytanie co on przedstawia, nie zaprzeczył iż to on jest jego autorem, lecz stwierdził: Nie jestem w stanie powiedzieć czego mogła dotyczyć ta tabelka. (PROTOKÓŁ z przesłuchania z dnia 04 grudnia 2014r., w aktach). Dodatkową przesłanką świadczącą niezbicie, iż rzeczony dowód dotyczy produktu Parto, jest zgodność liczb zapisanych przez pana G. z cechami produktu (Deklaracja przystąpienie Parto, w aktach, karta nr 113) : Str. 7

8 56250 to tak zwana składka zainwestowana, to tak zwana składka inicjująca a to suma 60 składek bieżących (miesięcznych) po 295 zł. Proste zasady logiki jednoznacznie świadczą, iż omawiane wyliczenia pana G. dotyczą właśnie produktu Pareto. W świetle powyższego zarzut pozwanej jakoby nie udowodniono autorstwa dowodu, oraz czego dotyczył rzeczony dowód, jest całkowicie bezpodstawny. Podnoszona przez pozwaną kwestia wysokości obiecywanego przez p. G. zysku jest całkowicie nieistotna z punktu widzenia rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego. Pozew nie dotyczył wysokości zysku osiągniętego po 6 latach inwestycji i nie mógł dotyczyć tej kwestii, gdyż powódka już w dniu r. przesłała pozwanej Oświadczenie o uchyleniu, czyli trzy lata przed terminem wskazanym przez pana G. jako moment bezpiecznego wyjścia z zyskiem z produktu Pareto. Tak więc całkowicie bezzasadne jest twierdzenie jakoby powódka zarzucała w pozwie złe wykonanie umowy (brak zysku), gdyż powódka od samego początku zarzucała pozwanej wprowadzenie jej w trakcie sprzedaży w błąd co do rzeczywistego charakteru i treści umowy. Powódka zarówno w Oświadczeniu o uchyleniu jak i w Pozwie opisywała przebieg jej spotkania w roku 2012, zainicjowanego przez pracownicę pozwanej i w lokalu pozwanej. W trakcie tego spotkania powódka usiłowała uzyskać jakiekolwiek informacje na temat przebiegu produktu Pareto, notowań, przewidywań itp. Niestety nie uzyskała żadnych konkretnych informacji ani w trakcie spotkania, ani po spotkaniu, mimo zapewnień, że je otrzyma drogą mailową. To właśnie niemożność uzyskania od pozwanej jakiejkolwiek informacji na temat stanu konta, dotychczasowego przebiegu indeksu i przewidywań na przyszłość wzbudziła jej podejrzenie co do charakteru zakupionego produktu i prawdziwości twierdzeń pana G.. Dopiero wtedy, a nie w okresie przystępowania do Pareto jak sugeruje pełnomocnik pozwanej, zaczęła poszukiwać w internecie informacji na temat produktu Pareto. Powódka natrafiła na fora i inne strony z tysiącami wpisów klientów pozwanej uważających się za oszukanych, z których wielu opisywało, że zostali oszukani podobnie jak ona, tzn. że sprzedano im produkt 15 letni produkt Pareto, mimo, iż wyraźnie oświadczali, że są zainteresowani bezpiecznym ulokowaniem oszczędności na określony, niezbyt długi okres, lub z możliwością wycofania się bez straty w dowolnym momencie: (fora dyskusyjne: i wiele innych). Aby nie ograniczyć się do wpisów internetowych należy zauważyć, że na identyczne, naganne praktyki sprzedażowe zwrócono uwagę zarówno w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. (dalej Raport Rzecznika) (w aktach) jak i w Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr RKT z dnia 15 października 2014r (dalej Decyzja UOKiK). (w aktach). Ponieważ Raport Rzecznika odnosił się do wielu ubezpieczycieli, to mimo wskazania liczbowej dominacji skarg klientów na TU Europa i Open Life oraz powiązanych z nimi ubezpieczających, strona powodowa oprze się na Decyzji UOKiK, która to Decyzja dotyczy tylko i wyłącznie pozwanej i odnosi się do nagminnego stosowania przez pozwaną nieuczciwych praktyk rynkowych. Należy zauważyć, że materiały analizowane przez UOKiK stanowią w części skargi na praktyki pozwanej kierowane bezpośrednio do UOKiK, a w części skargi kierowane do pozwanej i przekazane do UOKiK na żądanie urzędu: (...)W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego Spółka nie odniosła się do postawionego zarzutu (dowód: karty nr ). Przedsiębiorca przekazał jedynie żądane przez Prezesa Urzędu informacje oraz dokumenty. (...)Pismem z dnia 9 września 2014r. (dowód: karta nr 8479) przedsiębiorca został zawiadomiony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o prawie do zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie, z którego nie skorzystał. Str. 8

9 W Decyzji UOKiK przytoczone zostały fragmenty licznych skarg klientów pozwanej, z których część została przytoczona poniżej: - ( ) powiedziałem, że chciałem zainwestować na niedługi okres maksymalnie 2 lata. Powtarzałem wielokrotnie, że nie interesują mnie żadne długoterminowe inwestycje, odsetki z zainwestowanego kapitału muszę na bieżąco przeznaczyć na życie. Przy tak sprecyzowanych zastrzeżeniach inwestycyjnych doradca Open Finance SA ( ) zaproponował mi 4 wiążące umowy dotyczące zainwestowania wcześniej wymienionej kwoty ( ) (dowód: karta nr 7372), - Prosiłam o pomoc w ulokowaniu środków finansowych w atrakcyjnie oprocentowanej lokacie bankowej. Zaznaczyłam, że istnieje prawdopodobieństwo, że będę musiała wycofać ulokowane środki pieniężne w każdej chwili (dowód: karta nr7387), - Dodatkowo zostałem poinformowany, że po 6 miesiącach będę mógł zrezygnować z ubezpieczenia i zlikwidować lokatę wraz z wypracowanym zyskiem (dowód: karta nr 7529), -,,(...) Pan ( ) wprowadził mnie w błąd, bo przedstawił mi wykres indeksu jako dane historyczne, nie wspominając o tym, że wartość indeksu była hipotetyczna, Sprzedawca ten przedstawił mi swoją kalkulację, z której wynikało, że po 15 latach spłacę cały kredyt hipoteczny z kapitału przeze mnie zgromadzonego oraz wygenerowanych zysków na tym produkcie (dowód: karta nr 7619), -,,( ) dowiedziałem się że zostałem oszukany: ( ) Dowiedziałem się, że jestem ubezpieczony na 15 lat i nie mogę po 4-ch latach zakończyć inwestycji bez ogromnych strat zainwestowanego kapitału (dowód: karta nr 7915), - Teraz dowiedziałem się (po publikacjach w prasie i Internecie), że nie mogą wycofać się z podpisanej w dniu ( ) umowy na w/w produkt bezkosztowo przed upływem 10 czy 15 lat ( ) (dowód: karta nr 8151), - Twierdziła, że ubezpieczenie daje 100% gwarancji kapitału oraz że pomimo, że jest na 15 lat, już po 5 roku można się z niego wycofać z zadowalającym zyskiem (dowód: karta nr 8211). Ponadto w Decyzji stwierdzono: ( ) konsumenci najczęściej deklarowali, że udając się do placówek Spółki byli zdecydowani na zawarcie krótkoterminowej umowy dotyczącej oszczędzania (dowód: karty nr 6575, 6578, 6581, , , , 6604, , , 6859, 6886, 6912, 6958, 6983, , 7023, , 7106, 7221, , 7436, 7449, 7560, 7671, 7707, 7724, 7742, 7746, 7765, 7914, 7958, 7970, 7973, 7983, 8003, 8035, 8140, 8151, 8207, 8211). O zamiarze zawarcia umowy posiadającej właśnie taką cechę w sposób jednoznaczny informowali sprzedawców... ( ) Z przedstawionych opisów prowadzonych spotkań wynika, że pracownicy zdawali sobie sprawę z preferowanych przez konsumentów cech produktów i pomimo tego prowadzili z nimi rozmowy w taki sposób, aby wierzyli oni, że przedmiotem rozmów są produkty związane z oszczędzaniem... (...) Osoby, które zdawały sobie sprawę, że produkty oceniane w przedmiotowym postępowaniu były długoterminowe zadawali pytania, czy będą mogli wycofać środki pieniężne przed upływem terminu trwania umowy, co było im potwierdzane. Str. 9

10 ( ) Oceniane działanie Spółki dotyczy wszystkich konsumentów, którzy skorzystali z usług przedsiębiorcy. Zarówno tych, którzy umowy wypowiedzieli, jak i tych, których umowy wciąż są realizowane. Praktyką zostali dotknięci konsumenci z terenu całego kraju, przy czym należy zwrócić uwagę na masowy charakter usług świadczonych przez stronę niniejszego postępowania. Powyższe okoliczności świadczą o bardzo dużym zasięgu stosowanej praktyki, która oddziaływała na znaczną liczbę konsumentów... Z przytoczonych powyżej cytatów wynika, że naganne praktyki, w części oparte wręcz o oszustwa, nie były przypadkami incydentalnymi, lecz nagminnymi, ocierającymi się o standard postępowania. Z faktu, iż pozwana mając okazję jeszcze przed zakończeniem postępowania UOKiK odnieść się zarówno do zarzutu postawionego w postępowaniu, jak też do zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie, z praw tych nie skorzystała, można wysnuć wniosek, iż nie kwestionowała poprawności i rzetelności zgromadzonych dowodów. Faktu tego nie zmienia nieprawomocność Decyzji UOKiK wynikająca z apelacji od tejże Decyzji wniesionej przez pozwaną. Zdaniem powódki jej przypadek wręcz modelowo wpisuje się w przedstawione w Decyzji UOKiK zachowania pozwanej będące nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W apelacji pozwana stwierdza: Jak słusznie ustalił Sąd Okręgowy na umówionym spotkaniu powódka wyraziła zainteresowanie ulokowaniem środków pieniężnych na okres 5 lat. Tak więc pozwana nie podważa faktu, iż intencją powódki była lokata środków na okres 5 lat, przy czym nieuprawnione jest domniemanie, że w grę wchodziła jedynie lokata bankowa. Dla przeciętnego klienta pojęcie lokata oznacza zarówno lokatę bankową, jak też lokatę w akcje, fundusze, obligacje i podobne. Wg Słownika języka polskiego PWN 1988 r. lokata to: umieszczenie kapitału w jakiejś instytucji finansowo-handlowej, nabycie jakiegoś przedmiotu, nieruchomości dla zabezpieczenia kapitału lub osiągnięcia zysków. W przypadku powódki oszustwo polegało na tym, że pan G. mając pełną świadomość iż, co powódka wyraźnie oświadczyła, będzie ona mogła regularnie wpłacać pewną sumę jedynie przez 5 lat, zaproponował produkt Pareto, na który powódka miałaby wpłacać właśnie przez pięć lat. Stąd w wyliczeniach pana G. wpisana liczba 17700, co równe jest dokładnie sumie 5 letnich wpłat składki bieżącej (60 rat po 295 zł). Ponieważ powódka zauważyła, że opłata likwidacyjna po 5-ciu latach wynosi 50%, pan G., aby dopasować produkt do wymagań powódki, a tym samym uprawdopodobnić możliwość uzyskania zysku stwierdził, że wystarczy opłacać przez 5 lat, a zlikwidować produkt po 6 roku, kiedy to opłata likwidacyjna będzie wynosiła już tylko 30%. Dowodem na to jest zapisane w wyliczeniach -30%. Dodatkowo posłużył się w wyliczeniach pełną kwotą pięcioletnich składek (17700 ) z pominięciem opłat administracyjnych. Dokładna analiza warunków umowy, których, jak powódka wielokrotnie podkreślała, nigdy przed procesem nie otrzymała, prowadzi do wniosku, iż niemożliwe jest wpłacanie składek przez 5 lat, a wyjście z produktu po 6 latach, ponieważ konto jest automatycznie zamykane z chwilą zaprzestania wpłat składek, niezależnie od woli ubezpieczonego. Oczywistym jest, że powódka została oszukana zarówno twierdzeniem, iż możliwe jest dokonywanie regularnych wpłat przez 5 lat, a po szóstym roku wycofanie się z produktu korzystając z 30 % opłaty likwidacyjnej, jak też twierdzeniem, iż cała składka bieżąca trafia na konto ubezpieczonego. W rzeczywistości zaprzestanie wpłat produktu wiąże się z 50 % opłatą likwidacyjną, a na konto trafiają składki pomniejszone o 15,25 % czyli o 45 zł. Tak więc suma składek bieżących po 5 latach wynosi nie zł, lecz zł. Powyższe twierdzenia stanowią zasadnicze zafałszowanie rzeczywistości. Str. 10

11 Jest oczywistym, że powódka została podstępnie wprowadzona w błąd co do treści umowy. Ze względu na podstępność czynu pana G. powódka, zgodnie z art. 86 k.c., miałaby prawo do skutecznego uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu nawet, gdyby błąd nie był istotny. Jest rzeczą oczywistą, co powódka z całą mocą potwierdza, iż był to błąd istotny, gdyż nie tylko rodzi uzasadnione przypuszczenie, lecz czyni pewnym, że gdyby powódka nie działała pod jego wpływem, znała prawdziwy obraz umowy i oceniała sprawę rozsądnie, to nie złożyłaby oświadczenia woli przystąpienia do Pareto. Z uwagi na fakt, iż pozwana zdaje się nie w pełni rozumieć, co to są nieuczciwe praktyki rynkowe, strona powodowa przytoczy fragmenty dokumentu Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia r. skierowane do podmiotów objętych nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (dostępne na oficjalnej stronie KNF ). Dokument ten powinien być znany pozwanej będącej jednym z jego adresatów. Poniżej przytoczono tylko te fragmenty, które dotyczą praktyk zastosowanych wobec powódki:...mając na uwadze rosnącą liczbę napływających do Komisji Nadzoru Finansowego sygnałów, odnoszących się do praktyk sprzedażowych związanych z oferowaniem produktów o charakterze inwestycyjnym stosowanych przez pracowników instytucji finansowych oraz pośredników finansowych można przypuszczać, iż w niektórych przypadkach nie dochowano odpowiedniego poziomu staranności w tym zakresie. Budzące wątpliwość praktyki stosowane przez instytucje finansowe w tym obszarze mogą przybierać różnorodne formy, m. in.: sprzedaży produktów inwestycyjnych niedostosowanych do potrzeb klienta, w tym: oferowania produktów powiązanych z wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego klientom nie mających skłonności do ponoszenia takiego ryzyka; oferowanie produktów o skomplikowanej konstrukcji klientom posiadającym znikomą wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego; oferowanie produktów długoterminowych (np. na 15 lat) osobom w podeszłym wieku; niepełnego lub nierzetelnego informowania o oferowanym produkcie, w tym: podkreślania możliwości osiągania ponadprzeciętnych zysków, połączonego z marginalizowaniem informacji o ryzyku utraty przynajmniej części zainwestowanych środków; wybiórczego informowania o rodzaju i istotnych cechach oferowanego produktu; nieprzekazywania klientom przed zawarciem umowy wszystkich dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji odnośnie zainwestowania swych środków (w szczególności wzorców umowy regulujących prawa i obowiązki stron);......podkreślenia wymaga, iż stosowanie budzących wątpliwości praktyk na etapie przedkontraktowym może skutkować nie tylko naruszeniem ustawowych norm postępowania, co w konsekwencji może grozić naruszeniem interesów odbiorców usług finansowych, ale niesie w sobie istotne zagrożenie dla jednego z podstawowych dla rynku finansowego dóbr, jakim jest zaufanie do całego rynku. Dlatego też, prowadząc swą działalność, nadzorowane podmioty winny mieć na względzie, iż są postrzegane jako instytucje zaufania publicznego. Należy ponadto zaznaczyć, iż nieprawidłowości z zakresie praktyk sprzedażowych produktów o charakterze inwestycyjnym mogą generować istotne ryzyko prawne dla podmiotów oferujących takie produkty......zawarte w komunikacie reklamowym informacje, jak również sama konstrukcja przekazu reklamowego nie może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności odnośnie możliwych do osiągnięcia zysków oraz ryzyka związanego z daną inwestycją. Na etapie przedstawiania produktu instytucje finansowe oraz współpracujące z nimi pośrednicy Str. 11

12 powinny zebrać informacje o kliencie, umożliwiające dobór odpowiednich dla niego produktów, przy uwzględnieniu m. in. jego sytuacji finansowej, rodzinnej, preferencji inwestycyjnych, w tym pożądanego czasu trwania inwestycji oraz awersji do ryzyka....niedopuszczalne jest manipulowanie definicjami i pojęciami oraz przedstawianie nieadekwatnych symulacji mających na celu ukrycie rzeczywistego poziomu ryzyka związanego z inwestycją. Należy się też upewnić, że zarówno pracownicy działający w imieniu instytucji finansowej, jak i pośrednika, dokładają wszelkich starań, aby uczciwie i rzetelnie prezentować ofertę produktową....wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące zasad funkcjonowania produktu o charakterze inwestycyjnym (w szczególności wzorce umowy) muszą być przekazane klientom w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy, umożliwiającym swobodne zapoznanie się z ich treścią i dokonanie stosownych analiz......w celu uniknięcia konfliktu interesów, każdy podmiot będący ubezpieczającym w ubezpieczeniu grupowym powinien powstrzymać się od łączenia tej roli z rolą pośrednika ubezpieczeniowego,... poprzez nadanie umowie ubezpieczenia cech umowy ubezpieczenia grupowego ubezpieczyciel pozbawia ubezpieczonego prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia (art kc.), a także wyłącza sankcje za niedoręczenie przed zawarciem umowy ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia i innych wzorców umów związanych z obrotem ubezpieczeniowym ze skutkiem określonym w art kc....komisja Nadzoru Finansowego negatywnie ocenia odchodzenie przez niektóre banki od swej podstawowej działalności, tj. oferowania standardowych produktów lokacyjnych o z góry ustalonym oprocentowaniu, i położeniu głównego nacisku na oferowanie innych produktów, często bardzo skomplikowanych i niezrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy, a w wielu przypadkach również dla osób je sprzedających. W tym kontekście za niedopuszczalne należy uznać np. oferowanie przez bank skomplikowanych i obciążonych znacznym ryzykiem produktów osobie, zainteresowanej założeniem standardowej terminowej lokaty oszczędnościowej, która nie posiada odpowiedniej wiedzy finansowej oraz doświadczenia, aby móc podjąć świadomą decyzję dotyczącą inwestycji... Powódka podkreśla, że zastosowano wobec niej wszystkie wyszczególnione powyżej naganne praktyki, co znalazło odzwierciedlenie w słusznym wyroku Sądu Okręgowego. Mając powyższe na uwadze zarzut pełnomocnika pozwanej jakoby Sąd Okręgowy dokonał błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprzecznych z dobrymi obyczajami zachowań pozwanej, a także w kwestii dostarczania powódce informacji, które w istotny sposób mogły zniekształcić lub zniekształciły jej zachowania rynkowe, należy uznać za pozbawiony jakichkolwiek racjonalnych przesłanek. Zarzut pozwanej, jakoby Sąd Okręgowy popełnił błąd pomijając zeznania świadka p. J. G. jako nieprzydatne, jest całkowicie bezzasadny. Powódka nie podziela zdania pełnomocnika pozwanej, jakoby jej zeznania w znacznej mierze pokrywały się z zeznaniami świadka lub z nimi korespondowały. Ponadto jest rzeczą oczywistą, że świadek może nie być obiektywny. Przyznanie się, że jego wyliczenia przedstawiają to, co twierdzi powódka, oznaczałoby oszustwo, czyli czyn z art kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8, natomiast składanie fałszywych zeznań zgodnie z art kodeksu karnego nie podlega karze. Natomiast według świadka doskonale pomięta on, że dochowywał wszelkich wymaganych procedur, w szczególności informacyjnych w zakresie występujących zagrożeń. Ze względu na skrótowy charakter protokołu z przesłuchania strona powodowa posłuży się samodzielnie dokonaną transkrypcją z zapisu fonicznego przesłuchania: Pytanie Sądu: czy pan sprzedawał Pareto Str. 12

13 świadek: to był produkt oszczędnościowy, inwestycyjny taki 15 letni Pytanie Sądu: co się działo z tymi pieniędzmi świadek: nie wiem, były jakoś inwestowane Pytanie Sądu: co klient z tego miał świadek: oszczędzał pieniądze na swoją przyszłość, inwestował oszczędzał pieniądze Pytanie Sądu: troszkę głośniej proszę świadek: klient oszczędzał pieniądze na na na przyszłość, na spłatę kredytu, na różne cele Pytanie Sądu: czyli była to forma oszczędności? świadek: tak, inwestycji, oszczędności Pytanie Sądu: czy zawsze zawierane były te umowy na 15 lat świadek: tak Pytanie Sądu: czy mogły być krótsze świadek: nie, można się wycofać w krótszym okresie ale były opłaty likwidacyjne Pytanie Sądu: co to była opłata likwidacyjna świadek: jakiś procentowy udział od zgromadzonych środków Pytanie Sądu: czy można było się wycofać w dowolnym momencie świadek: no jeżeli poniósł opłatę likwidacyjną, tak Pytanie Sądu: od czego zależała ta opłata likwidacyjna? świadek: od długości trwania produktu Pytanie Sądu: czy pamięta pan w jakiej wysokości były te opłaty likwidacyjne świadek: to był procentowy udział ale wie pani, to było 5 lat temu ciężko pamiętać jak się ma 2000 klientów Pytanie Sądu: czy to (Pareto) było atrakcyjne na tle innych produktów świadek: wtedy tak, Pytanie Sądu: a czym się wyrażała ta atrakcyjność świadek: były dwa rodzaje produktów, były produkty funduszowe i produkty tego typu właśnie Str. 13

14 jak Pareto które wydawały się bezpieczniejsze, było wpisane bodajże w deklaracji ochrona kapitału na koniec okresu trwania produktu. Pytanie Sądu: było wpisane co? świadek: w deklaracji klienta było wpisane bodajże 100% ochrony kapitału ale nie pamiętam dokładnie Pytanie Sądu: klient dostawał zwrot to co wpłacił? świadek: tak, nie pamiętam Pytanie Sądu: był to produkt dosyć atrakcyjny? świadek: wtedy tak, kredyt we franku też był produktem atrakcyjnym, prawda? Klient podejmował decyzję, finalnie Pytanie Sądu: pan informował klienta, że jeżeli się wycofa wcześniej to (nieczytelne) straty świadek: oczywiście, zysk może być i mógł być nawet duży po kilku latach (nieczytelne) ale nie musi tak być (nieczytelne) struktury bezpieczniejsze niż fundusze (nieczytelne) jak na owe czasy produkt bardzo, bardzo dobry Pytanie Sądu: czy wiek miał jakieś znaczenie w tym co pan doradzał świadek: jeśli klient, klient sam widział, tak, że jeżeli produkt nie jest dla niego to nie brał produktu, produktu, który, który, który by mu nie pasował. Są ludzie starsi na pracują są na emeryturze chcą zbierać dla wnuków czy dla dzieci i odkładają mimo wieku starszego ale jest też jakiś okres przystąpienia do produktu, jakiś limit wiekowy Pytanie Sądu: pan przedstawiał produkty, ale klient sam musiał brać pod uwagę swój wiek? świadek: oczywiście, no tak, znaczy no wiadomo że jak klient ma 60 lat (nieczytelne) ale to już jest po stronie klienta. Myślę, że miał pewną świadomość tego co brał, podpisywał i tak dalej. Pytanie pełnomocnika powódki: czy zdawał pan sobie sprawę, że w chwili zakończenia produktu powódka będzie miała 75 lat? świadek: ( ) to nie jest jedyny klient, który brał takie produkty, takich klientów było wielu, brało je świadomie, brało emeryturę i było ich stać na spłatę tego produktu pytanie pełnomocnika pozwanej: czy jeżeli klient wyrażał chęć wzięcia tej prezentacji do domu, czy pan wręczał tę prezentację? Świadek: klient prawie zawsze brał prezentację, prezentacje były wydrukowane, leżały na biurku z boku i dawałem do każdej teczki klientowi Jak z powyższego wynika świadek sam ma kłopot ze zdefiniowaniem charakteru produktu, mówi o nim oszczędnościowy, bezpieczny, dobry, bardzo dobry, zysk może być i mógł być nawet duży po Str. 14

15 kilku latach, wielokrotnie mówi o oszczędzaniu. Z zeznania świadka nie wynika, aby sam miał poczucie, iż z produktem wiązały się jakieś istotne niebezpieczeństwa. Tak więc jego stwierdzenia, iż informował o wszelkich zagrożeniach związanych z nabyciem produktu należy uznać za bardzo wątpliwe. Niepamięć świadka co do istotnych faktów, poważne niebezpieczeństwo jego nie obiektywizmu a także ogólna wymowa przesłuchania, jak też zgodne z Art k.p.c. prawo Sądu do oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, całkowicie usprawiedliwiają uznanie zeznań świadka za nieprzydatne, co czyni, iż zarzut pozwanej w tym względzie jest całkowicie bezzasadny. Warto jednak zauważyć przekonania świadka na temat oferowania produktu Pareto osobom starszym. Wg przekonań świadka wiek klienta nie jest i nie powinien być przedmiotem zainteresowania sprzedającego. Jest oczywistym, że takie podejście zastosowane w praktyce jest praktyką naganną, obowiązkiem sprzedawcy jest uświadomienie klienta, że ze względu na jego wiek produkt nie jest dla niego odpowiedni. W cytowanym już wcześniej Stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia r. wśród listy praktyk nagannych na 3 miejscu wymienione jest oferowanie produktów długoterminowych (np. na 15 lat) osobom w podeszłym wieku. Stawia to pod znakiem zapytania cel, jakość i sens licznych szkoleń organizowanych przez pozwaną, o których mówi świadek w swoich zeznaniach, a także ich tematykę. Na marginesie rodzi się również pytanie, jakie cechy świadka spowodowały, iż był on w swoim czasie najlepszym sprzedawcą pozwanej (świadek zeznał, że był Handlowcem Roku). Liczne skargi klientów zmusiły zresztą samą pozwaną do dostrzeżenia problemu misselingu, skutkiem czego wprowadziła ona po roku 2009 karty produktu oraz ankiety, w których klient podawał swoje preferencje co do stopnia akceptacji ryzyka, sytuację finansową, oczekiwania co do produktu, wiek i inne. Na podstawie podanych informacji sprzedawca miał oceniać stopień dopasowania produktu do klienta i w przypadku niedopasowania poinformować go o tym. Jeżeli klient pomimo tego decydował się na niedopasowany produkt, potwierdzał swoim podpisem, że został uprzedzony o niedopasowaniu a mimo to świadomie podejmuje decyzję. (Decyzja UOKiK) Ponadto świadek bardzo obrazowo zeznał, jak w trakcie pierwszej wizyty wręczał niemal każdemu klientowi prezentację produktu, zresztą fakt otrzymania prezentacji powódka stwierdziła już w Pozwie. Świadek nie stwierdził jednak, że w trakcie pierwszej wizyty wręczał również inne dokumenty, w tym najważniejsze, takie jak regulamin, warunki ubezpieczenia i tabelę opłat. Potwierdza to tezę, że gdyby miało dojść do wręczenia w/w dokumentów, czemu powódka stanowczo zaprzecza, to mogłoby to nastąpić jedynie w trakcie drugiego, a zarazem ostatniego spotkania. Do takiego domniemania powódka odniosła się we wcześniejszej części Odpowiedzi na apelację. Podobnie jak odniosła się już do wartości informacyjnych Prezentacji. Podkreślić należy również fakt, iż z uwagi to, że zawierana umowa była w istocie ubezpieczeniem grupowym na cudzy rachunek, w myśl obowiązującego prawa to pozwana, będąca ubezpieczającym była stroną umowy z ubezpieczycielem i, podobnie jak ubezpieczyciel, nie miała prawnego obowiązku dostarczania ubezpieczonemu (powódce) wszystkich dokumentów. Zarzut pełnomocnika pozwanej jakoby Sąd Okręgowy naruszył przepisy postępowania dopuszczając dowody w postaci listy operacji i potwierdzeń przelewów należy uznać za całkowicie bezzasadny. Powódka w przesłanym pozwanej Oświadczeniu o uchyleniu napisała : proszę o bezzwłoczny zwrot pełnej sumy dokonanych przeze mnie wpłat w wysokości ,00 PLN... W odpowiedzi pozwana w piśmie z dnia 31 października 2012 r. (w aktach) powołującym się m. in. na numer certyfikatu przystąpienia do Pareto OFPAR i podpisanym przez prawnika pozwanej Piotra Żaka stwierdza między innymi:...informuje, że wszczęte zostało Str. 15

16 postępowanie mające na celu wyjaśnienie zarzutów stawianych w Pani piśmie zwłaszcza w odniesieniu do twierdzenia, jakoby została Pani wprowadzona w błąd przez pracownika Spółki Pana J. G......Z uzyskanych przez nas informacji i zgromadzonej dokumentacji wynika, że dnia 20 lipca 2009 roku podpisała Pani Deklarację przystąpienia do Produktu Pareto... Również w powtórnej odpowiedzi Pozwanej datowanej na 16 stycznia 2013 r.( w aktach) przywołującej w sygnaturze numer certyfikatu przystąpienia do Pareto OFPAR a podpisanej przez członka zarządu Open Finance SA Krzysztofa Skalskiego znajduje się stwierdzenie:... Pani podpis widnieje na Deklaracji przystąpienia do produktu Pareto z dnia 20 lipca 2009 roku... Już same odniesienia do numeru certyfikatu przystąpienia do Pareto, twierdzenie o wszczętym dochodzeniu i powoływanie się na podpisy powódki pod deklaracją przystąpienia wystarczyłyby na podstawia art. 229 kpc oraz art. 231 kpc do uznania przez Sąd zarówno faktu przystąpienia powódki do do Pareto, jak też dokonania przez nią sumarycznej wpłaty zgodnej z w.p.s.. Zdumienie budzi zawarte w odpowiedzi na pozew (w aktach) twierdzenie pozwanej, iż brak jest dowodów na fakt przystąpienia powódki do Pareto i z tego powodu powództwo powinno zostać oddalone. Kto jak kto, ale pozwana jako ubezpieczający, będąca ze względu na charakter ubezpieczenia grupowego de facto jedyną stroną w umowie z ubezpieczycielem, a ponadto działająca w stosunkach z ubezpieczycielem na rzecz ubezpieczonej (powódki) powinna dysponować dostępem do pełnej dokumentacji. Odmienne rozumowanie prowadziłoby do konstatacji, iż ubezpieczony, który opłacał produkt przekazami pocztowymi i utracił (zgubił) certyfikat i potwierdzenia przelewów, jest pozbawiony wszelkich praw łącznie z prawem do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej. Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy mając na uwadze, że powódka występuje bez profesjonalnego pełnomocnika, decyzją z dnia 21 maja 2014 r. zgodnie z treścią art kpc postanowił udzielić powódce terminu 21 dni na złożenie pisma procesowego, w którym powoła wszelkie twierdzenia, zarzuty i wnioski dowodowe na okoliczności podnoszone w pozwie, a w szczególności na okoliczność treści zawartej z pozwaną umowy i kwestionowanych zapisów tej umowy - na podstawie art kpc, pouczając jednocześnie w piśmie z dnia 23 maja 2014r. o treści w/w artykułu. W piśmie z dnia 13 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy zarządzeniem z dnia 13 czerwca 2014 r. przedłużył termin złożenia pisma procesowego wraz z dowodami do dnia 28 czerwca 2014 r. Powódka zrealizowała postanowienie Sądu przesyłając pismo procesowe z dnia 27 czerwca 2014 r. wraz załącznikami. Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że wszystkie dowody zostały wniesione zgodnie z przepisami k.p.c. i w związku z tym nie może być mowy o jakichkolwiek spóźnionych dowodach. Tym samym zarzut pełnomocnika pozwanej o naruszeniu przez Sąd Okręgowy przepisów postępowania w kwestii dopuszczenia dowodów jest całkowicie bezzasadny. Pomimo bezzasadności powyższego zarzutu powódka jest wdzięczna pełnomocnikowi pozwanej za domaganie się dowodów przystąpienia do Pareto. Zmusił w ten sposób stronę powodową do odnalezienia wszystkich dokumentów otrzymanych przed i w trakcie sprzedaży produktu Pareto. W trakcie analizy w/w dokumentów powódka stwierdziła, że część z nich, załączniki 7 i 8 (karty 117 i 118) są całkowicie pozbawione racjonalnej treści. Pan G. w trakcie przesłuchania nie potrafił określić, jaki jest sens tych załączników, ani z czego wynika konieczność dwukrotnego złożenia podpisów na każdym z nich. Pełnomocnik powódki w trakcie wystąpienia podczas drugiej rozprawy zwrócił uwagę, iż są to dwa całkowicie identyczne dokumenty, w dodatku nie posiadające sensu. Treść dokumentu stanowi: Wyrażam zgodę na wprowadzenie ujawnionych powyżej danych do bazy danych Banku oraz ich przetwarzanie przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że będę upoważniona/y do wglądu do bazy danych Banku w zakresie ujawnionych w niej własnych danych osobowych oraz oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o przysługujących mi prawach Str. 16

17 wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. Poza powyższym na dokumencie widnieje logo banku, jego nazwa, adres, numer centrali telefonicznej, numer faksu, adres strony internetowej oraz cztery pola na podpisy. Jedno pole na datę, podpis i pieczątkę doradcy klienta, jedno pole na datę, podpis i pieczątkę osoby upoważnionej przez Bank. Aż dwa pola zostały zarezerwowane na podpis klienta określanego jako Mocodawca. Nigdzie w dokumencie nie występują żadne ''ujawnione powyżej dane'', ani choćby wskazanie, do których/jakich danych odnosi się rzeczone wyrażenie zgody. W związku z powyższym te dwa całkowicie identyczne dokumenty nie posiadają żadnej mocy prawnej i konieczność dwukrotnego podpisania każdego z nich wydaje się nie mieć żadnego racjonalnego uzasadnienia. Na zagadkę sensu ich istnienia rzuca nieco światła następujący fragment Raportu Rzecznika (str. 36): ( ) jednakże, aby skutecznie związać konsumenta postanowieniami wzorca umownego, musi być on doręczony razem ze wszystkimi załącznikami przed przystąpieniem do niego do ubezpieczenia. Wielokrotnie obowiązek ten nie jest wykonywany. Zastępuje go automatycznie podpisywane oświadczenie o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a czasem oświadczenie o akceptacji tych warunków znajdujące się na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Tego typu oświadczenia nie zawierają jednak szczegółowych danych wzorca umownego, który konsument akceptuje. Ogólne stwierdzenie, iż zapoznał się on z warunkami ubezpieczenia bez żadnych szczegółów, na podstawie których można by zidentyfikować konkretny wzorzec umowny, nie jest wystarczające do wykazania, iż obowiązek doręczenia tego dokumentu przed zawarciem umowy został wykonany. Z wielu skarg, które trafiły do Rzecznika Ubezpieczonych jednoznacznie wynika, iż ogólne warunki ubezpieczenia nie zostały konsumentowi doręczone, co zdecydowanie należy uznać za nieuczciwą praktykę rynkową, polegającą na wprowadzającym w błąd zaniechaniu, gdyż w istotny sposób zniekształca zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania, a także po jej zawarciu poprzez nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu. (str. 87 do 88): (...)Powyższe uwagi należy odnieść również do samej treści deklaracji przystąpienia, zwierającej nie tylko wymagane w art k.c. oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na zastrzeżenie ochrony ubezpieczeniowej, ale również szereg oświadczeń, których przedmiot jest niezwykle zróżnicowany (począwszy od oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez te, które stanowią potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z wzorcami umownymi mającymi zastosowanie do umowy, skończywszy na oświadczeniach odnoszących się do ryzyka związanego z inwestowaniem). Kumulacja wszystkich tych treści w jednym dokumencie, przy jednoczesnym takim jego zredagowaniu, które prowadzi do tego, że konsument nie ma możliwości dokonania swobodnego wyboru co do tego, które z oświadczeń chce złożyć (nie ma możliwości złożenia podpisu pod każdym z oświadczeń z osobna, albowiem najczęściej są one pogrupowane lub też stanowią jedną całość) wielokrotnie prowadzi do tego, że do podpisania deklaracji dochodzi w sposób niejako mechaniczny, jedynie na podstawie zapewnienia doradcy, że jej treść odzwierciedla wcześniej prezentowane informacje. Zachowanie pozwanej idealnie wpisuje się zauważone w Raporcie zjawisko mechanicznego podpisywania licznych dokumentów lub pseudokokumentów. Jest rzeczą oczywistą, że aby doprowadzić klienta do mechanicznego podpisywania dokumentów należy zwiększyć ich ilość, nawet kosztem ich racjonalności. Powódka musiała złożyć 18 podpisów, z czego 8 na dokumentach nie niosących żadnej racjonalnej treści ani też nie wywołujących żadnych skutków prawnych (załącznik 7 i 8 karty 117 i 118). Zasady logiki oraz doświadczenie życiowe pozwalają na przypuszczenie, iż te pseudodokumenty Str. 17

18 zostały wprowadzone jedyne w celu zwiększenia ilości podpisów jakie musiała złożyć powódka (bez tych dokumentów podpisów byłoby 10 a nie 18) co w sposób oczywisty utrudniałoby uzyskanie przez pozwaną pożądanego przez nią efektu mechanicznego składania podpisów przez powódkę. Ponadto, nawet gdyby powódka rzeczywiście otrzymała dokumenty, czemu zdecydowanie zaprzecza, których rzekome otrzymanie potwierdziła podpisem, pozostaje kwestia ich przeczytania i zrozumienia. Z zeznań pana G. nie wynika, aby wręczał te dokumenty w trakcie pierwszej wizyty. Pan G. zeznał jedynie, że w trakcie pierwszej wizyty wręczał Prospekt produktu, z czego można wnioskować, iż rzekome wręczenie Warunków Ubezpieczenia, Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego mogłoby mieć miejsce jedynie w trakcie drugiej wizyty. Biorąc pod uwagę obszerność w/w dokumentów, skomplikowany język, liczne definicje oraz odniesienia, na uważne przeczytanie pozwana musiałaby poświęcić kilka godzin, natomiast dokładne zrozumienie wymagałoby okresu kilkudniowego. Dodatkowo uwzględniając, iż spotkanie miało miejsce w godzinach popołudniowych, po pracy powódki oraz odliczając czas poświęcony wyjaśnieniom pana G. oraz podpisywaniu dokumentów, strona powodowa nie widzi fizycznych możliwości spowodowanych brakiem czasu na samo zapoznania się powódki z rzekomo dostarczonymi dokumentami, nie mówiąc już o ich dokładnym przestudiowaniu i zrozumieniu. Obala to koronny argument pełnomocnika pozwanej, że skoro podpis powódki widnieje na załączniku do Deklaracji przystąpienia, to fakt dostarczenia jej rzeczonych dokumentów, a także ich przeczytania i zrozumienia jest udowodniony. Dodatkowo, jak wynika z powyższego, pan G. musiał mieć pełną świadomość, że powódka podpisując zamieszczone w deklaracji potwierdzenie odbioru Warunków ubezpieczenia, Regulaminu ubezpieczeniowego oraz Tabeli opłat a także zapoznania się z ich treścią, ich zrozumienia i zaakceptowania, działa pod wpływem błędu. Tak więc pan G. wyzyskał błąd powódki, gdyż wiedząc o jej błędnym przekonaniu, iż jej podpis nie dotyczy czegokolwiek istotnego, nie uczynił nic, by ją z tego błędu wyprowadzić. Postępowanie takie jest oczywistym oszustwem zgodnie z art : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Swoją drogą zastanawiający jest fakt, dlaczego pozwana, będąca doświadczoną firmą dysponująca nieograniczonym wsparciem prawników oraz w pełni świadoma, że wątpliwy sposób potwierdzania otrzymania ważnych, a w rzeczywistości najważniejszych materiałów może być w przyszłości źródłem konfliktów oraz skutecznych prób jego podważenie, nie zastosowała najprostszego z możliwych i znanego od stuleci sposobu polegającego na dostarczaniu stronie umowy ważnych dokumentów z jednoczesnym składaniem podpisu na kopii dla strony drugiej. Może to świadczyć o przestępczym charakterze przedsięwzięcia od samego początku, co jednak nie było przedmiotem pozwu i postępowania. Upór pozwanej do złożenia wszystkich dokumentów jakie powódka otrzymała w procesie sprzedaży zaowocował innym wartościowym dla powódki odkryciem, za co powódka jest pozwanej wysoce wdzięczna. Powódka w trakcie zeznania informacyjnego w dniu 18 września 2014 r. mówiła, m. in. (transkrypcja z zapisu fonicznego) : ( ) no i zaczęliśmy wypełniać te druczki prawda, co to ja się musiałam dziewięć razy na jednym Str. 18

19 dziewięć razy na kopii podpisać...to pamiętam, to był dwudziesty data dwudziesty chyba sierpień żebym koniecznie dziś wpłaciła bo tamto się kończy żebym zdążyła to złapać.. Powódka była świadoma, że p. G. wywierał na nią presję czasową, ale nie uwypuklała tej kwestii sądząc, iż nie posiada na to dowodu poza własnoręcznym dopiskiem Dziś! na Umowie rachunku (w aktach, karta 114). Dokładne przestudiowanie w/w dokumentu pozwoliło zauważyć i zrozumieć wagę znajdującej się na samym jego początku treści: Ja niżej podpisany ( ) zwany dalej Posiadaczem rachunku, niniejszym oświadczam iż zobowiązuję się dokonać: 1.W dniu 20 LIP wpłaty Składki Pierwszej w kwocie (słownie jedenaście tys. pięćset czterdzieści pięć oraz Pierwszej Składki Bieżącej w kwocie... (słownie...) na rachunek prowadzony przez Noble Bank SA... Powyższe, potwierdzone w piśmie, jest dowodem na zastosowanie wobec powódki niedozwolonej praktyki rynkowej wyszczególnionej w u.o.p.n.p.r: Art. 7. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd: 7) twierdzenie, że produkt będzie dostępny jedynie przez bardzo ograniczony czas lub że będzie on dostępny na określonych warunkach przez bardzo ograniczony czas, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, w celu nakłonienia konsumenta do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia go możliwości świadomego wyboru produktu; Jak wielokrotnie podkreślał pełnomocnik pozwanej pomiędzy podpisaniem umowy a datą zakończenia okresu subskrypcji upłynęło 17 dni, tak więc przymuszanie klienta do dokonania wpłaty w dniu podpisania umowy nie może być potraktowane inaczej, jak opisana powyżej nieuczciwa praktyka rynkowa. Dodatkowo fakt, iż zobowiązanie do dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, konkretnie w dniu podpisane deklaracji przystąpienia, znajduje się na z góry przygotowanym formularzu, nasuwa przypuszczenie, że praktyka mogła być stosowna powszechnie, wobec znacznej liczby klientów. Pomimo, iż strona powodowa odniosła się już do wszystkich zarzutów pozwanej wobec Sądu Okręgowego, pragnie się odnieść poniżej do innych twierdzeń pozwanej, aby sprostować twierdzenia nieprawdziwe, nieadekwatne, argumenty błędne lub nie mające znaczenia. Pozwana z nieznanej stronie powodowej przyczyn podnosi kwestię sumy ok. 2000, którą powódka otrzymała od ubezpieczyciela, i natychmiast odesłała, co wyraźnie stwierdziła w pozwie. Jeżeli pozwana pragnie wysnuć z powyższego jakieś nieznane powódce skutki prawne, to mając na uwadze, iż ubezpieczyciel nie jest stroną w sprawie, zgodnie z art. 6 k.c. ciężar dowodu spoczywa na pozwanej. Powoływanie się pozwanej na art. 2 pkt. 8 u.o.p.n.p.r w formie zaprezentowanej przez pozwaną budzi poważne wątpliwości. Pozwana zdaje się nie dostrzegać, iż przywołana definicja przeciętnego konsumenta na pierwszym miejscu wymienia konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany,... Również w przywołanym przez pozwaną punkcie 18 Preambuły Dyrektywy 2005/29/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w cytowanym przez pozwaną w brzmieniu: Zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz w celu umożliwienia skutecznego stosowania środków ochrony zawartych w niniejszej dyrektywie, za punkt odniesienia uznaje ona przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze Str. 19

20 poinformowany oraz dostatecznie uważny i ostrożny, z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych... warunek dostatecznie dobrego poinformowania znalazł się na pierwszym miejscu. Idąc dalej tropem myśli pozwanej należałoby postulować daleko idące zmiany w obowiązującym prawie i usunąć wszelkie paragrafy dotyczące oszustwa, gdyż w każdym przypadku oszustwa można argumentować, iż to strona poszkodowana sama jest sobie winna, jako że nie zachowała należytej ostrożności. Należy ponadto zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia czynników społecznych, kulturowych i językowych. Dla powódki, obracającej się w kręgu przeciętnych konsumentów obdarzanie zaufaniem osób przedstawiających się jako doradcy nie jest czymś nagannym. W kulturze, w której wychowywała się powódka, funkcjonowało powszechnie pojęcie instytucja zaufania publicznego i pojęcie to odnosiło się m. in. do banków oraz do wszelkich oficjalnie działających, legalnych i podlegających nadzorowi właściwych instytucji państwowych. Twierdzenie pełnomocnika pozwanej, jakoby brakowało w piśmiennictwie poglądów, iż można uznawać doradców finansowych za instytucje zaufania publicznego jest nieprawdziwe: (...)Zarówno banki jak i inne instytucje finansowe (takie jak fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa i fundusze emerytalne, domy maklerskie) należą do kategorii instytucji nazywanych Instytucjami Zaufania Publicznego. ( ) Działalność instytucji finansowych, określanych mianem instytucji zaufania publicznego objęta jest szczególnymi rygorami prawnymi, oraz poddana specjalistycznemu nadzorowi publicznemu. (http://www.bankbroker.pl/instytucje-finansowe/) (...)Według wielu autorów, instytucje zaufania publicznego to podmioty, których działalność podlega regulacjom ustawowym. (...)Sąd Najwyższy w uchwale z r., określając najważniejsze cechy instytucji zaufania publicznego, zwrócił uwagę na istotne powiązanie pomiędzy działalnością instytucji zaufania publicznego a dobrem publicznym podlegającym szczególnej ochronie. (http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/12_d.czarnota_bank_jako_instytucja...pdf Dorota Czarnota Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) (...)Konsument nie posiadający specjalistycznej wiedzy w zakresie uprawnień przysługujących poszczególnym przedsiębiorcom świadczącym usługi na rynku finansowym nie musi rozróżniać zarówno ich kompetencji jak i umocowania w przepisach prawa, czy też ich odpowiedzialności za udzielane doradztwo. Dla konsumenta różnica pomiędzy określeniami inwestycyjny oraz finansowy jest nie zauważalna, tym bardziej, że sama KNF w ww. dokumencie odnosi się do rynku finansowego, a nie inwestycyjnego. Z tego też powodu każda z instytucji działających na rynku finansowym jest obdarzana przez konsumentów pełnym zaufaniem co do jakości przekazywanych przez nich informacji. Konsumenci zakładają, że osoby zatrudnione w danej instytucji posiadają większą wiedzę w zakresie sprzedawanego produktu niż oni sami. Dodatkowo wierzą, iż pracownicy są zobowiązani do oferowania produktów, które gwarantują ochronę ich interesów zgodnie z oczekiwaniami. (Decyzja UOKiK, w aktach) Aby nie być posądzonym o stronniczość powódka przytacza fragmenty pisma Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (której to Izby nie sposób zaliczyć do instytucji wrogich ubezpieczycielom i ubezpieczającym) do Rzecznika Ubezpieczonych Pani Aleksandry Wiktorow datowane na 4 stycznia 2013 o sygnaturze PIU 13/2013 i będącego odpowiedzią na Raport Rzecznik: Str. 20

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Wojciech Kamieński Ekspert Rzecznika Ubezpieczonych Pytanie o poliso-fundusze (Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Pozwany: Open Finance SA Domaniewska 39 02-675 Warszawa

XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Pozwany: Open Finance SA Domaniewska 39 02-675 Warszawa w.p.s: 22 460 PLN Powódka: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa I Wydział Cywilny Ul. Ogrodowa 51a 00-873 Warszawa XXXXXXXXX Pozwany: reprezentowana przez : męża XXXXXXXXX Open Finance SA Domaniewska 39

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 278/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania J. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie wartości

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Postanowienie wzorca umownego przewidujące, że w razie wypłaty świadczenia z tytułu opcji dodatkowej dochodzi do zakończenia umowy i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 3 lipca 2007

UCHWAŁA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 3 lipca 2007 UCHWAŁA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 3 lipca 2007 w sprawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie form przekazu reklamowego dotyczącego funduszy inwestycyjnych Komisja Nadzoru Finansowego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE DOTYCZĄCE SKUTKÓW NIEPOWIADOMIENIA O ZMIANIE ADRESU W ORZECZNICTWIE SOKIK

KLAUZULE DOTYCZĄCE SKUTKÓW NIEPOWIADOMIENIA O ZMIANIE ADRESU W ORZECZNICTWIE SOKIK KLAUZULE DOTYCZĄCE SKUTKÓW NIEPOWIADOMIENIA O ZMIANIE ADRESU W ORZECZNICTWIE SOKIK DR JAKUB POKRZYWNIAK ADIUNKT NA WPIA UAM W POZNANIU RADCA PRAWNY, DORADCA (OF COUNSEL) W KANCELARII WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 487/99

Wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 487/99 Wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 487/99 Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, z którym jako jedynym w zakładzie pracy związane jest wykonywanie określonych funkcji

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego tak. nie

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego tak. nie (Miejscowość...., Data.) TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W LUBLINIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W LUBLINIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W LUBLINIE 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Zgodnie z ogólną zasadą składania oświadczeń woli o ile ustawa nie przewiduje odrębnych

Bardziej szczegółowo

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT?

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? Niniejszy poradnik to pomoc dla osób chcących odzyskać środki utracone na polisolokatach w tzw.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Strona 1 z 13 Wstęp W toku prac nad przyjęciem Rekomendacji U, dotyczącej zagadnień

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący AndrLej Jakubiak L. dz. DOKIWPR/L'I'J:/.3 /1 /2014/PM Warszawa, dnia,,{ IIID.( /2014 r. Sz. P. Krzysztof Pietraszkicwicz Pre'"Lcs Związku Banków Polskich Ul.

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 371/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania S. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce:

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce: Karta informacyjna Kameleon w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na unikalnej strategii Deutsche Banku Zysk na wzroście lub spadku notowań 140 firm Średnia stopa zwrotu za 4-lata 62,75 proc. (minimalna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Uwagi po przeglądzie materiałów reklamowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk. Warszawa, 13 marca 2015 r.

Uwagi po przeglądzie materiałów reklamowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk. Warszawa, 13 marca 2015 r. Uwagi po przeglądzie materiałów reklamowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk Warszawa, 13 marca 2015 r. Zakres prezentacji krótka charakterystyka badania UOKiK przekazów reklamowych dotyczących ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Lokomotywa Europy II. grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Lokomotywa Europy II. grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Lokomotywa Europy II grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Charakterystyka ubezpieczenia Ubezpieczyciel: Forma prawna: Okres ubezpieczenia: TU na Życie Europa

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Rola skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wyborze produktów finansowych

Rola skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wyborze produktów finansowych Rola skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wyborze produktów finansowych Joanna Banach Departament Prawny Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.10.2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym

III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Rekomendacja została opracowana we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego odnoszącej się do ubezpieczeń grupowych

Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego odnoszącej się do ubezpieczeń grupowych Prof. dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań, 11 stycznia 2015 r. Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego odnoszącej się do ubezpieczeń grupowych 1. Art. 805¹

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03

Postanowienie z dnia 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03 Postanowienie z dnia 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03 Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 kwietnia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GIODO (nr. GI-DEC-DS-18/04/36) nakazującą Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo