Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl"

Transkrypt

1 Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION

2 Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO dla oficerów wojsk taktycznych. In Bydgoszcz operates the CEE only NATO Joint Force Training Center for tactical level commanders. Międzynarodowy Port Lotniczy / International Airport Bydgoszcz to stolica województwa kujawskopomorskiego z populacją liczącą ponad 360 tys. mieszkańców. Jest ósmym miastem w Polsce pod względem wielkości, usytuowanym w niemal centralnej części kraju, na przecięciu ważnych dróg krajowych Nr 5, 10, 25, 80 oraz linii kolejowych łączących Śląsk i Wybrzeże, wschód i zachód kraju, a także drogi wodnej E-70 łączącej Berlin z Kaliningradem. Dodatkowym atutem jest dynamicznie rozwijający się Międzynarodowy Port Lotniczy im. I. J. Paderewskiego obsługujący połączenia krajowe i zagraniczne, w tym czarterowe. Dzięki nieustającym inwestycjom w infrastrukturę oraz napływowi nowych inwestorów, Bydgoszcz trwale zmienia wizerunek z miasta przemysłowego na miasto nowoczesnych technologii i usług. Dbając o stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki, Bydgoszcz zapewnia dogodne środowisko do inwestowania, wspierając aktywność gospodarczą zarówno nowych, jak i istniejących podmiotów. Miasto oferuje szereg zachęt inwestycyjnych z czego jedną z najistotniejszych jest zwolnienie z podatku dochodowego na terenie podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto otrzymało liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia m.in.: Wschodząca gwiazda BPO, Samorząd, który wspiera MŚP, Gmina na 5, Lider nowoczesnych technologii Bydgoszcz is the capital of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship with a population of over 360,000 residents. It is the eighth largest Polish city, located in central Poland at the intersection of major country roads No. 5, 10, 25 and 80, railway lines connecting Silesia and the coast, east and west of the country, as well as E-70 waterways connecting Berlin and Kaliningrad. Another advantage is a rapidly developing I. J. Paderewski International Airport which serves domestic and foreign flights, including charter flights. Due to continued investments in infrastructure and the influx of new investors, Bydgoszcz continuously changing its image from an industrial city to a city of modern technologies and services. Bydgoszcz strives for creating conditions to support the development of modern economy by providing the right conditions for investment and supporting the economic activity of existing enterprises. Investment incentives available in the city include for example exemption from income tax within the area of the subzone of the Special Pomeranian Economic Zone. The city has received numerous prestigious awards and distinctions, including Rising Star of BPO, Local government which supports SMEs, Gmina na 5 or Leader in modern technology Odległość z Bydgoszczy do głównych miast w Polsce / Distance from Bydgoszcz to main cities in Poland Poznań Gdańsk Łódź Warszawa Wrocław Kraków 142 km 176 km 220 km 264 km 290 km 481 km Odległość z Bydgoszczy do głównych miast w Europie / Distance from Bydgoszcz to main cities in Europe Berlin Stockholm Brussels Paris Zurych London Rome Madrid 320 km 690 km 970 km 1190 km 1210 km 1240 km 1320 km 2680 km 2.

3 The City of Bydgoszcz Stockholm 690 km Gdańsk Bydgoszcz Berlin 320 km Poznań Warszawa London 1240 km Brussels 970 km Wrocław Łódź Kraków Paris 1190 km Zurych 1210 km Rome 1320 km Madrid 2680 km 3.

4 Innowacyjna Gospodarka Populacja Bydgoszczy to przede wszystkim młode (średnia wieku wynosi 36 lat), wykształcone społeczeństwo, stanowiące zaplecze kadrowe f irm w mieście. Ponadto doskonała jakość pracy oraz konkurencyjny na tle innych miast poziom wynagrodzeń jest jednym z istotnych czynników branych pod uwagę przez przedsiębiorców przy wyborze lokalizacji pod działalność gospodarczą. Dodatkowym atutem jest zdywersyf ikowana struktura gospodarki i doskonale działający sektor otoczenia biznesu. Miasto przy wspieraniu przedsiębiorców podejmuje liczne działania mające na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym w szczególności: pomaga w wyszukaniu najlepszej lokalizacji dla projektu, uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, tworzy środowisko przyjazne rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Przedstawiciele Urzędu Miasta pomagają także w przeprowadzeniu procesu rekrutacji, zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora wymaganiami, przy wykorzystaniu lokalnego potencjału studentów i absolwentów bydgoskich uczelni oraz zasobów kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Miasto jednocześnie pomaga w uzyskaniu krajowego wsparcia inwestycji w ramach grantów rządowych przeznaczonych dla nowego projektu inwestycyjnego lub dla tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie przedstawiciele Urzędu wspierają inwestorów w uzyskiwaniuniu wsparcia ze środków europejskich. W mieście dominującymi branżami są, m.in.: elektromaszynowa, elektroniczna z telekomunikacją, drzewna, spożywcza, a także narzędziowa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemiczna, a przedsiębiorcy ww. branż mają doskonałe warunki współpracy w prężnie działającym Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, który skupia obecnie 57 podmiotów. Czy wiesz, że... / Did you know... Najbogatszy Polak Jan Kulczyk jest bydgoszczaninem, największy w Polsce producent taboru kolejowego i pojazdów szynowych PESA ma swoją siedzibę w naszym mieście, a służące w polskim lotnictwie samoloty F-16 naprawiane są właśnie tutaj w Bydgoszczy. The richest Pole - Jan Kulczyk is from Bydgoszcz, Poland s largest manufacturer of rail vehicles PESA operates in our city, and F-16 aircrafts of the Polish Air Force are serviced right here... in Bydgoszcz. O Bydgoszczy jako optymalnym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, świadczy liczna, wciąż powiększająca się grupa renomowanych f irm. W mieście funkcjonuje Regionalne Centrum Innowacyjności centrum informacji patentowej, normalizacyjnej i technicznej, odpowiedzialne za nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką, a także inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć związanych z transferem technologii, wiedzy i know-how w regionie. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012 r. / Average monthly gross remuneration in 2012 Gdańsk Katowice Kraków Lublin Poznań Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Bydgoszcz Ogółem (EUR) / Total (EUR) Przemysł (EUR) / Industry (EUR) 1 106, , ,74 901,91 929,97 991,27 901,86 824, ,18 872,53 782, , , , ,72 898,91 841, , ,34 858,51 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, średni kurs wg NBP w 2012 roku 1 EUR = 4,1850 PLN Source: General Statistical Off ice, NBP Exchange rate in EUR = 4,1850 PLN 4.

5 Innovative Economy The population of Bydgoszcz consists of mainly young (average age of 36) and educated people who find employment in companies which operate in Bydgoszcz. In addition, excellent quality of work and competitive level of remuneration, in comparison to other cities, is one of the most important factors taken into account by companies which are choosing the location for their businesses. An additional advantage is a diversified economic structure and a well-functioning business environment. Bydgoszcz in supporting entrepreneurs taking a number of measures to facilitate business start-ups, including, in particular, helps in searching for the best location for the project, obtaining the necessary decisions and permits, creates an friendly environment for development of local entrepreneurship. Representatives of the City also helps in conducting the recruitment process in accordance with the requirements set forth by the Investor, using potential of students and graduates from the local Universities of Bydgoszcz and human resources from Labour Office in Bydgoszcz. The dominant industries in the city are: electrical machinery, electronics and telecommunications, wood, food, tool, plastics and chemical processing. In these sectors, entrepreneurs have excellent conditions for cooperation in the thriving Bydgoszcz Industrial Cluster. City also helps in getting the support of domestic investment through government grants earmarked for new investment project or creating new jobs. At the same time representatives of the City assist investors in obtaining support from the EU. Bydgoszcz is the optimal place for running a business. This is demonstrated by a large and still growing group of reputable companies whose subsidiaries are located in the city. Struktura podmiotów gospodarczych / Distribution of economic entities 6,49 % 7,50 % 9,72 % 18,10 % przemysł / industry budownictwo / construction handel / trade 4,97 % 6,78 % 8,89 % 10,14 % transport i gospodarka magazynowa / transport and warehouse management services 27,41 % obsługa rynku nieruchomości / property management services działalność profesjonalna / professional activity opieka zdrowotna i pomoc społeczna / healthcare and social security pozostała działalność usługowa / other services pozostałe sekcje / other sectors The Regional Innovation Centre functioning in Bydgoszcz is the centre of patent, technical and standardisation information. It is responsible for establishing and strengthening the links between science and economy, as well as initiating and implementing projects related to the transfer of technology, knowledge and know-how in the region. Podmioty gospodarcze / Economic entities Przedsiębiorstwa państwowe / state enterprises Spółki prawa handlowego / commercial law companies z udziałem kapitału zagranicznego / - with foreign capital participation Spółki cywilne / civil law companies Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą / natural persons carrying out business activity

6 Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Czy wiesz, że... / Did you know... Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny w 2013 roku zwyciężył w konkursie FDI Poland Investor Awards, w kategorii Top Technology Park of the Year. Bydgoszcz Industrial and Technology Park was awarded as a Top Technology Park of the Year during 2013 FDI Poland Investor Awards. Piła Gdańsk BYDGOSZCZ Brda Wisła Warszawa Toruń Poznań Warszawa Toruń Inowrocław Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny (BPPT) to ponad 280 ha terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzbrojonych w nowoczesną infrastrukturę, dobrze skomunikowanych z centrum miasta oraz z innymi częściami kraju, m.in. poprzez bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 10 oraz bliskość portu lotniczego i żeglugi śródlądowej. Obecnie do zagospodarowania pozostaje około 100 ha nieruchomości na sprzedaż, dzierżawę oraz inwestycje typu biuld-to-suit. Atutem jest również bezpośredni dostęp do towarowego transportu kolejowego, co daje podstawy do intermodalnego transportu wytworzonych produktów. Dodatkowo BPPT oferuje specjalne przygotowanie kształtu i rozmiaru działki inwestycyjnej zgodnie z wymaganiami inwestora (minimalna powierzchnia terenu 1 ha). Aktualnie na terenie BPPT prowadzi działalność 51 f irm. Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie BPPT inwestując w PSSE w Bydgoszczy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych w wysokości 50% z tytułu kosztów nowej inwestycji i/lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy; w przypadku małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy ulega zwiększeniu o 20 punktów procentowych, a w przypadku średnich przedsiębiorstw o 10 punktów procentowych. 6.

7 Bydgoszcz Industrial and Technological Park BPPT w liczbach / BITP in numbers m 2 powierzchnia obiektów area of facilities 48 mln PLN / 11,35 mln m 2 62 mln PLN / 14,66 mln wartość nakładów inwestycyjnych value of investments m 2 81,5 mln PLN / 19,27 mln 745 liczba zatrudnionych number of employees m 2 96 mln PLN / 22,69 mln m mln PLN / 80,83 mln st 1500 prognoza na 31 grudnia 2013r. / forecast for the day of 31 December Bydgoszcz Industrial and Technological Park (BITP) offers an area of more than 280 hectares with modern infrastructure, included in the Local Spatial Development Plan, with good access to the city centre and other parts of the country, a direct connection to country road No. 10, proximity to the airport and inland waterways. The advantage is also direct access to rail freight which allows intermodal transport of manufactured products. Additionally, BITP offers customised size of investment land in accordance with the requirements of investors (minimum area of 1 ha). At the moment in the BITP operates 51 companies. When investing in the Pomeranian Special Economic Zone in Bydgoszcz located in the Bydgoszcz Industrial and Technological Park, an entrepreneur can benefit from regional aid in the form of a 50% tax exemption for the cost of new investments and/or the cost of creating new workplaces; in the case of small enterprises the maximum aid has increased by 20%, and 10% for medium-sized enterprises. Wybrane firmy w BPPT / Selected Companies located in BITP 7.

8 BPO Czy wiesz, że... / Did you know... Bydgoszcz w 2008 roku została nazwana Wschodzącą gwiazdą BPO, a dziś jest traktowana jako silny gracz na mapie projektów BPO w Polsce. In 2008 Bydgoszcz was named The Rising Star of BPO and today it is considered as a strong player on the map of BPO in Poland. Źródo / Source: Colliers International Improving trough moving Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza się na krajowej mapie usług outsourcingu, zapewniając korzystne warunki dla sektora BPO/SSC, co umożliwia firmom budowanie przewagi konkurencyjnej opartej nie tylko na kwestiach ekonomicznych, tj. ceny, ale przede wszystkim na jakości świadczonych usług. Miasto zapewnia atrakcyjne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Lokalni deweloperzy oferują nowoczesne powierzchnie biurowe w najwyższym standardzie A oraz, co najważniejsze, wykształcenie lokalnej kadry informatyków oraz ekonomistów pozostaje na bardzo wysokim poziomie, zapewniając ciągły dopływ talentów na rynek pracy. Wraz z zwiększającym się zainteresowaniem naszym miastem, dynamicznie rozwija się ilość i jakość oferowanej powierzchni biurowej, w tym typu openspace. Łączna ilość istniejącej powierzchni biurowej w mieście wynosi 42 tys. m 2 (planowana powierzchnia biurowa ok. 33 tys. m 2 ). Atos przez ostatnie kilka lat przekonał się, iż Bydgoszcz jest dobrym miejscem do inwestycji. Miasto to oferuje stabilne środowisko, jeżeli chodzi o dostęp do wykwalifikowanych kadr, zarówno w obszarze IT, jak i w zakresie znajomości różnych języków obcych. Ponadto konkurencyjne koszty zatrudnienia w powiązaniu z relatywnie niską rotacją pracowników czynią to miejsce bardziej atrakcyjnym aniżeli inne znane większe ośrodki BPO w Polsce. Jesteśmy również zadowoleni z dobrej współpracy z lokalnym samorządem. Jednym z przykładów jest otrzymane wsparcie w uzyskaniu grantu z Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na stworzenie nowych miejsc pracy. Wymienione powyżej fakty czynią Bydgoszcz miastem atrakcyjnym dla takich inwestorów, jak Atos. 8. Maciej Ruszkiewicz Managed Services Global Factory Director, Atos IT Services sp. z o.o. Over the last few years Atos had a chance to experience and confirm that Bydgoszcz is a good place to invest. The City offers a stable environment when it comes to the availability of skilled resources, both in IT and multiple languages. Furthermore, competitive costs of employment combined with low attrition rate makes this place more attractive than other well known BPO cities in Poland. We also like the good cooperation with local authorities. One example is the support that we received in order to apply for a financial grant from Polish Information and Foreign Investment Agency for creating new work places. All that make the City attractive for investors like Atos.

9 BPO The position of Bydgoszcz on the Polish map of outsourcing services is becoming increasingly strong. The City enables good conditions for the BPO/SSC sector and enables creation of competitive advantage, based not only on economic aspect such as price, but also on the quality of services. The City offers attractive conditions for business, local developers offer modern office spaces of the highest A standard and most importantly, skills of local IT specialists and economists remain at the highest level providing a continuous supply of talents in the labour market. W Bydgoszczy operują następujące firmy / The following companies operate in Bydgoszcz: Along with an increasing interest in the City, the number and the quality of available office spaces, including open-space, is growing rapidly. The total area of existing office space in the City is sqm (planned office spaces ca sqm). Powierzchnia biurowa (w tym typu open-space) / Office space (including open-space) Średnia koszt najmu m 2 /miesiąc powierzchni biurowej / Average rent m 2 /month 42 tys. m 2 / sqm (22,9 tys. m 2 / sqm) PLN 34,0 40,0 8,5 10,0 Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza swoją obecność na biurowej mapie Polski. Dotychczas rozwój rynku biurowego w mieście był inicjowany przez lokalnych deweloperów. Obecnie tereny pod nowe projekty biurowe posiadają także deweloperzy spoza Bydgoszczy. Bydgoski rynek biurowy ze względu na dobrą infrastrukturę drogową oraz atrakcyjny poziom oferowanych czynszów (8,5-10 EUR/ mkw./ m-c) może konkurować z i n nymi lokalizacjami w Polsce i stać się ciekawą alternatywą dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Bydgoszcz emerges as an attractive office destination on the Polish market. Although, so far the growth of the City office market has been driven by local developers, today, also companies from outside of the city are planning or undertaking office projects in Bydgoszcz. It is worth noting that due to its welldeveloped infrastructure and attractive rent level (8,5-10 / sq m/ month), the office market in Bydgoszcz is competitive to other Polish cities and presents an interesting alternative for the companies from the business services sector. Magdalena Reńska Associate Director, Jones Lang La Salle 9.

10 Edukacja Miasto oferuje wysoki poziom nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, a przede wszystkim na znajdujących się w Bydgoszczy 15 uczelniach wyższych, w tym 2 uniwersytetach, na których studiuje około 42 tys. studentów - ponad połowa studiujących w województwie. Program nauczania zgodny jest z wymogami rynku pracy, sprofilowany na takie kierunki studiów, jak: inżynieria, informatyka, telekomunikacja, ekonomia. Dodatkowym atutem jest dobra znajomość języków obcych bydgoskich absolwentów. W Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie szkoła międzynarodowa, posiadająca uprawnienia do wystawiania świadectw uznawanych na całym świecie, do której uczęszczają dzieci oficerów wojsk NATO oraz zagranicznych pracowników. The City offers excellent education at all levels in 15 higher education facilities, including 2 universities Bydgoszcz students constitute over a half of all students in the Voivodeship. The curriculum complies with the requirements of the labour market, profiled on such fields of study as engineering, IT, telecommunications and economics. Another advantage is good knowledge of foreign languages among the graduates. The only international school in the region is also located in Bydgoszcz. The school has the power to issue diplomas recognised all over the world. It is attended by children of NATO officers and foreign employees. Wybrane kierunki studiów podyplomowych / Main postgraduate courses Nazwa uczelni / Name of university Branża / Branch Finanse F&A Nazwa kierunku 2013/2014 / Name of studies 2013 / 2014 Controlling i Budżetowanie / Controlling and Budgeting Wyższa Szkoła Bankowa (oddział w Bydgoszczy) Higher School of Banking Department in Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Higher School of Economy in Bydgoszcz Finanse F&A IT IT Logistyka Logistics Zarządzanie Management IT IT IT IT IT Doradca finansowy / Finance advisory Aplikacje Internetowe i Mobilne / Internet and Mobile Applications Innowacyjny E-marketing / Innovative E-marketing Logistyka w biznesie / Logistics in business Six Sigma, Optymalizacja procesów / Six Sigma, Process improvements Zarządzanie Nowoczesną Organizacją ICT / Management of a modern ICT organization Grafika Komputerowa i Multimedia / Computer Graphics (DTP) and Multimedia Technologie Mobilne w Systemach Sterowania / Mobile Technology in Control Systems Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym / Management of Informatics Security Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi / Management of the Advanced Telecommunication Networks 10.

11 Education Czy wiesz, że... / Did you know... Uczelnie w Bydgoszczy i regionie / Universities in Bydgoszcz and the region To właśnie matematyk i kryptolog rodem z Bydgoszczy rozszyfrował niemiecką maszynę szyfrującą Enigma, zmieniając tym samym losy II wojny światowej. It was a mathematician and cryptologist from Bydgoszcz who decoded the German Enigma and changed the course of World War II. Liczba uczelni ogółem Number of universities total Liczba studentów ogółem Number of students total Liczba absolwentów ogółem Number of graduates total Bydgoszcz Region Źródło: Główny Urząd Statystyczny Source: Central Statistical Office Studenci i absolwenci wybranych kierunków / Students and graduates of chosen specialisations Typ kierunku / Specialisation type: n n n n Ekonomiczne i pokrewne / Economics and related IT i pokrewne / IT and related Inżynieryjne, inne niż IT / technical, other than IT Językowe / Languages Studenci i absolwenci kierunków lingwistycznych / Students and graduates of language studies Kierunek / Studies Filologia angielska / English studies Filologia germańska / German studies Liczba studentów w Bydgoszczy/Regionie (rok akademicki 2011/2012) / Number of students in Bydgoszcz/ Region (academic year 2011/2012) Liczba absolwentów w Bydgoszczy/Regionie (rok akademicki 2010/2011) / Number of graduates in Bydgoszcz/Region (academic year 2011/2012) 1031 / / / / 187 Filologia rosyjska / Russian studies 133 / / ,28% ,30% ,80% ,62% ,13% ,68% ,58% ,60% Liczba studentów / No. of students w Bydgoszczy / In Bydgoszcz w regionie / in the region (rok akademicki 2011/2012) / (2011/2012 academic year) Lingwistyka stosowana / Applied linguistics Filologia hiszpańska / Spanish studies Filologia francuska / French studies Filologia bałkańska / Balkan studies Filologia klasyczna / Classic studies Filologia romańska / Romance studies 393 / / / - 26 / - 29 / - 5 / - - / / 39 - / 32 - / 11 - / / ,85% ,18% ,36% ,61% ,47% ,50% ,05% ,97% Filologia grecka / Greek studies Filologia włoska / Italian studies Japonistyka / Japanese studies - / 37 - / 10 - / 91 - / 20 - / 44 - / 9 Liczba absolwentów / No. of graduates w Bydgoszczy / In Bydgoszcz w regionie / in the region (rok akademicki 2010/2011) / (2010/2011 academic year) dane dla Bydgoszczy / data for Bydgoszcz dane dla regionu / data for the region 11.

12 Kultura / Culture Czy wiesz, że... / Did you know... Najbardziej znany na świecie Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE odbywa się w Bydgoszczy. The world s most famous International Festival of the Art of Cinematography CAMERIMAGE is held in Bydgoszcz. Bydgoszcz to znany w kraju i Europie ośrodek kultury, ze znamienitą Operą Nova jednym z największych i najnowocześniejszych gmachów operowych w Polsce, a także Filharmonią Pomorską im. I. J. Paderewskiego słynącą z doskonałej akustyki. W mieście funkcjonuje Teatr Polski im. H. Konieczki, w którym wystaw i a ne są spektakle najnowszej dramaturgii w r eżyserii młodych i utalentowanych twórców. Bydgoszcz to również Bydgoszcz Jazz Festival, czy też Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, który każdego roku przyciąga do miasta międzynarodowe sławy. Ponadto w mieście znajdują się muzea, w tym Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego i Pomorskie Muzeum Wojskowe, biblioteki, kina oraz niezwykle popularne wśród bydgoszczan kluby i restauracje. Bydgoszcz is a cultural centre which is well-known in the region and in Europe. The City can be proud of the prominent Opera Nova one of the largest and most modern opera houses in Poland, as well as I. J. Paderewski Pomeranian Philharmonic Hall famous for its excellent acoustics. H. Konieczka Polish Theatre is functioning very well and is staging the latest dramas directed by young and talented artists. Bydgoszcz also hosts Bydgoszcz Jazz Festival and the International Festival of the Art of Cinematography Camerimage which attracts the best international artists who visit Bydgoszcz every year. Moreover, the City invites its guests to museums, such as the L. Wyczółkowski District Museum or the Pomeranian Military Museum, libraries, cinemas, clubs and restaurants which are very popular among inhabitants of Bydgoszcz. 12.

13 Sport Czy wiesz, że... / Did you know... W największym miejskim parku - Myślęcinku zimą pozjeżdżasz na nartach, a wiosną i latem pograsz w golfa. In the Forest Culture and Leisure Park Myślęcinek you can go skiing in the winter or play golf during spring and summer. Bydgoszcz to miasto sportu z prestiżowymi imprezami sportowymi, które przyciągają kibiców z całego świata. Najważniejsze z nich to, m.in.: Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, Europejski Festiwal Lekkoatletyczny, Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet, Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych, Grand Prix na żużlu, coroczny mityng lekkoatletyczny Elite Pedro s Cup, czy Wielka Wioślarska o Puchar Brdy. Bydgoszcz is a city of sports and an organiser of prestigious sport events that attract fans from all over the world. The most important of these are, among others, the World Junior Championships in Athletics, the European Athletics Festival, the European Men and Women Basketball Championship, Women s European Volleyball Championship, World Cross Country Championships, Speedway Grand Prix, Elite Pedro s Cup annual athletic meeting or the Great Rowing Regatta for the Brda Cup. The City has a well-developed sport infrastructure for both professional and amateur sport enthusiasts. It offers 7 stadiums, 12 sports halls, 56 tennis courts, a golf course, 10 swimming pools, a regatta, archery, speedway and gokart tracks, as well as fitness clubs and gyms. Moreover, Bydgoszcz invites outdoor fun lovers to more than 830 hectares of parks and green areas. Local sportsmen are associated in over 140 sports clubs and associations. Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową zarówno dla amatorów sportów wyczynowych, jak i rekreacji, m.in.: 7 stadionów, 12 hal sportowych, 56 kortów tenisowych, pole golfowe, 10 basenów, tor regatowy, łuczniczy, żużlowy, kartingowy, a także kluby fitness, siłownie. Dla amatorów sportów na świeżym powietrzu, Bydgoszcz oferuje ponad 830 ha parków i terenów zielonych. Lokalnych sportowców zrzesza ponad 140 klubów i stowarzyszeń sportowych. 13.

14 Turystyka Bydgoszcz pełna jest urokliwych zakątków, które na stałe wpisały się na mapie turystycznej miasta. Należą do nich m.in.: Kanał Bydgoski wybudowana w latach r. droga wodna E-70 łącząca Berlin przez Bydgoszcz z Kaliningradem, Wenecja Bydgoska z pobliską Wyspą Młyńską, jednym z najpiękniejszych i bardzo popularnych wśród turystów i bydgoszczan zakątków w mieście. Dla miłośników architektury, idealnym kierunkiem zwiedzania będzie Sielanka - urokliwa dzielnica willowa z początku ubiegłego wieku, a także główne ulice miejskiej starówki, które zachwycają niepowtarzalną zabudową secesyjną z przełomu XIX i XX wieku. Czy wiesz, że... / Did you know... Bydgoszcz jest zielonym miastem 830 h a powierzchni parków rekreacyjno-wypoczynkowych i skwerów. Bydgoszcz is a green city ha of parks, recreation and leisure parks and squares. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek jest miejscem pełnym urzekającej przyrody, idealnym do spacerów, z cenionymi przez rowerzystów trasami rowerowymi, a także Ogrodem Fauny Polskiej, Ogrodem Botanicznym, Ośrodkiem Rekreacji Konnej i Parkiem Rozrywki. Bydgoszcz posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową, obejmującą 18 hoteli, w tym przedstawicieli światowych sieci hotelarskich. 14.

15 Tourism Bydgoszcz has a lot of charming corners which became a permanent part of a tourist map of the City. These include the Bydgoszcz Canal built between 1773 and 1774, E-70 waterway connecting Berlin and Kaliningrad, the Bydgoszcz Venice and the neighbouring Mill Island which is one of the most beautiful places in the City, very popular among tourists. For architecture enthusiasts, an ideal direction for exploration will be Sielanka a charming residential area built at the beginning of the previous century, as well as the main streets of the Old Town which amaze with unique Art Nouveau architecture from the late 19 th and early 20 th century. The Forest Culture and Leisure Park Myślęcinek is a place full of enchanting wildlife and an ideal place for a walk. Myślęcinek offers cycling routes, the Polish Fauna Garden, the Botanical Garden and Horse Recreation Centre. Bydgoszcz has well-developed accommodation facilities - 18 hotels, including representatives of global hotel chains. 15.

16 BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Mennica 6, Bydgoszcz Tel. ( ) Bydgoszcz Regional Development Agency Ltd. 6 Mennica Street, Bydgoszcz, Poland Tel. ( ) Spółka utworzona przez Miasto Bydgoszcz do kompleksowej obsługi inwestorów i przedsiębiorców A company formed by the City of Bydgoszcz to comprehensive services for investors and entrepreneurs 16.

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ Polska wiodącą lokalizacją BPO/SSC w rejonie CEE Według f irmy doradczej Hacket Group, właśnie Polska zajęła trzecie miejsce

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo