Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl"

Transkrypt

1 Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION

2 Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO dla oficerów wojsk taktycznych. In Bydgoszcz operates the CEE only NATO Joint Force Training Center for tactical level commanders. Międzynarodowy Port Lotniczy / International Airport Bydgoszcz to stolica województwa kujawskopomorskiego z populacją liczącą ponad 360 tys. mieszkańców. Jest ósmym miastem w Polsce pod względem wielkości, usytuowanym w niemal centralnej części kraju, na przecięciu ważnych dróg krajowych Nr 5, 10, 25, 80 oraz linii kolejowych łączących Śląsk i Wybrzeże, wschód i zachód kraju, a także drogi wodnej E-70 łączącej Berlin z Kaliningradem. Dodatkowym atutem jest dynamicznie rozwijający się Międzynarodowy Port Lotniczy im. I. J. Paderewskiego obsługujący połączenia krajowe i zagraniczne, w tym czarterowe. Dzięki nieustającym inwestycjom w infrastrukturę oraz napływowi nowych inwestorów, Bydgoszcz trwale zmienia wizerunek z miasta przemysłowego na miasto nowoczesnych technologii i usług. Dbając o stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki, Bydgoszcz zapewnia dogodne środowisko do inwestowania, wspierając aktywność gospodarczą zarówno nowych, jak i istniejących podmiotów. Miasto oferuje szereg zachęt inwestycyjnych z czego jedną z najistotniejszych jest zwolnienie z podatku dochodowego na terenie podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto otrzymało liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia m.in.: Wschodząca gwiazda BPO, Samorząd, który wspiera MŚP, Gmina na 5, Lider nowoczesnych technologii Bydgoszcz is the capital of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship with a population of over 360,000 residents. It is the eighth largest Polish city, located in central Poland at the intersection of major country roads No. 5, 10, 25 and 80, railway lines connecting Silesia and the coast, east and west of the country, as well as E-70 waterways connecting Berlin and Kaliningrad. Another advantage is a rapidly developing I. J. Paderewski International Airport which serves domestic and foreign flights, including charter flights. Due to continued investments in infrastructure and the influx of new investors, Bydgoszcz continuously changing its image from an industrial city to a city of modern technologies and services. Bydgoszcz strives for creating conditions to support the development of modern economy by providing the right conditions for investment and supporting the economic activity of existing enterprises. Investment incentives available in the city include for example exemption from income tax within the area of the subzone of the Special Pomeranian Economic Zone. The city has received numerous prestigious awards and distinctions, including Rising Star of BPO, Local government which supports SMEs, Gmina na 5 or Leader in modern technology Odległość z Bydgoszczy do głównych miast w Polsce / Distance from Bydgoszcz to main cities in Poland Poznań Gdańsk Łódź Warszawa Wrocław Kraków 142 km 176 km 220 km 264 km 290 km 481 km Odległość z Bydgoszczy do głównych miast w Europie / Distance from Bydgoszcz to main cities in Europe Berlin Stockholm Brussels Paris Zurych London Rome Madrid 320 km 690 km 970 km 1190 km 1210 km 1240 km 1320 km 2680 km 2.

3 The City of Bydgoszcz Stockholm 690 km Gdańsk Bydgoszcz Berlin 320 km Poznań Warszawa London 1240 km Brussels 970 km Wrocław Łódź Kraków Paris 1190 km Zurych 1210 km Rome 1320 km Madrid 2680 km 3.

4 Innowacyjna Gospodarka Populacja Bydgoszczy to przede wszystkim młode (średnia wieku wynosi 36 lat), wykształcone społeczeństwo, stanowiące zaplecze kadrowe f irm w mieście. Ponadto doskonała jakość pracy oraz konkurencyjny na tle innych miast poziom wynagrodzeń jest jednym z istotnych czynników branych pod uwagę przez przedsiębiorców przy wyborze lokalizacji pod działalność gospodarczą. Dodatkowym atutem jest zdywersyf ikowana struktura gospodarki i doskonale działający sektor otoczenia biznesu. Miasto przy wspieraniu przedsiębiorców podejmuje liczne działania mające na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym w szczególności: pomaga w wyszukaniu najlepszej lokalizacji dla projektu, uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, tworzy środowisko przyjazne rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Przedstawiciele Urzędu Miasta pomagają także w przeprowadzeniu procesu rekrutacji, zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora wymaganiami, przy wykorzystaniu lokalnego potencjału studentów i absolwentów bydgoskich uczelni oraz zasobów kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Miasto jednocześnie pomaga w uzyskaniu krajowego wsparcia inwestycji w ramach grantów rządowych przeznaczonych dla nowego projektu inwestycyjnego lub dla tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie przedstawiciele Urzędu wspierają inwestorów w uzyskiwaniuniu wsparcia ze środków europejskich. W mieście dominującymi branżami są, m.in.: elektromaszynowa, elektroniczna z telekomunikacją, drzewna, spożywcza, a także narzędziowa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemiczna, a przedsiębiorcy ww. branż mają doskonałe warunki współpracy w prężnie działającym Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, który skupia obecnie 57 podmiotów. Czy wiesz, że... / Did you know... Najbogatszy Polak Jan Kulczyk jest bydgoszczaninem, największy w Polsce producent taboru kolejowego i pojazdów szynowych PESA ma swoją siedzibę w naszym mieście, a służące w polskim lotnictwie samoloty F-16 naprawiane są właśnie tutaj w Bydgoszczy. The richest Pole - Jan Kulczyk is from Bydgoszcz, Poland s largest manufacturer of rail vehicles PESA operates in our city, and F-16 aircrafts of the Polish Air Force are serviced right here... in Bydgoszcz. O Bydgoszczy jako optymalnym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, świadczy liczna, wciąż powiększająca się grupa renomowanych f irm. W mieście funkcjonuje Regionalne Centrum Innowacyjności centrum informacji patentowej, normalizacyjnej i technicznej, odpowiedzialne za nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką, a także inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć związanych z transferem technologii, wiedzy i know-how w regionie. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012 r. / Average monthly gross remuneration in 2012 Gdańsk Katowice Kraków Lublin Poznań Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Bydgoszcz Ogółem (EUR) / Total (EUR) Przemysł (EUR) / Industry (EUR) 1 106, , ,74 901,91 929,97 991,27 901,86 824, ,18 872,53 782, , , , ,72 898,91 841, , ,34 858,51 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, średni kurs wg NBP w 2012 roku 1 EUR = 4,1850 PLN Source: General Statistical Off ice, NBP Exchange rate in EUR = 4,1850 PLN 4.

5 Innovative Economy The population of Bydgoszcz consists of mainly young (average age of 36) and educated people who find employment in companies which operate in Bydgoszcz. In addition, excellent quality of work and competitive level of remuneration, in comparison to other cities, is one of the most important factors taken into account by companies which are choosing the location for their businesses. An additional advantage is a diversified economic structure and a well-functioning business environment. Bydgoszcz in supporting entrepreneurs taking a number of measures to facilitate business start-ups, including, in particular, helps in searching for the best location for the project, obtaining the necessary decisions and permits, creates an friendly environment for development of local entrepreneurship. Representatives of the City also helps in conducting the recruitment process in accordance with the requirements set forth by the Investor, using potential of students and graduates from the local Universities of Bydgoszcz and human resources from Labour Office in Bydgoszcz. The dominant industries in the city are: electrical machinery, electronics and telecommunications, wood, food, tool, plastics and chemical processing. In these sectors, entrepreneurs have excellent conditions for cooperation in the thriving Bydgoszcz Industrial Cluster. City also helps in getting the support of domestic investment through government grants earmarked for new investment project or creating new jobs. At the same time representatives of the City assist investors in obtaining support from the EU. Bydgoszcz is the optimal place for running a business. This is demonstrated by a large and still growing group of reputable companies whose subsidiaries are located in the city. Struktura podmiotów gospodarczych / Distribution of economic entities 6,49 % 7,50 % 9,72 % 18,10 % przemysł / industry budownictwo / construction handel / trade 4,97 % 6,78 % 8,89 % 10,14 % transport i gospodarka magazynowa / transport and warehouse management services 27,41 % obsługa rynku nieruchomości / property management services działalność profesjonalna / professional activity opieka zdrowotna i pomoc społeczna / healthcare and social security pozostała działalność usługowa / other services pozostałe sekcje / other sectors The Regional Innovation Centre functioning in Bydgoszcz is the centre of patent, technical and standardisation information. It is responsible for establishing and strengthening the links between science and economy, as well as initiating and implementing projects related to the transfer of technology, knowledge and know-how in the region. Podmioty gospodarcze / Economic entities Przedsiębiorstwa państwowe / state enterprises Spółki prawa handlowego / commercial law companies z udziałem kapitału zagranicznego / - with foreign capital participation Spółki cywilne / civil law companies Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą / natural persons carrying out business activity

6 Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Czy wiesz, że... / Did you know... Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny w 2013 roku zwyciężył w konkursie FDI Poland Investor Awards, w kategorii Top Technology Park of the Year. Bydgoszcz Industrial and Technology Park was awarded as a Top Technology Park of the Year during 2013 FDI Poland Investor Awards. Piła Gdańsk BYDGOSZCZ Brda Wisła Warszawa Toruń Poznań Warszawa Toruń Inowrocław Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny (BPPT) to ponad 280 ha terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzbrojonych w nowoczesną infrastrukturę, dobrze skomunikowanych z centrum miasta oraz z innymi częściami kraju, m.in. poprzez bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 10 oraz bliskość portu lotniczego i żeglugi śródlądowej. Obecnie do zagospodarowania pozostaje około 100 ha nieruchomości na sprzedaż, dzierżawę oraz inwestycje typu biuld-to-suit. Atutem jest również bezpośredni dostęp do towarowego transportu kolejowego, co daje podstawy do intermodalnego transportu wytworzonych produktów. Dodatkowo BPPT oferuje specjalne przygotowanie kształtu i rozmiaru działki inwestycyjnej zgodnie z wymaganiami inwestora (minimalna powierzchnia terenu 1 ha). Aktualnie na terenie BPPT prowadzi działalność 51 f irm. Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie BPPT inwestując w PSSE w Bydgoszczy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych w wysokości 50% z tytułu kosztów nowej inwestycji i/lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy; w przypadku małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy ulega zwiększeniu o 20 punktów procentowych, a w przypadku średnich przedsiębiorstw o 10 punktów procentowych. 6.

7 Bydgoszcz Industrial and Technological Park BPPT w liczbach / BITP in numbers m 2 powierzchnia obiektów area of facilities 48 mln PLN / 11,35 mln m 2 62 mln PLN / 14,66 mln wartość nakładów inwestycyjnych value of investments m 2 81,5 mln PLN / 19,27 mln 745 liczba zatrudnionych number of employees m 2 96 mln PLN / 22,69 mln m mln PLN / 80,83 mln st 1500 prognoza na 31 grudnia 2013r. / forecast for the day of 31 December Bydgoszcz Industrial and Technological Park (BITP) offers an area of more than 280 hectares with modern infrastructure, included in the Local Spatial Development Plan, with good access to the city centre and other parts of the country, a direct connection to country road No. 10, proximity to the airport and inland waterways. The advantage is also direct access to rail freight which allows intermodal transport of manufactured products. Additionally, BITP offers customised size of investment land in accordance with the requirements of investors (minimum area of 1 ha). At the moment in the BITP operates 51 companies. When investing in the Pomeranian Special Economic Zone in Bydgoszcz located in the Bydgoszcz Industrial and Technological Park, an entrepreneur can benefit from regional aid in the form of a 50% tax exemption for the cost of new investments and/or the cost of creating new workplaces; in the case of small enterprises the maximum aid has increased by 20%, and 10% for medium-sized enterprises. Wybrane firmy w BPPT / Selected Companies located in BITP 7.

8 BPO Czy wiesz, że... / Did you know... Bydgoszcz w 2008 roku została nazwana Wschodzącą gwiazdą BPO, a dziś jest traktowana jako silny gracz na mapie projektów BPO w Polsce. In 2008 Bydgoszcz was named The Rising Star of BPO and today it is considered as a strong player on the map of BPO in Poland. Źródo / Source: Colliers International Improving trough moving Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza się na krajowej mapie usług outsourcingu, zapewniając korzystne warunki dla sektora BPO/SSC, co umożliwia firmom budowanie przewagi konkurencyjnej opartej nie tylko na kwestiach ekonomicznych, tj. ceny, ale przede wszystkim na jakości świadczonych usług. Miasto zapewnia atrakcyjne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Lokalni deweloperzy oferują nowoczesne powierzchnie biurowe w najwyższym standardzie A oraz, co najważniejsze, wykształcenie lokalnej kadry informatyków oraz ekonomistów pozostaje na bardzo wysokim poziomie, zapewniając ciągły dopływ talentów na rynek pracy. Wraz z zwiększającym się zainteresowaniem naszym miastem, dynamicznie rozwija się ilość i jakość oferowanej powierzchni biurowej, w tym typu openspace. Łączna ilość istniejącej powierzchni biurowej w mieście wynosi 42 tys. m 2 (planowana powierzchnia biurowa ok. 33 tys. m 2 ). Atos przez ostatnie kilka lat przekonał się, iż Bydgoszcz jest dobrym miejscem do inwestycji. Miasto to oferuje stabilne środowisko, jeżeli chodzi o dostęp do wykwalifikowanych kadr, zarówno w obszarze IT, jak i w zakresie znajomości różnych języków obcych. Ponadto konkurencyjne koszty zatrudnienia w powiązaniu z relatywnie niską rotacją pracowników czynią to miejsce bardziej atrakcyjnym aniżeli inne znane większe ośrodki BPO w Polsce. Jesteśmy również zadowoleni z dobrej współpracy z lokalnym samorządem. Jednym z przykładów jest otrzymane wsparcie w uzyskaniu grantu z Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na stworzenie nowych miejsc pracy. Wymienione powyżej fakty czynią Bydgoszcz miastem atrakcyjnym dla takich inwestorów, jak Atos. 8. Maciej Ruszkiewicz Managed Services Global Factory Director, Atos IT Services sp. z o.o. Over the last few years Atos had a chance to experience and confirm that Bydgoszcz is a good place to invest. The City offers a stable environment when it comes to the availability of skilled resources, both in IT and multiple languages. Furthermore, competitive costs of employment combined with low attrition rate makes this place more attractive than other well known BPO cities in Poland. We also like the good cooperation with local authorities. One example is the support that we received in order to apply for a financial grant from Polish Information and Foreign Investment Agency for creating new work places. All that make the City attractive for investors like Atos.

9 BPO The position of Bydgoszcz on the Polish map of outsourcing services is becoming increasingly strong. The City enables good conditions for the BPO/SSC sector and enables creation of competitive advantage, based not only on economic aspect such as price, but also on the quality of services. The City offers attractive conditions for business, local developers offer modern office spaces of the highest A standard and most importantly, skills of local IT specialists and economists remain at the highest level providing a continuous supply of talents in the labour market. W Bydgoszczy operują następujące firmy / The following companies operate in Bydgoszcz: Along with an increasing interest in the City, the number and the quality of available office spaces, including open-space, is growing rapidly. The total area of existing office space in the City is sqm (planned office spaces ca sqm). Powierzchnia biurowa (w tym typu open-space) / Office space (including open-space) Średnia koszt najmu m 2 /miesiąc powierzchni biurowej / Average rent m 2 /month 42 tys. m 2 / sqm (22,9 tys. m 2 / sqm) PLN 34,0 40,0 8,5 10,0 Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza swoją obecność na biurowej mapie Polski. Dotychczas rozwój rynku biurowego w mieście był inicjowany przez lokalnych deweloperów. Obecnie tereny pod nowe projekty biurowe posiadają także deweloperzy spoza Bydgoszczy. Bydgoski rynek biurowy ze względu na dobrą infrastrukturę drogową oraz atrakcyjny poziom oferowanych czynszów (8,5-10 EUR/ mkw./ m-c) może konkurować z i n nymi lokalizacjami w Polsce i stać się ciekawą alternatywą dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Bydgoszcz emerges as an attractive office destination on the Polish market. Although, so far the growth of the City office market has been driven by local developers, today, also companies from outside of the city are planning or undertaking office projects in Bydgoszcz. It is worth noting that due to its welldeveloped infrastructure and attractive rent level (8,5-10 / sq m/ month), the office market in Bydgoszcz is competitive to other Polish cities and presents an interesting alternative for the companies from the business services sector. Magdalena Reńska Associate Director, Jones Lang La Salle 9.

10 Edukacja Miasto oferuje wysoki poziom nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, a przede wszystkim na znajdujących się w Bydgoszczy 15 uczelniach wyższych, w tym 2 uniwersytetach, na których studiuje około 42 tys. studentów - ponad połowa studiujących w województwie. Program nauczania zgodny jest z wymogami rynku pracy, sprofilowany na takie kierunki studiów, jak: inżynieria, informatyka, telekomunikacja, ekonomia. Dodatkowym atutem jest dobra znajomość języków obcych bydgoskich absolwentów. W Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie szkoła międzynarodowa, posiadająca uprawnienia do wystawiania świadectw uznawanych na całym świecie, do której uczęszczają dzieci oficerów wojsk NATO oraz zagranicznych pracowników. The City offers excellent education at all levels in 15 higher education facilities, including 2 universities Bydgoszcz students constitute over a half of all students in the Voivodeship. The curriculum complies with the requirements of the labour market, profiled on such fields of study as engineering, IT, telecommunications and economics. Another advantage is good knowledge of foreign languages among the graduates. The only international school in the region is also located in Bydgoszcz. The school has the power to issue diplomas recognised all over the world. It is attended by children of NATO officers and foreign employees. Wybrane kierunki studiów podyplomowych / Main postgraduate courses Nazwa uczelni / Name of university Branża / Branch Finanse F&A Nazwa kierunku 2013/2014 / Name of studies 2013 / 2014 Controlling i Budżetowanie / Controlling and Budgeting Wyższa Szkoła Bankowa (oddział w Bydgoszczy) Higher School of Banking Department in Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Higher School of Economy in Bydgoszcz Finanse F&A IT IT Logistyka Logistics Zarządzanie Management IT IT IT IT IT Doradca finansowy / Finance advisory Aplikacje Internetowe i Mobilne / Internet and Mobile Applications Innowacyjny E-marketing / Innovative E-marketing Logistyka w biznesie / Logistics in business Six Sigma, Optymalizacja procesów / Six Sigma, Process improvements Zarządzanie Nowoczesną Organizacją ICT / Management of a modern ICT organization Grafika Komputerowa i Multimedia / Computer Graphics (DTP) and Multimedia Technologie Mobilne w Systemach Sterowania / Mobile Technology in Control Systems Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym / Management of Informatics Security Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi / Management of the Advanced Telecommunication Networks 10.

11 Education Czy wiesz, że... / Did you know... Uczelnie w Bydgoszczy i regionie / Universities in Bydgoszcz and the region To właśnie matematyk i kryptolog rodem z Bydgoszczy rozszyfrował niemiecką maszynę szyfrującą Enigma, zmieniając tym samym losy II wojny światowej. It was a mathematician and cryptologist from Bydgoszcz who decoded the German Enigma and changed the course of World War II. Liczba uczelni ogółem Number of universities total Liczba studentów ogółem Number of students total Liczba absolwentów ogółem Number of graduates total Bydgoszcz Region Źródło: Główny Urząd Statystyczny Source: Central Statistical Office Studenci i absolwenci wybranych kierunków / Students and graduates of chosen specialisations Typ kierunku / Specialisation type: n n n n Ekonomiczne i pokrewne / Economics and related IT i pokrewne / IT and related Inżynieryjne, inne niż IT / technical, other than IT Językowe / Languages Studenci i absolwenci kierunków lingwistycznych / Students and graduates of language studies Kierunek / Studies Filologia angielska / English studies Filologia germańska / German studies Liczba studentów w Bydgoszczy/Regionie (rok akademicki 2011/2012) / Number of students in Bydgoszcz/ Region (academic year 2011/2012) Liczba absolwentów w Bydgoszczy/Regionie (rok akademicki 2010/2011) / Number of graduates in Bydgoszcz/Region (academic year 2011/2012) 1031 / / / / 187 Filologia rosyjska / Russian studies 133 / / ,28% ,30% ,80% ,62% ,13% ,68% ,58% ,60% Liczba studentów / No. of students w Bydgoszczy / In Bydgoszcz w regionie / in the region (rok akademicki 2011/2012) / (2011/2012 academic year) Lingwistyka stosowana / Applied linguistics Filologia hiszpańska / Spanish studies Filologia francuska / French studies Filologia bałkańska / Balkan studies Filologia klasyczna / Classic studies Filologia romańska / Romance studies 393 / / / - 26 / - 29 / - 5 / - - / / 39 - / 32 - / 11 - / / ,85% ,18% ,36% ,61% ,47% ,50% ,05% ,97% Filologia grecka / Greek studies Filologia włoska / Italian studies Japonistyka / Japanese studies - / 37 - / 10 - / 91 - / 20 - / 44 - / 9 Liczba absolwentów / No. of graduates w Bydgoszczy / In Bydgoszcz w regionie / in the region (rok akademicki 2010/2011) / (2010/2011 academic year) dane dla Bydgoszczy / data for Bydgoszcz dane dla regionu / data for the region 11.

12 Kultura / Culture Czy wiesz, że... / Did you know... Najbardziej znany na świecie Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE odbywa się w Bydgoszczy. The world s most famous International Festival of the Art of Cinematography CAMERIMAGE is held in Bydgoszcz. Bydgoszcz to znany w kraju i Europie ośrodek kultury, ze znamienitą Operą Nova jednym z największych i najnowocześniejszych gmachów operowych w Polsce, a także Filharmonią Pomorską im. I. J. Paderewskiego słynącą z doskonałej akustyki. W mieście funkcjonuje Teatr Polski im. H. Konieczki, w którym wystaw i a ne są spektakle najnowszej dramaturgii w r eżyserii młodych i utalentowanych twórców. Bydgoszcz to również Bydgoszcz Jazz Festival, czy też Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, który każdego roku przyciąga do miasta międzynarodowe sławy. Ponadto w mieście znajdują się muzea, w tym Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego i Pomorskie Muzeum Wojskowe, biblioteki, kina oraz niezwykle popularne wśród bydgoszczan kluby i restauracje. Bydgoszcz is a cultural centre which is well-known in the region and in Europe. The City can be proud of the prominent Opera Nova one of the largest and most modern opera houses in Poland, as well as I. J. Paderewski Pomeranian Philharmonic Hall famous for its excellent acoustics. H. Konieczka Polish Theatre is functioning very well and is staging the latest dramas directed by young and talented artists. Bydgoszcz also hosts Bydgoszcz Jazz Festival and the International Festival of the Art of Cinematography Camerimage which attracts the best international artists who visit Bydgoszcz every year. Moreover, the City invites its guests to museums, such as the L. Wyczółkowski District Museum or the Pomeranian Military Museum, libraries, cinemas, clubs and restaurants which are very popular among inhabitants of Bydgoszcz. 12.

13 Sport Czy wiesz, że... / Did you know... W największym miejskim parku - Myślęcinku zimą pozjeżdżasz na nartach, a wiosną i latem pograsz w golfa. In the Forest Culture and Leisure Park Myślęcinek you can go skiing in the winter or play golf during spring and summer. Bydgoszcz to miasto sportu z prestiżowymi imprezami sportowymi, które przyciągają kibiców z całego świata. Najważniejsze z nich to, m.in.: Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, Europejski Festiwal Lekkoatletyczny, Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet, Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych, Grand Prix na żużlu, coroczny mityng lekkoatletyczny Elite Pedro s Cup, czy Wielka Wioślarska o Puchar Brdy. Bydgoszcz is a city of sports and an organiser of prestigious sport events that attract fans from all over the world. The most important of these are, among others, the World Junior Championships in Athletics, the European Athletics Festival, the European Men and Women Basketball Championship, Women s European Volleyball Championship, World Cross Country Championships, Speedway Grand Prix, Elite Pedro s Cup annual athletic meeting or the Great Rowing Regatta for the Brda Cup. The City has a well-developed sport infrastructure for both professional and amateur sport enthusiasts. It offers 7 stadiums, 12 sports halls, 56 tennis courts, a golf course, 10 swimming pools, a regatta, archery, speedway and gokart tracks, as well as fitness clubs and gyms. Moreover, Bydgoszcz invites outdoor fun lovers to more than 830 hectares of parks and green areas. Local sportsmen are associated in over 140 sports clubs and associations. Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową zarówno dla amatorów sportów wyczynowych, jak i rekreacji, m.in.: 7 stadionów, 12 hal sportowych, 56 kortów tenisowych, pole golfowe, 10 basenów, tor regatowy, łuczniczy, żużlowy, kartingowy, a także kluby fitness, siłownie. Dla amatorów sportów na świeżym powietrzu, Bydgoszcz oferuje ponad 830 ha parków i terenów zielonych. Lokalnych sportowców zrzesza ponad 140 klubów i stowarzyszeń sportowych. 13.

14 Turystyka Bydgoszcz pełna jest urokliwych zakątków, które na stałe wpisały się na mapie turystycznej miasta. Należą do nich m.in.: Kanał Bydgoski wybudowana w latach r. droga wodna E-70 łącząca Berlin przez Bydgoszcz z Kaliningradem, Wenecja Bydgoska z pobliską Wyspą Młyńską, jednym z najpiękniejszych i bardzo popularnych wśród turystów i bydgoszczan zakątków w mieście. Dla miłośników architektury, idealnym kierunkiem zwiedzania będzie Sielanka - urokliwa dzielnica willowa z początku ubiegłego wieku, a także główne ulice miejskiej starówki, które zachwycają niepowtarzalną zabudową secesyjną z przełomu XIX i XX wieku. Czy wiesz, że... / Did you know... Bydgoszcz jest zielonym miastem 830 h a powierzchni parków rekreacyjno-wypoczynkowych i skwerów. Bydgoszcz is a green city ha of parks, recreation and leisure parks and squares. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek jest miejscem pełnym urzekającej przyrody, idealnym do spacerów, z cenionymi przez rowerzystów trasami rowerowymi, a także Ogrodem Fauny Polskiej, Ogrodem Botanicznym, Ośrodkiem Rekreacji Konnej i Parkiem Rozrywki. Bydgoszcz posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową, obejmującą 18 hoteli, w tym przedstawicieli światowych sieci hotelarskich. 14.

15 Tourism Bydgoszcz has a lot of charming corners which became a permanent part of a tourist map of the City. These include the Bydgoszcz Canal built between 1773 and 1774, E-70 waterway connecting Berlin and Kaliningrad, the Bydgoszcz Venice and the neighbouring Mill Island which is one of the most beautiful places in the City, very popular among tourists. For architecture enthusiasts, an ideal direction for exploration will be Sielanka a charming residential area built at the beginning of the previous century, as well as the main streets of the Old Town which amaze with unique Art Nouveau architecture from the late 19 th and early 20 th century. The Forest Culture and Leisure Park Myślęcinek is a place full of enchanting wildlife and an ideal place for a walk. Myślęcinek offers cycling routes, the Polish Fauna Garden, the Botanical Garden and Horse Recreation Centre. Bydgoszcz has well-developed accommodation facilities - 18 hotels, including representatives of global hotel chains. 15.

16 BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Mennica 6, Bydgoszcz Tel. ( ) Bydgoszcz Regional Development Agency Ltd. 6 Mennica Street, Bydgoszcz, Poland Tel. ( ) Spółka utworzona przez Miasto Bydgoszcz do kompleksowej obsługi inwestorów i przedsiębiorców A company formed by the City of Bydgoszcz to comprehensive services for investors and entrepreneurs 16.

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ Polska wiodącą lokalizacją BPO/SSC w rejonie CEE Według f irmy doradczej Hacket Group, właśnie Polska zajęła trzecie miejsce

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz to miasto, o tradycji przemysłowej, tworzące dobre warunki dla biznesu ma historię sięgającą ponad 650 lat to największe miasto w regionie (około

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Foreign investment climate in Poland. Dariusz Duda Project Manager Foreign Investment Department

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Foreign investment climate in Poland. Dariusz Duda Project Manager Foreign Investment Department POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Foreign investment climate in Poland Dariusz Duda Project Manager Foreign Investment Department Warsaw, January 2016 1 Strategic location in the heart of

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 placing people first RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Opole 1 / Raport Płacowy Cpl Jobs Spis treści 3 / Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo