Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy."

Transkrypt

1 Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka. Na kształcenie składaj si dwa procesy: nauczanie i uczenie si. Poprzez nauczanie rozumiemy: planow i systematyczn prac nauczyciela z uczniami, polegajc na wywołaniu i utrwaleniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postpowaniu i całej osobowoci. Nauczanie, które jest wzajemnym oddziaływaniem midzy nauczycielem, a uczniem jest sztuk wymagajc znajomoci praw rzdzcych procesem uczenia si, wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, najnowszych metod i technik nauczania. W procesie nauczania wany jest nauczyciel, a przede wszystkim rola jak pełni. Powinien on by efektywnym nayczycielem. Efektywny nauczyciel to: nauczyciel posiadajcy wiedz z zakresu nauczania i uczenia si dysponujcy szerokim i rónorodnym asortymentem metod pracy z dzieckiem bdcy refleksyjnym praktykiem pojmujcy nauk jako proces ustawiczny i cigły Obecne wystpuje wiele modeli nauczania np. podajcy, poszukujcy, bezporedni, tworzenia poj i współpracy we współpracy. Wszystkie one s bardzo wane. W ramach kadego modelu nauczania lub uczenia si wystpuj wyrane zwizki pomidzy pojciami: technika, metoda, strategia i model. Model nauczania Strategia nauczania Metoda nauczania Technika nauczania Model nauczania to ogólny plan, który ma pomóc uczniom w osigniciu i opanowaniu pewnej okrelonej wiedzy i umiejtnoci oraz ma kształtowa prawidłowe postawy. Strategia nauczania to cele, rodki, i metody w tym procesie. Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela umoliwiajcy uczniom nabywanie okrelonych nowych wiadomoci, umiejtnoci i postaw. Technika nauczania to element czstkowy metody, bardziej elementarny. 1

2 Efektywny nauczyciel potrafi pracowa rónymi metodami, a wybór jednej z nich (dominujcej) zaley od celu, sytuacji, i moliwoci danego dziecka, danej grupy. Musi on zna style uczenia si uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, uczuciowcy), aby dostosowa do nich odpowiednie modele, strategie, metody czy techniki nauczania. Kada metoda ma swoje mocne i słabe strony. Wyrónia si wiele podziałów metod. Jeden z podziałów wg Wincentego Okonia dzieli metody na 4 grupy: podajce (uczenie si przez przyswajanie) problemowe (uczenie si przez odkrywanie) waloryzacyjne (uczenie sie przez przeywanie) praktyczne (uczenie si przez działanie) Podział ten stał si zbyt ogólny. Powstało wiele nowych strategii nauczania a tym samym wyróniono kilka grup, a w kadej kilkanacie metod nauczania - w tym metody aktywizujce. Aktywizujce metody nauczania to metody zwikszajce czynny udział uczniów w zajciach dydaktycznych, ograniczajc jednoczenie rol nauczyciela do pomagania uczcym si w osiganiu celów edukacyjnych i ewaluacji postpów; metody te przeciwstawia si metodom podajcym mniej efektywnym. Dlaczego metody aktywizujce? aktywizuj s atrakcyjne uwzgldniaj róne style uczenia si kształc umiejtnoci stwarzaj warunki ułatwiajce uczenie si bo przecitny ucze zapamituje: ok. 10% tego, co słyszy (wykład) ok. 20% tego, co widzi (demonstracja) ok. 40% tego, oczym rozmawia (dyskusja) ok. 90% tego, co robi (inscenizacja) Metody aktywizujce to sposoby działania, które pomog uczniowi: przyswoi bez trudu now wiedz rozwin własne zainteresowania, pomysły i idee komunikowa si dyskutowa i spiera si na róne tematy pogłbi zainteresowanie wspóln spraw podj działanie na rzecz własnej klasy, szkoły, miasta... Metody aktywizujce (wg F.Szlosek) rozszerzajce grup metod problemowych to: metoda przypadków metoda sytuacyjna inscenizacja gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne) dyskusja dydaktyczna (zwizana z wykładem, okrgłego stołu, wielokrutna mutacja A i B, burza mózgów, panelowa, metaplan) seminaria 2

3 Małgorzata Taraszkiewicz przedstawia 16 metod aktywizujcych proces uczenia si: * wykład * dyskusja * drama * praca z tekstem * burza mózgów * symulacja * pomoce wizualne * pisanie, mówienie, działanie * karty dydaktyczne * pokazy i demonstracje * analiza przypadków * mapa mentalna * pytania, odpowiedzi * odgrywanie ról * linie czasu * wizualizacja Zdaniem autorki kada z tych metod moe by realizowana jako aktywizujca bd nie. Oto klasyfikacja metod aktywizujcych wg Jadwigi Krzyewskiej: mylenia twórczego grupowego podejmowania decyzji tworzenia i definiowania integracyjne poj, zasad itp. hierarchizacji dyskusyjne twórczego rozwizywania pracy we współpracy ewaluacyjne problemów dydaktyczne planowania diagnostyczne przyspieszonego uczenia si Metody integracyjne Metody i techniki integracyjne maj swój rodowód w pedogogice zabawy. Metody te powoduj, e dzieci czuj si dobrze i bezpiecznie, potrafi myle twórczo, dziel si swoimi dowiadczeniami, aktywnie i chtnie pracuj a takewdostarczaj im wietnej zabawy. K r a s n o l u d e k jako element wprowadzajcy, ogólnorozwojowy i element w uzyskaniu informacji zwrotnych. Krasnoludek to rzecz w rku dziecka (maskotka, piłeczka itp.) czym mona do siebie porzyca. * krg * koczenie zda np. Krasnoludek jest... * po kolei kade dziecko Metody tworzenia i definiowania poj Dziki tym metodom dziecko bdzie rozumiało podstawowe pojcia, bdzie dokonywało analizy i klasyfikacji, wyodrbni cechy istotne i nieistotne, zdefiniuje pojcia, zasady, bdzie potrafiło negocjowa i przyjmowa róne punkty widzenia. M a p a p o j c i o w a (inaczej mapa mentalna) polega na wizualnym opracowaniu danego pojcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, znaków, skrótów, haseł. 3

4 Metody hierarchizacji Uczniowie dziki tym metodom bd dokonywa analizy i klasyfikacji, porzdkowa wg ustalonych priorytetów. P r o m y c z k o w e u s z e r e g o w a n i e słuy do definiowania poj, okrelania cech, zasad oraz dokonania hierarchizacji. * krg, w rodku koło z napisanym słowem, pojciem * dzieci na kartkach zapisuj echy tego slowa, pojcia Indywidualne odczytanie swoich zapisów i ułoenie wokół kołw w formie promyczków (po kole) Metody twórczego rozwizywania problemów Uywajc tych metod dzici potrafia dyskutowa, myle krytycznie, łczy wiedz z dowiadczeniem, wyraa własne pogldy, myle twórczo, rozwizywa problemy. S z e m y l c y c h k a p e l u s z y metoda, której autorem jest Edward De Bono. Wymylił on 6 kapeluszy, którym przypisał 6 sposobów mylenia. -biały nie wydaje adnej opinii -czarny pesymista, krytykuje wszystkie opinie, widzi braki i zagroenia -czerwony kieruje si intuicj, emocjami -niebieski przewodniczcy dyskusji -zielony osoba mylca twórczo, wskazuje nowe pomysły -ółty optymista, wskazuje zalety i morzyci * zapis problemu, który bdzie przedmiotem dyskusji * krg i losowanie kapeluszy, wskazówki dotyczce mylenia kapeluszy wisz na widocznym miejscu / wczeniej naley je omówi/ * czas na indywidualne szukanie argumentów zastanowienie si * włoenie kapeluszy - dyskusja B u r z a m ó z g ó w (giełda pomysłów) pozwala uzyska du liczb rozwiza jednego problemu. Mona j stosowa jako rozgrzewk twórcz, jako definiowanie poj, jako metod rozwizywania problemów. Polega ona na podawaniu rónych skojarze w momencie natchnienia, zetknicia si ze słowem. * faza zielonego watła, kiedy zapisywane s wszytkie pomysły * faza czerwonego waitła, kiedy si wybiera pomysły najbardziej realne /nie wolno krytykowa pomysłów innych, a kady ma prawo poda swój pomysł Metody pracy we współpracy Dziki tym metodom dzieci ucz si samodzielne zdobywa wiedz, wpółpracowa ze sob, akceptowa rónice indywidualne, sprawnie komunikowa si i negocjowa, pracowa z grup i w grupie. Z a b a w a n a h a s ł o jest to propozycja pedagogiki zabawy. * podział na 4 grupy * 4 zadania w 4 pomieszczeniach * zbiórka w jednej, duej sali i wspólna zabawa (I grupa dekoracja sali, II grupaprzygotowanie posiłku, III grupa-przygotowanie nagród, IV grupa-przygotowanie konkursów) Metody ewaluacyjne Doprowadzaj do tego, e dzieci potrafi oceni siebie i innych, wyszuka słabe i mocne strony postaci, sytuacji..., przyjmowa i wyraa krytyk i pochwał. K o s z i w a l i z e c z k a * dwa plakaty z koszem i walizeczk 4

5 * kartki samoprzylepne dla uczniów w dwóch kolorach na których napisz swoj ocen ( pozytywn lub negatywn) umieszczanie kartek na plakatach / do kosza opinia negatywna/ Metody i techniki diagnostyczne O b c y p r z y b y s z dziki tej technice mona rozpoznawa problemy i potrzeby, zbiera informacje na temat słabych i mocnych stron okrelonego zjawiska. * przedstawienie sytuacji * rozdanie kartek samoprzylepnych w dwóch kolorach dla kadego i pisanie odpowiedzi na dwa pytania * umieszczanie kartek na przygotowanej planszy poedzielonej na dwie czci (plusy i minusy) * refleksja Metody i techniki dyskusyjne D e b a t a z a i p r z e c i w analizuje treci kontrowewrsyjne * podanie tematu * podział na 2 grupy (losowo) *zbieranie argumentów za i przeciw * zapis na plakatach danych * prezentacja po jednym argumencie * omówienie i podsumowanie dyskusji Metody i techniki rozwijajce twórcze mylenie F a b u ł a z k u b k a chodzi tu zainspirowanie ucznia do pracy twórczej. Mona j wykorzysta podczas procesu tworzenia opowiadania. * pojemniki z informacjami na kartkach; na pojemnikach napisy postacie, fabuła (np. niech kupi prezent), miejsce akcji, charakterystryczne cechy (np. zatroskany, mylcy o wczorajszym kłamstwie), komplikacja (choroba, zła wiadomo) itp. * kady ucze wybiera po jednej kartce z kadego pojemnika i tworzy histori o wybranej postaci, z zachowaniem elementów wybranej fabuły. Metody i techniki grupowego podejmowania decyzji S z e p a r b u t ó w sze sposobów działania. Punktem wyjcia jest ocena sytuacji, nastpnie wybranie stylu działania. * podział na 6 grup i podanie kadej grupie kartki z ilustracj i opisem jednej pary butów -granatowe marynarskie (działanie rutynowe) -róowe pantofle (angaowanie emocji) -szare tenisówki (zdobywanie informacji) -brzowe półbuty (zwalczanie przeszkód) -purpurowe oficerki (działania przywódcze) -pomaraczowe kalosze (szybka decyzja) * wymiana kartami i poznanie innej pary butów, a wszystkie buty pozna kada grupa * przedstawienie sytuacji * dyskusja w grupach i wybór okrelonego sposobu działania (włoenie butów, moe by kady z innej pary) * przedstawienie przez lidera * refleksja Metody i techniki planowania P r o j e k t uczniowie maj szans zaplanowania, stworzenia i prezentacji przedsiwzcia. 5

6 Wystpuj dwa rodzaje projektów: - projekt badawczy - projekt działania lokalnego Realizacja projektu przebiega w 5 fazach: Zainicjowanie i wybór projektu (zachcenie i wybór tematu). Opis projektu i spisanie kontraktu (temat i cele, forma, zadania dla członków, ródła zbierania danych, tremin konsultacji, termin-sposób-czas prezentacji, kryteria oceny) Realizacja projektu. Prezentacja projektu. Ocena projektu Gry dydaktyczne K a r t y S a g a 55 kart obrazkowych do układania bajek, mitów legend. * tali kart układa si na rodku stołu. * pierwszy z graczy wyciga jedn z kart, po czym odkrywa j i rozpoczyna opowiada histori (jednym zdaniem), opisujc skojarzenia wywołane odkryt kart. Kolejni gracze po kolei odkrywaj karty, tworz opowie łczc tematycznie kolejne obrazki. Pedagogika zabawy to ju dzisiaj do symboliczna nazwa metodyki pracy z grup, wyrosła z dowiadcze praktycznych w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i rozrywkowym. jest symboliczn nazw poszukiwa metodycznych, ułatwiajcych proces uczenia. Jej celem jest dostarczenie kierownikowi grupy rozmaitych pomysłów, umoliwiajcych mu kreatywnm pobudzajc do twórczych rozwiza prac z uczestnikami grupy. Pedagogika zabawy wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniaj okrelone zasady, a zwłaszcza: zasad dobrowolnoci (dobrowolnoci polega na tym, e kady uczestnik szm decyduje, czy chce wzi udzał w zajciach), zasad bezpiecznej aktywnoci (proponowane działania wyzwalaj aktywno; zasad jest tworzenie warunków, w których kady bierze udział w zabawie i poznaje zdolnoci innych na miar swoich moliwoci; konkurencja nie jest wzmacniana ocen i nagrodami), zasad atrakcyjnoci (stosowanie rónych rodków wyrazu, na przykład obok przekazu słownego naley odkrywa znaczenie gestu, pantonimy, przedstawiania rónych ról, a take ruchu, taca, malowania, przebierania si, wykorzystania dwiku), zasad sprawnego animatora (jego udział polega na twórczym byciu z grup przeywaniu razem z uczestnikami kolejnych etapów, czuwanie nad rowojem dynamiki spotkania; potrzeba mu take wprawy, biegloci w sztuce zabawy). Mona wyodrbni nastpujce rodzaje zabaw (wczeniej okrelanych jako metody), stosowanych w pedagogice zabawy: 1. Zabawy wstpne. Zanim rozpocznie si spotkanie grupy, zawsze jest czas oczekiwania, który mona wypełni, proponujc róne proste czynnoci, które ułatwi orientacj, co w danej chwili odczuwa grupa, a take zachc do pierwszych kontaktów z przybywajcymi osobami. 2. Zabawy rozluniajce. Nale do nich tace, zabawy ruchowe, rozmieszajce, a take relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Wykorzystuje si je jako przerywnik, odpoczynek po wyczerpujcej pracy. 3. Gry dydaktyczne. Polegaj na sposobie przedstawienia danych treci w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiza według proponowanych reguł. 6

7 4. Gry dyskusyjne, czyki analizowanie danego problemu z rónych stron, z włczeniem dowiadczenia i wiedzy uczestników. 5. Drama, wykorzystujca gry z podziałem na role jako wstp do omówienia konkretnego problemu. 6. Zabawy umoliwiajce samoocen, poznanie własnej hierarchii wartoci, własnych spontanicznych zachowa. 7. Zabawy integrujce du grup, umoliwiajce wszystkim wspóln, aktywn zabaw, bez podziału na bawicych i obserwatorów, bez rawylizacji. Pedagogika zabawy nie jest dyscyplin sam w sobie lecz wspiera zamysły pedagogiczne w ich formach pracy i porozumiewania sie poprzez rozsdn, yw metodk. W praktyce oznacza to angaowaniew gry wielorakoci naszego umysłu, moliwoci wyraania i kontaktowania si uczestników poprzez odczucia cielesne, ruch, taniec, odgrywanie ról, maski, piew, rozmowy. Pedagogika zabawy jest działaniem bezwarunkowo akceptujcym ucznia-wychowanka, co w niewiarygodny sposób wyzwala jego wiar we własne siły. Działa wic afirmujco. Daje obu stronom moliwo wyraania uczu i emocji dziki czemu nawizuje sie nowy rodzaj wizi, zastpujcy dotychczasowe stosunki nauczyciel ucze. Psychopedagogika twórczoci w wskim znaczeniu moe by pojmowana jako wychowawcza funkcja aktywnoci twórczej i teoria oddzaływa twórczych nauczyciela. Poszukuje ona odpowiedzi na pytania, co (jakie dyspozycje, zdolnoci, umiejtnoci, moliwoci) stymulowa, wzmacnia i rowija, w jaki sposób (za pomoc jakich metod i rodków dydaktycznych i wychowawczych), aby umoliwi jednostkom oraz grupom osiganie wartoci zdrowia psychicznego i samorealizacji. Zadaniem psychopedagogiki twórczoci jest generowanie wiedzy z zakresu pomocy jednostkom oraz grupom w tworzeniu i rozwoju postawy twórczej. Trenowanie twórczoci jest moliwe i celowe. Rozwijanie dyspozycji do działa twórczych wymaga od nauczyciela organizowania sytuacji problemowo otwartych, o charakterze zabawowym. Dostarczania bogatych i rónorodnych dowiadcze, zachcanie dzieci i młodzie do podejmowania samodzielnych zada oraz przestrzegania zasad: inicjatywy, prawdziwoci, odmowy, współdziałania, akceptacji, unikania indywidualnej rywalizacji, nieoceniania aktywnoci i jej wytworu. Zajcia takie mog przybra form: lekcji twórczoci - których realizacja powinna skłania młodzie do przyjmowania twórczej postawy, pomóc jej w poszerzaniu samowiedzy oraz kształtowa pozytywne nastawienie do ycia, treningów twórczoci w postaci systemu wicze stosowanych doranie w celu zwikszenia potencjału twórczego jednostki lub grupy osób. W procesie stosowa metody aktywnoci kreatywnej: 1. Kreatywne pisanie np. listu do bahatera literackiego, scenariusz filmowego, tekstów reklamowych, zmiana zakoczenia ksiki. 2. Kreatywne działanie np. akcje, projekty, instalacje, happeningi. 3. Kreatywno ciała wiczenia i zabawy doskonalce ekspresj jzyka ciała np. kalamburypokazywanie słów tak, by grupa odgadła znaczenie hasła. 4. Kreatywne mylenie np.wiczenia i zabawy rozwijajce ekspresj werbaln. W zakresie rozwijania twórczego mylenia naley rozwija odpowiedni grup zdolnoci twórczych: Abstrahowania operacje abstrahowania polegaj na wyrónieniu w wybranych obiektach tylko pewnych cech, czy aspektów, a pomijaniu innych np. Chiska encyklopedia 7

8 Dokonywanie skojarze spełnia funkcje kreatywne, ale gdy chodzi o skojarzenia zaskakujce i nierealne. Nie typu krzesło-stół, lecz irracjonalne, oryginalne, nowe np. łcuch skojarze Rozumowanie dedukcyjne - ta operacja umysłowa ujawnia si w wikszoci zada dywergencyjnych, jest to dedukcja wniosków z zadanych przesłanek. Umiejtno twórczej dedukcji ujawnia si w zadaniach typu: Co by było, gdyby nie było butów? Rozumowanie indukcyjne proces ten zawiera element zgadywania, domylania si, wykorzystywania informacji niepełnych. Jest to rozumowanie przez analogi, wykorzystywanie podobiestw midzy zjawiskami, wyciganie wniosków z niepełnego zbioru przesłanek. Metaforyzowanie - jest celem, jak i rodkiem twórczoci. Rola metafory polega na łatwiejszym zrozumieniu sytuacji problemowej, metafora wnosi nowe elementy do zrozumienia problemów. Moe mie ona form obrazow lub werbaln np. ycie jest jazd na tygrysie, bo... Transformorowanie zmiana wszystkich lub niektórych cech obiektu, tak, aby jego kocowa posta róniła si zasadniczo od postaci wyjciowej. Przejawiany przez jednostk poziom sprawnoci w zakresie wykonywania tych operacji zdaniem E.Ncki to zdolno twórcza. Drama jest sposobem poznawania wiata za pomoc działania. Jest metod pedagogiczn, w której wchodzenie w okrelone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalaj kreowa rzeczywisto. Opiera si na naturalnej skłonnoci człowieka do naladownictwa i zabawy oraz umiejtnoci ycia fikcj literack To równie ekspresja twórcza twórcze zachowania. Nadrzdnym celem dramy jest rozwijanie człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian. Wielkim atutem dramy jest fakt odwoływania si do indywidualnoci kadej jednostki, co sprzyja zaspakajaniu osobistych przgnie teje. Drama wdraa do samodzielnoci i aktywnoci. Wyklucza represyjno, co przyczynia si do stwarzania bezpiecznej atmosfery. Metoda ta rozwija fantazj, wraliwo emocjonaln, a take plastyk ciała. W dramie dziecki musi wej si w posta działa, a nie gra (w odrónieniu od teatru). Jej uczestnicy działaj bez scenariusza. W dramie nie ma podziału na widzów i aktorów, wszyscy bior w niej udział jeeli jaki uczestnik zaj nie chce bra udzaiłu w grze nie mona go zmusza.uczestnicy dramy improwizuj, mówi własnym jzykiem, nie ucz si ról na pami. Drama posługuje si rónymi technikami ekspresji: słownej, teatralnej, ruchowej, pantomimicznej, dwikowej, plastycznej, pisemnej. Najczciej stosowane techniki dramy to: wiczenia wyciszajce i rozluniajce Rozmowa Wywiad Spór, konflikt, dyskusja Inscenizacja improwizowana Pantonima Poza, ywe obrazy Stopklatka (akcja i jej zatrzymanie) wiczenia głosowe Rysunek Kostum Muzeum List, pamitnik, współne pisanie ksiki. Drama, oparta na wielu rodkach ekspresji, wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, aktywizujc uczestników integruje grup, pozwala jej uczestnikom pozna siebie przez poznanie 8

9 innych, co jest moliwe dziki wchodzeniu w role i utosamianiu si z nimi. Drama wzbogaca wyobrani, rozbudza refleksj, doskonali umiejtno wypowiedzi, zachca do otwarcia si emocjonalnego. Drama powierza uczniowi rol kreatora, sprawcy działa, a nie tylko wykonawcy polece nauczyciela. Umoliwie ona bowiem stworzenie dzieciom i młodziey sytuacji edukacyjnych wyzwalajcych aktywno poznawcz oraz zespołow i emocjonaln ekspresj jednostki. Celemdramy jest nie tylko pobudzenie aktywnoci, ale przede wszystkim uczenie si przez aktywno. Drama dostarcza dowiadcze wanych dla rozwoju jednostki, pozwala okkrywa prawdy o yciu i człowieku na podstawie treci wskazanych przez program nauczania, prowadzi do zmiany zachowa, a równoczenie sprzyja kształceniu sprawnoci jzykowej uczniów. Nauczycielom natomiast pomaga w przezwcieniu rutyny na lekcjach. Stosowanych dotychczas metod nauczania nie mozna odrzuci. Ze wzgldu na róne typy uczenia si człowieka wszystkie maj zalety i okrelone ograniczenia. Alicja Katarzyna Zajczkowska BIBLIOGRAFIA: 1. De Bono E.: Naucz si myle kreatywnie: podrcznik twórczego mylenia dla dorosłych i dzieci. Warszawa De Bono E.: Naucz swoje dziecko myle: nieodzowny podrcznik dla wszystkich rodziców. Warszawa Oko W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa Ncka E.: Psychologia twórczoci. Gdask Ncka E.: Trening twórczoci. Gdask Taraszkiewicz M.: Jak uczy lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa Taraszkiewicz M.: Jak uczy jeszcze lepiej. Pozna Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R.: Nauczanie kreatywne. Cz.1: Podstawy i metody nauczania całociowego. Lublin Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodziey. Warszawa

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

,,METODY AKTYWIZUJĄCE

,,METODY AKTYWIZUJĄCE ,,METODY AKTYWIZUJĄCE opracowanie: Agnieszka Trzcianowska Metody aktywizujące charakteryzują się tym, że w procesie kształcenia aktywność podmiotu uczącego się przewyższa aktywność podmiotu nauczającego.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Uczymy dzieci, jak się uczyć

Uczymy dzieci, jak się uczyć CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZCZECINIE Uczymy dzieci, jak się uczyć pod redakcją Ewy Mrówki Marii Twardowskiej SZCZECIN 2006 Opracowanie redakcyjne Zespół Oficyny Wydawniczej CDiDN w

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo