KONTEKST : Trendy podejmowania decyzji i planowania. ITcon ICT PROCEDURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTEKST : Trendy podejmowania decyzji i planowania. ITcon ICT PROCEDURY"

Transkrypt

1 Trendy podejmowania decyzji i planowania w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Prof. dr hab. in. OLEG KAPLISKI Dr h.c. Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Tel.: Trendy podejmowania decyzji i planowania w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych Prof. dr hab. in. OLEG KAPLISKI Dr h.c. Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa ITcon ICT KONTEKST : zmienne w czasie zmienne w czasie PROCEDURY Kontekst wykładu. Naley zwróci uwag na ITcon, ICT oraz na zarzdzanie rocesowe. REGULACJE PRAWNE zmienne w czasie STRUKTURY CZŁOWIEK ORGANIZACJA I ZARZDZANIE TECHNOLOGIA zmienne w czasie ZARZDZANIE PROCESOWE zachodzi w czasie

2 CZ I The world trend development of decision making foundations CZ I: WSTP. The world trend development of decision making foundations Motto: Tyle jest w budownictwie nowoczesnoci, ile w nim jest informatyki. frequency always often C.F.S. Computer fuzzy systems AI IT, ICT re se arch e xpe rime nt Motto Teleinformatyka = informatyka + telekomunikacja. Budownictwo nowoczesne - budownictwo realizowane z myl o zapewnieniu jakoci. e xpe rtise sometimes rarely intuition se lf analysis of the proble m personal experience re come ndation of staff base s of de cision TECHNOLOGIA BUDOWY W zakresie technologii nowoczesno przejawia si w: Usprawnieniu procesów budowlanych poprzez zastosowanie nowoczesnego osprztu i konstrukcji pomocniczych, Usprawnieniu procesów technologicznych wynikajcego z rozwoju mechanizacji, Stosowaniu nowoczesnych systemów kontroli i diagnostyki, Automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych. Trendy rozwojowe w zakresie technologicznym: 1. Usprawnienia procesów budowlanych poprzez zastosowanie nowoczesnego osprztu i konstrukcji pomocniczych, 2. Usprawnienia procesów technologicznych wynikajcego z rozwoju mechanizacji, 3. Stosowanie nowoczesnych systemów kontroli i diagnostyki, 4. Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych.

3 Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Roboty do układania rur, Roboty do prac betonowych i murowych Roboty do prac wykoczeniowych i remontowo-konserwacyjnych Zautomatyzowane systemy wznoszenia obiektów Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych jest wyzwaniem przyszłoci. W budownictwie s znane: roboty do układania rur, do prac betonowych i murowych roboty do prac wykoczeniowych i remontowo-konserwacyjnych, zautomatyzowane systemy wznoszenia obiektów Celem ich zastosowania jest: zwikszenie bezpieczestwa pracy, poprawa jakoci wykonania, skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie zatrudnienia i podniesienie wydajnoci. Mimo trudnoci w upowszechnianiu zastosowa, obserwuje si wyra ny wzrost zainteresowania zautomatyzowanymi technologiami. Cele: - zwikszenie bezpieczestwa pracy, - poprawa jakoci wykonania, - skrócenie czasu realizacji, - zmniejszenie zatrudnienia i podniesienie wydajnoci Trudnoci w upowszechnieniu zastosowa. ORGANIZACJA I ZARZDZANIE Cele: 1. Usprawnianie procesów podejmowania decyzji, 2. Zwikszanie efektywnoci działalnoci budowlanej: inwestowania, wykonywania prac i obiektów budowlanych, 3. D enie do zapewnienia bezpieczestwa pracy w budownictwie, 4. Efektywne przygotowanie i realizowanie inwestycji budowlanych. Technologia budowy jest cile zwizana z organizacj i zarzdzaniem budow czy działalnoci budowlan przedsibiorstwa budowlanego. Rozwój technologii nie moe si obej bez nowoczesnej organizacji i nowoczesnego zarzdzania. Naley domniemywa, e i w tej działalnoci nastpuj istotne zmiany unowoczenienia. Celem ich jest: Usprawnianie procesów podejmowania decyzji, Zwikszanie efektywnoci działalnoci budowlanej: inwestowania, wykonywania prac i obiektów budowlanych, Denie do zapewnienia bezpieczestwa pracy w budownictwie, Efektywne przygotowanie i realizowanie inwestycji budowlanych Osigane s one poprzez: Cigłe doskonalenie metod podejmowania decyzji, Standaryzacj i normalizacj procesów budowlanych, Komputeryzacj planowania i obsługi procesu inwestycyjnego, Stosowanie nowoczesnych metod zarzdzania, Pracuj nad tymi zagadnieniami praktycy zarzdzania i naukowcy. Cele te realizowane s poprzez: 1. Cigłe doskonalenie metod podejmowania decyzji, 2. Standaryzacj i normalizacj procesów budowlanych, 3. Komputeryzacj planowania i obsługi procesu inwestycyjnego, 4. Stosowanie nowoczesnych metod zarzdzania,

4 (grafy dysjunktywne, sieci Petriego, sieci stochastyczne) BRZEG LEWY Opracowano szereg metod o ograniczonym zakresie stosowania 40 wynikajcym głównie z moliwoci definiowania ogranicze, kryteriów O mostu BRZEG LEWY HARMONOGRAMOWANIE Technologiczny model sieciowy PRZEDSIWZI budowy drogowego typu kompleks mostu składanego operacji Podstaw analiz s tu modele sieciowe w rónych strukturach wewntrznych optymalizacji i sposobu rozwizania (analizy modelu). Wykorzystuje si w nich: teori (algorytmy) szeregowania zada, 35 symulacj 21 23komputerow, algorytmy genetyczne metody programowania matematycznego procesy Markowa, Wyróniamy dwa rodzaje przedsiwzi: przedsiwzicia typu kompleks operacji, przedsiwzicia realizowane w systemie pracy potokowej. W przedsiwziciach typu kompleks operacji podstaw analiz s modele sieciowe w rónych strukturach wewntrznych (grafy dysjunktywne, sieci Petriego, sieci stochastyczne). Opracowano szereg metod o ograniczonym zakresie stosowania wynikajcym głównie z moliwoci definiowania ogranicze, kryteriów optymalizacji i sposobu rozwizania (analizy modelu). Wykorzystuje si w nich: teori (algorytmy) szeregowania zada, metody programowania matematycznego, symulacj komputerow, procesy Markowa, algorytmy genetyczne. PODSUMOWANIE... WSTPU Podstaw rozwoju budownictwa jest rozwój materiałów budowlanych, technologii i mechanizacji. Planowanie i organizowanie działalnoci budowlanej oparte jest na podejciu procesowym, W podsumowaniu naley stwierdzi, e Planowanie i organizowanie działalnoci budowlanej oparte jest na podejciu procesowym Badania naukowe w tym obszarze zmierzaj do; identyfikacji i rozwizania problemów, opracowania narzdzi wspomagajcych planowanie i zarzdzanie produkcj. Organizacja działalnoci budowlanej bazuje na technologii i mechanizacji. Na osignicia organizacyjne maj te wpływ warunki zewntrzne: prawne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, itd. Prace naukowe w tym obszarze zmierzaj do identyfikacji i usprawniania funkcjonalnego systemów. Badania naukowe w obszarze organizacji i zarzdzania zmierzaj do: identyfikacji i rozwizania problemów decyzyjno-planistycznych opracowania narzdzi (metod i programów komputerowych) usprawniajcych planowanie i podejmowanie decyzji. Organizacja działalnoci budowlanejbazuje na technologii procesów budowlanych i mechanizacji budownictwa. Na osignicia organizacyjne maj te wpływ warunki zewntrzne: prawne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, itd.. Prace naukowe w tym obszarze zmierzaj do identyfikacji i usprawniania funkcjonowania systemów

5 CZ II CZ II: Ewolucja rodków IT: budownictwo-przedsiwzicia. Od identyfikacji stanu produkcji do identyfikacji obiektu. Dynamika rozwoju. Obiekty/Modelowanie VR, bezprzewodowa łczno/kontrola/badania... *&+ *./ % "0* 1 % "#$%& '"('%")! O.Kapliski: Development and usefulness of planning techniques and decision making foundations on the example of construction enterprises in Poland. Technological and Economic Development of Economy, 2008, Vol. XIV, No. 4, * % +,- Ewolucja rodków IT: przedsiwzicia budowlane, cz. 3 Rónorodno metod modelowania w budownictwie O.Kapliski. Modelling of construction processes: A managerial approach. KILiW PAN, Inst. Podstawowych Problemów Techniki, seria: Studia z zakresu inynierii Nr 43, W-wa, 1997, 175ss. Analiza matematyczna SYMULACJA IKONICZNA Badania operacyjne analogowa Symulacja cyfrowa hybrydowa SYMULACJA UCZESTNICZCA Metody sytuacyjne (Case Method) Gry kierownicze Treningi wraliwoci, wyobra ni...

6 Limited resources Metody z bloku 1 charakterystyczne dla II-giej połowy XX wieku. Metody wymienione w blokach 2 i 3 to ostatnie kilkanacie lat XX wieku. AI: sztuczna inteligencja (artificial intelligence methods). Scheduling methods with limited resources accessibility Searchfor optimal solutions: integer programming B&B methods dynamic programming binary programming 1. Search: optimal s olutions Development of scheduling methods 3. Search for suboptimal solutions (using heuristic algorithms): 1. Specialized heuristic 2. Metaheuristic methods: taboo search method simulated annealing genetic algorithms (evolutionary methods) Using artificial intelligence methods: expert systems artificial neural networks hybrid systems 2....s uboptimal s olutions 3. AI Another & new XX XXI century 0 12 Wikszosystemów ekspertowychjest zbudowana według nastpujcego schematu: Wikszo systemów ekspertowych jest zbudowana według nastpujcego schematu:

7 Składniki systemu ekspertowego: szkielet systemuskładajcy siz: interfejsu uytkownika-który umoliwia zadawanie pyta, udzielanie informacji systemowi oraz odbieranie od systemu odpowiedzi i wyjanie edytora bazy wiedzy-który pozwala na modyfikacjwiedzy zawartej w systemie, umoliwiajc tym samym jego rozbudow mechanizmu wnioskowania-który jest głównym składnikiem systemu ekspertowego wykonujcym cały proces rozumowania w trakcie rozwizywania problemu postawionego przez uytkownika mechanizmu wyjaniajcego-jednego z elementów interfejsu pomidzy systemem a uytkownikiem, który umoliwia uytkownikowi uzyskanie odpowiedzi dlaczego system udzieliłtakiej, a nie innej odpowiedzi, albo dlaczego system zadał uytkownikowi okrelone pytanie baza wiedzy-jest to deklaratywna postawiedzy ekspertów z danej dziedziny zapisana za pomocwybranego sposobu reprezentacji wiedzy, najczciej reguł lub ram baza danych zmiennych-która jest pamiciroboczprzechowujcpewne fakty wprowadzone w trakcie dialogu z uytkownikiem; baza ta umoliwia odtworzenie sposobu wnioskowania systemu i przedstawienie go uytkownikowi za pomocmechanizmu wyjaniajcego. Składniki systemu ekspertowego: szkielet systemu składajcy si z: interfejsu uytkownika, edytora bazy wiedzy, mechanizmu wnioskowania, mechanizmu wyjaniajcego; baza wiedzy; baza danych zmiennych. O.Kapliski, E.Zavadskas, J.Brzeziski, A.Kaklauskas. Expert systems in construction industry: trends, potentials and applications. Vilnius, TECHNIKA 1995, 180pp. (ISBN ). O.Kapliski. Modelling of construction processes: A managerial approach. KILiW PAN, Inst. Podstawowych Problemów Techniki, seria: Studia z zakresu inynierii Nr 43, W-wa, 1997, 175ss.

8 Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników naukowych: RFID, GIS + GPS; GPS + GSM advisory systems flexible management multicriterial optimization stycze 2008 Dominacja podejcia/analiz za pomoc zbiorów rozmytych. Pojawienie si m.in. systemów doradczych oraz zarzdzania elastycznego. O.Kapliski: Information technology in the development of the Polish construction industry. Technological and Economic Development of Economy, 2009, Vol. XV, No. 3, artificial neural networks sensiivity analysis deterministic approach stochastic approach fuzzy approach percentage of indications Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników naukowych Recommendations by academic teachers and research institutes Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników działów planowania (...) przedsibiorstw budowlanych scheduling / network methods risk analysis programs conserning of cost analysis percentage of indications Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników działów planowania (...) przedsibiorstw budowlanych: Dominacja takich zagadnie jak: harmonogramowanie (róne aspekty), analiza ryzyka (zarzdzanie ryzykiem), analiza kosztów/budetowanie. Nagłe pojawienie si zainteresowania zintegrowanymi systemami zarzdzania, narzdziami komunikacji, przekazem informacji obiegiem dokumentacji, internetem. O.Kaplinski: Discrepancy in the assessment of attractiveness and usefulness of IT and planning methods by businessmen and academics. Proc. 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Reykjavik, Iceland, June 2009, Vol. 1, (ISBN ). ERP communication tools transfer of information & documentation Stycze 2008 WWW Present requirements from IT tools by Polish building companies

9 rozwój sprztowy IT, rozwój metod, w tym technik podejmowania decyzji; nowy sposób funkcjonowania przedsibiorstwa W REALITY, uwarunkowania, moliwoci sprztowych, bariera psychologiczna(np. we wdraaniu nowych metod IT). N S ogólna tendencja do gospodarki opartej o wiedzy E uwarunkowania technicznoekonomiczne; sprzyjajca koniunkturaw sektorze budowlanym; szybki wzrost rentownoci tej brany; a nawet filozofia zarzdzaniaw przedsibiorstwie Uwarunkowania rozwoju/zastosowa rodków IT w polskim budownictwie. N - moliwoci sprztowych, bariera psychologiczna; E - uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, koniunktura, szybki wzrost rentownoci, filozofia zarzdzania; W - rozwój sprztowy IT, rozwój metod/technik podejmowania decyzji, nowy sposób funkcjonowania przedsibiorstwa; S - ogólna tendencja: gospodarka opartej o wiedzy. Wprzeliczeniu na 1 mieszkaca w Polsce wydaje si na informatyk około 96 ( ), rednia w Europie wynosi 606 ( ) Dane 2007: od momentu wstpienia Polski do Unii Europejskiej: Rynek IT w EU ronie około 4 % rocznie, w Polsce ronie rocznie około 14% 2006: rynek IT w Europie: Niemcy i Francja 21% 16% 1,2 % Rosja 1% Polska CZ III Kryzys w budownictwie (pocz. XXI w.) spadek inwestycji w brany IT 2007: po raz pierwszy w historii rozwoju polskiego rynku IT uzyskano wicej przychodów z usług ni z komputerów! CZ III: E-commerce. W przeliczeniu na 1 mieszkaca w Polsce wydaje si na informatyk około 96 ( ), rednia w Europie wynosi 606 ( ). 2007: po raz pierwszy w historii rozwoju polskiego rynku IT uzyskano wicej przychodów z usług ni z komputerów! O.Kapliski: Problems of the information technologies use in Polish construction sector: state of the art. Archives of Civil Engineering, Vol. 55, No 2, , 2009.

10 TELEINFORMATYKA JAKO MIKKA ROBOTYZACJA BUDOWNICTWA zdalne zbieranie danych z czujników (DAS -DataAcquisition Systems), zdalnymonitoringwizualny RVM (RemoteVisualMonitoring), komputerowe sterowanie procesami, automatyzacja procesu projektowania i integracja z urzdzeniami wykonawczymi, rozwój systemów planowania i zarzdzania, wprowadzenie łcznoci w czasie rzeczywistym miedzy wszystkimi uczestnikami, wprowadzenie mobilnych bezprzewodowych systemów monitorowania robót (palmtopy) z moliwoci archiwowania, rozwój elektronicznych, bezprzewodowych systemów udostpniania dokumentacji i wprowadzania do niej korekty z placu budowy, rozwój systemów rzeczywistoci wirtualnej VR (ang. The Virtual Reality), zastosowanie radaru laserowego LADARu-do obserwacji otoczenia i autosterowaniamaszynami roboczymi, wykorzystanie GPS, wyposaenie wszystkich elementów biorcych udział w procesie budowy w identyfikatory i system rozpoznawania RFID (ang. Radio Frequency Identification Device), co zapewnia pełn kontrol nad całym procesem budowy. METODA WILCOXA (warto likwidacyjna przedsiborstwa, szanse odzyskania wierzytelnoci) Analiza LOGITOWA (inne załoenie o rozkładzie zmiennych) Statystyczna analiza ryzyka BAETGEA (3) Mczyskiej (6) METODA ALTMANA (5) METODA BLEIERA (6-16) Polskie modele predykcji bankructwa (scoringowe) Houdy (5) Systemy wczesnego ostrzegania Analiza czynnikowa wg WENRICHA Gajdka i Stody (5) Metodyscoringowe (punktowe) Hadasik (7/17) (4 warianty) Pogodziskiej i Sojaka (2) QUICK TEST (4) Wieloczynnikowa analiza dyskryminacji METODA WEINRICHA (8) Metoda BAETGE (BADANIE RYZYKA) (3) UAD: uproszczona metoda dyskryminacji (6) METODA BEANNANA (10) Miary informacji o wynikach produkcyjnych: entropia, redundancja, współczynnik zmiennoci/wariancja, współczynnik nierównomiernoci, wsp. gotowoci. Systemy wczesnego ostrzegania. Rys.: Miejsce metod scoringowych w systemach wczesnego ostrzegania. METODA ALTMANA. Polskie modele predykcji bankructwa. Miejsce metodscoringowychw systemach wczesnego ostrzegania Metoda BEERMANA (6)

11 Analiza dyskryminacyjna O.Kapliski: Ryzyko upadku. [w] Strategie zarzdzania ryzykiem w przedsibiorstwie. Zarzdzanie ryzykiem projektu. Red. J.Bizon-Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz-Ciechocinek 2007, O.Kapliski: Usefulness and credibility of scoring methods in construction industry. Journal of Civil Engineering and Management. 1, Vol. 14, 2008, Y Regresja liniowa Regresja probitowa Drzewa kwalifikacyjne Metody najbliszego ssiedztwa METODY SCORINGOWE X METODY SCORINGOWE Funkcjadyskryminacyjna Z = WX W 2 X W n X n Wska nik Z-score Edwarda I. Altmana Metoda ta została opracowana w 1968 roku, pozwalała przewidzie bankructwo przedsibiorstwa, którego akcje były notowane na giełdzie. Równanie to zawiera parametry, które s wagami wyznaczonymi na podstawie wielowymiarowej analizy dyskryminacji. Warto Z mówi o poziomie zagroenia upadłoci. Z wartofunkcji dyskryminacyjnej, Wi wagi i-tej zmiennej (np. wskaników finansowych), Xi zmienne objaniajce modelu. Wska nik Z-scoreEdwarda I. Altmana METODY SCORINGOWE

12 Zmienne objaniajce modelu: kapitalobrotowy X 1 = aktywa X 2 zyskzatrzymany = aktywa zyskprzedopodatkowa niemi spalataodsetek X 3 = aktywa Jest to jeden ze sposobów całociowej oceny danego przedsibiorstwa pod wzgldem jego kondycji finansowej. E.I. Altman zbudował model, na podstawie którego mona przewidzie ewentualne problemy finansowe, okreli zagroenie zwizane z upadłoci firmy. W tym celu dokonał wyboru nastpujcych 5 wska ników: = Zmienne objaniajce modelu. X 4 rynkowawartokapitalu akcyjnego = ksigowawartozadluenia przychody zesprzeday X 5 = aktywa METODY SCORINGOWE 4 Ryzyko upadku a wiarygodnoci modeli predykcji bankructwa! Trudnoci: scoring wg E.I.Atmana BETONSTAL poniej: zapowied bankructwa powyej: wynik pozytywny! pomidzy: strefa niepewnoci E.I. Altman pracochłonno, niejednoznaczny sposób ksigowania. Wska nik syntetyczny Z-score naley dopasowa do warunków gospodarczych danego kraju lub nawet brany -5 lata giełda Z > 2,99 przedsibiorstwa nie zagroone upadkiem, 1,81 < Z < 2,99 szara strefa" - przedział, w którym mog znale si przedsibiorstwa niezagroone upadkiem jak i firmy bankruci, Z < 1,80 bankruci (przedsibiorstwa niewypłacalne). METODY SCORINGOWE

13 Dowiadczenia z wdraania IT wsektorze budowlanym: istnieje twardy wymóg przeprowadzenia gruntownej analizy przed zakupem IT, Dowiadczenia z wdraania IT w sektorze budowlanym: gruntowna analiza przed zakupem IT, dostawca IT ma zaoferowa dostosowane aplikacje a nie gotowy system, system powinien mie otwart architektur, zadba o kompletn infrastruktur sprztowo-sieciow. nale y wybratakiego dostawcit, który zaoferuje dostosowane aplikacje a nie gotowy system. System ma by stworzony dla potrzeb przedsibiorstwa, który bdzie analizowałistotne dane, np. koszty pracy, koszty materiałów itp. i zestawiał je z zaplanowanym bud etem, wdra any system powinien mieotwartarchitektur. W przyszłoci ma umo liwia rozbudowi gwarantowa gotowodo współpracy z aplikacjami innych dostawców IT, nale y zadbao kompletninfrastruktursprztowosieciow. CZ IV techniki koordynowania działania CZ IV: metody czasowo-kosztowe. Metody sieciowe. Ocena bieca przebiegu przedsiwzicia. Metoda Earned Value (Metoda zarzdzania wartoci wypracowan). metody graficzne metody graficzne metody sieciowe metody sieciowe metody metody bada bada operacyjnych operacyjnych i i ekonometrycznych ekonometrycznych systemy systemy informatyczne informatyczne systemy systemy informatyczne informatyczne schematy klasyfikacyjne harmonogramy - CPM - GASP - PERT - PERT COST - METRA - PM analiza strukturalna teoria gier - D CMP - General PERT - LGFN - Dendryty teoria kolejek - GERT - CYKLONE - DELTA Metody czasowokosztowe EarnedSchedule Earned Value...

14 CPM Costjest metodpozwalajcna wykonanie symulacji (w/w poczyna) w przypadku konkretnego przedsiwzicia. Opiera siona na tzw. gradiencie kosztuzadania okrelonego za pomoc nastpujcego wzoru: gdzie: t e -oszacowany czas zadania, C C, C = b e t t e b t b -czas graniczny, tzn. najkrótszy moliwy do uzyskania, C e -koszt zadania, przy załoeniu, e trwa ono t e, C b -koszt wykonania zadania w moliwie najkrótszym czasie. Gradient kosztu zadania okrela zatem przyrost kosztówwykonania zadania spowodowany skróceniem tego zadania. Opis (działanie) metody CPMCost Opiera si ona na tzw. gradiencie kosztu zadania Gradient kosztu zadania okrela przyrost kosztów wykonania zadania spowodowany skróceniem tego zadania. Opis metody CPM Cost: Oblicz gradient kosztów dla zadaprzedsiwzicia (iwyeliminuj te zadania, dla których gradient nie istnieje, tzn. t e =t b ). Skracaj czas trwania zadana ciece krytycznej, poczwszy od zadao najmniejszym gradiencie. Skracaj o jak najwikszy moliwy czas. Ograniczeniami stutaj: czas graniczny zadania oraz pojawienie sinowej cieki krytycznej. Kade skracanie czasu trwania cieki krytycznej (a tym samym całego przedsiwzicia) powoduje redukcjluzów zadana innych ciekach. Jeli istnieje wicej nijedna cieka krytyczna, to skracaj czas o tsam wielkona wszystkich ciekach krytycznych. Zakocz, jeli wszystkie zadania nalece do pewnej cieki krytycznej osignły swoje czasy graniczne.

15 Podejmowanie decyzji w przypadku: opónienia w harmonogramie przekroczenia kosztów kosztów Ocena bieca przebiegu przedsiwzicia Zarzdzanie metod EV wykres - synteza Warunki zastosowania: Musimy dysponowa harmonogramem realizacyjnym zada oraz planem allokacji kosztów Na bieco musimy ledzi postp wykonania zada.

16 ) #,$ #,$ ( ),$ ( ),$ / 210/ 210/ 210/ / 210/ 210/ 210/ ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: / 210/ 210/ 210/ ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: PJO PJO PJO PJO ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9:9 NS NS NS NS RQ NLUPQ RQ NLUPQ RQ NLUPQ RQ NLUPQ JJJJ HHH HHH HHH "#! & ( ' & % & % $ & ( ' & % & ) ( ' & (*! % % & % + % * ' - (* - ' % & % + % %* ( - %*. - Wartoci wyliczane Odchylenia SV -odchylenie harmonogramu CV - odchylenie kosztu VAC -odchylenie kocowe Wskaniki SPI -wskanik wydajnoci czasowej CPI -wskanik efektywnoci kosztowej TCPI -wskanik wydajnoci kocowej Prognozy ETC - prognoza kosztu pozostałego EAC t -prognoza czasowa EAC -prognoza kosztowa VAC - prognoza odchylenia całkowitego Szybka ocena sytuacji WSKANIKI KOSZTU CV>0 CV=0 CV<0 CPI>1 CPI=1 CPI<1?E BBBB C 36 C 6 C 36 C A=243 6 C 36 C A=243 6 C 36 C?E BBBB C 307 C C <4 : 3 : 3 : 3 : 3 BBBB CCCC >03 >03 >03 =9 >03 0/2 0/2 0/2 0/2 5:9 <4 ;3 ;3 ;3 ;3 BBBB FFFF < C 36 C 6 C 36 C A=243 6 C 36 C A=243 6 C 36 C IKIKIKIKRQ SRQ SRQ S IK M JLLN IK M JLLN IK M JLLN IK M JLLN TT T TLUNLUN LUN LUN IXS YSN KVW 5:9 <4 BBBB ;3 ;3 ;3 ;3 CCCC >03 FFFF < >03 >03 =9 >03 0/ 2 0/ 2 0/ 2 0/ 2 <4 :::: H: <<4: : : : : : : GG G G GGGG0000 A4>?4 9C30 0 <Z=243 9C30 0 9C30 0 <Z=243 9C30 0?E4 <12 H: <<<4: : : : : : :?E4 GGGG0000 A4>? H: <<4: : : : : : : CCCC GGGG0000 >03 >03 =9 >03 >03 A4>?4 0/ 2 0/ 2 0/ 2 0/ 2 <4 :::: SV>0 SPI>1 SV=0 SPI=1 SV<0 SPI<1 WSKANIKI CZASU

17 EARNED SCHEDULE Opieramy si na tych samych danych wejciowych (BCWS, BCWP) lecz odchylenia SV(t) mierzymy poziomo w skali czasu [rys.]. Ujemna warto SV(t) oznacza opó nienie. BCWS rzadko bywa opisane funkcj metoda iteracyjna W. Lipke: N liczba jednostek czasu od pocztku analizy do momentu, w którym BCWS jest mniejszy od BCWP; BCWSN (BCWSN+1) budetowy koszt planowanych prac w N-tej (N+1) jednostce czasu. UWAGI kocowe: Wwielu krajach metoda Earned Valuenaley do kanonu narzdzi zarzdzania: obowizek stosowania w inwestycjach Ministerstwa Obrony USA (od 1967), australijska norma AS , zalecane w zarzdzaniu kosztami publicznych przedsiwzi w Polsce. Wspomaganie obiektywnego monitorowania przebiegu, okrelenie statusu zada i całoci przedsiwzicia czy s opónienia? Czy s przekroczenia kosztów? Ułatwienie gromadzenia informacji potrzebnych do sterowania.

18 CZ CZ V Zarz dzanieryzykiemfinansowymprocesubudowlanego Z A R Z D Z A N I E RY Z Y K I E M B U D OWL A N Y M Prawdopodobie stwo przekroczenia bud etu L RYZYKO KrzywPRaZYGOTOWANIE kontyngencji RYZYKO RYZYKO RYZYKO RYZYKO ODDANIE PRACE PRZETARG PLANOWANIE BUDOWLANE OBIEKTUDO PRAC EKSPLATACJI I ROZLICZENIE PŁATNO CI REALIZACJAINWESTYCJI BUDOWLANEJ P1 =0,85 Ka deprzedsi wzi cie charakteryzujeryzykofinansowe. P2 =0,6 Rónicac kosztyzada Zmieniaj kosztów obserw ujemyichwpływna rezerw finansow kosztów P3 =0,15 L1 L2 Ln Koszt V: Zarz dzanie ryzykiem. Bardziej rozległy problem i o wiele trudniejszy to zarz dzanie ryzykiem w procesie budowlanym. Ryzyko jest obecne we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oczywi cie dla ró nych osób bior cych udział w tym procesie. Tu najcz ciej sprowadzamy skutki ró nych ryzyk do kosztów, okre laj c tzw. krzyw kontyngencji kosztów.

19 Figure 1. Extended risk management scope. *Net Present Value constrains discount methods: *Internal Rate of Return cost calculation labor consumption *Value at Risk building PROJECT INVESTMENTS construction sites PROJECT ENTERPRSE processes PROJECT alternative timetables resources: cash flow technology *active contingency budget/plan *passive rentability reliability: Network Planning *reserving (redundancy) material and financial timetables Earned Schedule *inertia programmes uncertanty Esograms Sn-curves Earned Value O. Kapliski: Risk analysis in construction projects: From risk identification to contingency timetable. SEMC 2010: The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa. Figure 1. Extended risk management scope. *Net Present Value constrains discount methods: *Internal Rate of Return cost calculation labor consumption *Value at Risk building PROJECT INVESTMENTS construction sites PROJECT ENTERPRSE processes PROJECT alternative timetables resources: cash flow technology *active contingency budget/plan *passive rentability reliability: Network Planning *reserving (redundancy) material and financial timetables Earned Schedule *inertia programmes uncertanty Esograms Sn-curves Earned Value Figure 1. Extended risk management scope.

20 Analiza kontyngencji czasu: badanie moliwych zmian czasu realizacji przedsiwzicia w rezultacie ilociowych i jakociowych, bezporednio nieprzewidywalnych oddziaływa losowych. Okres kontyngencji topisuje graniczny dopuszczalny czas realizacji przedsiwzicia S, gdy P[T >t] (prawdopodobiestwo, e rzeczywisty czas realizacji Tprzekroczy ustalony limit t) jest uzgodnione i akceptowane przez inwestora i wykonawc. Kwota kontyngencji k... METODY I MODELE BADA W INYNIERII PRZEDSIWZI BUDOWLANYCH IPPT PAN Warszawa, witokrzyska 21 Kontyngencja kosztów RYZYKO Technologia i organizacja budowy Analiza kontyngencji czasu. Okres kontyngencji t. Kwota kontyngencji k. Por.: Rozdział 2 w pracy zbiorowej: O.Kapliski (red.): Monografia pt. Metody i modele bada w inynierii przedsiwzi budowlanych. PAN, KILiW, IPPT, Seria Studia z Zakresu Inynierii Nr 57. Warszawa 2007, 415ss. Risk identification Quantification Cykl zarzdzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka, kwantyfikacja, metody zarzdzania ryzykiem: redukcja, transfer, unikanie, absorbowania; plan i budet awaryjny; harmonogram awaryjny. Mitigation of risk Residue risk Contingencyplan redukcjaryzyka, transfer ryzyka, unikanie ryzyka [avoidance], absorbowania ryzyka. Plan awaryjny, Timetable Contingency budget Bud et awaryjny Jak zidentyfikowa? Jak mierzy?

21 Algorytm metodymocra Rozdział 7 w pracy zbiorowej: O.Kapliski (red.): Monografia pt. Metody i modele bada w inynierii przedsiwzi budowlanych. PAN, KILiW, IPPT, Seria Studia z Zakresu Inynierii Nr 57. Warszawa 2007, 415ss. 1. Zdefiniowanie ryzyka 2. Identyfikacja czynników ryzyka 3. Kwantyfikacja czynników ryzyka (metody AHP lub PWC) 4. Wstpna ocena ryzyka realizacji przedsiwzicia (ewentualna rezygnacja) 5. Okrelenie strategii zmniejszania ryzyka 6. Ponowna ocena ryzyka 7. Alokacja pozostałego ryzyka w harmonogramie rzeczowo-finansowym 8. Wykonanie awaryjnych harmonogramów oraz planów budetowych Histogram to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu cechy. Do harmonogramu awaryjnego Do harmonogramu awaryjnego Termin załoony przez wykonawc Hochtief 16 czerwca 12 sierpnia

22 UWAGI: Zarzdzanie ryzykiem jest dziedzin niesłusznie ignorowan przez wikszo osób zajmujcych si zarzdzaniem w budownictwie (w Polsce). Zastosowanie podstawowych zasad zarzdzania ryzykiem przyczynia si do wymiernych korzyci: oszczdnoci finansowych i ograniczeniu ryzyka czasowego przedsiwzi. Sporzdzenie harmonogramów alternatywnych zmusza mened era do zwrócenia wikszej uwagi na problemy zwizane z planowaniem czasu pracy w warunkach przedsiwzicia budowlanego.

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo