Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy."

Transkrypt

1 Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka. Na kształcenie składaj si dwa procesy: nauczanie i uczenie si. Poprzez nauczanie rozumiemy: planow i systematyczn prac nauczyciela z uczniami, polegajc na wywołaniu i utrwaleniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postpowaniu i całej osobowoci. Nauczanie, które jest wzajemnym oddziaływaniem midzy nauczycielem, a uczniem jest sztuk wymagajc znajomoci praw rzdzcych procesem uczenia si, wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, najnowszych metod i technik nauczania. W procesie nauczania wany jest nauczyciel, a przede wszystkim rola jak pełni. Powinien on by efektywnym nayczycielem. Efektywny nauczyciel to: nauczyciel posiadajcy wiedz z zakresu nauczania i uczenia si dysponujcy szerokim i rónorodnym asortymentem metod pracy z dzieckiem bdcy refleksyjnym praktykiem pojmujcy nauk jako proces ustawiczny i cigły Obecne wystpuje wiele modeli nauczania np. podajcy, poszukujcy, bezporedni, tworzenia poj i współpracy we współpracy. Wszystkie one s bardzo wane. W ramach kadego modelu nauczania lub uczenia si wystpuj wyrane zwizki pomidzy pojciami: technika, metoda, strategia i model. Model nauczania Strategia nauczania Metoda nauczania Technika nauczania Model nauczania to ogólny plan, który ma pomóc uczniom w osigniciu i opanowaniu pewnej okrelonej wiedzy i umiejtnoci oraz ma kształtowa prawidłowe postawy. Strategia nauczania to cele, rodki, i metody w tym procesie. Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela umoliwiajcy uczniom nabywanie okrelonych nowych wiadomoci, umiejtnoci i postaw. Technika nauczania to element czstkowy metody, bardziej elementarny. 1

2 Efektywny nauczyciel potrafi pracowa rónymi metodami, a wybór jednej z nich (dominujcej) zaley od celu, sytuacji, i moliwoci danego dziecka, danej grupy. Musi on zna style uczenia si uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, uczuciowcy), aby dostosowa do nich odpowiednie modele, strategie, metody czy techniki nauczania. Kada metoda ma swoje mocne i słabe strony. Wyrónia si wiele podziałów metod. Jeden z podziałów wg Wincentego Okonia dzieli metody na 4 grupy: podajce (uczenie si przez przyswajanie) problemowe (uczenie si przez odkrywanie) waloryzacyjne (uczenie sie przez przeywanie) praktyczne (uczenie si przez działanie) Podział ten stał si zbyt ogólny. Powstało wiele nowych strategii nauczania a tym samym wyróniono kilka grup, a w kadej kilkanacie metod nauczania - w tym metody aktywizujce. Aktywizujce metody nauczania to metody zwikszajce czynny udział uczniów w zajciach dydaktycznych, ograniczajc jednoczenie rol nauczyciela do pomagania uczcym si w osiganiu celów edukacyjnych i ewaluacji postpów; metody te przeciwstawia si metodom podajcym mniej efektywnym. Dlaczego metody aktywizujce? aktywizuj s atrakcyjne uwzgldniaj róne style uczenia si kształc umiejtnoci stwarzaj warunki ułatwiajce uczenie si bo przecitny ucze zapamituje: ok. 10% tego, co słyszy (wykład) ok. 20% tego, co widzi (demonstracja) ok. 40% tego, oczym rozmawia (dyskusja) ok. 90% tego, co robi (inscenizacja) Metody aktywizujce to sposoby działania, które pomog uczniowi: przyswoi bez trudu now wiedz rozwin własne zainteresowania, pomysły i idee komunikowa si dyskutowa i spiera si na róne tematy pogłbi zainteresowanie wspóln spraw podj działanie na rzecz własnej klasy, szkoły, miasta... Metody aktywizujce (wg F.Szlosek) rozszerzajce grup metod problemowych to: metoda przypadków metoda sytuacyjna inscenizacja gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne) dyskusja dydaktyczna (zwizana z wykładem, okrgłego stołu, wielokrutna mutacja A i B, burza mózgów, panelowa, metaplan) seminaria 2

3 Małgorzata Taraszkiewicz przedstawia 16 metod aktywizujcych proces uczenia si: * wykład * dyskusja * drama * praca z tekstem * burza mózgów * symulacja * pomoce wizualne * pisanie, mówienie, działanie * karty dydaktyczne * pokazy i demonstracje * analiza przypadków * mapa mentalna * pytania, odpowiedzi * odgrywanie ról * linie czasu * wizualizacja Zdaniem autorki kada z tych metod moe by realizowana jako aktywizujca bd nie. Oto klasyfikacja metod aktywizujcych wg Jadwigi Krzyewskiej: mylenia twórczego grupowego podejmowania decyzji tworzenia i definiowania integracyjne poj, zasad itp. hierarchizacji dyskusyjne twórczego rozwizywania pracy we współpracy ewaluacyjne problemów dydaktyczne planowania diagnostyczne przyspieszonego uczenia si Metody integracyjne Metody i techniki integracyjne maj swój rodowód w pedogogice zabawy. Metody te powoduj, e dzieci czuj si dobrze i bezpiecznie, potrafi myle twórczo, dziel si swoimi dowiadczeniami, aktywnie i chtnie pracuj a takewdostarczaj im wietnej zabawy. K r a s n o l u d e k jako element wprowadzajcy, ogólnorozwojowy i element w uzyskaniu informacji zwrotnych. Krasnoludek to rzecz w rku dziecka (maskotka, piłeczka itp.) czym mona do siebie porzyca. * krg * koczenie zda np. Krasnoludek jest... * po kolei kade dziecko Metody tworzenia i definiowania poj Dziki tym metodom dziecko bdzie rozumiało podstawowe pojcia, bdzie dokonywało analizy i klasyfikacji, wyodrbni cechy istotne i nieistotne, zdefiniuje pojcia, zasady, bdzie potrafiło negocjowa i przyjmowa róne punkty widzenia. M a p a p o j c i o w a (inaczej mapa mentalna) polega na wizualnym opracowaniu danego pojcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, znaków, skrótów, haseł. 3

4 Metody hierarchizacji Uczniowie dziki tym metodom bd dokonywa analizy i klasyfikacji, porzdkowa wg ustalonych priorytetów. P r o m y c z k o w e u s z e r e g o w a n i e słuy do definiowania poj, okrelania cech, zasad oraz dokonania hierarchizacji. * krg, w rodku koło z napisanym słowem, pojciem * dzieci na kartkach zapisuj echy tego slowa, pojcia Indywidualne odczytanie swoich zapisów i ułoenie wokół kołw w formie promyczków (po kole) Metody twórczego rozwizywania problemów Uywajc tych metod dzici potrafia dyskutowa, myle krytycznie, łczy wiedz z dowiadczeniem, wyraa własne pogldy, myle twórczo, rozwizywa problemy. S z e m y l c y c h k a p e l u s z y metoda, której autorem jest Edward De Bono. Wymylił on 6 kapeluszy, którym przypisał 6 sposobów mylenia. -biały nie wydaje adnej opinii -czarny pesymista, krytykuje wszystkie opinie, widzi braki i zagroenia -czerwony kieruje si intuicj, emocjami -niebieski przewodniczcy dyskusji -zielony osoba mylca twórczo, wskazuje nowe pomysły -ółty optymista, wskazuje zalety i morzyci * zapis problemu, który bdzie przedmiotem dyskusji * krg i losowanie kapeluszy, wskazówki dotyczce mylenia kapeluszy wisz na widocznym miejscu / wczeniej naley je omówi/ * czas na indywidualne szukanie argumentów zastanowienie si * włoenie kapeluszy - dyskusja B u r z a m ó z g ó w (giełda pomysłów) pozwala uzyska du liczb rozwiza jednego problemu. Mona j stosowa jako rozgrzewk twórcz, jako definiowanie poj, jako metod rozwizywania problemów. Polega ona na podawaniu rónych skojarze w momencie natchnienia, zetknicia si ze słowem. * faza zielonego watła, kiedy zapisywane s wszytkie pomysły * faza czerwonego waitła, kiedy si wybiera pomysły najbardziej realne /nie wolno krytykowa pomysłów innych, a kady ma prawo poda swój pomysł Metody pracy we współpracy Dziki tym metodom dzieci ucz si samodzielne zdobywa wiedz, wpółpracowa ze sob, akceptowa rónice indywidualne, sprawnie komunikowa si i negocjowa, pracowa z grup i w grupie. Z a b a w a n a h a s ł o jest to propozycja pedagogiki zabawy. * podział na 4 grupy * 4 zadania w 4 pomieszczeniach * zbiórka w jednej, duej sali i wspólna zabawa (I grupa dekoracja sali, II grupaprzygotowanie posiłku, III grupa-przygotowanie nagród, IV grupa-przygotowanie konkursów) Metody ewaluacyjne Doprowadzaj do tego, e dzieci potrafi oceni siebie i innych, wyszuka słabe i mocne strony postaci, sytuacji..., przyjmowa i wyraa krytyk i pochwał. K o s z i w a l i z e c z k a * dwa plakaty z koszem i walizeczk 4

5 * kartki samoprzylepne dla uczniów w dwóch kolorach na których napisz swoj ocen ( pozytywn lub negatywn) umieszczanie kartek na plakatach / do kosza opinia negatywna/ Metody i techniki diagnostyczne O b c y p r z y b y s z dziki tej technice mona rozpoznawa problemy i potrzeby, zbiera informacje na temat słabych i mocnych stron okrelonego zjawiska. * przedstawienie sytuacji * rozdanie kartek samoprzylepnych w dwóch kolorach dla kadego i pisanie odpowiedzi na dwa pytania * umieszczanie kartek na przygotowanej planszy poedzielonej na dwie czci (plusy i minusy) * refleksja Metody i techniki dyskusyjne D e b a t a z a i p r z e c i w analizuje treci kontrowewrsyjne * podanie tematu * podział na 2 grupy (losowo) *zbieranie argumentów za i przeciw * zapis na plakatach danych * prezentacja po jednym argumencie * omówienie i podsumowanie dyskusji Metody i techniki rozwijajce twórcze mylenie F a b u ł a z k u b k a chodzi tu zainspirowanie ucznia do pracy twórczej. Mona j wykorzysta podczas procesu tworzenia opowiadania. * pojemniki z informacjami na kartkach; na pojemnikach napisy postacie, fabuła (np. niech kupi prezent), miejsce akcji, charakterystryczne cechy (np. zatroskany, mylcy o wczorajszym kłamstwie), komplikacja (choroba, zła wiadomo) itp. * kady ucze wybiera po jednej kartce z kadego pojemnika i tworzy histori o wybranej postaci, z zachowaniem elementów wybranej fabuły. Metody i techniki grupowego podejmowania decyzji S z e p a r b u t ó w sze sposobów działania. Punktem wyjcia jest ocena sytuacji, nastpnie wybranie stylu działania. * podział na 6 grup i podanie kadej grupie kartki z ilustracj i opisem jednej pary butów -granatowe marynarskie (działanie rutynowe) -róowe pantofle (angaowanie emocji) -szare tenisówki (zdobywanie informacji) -brzowe półbuty (zwalczanie przeszkód) -purpurowe oficerki (działania przywódcze) -pomaraczowe kalosze (szybka decyzja) * wymiana kartami i poznanie innej pary butów, a wszystkie buty pozna kada grupa * przedstawienie sytuacji * dyskusja w grupach i wybór okrelonego sposobu działania (włoenie butów, moe by kady z innej pary) * przedstawienie przez lidera * refleksja Metody i techniki planowania P r o j e k t uczniowie maj szans zaplanowania, stworzenia i prezentacji przedsiwzcia. 5

6 Wystpuj dwa rodzaje projektów: - projekt badawczy - projekt działania lokalnego Realizacja projektu przebiega w 5 fazach: Zainicjowanie i wybór projektu (zachcenie i wybór tematu). Opis projektu i spisanie kontraktu (temat i cele, forma, zadania dla członków, ródła zbierania danych, tremin konsultacji, termin-sposób-czas prezentacji, kryteria oceny) Realizacja projektu. Prezentacja projektu. Ocena projektu Gry dydaktyczne K a r t y S a g a 55 kart obrazkowych do układania bajek, mitów legend. * tali kart układa si na rodku stołu. * pierwszy z graczy wyciga jedn z kart, po czym odkrywa j i rozpoczyna opowiada histori (jednym zdaniem), opisujc skojarzenia wywołane odkryt kart. Kolejni gracze po kolei odkrywaj karty, tworz opowie łczc tematycznie kolejne obrazki. Pedagogika zabawy to ju dzisiaj do symboliczna nazwa metodyki pracy z grup, wyrosła z dowiadcze praktycznych w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i rozrywkowym. jest symboliczn nazw poszukiwa metodycznych, ułatwiajcych proces uczenia. Jej celem jest dostarczenie kierownikowi grupy rozmaitych pomysłów, umoliwiajcych mu kreatywnm pobudzajc do twórczych rozwiza prac z uczestnikami grupy. Pedagogika zabawy wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniaj okrelone zasady, a zwłaszcza: zasad dobrowolnoci (dobrowolnoci polega na tym, e kady uczestnik szm decyduje, czy chce wzi udzał w zajciach), zasad bezpiecznej aktywnoci (proponowane działania wyzwalaj aktywno; zasad jest tworzenie warunków, w których kady bierze udział w zabawie i poznaje zdolnoci innych na miar swoich moliwoci; konkurencja nie jest wzmacniana ocen i nagrodami), zasad atrakcyjnoci (stosowanie rónych rodków wyrazu, na przykład obok przekazu słownego naley odkrywa znaczenie gestu, pantonimy, przedstawiania rónych ról, a take ruchu, taca, malowania, przebierania si, wykorzystania dwiku), zasad sprawnego animatora (jego udział polega na twórczym byciu z grup przeywaniu razem z uczestnikami kolejnych etapów, czuwanie nad rowojem dynamiki spotkania; potrzeba mu take wprawy, biegloci w sztuce zabawy). Mona wyodrbni nastpujce rodzaje zabaw (wczeniej okrelanych jako metody), stosowanych w pedagogice zabawy: 1. Zabawy wstpne. Zanim rozpocznie si spotkanie grupy, zawsze jest czas oczekiwania, który mona wypełni, proponujc róne proste czynnoci, które ułatwi orientacj, co w danej chwili odczuwa grupa, a take zachc do pierwszych kontaktów z przybywajcymi osobami. 2. Zabawy rozluniajce. Nale do nich tace, zabawy ruchowe, rozmieszajce, a take relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Wykorzystuje si je jako przerywnik, odpoczynek po wyczerpujcej pracy. 3. Gry dydaktyczne. Polegaj na sposobie przedstawienia danych treci w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiza według proponowanych reguł. 6

7 4. Gry dyskusyjne, czyki analizowanie danego problemu z rónych stron, z włczeniem dowiadczenia i wiedzy uczestników. 5. Drama, wykorzystujca gry z podziałem na role jako wstp do omówienia konkretnego problemu. 6. Zabawy umoliwiajce samoocen, poznanie własnej hierarchii wartoci, własnych spontanicznych zachowa. 7. Zabawy integrujce du grup, umoliwiajce wszystkim wspóln, aktywn zabaw, bez podziału na bawicych i obserwatorów, bez rawylizacji. Pedagogika zabawy nie jest dyscyplin sam w sobie lecz wspiera zamysły pedagogiczne w ich formach pracy i porozumiewania sie poprzez rozsdn, yw metodk. W praktyce oznacza to angaowaniew gry wielorakoci naszego umysłu, moliwoci wyraania i kontaktowania si uczestników poprzez odczucia cielesne, ruch, taniec, odgrywanie ról, maski, piew, rozmowy. Pedagogika zabawy jest działaniem bezwarunkowo akceptujcym ucznia-wychowanka, co w niewiarygodny sposób wyzwala jego wiar we własne siły. Działa wic afirmujco. Daje obu stronom moliwo wyraania uczu i emocji dziki czemu nawizuje sie nowy rodzaj wizi, zastpujcy dotychczasowe stosunki nauczyciel ucze. Psychopedagogika twórczoci w wskim znaczeniu moe by pojmowana jako wychowawcza funkcja aktywnoci twórczej i teoria oddzaływa twórczych nauczyciela. Poszukuje ona odpowiedzi na pytania, co (jakie dyspozycje, zdolnoci, umiejtnoci, moliwoci) stymulowa, wzmacnia i rowija, w jaki sposób (za pomoc jakich metod i rodków dydaktycznych i wychowawczych), aby umoliwi jednostkom oraz grupom osiganie wartoci zdrowia psychicznego i samorealizacji. Zadaniem psychopedagogiki twórczoci jest generowanie wiedzy z zakresu pomocy jednostkom oraz grupom w tworzeniu i rozwoju postawy twórczej. Trenowanie twórczoci jest moliwe i celowe. Rozwijanie dyspozycji do działa twórczych wymaga od nauczyciela organizowania sytuacji problemowo otwartych, o charakterze zabawowym. Dostarczania bogatych i rónorodnych dowiadcze, zachcanie dzieci i młodzie do podejmowania samodzielnych zada oraz przestrzegania zasad: inicjatywy, prawdziwoci, odmowy, współdziałania, akceptacji, unikania indywidualnej rywalizacji, nieoceniania aktywnoci i jej wytworu. Zajcia takie mog przybra form: lekcji twórczoci - których realizacja powinna skłania młodzie do przyjmowania twórczej postawy, pomóc jej w poszerzaniu samowiedzy oraz kształtowa pozytywne nastawienie do ycia, treningów twórczoci w postaci systemu wicze stosowanych doranie w celu zwikszenia potencjału twórczego jednostki lub grupy osób. W procesie stosowa metody aktywnoci kreatywnej: 1. Kreatywne pisanie np. listu do bahatera literackiego, scenariusz filmowego, tekstów reklamowych, zmiana zakoczenia ksiki. 2. Kreatywne działanie np. akcje, projekty, instalacje, happeningi. 3. Kreatywno ciała wiczenia i zabawy doskonalce ekspresj jzyka ciała np. kalamburypokazywanie słów tak, by grupa odgadła znaczenie hasła. 4. Kreatywne mylenie np.wiczenia i zabawy rozwijajce ekspresj werbaln. W zakresie rozwijania twórczego mylenia naley rozwija odpowiedni grup zdolnoci twórczych: Abstrahowania operacje abstrahowania polegaj na wyrónieniu w wybranych obiektach tylko pewnych cech, czy aspektów, a pomijaniu innych np. Chiska encyklopedia 7

8 Dokonywanie skojarze spełnia funkcje kreatywne, ale gdy chodzi o skojarzenia zaskakujce i nierealne. Nie typu krzesło-stół, lecz irracjonalne, oryginalne, nowe np. łcuch skojarze Rozumowanie dedukcyjne - ta operacja umysłowa ujawnia si w wikszoci zada dywergencyjnych, jest to dedukcja wniosków z zadanych przesłanek. Umiejtno twórczej dedukcji ujawnia si w zadaniach typu: Co by było, gdyby nie było butów? Rozumowanie indukcyjne proces ten zawiera element zgadywania, domylania si, wykorzystywania informacji niepełnych. Jest to rozumowanie przez analogi, wykorzystywanie podobiestw midzy zjawiskami, wyciganie wniosków z niepełnego zbioru przesłanek. Metaforyzowanie - jest celem, jak i rodkiem twórczoci. Rola metafory polega na łatwiejszym zrozumieniu sytuacji problemowej, metafora wnosi nowe elementy do zrozumienia problemów. Moe mie ona form obrazow lub werbaln np. ycie jest jazd na tygrysie, bo... Transformorowanie zmiana wszystkich lub niektórych cech obiektu, tak, aby jego kocowa posta róniła si zasadniczo od postaci wyjciowej. Przejawiany przez jednostk poziom sprawnoci w zakresie wykonywania tych operacji zdaniem E.Ncki to zdolno twórcza. Drama jest sposobem poznawania wiata za pomoc działania. Jest metod pedagogiczn, w której wchodzenie w okrelone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalaj kreowa rzeczywisto. Opiera si na naturalnej skłonnoci człowieka do naladownictwa i zabawy oraz umiejtnoci ycia fikcj literack To równie ekspresja twórcza twórcze zachowania. Nadrzdnym celem dramy jest rozwijanie człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian. Wielkim atutem dramy jest fakt odwoływania si do indywidualnoci kadej jednostki, co sprzyja zaspakajaniu osobistych przgnie teje. Drama wdraa do samodzielnoci i aktywnoci. Wyklucza represyjno, co przyczynia si do stwarzania bezpiecznej atmosfery. Metoda ta rozwija fantazj, wraliwo emocjonaln, a take plastyk ciała. W dramie dziecki musi wej si w posta działa, a nie gra (w odrónieniu od teatru). Jej uczestnicy działaj bez scenariusza. W dramie nie ma podziału na widzów i aktorów, wszyscy bior w niej udział jeeli jaki uczestnik zaj nie chce bra udzaiłu w grze nie mona go zmusza.uczestnicy dramy improwizuj, mówi własnym jzykiem, nie ucz si ról na pami. Drama posługuje si rónymi technikami ekspresji: słownej, teatralnej, ruchowej, pantomimicznej, dwikowej, plastycznej, pisemnej. Najczciej stosowane techniki dramy to: wiczenia wyciszajce i rozluniajce Rozmowa Wywiad Spór, konflikt, dyskusja Inscenizacja improwizowana Pantonima Poza, ywe obrazy Stopklatka (akcja i jej zatrzymanie) wiczenia głosowe Rysunek Kostum Muzeum List, pamitnik, współne pisanie ksiki. Drama, oparta na wielu rodkach ekspresji, wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, aktywizujc uczestników integruje grup, pozwala jej uczestnikom pozna siebie przez poznanie 8

9 innych, co jest moliwe dziki wchodzeniu w role i utosamianiu si z nimi. Drama wzbogaca wyobrani, rozbudza refleksj, doskonali umiejtno wypowiedzi, zachca do otwarcia si emocjonalnego. Drama powierza uczniowi rol kreatora, sprawcy działa, a nie tylko wykonawcy polece nauczyciela. Umoliwie ona bowiem stworzenie dzieciom i młodziey sytuacji edukacyjnych wyzwalajcych aktywno poznawcz oraz zespołow i emocjonaln ekspresj jednostki. Celemdramy jest nie tylko pobudzenie aktywnoci, ale przede wszystkim uczenie si przez aktywno. Drama dostarcza dowiadcze wanych dla rozwoju jednostki, pozwala okkrywa prawdy o yciu i człowieku na podstawie treci wskazanych przez program nauczania, prowadzi do zmiany zachowa, a równoczenie sprzyja kształceniu sprawnoci jzykowej uczniów. Nauczycielom natomiast pomaga w przezwcieniu rutyny na lekcjach. Stosowanych dotychczas metod nauczania nie mozna odrzuci. Ze wzgldu na róne typy uczenia si człowieka wszystkie maj zalety i okrelone ograniczenia. Alicja Katarzyna Zajczkowska BIBLIOGRAFIA: 1. De Bono E.: Naucz si myle kreatywnie: podrcznik twórczego mylenia dla dorosłych i dzieci. Warszawa De Bono E.: Naucz swoje dziecko myle: nieodzowny podrcznik dla wszystkich rodziców. Warszawa Oko W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa Ncka E.: Psychologia twórczoci. Gdask Ncka E.: Trening twórczoci. Gdask Taraszkiewicz M.: Jak uczy lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa Taraszkiewicz M.: Jak uczy jeszcze lepiej. Pozna Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R.: Nauczanie kreatywne. Cz.1: Podstawy i metody nauczania całociowego. Lublin Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodziey. Warszawa

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce kład nacisk na aktywno ucznia, uczenie przez dowiadczenie. Ich celem jest rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu Metody aktywizujące Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować. Rola nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Wójcik Metaplan metoda aktywizująca Projekt realizowany w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA 21 czerwca 2004r.

LEKCJA OTWARTA 21 czerwca 2004r. LEKCJA OTWARTA 2 czerwca 2004r. KONSPEKT ZAJ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ OPRACOWANY PRZEZ DOROT SARNIAK TEMAT: O ZWIERZTACH INACZEJ. ZADANIA DYDAKTYCZNE: Ucze zna i rozumie pojcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ RADY SZKOLENIOWEJ

SCENARIUSZ RADY SZKOLENIOWEJ SCENARIUSZ RADY SZKOLENIOWEJ TEMAT: METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM. PROWADZĄCY: BOŻENA KATA BEATA KOWALCZYK EWA KSIĄŻEK LIBISZÓW, 23 MARZEC 2004 ROK Opracowała: mgr Beata Kowalczyk Scenariusz szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania w ZSGmetoda zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego na przykładzie lekcji Polak Sarmata zaprasza Aktywność

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy mgr Sylwia Kurcab nauczyciel konsultant RODN,,WOM w Częstochowie

Pedagogika zabawy mgr Sylwia Kurcab nauczyciel konsultant RODN,,WOM w Częstochowie Pedagogika zabawy mgr Sylwia Kurcab nauczyciel konsultant RODN,,WOM w Częstochowie Definicja Pedagodzy opracowali wiele definicji terminu zabawa. Niektórzy określają ją jako: specjalną, naturalną, wrodzoną

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna 2 września 2016 r. MDK

Konferencja metodyczna 2 września 2016 r. MDK Konferencja metodyczna 2 września 2016 r. MDK Po co? Co? Jak? i Kto? czyli o nauczaniu i wychowaniu w roku szkolnym 2016/17 MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO mgr Tomasz Grski Konspekt do lekcji matematyki w klasie LO Temat: Szecian jako szczególny przypadek graniastosłupa. Czas realizacji: 45 min Cel ogólny: ucze opanuje i utrwali soie wiadomoci dotyczce szecianu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. I. Podstawy prawne

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. I. Podstawy prawne PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM I. Podstawy prawne Program wychowawczy został opracowany na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art, 48 ust. l,

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania Spis treści Wstęp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 10 Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody I, Przepisywanie z tablicy,,,,,,, 14 2, Komputerowe korektory pisowni, 15 3, Kolorowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Rozwój kreatywności dziecka

Rozwój kreatywności dziecka Rozwój kreatywności dziecka HARMONIA Centrum Twojego Rozwoju Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twórczość, kreatywność Współczesne pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Piłka koszykowa doskonalenie kozłowania piłki praw i lew rk. Klasa: zespół edukacyjno terapeutyczny. Czas trwania lekcji: 45 minut. Miejsce lekcji: sala gimnastyczna.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

METODY PRACY W PORADNICTWIE INDYWIDUALNYM I GRUPOWYM NA PRZYKŁADZIE SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY. opracowała: Grażyna Żabińska

METODY PRACY W PORADNICTWIE INDYWIDUALNYM I GRUPOWYM NA PRZYKŁADZIE SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY. opracowała: Grażyna Żabińska METODY PRACY W PORADNICTWIE INDYWIDUALNYM I GRUPOWYM NA PRZYKŁADZIE SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY opracowała: Grażyna Żabińska Poradnictwo indywidualne to spotkanie lub kilka spotkań indywidualnych klienta

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 2.12.215

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego)

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego) 1. Imię i nazwisko nauczyciela 2. Przedmiot ARKUSZ HOSPITACYJNY (wyłącznie do użytku służbowego) 3. Data 4. Długość jednostki lekcyjnej 5. Klasa szkoła specjalność (zawód) 6. Temat lekcji 7. Typ zajęć

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Marlena Szwarc. Scenariusz godziny wychowawczej w gimnazjum. Temat: Podejmowanie decyzji.

Opracowanie: Marlena Szwarc. Scenariusz godziny wychowawczej w gimnazjum. Temat: Podejmowanie decyzji. Scenariusz godziny wychowawczej w gimnazjum Temat: Podejmowanie decyzji. Opracowanie: Marlena Szwarc Cele operacyjne Uczeń: uczy się podejmowania decyzji potrafi przewidywać konsekwencje swoich decyzji

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji. Copyright by Danuta Anna 1

Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji. Copyright by Danuta Anna 1 Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji 1 Funkcje psychodramy i dramy 1. Diagnostyczna procedury badawcze, techniki projekcyjne, eksperyment i obserwacja 2. Terapeutyczna czynniki leczące w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO WSTP Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma doj do pełni osobowego rozwoju poprzez: ukształtowanie prawego charakteru, zbudowanie poczucia odpowiedzialnoci za własny rozwój i dobro wspólne, poznanie

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRZYGOTOWANY NA POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZAJCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z KLAS

REFERAT PRZYGOTOWANY NA POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZAJCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z KLAS REFERAT PRZYGOTOWANY NA POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZAJCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z KLAS Zajcia socjoterapeutyczne skierowane s przede wszystkim do uczniów, u których zaburzenia zachowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy doradcy zawodowego. Warszawa, 2015 r.

Warsztat pracy doradcy zawodowego. Warszawa, 2015 r. Warsztat pracy doradcy zawodowego Warszawa, 2015 r. Kluczowe pytania 1. Jaką karierę konstruuję? 2. Jak konstruować karierę? 3. Dlaczego konstruuję karierę? Za: Minta J. (2012) Od aktora do autora Wspieranie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu ZIP 1 S 0 19-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE Opracowały: Katarzyna ZIĘTARA Halina KLISZ 1. str. 1 / 7 I. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Opracowanie: Joanna Dembowa Kalisz 8 grudnia 2014 LISTA WAŻNYCH PYTAŃ O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Dlaczego nauczyciel powinien podawać uczniom

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna Cel/cele zajęć: - wdrażanie zasad miejsca

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody aktywizujące

Wybrane metody aktywizujące Wybrane metody aktywizujące Referat na konferencję Zespołu Nauczycielskiego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Opracował: mgr Rafał Lazar Racibórz 2008 Podział metod nauczania

Bardziej szczegółowo

NAUKA, ZAWÓD, PRACA. Opracowała: mgr Boena Woniak

NAUKA, ZAWÓD, PRACA. Opracowała: mgr Boena Woniak NAUKA, ZAWÓD, PRACA Program wychowawczy dla klasy III D Gimnazjumnr 1 w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2004/2005 przygotowujcy uczniów do wyboru szkoły i przyszłego zawodu. Opracowała: mgr Boena

Bardziej szczegółowo

Etap I - semestr studiów IV

Etap I - semestr studiów IV Karta kompetencji studenta Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Etap I - semestr studiów IV Imię i nazwisko studenta: Nr Pesel: Nr albumu: Czas trwania praktyki (od-do/liczba godzin) Data,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. w Zespole Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

Przedmiotowy zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. w Zespole Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie Przedmiotowy zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie 1 Mgr Beata Przybysz 1. Ocenianiu podlegają: wiedza i umiejętności ucznia,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rok szkolny 2015/2016. Zespół Szkół Technicznych Mechanik

Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rok szkolny 2015/2016. Zespół Szkół Technicznych Mechanik Uwierz w siebie Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Technicznych Mechanik -Jelenia Góra 2015-1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach 4 potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w rozwizywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych, 3 potrafi wykona proste zadania i polecenia, popełnia błdy, 2 tylko z pomoc nauczyciela rozwizuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja podatków

Pojęcie i klasyfikacja podatków Pojęcie i klasyfikacja podatków 1. Cele lekcji a) Wiadomości Zapoznanie z pojęciem podatku. Charakterystyka poszczególnych podatków bezpośrednich i pośrednich. b) Umiejętności Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo