Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów"

Transkrypt

1 Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Spotkanie informacyjne, Wrocław, 3 marca 2011 r. Strona1

2 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju ośrodków innowacji, czyli m.in. parków technologicznych, centrów innowacji i centrów transferu technologii akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych oraz sieci aniołów biznesu i funduszy seed/venture. W koncepcji inicjatywy przyjęto, że w budowie efektywnego systemu innowacji ważną rolę odgrywają instytucje proinnowacyjne. Powinny one stymulować powstawanie nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Inicjatywa jest realizowana przez konsorcjum w składzie: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz firmy PSDB Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o. Wzmacnianie ośrodków innowacji w Polsce jest realizowane poprzez szerokie spektrum działań wspierających skuteczne funkcjonowanie instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, w tym: rozwój kompetencji i wzmocnienie skuteczności funkcjonowania ośrodków innowacji poprzez przygotowanie, organizację i obsługę spotkań, seminariów oraz krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych, opracowanie podręczników i broszur w zakresie funkcjonowania ośrodków innowacji i rozwoju usług proinnowacyjnych. opracowanie zestawu rekomendacji, które pomogą zmodyfikować w Polsce system komercjalizacji wiedzy, w taki sposób, aby był bardziej sprawny i efektywny. utworzenie internetowej bazy dobrych praktyk zagranicznych i krajowych, pokazującej ciekawe mechanizmy funkcjonowania ośrodków innowacji, które można wykorzystać w pracy na rzecz innych instytucji. zwiększenie świadomości opinii publicznej i władz samorządowych o roli i miejscu ośrodków innowacji w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Niniejszy raport przedstawia przebieg i wnioski spotkania informacyjnego będącego częścią programu dla rozwoju kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej ośrodków innowacji. Więcej informacji, w tym publikacje przygotowane z ramach inicjatywy, znajduje się na Portalu Innowacji: Zapraszamy również do kontaktu owego: Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Strona2

3 Raport ze spotkania informacyjnego Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Wrocław, 3 marca 2011 r. Eksperci prowadzący: dr Paweł Głodek - pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnie praktyczne doświadczenie płynące z pracy na rzecz instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu w realizacji projektów stanowiących przykłady pomyślnej realizacji inicjatyw związanych z transferem technologii oraz inkubacji firm wysoko technologicznych, centra transferu technologii, centra innowacji. Wiedza teoretyczna dotycząca zagadnień innowacji i komercjalizacji technologii związana z prowadzeniem i uczestnictwem w szeregu projektów badawczych z tego zakresu w tym dotyczących uwarunkowań innowacyjności i potrzeb innowacyjnych sektora MSP, finansowania firm technologicznych oraz ponadto z wyjazdów studialnych do San Francisco, San Jose oraz do Austin (USA). dr Paweł Pietras - doktor nauk ekonomicznych, MBA, adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej. Od lat związany z łódzką Fundacją Inkubator oraz Bełchatowsko- Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, jako ekspert oceniający projekty innowacyjne, doradca w zakresie świadczenie usług proinnowacyjnych, trener. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowych (tworzenie biznesplanów oraz studiów wykonalności), informatyki, marketingu oraz zarządzania projektami. Bogata wiedza z zakresu finansowej oceny projektów inwestycyjnych, a także wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Uczestnicy spotkania: w spotkaniu wzięło udział 30 osób reprezentujących kadrę kierowniczą oraz pracowników ośrodków innowacji (centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, uczelni wyższych, prywatnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz transferu technologii). Wprowadzenie: Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane w celu wzmocnienia kompetencji kadr ośrodków reprezentowanych na spotkaniu poprzez przekazanie im wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu finansowania transferu technologii rozpoznania podstawowych źródeł oraz umiejętności ich wykorzystania. Dodatkowymi celami spotkania było: przekazanie uczestnikom informacji o podstawowych możliwościach pozyskania finansowania w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, usystematyzowanie i rozwinięcie podstawowych pojęć z zakresu funkcjonowania rynku nowych technologii, Strona3

4 przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania funduszy kapitałowych (seed, venture, private equity) oraz aniołów biznesu, przedstawienie uczestnikom relacji pomiędzy oczekiwaniami inwestora a wynalazcy (lub jednostki transferu technologii). Przebieg spotkania Spotkanie informacyjne podzielone było na część wykładową oraz warsztatową. Wykład pierwszy dotyczył podstawowych pojęć i charakterystyki źródeł finansowania transferu technologii. Eksperci zaprezentowali trzy podstawowe ich grupy: finansowanie ze źródeł prywatnych (kredyty inwestycyjne oraz technologiczne, fundusze pożyczkowe, leasing), instrumenty kapitałowe (Venture Capital, giełda NewConnect, rynek regulowany, inwestorzy strategiczni), a także granty pochodzące ze środków publicznych (w tej kategorii dominowały głównie działania europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych, a także 7 Program Ramowy, czy też środki własne jednostek badawczo-rozwojowych). W wykładzie wskazano także na czynniki wpływające na relacje pomiędzy komercjalizowaną technologią a wybranymi rodzajami pozyskiwanego finansowania. Zauważono bowiem, iż na wybór odpowiedniej formy mają wpływ m.in. gotowość wdrożeniowa technologii/wynalazku (technology readiness level) im większe, tym pozyskane finansowanie może być wyższe; atrakcyjność produktu innowacyjnego (potencjalny rynek, stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców, odporność na działania konkurencji), a także jasna sytuacja własnościowa, czy też doświadczenie jego twórców. Wszystkie te czynniki wpływają m.in. na skłonność inwestorów do ryzyka, ustalenia odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, czy też okresu finansowania. Prowadzący zwrócili szczególną uwagę na zależność pomiędzy stopniem ryzyka inwestycji a jej oczekiwaną stopą zwrotu. Wskazali bowiem na prostą relację, która opiera się na założeniu, iż im wyższa skłonność innowatora (tj. osoby zaangażowanej w procesy transferu technologii) do ryzyka, tym wyższa może okazać się oczekiwana stopa zwrotu. Jak pokazuje doświadczenie, stosunkowo najmniej ryzykowną formą komercjalizacji jest sprzedaż wynalazku, natomiast najbardziej ryzykowną, a co za tym idzie charakteryzującą się największą oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, jest podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o komercjalizowany wynalazek. Pomiędzy tymi dwoma formami, zidentyfikowano również w kolejności od mniejszego do większego stopnia ryzyka licencję, alians oraz joint venture. Następnie szczegółowo omówiono cztery najczęściej występujące rodzaje inwestycji kapitałowych: Venture Capital, anioły biznesu, NewConnect oraz kredyt technologiczny. Uczestnicy dowiedzieli się zatem, iż Venture Capital to średnio- oraz długoterminowe inwestycje o charakterze udziałowym, co oznacza, iż inwestor, w zamian za dokapitalizowanie przedsięwzięcia, przejmuje w nim część udziałów, by w oznaczonym wcześniej terminie, wycofać się z niego, odsprzedając z zyskiem swoje udziały pierwotnemu pomysłodawcy lub innemu podmiotowi. Anioły biznesu natomiast, w odróżnieniu od funduszy Venture Capital, obracających pieniędzmi swoich udziałowców, inwestują w dużo bardziej nieformalny sposób. Charakteryzuje ich przede wszystkim wykorzystanie swoich własnych pieniędzy, zasięg bardziej regionalny, niż ogólnopolski (czy ogólnoeuropejski), inwestycje w Strona4

5 projekty o mniejszej wartości, na wczesnym etapie rozwoju. Giełda NewConnect natomiast staje się ważnym źródłem drugiej rundy finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw, które po fazie początkowego rozwoju, potrzebują kapitału na dalszy rozwój. Giełda ta, jako rynek nieregulowany, pozwala zredukować koszty pozyskania kapitału przez znaczne obniżenie wymagań organizacyjnoprawnych stawianych przeważnie uczestnikom tradycyjnej giełdy (mowa tu o publikacji okresowych sprawozdań, doboru sposobu rachunkowości, które w obrocie w ramach NewConnect nie występują.) I wreszcie kredyt technologiczny udzielana ze środków publicznych pożyczka gwarantowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Co ciekawe, i co szczególnie zainteresowało uczestników spotkania, kredyt technologiczny może zostać częściowo umorzony przez instytucje go przyznające w momencie, kiedy beneficjent udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji. Wykład drugi dotyczył etapów finansowania transferu technologii. W sposób bardzo szczegółowy eksperci przedstawili i przeanalizowali sześć podstawowych etapów rozwoju produktu od pomysłu, przez zasiew, start-up i wzrost aż do etapu dojrzałości produktu i nasycenia nim rynku. Analizowano takie czynniki, jak przepływy finansowe, obrót, progi rentowności, a także niepewność techniczną oraz rynkową. Wszystkie etapy przeanalizowane zostały w kontekście przypływu kapitału od inwestora zewnętrznego, okresu zwrotu tej inwestycji oraz okresu sprzedaży gotowego produktu/usługi. Przy okazji wskazano także na nierównomierne proporcje finansowania procesu transferu technologii związane z poszczególnymi etapami. Zauważono bowiem, iż relatywnie najmniej kapitałochłonną fazą rozwoju technologii (w porównaniu z innymi) jest faza koncepcji i badań. Faza kolejna, opracowania prototypu, wymaga już dziesięciokrotnego nakładu finansowego względem fazy badań. Natomiast wejście na rynek i rozwój to faza, do przeprowadzenia której wymagana jest już inwestycja około stu razy większa, aniżeli pierwotne nakłady. Prowadzący spotkanie przedstawili również najczęściej spotykane na polskim rynku nowych technologii źródła finansowania uwzględniające poszczególne etapy rozwoju technologii. Okazuje się, iż na etapie fazy badawczo-rozwojowej powszechnie wybieranymi i dostępnymi źródłami finansowania są środki publiczne: PO IG - działanie , Bon na innowacje oraz 7 Program Ramowy. Faza wdrożenia i wejścia na rynek finansowana jest najczęściej, obok źródeł publicznych w postaci gwarantowanych przez instytucje publiczne kredytów technologicznych oraz PO IG - działania 4.4, z banków (dla istniejących przedsiębiorstw), aniołów biznesu, funduszy zalążkowych. Etap rozwoju sprzedaży natomiast finansowany jest najczęściej z komercyjnych kredytów bankowych, giełdy NewConnect, przez strategicznych inwestorów (np. inne dojrzałe przedsiębiorstwa), fundusze Venture Capital. Ostatnim elementem wykładu było studium przypadku firmy Amazon.com amerykańskiego giganta w branży handlu internetowego. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, jak wyglądało finansowanie rozwoju tej firmy od samego pomysłu i zainwestowania w nią środków własnych pomysłodawcy (10 tys. dolarów) aż po wejście na giełdę oraz emisję obligacji, która pozwoliła na dokapitalizowanie przedsięwzięcia setkami milionów dolarów. Warto zaznaczyć, iż analizowany okres, to zaledwie 4 lata! Strona5

6 Podczas trzeciego wykładu opisane zostały zasady finansowania procesu komercjalizacji, które podzielono na trzy fazy współpracy z inwestorem: podjęcie współpracy (wejście inwestora do przedsięwzięcia), współpracę właściwą oraz ostatnią fazę wyjście. Faza rozpoczęcia współpracy trwa średnio od ok. 11 do 20 tygodni. Składają się na nią takie etapy, jak wstępne zapoznanie się z projektem (przygotowanie przez osobę pozyskującą finansowanie biznesplanu, memorandum informacyjnego), uzgodnienie wstępnych warunków, badanie spółki, która ma zostać dokapitalizowana (due diligence, wycena), uzgodnienie warunków finalnych, przygotowanie dokumentacji prawnej (umowy przedwstępnej, końcowej umowy inwestycyjnej). Faza ta kończy się podpisaniem umowy i zamknięciem transakcji. Przy okazji tej fazy, eksperci podkreślili wagę biznesplanu, jako głównego i nie rzadko jedynego narzędzia zainteresowania potencjalnego inwestora projektem. Czas inwestora, jak każdy inny zasób, przeliczany jest na pieniądze. Stąd, jak uczy praktyka, osoby odpowiedzialne za weryfikację biznesplanów spływających do instytucji finansowych, posiadają bardzo ograniczoną ilość czasu, dlatego do dalszej weryfikacji przechodzą tylko bardzo dobrze przygotowane biznesplany (ich jakość oceniania jest zarówno pod kątem zwartego, logicznego opisu przedsięwzięcia innowacyjnego, jak również co do poprawnie zidentyfikowanego ryzyka, potencjalnych konkurentów oraz innych ważnych czynników mogących mieć wpływ na nowopowstające przedsiębiorstwo). Faza współpracy inwestora z pomysłodawcą charakteryzuje się natomiast kilkoma czynnikami. Najważniejszym z nich jest, o czym wspomniano już wcześniej, powszechna praktyka przejmowania przez inwestora części udziałów w spółce. Część ta jest zazwyczaj na tyle znacząca, że pozwala inwestorowi na posiadanie decydującego głosu w podejmowaniu ważnych, strategicznych dla firmy decyzji (należy w tym miejscu podkreślić, iż jest to jednym z podstawowych założeń finansowania młodych, rozpoczynających działalność operacyjną przedsiębiorstw - inwestor, obok kapitału, wnosi do spółki bogate doświadczenie biznesowe, co pomaga w sprawnym zarządzaniu firmą. Młody przedsiębiorca zyskuje w ten sposób pieniądze i doświadczenie inwestora, ten drugi z kolei zwiększa swoje szanse na maksymalizację oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji). Kolejnym czynnikiem jest ingerencja inwestora w kształt spółki: sposoby zarządzania, dobór personelu, strategiczne decyzje finansowe, doradztwo prawne, opracowanie strategii firmy. Wyjście inwestora z przedsięwzięcia jest trzecim ostatnim etapem współpracy. Może ona przybrać następujące formy: odsprzedaż udziałów inwestora pierwotnemu pomysłodawcy, sprzedaż inwestorowi branżowemu (np. innemu dojrzałemu przedsiębiorstwu o zbliżonym profilu działalności), sprzedaż udziałów innemu funduszowi typu venture lub też, w przypadku niepowodzenia całego przedsięwzięcia innowacyjnego, zamknięcie go. Procedury wyjścia charakteryzują się także specyficznymi cechami, jak klauzule zawierane w umowach inwestycyjnych dotyczące sprzedaży: sprzedaż udziałów innym akcjonariuszom po określonej cenie, prawo odkupu udziałów przez inwestora od innych akcjonariuszy po określonej cenie, prawo przyłączania się inwestora do transakcji dokonywanych przez pozostałych akcjonariuszy z osobami trzecimi itp. Strona6

7 Podczas spotkania odbyły się także dwie rundy warsztatów: pierwsza z nich miała na celu przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie etapowania (tj. prawidłowego podziału na etapy inwestycyjne przekładowego przedsięwzięcia) wraz ze wskazaniem najbardziej odpowiedniego źródła finansowania poszczególnego etapu. Uczestnicy podzieleni zostali na pięcioosobowe grupy, w których na podstawie zaczerpniętego z praktyki case study przygotowywali podział projektu innowacyjnego na poszczególne fazy rozwoju wraz z podaniem wymiernych rezultatów zamknięcia każdego z etapów. Wyniki pierwszej rundy warsztatów zostały omówione przez ekspertów na forum. Runda druga polegała na przeprowadzeniu symulacji negocjacji inwestycyjnych: uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, a także z całego grona uczestników wybrano dwie osoby, które wcieliły się w role inwestorów. Uczestnicy przypisani do utworzonych grup mieli za zadanie zaprezentowanie swojej technologii oraz oczekiwań, podczas gdy osoba wcielająca się w rolę inwestora proponowała swoje rozwiązania, które, jak się okazało, nie zawsze były zbieżne z oczekiwaniami pomysłodawców projektu. Warsztaty po podsumowaniu pracy uczestników, zakończono ujawnieniem prawdziwych rozwiązań zastosowanych w rzeczywistości, jako że przeprowadzone studium przypadku opierało się na zrealizowanej już inwestycji. Elementem kończącym spotkanie była dyskusja, która odbyła się w ramach giełdy wymiany informacji (elementu networkingowego spotkania informacyjnego). Tematem dyskusji była skłonność zaangażowania środków własnych uczelni wyższych w rozwijanie wynalazków powstających w ramach ich pracy. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele tych placówek poddali w wątpliwość obecnie spotykane polityki innowacyjne polskich uczelni, które w dużej mierze uzależnione są od kadencyjności stanowiska rektora, co paraliżuje opracowanie wieloletnich strategii. Analizie poddane zostało także ryzyko związane z inwestycjami w innowacyjne projekty w kontekście prawidłowej gospodarki środkami publicznymi pozostającymi w dyspozycji uczelni wyższych. Spotkanie zakończono przekazaniem uczestnikom informacji o zbliżających się działaniach w ramach inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu, a także promocją Portalu Innowacji (pi.gov.pl), gdzie uczestnicy mogą znaleźć niezbędne informacje dotyczące inicjatywy. Raport przygotowany przez: Jakub Tarasiuk Strona7

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Finansowanie biznesu technologicznego

Finansowanie biznesu technologicznego Finansowanie biznesu technologicznego Autorzy: Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak, Theresa Szczurek Warszawa-Gdynia-Denver marzec 2003 Projekt wspierany przez German Marshall Fund of

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo