KONTEKST : Trendy podejmowania decyzji i planowania. ITcon ICT PROCEDURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTEKST : Trendy podejmowania decyzji i planowania. ITcon ICT PROCEDURY"

Transkrypt

1 Trendy podejmowania decyzji i planowania w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Prof. dr hab. in. OLEG KAPLISKI Dr h.c. Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Tel.: Trendy podejmowania decyzji i planowania w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych Prof. dr hab. in. OLEG KAPLISKI Dr h.c. Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa ITcon ICT KONTEKST : zmienne w czasie zmienne w czasie PROCEDURY Kontekst wykładu. Naley zwróci uwag na ITcon, ICT oraz na zarzdzanie rocesowe. REGULACJE PRAWNE zmienne w czasie STRUKTURY CZŁOWIEK ORGANIZACJA I ZARZDZANIE TECHNOLOGIA zmienne w czasie ZARZDZANIE PROCESOWE zachodzi w czasie

2 CZ I The world trend development of decision making foundations CZ I: WSTP. The world trend development of decision making foundations Motto: Tyle jest w budownictwie nowoczesnoci, ile w nim jest informatyki. frequency always often C.F.S. Computer fuzzy systems AI IT, ICT re se arch e xpe rime nt Motto Teleinformatyka = informatyka + telekomunikacja. Budownictwo nowoczesne - budownictwo realizowane z myl o zapewnieniu jakoci. e xpe rtise sometimes rarely intuition se lf analysis of the proble m personal experience re come ndation of staff base s of de cision TECHNOLOGIA BUDOWY W zakresie technologii nowoczesno przejawia si w: Usprawnieniu procesów budowlanych poprzez zastosowanie nowoczesnego osprztu i konstrukcji pomocniczych, Usprawnieniu procesów technologicznych wynikajcego z rozwoju mechanizacji, Stosowaniu nowoczesnych systemów kontroli i diagnostyki, Automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych. Trendy rozwojowe w zakresie technologicznym: 1. Usprawnienia procesów budowlanych poprzez zastosowanie nowoczesnego osprztu i konstrukcji pomocniczych, 2. Usprawnienia procesów technologicznych wynikajcego z rozwoju mechanizacji, 3. Stosowanie nowoczesnych systemów kontroli i diagnostyki, 4. Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych.

3 Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Roboty do układania rur, Roboty do prac betonowych i murowych Roboty do prac wykoczeniowych i remontowo-konserwacyjnych Zautomatyzowane systemy wznoszenia obiektów Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych jest wyzwaniem przyszłoci. W budownictwie s znane: roboty do układania rur, do prac betonowych i murowych roboty do prac wykoczeniowych i remontowo-konserwacyjnych, zautomatyzowane systemy wznoszenia obiektów Celem ich zastosowania jest: zwikszenie bezpieczestwa pracy, poprawa jakoci wykonania, skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie zatrudnienia i podniesienie wydajnoci. Mimo trudnoci w upowszechnianiu zastosowa, obserwuje si wyra ny wzrost zainteresowania zautomatyzowanymi technologiami. Cele: - zwikszenie bezpieczestwa pracy, - poprawa jakoci wykonania, - skrócenie czasu realizacji, - zmniejszenie zatrudnienia i podniesienie wydajnoci Trudnoci w upowszechnieniu zastosowa. ORGANIZACJA I ZARZDZANIE Cele: 1. Usprawnianie procesów podejmowania decyzji, 2. Zwikszanie efektywnoci działalnoci budowlanej: inwestowania, wykonywania prac i obiektów budowlanych, 3. D enie do zapewnienia bezpieczestwa pracy w budownictwie, 4. Efektywne przygotowanie i realizowanie inwestycji budowlanych. Technologia budowy jest cile zwizana z organizacj i zarzdzaniem budow czy działalnoci budowlan przedsibiorstwa budowlanego. Rozwój technologii nie moe si obej bez nowoczesnej organizacji i nowoczesnego zarzdzania. Naley domniemywa, e i w tej działalnoci nastpuj istotne zmiany unowoczenienia. Celem ich jest: Usprawnianie procesów podejmowania decyzji, Zwikszanie efektywnoci działalnoci budowlanej: inwestowania, wykonywania prac i obiektów budowlanych, Denie do zapewnienia bezpieczestwa pracy w budownictwie, Efektywne przygotowanie i realizowanie inwestycji budowlanych Osigane s one poprzez: Cigłe doskonalenie metod podejmowania decyzji, Standaryzacj i normalizacj procesów budowlanych, Komputeryzacj planowania i obsługi procesu inwestycyjnego, Stosowanie nowoczesnych metod zarzdzania, Pracuj nad tymi zagadnieniami praktycy zarzdzania i naukowcy. Cele te realizowane s poprzez: 1. Cigłe doskonalenie metod podejmowania decyzji, 2. Standaryzacj i normalizacj procesów budowlanych, 3. Komputeryzacj planowania i obsługi procesu inwestycyjnego, 4. Stosowanie nowoczesnych metod zarzdzania,

4 (grafy dysjunktywne, sieci Petriego, sieci stochastyczne) BRZEG LEWY Opracowano szereg metod o ograniczonym zakresie stosowania 40 wynikajcym głównie z moliwoci definiowania ogranicze, kryteriów O mostu BRZEG LEWY HARMONOGRAMOWANIE Technologiczny model sieciowy PRZEDSIWZI budowy drogowego typu kompleks mostu składanego operacji Podstaw analiz s tu modele sieciowe w rónych strukturach wewntrznych optymalizacji i sposobu rozwizania (analizy modelu). Wykorzystuje si w nich: teori (algorytmy) szeregowania zada, 35 symulacj 21 23komputerow, algorytmy genetyczne metody programowania matematycznego procesy Markowa, Wyróniamy dwa rodzaje przedsiwzi: przedsiwzicia typu kompleks operacji, przedsiwzicia realizowane w systemie pracy potokowej. W przedsiwziciach typu kompleks operacji podstaw analiz s modele sieciowe w rónych strukturach wewntrznych (grafy dysjunktywne, sieci Petriego, sieci stochastyczne). Opracowano szereg metod o ograniczonym zakresie stosowania wynikajcym głównie z moliwoci definiowania ogranicze, kryteriów optymalizacji i sposobu rozwizania (analizy modelu). Wykorzystuje si w nich: teori (algorytmy) szeregowania zada, metody programowania matematycznego, symulacj komputerow, procesy Markowa, algorytmy genetyczne. PODSUMOWANIE... WSTPU Podstaw rozwoju budownictwa jest rozwój materiałów budowlanych, technologii i mechanizacji. Planowanie i organizowanie działalnoci budowlanej oparte jest na podejciu procesowym, W podsumowaniu naley stwierdzi, e Planowanie i organizowanie działalnoci budowlanej oparte jest na podejciu procesowym Badania naukowe w tym obszarze zmierzaj do; identyfikacji i rozwizania problemów, opracowania narzdzi wspomagajcych planowanie i zarzdzanie produkcj. Organizacja działalnoci budowlanej bazuje na technologii i mechanizacji. Na osignicia organizacyjne maj te wpływ warunki zewntrzne: prawne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, itd. Prace naukowe w tym obszarze zmierzaj do identyfikacji i usprawniania funkcjonalnego systemów. Badania naukowe w obszarze organizacji i zarzdzania zmierzaj do: identyfikacji i rozwizania problemów decyzyjno-planistycznych opracowania narzdzi (metod i programów komputerowych) usprawniajcych planowanie i podejmowanie decyzji. Organizacja działalnoci budowlanejbazuje na technologii procesów budowlanych i mechanizacji budownictwa. Na osignicia organizacyjne maj te wpływ warunki zewntrzne: prawne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, itd.. Prace naukowe w tym obszarze zmierzaj do identyfikacji i usprawniania funkcjonowania systemów

5 CZ II CZ II: Ewolucja rodków IT: budownictwo-przedsiwzicia. Od identyfikacji stanu produkcji do identyfikacji obiektu. Dynamika rozwoju. Obiekty/Modelowanie VR, bezprzewodowa łczno/kontrola/badania... *&+ *./ % "0* 1 % "#$%& '"('%")! O.Kapliski: Development and usefulness of planning techniques and decision making foundations on the example of construction enterprises in Poland. Technological and Economic Development of Economy, 2008, Vol. XIV, No. 4, * % +,- Ewolucja rodków IT: przedsiwzicia budowlane, cz. 3 Rónorodno metod modelowania w budownictwie O.Kapliski. Modelling of construction processes: A managerial approach. KILiW PAN, Inst. Podstawowych Problemów Techniki, seria: Studia z zakresu inynierii Nr 43, W-wa, 1997, 175ss. Analiza matematyczna SYMULACJA IKONICZNA Badania operacyjne analogowa Symulacja cyfrowa hybrydowa SYMULACJA UCZESTNICZCA Metody sytuacyjne (Case Method) Gry kierownicze Treningi wraliwoci, wyobra ni...

6 Limited resources Metody z bloku 1 charakterystyczne dla II-giej połowy XX wieku. Metody wymienione w blokach 2 i 3 to ostatnie kilkanacie lat XX wieku. AI: sztuczna inteligencja (artificial intelligence methods). Scheduling methods with limited resources accessibility Searchfor optimal solutions: integer programming B&B methods dynamic programming binary programming 1. Search: optimal s olutions Development of scheduling methods 3. Search for suboptimal solutions (using heuristic algorithms): 1. Specialized heuristic 2. Metaheuristic methods: taboo search method simulated annealing genetic algorithms (evolutionary methods) Using artificial intelligence methods: expert systems artificial neural networks hybrid systems 2....s uboptimal s olutions 3. AI Another & new XX XXI century 0 12 Wikszosystemów ekspertowychjest zbudowana według nastpujcego schematu: Wikszo systemów ekspertowych jest zbudowana według nastpujcego schematu:

7 Składniki systemu ekspertowego: szkielet systemuskładajcy siz: interfejsu uytkownika-który umoliwia zadawanie pyta, udzielanie informacji systemowi oraz odbieranie od systemu odpowiedzi i wyjanie edytora bazy wiedzy-który pozwala na modyfikacjwiedzy zawartej w systemie, umoliwiajc tym samym jego rozbudow mechanizmu wnioskowania-który jest głównym składnikiem systemu ekspertowego wykonujcym cały proces rozumowania w trakcie rozwizywania problemu postawionego przez uytkownika mechanizmu wyjaniajcego-jednego z elementów interfejsu pomidzy systemem a uytkownikiem, który umoliwia uytkownikowi uzyskanie odpowiedzi dlaczego system udzieliłtakiej, a nie innej odpowiedzi, albo dlaczego system zadał uytkownikowi okrelone pytanie baza wiedzy-jest to deklaratywna postawiedzy ekspertów z danej dziedziny zapisana za pomocwybranego sposobu reprezentacji wiedzy, najczciej reguł lub ram baza danych zmiennych-która jest pamiciroboczprzechowujcpewne fakty wprowadzone w trakcie dialogu z uytkownikiem; baza ta umoliwia odtworzenie sposobu wnioskowania systemu i przedstawienie go uytkownikowi za pomocmechanizmu wyjaniajcego. Składniki systemu ekspertowego: szkielet systemu składajcy si z: interfejsu uytkownika, edytora bazy wiedzy, mechanizmu wnioskowania, mechanizmu wyjaniajcego; baza wiedzy; baza danych zmiennych. O.Kapliski, E.Zavadskas, J.Brzeziski, A.Kaklauskas. Expert systems in construction industry: trends, potentials and applications. Vilnius, TECHNIKA 1995, 180pp. (ISBN ). O.Kapliski. Modelling of construction processes: A managerial approach. KILiW PAN, Inst. Podstawowych Problemów Techniki, seria: Studia z zakresu inynierii Nr 43, W-wa, 1997, 175ss.

8 Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników naukowych: RFID, GIS + GPS; GPS + GSM advisory systems flexible management multicriterial optimization stycze 2008 Dominacja podejcia/analiz za pomoc zbiorów rozmytych. Pojawienie si m.in. systemów doradczych oraz zarzdzania elastycznego. O.Kapliski: Information technology in the development of the Polish construction industry. Technological and Economic Development of Economy, 2009, Vol. XV, No. 3, artificial neural networks sensiivity analysis deterministic approach stochastic approach fuzzy approach percentage of indications Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników naukowych Recommendations by academic teachers and research institutes Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników działów planowania (...) przedsibiorstw budowlanych scheduling / network methods risk analysis programs conserning of cost analysis percentage of indications Atrakcyjno metod/technik z punktu widzenia pracowników działów planowania (...) przedsibiorstw budowlanych: Dominacja takich zagadnie jak: harmonogramowanie (róne aspekty), analiza ryzyka (zarzdzanie ryzykiem), analiza kosztów/budetowanie. Nagłe pojawienie si zainteresowania zintegrowanymi systemami zarzdzania, narzdziami komunikacji, przekazem informacji obiegiem dokumentacji, internetem. O.Kaplinski: Discrepancy in the assessment of attractiveness and usefulness of IT and planning methods by businessmen and academics. Proc. 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Reykjavik, Iceland, June 2009, Vol. 1, (ISBN ). ERP communication tools transfer of information & documentation Stycze 2008 WWW Present requirements from IT tools by Polish building companies

9 rozwój sprztowy IT, rozwój metod, w tym technik podejmowania decyzji; nowy sposób funkcjonowania przedsibiorstwa W REALITY, uwarunkowania, moliwoci sprztowych, bariera psychologiczna(np. we wdraaniu nowych metod IT). N S ogólna tendencja do gospodarki opartej o wiedzy E uwarunkowania technicznoekonomiczne; sprzyjajca koniunkturaw sektorze budowlanym; szybki wzrost rentownoci tej brany; a nawet filozofia zarzdzaniaw przedsibiorstwie Uwarunkowania rozwoju/zastosowa rodków IT w polskim budownictwie. N - moliwoci sprztowych, bariera psychologiczna; E - uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, koniunktura, szybki wzrost rentownoci, filozofia zarzdzania; W - rozwój sprztowy IT, rozwój metod/technik podejmowania decyzji, nowy sposób funkcjonowania przedsibiorstwa; S - ogólna tendencja: gospodarka opartej o wiedzy. Wprzeliczeniu na 1 mieszkaca w Polsce wydaje si na informatyk około 96 ( ), rednia w Europie wynosi 606 ( ) Dane 2007: od momentu wstpienia Polski do Unii Europejskiej: Rynek IT w EU ronie około 4 % rocznie, w Polsce ronie rocznie około 14% 2006: rynek IT w Europie: Niemcy i Francja 21% 16% 1,2 % Rosja 1% Polska CZ III Kryzys w budownictwie (pocz. XXI w.) spadek inwestycji w brany IT 2007: po raz pierwszy w historii rozwoju polskiego rynku IT uzyskano wicej przychodów z usług ni z komputerów! CZ III: E-commerce. W przeliczeniu na 1 mieszkaca w Polsce wydaje si na informatyk około 96 ( ), rednia w Europie wynosi 606 ( ). 2007: po raz pierwszy w historii rozwoju polskiego rynku IT uzyskano wicej przychodów z usług ni z komputerów! O.Kapliski: Problems of the information technologies use in Polish construction sector: state of the art. Archives of Civil Engineering, Vol. 55, No 2, , 2009.

10 TELEINFORMATYKA JAKO MIKKA ROBOTYZACJA BUDOWNICTWA zdalne zbieranie danych z czujników (DAS -DataAcquisition Systems), zdalnymonitoringwizualny RVM (RemoteVisualMonitoring), komputerowe sterowanie procesami, automatyzacja procesu projektowania i integracja z urzdzeniami wykonawczymi, rozwój systemów planowania i zarzdzania, wprowadzenie łcznoci w czasie rzeczywistym miedzy wszystkimi uczestnikami, wprowadzenie mobilnych bezprzewodowych systemów monitorowania robót (palmtopy) z moliwoci archiwowania, rozwój elektronicznych, bezprzewodowych systemów udostpniania dokumentacji i wprowadzania do niej korekty z placu budowy, rozwój systemów rzeczywistoci wirtualnej VR (ang. The Virtual Reality), zastosowanie radaru laserowego LADARu-do obserwacji otoczenia i autosterowaniamaszynami roboczymi, wykorzystanie GPS, wyposaenie wszystkich elementów biorcych udział w procesie budowy w identyfikatory i system rozpoznawania RFID (ang. Radio Frequency Identification Device), co zapewnia pełn kontrol nad całym procesem budowy. METODA WILCOXA (warto likwidacyjna przedsiborstwa, szanse odzyskania wierzytelnoci) Analiza LOGITOWA (inne załoenie o rozkładzie zmiennych) Statystyczna analiza ryzyka BAETGEA (3) Mczyskiej (6) METODA ALTMANA (5) METODA BLEIERA (6-16) Polskie modele predykcji bankructwa (scoringowe) Houdy (5) Systemy wczesnego ostrzegania Analiza czynnikowa wg WENRICHA Gajdka i Stody (5) Metodyscoringowe (punktowe) Hadasik (7/17) (4 warianty) Pogodziskiej i Sojaka (2) QUICK TEST (4) Wieloczynnikowa analiza dyskryminacji METODA WEINRICHA (8) Metoda BAETGE (BADANIE RYZYKA) (3) UAD: uproszczona metoda dyskryminacji (6) METODA BEANNANA (10) Miary informacji o wynikach produkcyjnych: entropia, redundancja, współczynnik zmiennoci/wariancja, współczynnik nierównomiernoci, wsp. gotowoci. Systemy wczesnego ostrzegania. Rys.: Miejsce metod scoringowych w systemach wczesnego ostrzegania. METODA ALTMANA. Polskie modele predykcji bankructwa. Miejsce metodscoringowychw systemach wczesnego ostrzegania Metoda BEERMANA (6)

11 Analiza dyskryminacyjna O.Kapliski: Ryzyko upadku. [w] Strategie zarzdzania ryzykiem w przedsibiorstwie. Zarzdzanie ryzykiem projektu. Red. J.Bizon-Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz-Ciechocinek 2007, O.Kapliski: Usefulness and credibility of scoring methods in construction industry. Journal of Civil Engineering and Management. 1, Vol. 14, 2008, Y Regresja liniowa Regresja probitowa Drzewa kwalifikacyjne Metody najbliszego ssiedztwa METODY SCORINGOWE X METODY SCORINGOWE Funkcjadyskryminacyjna Z = WX W 2 X W n X n Wska nik Z-score Edwarda I. Altmana Metoda ta została opracowana w 1968 roku, pozwalała przewidzie bankructwo przedsibiorstwa, którego akcje były notowane na giełdzie. Równanie to zawiera parametry, które s wagami wyznaczonymi na podstawie wielowymiarowej analizy dyskryminacji. Warto Z mówi o poziomie zagroenia upadłoci. Z wartofunkcji dyskryminacyjnej, Wi wagi i-tej zmiennej (np. wskaników finansowych), Xi zmienne objaniajce modelu. Wska nik Z-scoreEdwarda I. Altmana METODY SCORINGOWE

12 Zmienne objaniajce modelu: kapitalobrotowy X 1 = aktywa X 2 zyskzatrzymany = aktywa zyskprzedopodatkowa niemi spalataodsetek X 3 = aktywa Jest to jeden ze sposobów całociowej oceny danego przedsibiorstwa pod wzgldem jego kondycji finansowej. E.I. Altman zbudował model, na podstawie którego mona przewidzie ewentualne problemy finansowe, okreli zagroenie zwizane z upadłoci firmy. W tym celu dokonał wyboru nastpujcych 5 wska ników: = Zmienne objaniajce modelu. X 4 rynkowawartokapitalu akcyjnego = ksigowawartozadluenia przychody zesprzeday X 5 = aktywa METODY SCORINGOWE 4 Ryzyko upadku a wiarygodnoci modeli predykcji bankructwa! Trudnoci: scoring wg E.I.Atmana BETONSTAL poniej: zapowied bankructwa powyej: wynik pozytywny! pomidzy: strefa niepewnoci E.I. Altman pracochłonno, niejednoznaczny sposób ksigowania. Wska nik syntetyczny Z-score naley dopasowa do warunków gospodarczych danego kraju lub nawet brany -5 lata giełda Z > 2,99 przedsibiorstwa nie zagroone upadkiem, 1,81 < Z < 2,99 szara strefa" - przedział, w którym mog znale si przedsibiorstwa niezagroone upadkiem jak i firmy bankruci, Z < 1,80 bankruci (przedsibiorstwa niewypłacalne). METODY SCORINGOWE

13 Dowiadczenia z wdraania IT wsektorze budowlanym: istnieje twardy wymóg przeprowadzenia gruntownej analizy przed zakupem IT, Dowiadczenia z wdraania IT w sektorze budowlanym: gruntowna analiza przed zakupem IT, dostawca IT ma zaoferowa dostosowane aplikacje a nie gotowy system, system powinien mie otwart architektur, zadba o kompletn infrastruktur sprztowo-sieciow. nale y wybratakiego dostawcit, który zaoferuje dostosowane aplikacje a nie gotowy system. System ma by stworzony dla potrzeb przedsibiorstwa, który bdzie analizowałistotne dane, np. koszty pracy, koszty materiałów itp. i zestawiał je z zaplanowanym bud etem, wdra any system powinien mieotwartarchitektur. W przyszłoci ma umo liwia rozbudowi gwarantowa gotowodo współpracy z aplikacjami innych dostawców IT, nale y zadbao kompletninfrastruktursprztowosieciow. CZ IV techniki koordynowania działania CZ IV: metody czasowo-kosztowe. Metody sieciowe. Ocena bieca przebiegu przedsiwzicia. Metoda Earned Value (Metoda zarzdzania wartoci wypracowan). metody graficzne metody graficzne metody sieciowe metody sieciowe metody metody bada bada operacyjnych operacyjnych i i ekonometrycznych ekonometrycznych systemy systemy informatyczne informatyczne systemy systemy informatyczne informatyczne schematy klasyfikacyjne harmonogramy - CPM - GASP - PERT - PERT COST - METRA - PM analiza strukturalna teoria gier - D CMP - General PERT - LGFN - Dendryty teoria kolejek - GERT - CYKLONE - DELTA Metody czasowokosztowe EarnedSchedule Earned Value...

14 CPM Costjest metodpozwalajcna wykonanie symulacji (w/w poczyna) w przypadku konkretnego przedsiwzicia. Opiera siona na tzw. gradiencie kosztuzadania okrelonego za pomoc nastpujcego wzoru: gdzie: t e -oszacowany czas zadania, C C, C = b e t t e b t b -czas graniczny, tzn. najkrótszy moliwy do uzyskania, C e -koszt zadania, przy załoeniu, e trwa ono t e, C b -koszt wykonania zadania w moliwie najkrótszym czasie. Gradient kosztu zadania okrela zatem przyrost kosztówwykonania zadania spowodowany skróceniem tego zadania. Opis (działanie) metody CPMCost Opiera si ona na tzw. gradiencie kosztu zadania Gradient kosztu zadania okrela przyrost kosztów wykonania zadania spowodowany skróceniem tego zadania. Opis metody CPM Cost: Oblicz gradient kosztów dla zadaprzedsiwzicia (iwyeliminuj te zadania, dla których gradient nie istnieje, tzn. t e =t b ). Skracaj czas trwania zadana ciece krytycznej, poczwszy od zadao najmniejszym gradiencie. Skracaj o jak najwikszy moliwy czas. Ograniczeniami stutaj: czas graniczny zadania oraz pojawienie sinowej cieki krytycznej. Kade skracanie czasu trwania cieki krytycznej (a tym samym całego przedsiwzicia) powoduje redukcjluzów zadana innych ciekach. Jeli istnieje wicej nijedna cieka krytyczna, to skracaj czas o tsam wielkona wszystkich ciekach krytycznych. Zakocz, jeli wszystkie zadania nalece do pewnej cieki krytycznej osignły swoje czasy graniczne.

15 Podejmowanie decyzji w przypadku: opónienia w harmonogramie przekroczenia kosztów kosztów Ocena bieca przebiegu przedsiwzicia Zarzdzanie metod EV wykres - synteza Warunki zastosowania: Musimy dysponowa harmonogramem realizacyjnym zada oraz planem allokacji kosztów Na bieco musimy ledzi postp wykonania zada.

16 ) #,$ #,$ ( ),$ ( ),$ / 210/ 210/ 210/ / 210/ 210/ 210/ ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: / 210/ 210/ 210/ ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: PJO PJO PJO PJO ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9: ;9:9 2;9:9 2;9:9 2;9:9 NS NS NS NS RQ NLUPQ RQ NLUPQ RQ NLUPQ RQ NLUPQ JJJJ HHH HHH HHH "#! & ( ' & % & % $ & ( ' & % & ) ( ' & (*! % % & % + % * ' - (* - ' % & % + % %* ( - %*. - Wartoci wyliczane Odchylenia SV -odchylenie harmonogramu CV - odchylenie kosztu VAC -odchylenie kocowe Wskaniki SPI -wskanik wydajnoci czasowej CPI -wskanik efektywnoci kosztowej TCPI -wskanik wydajnoci kocowej Prognozy ETC - prognoza kosztu pozostałego EAC t -prognoza czasowa EAC -prognoza kosztowa VAC - prognoza odchylenia całkowitego Szybka ocena sytuacji WSKANIKI KOSZTU CV>0 CV=0 CV<0 CPI>1 CPI=1 CPI<1?E BBBB C 36 C 6 C 36 C A=243 6 C 36 C A=243 6 C 36 C?E BBBB C 307 C C <4 : 3 : 3 : 3 : 3 BBBB CCCC >03 >03 >03 =9 >03 0/2 0/2 0/2 0/2 5:9 <4 ;3 ;3 ;3 ;3 BBBB FFFF < C 36 C 6 C 36 C A=243 6 C 36 C A=243 6 C 36 C IKIKIKIKRQ SRQ SRQ S IK M JLLN IK M JLLN IK M JLLN IK M JLLN TT T TLUNLUN LUN LUN IXS YSN KVW 5:9 <4 BBBB ;3 ;3 ;3 ;3 CCCC >03 FFFF < >03 >03 =9 >03 0/ 2 0/ 2 0/ 2 0/ 2 <4 :::: H: <<4: : : : : : : GG G G GGGG0000 A4>?4 9C30 0 <Z=243 9C30 0 9C30 0 <Z=243 9C30 0?E4 <12 H: <<<4: : : : : : :?E4 GGGG0000 A4>? H: <<4: : : : : : : CCCC GGGG0000 >03 >03 =9 >03 >03 A4>?4 0/ 2 0/ 2 0/ 2 0/ 2 <4 :::: SV>0 SPI>1 SV=0 SPI=1 SV<0 SPI<1 WSKANIKI CZASU

17 EARNED SCHEDULE Opieramy si na tych samych danych wejciowych (BCWS, BCWP) lecz odchylenia SV(t) mierzymy poziomo w skali czasu [rys.]. Ujemna warto SV(t) oznacza opó nienie. BCWS rzadko bywa opisane funkcj metoda iteracyjna W. Lipke: N liczba jednostek czasu od pocztku analizy do momentu, w którym BCWS jest mniejszy od BCWP; BCWSN (BCWSN+1) budetowy koszt planowanych prac w N-tej (N+1) jednostce czasu. UWAGI kocowe: Wwielu krajach metoda Earned Valuenaley do kanonu narzdzi zarzdzania: obowizek stosowania w inwestycjach Ministerstwa Obrony USA (od 1967), australijska norma AS , zalecane w zarzdzaniu kosztami publicznych przedsiwzi w Polsce. Wspomaganie obiektywnego monitorowania przebiegu, okrelenie statusu zada i całoci przedsiwzicia czy s opónienia? Czy s przekroczenia kosztów? Ułatwienie gromadzenia informacji potrzebnych do sterowania.

18 CZ CZ V Zarz dzanieryzykiemfinansowymprocesubudowlanego Z A R Z D Z A N I E RY Z Y K I E M B U D OWL A N Y M Prawdopodobie stwo przekroczenia bud etu L RYZYKO KrzywPRaZYGOTOWANIE kontyngencji RYZYKO RYZYKO RYZYKO RYZYKO ODDANIE PRACE PRZETARG PLANOWANIE BUDOWLANE OBIEKTUDO PRAC EKSPLATACJI I ROZLICZENIE PŁATNO CI REALIZACJAINWESTYCJI BUDOWLANEJ P1 =0,85 Ka deprzedsi wzi cie charakteryzujeryzykofinansowe. P2 =0,6 Rónicac kosztyzada Zmieniaj kosztów obserw ujemyichwpływna rezerw finansow kosztów P3 =0,15 L1 L2 Ln Koszt V: Zarz dzanie ryzykiem. Bardziej rozległy problem i o wiele trudniejszy to zarz dzanie ryzykiem w procesie budowlanym. Ryzyko jest obecne we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oczywi cie dla ró nych osób bior cych udział w tym procesie. Tu najcz ciej sprowadzamy skutki ró nych ryzyk do kosztów, okre laj c tzw. krzyw kontyngencji kosztów.

19 Figure 1. Extended risk management scope. *Net Present Value constrains discount methods: *Internal Rate of Return cost calculation labor consumption *Value at Risk building PROJECT INVESTMENTS construction sites PROJECT ENTERPRSE processes PROJECT alternative timetables resources: cash flow technology *active contingency budget/plan *passive rentability reliability: Network Planning *reserving (redundancy) material and financial timetables Earned Schedule *inertia programmes uncertanty Esograms Sn-curves Earned Value O. Kapliski: Risk analysis in construction projects: From risk identification to contingency timetable. SEMC 2010: The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa. Figure 1. Extended risk management scope. *Net Present Value constrains discount methods: *Internal Rate of Return cost calculation labor consumption *Value at Risk building PROJECT INVESTMENTS construction sites PROJECT ENTERPRSE processes PROJECT alternative timetables resources: cash flow technology *active contingency budget/plan *passive rentability reliability: Network Planning *reserving (redundancy) material and financial timetables Earned Schedule *inertia programmes uncertanty Esograms Sn-curves Earned Value Figure 1. Extended risk management scope.

20 Analiza kontyngencji czasu: badanie moliwych zmian czasu realizacji przedsiwzicia w rezultacie ilociowych i jakociowych, bezporednio nieprzewidywalnych oddziaływa losowych. Okres kontyngencji topisuje graniczny dopuszczalny czas realizacji przedsiwzicia S, gdy P[T >t] (prawdopodobiestwo, e rzeczywisty czas realizacji Tprzekroczy ustalony limit t) jest uzgodnione i akceptowane przez inwestora i wykonawc. Kwota kontyngencji k... METODY I MODELE BADA W INYNIERII PRZEDSIWZI BUDOWLANYCH IPPT PAN Warszawa, witokrzyska 21 Kontyngencja kosztów RYZYKO Technologia i organizacja budowy Analiza kontyngencji czasu. Okres kontyngencji t. Kwota kontyngencji k. Por.: Rozdział 2 w pracy zbiorowej: O.Kapliski (red.): Monografia pt. Metody i modele bada w inynierii przedsiwzi budowlanych. PAN, KILiW, IPPT, Seria Studia z Zakresu Inynierii Nr 57. Warszawa 2007, 415ss. Risk identification Quantification Cykl zarzdzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka, kwantyfikacja, metody zarzdzania ryzykiem: redukcja, transfer, unikanie, absorbowania; plan i budet awaryjny; harmonogram awaryjny. Mitigation of risk Residue risk Contingencyplan redukcjaryzyka, transfer ryzyka, unikanie ryzyka [avoidance], absorbowania ryzyka. Plan awaryjny, Timetable Contingency budget Bud et awaryjny Jak zidentyfikowa? Jak mierzy?

21 Algorytm metodymocra Rozdział 7 w pracy zbiorowej: O.Kapliski (red.): Monografia pt. Metody i modele bada w inynierii przedsiwzi budowlanych. PAN, KILiW, IPPT, Seria Studia z Zakresu Inynierii Nr 57. Warszawa 2007, 415ss. 1. Zdefiniowanie ryzyka 2. Identyfikacja czynników ryzyka 3. Kwantyfikacja czynników ryzyka (metody AHP lub PWC) 4. Wstpna ocena ryzyka realizacji przedsiwzicia (ewentualna rezygnacja) 5. Okrelenie strategii zmniejszania ryzyka 6. Ponowna ocena ryzyka 7. Alokacja pozostałego ryzyka w harmonogramie rzeczowo-finansowym 8. Wykonanie awaryjnych harmonogramów oraz planów budetowych Histogram to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu cechy. Do harmonogramu awaryjnego Do harmonogramu awaryjnego Termin załoony przez wykonawc Hochtief 16 czerwca 12 sierpnia

22 UWAGI: Zarzdzanie ryzykiem jest dziedzin niesłusznie ignorowan przez wikszo osób zajmujcych si zarzdzaniem w budownictwie (w Polsce). Zastosowanie podstawowych zasad zarzdzania ryzykiem przyczynia si do wymiernych korzyci: oszczdnoci finansowych i ograniczeniu ryzyka czasowego przedsiwzi. Sporzdzenie harmonogramów alternatywnych zmusza mened era do zwrócenia wikszej uwagi na problemy zwizane z planowaniem czasu pracy w warunkach przedsiwzicia budowlanego.

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Warszawa, 2004-05-09 IEEE - The Institute for Electrical and Electronics Engineering - Instytut inynierii elektrycznej i elektronicznej SPMP - Software Project Management Plan

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych AMME 2003 12th Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych P. Ociepka, J. wider Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM Tajna broń Project Managera - wprowadzenie do metody EVM

WEBINARIUM Tajna broń Project Managera - wprowadzenie do metody EVM WEBINARIUM Tajna broń Project Managera - wprowadzenie do metody EVM Kraków 13 marca 2012 Globalny integrator i twórca innowacyjnych systemów informatycznych. Polski kapitał siedziba główna Kraków. Kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Zarządzanie czasem w projekcie

Zarządzanie projektami. Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie projektami Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie czasem w projekcie PROJECT TIME MANAGEMENT Zarządzanie czasem - elementy 1. Zarządzanie harmonogramem (zasady, procedury i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński Katowice GPW 2013 Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową Jan Studziński 1 1. Wstęp Cel pracy Usprawnienie zarządzania siecią wodociągową za pomocą nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Formularz opisu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator z wyjątkiem pól Kod, Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz K.Pieńkosz Wprowadzenie 1 dr inż. Krzysztof Pieńkosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej pok. 560 A tel.: 234-78-64 e-mail: K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl K.Pieńkosz Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32

Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32 Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32 2 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi, Al Mariah Island Sowwah Square, Al Maqam Tower, Office 3519 ogłasza zamówienie w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM Artykuł zawiera opis eksperymentu, który polegał na uyciu algorytmu genetycznego przy wykorzystaniu kodowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów Kierunek: Automatyka i Robotyka, II rok Wprowadzenie PWSZ Gªogów, 2009 Plan wykªadów Wprowadzenie, podanie zagadnie«, poj cie metody numerycznej i algorytmu numerycznego, obszar zainteresowa«i stosowalno±ci

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy Natalia Nehrebecka / Departament Statystyki Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy Statystyka Wiedza Rozwój, 17-18 października 2013 r. w Łodzi Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy 2

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics I.Kiepura, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Celem projektu jest nauka budowy harmonogramu sieciowego małego obiektu budowlanego a następnie opanowanie umiejętności śledzenia postępów w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Evidence Based Scheduling

Evidence Based Scheduling Evidence Based Scheduling Adam Dudczak (adudczak@gmail.com) I Spotkanie dyskusyjne Poznań Java User Group 28 maja 2008 Plan prezentacji 1 Grunt to dobry plan...? 2 Evidence Based Scheduling 3 Jak to działa?

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Tadeusz Kasprowicz 1 http://sipb.sggw.pl Warszawa 2014 1. Wprowadzenie INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Przedsięwzięcie budowlane [1, 2, 3] to splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach

Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach Materiały. Konferencji Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech24 Zakopane -4 stycznia 24 Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach P. Sewastjanow, L. Dymowa

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania cigłego z jednoczesnym walcowaniem tamy z chlorku miedzi

Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania cigłego z jednoczesnym walcowaniem tamy z chlorku miedzi Materiały. Konferencji Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech24 Zakopane -4 stycznia 24 Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania cigłego z jednoczesnym walcowaniem tamy z chlorku miedzi L.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu O czym będziemy mówić? Zarządzanie ryzykiem Co to jest ryzyko Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja czynników

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożenia upadłością

Analiza zagrożenia upadłością Analiza zagrożenia upadłością Upadłość aspekty ekonomiczne niewypłacalność sytuacja związana ze stanem niewypłacalności osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, potwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Adam Olszewski ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY ŁOMŻA 2011 Spis Treści Wstęp... 7 1. Rola przemysłu

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo