Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy."

Transkrypt

1 Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka. Na kształcenie składaj si dwa procesy: nauczanie i uczenie si. Poprzez nauczanie rozumiemy: planow i systematyczn prac nauczyciela z uczniami, polegajc na wywołaniu i utrwaleniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postpowaniu i całej osobowoci. Nauczanie, które jest wzajemnym oddziaływaniem midzy nauczycielem, a uczniem jest sztuk wymagajc znajomoci praw rzdzcych procesem uczenia si, wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, najnowszych metod i technik nauczania. W procesie nauczania wany jest nauczyciel, a przede wszystkim rola jak pełni. Powinien on by efektywnym nayczycielem. Efektywny nauczyciel to: nauczyciel posiadajcy wiedz z zakresu nauczania i uczenia si dysponujcy szerokim i rónorodnym asortymentem metod pracy z dzieckiem bdcy refleksyjnym praktykiem pojmujcy nauk jako proces ustawiczny i cigły Obecne wystpuje wiele modeli nauczania np. podajcy, poszukujcy, bezporedni, tworzenia poj i współpracy we współpracy. Wszystkie one s bardzo wane. W ramach kadego modelu nauczania lub uczenia si wystpuj wyrane zwizki pomidzy pojciami: technika, metoda, strategia i model. Model nauczania Strategia nauczania Metoda nauczania Technika nauczania Model nauczania to ogólny plan, który ma pomóc uczniom w osigniciu i opanowaniu pewnej okrelonej wiedzy i umiejtnoci oraz ma kształtowa prawidłowe postawy. Strategia nauczania to cele, rodki, i metody w tym procesie. Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela umoliwiajcy uczniom nabywanie okrelonych nowych wiadomoci, umiejtnoci i postaw. Technika nauczania to element czstkowy metody, bardziej elementarny. 1

2 Efektywny nauczyciel potrafi pracowa rónymi metodami, a wybór jednej z nich (dominujcej) zaley od celu, sytuacji, i moliwoci danego dziecka, danej grupy. Musi on zna style uczenia si uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, uczuciowcy), aby dostosowa do nich odpowiednie modele, strategie, metody czy techniki nauczania. Kada metoda ma swoje mocne i słabe strony. Wyrónia si wiele podziałów metod. Jeden z podziałów wg Wincentego Okonia dzieli metody na 4 grupy: podajce (uczenie si przez przyswajanie) problemowe (uczenie si przez odkrywanie) waloryzacyjne (uczenie sie przez przeywanie) praktyczne (uczenie si przez działanie) Podział ten stał si zbyt ogólny. Powstało wiele nowych strategii nauczania a tym samym wyróniono kilka grup, a w kadej kilkanacie metod nauczania - w tym metody aktywizujce. Aktywizujce metody nauczania to metody zwikszajce czynny udział uczniów w zajciach dydaktycznych, ograniczajc jednoczenie rol nauczyciela do pomagania uczcym si w osiganiu celów edukacyjnych i ewaluacji postpów; metody te przeciwstawia si metodom podajcym mniej efektywnym. Dlaczego metody aktywizujce? aktywizuj s atrakcyjne uwzgldniaj róne style uczenia si kształc umiejtnoci stwarzaj warunki ułatwiajce uczenie si bo przecitny ucze zapamituje: ok. 10% tego, co słyszy (wykład) ok. 20% tego, co widzi (demonstracja) ok. 40% tego, oczym rozmawia (dyskusja) ok. 90% tego, co robi (inscenizacja) Metody aktywizujce to sposoby działania, które pomog uczniowi: przyswoi bez trudu now wiedz rozwin własne zainteresowania, pomysły i idee komunikowa si dyskutowa i spiera si na róne tematy pogłbi zainteresowanie wspóln spraw podj działanie na rzecz własnej klasy, szkoły, miasta... Metody aktywizujce (wg F.Szlosek) rozszerzajce grup metod problemowych to: metoda przypadków metoda sytuacyjna inscenizacja gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne) dyskusja dydaktyczna (zwizana z wykładem, okrgłego stołu, wielokrutna mutacja A i B, burza mózgów, panelowa, metaplan) seminaria 2

3 Małgorzata Taraszkiewicz przedstawia 16 metod aktywizujcych proces uczenia si: * wykład * dyskusja * drama * praca z tekstem * burza mózgów * symulacja * pomoce wizualne * pisanie, mówienie, działanie * karty dydaktyczne * pokazy i demonstracje * analiza przypadków * mapa mentalna * pytania, odpowiedzi * odgrywanie ról * linie czasu * wizualizacja Zdaniem autorki kada z tych metod moe by realizowana jako aktywizujca bd nie. Oto klasyfikacja metod aktywizujcych wg Jadwigi Krzyewskiej: mylenia twórczego grupowego podejmowania decyzji tworzenia i definiowania integracyjne poj, zasad itp. hierarchizacji dyskusyjne twórczego rozwizywania pracy we współpracy ewaluacyjne problemów dydaktyczne planowania diagnostyczne przyspieszonego uczenia si Metody integracyjne Metody i techniki integracyjne maj swój rodowód w pedogogice zabawy. Metody te powoduj, e dzieci czuj si dobrze i bezpiecznie, potrafi myle twórczo, dziel si swoimi dowiadczeniami, aktywnie i chtnie pracuj a takewdostarczaj im wietnej zabawy. K r a s n o l u d e k jako element wprowadzajcy, ogólnorozwojowy i element w uzyskaniu informacji zwrotnych. Krasnoludek to rzecz w rku dziecka (maskotka, piłeczka itp.) czym mona do siebie porzyca. * krg * koczenie zda np. Krasnoludek jest... * po kolei kade dziecko Metody tworzenia i definiowania poj Dziki tym metodom dziecko bdzie rozumiało podstawowe pojcia, bdzie dokonywało analizy i klasyfikacji, wyodrbni cechy istotne i nieistotne, zdefiniuje pojcia, zasady, bdzie potrafiło negocjowa i przyjmowa róne punkty widzenia. M a p a p o j c i o w a (inaczej mapa mentalna) polega na wizualnym opracowaniu danego pojcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, znaków, skrótów, haseł. 3

4 Metody hierarchizacji Uczniowie dziki tym metodom bd dokonywa analizy i klasyfikacji, porzdkowa wg ustalonych priorytetów. P r o m y c z k o w e u s z e r e g o w a n i e słuy do definiowania poj, okrelania cech, zasad oraz dokonania hierarchizacji. * krg, w rodku koło z napisanym słowem, pojciem * dzieci na kartkach zapisuj echy tego slowa, pojcia Indywidualne odczytanie swoich zapisów i ułoenie wokół kołw w formie promyczków (po kole) Metody twórczego rozwizywania problemów Uywajc tych metod dzici potrafia dyskutowa, myle krytycznie, łczy wiedz z dowiadczeniem, wyraa własne pogldy, myle twórczo, rozwizywa problemy. S z e m y l c y c h k a p e l u s z y metoda, której autorem jest Edward De Bono. Wymylił on 6 kapeluszy, którym przypisał 6 sposobów mylenia. -biały nie wydaje adnej opinii -czarny pesymista, krytykuje wszystkie opinie, widzi braki i zagroenia -czerwony kieruje si intuicj, emocjami -niebieski przewodniczcy dyskusji -zielony osoba mylca twórczo, wskazuje nowe pomysły -ółty optymista, wskazuje zalety i morzyci * zapis problemu, który bdzie przedmiotem dyskusji * krg i losowanie kapeluszy, wskazówki dotyczce mylenia kapeluszy wisz na widocznym miejscu / wczeniej naley je omówi/ * czas na indywidualne szukanie argumentów zastanowienie si * włoenie kapeluszy - dyskusja B u r z a m ó z g ó w (giełda pomysłów) pozwala uzyska du liczb rozwiza jednego problemu. Mona j stosowa jako rozgrzewk twórcz, jako definiowanie poj, jako metod rozwizywania problemów. Polega ona na podawaniu rónych skojarze w momencie natchnienia, zetknicia si ze słowem. * faza zielonego watła, kiedy zapisywane s wszytkie pomysły * faza czerwonego waitła, kiedy si wybiera pomysły najbardziej realne /nie wolno krytykowa pomysłów innych, a kady ma prawo poda swój pomysł Metody pracy we współpracy Dziki tym metodom dzieci ucz si samodzielne zdobywa wiedz, wpółpracowa ze sob, akceptowa rónice indywidualne, sprawnie komunikowa si i negocjowa, pracowa z grup i w grupie. Z a b a w a n a h a s ł o jest to propozycja pedagogiki zabawy. * podział na 4 grupy * 4 zadania w 4 pomieszczeniach * zbiórka w jednej, duej sali i wspólna zabawa (I grupa dekoracja sali, II grupaprzygotowanie posiłku, III grupa-przygotowanie nagród, IV grupa-przygotowanie konkursów) Metody ewaluacyjne Doprowadzaj do tego, e dzieci potrafi oceni siebie i innych, wyszuka słabe i mocne strony postaci, sytuacji..., przyjmowa i wyraa krytyk i pochwał. K o s z i w a l i z e c z k a * dwa plakaty z koszem i walizeczk 4

5 * kartki samoprzylepne dla uczniów w dwóch kolorach na których napisz swoj ocen ( pozytywn lub negatywn) umieszczanie kartek na plakatach / do kosza opinia negatywna/ Metody i techniki diagnostyczne O b c y p r z y b y s z dziki tej technice mona rozpoznawa problemy i potrzeby, zbiera informacje na temat słabych i mocnych stron okrelonego zjawiska. * przedstawienie sytuacji * rozdanie kartek samoprzylepnych w dwóch kolorach dla kadego i pisanie odpowiedzi na dwa pytania * umieszczanie kartek na przygotowanej planszy poedzielonej na dwie czci (plusy i minusy) * refleksja Metody i techniki dyskusyjne D e b a t a z a i p r z e c i w analizuje treci kontrowewrsyjne * podanie tematu * podział na 2 grupy (losowo) *zbieranie argumentów za i przeciw * zapis na plakatach danych * prezentacja po jednym argumencie * omówienie i podsumowanie dyskusji Metody i techniki rozwijajce twórcze mylenie F a b u ł a z k u b k a chodzi tu zainspirowanie ucznia do pracy twórczej. Mona j wykorzysta podczas procesu tworzenia opowiadania. * pojemniki z informacjami na kartkach; na pojemnikach napisy postacie, fabuła (np. niech kupi prezent), miejsce akcji, charakterystryczne cechy (np. zatroskany, mylcy o wczorajszym kłamstwie), komplikacja (choroba, zła wiadomo) itp. * kady ucze wybiera po jednej kartce z kadego pojemnika i tworzy histori o wybranej postaci, z zachowaniem elementów wybranej fabuły. Metody i techniki grupowego podejmowania decyzji S z e p a r b u t ó w sze sposobów działania. Punktem wyjcia jest ocena sytuacji, nastpnie wybranie stylu działania. * podział na 6 grup i podanie kadej grupie kartki z ilustracj i opisem jednej pary butów -granatowe marynarskie (działanie rutynowe) -róowe pantofle (angaowanie emocji) -szare tenisówki (zdobywanie informacji) -brzowe półbuty (zwalczanie przeszkód) -purpurowe oficerki (działania przywódcze) -pomaraczowe kalosze (szybka decyzja) * wymiana kartami i poznanie innej pary butów, a wszystkie buty pozna kada grupa * przedstawienie sytuacji * dyskusja w grupach i wybór okrelonego sposobu działania (włoenie butów, moe by kady z innej pary) * przedstawienie przez lidera * refleksja Metody i techniki planowania P r o j e k t uczniowie maj szans zaplanowania, stworzenia i prezentacji przedsiwzcia. 5

6 Wystpuj dwa rodzaje projektów: - projekt badawczy - projekt działania lokalnego Realizacja projektu przebiega w 5 fazach: Zainicjowanie i wybór projektu (zachcenie i wybór tematu). Opis projektu i spisanie kontraktu (temat i cele, forma, zadania dla członków, ródła zbierania danych, tremin konsultacji, termin-sposób-czas prezentacji, kryteria oceny) Realizacja projektu. Prezentacja projektu. Ocena projektu Gry dydaktyczne K a r t y S a g a 55 kart obrazkowych do układania bajek, mitów legend. * tali kart układa si na rodku stołu. * pierwszy z graczy wyciga jedn z kart, po czym odkrywa j i rozpoczyna opowiada histori (jednym zdaniem), opisujc skojarzenia wywołane odkryt kart. Kolejni gracze po kolei odkrywaj karty, tworz opowie łczc tematycznie kolejne obrazki. Pedagogika zabawy to ju dzisiaj do symboliczna nazwa metodyki pracy z grup, wyrosła z dowiadcze praktycznych w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i rozrywkowym. jest symboliczn nazw poszukiwa metodycznych, ułatwiajcych proces uczenia. Jej celem jest dostarczenie kierownikowi grupy rozmaitych pomysłów, umoliwiajcych mu kreatywnm pobudzajc do twórczych rozwiza prac z uczestnikami grupy. Pedagogika zabawy wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniaj okrelone zasady, a zwłaszcza: zasad dobrowolnoci (dobrowolnoci polega na tym, e kady uczestnik szm decyduje, czy chce wzi udzał w zajciach), zasad bezpiecznej aktywnoci (proponowane działania wyzwalaj aktywno; zasad jest tworzenie warunków, w których kady bierze udział w zabawie i poznaje zdolnoci innych na miar swoich moliwoci; konkurencja nie jest wzmacniana ocen i nagrodami), zasad atrakcyjnoci (stosowanie rónych rodków wyrazu, na przykład obok przekazu słownego naley odkrywa znaczenie gestu, pantonimy, przedstawiania rónych ról, a take ruchu, taca, malowania, przebierania si, wykorzystania dwiku), zasad sprawnego animatora (jego udział polega na twórczym byciu z grup przeywaniu razem z uczestnikami kolejnych etapów, czuwanie nad rowojem dynamiki spotkania; potrzeba mu take wprawy, biegloci w sztuce zabawy). Mona wyodrbni nastpujce rodzaje zabaw (wczeniej okrelanych jako metody), stosowanych w pedagogice zabawy: 1. Zabawy wstpne. Zanim rozpocznie si spotkanie grupy, zawsze jest czas oczekiwania, który mona wypełni, proponujc róne proste czynnoci, które ułatwi orientacj, co w danej chwili odczuwa grupa, a take zachc do pierwszych kontaktów z przybywajcymi osobami. 2. Zabawy rozluniajce. Nale do nich tace, zabawy ruchowe, rozmieszajce, a take relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Wykorzystuje si je jako przerywnik, odpoczynek po wyczerpujcej pracy. 3. Gry dydaktyczne. Polegaj na sposobie przedstawienia danych treci w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiza według proponowanych reguł. 6

7 4. Gry dyskusyjne, czyki analizowanie danego problemu z rónych stron, z włczeniem dowiadczenia i wiedzy uczestników. 5. Drama, wykorzystujca gry z podziałem na role jako wstp do omówienia konkretnego problemu. 6. Zabawy umoliwiajce samoocen, poznanie własnej hierarchii wartoci, własnych spontanicznych zachowa. 7. Zabawy integrujce du grup, umoliwiajce wszystkim wspóln, aktywn zabaw, bez podziału na bawicych i obserwatorów, bez rawylizacji. Pedagogika zabawy nie jest dyscyplin sam w sobie lecz wspiera zamysły pedagogiczne w ich formach pracy i porozumiewania sie poprzez rozsdn, yw metodk. W praktyce oznacza to angaowaniew gry wielorakoci naszego umysłu, moliwoci wyraania i kontaktowania si uczestników poprzez odczucia cielesne, ruch, taniec, odgrywanie ról, maski, piew, rozmowy. Pedagogika zabawy jest działaniem bezwarunkowo akceptujcym ucznia-wychowanka, co w niewiarygodny sposób wyzwala jego wiar we własne siły. Działa wic afirmujco. Daje obu stronom moliwo wyraania uczu i emocji dziki czemu nawizuje sie nowy rodzaj wizi, zastpujcy dotychczasowe stosunki nauczyciel ucze. Psychopedagogika twórczoci w wskim znaczeniu moe by pojmowana jako wychowawcza funkcja aktywnoci twórczej i teoria oddzaływa twórczych nauczyciela. Poszukuje ona odpowiedzi na pytania, co (jakie dyspozycje, zdolnoci, umiejtnoci, moliwoci) stymulowa, wzmacnia i rowija, w jaki sposób (za pomoc jakich metod i rodków dydaktycznych i wychowawczych), aby umoliwi jednostkom oraz grupom osiganie wartoci zdrowia psychicznego i samorealizacji. Zadaniem psychopedagogiki twórczoci jest generowanie wiedzy z zakresu pomocy jednostkom oraz grupom w tworzeniu i rozwoju postawy twórczej. Trenowanie twórczoci jest moliwe i celowe. Rozwijanie dyspozycji do działa twórczych wymaga od nauczyciela organizowania sytuacji problemowo otwartych, o charakterze zabawowym. Dostarczania bogatych i rónorodnych dowiadcze, zachcanie dzieci i młodzie do podejmowania samodzielnych zada oraz przestrzegania zasad: inicjatywy, prawdziwoci, odmowy, współdziałania, akceptacji, unikania indywidualnej rywalizacji, nieoceniania aktywnoci i jej wytworu. Zajcia takie mog przybra form: lekcji twórczoci - których realizacja powinna skłania młodzie do przyjmowania twórczej postawy, pomóc jej w poszerzaniu samowiedzy oraz kształtowa pozytywne nastawienie do ycia, treningów twórczoci w postaci systemu wicze stosowanych doranie w celu zwikszenia potencjału twórczego jednostki lub grupy osób. W procesie stosowa metody aktywnoci kreatywnej: 1. Kreatywne pisanie np. listu do bahatera literackiego, scenariusz filmowego, tekstów reklamowych, zmiana zakoczenia ksiki. 2. Kreatywne działanie np. akcje, projekty, instalacje, happeningi. 3. Kreatywno ciała wiczenia i zabawy doskonalce ekspresj jzyka ciała np. kalamburypokazywanie słów tak, by grupa odgadła znaczenie hasła. 4. Kreatywne mylenie np.wiczenia i zabawy rozwijajce ekspresj werbaln. W zakresie rozwijania twórczego mylenia naley rozwija odpowiedni grup zdolnoci twórczych: Abstrahowania operacje abstrahowania polegaj na wyrónieniu w wybranych obiektach tylko pewnych cech, czy aspektów, a pomijaniu innych np. Chiska encyklopedia 7

8 Dokonywanie skojarze spełnia funkcje kreatywne, ale gdy chodzi o skojarzenia zaskakujce i nierealne. Nie typu krzesło-stół, lecz irracjonalne, oryginalne, nowe np. łcuch skojarze Rozumowanie dedukcyjne - ta operacja umysłowa ujawnia si w wikszoci zada dywergencyjnych, jest to dedukcja wniosków z zadanych przesłanek. Umiejtno twórczej dedukcji ujawnia si w zadaniach typu: Co by było, gdyby nie było butów? Rozumowanie indukcyjne proces ten zawiera element zgadywania, domylania si, wykorzystywania informacji niepełnych. Jest to rozumowanie przez analogi, wykorzystywanie podobiestw midzy zjawiskami, wyciganie wniosków z niepełnego zbioru przesłanek. Metaforyzowanie - jest celem, jak i rodkiem twórczoci. Rola metafory polega na łatwiejszym zrozumieniu sytuacji problemowej, metafora wnosi nowe elementy do zrozumienia problemów. Moe mie ona form obrazow lub werbaln np. ycie jest jazd na tygrysie, bo... Transformorowanie zmiana wszystkich lub niektórych cech obiektu, tak, aby jego kocowa posta róniła si zasadniczo od postaci wyjciowej. Przejawiany przez jednostk poziom sprawnoci w zakresie wykonywania tych operacji zdaniem E.Ncki to zdolno twórcza. Drama jest sposobem poznawania wiata za pomoc działania. Jest metod pedagogiczn, w której wchodzenie w okrelone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalaj kreowa rzeczywisto. Opiera si na naturalnej skłonnoci człowieka do naladownictwa i zabawy oraz umiejtnoci ycia fikcj literack To równie ekspresja twórcza twórcze zachowania. Nadrzdnym celem dramy jest rozwijanie człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian. Wielkim atutem dramy jest fakt odwoływania si do indywidualnoci kadej jednostki, co sprzyja zaspakajaniu osobistych przgnie teje. Drama wdraa do samodzielnoci i aktywnoci. Wyklucza represyjno, co przyczynia si do stwarzania bezpiecznej atmosfery. Metoda ta rozwija fantazj, wraliwo emocjonaln, a take plastyk ciała. W dramie dziecki musi wej si w posta działa, a nie gra (w odrónieniu od teatru). Jej uczestnicy działaj bez scenariusza. W dramie nie ma podziału na widzów i aktorów, wszyscy bior w niej udział jeeli jaki uczestnik zaj nie chce bra udzaiłu w grze nie mona go zmusza.uczestnicy dramy improwizuj, mówi własnym jzykiem, nie ucz si ról na pami. Drama posługuje si rónymi technikami ekspresji: słownej, teatralnej, ruchowej, pantomimicznej, dwikowej, plastycznej, pisemnej. Najczciej stosowane techniki dramy to: wiczenia wyciszajce i rozluniajce Rozmowa Wywiad Spór, konflikt, dyskusja Inscenizacja improwizowana Pantonima Poza, ywe obrazy Stopklatka (akcja i jej zatrzymanie) wiczenia głosowe Rysunek Kostum Muzeum List, pamitnik, współne pisanie ksiki. Drama, oparta na wielu rodkach ekspresji, wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, aktywizujc uczestników integruje grup, pozwala jej uczestnikom pozna siebie przez poznanie 8

9 innych, co jest moliwe dziki wchodzeniu w role i utosamianiu si z nimi. Drama wzbogaca wyobrani, rozbudza refleksj, doskonali umiejtno wypowiedzi, zachca do otwarcia si emocjonalnego. Drama powierza uczniowi rol kreatora, sprawcy działa, a nie tylko wykonawcy polece nauczyciela. Umoliwie ona bowiem stworzenie dzieciom i młodziey sytuacji edukacyjnych wyzwalajcych aktywno poznawcz oraz zespołow i emocjonaln ekspresj jednostki. Celemdramy jest nie tylko pobudzenie aktywnoci, ale przede wszystkim uczenie si przez aktywno. Drama dostarcza dowiadcze wanych dla rozwoju jednostki, pozwala okkrywa prawdy o yciu i człowieku na podstawie treci wskazanych przez program nauczania, prowadzi do zmiany zachowa, a równoczenie sprzyja kształceniu sprawnoci jzykowej uczniów. Nauczycielom natomiast pomaga w przezwcieniu rutyny na lekcjach. Stosowanych dotychczas metod nauczania nie mozna odrzuci. Ze wzgldu na róne typy uczenia si człowieka wszystkie maj zalety i okrelone ograniczenia. Alicja Katarzyna Zajczkowska BIBLIOGRAFIA: 1. De Bono E.: Naucz si myle kreatywnie: podrcznik twórczego mylenia dla dorosłych i dzieci. Warszawa De Bono E.: Naucz swoje dziecko myle: nieodzowny podrcznik dla wszystkich rodziców. Warszawa Oko W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa Ncka E.: Psychologia twórczoci. Gdask Ncka E.: Trening twórczoci. Gdask Taraszkiewicz M.: Jak uczy lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa Taraszkiewicz M.: Jak uczy jeszcze lepiej. Pozna Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R.: Nauczanie kreatywne. Cz.1: Podstawy i metody nauczania całociowego. Lublin Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodziey. Warszawa

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce kład nacisk na aktywno ucznia, uczenie przez dowiadczenie. Ich celem jest rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu Metody aktywizujące Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować. Rola nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA 21 czerwca 2004r.

LEKCJA OTWARTA 21 czerwca 2004r. LEKCJA OTWARTA 2 czerwca 2004r. KONSPEKT ZAJ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ OPRACOWANY PRZEZ DOROT SARNIAK TEMAT: O ZWIERZTACH INACZEJ. ZADANIA DYDAKTYCZNE: Ucze zna i rozumie pojcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy mgr Sylwia Kurcab nauczyciel konsultant RODN,,WOM w Częstochowie

Pedagogika zabawy mgr Sylwia Kurcab nauczyciel konsultant RODN,,WOM w Częstochowie Pedagogika zabawy mgr Sylwia Kurcab nauczyciel konsultant RODN,,WOM w Częstochowie Definicja Pedagodzy opracowali wiele definicji terminu zabawa. Niektórzy określają ją jako: specjalną, naturalną, wrodzoną

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ RADY SZKOLENIOWEJ

SCENARIUSZ RADY SZKOLENIOWEJ SCENARIUSZ RADY SZKOLENIOWEJ TEMAT: METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM. PROWADZĄCY: BOŻENA KATA BEATA KOWALCZYK EWA KSIĄŻEK LIBISZÓW, 23 MARZEC 2004 ROK Opracowała: mgr Beata Kowalczyk Scenariusz szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kreatywności dziecka

Rozwój kreatywności dziecka Rozwój kreatywności dziecka HARMONIA Centrum Twojego Rozwoju Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twórczość, kreatywność Współczesne pojęcie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO mgr Tomasz Grski Konspekt do lekcji matematyki w klasie LO Temat: Szecian jako szczególny przypadek graniastosłupa. Czas realizacji: 45 min Cel ogólny: ucze opanuje i utrwali soie wiadomoci dotyczce szecianu.

Bardziej szczegółowo

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania w ZSGmetoda zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego na przykładzie lekcji Polak Sarmata zaprasza Aktywność

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRZYGOTOWANY NA POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZAJCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z KLAS

REFERAT PRZYGOTOWANY NA POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZAJCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z KLAS REFERAT PRZYGOTOWANY NA POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZAJCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z KLAS Zajcia socjoterapeutyczne skierowane s przede wszystkim do uczniów, u których zaburzenia zachowania

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO WSTP Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma doj do pełni osobowego rozwoju poprzez: ukształtowanie prawego charakteru, zbudowanie poczucia odpowiedzialnoci za własny rozwój i dobro wspólne, poznanie

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Opracowanie: Joanna Dembowa Kalisz 8 grudnia 2014 LISTA WAŻNYCH PYTAŃ O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Dlaczego nauczyciel powinien podawać uczniom

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Piłka koszykowa doskonalenie kozłowania piłki praw i lew rk. Klasa: zespół edukacyjno terapeutyczny. Czas trwania lekcji: 45 minut. Miejsce lekcji: sala gimnastyczna.

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

NAUKA, ZAWÓD, PRACA. Opracowała: mgr Boena Woniak

NAUKA, ZAWÓD, PRACA. Opracowała: mgr Boena Woniak NAUKA, ZAWÓD, PRACA Program wychowawczy dla klasy III D Gimnazjumnr 1 w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2004/2005 przygotowujcy uczniów do wyboru szkoły i przyszłego zawodu. Opracowała: mgr Boena

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. PROGRAM WYCHOWAWCZY NA POSZCZEGÓLNE KLASY Hasła dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej

ROZDZIAŁ 5. PROGRAM WYCHOWAWCZY NA POSZCZEGÓLNE KLASY Hasła dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY NA POSZCZEGÓLNE KLASY Hasła dla poszczególnych klas K L A S Y I-III 1. Kultura rodzinna, regionalna i narodowa ródłem wiedzy o wiecie i wartociach: - dom, rodzina, ssiedztwo;

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach 4 potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w rozwizywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych, 3 potrafi wykona proste zadania i polecenia, popełnia błdy, 2 tylko z pomoc nauczyciela rozwizuje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rok szkolny 2015/2016. Zespół Szkół Technicznych Mechanik

Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rok szkolny 2015/2016. Zespół Szkół Technicznych Mechanik Uwierz w siebie Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Technicznych Mechanik -Jelenia Góra 2015-1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele programu

Bardziej szczegółowo

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji:

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji: mgr Tomasz Grbski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształccego Temat: Powtórzenie wiadomoci o własnociach funkcji i zastosowanie ich do opisu zjawisk w yciu codziennym Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY*

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY* INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY* (IPET) opracowany przez Zespół w składzie: Koordynator Zespołu: ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

Żyjemy zdrowo I bezpiecznie

Żyjemy zdrowo I bezpiecznie Program profilaktyczny klas I-III Szkoły Podstawowej w Libidzy na rok szkolny 06 07 Żyjemy zdrowo I bezpiecznie Zadania programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. I-III: profilaktyka oparta na metodach

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych w klasie I LP

Tematyka godzin wychowawczych w klasie I LP Tematyka godzin wychowawczych w klasie I LP Wstęp Rozkład materiału przeznaczony do realizacji na godzinach wychowawczych ma na celu wprowadzenie edukacji zdrowotnej w proces nauczania i wychowania młodzieży

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM... SPIS TRECI : WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...8 INDEKS AUTORSKI...9 Maria wikliska-bukowska 2 WSTP Jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja podatków

Pojęcie i klasyfikacja podatków Pojęcie i klasyfikacja podatków 1. Cele lekcji a) Wiadomości Zapoznanie z pojęciem podatku. Charakterystyka poszczególnych podatków bezpośrednich i pośrednich. b) Umiejętności Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZUJĄCE METODY PROWADZNIA ZAJĘĆ

AKTYWIZUJĄCE METODY PROWADZNIA ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCE METODY PROWADZNIA ZAJĘĆ dr Barbara Przywara Konferencja Innowacyjne metody kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 17-18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR

dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICER PLAN WYSTĄPIENIA CO TO JEST DRAMA? CZEMU SŁUŻY S Y DRAMA? BIBLIOTERAPIA A DRAMA UZASADNIENIE PORUSZANEJ PROBLEMATYKI DRAMA A TEATR : PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Recenzja ksiki. Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek"

Recenzja ksiki. Thomas Gordon Wychowanie bez poraek Recenzja ksiki Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek" Wychowywa dziecko to: "Nie depta, nie poniewiera, nie oddawa w niewol jutra, nie gasi, nie spieszy, nie pdzi." Janusz Korczak Artur Paweł Moskalik Kierunek

Bardziej szczegółowo

Anna Dudek-Janiszewska

Anna Dudek-Janiszewska Anna Dudek-Janiszewska Cechy osobowościowe absolwenta mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań zawodowych 1. Towarzyskość 2. Aktywność 3. Asertywność Cechy absolwenta 4. Silna potrzeba

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dlaczego orły nie pływają. O wspieraniu talentów i zdolności u dzieci Magdalena Zientalska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 września 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Cele lekcji: a) poznawczy: zapoznanie z rodzajami i właciwociami metali. b) kształcco-rewalidacyjny: kształtowanie umiejtnoci rozpoznawania

1. Cele lekcji: a) poznawczy: zapoznanie z rodzajami i właciwociami metali. b) kształcco-rewalidacyjny: kształtowanie umiejtnoci rozpoznawania 1. Cele lekcji: a) poznawczy: zapoznanie z rodzajami i właciwociami metali. b) kształcco-rewalidacyjny: kształtowanie umiejtnoci rozpoznawania metali, usprawnianie i rozwijanie zdolnoci manualnych. c)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo